intTypePromotion=3

giáo trình PUBLIC RELATION TRONG MARKETING phần 5

Chia sẻ: Thái Duy Ái Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
169
lượt xem
68
download

giáo trình PUBLIC RELATION TRONG MARKETING phần 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình public relation trong marketing phần 5', kinh doanh - tiếp thị, pr-truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình PUBLIC RELATION TRONG MARKETING phần 5

  1. ANGLES PR professionals specialise in finding “angles” to get publicity in the major mass media. Ex: If the company is launching a new product, straightforward product information is unlikely to make the new pages. But creative PR staff may find an angle that a certain client company has gained 30% increase in efficiency by using the product. Th.S DINH TIEN MINH 13 EXTROVERTED WRITING PUTTING YOURSELF IN THEIR SHOES Writing for the media must be extroverted, not introverted Imagine someone you know unassociated with the subject reading in front of you. Never writing in relation to your own needs, attitude and intellectual capacity. PR is about the Public. Th.S DINH TIEN MINH 14 7
  2. EXTROVERTED WRITING Write simply. Use common words. Avoid jargon, technical terms. Write for the reader and look for angles that will interest the average readers or listeners. Th.S DINH TIEN MINH 15 TIME IS THE ESSENCE Timing = The need to meet deadlines, and the special considerations in timing your message. Television Radio Newspaper (morning, afternoon, weekly, bi-weekly) The earlier The better Th.S DINH TIEN MINH 16 8
  3. MEDIA STYLE Criticise or Criticize Program or Programme Honor or Honour Mr. with male surnames and Mrs. or Ms. with female 10 or ten Media style book Th.S DINH TIEN MINH 17 THE INTRO or LEAD The launching pad of a news release for the media is the introduction, referred to as the “INTRO” or the “LEAD” Three principles of a lead: No more than 25 words News comes first (who, what, when, where) Active voice, not passive Th.S DINH TIEN MINH 18 9
  4. THE INTRO or LEAD Vaøi löu yù : Bieân taäp baùo chæ daønh vaøi giaây ñeå naém baét thoâng tin vaø quyeát ñònh xem noäi dung naøy coù ñöôïc duøng khoâng. Vieát coä ñoäng ngay töø ñaàu, ít nhaát ñoaïn môû ñaàu cuõng ñöôïc ñaêng tin. Thoâng thöôøng tin bò caét xeùn töø döôùi leân. Th.S DINH TIEN MINH 19 THE INTRO or LEAD Built for just 10,000 USD, a mini-jet aeroplane will be given its maiden flight over Smithtown air base next Sunday by a 21-year-old apprentice engineer who constructed it in his backyard. Pls. reform the news !!! Th.S DINH TIEN MINH 20 10
  5. THE INTRO or LEAD A 21-year-old apprentice engineer will test fly a home-made mini-jet aeroplane at Smithtown on Sunday. The jet, which was built in the backyard for just 10,000 USD, will be tested over Smithtown air base by its designer, (name) Th.S DINH TIEN MINH 21 THE INTRO or LEAD The “Intro” or “Lead” should be the main point. It should be short, and to the point. Its aim should be to grab the reader and make him or her say “I have to read this”. AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) Th.S DINH TIEN MINH 22 11
  6. ABBREVIATIONS Use all titles and terms in full on first usage, subsequent references can be abbreviated. Ex: DOS, LAN. RAM, ROM, TCP/IP … Th.S DINH TIEN MINH 23 FORMAT FOR MEDIA RELEASES All meterial should be typed or word processed. Wide margins should be provided both left and right. One side of the paper only – Never double-sided Clearly dated and recorded a name and telephone Firmly staple the document together… Th.S DINH TIEN MINH 24 12
  7. FORMAT FOR MEDIA RELEASES Tieâu ñeà: Söû duïng ngay giaáy coù tieâu ñeà coâng ty. Kieåu chöõ: 12, VNI-times, VNI-Arial, haïn cheá chöõ in. Ñaàu ñeà baøi baùo: Giaûn dò, deã hieåu. Caùch vieát: Vieát nhö moät vaên baûn bình thöôøng. Caùc kyù hieäu: Haïn cheá Th.S DINH TIEN MINH 25 7C’s IN PR WRITING Complete (troïn veïn) Concise (suùc tích): short term, no repetition Concrete (cuï theå): number Clear (roõ raøng): unity, coherence Careful (thaän troïng): easy understanding Correct (chính xaùc): statistics Courteous (lòch söï): culture, honesty Th.S DINH TIEN MINH 26 13
  8. CHÖÔNG 5 GIÔÙI THIEÄU CAÙC HOAÏT ÑOÄNG PR 10/30/2005 Th.S DINH TIEN MINH 1 MOÄT SOÁ HOAÏT ÑOÄNG PR 1. Quan heä baùo ñaøi 2. Tham quan cô sôû 3. Hoaït ñoäng xaõ hoäi 4. Toå chöùc söï kieän 5. Taøi trôï 6. Taøi lieäu 7. Giaûi quyeát khuûng hoaûng 10/30/2005 Th.S DINH TIEN MINH 2 1
  9. CHOÏN HOAÏT ÑOÄNG NAØO ? Ñoái töôïng nhaém ñeán ? Moái quan taâm ñoái töôïng nhaém ñeán ? Ñònh vò nhaõn hieäu (caù tính) Ñoái thuû caïnh tranh Ngaân saùch 10/30/2005 Th.S DINH TIEN MINH 3 MOÄT SOÁ DAÃN CHÖÙNG Milo: Theå thao (boùng ñaù nhi ñoàng) Nestcafe: Ca nhaïc (sv, khoâng chuyeân) Tiger: Boùng ñaù Sanmiguel: Marathon Heineken: Quaàn vôït Pepsi: Ca nhaïc Nestea: Boùng chuyeàn baõi bieån 10/30/2005 Th.S DINH TIEN MINH 4 2
  10. 10/30/2005 Th.S DINH TIEN MINH 5 1. QUAN HEÄ BAÙO ÑAØI 1. Hoïp baùo/ Gaëp gôõ baùo chí 2. Gôûi taøi lieäu baùo chí 3. Môøi döï hoäi nghò 4. Gôûi thieäp chuùc möøng 10/30/2005 Th.S DINH TIEN MINH 6 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản