intTypePromotion=1

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HỌC_CHƯƠNG IV: HOẠCH ĐỊNH VÀ CHIẾN LƯỢC

Chia sẻ: Tranthi Kimuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
236
lượt xem
103
download

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HỌC_CHƯƠNG IV: HOẠCH ĐỊNH VÀ CHIẾN LƯỢC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạch định là một tronh những chức năng quản trị và là nền tảng củ hoạt động quản trị. Tất cả các nhà quản trị trong mọi cấp bậc của tổ chức điều phải thực hiện công tác hoạch định. Thông qua hoạch định nhà quản trị chuẩn bị cho tổ chức của mình nhũng hoạt động cần thiết nhằm đạt được thành công cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HỌC_CHƯƠNG IV: HOẠCH ĐỊNH VÀ CHIẾN LƯỢC

 1. C ư n I - Hoạh ị v chiế lợ h ơg V cđ hà n nư c - 87 - C Ư N I: H ƠGV HOẠ HĐ N V CHIẾ L Ợ C ỊH À NƯC Hoạhđ hl mộ t n nữ gcứ nn qả t v là nề t gca ot ộgqả t. cịà n tr g h n h c ăg un r à o ị n ả ủ hạ đn un r n ị Tấ c cc h quả t t n m i ấ bc ủ t cứ đupả thự hiệ cn t hạhđ h t ả á nà n r r g ọ cp ậ ca ổ h c ề hi c n ôg á oc ị . ịo c n Thông qua hoạhđ h nà quả t cunb cot cứ ca ình nhữ ghạ đn cnt ế c ị ,h n n r hẩ ị h ổ h c ủ m ị n ot ộg ầ h t i nhằ đt ư ct nh công cảt n nắ hnv dài hạ. rn m irờ gk hdahnn m ạ đợ h r g gn ạ à o n Tog ô t n i on ăg ư n à đn nư gy a,oc đ h ộ cc c h u u cng trở ên quan trọg ơ . ộg h nà nyhạh ị m táh ó i qả à n ệ n n hn Mụ tiêu nghiên cứ cư n ny c u h ơg à l ia 1- Giảt c vir củ cứ hạh ị ih h at a h c oc đ h í n ò 2- Mô tả á t n pầ ca ah h thứ cn ả ca oc đ h cch h hn ủ hi ìn á c ă bn ủ hạh ịn Tr 3. Thả l n á t đn ca i đ dn ha ou ccá ộg ủ v c a ạg ó ậ c ệ 4. Mô tả a ấ đ ca h n ư c à hoạh ị . b cp ộ ủ ci lợ v ế cđ h n 5. Giớ t ệ t g i on ă bn ủ tn r h hoạh ị . ih u á i đạ cn ả cai tn i ma ếì cđ hn 2 6. Giảt c m h h các chiế lợ cn t n. ih h ô ìn í n ư c ạh r h a m KHÁI NIỆ H Ạ H Đ N . M O C ỊH I. e! co 1. Đn n ha oc đ h ịh g ĩ h ạh ị n ft. at Như ư c ề ậ ở ư ng I, hoạh ị l tiế tnh trong đ nà unrxc ị v lự đ ợ đ c p ch ơ c đ h à nr n ó h qả t á đ h à a ị n ì o chọ m c i củ t cứ v vạhr cc àhđn cnt ế nằ đt ư c ụ tu. Hoạh n ụ tu a ổ h c à c a á hn ộg ầ h t hm ạ đ ợ m c i i c ns ê ê re đ hl chứ nn c bnnấ canà quả t. oc đ ht ế l r nữ gc s v đ h ịà n c ăg ơ ả ht ủ h n r H ạh ị h tậ a h n ơ ở à ị ị nip n ca h ớ g h v ch ch cc h c ăg ổ h cl h đo à kiể t . h nn l k hạh h ư n co i t t á cứ nn t cứ,ãn ạ v m r K ả ăg ậ ế oc co ệựi a p từ g á hân, nhóm hay tổ h c ư c e lmộ t n su ăg ự qả t cn ư c htr n n cn cứ đ ợ xm à tr g á nn lc un r ầ đ ợ pátể o ị i .s C đ t c ứ g ớ nữ g òi hỏca ôg i qả t. ểh h n vi h n đ í iủ cn v c un r ệ ị w Hoạhđ hc t đ ợ đ hnh suh nnữ trên cả ư ng diệ chính thứ hặ pi c ị ó h ư c ị gĩ â ơ a n ể n a ph ơ n c oc h w chính thứ. huậnữhạh ị t n cố sc ny ngụý à hoạh ị cí t cMụ tu cT t g oc đ h r g un áh à no l c đ h h h h . ci n nứ ê w F cụt đ ợ v ta à ư crynt n đncchnh viên tổcứ. i ny nghĩ l các nhà h ư c i r v đợ t ề h g ế á t ể ế u ô h cĐề à u aà à quả t pảđ h gĩr ràng con đ ờ g un i n r hiị nh õ ị n a ưn m ố đ . PD Hoạhđ hl tiế tnh chính thứ ca 1) lự cọ v ncảh s m n, ụ tu chung c ị à nr n c ủ ( a hn i n,ứ ệh m c i ễ ì ê cho cả gnhnv dài hạ;2 đta ụ tu cho các bộpậ, hng ban hoặ t m cí á nắ ạ à n () ặ r m c i hn pò chậ hc ê nhân dự t n mụ tu tổcứ;3 la hnci lợ hặ ci t ậ đ đt ư c á m c ar ci h c ()ự cọ h n ư c oc h n h t ể ạ đ ợ cc ụ ế ếu ê ê tiêu này; và (4) phân bổ ồ lc cn g ờ, ề bct ếb v c s vthtđ đt ư c á ngu nự ( nư i i ạ, i ị à ơ ở ậcấ ể ạđ ợ cc o tn ht ) mụ tu khác nhau củ ci lợ v chiế t ậ ci a h nư c à ế nh t u. ê 2. Chi phí và lợ í ca oc đ h ic ủ h ạh ị h n Hoạh ị lchứ nn qả t t n htủ m i h quả t ởbt ỳ ổ h c ào. Tuy c đ hà n c ăg un r h cố ca ọ nà ịe n r ấk t cứ n ị vậ bên cạh at và nhữ g ợ í kôg h pủ hn h hoạh ị cn đi hỏ nữ g ố y n vir n lic hn t h nậ t h ể c đ h ũg ò n i hn t n ò ì phí nhấ đ h N ữ gt pí ố v i i hạhđ ht nn nhữ gr cả kih c h cứ t ị . h n ổ h đi ớ v c oc ị ạ ê n n ệ no n ào n h t t h c ựi nn ny cc h quả t,à i ny cũg ồg gĩvi i kôg ảl no mọ nư i ăg à ở á nà nr v đ u à ị ề n đn nh ớ v c hn ph iú à a ệ c i gờ cũg n h v c oc đ hv không phảl no việ hạh ị cn m n l t nh công. n ủg ộ i hạh ị ,à ệ n iú à c c oc đ h ũg agạ h n ià
 2. Quả t h c nr ọ ị - 88 - a Lợ í ca oc đ h ic ủ hạh ị h n Về ặ l t ythạhđ ht ờgm n l nữgs t n đtố hncot cứ. ề m tý h ế oc ị h n ag ạ hn ự h h ạt ơ h ổ h cV u, nư i à t tổgh, ế tnh hoạh ị m n l bnợ í cí :1 s pốhpố hn()ậ t n sy n t tnr ểi ì c đ h agạ ố l c h h()ự hiợ t ơ,2 t r g u n i ih n t pu nghĩềư n l,3 k hh h ự hm g ,4 h t n k msáh u u hn v t ga () í t c s t ơi cí a i () ệh g i oti qả ơ. a ốể ệ v Sựp ốh ptt ơ hi ợ ố h n Hoạhđ hcn cpnnt gcnt ế cos pố h pcc ot ộgca ộ t cứ. c ị ug ấ ề ả ầ h t h ự hi ợ á hạ đn ủ m tổ h c n n i Hầ htá t cứ đubo ồ ni b pậ v mỗ b pậ ny chị t c ni gp hn u ếccổ h c ề a gm h u ộ hn à ề i ộ hn à u r h h m ó pầ á ệ vào việ t n đt ụ tu chung củ t cứ. ch h ạm ci à aổ h c ê v Tậ t n sy g ĩ ềư n l p r g u n h v tơ g a u i l Thự h n h c ăg oc đ h ẽhc ẩ cc h quả t sy gĩ ềư n l kiun c i cứ nn hạh ị s t đy á nà ệ n ú n r u nh v tơg a h l ị i ô ia cân nhắ nữ gnunlc ầ t ế v cc ơhii t g hoặ cc ủ r m tổcứ c t c h n gồ ự cn h t à á c ộ tm àn i ề c á cio à hc ó hể đ ơ gđu N i áhká, oc đ hl chuẩ b cot cứ vnhnh hiệ qảh nt n ư n ầ. ó cc hc hạh ị à n n ị h ổ hc ậ à uu ơ rg o tơga ư n l.i Tr v Kích thích sựta g hm ia Xây dự gv thự t cc ế oc ca ổcứ m t áht n cn đi hỏ s t m g nà c h á k hạh ủ t h c ộ cc h h ôg ò i à iư haia 2 củ t c cc hnh viên trong tổcứ v t gcờ gsựhợ t ca ọ S t m g ca ọ aấ ả á t t hc àă ư n n p á ủ h. ự h c a i ủmi a à nư irn qár h hoạh ị m n l hai lợ í cí : g ờ t g u tn o c đ h agạ n i ic h h hn ì m v Hệh n kể t hệ q ả ơ tố g i r i u h n mau e! co Hoạhđ ht ế l cc ụ tu hoặ tu chuẩ v nhờvyt đ uk nt ậ li h c ị h tậ á m c i nip ci nà ậ ạ i i h n ợ co oề ệ u ê ê ft. kiể t . ế cchnh viên củ t cứ kôg hc hnh đn c gn đt ư c i g thì m r Nu át a aổ h c hn cắ cắ ọ ag ố ắg ạđ ợ đ u ì ề à at làm thế ào họ ó h xc ị đ ợ h đ đt ư c ó a kôg n c t á đ h ư c ọ ã ạđ ợ n hy hn? ể n o ns Lợ í ca oc đ h ố v i i t l h t n k m t h u u h n ư c i qa ic ủ hạh ị đi ớ v cạ ậ ệh g i r i qả ơ đ ợ m n u h n ệ op ố ể aệ h re mốqa h g a ụ tu, các kế oc v hoạđn k m t .Hnh IV- 1). iun ệ i m ci ữ hạh à t ộg i r ( ì ểa ê ca .s C Mụ t u ciê Các kế ạh ho c Kiể tra m w w w F Hình IV-1: Quan hệ oc đn v công tác kiể t h ạh ịh à mr a PD b Chi phí củ hạh ị a oc đ h n Bên cạh h n lic m n l, oc đ h ũg òi hỏ nữ g h pí ht ị . h n n nữ g ợ í ag ạ hạh ị cn đ h i n i h n ci h nấđ h N ữ g n chi phí này có thể â r nữ gkókă v nhữ gcnt nấ đ hđi ớ nà quả t ki gy a h n h hn à n ả r ht ị ố v i h ở n nr h ị thự h n h c ăg ày. c i cứ nn n ệ v Thờ gian quả l i ný Tiế tnh hoạh ị đi hỏ t i i v nn lc un r N à quả t pảl việ v i nr cđ hò n ih g n à ăg ự qả t. h ờa ị n r hiàm c ớ ị ì nâ v n ể áh icc gồ lc i c, á đ h ơhi à thiếl m ci tổ h cVệ hn i đ đn g á nun ự h n ó xc ị c ộ v ê á ệ n tậ ụ tu cứ. i p c ê thu thậ,hní v diễ g ih n t n t nư hế h t km ppâ th à n i nữ gh gi h t káố é . c ả ôn n v Trì hoãn trong việ r q yt ịh c a u ếđn Mộ ci h tm t g khác củ hạhđ hl nó có thể àm cho việ r qyt ị b t t h píi àn ề a oc ị à n l c a uế đ h ịr n ì hoãn do phảcn hc h u i s caư n l ln un ế cc uếđ h óS t hoãn có iâ nắ ni b n ố ủ tơ ga i qa đn á qyt ị đ. ự r ềế iê n ì
 3. C ư n I - Hoạh ị v chiế lợ h ơg V cđ hà n nư c - 89 - thể â r thiệ hi h m sựt nh công củ t cứ pụt ộ vo khả ăgpả ứ gnah gy a t ạ ki à h aổ hc h h c à u nn hn n hn à cóg ốv iự hy ổ hn đi ớ s t đi a. Các luậ đ mpê phán hoạh ị cí t c ni h ể c đ h h hh n nứ c v Hoạhđn c tể â r s c n n ắ c ịh ó h gy a ự ứ g h c Nhữ g ỗ ự hạhđ h h ht c ót gncặt cứ vo các mụ tu cụt pả n n lc oc ị cí h c h ắ htổ h c à n nứ ể ci h hi ể ê thự h nt n t i i nấ đ h N ữ gm c i nyđ ợ t ế l d a r các giả ị l c i r g h g n ht ị . h n ụ tu à ư c h tậ ự t n ệo ờa n ê ip đ hà n ê m irờ g ẽ hn t y ổ ( e d bo h l k hạh t n số t i i t c i m c ô t n s kôg h đit o ự á kiậ ế oc)r g uth g n h h n ụ ư a h p o ờaựệ tiêu. Nế nữ g iđ h à kôg úg, các nhà quả t t chk hạh ó h gp ắ ri u h n g ị ny hn đn ản n r h t ế oc c t ặ r ố ịự i ể c. v Hoạhđn k ô g h đ ợ xy ự g h mô t ờ g ă g ộ g c ịh h n tể ư c â d n co ir n n n đ n ư l Nế g đ h ơbn rn v cậ k hạh ằg ô t ờ g hn t y ổ lsai thì làm u i ị c ả t g i l ế oc r n m ir n kôg h đià ản o ệp ư a ia thế ào mộ nư ió h l k hạh Q ả t s bt n à chuyể đi i hạhn c hi n t g ờ c t ậ ế oc? un r ự ấổ v ểp ị n ổh m o t h ơ ộ ể à đi hỏs l h otà i ny có nghĩlphảkôg ịàng buộ b iá k hạh h h h c iự i hạv đ u à n ề aà i hn b r c ở cc ế oc cí t . nứ ò Tr 3. Các loạh ạhđ h i oc ịn Cách thứ pổb nnấ đ m t cck hạhl theo khía cạhpạ v v tính chấ c h i ht ể ô ả á ế oc à ế n hm i à t (chiế lợ s v ih n hậ ,hn t i i (ài hạ s v i gn ạ)đcrn (ị h ớ g n ư c o ớ ci t t kug h g n d n o ớ nắ hn,ặ t g đ h ư n ế u) ờa ư n 2 so vớ c t ) à mứ đ t ờg uên sửdn (ơ dụg vớ t ờ g uyên). Hình sau mô tả iụ h v ể c ộ h n xy ư ụg đ n n so ih n x ư mốqa h g a á l i ế oc. iun ệ i cco k hạh ữ ạ m e! co Mứ đ rn ca c ộ ộg ủ Khung thờ g n iia Đ cr n ặt g ư Mứ đ tư n c ộh ờ g ft. mụ đc cí h xuyên sửd n ụg at o Chiế lợ nư c Dài hạ n Đn h ớ g ị ưn h Đ n ụg ơ dn ns Chiế t ậ nh t u Ngắ hn nạ Cụ h t ể T ư n xyn h ờ g uê re ca i ế oc1 Hình IV-2: Các loạ k h ạh .s a Hoạh ị ci lợ c đ h h nư c nế C w Hoạhđ hci lợ l mộ tntnh bao gồ ( xây dựgs m n v viễ cn, (2) c ị h n ư cà n ế ti r ếì m1 ) n ứ ệh à n ảh w pâ th ôt ờg ên trong và bên ngoài củ tcứ, (3) hình thành mụ tu chung, (4) tạ l hní m ir n b c ư aổ hc ci oậ p ê w F và chọ l cc h nư c ểho ui à (5) phân bổ gồ l đ đtư c ụ tu tổ hc. nự á ci l đ t đổ v a ếợ e , nunự ể ạđợ m ci cứ c ê Đ i ớ cct cứ lnhạ đn t n m irờ gl nbt n c s t yđi hn ố v i á ổ h c ớ ot ộg r g ô t n u ấ ổ, ó ự h ổ nah o ư ô a PD chóng, thì hoạh ị ci lợ cn bao gồ c hạh ị d pòng, có nghĩlchuẩ b cc c đ h h nưc ò n ế m ả oc đ h ự h n aà n ịá đ uk nđ ứ gpóvi á t yđi hn cógv kôgnưđ dựk n(cả í cc oc i i ể n h ớ cc h ổ nah hn à hn h ã ềệ a i ế th ự hặ c tiêu cự) ủ m irờ gc t t đn m n đnt cứ v yêu cầ pả pả ứ gnah c c a ô t n ó h á ộg ạh ế ổ h c à ư ểc u hi hn n hn cógT ôg h ờ gcỉ ên cân nhắ m tố ữ hn á s k n t ờ g à từ3 ế 5 đ l hn. hn t n,h n ư c ộ s h u ạ cc ự i ( ư n l ệh đn ) ểậ p kế oc d pòng bở v quá nhiề s k n ó h l cho tiế tnh hoạh ị kôg h qả hạh ự h iì u ự i c t àm ệ ể nr c đ h hn t un n ể ì trịư c đ ợ. v Sứmệhv viễ cn n à n ảh Sứmệhlà mụ đ h oc ý om mộ t cứ t t. ộ t ên bốs m n ln quan n c í hặ l d à c tổ h cồ ạ M tu ni y ứ ệh iê đn i nữ g â hiơ ả,hn hn h :1 cúg a i dah ág (2) chúng ta là ai? ế v c h n cu ỏ c bncẳg ạ nư ()hn tk h on ci ì? ệ n ()hn tqa t đn ág () hn tđ h àm gì? ... Sứm n c t m tt cứ t o 3 cúg a un â ế ci i 4 cúg a ị l m ? n ệh ó h ô ảổ h ch ể e 1 Stephe PR bi ad ai AD cno“ udm n lo m ngm n esn acnetad plaos - n .ob s n D v .eez, F na ets f aae et s tlocp n ap ct n” n d a , ei s ii 4th ed, Pearson Prentice Hall, 2004, p. 81
 4. Quả t h c nr ọ ị - 90 - khía cạhv nucukáh àng mà nó muố t ả ãn, hàng hoá hoặ d h ụcn cp hặ n ề h ầ hc h nh m o c ị v ug ấ, oc c thịrờg à tổ h c agho ui oc ị t o uirn tơ ga . t nm ư cứ đn t đổ hặ đ h h đổ t gư n l. e ne o i · Cisco Systems: Cung cấ co hc hng, nhữ g hn i ,á nà ầ t v cc ố p h káh à n nâ v n cc h đu ư à á đi ê tác sự hát triể t n tơ gav i e ebn cc t rcc it v c hih aừ g ó nr gư n l ền r t ằg áh ạ a á g r à ơ ộ cư tn c. o i tn o áị p · Dell Computer: Trở hnh công ty máy tính thành công nhất n thế ii ự vo việ t tr g da à ớ c à ê cung cấ k h gi t nấco hc hng trên các thịrờ g à phụ v. h v cà nư p i nh m ố hth káh à n ệt t nm ư c ụN ờ i l h ệm vậ, e đp n đ ợ s m n điủ káh àng về htư n,ẫ đu ề ôg gệg c yD l á ứ g ư c ự og ợ ca hc h l cấlợ gdn ầ v cn nh,i ả á cn t n, á ứ gc cc á hnv tổcứ,ố nấ v d hv v hỗt l hhạ t oyu ah r h đp n ả á c nâ à a h ct ht ề ị ụ à t c r i oth ê ợn e cầ cếạ ca hc hng và ổ đ h ềài chính. u h t ủ káh à o nị vt n · AT&T: Chúng tôi sẽ ốg i co h g iố đp ht ag ọ nư iạvi hu cn h n h t i t ẹ nấ m n m i g ờ l ớ na- ế ếớ t , i làm cho họ ễ àng tiế cn ớ nư i hc à vớ nữ g hn t và dị v m họ un bấ dd p ậ vi g ờ ká v i h n t g i ôn cụà h m ố- t l ia cứ hno, bấk n i â. kià t ỳ ơ đu · Walt Disney: Làm cho mọnư i ạh hc i g ờ hn pú. Tr Mộ vi tổ h c htr n uên bố i cn ká b t ớ t ên bố ứm n ca ọ Mộ tà cứ pátể tiy v n ảh hc i viu ễ ệ y s ệh ủ h. t viễ cn trình bày nhữ g ht ọgnữ g it m n đ i à mụ đ h nề t g ủ t cứ, n ảh n kávn, h n g r og ợ v áị c í n ả caổ h c c n t ờgô cố s ni hyt à tâm trí củ cchnh viên trong tổ h c h n l un ự h t uếv ư i ệ aát cứ. à · Cisco Systems: Lãnh đo ề k h ến rev trợ i m i g ờ t y ổ cc sn, 2 ạ nn i ti e tà n tn g p ọnư ih điáh ốg ú a làm việ,ucơ v hcậ. cvih ià ọ t p m · Dell Computer: Có mộ s ká b tạD l Đ lcc t c hn t k h on. ó tự hc i t e. ó à áh h cúgô i dahĐ ệi l ứ in e! co là cách thứ cúgôtơgá viộg ồgĐ lcách chúng tôi diễ đt ế i xn qah c hn t ư n t ớ cn đn. óà i c n ạt g iug un: hớ nhu cầ cakáhhng, công nghệt n l v bukôgkí i daht n cầ. ấ l n u ủ hc à ư g a à ầ hn h k h on o ơ i n u B tuậ à ft. at nhữghy ổno diễ rt n tơgađuà nhữg ị hớg otộg ủ cúgô n t đià a n ar gư n l ề l n đ h ư n hạđn ca hn t . o i n i o · Wal-Mart: Đ m l conữ gnư i ình thư n c hi u cn hn nưnữ g e ạ h h n gờ b i ờ g ơ ộ m a ùg àg h h n ns re nư ii . gờ g u à ca v Mụ t u ciê .s C · Mụ tu củ t cứ lnhữ g i m tổ h c a kt ạđ ợ. ụ tu có thể ư c ci aổ h cà n đ u à cứ cm ếđt ư cM ci ề đợ ê ê w diễ đtả ề ị lợ g à ị t h đ u ì cầ pảđt ư ccn ạđ ợ bo h uv đt n ạc v đ h ư n v đ h í (i g n hi ạđ ợ,ầ đt ư c a ni ,à ạ n nn ề ê w đ ợ đ u ó hno). ư c i đ kià ề w F Mộcc t c hc ểh h n ụ tu cho cá nhân, cho công việ hặ coổ hcà sử ụg táhh ká đ t i m ci ứ ểệ c oc h tcứ l dn ê hớg ẫ S .... á tu chuẩ củ S ... (pecific, Measurable, Attainable, Realistic và ưn dn . ART C ci M n a . ART S M ê PD Timely) có nghĩlcụh,oưn đợ,óh đt iưct cế à ấ đ hhii . aà t đ l g ưcc t ạt đợ, ự tv n ị t g n ể ờ ểớ h nờa Cấ bc ủ m ci . Các mụ tu trong tổ h c hn ho ấ bc à việ đt ư c á p ậ ca ụ tu ci cứ pâ t cp ậ v c ạđ ợ cc e ê ê mụ tu ở ấ t p h pé đt ư c á m ci ở ấ đ co ơ . ci cp h co hp ạđ ợ cc ụ tu cp ộ a h n ấ ê ê v Chiế lợ nư c L nó cchn đn củyuđợ cọ l v thự t đ đt ụ tu củ t cứ. à hm á àh ộg h ế ư c hn ự à a ch ể ạm ci i a ổ hc ê Thách thứ củ ế đi ớ cc h quả t lphảxy ự g á ci lợ m ít nhấlđc áo c h yu ố viá nà nr à ị i â dn cc h n ư c à ế tà ộ đ vớ káh àng và khác biệvih nư c ủ cc ốt cn t n. hiế lợ s c t đn t ihc h tớ ci lợ ca á đi ủ ạhr hC nư c ẽ óá ộgo ế h a c lớ kió uếđ h ị íủ tcứ t n mộhặ ni kícn s viốt cn tn. n hn qytị vt caổ hcr n r toc h u h ạh o ớ đi ủ ạhr h ềa h a ê v Phân bổ g ồ lc nun ự Khi mộ t cứ pâ b nun ự, nó phân bổ i bccn g ờ,ơs vtht à thiế tổ h c hn ổ gồ lc tn ạ,o nư i ở ậcấv ề c t bị à các nguồ lc hc h cc h c ăg à công việ ká na. h m t hn ủ tn r h v n ự ká co á cứ nn v c hc huN ư ộ pầ cai tn ếì
 5. C ư n I - Hoạh ị v chiế lợ h ơg V cđ hà n nư c - 91 - hoạhđ hci lợ, hân bổ g ồ lc h ờg a gm v c áhg r ng tiề bct n c ị h n ư cp n ế n u n ự t n bo ồ i đn i i ư ệ áê n ạ,h g ô qua ngân sách, cho các mụ đ h hc hu c í ká na. c Hoạh ị ci t ậ c đ h h nh t n ếu b Hoạhđ hci tu tln unđnv c a á qyt ị :àm cái gì, ai sẽ àm nó và c ị hế h ậ i qa ế i r cc uế đ h l n n ê ệ n l làm thế ào vớ t i i 1nm hặ íhn N à unt cpt n v cấ t nh pt ờ g n ih g n ă oc t ơ. h qả r ấ r g à p á gi h n ờa ị u c ệư quan tâm nhiề đn hoạhđ hci t ậ Q á r h hoạhđ hci t ậ t ờgbogm uế c ị h n h t u tn n ế u. c ị h n h th n a ồ n ếuư ì các hoạđn su tộg a: · Phát triể cc ụ tuđ hlợ gv đ ht hnằ h t t c i cc h nlợ n á m c i ị ư n à ị í hm ỗ r h h n á ci ư c ên nn ợự ệ ế củ t cứ. aổ h c · X c ị cc àh ộg ầ t ếđ cih n ình hình hiệ t. á đ h á hn đn cnh tể ảt ệ t n i i nạ i l ia · Phân bổ gn áh h cc ộ hn h c ăgcc h v c à các dự n ư iự ư n nâ sc co á b pậ cứ nn,á ku ự v á dớ s hớg dẫ ca á nà quả t cp a . n ủ cc h nr ấ co ị Tr Biể IV-1: Hoạhđn ci lợ v hoạhđn tc g i 1 u c ịh hế ư c à n c ịh á n hệ p Các khía cạ hs sn n o áh Hoạhđn ci lợ c ịh hế ư c n Hoạhđn ci tu t c ịh hế h ậ n - Bả đm h u u v sự ăg - P ư n tn ểh ch cc o ả i qả à t ệ n h ơ gi đ t t á ệ ựi - Mụ đ h cíc 2 t ở grn di hạ r nt gà n ư o kế oc ci lợ hạh h n ư c ế -Tồ t v cạh r hnư h - Hoàn thành các mụ tu cụ nạ à n t n h t i a ế ciê - Đ cí ặ th n m thể h t no nư h àế e! nào. co -Dài hạ ( ư n 2 ă hặ n t ờ g nm oc h - Thờ hn gn ơ t ờ g i ạ nắ h n h n ư - Thờ g n iia ft. hn ơ) mộ nm hặ íh n t ă octơ at o - Tầ sấhoạh ị n ut c đ h n - Mỗ l t ờg nm iầ h n 3 ă nư -Mỗ l su hn t n nm iầ á t gr g ă n áo ns - Đề k n ểa uếđ h i i đ rqytị uệ n - Không chắ cắ v rủ r c hn à io -Ít rủr io re -N iế oc đu i đ ợ ơ k hạh ầ tn ư c ê - Nhà quả t cp rn đn nr ấ t g ế ị u -Nhân viên, và gở l các nhà iên ca phát triể n cấ co pa quả t cprn g n nr ấ t g i ị u a .s - Mứ đ cii c ộ htt ế -Thấ v m c ộ hẩ ha p ề ứ đ cun ó - Cao C w Khung thờ g n ủ kế ạh i i ca ho c a w c w F T ôg h ờ g á nà phân tích tài chính mô tả oàn vố đu ưt o gn ạ v dài hạ. hn t n cc h ư h n ầ t h nắ hn à e n Ngắ hn àt ơ 1 ă . ấk t i ạ no àh n nm đ ợ xp à dài hạ. h quả t n ạ líh n nm B t ỳ h h n à di ơ 5 ă ư c ế l ờ nN à nrị PD vậ dn t ậnữnhưvậ cho các kế oc. ựká na g a ế oc nắ hn à dài hạ n ụg h t g u y hạh S hc hu i k hạh gn ạ v ữ n chủ ế về ặcm kth ii tơ gav nữ ghy ổ m tổ h c ặ pả y u m ta ết g nư n l à h n t đi à cứ gp hi ờa i a . d Sự hc hu ia ế oc c t v đ h ư n ká na g k hạh ụh à ị h ớg ữ ể n D ờ g h t c i cỉa ằg ế oc c t t ờ g ư c ah hh n ế oc đ h ư n nư r g c h r r k hạh ụ h h n đ ợ ư t c ơ k hạh ị ựá n ểư í n h ớ gC c ế oc c t xc ị m táh õ ràng mụ tu. Không có sự hp hn,hn ư n. á k hạh ụ h á đ h ộ cc r ể n ci nậ nằgkôg ê có vấ đ vi i h u al h n ề ớ v c i siệ . ệể c e Sựká na g a ế oc đ n ụg à kế oc t ờ g uên hc hu i k hạh ơ dn v hạh h n xy ữ ư Mộ vi kế oc d đ hcỉửdn m tầ; ộ s ká đ ợ s dn t ờ gxyn. tà hạh ự ị h s ụg ộ l m tố hc ư c ử ụg h n uê n n ư Có hai kế ơ dn củyut n hạhđ hl ch ơ gtnh và ngân sách, nế kôgk m c đn ụg h ế r g oc ị à ư n r o n u hn ể ụ ì tiêu cũgà mộl iế oc đn ụg ơ g n n l to k hạh ơ dn đ n i . ạ ả 1 Susan E. Jackson, Don Hellriegel and John W. Slocum, Maae etA competetency based approach, 10th ed, “ ngm n- Copyright ©2005 by Thomson South-Western, p 197
 6. Quả t h c nr ọ ị - 92 - - C ư n tnh (dựá)là mộ s t g ợ ca h u oi ế oc đ hàn thành mụ tu. h ơg r n: tự ổ hp ủ ni l k hạh ể o n ềạ ci ì ê Chúng là nhữ g hc ệ ủ cc ụ tu, các chính sách, các thủ ụ,u tắ,á b ớ pảtn n pứ h ca á m ci t qy ccc ư c hii c ế ê hành, các nguồ lc ầ s dn v các yế t cn h thc ểi hn cư n tnh hành đn n ự cn ử ụg à uố ầ tếká đ tn àh hơgr i ế ộg ì đtaT ôg hờg hn đợ h t bn nữ g gn áh ầ t ế C c hơg r h có thể ặr hn t n cúg ư c ỗ r ằg h n nâ sc cn h t á cư n tn . ư ợ i. ì lcc hơgr h lớ hặ nỏcư ng trình chính và chư n tnh hỗr. à á cư n tn n oc h,hơ ơgr t. ợ. ì ì - Ngân sách: Là mộ bntờg r h các kếqả og ợ đ ợ b ut bn cc o s. t ả ư n tn t u m n đ i ư c i h ăg á cn ố ểị ì Các con số à đ ợ b u h d ớ dn t chính hay số i l đn,ố ơ v sn hm s g ny ư c i t ư i ạgài ểị g a ộgs đ n ịả pẩ ,ố i ờo ờ máy hoặ bt ỳdn nođ ợ đ bn cns. gân sách là mộ pư n tncak m t , c ấ k ạg à ư c o ằg o ố N t h ơg i ủ i r ệ ểa nư gậ nâ sc llậ k hạh h n l gn áhà p ế oc. p N ư cạ k hạht ờ g uên là liên tụ. hn m n l s h ớgdncocc ot g ợ l, ế oc h n xy i ư cC úg ag ạ ự ư n ẫ h á hạ i đn đ ợ l l t n t cứ. á k hạht ờgxyn trong tổcứ bao gồ cc h h ộg ư c ặ ạ r g ổ h cC c ế oc h n uê p io ư hc m á cí n sách, quy tắ v các thủụ. cà tc - Chính sách: là nhữ gđ ukonc t dn h ớ gdnsynh hyđta ộ kun n i hả ó á ụg ư n ẫ u gĩ a ặr m t hô ề c khổcocc àhđn kia uế đ h C c h hsc hnđ hr pạ v t c i qyt h á hn ộg h r qyt i . á cí áh ạ ị a hm ih h n uế n n n ựệ đ h à bả đm r g uếđ sẽ h hợ v đn gp à m ci . ịv n o ả ằ qytị n nh pù p à óg ó vo ụ tu ê - Thủ ụ:à các kế oc t ếl m t h ơg hp ầ t ếco i đ u ành các hoạ tlc hạh h tậ ộ pư n pá cn h th v c i h ip i ệề t đn tơ gl. hn c t đn h ớ gdnhn đn qa i cỉa ộ cc cii b n ộg ư n a C úg ó á ộg ư n ẫ àh ộg u v c h r m t áh h tt i i c ệ ếệ pá m t o ó ộhạđn no ó hih c i . hp àh đ m totộg à đ pảt h n e ựệ - Quy tắ: c quy tắ g ih hr ràng việ hn đn hặ kôghn đn c t , ầ c i tc õ ảí c àh ộg oc hn àh ộg ụ h cn ể thiế không cho phép làm theo ý riêng. Đ yàoiế oc đn i nấ t, â ll k hạh ơ g n ht ạ ả . Quy tắ h ớ g ẫ hn đn m không ấ đ htnh tựt i i . ả cấ ca ộ qy c ư n dn àh ộg à nị r nì h g n B n h tủ m t u ờa tắ l nó phả ảhm t uế đ hqả t m t ođ, ộ hn đn nấ đ hnođ pả cà n n ộ qyt ị un r à h ó m t àh ộg ht ị à ó hi n ị e n đ ợ l hoặ kôg ư c hp àm. ư càm c hn đ ợ pé l CÁC CẤ H Ạ HĐ N V CHIẾ L Ợ P O C ỊH À NƯC om II. l Pham vi và mứ đ pứ t ca oc đ h h n ư ch h thành chiế lợ v các quyế c ộ h cạ ủ hạh ị ci lợ,ìn p nế nư c à t .c ia đ h h n ư c hc hu ia á t cứ. hn lt ộ củyu ào mứ đ đ dn v các ị ci lợ ká na g ccổ h cC úg ệh c h ế v n ế ữ u c ộ a ạg à t of cấ bcrn m tổcứ m tạđ hạhđ hci lợ xy a à các quyế đ hci lợ p ậ t g ộ t h c à i ó oc ị h n ư c ả r v o n ế tị h nưc n ế Tr đợ t c i . ư ch h n ựệ ns 1. T c ộ g ủ s đ dn h á á đn ca ự a ạ g o ca Sự a ạg o ln un ế s đ dn ca á sn hm v dị v m tổ h c ug ấ đ dn háiê qa đn ự a ạg ủ cc ả pẩ à c ụ à cứ cn cp h .s !2 và sốlợ gcc h t ờ gká na m nó phụ v. á cuhia đyh ớ gdncc h ư n á t r n hc hu à ịư c ụ C c â ỏ su â ư n ẫ á nà w quả t nậ d n á đ dạrio và tiế cn á c hi h t o uih n ư c a ạg o. n r hn i cc e o ( r) ị ệ ủ p ậ cc ơ ộ kih đổ ci lợ đ dn há e ế w · Cái gì chúng ta có thể àm tố h ns vớ cchng khác nế t m nậ vo mộ t l t ơ o iá ã uh â hp à th ị w e t ờ gm i N unlcno là nguồ lcci lợ: o nư it chính hay các nguồ lc r n ớ gồ ự à ư ? n ự h n ư c cn g ờ,ài ế nự khác? Liệ cúg a ó hành công trên thịrờ g ớ hy hn? ơ g n hn ts lnư i u hn tc t t n m i a kôg Đ n i cúg a ẽà g ờ ư ả at tham gia vào thịrờg ớ hy hn ts h p ht à nư ih n hn? hn thc ư c t n m i a cúg a ẽ ợ nấvo g ờ ci t g C úg a ọ đ ợ ư ếắ gì qua sự a ạg o,à hn tc đ ợ t cứ đ hc ỏ đ u ày không? đ dn háv cúg a ó ư cổ h c ể ọ hi i n ề re Mộ t cứ c t lcông ty duy nhấ( ậ cíà thốg r t n m th t ờg oc a tổ h c ó h àể tt m h l n t)r g ộ t r n hặ đ h ịo ịư dạg ccĩ vc i dah i quan hoặ kôgi quan. Hình IV- 4 chỉaằg ựđ dn n ở á l h ự k h on ln n n c hn ln r r s a ạg n ê ê và phạ v ca oc đ hci lợ lliên quan trự tp ớ na. ộ cng ty sả xấhng m iủ hạh ị h n ư cà nế ci vi hu M tô ế n ut à C hoá hoặ d hv com th t ờg hn lnqa,hờg hi ự tn tiế tnh hoạhđ h c ị ụ h ộ t r n kôg i un t n pảd ar c ịư ê ư nr cị n ê ì
 7. C ư n I - Hoạh ị v chiế lợ h ơg V cđ hà n nư c - 93 - phứ t hnMộhng sả xấdng sả pẩ hặ d h ụ ơ cni tnh hoạh ị í h c cạ ơ. tã p n utò n hm oc ị v đn ầ tnr c ếì c đ ht ứ np tạ hn p ơ. Rộg n General Electric m i oc ịh hế ư c Lucent technologies Phạ v h ạhđn ci lợ n l ia Cemex Tr Proflowers.com 2 Hẹ p m Thấ p Cao e! C n tđ n Công ty có lĩ Công ty có ngành Công ty không ôg y ơ nh co vự niri c ổt ộ liên quan doanh liên quan ft. at Q y ô a ạg o u m đ dn há o ns Hình IV-3: u mô a ạ g o v phạ vh ạhđn 1 Q y đ dn há à m i oc ịh re ca a C n tđn on ôgy ơ dah Mộ cn t đ ndahcn cpm tốlợ gh uhnhng hoá hoặ d hv com t t ôg y ơ on ug ấ ộ s ư n ữ ạ à cị ụh ộ c .s C pâ đạ t t ờg ụt . ot et ii s ug ấ m toi ị v vnt col káh hn on h r n c h S u w sArn cn cp ộ l d h ụ ậ ả h ữ hc ịư ể h le ạc i w tìm kiế g t co ớ m c it p m i r a vi ứ g h . áị áấ w w b Công ty có lĩ vc ổ t i n ự nir h ộ F Công ty có lĩ v c ổ t i hc ụ h ni pâ đạ t t ờ g hc hu ủ m th n ự nir pụ v co h u hn on h r n ká na ca ộ t h ộ ề ịư ị PD t ờ gc t . e e,ót s ởMot r, ei ,r t nh nhà sả xấ cement lớ t b r n ụh Cm xc r ở ư ể ụ n r M x ot h ey c ởà n ut nh a ứ thế ii ằgcc t nt hm t áhđuđnccnà á, á đum i hnpố v vậ t g bn áh h í ộ cc ề ặ á h m y cc ầ ố pâ hi à tư ớ ôn ngành biể ở 2 uc it n khắ t g i n 2 qố g r aê ph i . ếớ c Công ty có ngành liên quan Là công ty cung cấ ni hng hoá và/hoặ d h ụ Lucent technologies gầ giốg h p hu à ề c ị v. c n nư n công ty có ngành liên quan. Ba phân khúc thịrờ gcí l liên quan vớ na: á h t n t n h hà ư n i hu cc ệ h g ố cung cấ d hv,á d hv t ế k bot và phầ m m t ynt n kôgdy à modem p ị ụ cc ị ụ h t ế ả r c c i n ề ,r ề h g hn â v u ô ì máy tính.. 1 Susan E. Jackson, Don Hellriegel and John W. Slocum, Maae etA competetency based approach, 10th ed, “ ngm n- Copyright ©2005 by Thomson South-Western, p. 198
 8. Quả t h c nr ọ ị - 94 - d Công ty có ngành không liên quan Công ty cung cấ ni snpẩ (àng hoá và/hoặ d hv) h ni t t ờ gká p h u ả hm h ề c ị ụ co h u h r n hc c ề ịư nhau, t ờ g ó ư c e nư àậ đàn bao gồ ni cn t m không có liên hệ ớ na. h n n đ ợ xm h lt o ư p m h u ôg y à ề v ihu 2. Chiế lợ cp ô g y n ư c ấ cn t Hình IV-5 mô tả á cp ộ oc đ h h nư c cn tG . cc ấ đ hạh ị ci lợ ở ôg y E nế a Tậ trung vào cố l tõi p Để cn ả ca oc đ h à chiế l c cp ôgyà sự ị hớg hn xyn suốcc i ă bn ủ hạh ị v m n nư ở ấ cn tl đ h ưn cug uê ợ n tá bộ hn r g ổ hcMộ cứ nn qa t n ca á nà quả t cpcol h ớ gdnv pậ t n t cứ. t h c ăg un r g ủ cc h o ọ n r ấ a à ưn ẫ à ị đn g t n thcaccđnv k hdahci lợ. ộ đ nv k hdahci lợ áh i h h í ủ á ơ ị i on h n ư c M t ơ ị i on h n ư c áà c n ế n ế l (strategic business unit (SBU)) là mộ b pậ hặ b pậ pụca ộ hng cung cấ nữ g t ộ hn oc ộ hn h ủ m t ã p hn ia sả pẩ hặ d hv r ng biệ v cúgt ờ gc s m n v mụ tu riêng. Quả t cp n hm oc ị ụ i c t à hn h n ó ứ ệh à ư ci nr ấ ị ê ê cao ởcn t cn qyt ị có nên phân bổ h na, oct ơ v cc gồ lcài chính ôg y ũg uế đ h n nư hu hặ íhn ề á nun ự t Tr và nguồ nâ lc ia á S U n hn ự.ữ cc B g Gố 3 i đ c i h nh, 5 vị ứ g ầ ccĩh ự ,à 20 bộ m g m ố đề à á u đ n đ u á l v cv n Cấ p phậ ta mư n hm u 2 công ty Trọ g â : áh icc ot ộg i dah ớ;hn ố á nun n tm Đ n g á hạđn k h on m ipâ b cc gồ á n lự co á đn ịi dah h nư chpá ccĩ v c i c h cc ơ vk h on ci lợ;ợ t á l h ự k h n ế c n n m doanh; giảqytá vn ềut hpđn g cc ự ị qa t n iuếcc ấ đ l pá;áh i á d đ h unr g ậ á n ọ e! co ft. at o ns Cấ cứ p hc re ca CEO củ GE a CEO của CEO củ GE a CEO củ 33 a nn ăg đ n vị ác ơ kh Aircraft NBC Appliances .s C w w w F Cấ đ n pơ Các bộ ậph n vị ih kn Marketing Marketing Marketing PD chứ nă c ng doanh Nguồ nâ n hn Nguồ nâ n hn Nguồ nâ n hn trong mỗ đ n iơ lực lực lực vị kinh doanh Tài chính/ Tài chính/ Tài chính/ Kếon tá Kếon tá Kếon tá Các chứ nn c ăg Các chứ nn c ăg Các chứ nn c ăg khác khác khác n ư cạ C n t G 1 Hình IV-4: Các cấ h ạhđn v chiế lợ ti ô g y E p oc ịh à 1 Susan E. Jackson, Don Hellriegel and John W. Slocum, “ aae etA competetency based approach, 10th ed, M ngm n- Copyright ©2005 by Thomson South-Western, p. 201
 9. C ư n I - Hoạh ị v chiế lợ h ơg V cđ hà n nư c - 95 - b Các chiế lợ t g rở g n ư că t n nư Có 5 chiế lợ pátể ởcp ộ ổ h cà hộ nhậ thuậ ci ,ộ nhậ nư c h u n ư c htr n ấ đ t cứ l i p i n h uh i p g ợ ci , ề ề hộ nhậ nagđ dn há ồgâ , đ dn há ếhp i p gn,a ạg o đn t m a ạg o kt ợ. v Hộ n ậ thuậ ci i hp n hề u Hộ nhậ thuậ chiề xả r ki ộ cn t t m nậ vo công việ k hdahca ip n u y a h m t ôg y h â hp à c i on ủ n khách hàng củ n, ế cn áđn hc hng cuố cng. a ótp ậ st ế káh à i iù v Hộ n ậ n ư c hề i h p g ợ ciu Hộ nhậ ngư c ề xả r ki ôgt t m nậ vo công việ ca h cung cấ co i p ợ chi u y a h cn y h â hp à c ủ nà ph n,h ờ g à kiể sácấlợg ộ hn ấ t n, ả bo i hn đn l hặ làm ổ ó t n l m othtư n b pậ cu h h đm ả g o àg úg ú oc ư à a c n l đhi ị g. ná ia v Hộ nhậ ngang ip Hộ nhậ ngang xả r kiôg y ợ nấm t oc h u ố t cn t n v g t g ip y a h cn t h p ht ộ hặ ni đih ạh r h à i ă ề ủ a an Tr thịhn pầ. Chiế lợ ln minh, h t n qa á lndah l m t i pá ká vi ình thứ n ư ci nư h g u cc i on,à ộ g i hp hc ớ h ô ê ả c ê truyề t n ca ộ nhậ thuậ ci ,g ợ ci v hộnhậ ngang. n h g ủ h i p n h unư c h u à i p ố ề ề 2 v Đ dn há ồg â , a ạ g o đ n tm m Đ dạg á đn tâm thỉ t ảggià đ dn há i quan (liên hệ xy a h m t a n ho ồg n h n ọ l a ạg o ln ho ) ả r ki ộ , ê e! co cn t t đ ợ hặ kở s k h on ln quan vớ nành hoặ cn t h n ạcaổ h c ôg y h ư c oc h iự i dah i u n ig c ôg y i t ủ t cứ ệi ê về h cn cn nh, ịrờghặ sn hm kí ạh ôg gệt t n,oc ả pẩ . a hư ft. at v Đ d n h á ếh p a ạ g o kt ợ o ns Đ dạghoá kế hợ xả r ki ộ cn t t m các hàng hoá hoặ d hv kôgln an t p y a h m t ôg y h c ị ụ hn i c ê ê re quan vớ nành kinh doanh hiệ t. ig nạ i ca 3. Chiế lợ cp ơ vk hda h n ư c ấ đ n ịi on n .s C w Chiế lợ cpđ nv k hdahlnqa đnv c hnb cc gồ lc à các hành n ư c ấ ơ ị i on i un ế i pâ ổ á nun ự v n ê ệ w đn nằ đt ư c á m c i mong muố t n mộ t t ờgc t vi á snpẩ v ộg hm ạ đ ợ cc ụ tu nr th r n ụ h ớ cc ả hm à ịư ể ê ê dị v nođ. i đ m cí can l tạ r lih cn t n t n qav cpá tể c ụ à ó Tê i h h ủ ó à o a ợ t ạh r h h g u i htr n h uể n ế a ô ệ i w F không ngừ g ăgự cn ả caổ h cr mộ t t ờg ụ h. n nn lc ă bn ủ tcứ t n th r n c t ịư ể ê PD Các nhà quả t cpcoca ãng hoặ ca B t t n vo việ hạhđ hv hình nr ấ a ủ h ị củ SU ậ r g à pu c oc ị à n thành chiế lợ đ () u t và dành lợ t cn t n t n v c hc ụ hc hng, (2) xác n ư c ể 1 dy r ih ạh r h r g i pụ v káh à ế ao ệ ì đ hcc ĩ v c h c ăg( í ụ snxấ nunnâ lc m ren v tài chính ) có thể ị á l n ự cứ nn v d,ả ut gồ hn ự, a t g à n h , ki đn gp ộ cc h u i nưt no, và (3) phân bổ á nun ự g a á cứ nn. i óg ó m táh ữ h u h h à ệ ế cc gồ lc i cc h c ăgVệ ữ c tậ t n vokáhhn l c s cnbnca ựt nh công củ hạhđ hvà chiế lợ cp p r g à hc àg à ơ ở ă ả ủ s h u a oc ị n n ưc ấ à đ n ị i dah Khi hoạh ị v hình thành chiế lợ t t n vo khách hàng, nhà quả ơ v k h on. n cđh à n n ư cậ r g à pu n trịhirli a â hiơ ả: pảt ờ b cu ỏ c bn ả · Ai sẽ ư c hc ụ đ ợ pụ v? · Nhu cầ no củ káh àng sẽ ư chã mãn? uà a hc h đợ t o · Nhu cầ ca hc hng sẽ ư chã mãn như h no? u ủ káh à đợ t o tàế
 10. Quả t h c nr ọ ị - 96 - 4. Chiế lợ cp h c ă g n ư c ấ cứ n n Chiế lợ cứ nn ln un ế cc àh ộg ó ư n qa vi hu à các cam kế n ư c h c ăg i qa đn á hn đn c tơ g un ớ na v ê t về ồ lc ư c ành cho các hoạ đn snxấ m ren, gồ nâ lct chính và ngu n ự đ ợ d t ộg ả ut akt g nun hn ự,ài , i các lĩ vc h c ăgká cat chứ. Hoạhđ hv chiế lợ cứ nn cnh t cc n ự cứ nn hc ủ ổ c h cị à n n ư c h c ăg ầ ỗ r á ợ chiế lợ v kế oc đ n ị i dah nư c à hạh ơ v k h on. n Biể IV-2: Nhữ g ấ đ t n xy ự g hế lợ cứ n n 1 u n vn ềr g â d n ci ư c h c ă g o n Các chứ n n c ă g Các vấ đ cíh n ề hn Nguồ nâ lc · Hệhn t ở g ào là cầ t ế n hnự t gh n n ố ư nh t i? · Thành tích củ nâ v n ê đ ợ xm xt h t no? a hn i nn ư c e énư h à ê ế l ia · Cách tiế cn à đ ợ s dn đ ci mộ h n ứ g i t nn? p ậ no ư c ử ụg ể h u nữ g n v n à ăg êi ê · C chn đn cư n tnh đi ửcn bn no cho phụ n , g ờ á àh ộg h ơ g r ố x ôg ằg à c ữ nư i ì Tr thiể s uố · Sự hiợ giữ nun a v tài sả bo h u là mong muố? pốh p a gồ vy à n a ni n Tài chính ê · Tỷ ệ a ni vềợ nun ẽ àh h t đu ưv bo h u h pâ lbo h u li hậ s dn co á ầ t à a ni co hn i ề ê 2 chia cổ ứ? tc · Tiêu chuẩ no cầ đ ợ s dn đ pâ b t chính và nguồ nâ lc nà n ư c ử ụg ể hn ổ ài n hn ự m cho dự n á? e! co · Tiêu chuẩ no ê đ ợ s dn đ t trợ ídn co hc hng n à nn ư c ử ụg ểài t ụg h káh à n ft. · Hàng hoá hoặ d h ụ à nn ư c hn ạh c ị v no ê đ ợ nấ m n? c at Marketing o · Sả pẩ nnđ ợ pâ pố nưt no? (ví dụbnt c i , h bán n hm ê ư c hn hi h h à ế á r tp nà ựế ns sỹnà bán lẻ ) ,h … re ca · Cạhr h h yu ên dự vo chi phí hay vào nhân tố hc n t n củ ế n a aà ká? .s · Hình ảh ào tổ h c à ặ t n no ủ sn hm nn ư c hn ạh nn cứ v đcr g à ca ả pẩ ê đ ợ nấ m n ư C w cho khách hàng? w · Mứ đ cm kt ào về htư n t n diệ? Sả x ấ n ut c ộ a ến cấlợ go n à w F · Nhà cung cấ nn ư cự cọ nư h no? p ê đ ợ la hn h t à ế · Trọgt no sẽđ ợ s dn: ả xấ đ t kohysnxấ t o nâ à m ư c ử ụg sn ut ể ồ h a ả uth n e PD nhu cầ káh àng u hc h · Hoạđn sn ut ào (ví dụ ự ộg o hặ b t ká na) ầ t y tộg ả xấn t đn há oc ố r hc hu cn h í a điể ảt ệ h u ut ổđ cih n i sấ iệ ? III. TIẾ T ÌNH HOẠ HĐ N NR C ỊH Trong phầ ny chúng ta sẽ e xt ộ s kán m v cc i đạ cai tnh hoạh nà xm ém tố hi i à á g i on ủ tn r ệ a ếì c đ hdnh cho các tổcứ. i tnh hoạhđ hbogm 8g i onk tpna, ư c i ịà n h cTế r nì cị aồ n i đạ ế i hu đ ợ m n a ế h hoạ h h IV- 5. u ni ,á g i onny không nhất ế pả dyt theo mộ t tực ở ìn T y h n cc i đạ à ê a th t hi u r i tr t ó ậ ì tính bắbộ,ó óh đ ợ đ u h h ể ả bo oc đ h hnh công. t ucn c t ư c i cỉ đ đm ả hạh ị t ể ền nà 1 Susan E. Jackson, Don Hellriegel and John W. Slocum, Maae etA competetency based approach, 10th ed, “ ngm n- Copyright ©2005 by Thomson South-Western, p. 205
 11. C ư n I - Hoạh ị v chiế lợ h ơg V cđ hà n nư c - 97 - 1. B ớ 1: Phát triể sứm n v các mụ tu: ưc n ệh à ciê N ưđ trình bày, sứm n v các mụ tu củ t cứ đ ợ pátể d ar việ t li hã ệh à ci aổ h c ư c htr n ự t n cr ờ i ả ê ê các câu hỏ suđy cúg a ên kinh doanh nhữ gl hv c ào? Chúng ta cam kếci ì? và ia â: hn t n n ĩ ựn n tág kếqả ào chúng ta cầ đt ư c Mụ tu chung cung cấ đ h ư n co i r qyt ị tu n n ạđ ợ? ci p ị h ớ g h v c a uếđ h n ệ n ê và nó có thể hn t y ổ t o ừ g ă . á s m n v mụ tu hn đ ợ xy ự g ộ kôg h đih tn nm C c ứ ệh à a e ci kôg ư c â d n m t ê cách tách rờ na. hn đ ợ xc ị d a r c s đn g cc ơhi à e o ca ô i hu C úg ư c á đ h ự t n ơ ở áh i á c ộ v đ dạ ủ m i n ê á t ờ g b ớ 2 v cc i m n v đ m yu b ớ 3 r n ( ư c ) à á đ m ạh à i ế ( ư c ) ư ể ể Bớ2 ưc: Phát hiệ cc ơ n ác hộ v đ dạ ià e o Bớ4 ưc: Bớ5 ưc: Phát triể cc ná Chuẩ bk n ịế Bớ1 ưc: hoạh h n c ci ế chiế lợ nư c Phát triể s nứ lợ ưc mệh à các nv mụ tu ci ê Bớ3 ưc: Chẩ đá cc n on á đ mm n v i ể ạh à đ myu iế ể B ớ 8: ưc Bớ7 ưc: Bớ6 ưc: Tiế t hạh pụ oc c Kiể t v mr à a Chuẩ bk n ịế đh ị n đn g kt u áh i ếqả á hoạh ế c chi n thuật om Hình IV-5: C c i đ ạ ca i t nh hoạhđn 1 á g i on ủ t n r a ếì c ịh l .c ia 2. B ớ tứ2 Chẩ đá cc ơ ộ v đ dạ ư ch : n on á c h ià e o t of Trong tiế tnh hoạh ị ci lợ,á nà quả t cn á đ h á c hi à e o nr c đ h h n ư ccc h n ế n r ầ xc ị cc ơ ộ v đ dạ ị n ì Tr ns từmôi trư n, ă v n cúg rn m i un ệ ớ v c á đ h á s m n,á m ci , ờgnm ữ g hn t g ố qa h vi i xc ị cc ứ ệh cc ụ tu o ệ n ê các kế oc v các chiế lợ caổ h c hạh à n ư c ủ t cứ. ca 3. B ớ 3 C ẩ đá cc i m n v đ m yu ư c : h n on á đ m ạ h à i ế: ể ể .s !2 w Việ cẩ đá cc i m n v đ m yu ủ t cứ g p ác nhà quả t c kả ăg c hn on á đ m ạh à i ế caổ h c i c ể ể ú n r ó h nn ị w nhậ t c á nn lc ố l và xác đ h h n hạđn cn h t ể ảtnN n lc ố l n h cc ăgự ctõi ứ ị nữ g otộg ầ t ếđ cii . ă g ự ctõi n i ế w là nhữ g i m n g p ổ h cạ r s ká b t àăg h nn cn t n qa i cn n đ m ạh i t cứ t a ự hc i v t kả ăg ạh r h u v c ug ể ú o ệ n a ệ e cấ sn hm v dị v v iit đc á co hc àng. Theo cấ đn ịi daht năg p ả pẩ à c ụ ớ g rịộ đo h ká h h á p ơ vk h on, ì n n h lự ctõi bao gồ b kícn lnsựv ợ t i ề ôg gệcci tnh tin cậ,à các mố c ốl m a h ạh ớ: a ư tr v cn nh,á tn r ộ ếì yv i at liệ h cặcẽ ớ cc ii ữ qa bn ngoài. n ệ hth viá g h u un ê ớ re C 1 Susan E. Jackson, Don Hellriegel and John W. Slocum, Maae etA competetency based approach, 10th ed, “ ngm n- Copyright ©2005 by Thomson South-Western, p. 206
 12. Quả t h c nr ọ ị - 98 - 4. B ớ tứt: h t i cc hế lợ ư ch ư P átể á ci ư c rn n Đ pátể cc h n ư c ầ đn g cc ấ đ () á c hi à e ọ bn ngoài,(2) ể htr n á ci lợ cn áh i á vn ề 1 cc ơ ộ v đ da ê i ế á cc i m n v đ m yu ên trong, và (3) các chiế lợ no có khả ăg ht ể i co ổ á đ m ạh à i ế b ể ể nư c à nn nấđ g p h t ú chứ đt ư c ứm n v các mụ tu. Có ba chiế lợ t g rở g ơbn i cc h quả c ạđ ợ s ệh à ci n ư c ă t n c ả g p á nà nư ú n ê trịoc đ h á ci lợ ở ấ đn ị i dahbo ồ hạh ị cc h n ư c cp ơ v k h on,a gm n ế n a Chiế lợ t mnậ t t ờ g nư ch hph r n. â ịư b Chiế lợ pátể t t ờ g nư c htr n h r n: i ịư c Chiế lợ pátể sn hm nư c htr n ả pẩ i 5. B ớ 5 Chuẩ bk h ạhci lợ ưc : n ị ế oc hế ư c n l ia Sau khi phát triể ccpư n án chiế lợ v chọ lam t h ơ gá t c h p nà n á h ơg n ưc à n ự ộ pư n n h h ợ , h í quả t cnpảcunb cov c i r k hạhci lợ. h đ thả l nt n cư n n r ầ hi hẩ ị h i v ta ế oc h n ư cN ư ã ị ệế ế o u r g hơg ậo Tr t ớ,ế oc v ta ầ bo ả cứ đ n cc ộdn su r ck hạh i r cn ả đm h a ự g á niug a: ư ế · Sứ ệh à các mụ tu củ t cứ mnv ci aổ h c ê · Các sả pẩ v dị cn cpbo ồ c cch t ờg à tổ h c ư n ti n hm à c ug ấ,a gm ả á t r n m h ịư cứ h ớ gớ. 2 · Các phân tích vềh t ờgbo ồ nữ g ơ ộ v đ da à các kế oc d pòng t r n,a gm h n c hi à e ọ v ịư hạh ự h cho nhữ g ự i xy a gài dự í . n s k n ả r no ệ th n m · Các chiế lợ đ tp hn à sửdn cc gồ lc ông nghệsnxấ m ren, e! n ư c ể i nậ v ế ụg á nun ự c ,ả ut a t g , ki co và nguồ nâ lc hm đt ư c á m ctuđ xác đ h bogm v c ậ dn cc i n hn ự nằ ạ đ ợ cc ụ i ã ê ị , a ồ i t ụg á đ m n ện ể mạh à khắ pụ cc i yu ũg h t ếl k hạh ự hng. nv c hc á đ m ế cn nư h tậ ế oc d pò ể ip ft. at · o Các chiế lợ đ pátể v sử ụg á nn lc ủ t cứ v đi g nâ v n. nư c ể htr n à dn cc ăg ự caổ h c à ộ nũ hn i i ê ns · Các báo cáo tài chính bao gồ bo á l lỗ bo á nâ qỹ dng tiề t v đ m m á co ãi , á co gn u (ò nệ à i ) ể re hòa vố. n ca .s 6. B ớ tứ6 Chuẩ b cc ế oc ci tu t ư ch : n ịá k h ạh hế h ậ n . C w Các kế oc ci t ậđ ợ pátể nằ t ch cc ế oc ci lợ. hạh h nh t ư c htr n hm h t á k hạh h n ư c ếu i ựi ế w 7. B ớ 7 Kiể t v chẩ đá kt u ưc : mr à a n on ếq ả w F Việ k m t l cầ t ế đ bođm cắ cắ r gv ct ct cck hạhl nư c i r à n h t ể ả ả hc hn ằ i h h á ế oc à h ểa i nệựi PD m n đi à áh ikt u đt ư c á k hạh ày. og ợ v đn g ếqả ạđ ợ cc ế oc n á 8. B ớ 8 Tiế tc i h ạhđ h ưc : p ụ v c oc ị ệ n Các yế tm i ư n bn ngoài ( ví dụcc ốt cn tn m i v các yế tt ộ m i uố ôt ờg êr ,á đi ủ ạhr h ớ à h a ) u ốh c ô u t ờg ên trong ( ví dụ h s m n điủ cc hn i mớ lkhông ngừg i đi ì thế ầ r nb ư nư ự og ợca á nâ v n i à ) nbnổ V ế. cn ê thự t v c oc đ h ộcc ln tụ v t ờg uê đ ứg h vihn t y ổđ. ch i hạh ị m táhi c àh n xyn ể n pó ớnữgh đió iệ n ư a ê IV. MÔ HÌNH CÁC C I NL Ợ C N T A H HÊ Ư C Ạ H R N . Mô hình các chiế lợ cn t n cn cp ộ kun h v b cp ộ ă bn rn cc n ư c ạh r h ug ấ m t hô kổ ề a ấ đ cn ả t g á a o tổ h c hc hu Mô ình này đ ợ già mô hình chung vì tấc ccổ h c hc hu ề cứ ká na. h ưc ọl tả á t cứ ká na đu có thể ửdn n, ấ cấ cúgl cc ơs cuên sả xấ pâ pố hặ cn cpd h s ụg ó bt hp hn à á c ở hy n ut hn hi oc ug ấ ị , c vụHnh 4.6 cho thấ cc ế t c bn ủ m h h này. .ì y á yu ố ơ ả ca ô ìn
 13. C ư n I - Hoạh ị v chiế lợ h ơg V cđ hà n nư c - 99 - Theo chiề dc h r pạ v (ộrn)i thụca á snpẩ hặ d hv nưt n u ọ cỉa hm iđ ộg tu ủ cc ả hm oc ị ụ h r c ê ê nhiề pâ kú t t ờ g oc ộ pâ đạ t t ờ g ụ h. h chiề nag h r nun u hn hch r n hặ m t hn on h r n c t T eo ịư ịư ể u gn cỉa gồ đ m n l lih cn t n co á sn hm hặ d h ụVệ ln kếhiá b n ố hc ể ag ạ ợ t ạh r h h cc ả pẩ oc ị v. i i t acc i s ká i ế a c cê ế nhau này, thịrờ gci lợ v nguồ ci lợ, ư r b ci lợ cn t n cí . t n h n ưc à ư ế n h n ư c đ a a a h n ư c ạh r h h h ế ế a n Chiế lợ cn t n bn s ká b t; chiế lợ dnđoci h ci lợ t t n. a n ư c ạh r h ằg ự hc i a ệ n ư c ẫ ạ h pí h n ư c ậ r g B ,ế pu chiế lợ t gt ở gcnbn- Thâm nhậ t t ờ g pá tể t t ờgv phát triể sn n ưcă r n ă ả nư p h r n; htr n h r n à ịư i ịư nả phẩ - có thể ư c ử ụgrn s ln kếv iá ci lợ cn t n ny. m đ ợ s dn t g ự i tớ cc h n ư c ạhr h à o ế a ê Rộg n Chiế lợ d nđ o h n ư c ẫ ạ ci Chiế lợ gây khác biệ nư c t phí M ụ ti ê u c h i ế l ư c nợ Chiế lợ tpt n n ư cậ r g u c Hẹ p Đcá ộ đo Chi phí(giá thành) thấ p om Nguồ lợ thế ni l .c ia n ư c ạh r h ă ả1 Hình IV-6: Mô hình chiế lợ cn t n cnb n a t of 1. Chiế lợ gây khác biệ nư c t Tr ns Chiế lợ ny i qa đn i cn t n v iấc cc ãng trong ngành dự t n việ n ư c à ln un ế v c ạh r h ớ t ả á h ê ệ a t ar c ê ca cung cấ cc ả pẩ co hc hng mà họ ả nậ đ ợ s r ng có. p á sn hm h káh à cm hn ư c ự iê .s !2 2. Chiế lợ dnđo h p í n ư c ẫ ạ cih w Chiế lợ dnđoci h c nh cn t n bn v c ugcpcc ả pẩ v i i n ư c ẫ ạ h pí ó gĩ ạh r h ằg i cn ấ á sn hm ớ g a a ệ á w càng thấ cng tố hặ t phng c ca á hng cạht n. h nlợ nyđi hỏ qa pà t oc h ơ i ả ủ cc ã ấ á n r hC i ưc à ò a ế i un w e tâm liên tụ đn i qả tc là giả t ể cí h t n mỗ m tơ v sn hm . cếhu u( ệ ứ m h u h pír i i ộđ n ịả pẩ ) ê at 3. Chiế lợ tậ t n h a n ư c pr g ó u Chiế lợ t t n cn t n t n m t gnh cụ h t kiế v c hc ụ ộ nu ầ n ư cậ r g ạh r h r g ộ nà pu ao t ìm m i pụ v m t h cu ể ệ re riêng biệco ộnó káh àng hoặ m th t ờ gho h v c ịl th m thm hc h c ộ t r n t ku ự đ ý ịư e a. C 1 Susan E. Jackson, Don Hellriegel and John W. Slocum,Maae etA competetency based approach, 10th ed, “ ngm n- Copyright ©2005 by Thomson South-Western, p. 212
 14. Filename: Tom tat Chuong IV_new Directory: D:\Lan Template: C:\WINNT\Profiles\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot Title: HOACH DINH VA CHIEN LUOC Subject: Author: Nguyen Xuan Lan Keywords: Comments: Creation Date: 8/10/04 10:21 PM Change Number: 8 l Last Saved On: 8/22/04 10:45 AM ia Last Saved By: Administrator Total Editing Time: 71 Minutes Tr Last Printed On: 8/30/05 10:51 AM As of Last Complete Printing Number of Pages: 13 Number of Words: 4,269 (approx.) 2 Number of Characters: 24,339 (approx.) m e! co ft. at o ns re ca .s C w w w F PD
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2