intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình thiết kế thời trang phần 1

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

1.925
lượt xem
661
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thời trang là một khái niệm áp dụng cho một người thường mặc những bộ trang phục thịnh hành ở một thời điểm nào đó, nhưng khái niệm này lại thường là chỉ tới một sự biểu hiện cá nhân thông qua trang phục. Những từ như "hợp thời trang" hay "không hợp thời trang" là từ dùng để diễn tả một ai đó hợp hay không hợp với trào lưu biểu hiện thịnh hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình thiết kế thời trang phần 1

 1. T8. lRAN THUY BiNH (Cbtl bien) - - -,( NGUYEN TIEN DUNG· NGUYEN THI H~NH • Tb8. NGUYEN TROy NGOC GIAo TRiNH ,( ,( , ,\ I THIET KE QUAN AO (SACH DUNG CHO cAc TRUONG vAo T,6,O H~ TRUNG HQC CHUYEN NGHI~P) NHA XUAT BAN G1Ao D \)C
 2. , , Anh bla 1 : SlIU t~p Thoi trang ngh¢ thu~t "ROng thieng" 81> r ae gia : Dinh Anh Quan Tae gia : Hutmg" Giang s lIU t~p B9 Thai trang tIng dy.ng 6C9,3 89m - as , Ma s 6: 6 GllSMS - DAI GD - as
 3. LUi giOi Ihl#u _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ N am 2 002, V!, GiGO df!,c C huyen n ghi¢p - B¢ Gicio d!,c va Dao t(Jo dfi phOl ht:Jp udi N hd x wft b an G iao df!,c x urft b un 2 1 g iao t rinh phl}-c vI!- cho d ao tt;Io h ¢ T HeN. Gric gicio t rinh t ren d a dl1r;Jc n hieu trrtimg sit' d/..lng va h oan n ghenh. De' tii/p tl}-c b6 s ung n gu6n girio t rinh d ang con thieu, VI!- Giao dl;lc C huyen n ghi¢p phDl h qp c ung N hii x uat b an Gicio dl}c tiep l ife b ien so~n m ¢t s(fgicio t rinh, s ach t ham k hdo p hlfc vI!- cho d ao tflo d eac n gdnh " D i¢n - Diijn f ii, T in hQc, K hai theic Cd k hi, C ong n ghi¢p D¢t M ay - ThiJi t rang. N hung giao t rinh n ay trude k hi b ien sot;In, VI!- Giao d!:,c C huyen n ghi¢p dii g ili de' clielng ve l ren 2 0 t rlidng v a to' chuc h¢i thao, [(iy j k iln d ong gop v i n¢i d ung de' c lidng cac giao t rinh noi tre"!', Tren Cd Sd n ghien cuu y k ien dong gop e ua e ac truang, nhom tac g in dii dieu c hinh n¢i d ung cac giao t rinh cho phil hfJp vm yeu cdu thljC t iin han. Viii k inh nghi¢m giang d{ty, kie'n thuc t ich Luy q ua nhie'u niim, cac tac gid d(i c it ga.ng de' n hling nf)i d ung dutjc t rinh bay La. n hiing kie'n thac cd b an nh(i't n hung van c(lp nhf).t dllr;lc v6'i n hiing lien beJ c ua k hoa h qc k y thuf).t, vm thljc til s an xudt. N¢i d ung cua giao t rinh con t {fO sl! lien thOng t il Dr;zy n ghi len THCN. Cdc giao t rinh dlltjc bien sor;zn theo hllang md, kien thuc reJng va. co·g&.ng c hi r a t inh u ng dl.}ng c ua n9i d ung dlltjc t rinh ba.y~ Tr~n cd Sd do tr;zo d iiu ki¢n de' cac trlldng sit dl.}ng m ¢t cach p hu hrJp vm die'u ki~n Cd Sd v~t c hdt phl.}c vI.} thl/c hiinh, thljc tf).p vd di;ic die'm cua cric n ganh, chuyen nga.nh dao t(;w. De'vi¢c do'i m m p hlldng p hap dr;zy va hqc theo c hi d(;l0 c ua B ¢ Girio dlfc va Dao t{to nh&m n ang cao cheit tllt;Jng dr;zy va hqc, cac trlldng cdn trang bj d u srich cho thl1 vien va tr;zo die'u ki¢n de'giao vien vd h9c s inh co du sach theo n ganh dao t{to. N hiing giao trinh nay cung ta tai li¢u t ham khdo tot cho hqc s inh dii tOt nghi¢p can dao t9-0 lq.i, n hdn v ien k y thu(J.t d ang trljc tiilp san xufit. Cac giao t rinh dii XUfi't b an k Mng the' trrinh khOi n hiing s ai sot. R at m ong cac thay, cO giao, b{tn dqc gop j d e'ian x udt b an s au dutjc tot hdn. Mqi gop j x in g m v~ : Cong t y Co'phrS.n sach Dq.i hqc - Dr;zy nghe~ 2 5 H dn T huyen - Ha Nf)i. VI,! G lAD DUC CHUYEN N GHIEP - NXB G lAD DI,!C 3
 4. T rang phl,lc l a m ¢! t rong n hflng n hu cdu thief yeu cua can nguiJi. T rang ph/!-c g iup cho can n gudi hoa hC;p vr'ti m oi trUdng tlj n hien. T rang phl,lc to d ilm cho nguiJi m~c, l am dl!P t hem cUQc s{/ng. Vi t hit n ganh cong nghi¢p ThiJi t rang - nganh s an x wft r a n hiing s an phtim m ¢c va lam d(!p cho can nguiJi - dang n gay m ¢t phcit trie"'n. a Vi~t N am, n ganh cung nghi¢p D¢t - May - ThiJi t rang t hu h ut n gay c ang nhMu lao d¢ng. N hu cau h9c n gM m ay va thif;'! k e thiJi t rang de' t ham g ia vao n ganh cong nghiqp Thdi t rang d ang cuon. hUt n hieu b fm tn!' B(3 g iao t rinh n ay duqc bien sO(Jn n ham d ap u ng n hu cdu h9c t{j.p, n ghien eU'u va g idng dt;Iy cac m an hC}c c hinh d a c huyen n ganh M ay - Thdi trang. Bi; giao t rinh duC;c bien so~zn thea c hudng t rinh dao tfLO h e T HCN e ua Bo Giao d/!-c va Dao tfIo. B ¢ srich g 6m bon cu{/n : 1. "Cicio t rinh My t hudt t rang p huc" cua TS. T ran T huy B inh dudc c(fu tq.o t il h at m ang kie'n t huc: P han A "Ljch"sit ThiJi trang", g iJi t hi¢u k hai q~at v~ t h6i quen, th? hifiu t ham my, t ¢p q win m¢ic t rang q ua k hu cua cac d an t(3c t ren t he'giJi va d a n gudi Vi¢t N am. VJi thdi luc;ng k hodng 3 0 tiet, giao t rinh e ung cap khrJng c hi n hitng n¢i d ung Cd ban, co d9n.g nhCit v i l jch sit t rang ph{lc m a cd nhi1ng kien t huc v~ thiJi t rang va mot. T rong k huan khO' cua thdi iuc;ng 45 t ilt, p han B dUdc t rinh bay t hanh 3 chudng. C hudng t hu n hat b an vd m au sac. C huang t hu h ai neu cac y lu to' k hac d a m y t hu¢t t rang p h uc. Ch Udng t hit ba n ghien cU'u bO' C{lC va cac t hu p hap r ay d llng b i/ clfc d ing h i¢u qua tha'm m y do cac bif c{lc d em lq.i. 2. "Cicio t rinh V gt li~u m ay" do T hS. Le T hi M ai Hoa bien sot;In, vdi k hung thiJi luc;ng (j"n d jnh cho m on hQc n ay la 60 tiel, c hia t hanh h ai p han. N ¢i d ung p hlin m ¢t t rinh bUy v~ n guyen li¢u may, i f g iui d?nh nghla, k du det cung l inh cheft s u d/!-ng cua cac lot;Ii vai d¢t k im va d¢t thai. NQi d ung p han h ai g iJi thi¢u, p han lot;Ii, finh cMit, cach nh{j.n b ilt va phCJm vi s u d/!-ng cac lOfIi ph/!- Ueu m ay n hll chi, v(lt U¢u dl/ng, v¢t lieu cai ... 3. "Cicio t rinh T hiet h e' q uan cio" eua nh6m. tac g ia N guyln T ien Dung, N guyin T hj Hr;tnh va T hS. N guyen T huy NgQe d uqc bien so~n eho thdi tilling 120 tiel, cung e hia t hanh h ai p han : P han A dc' cq.p de'n cac n(Ji d ung g am n hung kien t hue cd Sd n hu p hudng p hap [([y so'do cd the: dij.c d ilm ki'!t eau cac c hung lot;Ii q udn cio va h ¢ thOng cd s6: .. P han B h uJng d an caeh t rinh b ay bcin vc thie't ke' ky thu~t va t rang bf cho h9c sinh cae k iln t huc va p hlidng p hap t hilt he' cac k ilu q ulin ao thOng d{lng. 4. " Ciao t rinh C~g ngh~ m ay" cua cac tac gia N guyin Tie'n Dung, N guyJn Th,i H(;mh, ThS. L e Th,i Mai Hoa, N guyln T hu Huyfin bien wt;In ia giao t rinh cho m on h9C e ung ten oJi thiJi lur;mg 90 tie't. P hall A go'm 5 chlidng, d e c(zp de'n k y t hu¢t c(J biin eua n gM m ay n hli ky t hu¢t k htiu tay, k y t hu¢t m ay m ay 4
 5. c ung cac thief: bi, dr,mg Clf SU d lfng trong nghri. Cach t inh d inh m uc viii cho cac loq.i qut'ln rio. P han B h lidng d an q uy trinh, ky thu~t m ay cac kie'u q uan rio t hang dlfng. N ¢i d ung ella tllng cuon sach ua cd b(i sach co t inh tho'ng nhfit cao " T rinh bUy ng&n g9n, co d 9ng nh1ing sue tich, d~ s it d!ptg. Bi) sach ia cd Sd de' eac giao vien co the' bien s oan bUt g iiing cho phU htJp vai dot ttltJng h9C. T rong q ua t rinh s u d!;lng, cac giao vien co t kif diriu c hinh s o'tief cua tling ch1iang sao cho p hil hCJp vui thdi g ian cho p hep c ua tiIng tni(jng'. B9 sach g iup cho hpc s inh d e thea dot bai g idng c ua cac giao vil!n, n dm b dt I f t huyct cric m on h9C. T rong b9 giao t rinh n ay, c hung toi k h6ng de' r a n(ii d ung thl./C h anh vi t rang t hief b? phl}c V I} thr.je h anh cua cac trliiJng k h6ng do'ng nhtit. T uy n hien n(ii d ung c ua cac c wfn s ach ciing la stlan c hinh de" g iao vien thea do m a to" c huc cac tief h9C thr.jc h anh. S ach c ung fa cd Sd de' cac giao vien co the' phrit trili'n, m d r 9ng bai giring mtu thiJi g ian cho p hep, T ¢p the" cac tac gia t ham g ia b ien soq.n b9 sach n ay la cac giao Vlen g idng dr;Iy i au n am, g iau k inh n ghifm tUa cac trtlang Dr;Iy nghe', Cao d dng va Dr;Ii h9C. T rong s o'do co n hfrng tac g id dii va d ang t ham g ia q udn I i m ay v a q uan i i d ao t(JO ; nhilfu tac g id co be' d ay k inh nghi~m vief: s ach giao k hoa va t hdm d tnh s ach giao k haa c ua Bi) Girio dl}c va Dao t(la. N hling k inh n ghifm g iang dr;Iy va viet sach n hiiu n iim duVc cac tac g id d uc kef: ua d ua vao n9i d ung sach, l am cho cae cuon sach t hem p han chua'n xac va h ap d 6n. B9 giao t rinh d1itJc bien soq.n cho dOL t1ir/ng ia h9C s inh T HCN, T uy n hien b9 sach cung la tai liqu t ham khiio tOt, b o'ich cho s inh uien Cao d dng va D(li h9C thu()c c huyen n ganh cong n ghf m ay va thief h e'thai t rang c ung n hli cac n hd t hiet ke'thiJi t rang, cac ky t hu¢t vien, cac n ha to' chuc, q udn l j m ay thili t rang d ang h im vi¢c d cae Cd s d k inh te; s an xufit, k inh d oanh h ang m ay mr;ic v a thiJi t rang va br;In dQc y eu t hich nghri m ay. M ¢c du dii co' g6.ng k hi b ien soq.n n htlng c hac chdn k h6ng t ranh k hat k hie'm khuye't, Reit m ong nhtj,n dtltJc nhrlng j k iln d ong gop d a ngU:iJi sU' dl,lng de'liin tai b an s au dtlr/c h oan c hinh h dn. M9i d ong gop x in dU:r/c g ui ve' C ong ty C dphtin Srich Dq.i h9C - D(ly n ghi - 25 H an T huyen, H a N9i. TS. TRAN THUY BINH (Chu bien) d mg cac tac gia 5
 6. A =_ ________ P HAN NHUNG KIIfN THue eo so . CHUaNG 1 KHAI QUAT CHUNG VE QUAN A o I - KHAI NI~M V A e H(re NANG eVA QUAN A o ni~m 1. K hai ve qUaD a o T rang ph\lc n 6i chung, qucin ao n 6i r ieng Itt m qt t rong nhfrng v~t dl;lng c an thiet twac t ien l rong c u¢c s ong e ua c on nguoi v a d uqc SIT dl,lllg rieng d6i vOi m6i ngl1oi. T rang phl,lc b ao g am: quan, yay, ao, giay, m il, g ang tay, lAt. .. T rong d6 phan chinh 1ft quan ao ( bao gam: quan, yay, ao va cae san pham ph6i hqp). QU
 7. Chile, nang sU dfjng : $: - Chuc nang bao v~ : Quan ao c he cha va bao v~ c o the Con nguOi tranh kh6i nhCi'ng tac d(mg co h~i c ua m 6i truemg: tile d ¢ng clla y€u t6 khf hilu (mua, gio, bue x a nhi¢t, anh sang, ... ), tae d(>ng co hqc ella m 6i trui'mg (blJi, xung c~An, ... ) - Chuc nang sinh 11' hqc : QuAn ao t
 8. D~ thu~ lqi c ho qua trlnh san xua't va si'r dl;lng quan ao, nguai ta tie'n d~c hanh phan 10
 9. + T heo ehieu daj t ay a o : ray dai, tay lung ya tay ng~n. + T heo ki~u tay : tay nip tron, ray lien, ray raglan, tay ph6i hqp. + Theo ki
 10. * Yeu c(iu {ieu dunx - Yeu efiu Slr d\!ng : d~ng eua sim phAm v6i c o th~ + Sv phil hqp giua kich thu6e, hlnh nguOi m~c, dam bao uguai m~c co the Clr d¢ng d~ dang khi m~c quan ao : vi¢c dap Ung yeu cau nay ph\! thu¢c vao vi~c·lva ch9n phil hqp luqng gia giam thiet ke, ki
 11. e CHLlONG 2 D Ac DIEM HINH DANG vA PHVONG PHAp DO c Ac KICH T Hudc CO THE NGVOr I - D~C D IEM HINH DANG C O T HE N GVOI I . D~c di~m h lnh d ang ben ngoa; c ua co th~ ngum H inh d',mg b en n goai e lla c a the ngueri lien q uan rat n hieu v 6i phu
 12. a) [ )(iu D~u t hubng c 6 d;mg hlnh trung. H lnh dang va kfch thu6c c ua dau p hy thu9C rat nhieu vao h lnh d~ng va k ich t huac cua h
 13. d uai, eon byng nam giai thl dyt han va hoi 16i len a phia tren. Bl;Ing ve tn~ em thi tron, 16i va d~y phia twae. Nhitng nguai trung nien, do xuift hi~n l ap rna dl16i da nen kich thl16c b~ng tiing len va phlnh to ra. g) L ung a phia sau cO the va dl1qe Ph:ln lung (dot s6ng th~t lung s6 5) niim tinh tit dot s6ng e6 t M 7 t6i ngang t hit lung. Hlnh dang lung ph~ t he va hlnh d~ng ella e¢t song, mue dt! phat trien ella eae ca thu¢e t il 6 ph&n tren lung r¢ng han phan d116i. ph&n lung. Khi nhln nghieng. lung l6i ra b phAn ngang ba vai, 16m vao b phAn thM lung. h ) M 6ng Phan m6ng nam b phia sau c a th~, t u thilt lung den het xuang cling. d~ng ffinh va kfch thuae clla phan m6ng phI;! thut!e vao hlnh dang kich thuae x uang eh~u va Sl! phat trien ella eac e a phan mongo Thong ph~ thl10ng m6ng nil lim h an va thifp h an mong nam gi6i. i) Tay Phan tay duqe tinh bAt dau tu mom cling ella x uang b a vai den het dot 3 ella ngon giUa. T u t he ella tay thuang h ai dua ve phia tnr6c va tao thanh m¢t g6e giila phan d nh tay va philn d ng tay. k) C han Philn chan li\ philn tiep phia dl16i xl1ang ch~u. Hlnh dang cua philn ehan phl;! thu
 14. Trong giai dO
 15. - Ve gia : tinh tu6i tiep thea cho den luc chet. CO' th~ b at dau co sl! thoai hoci: c¢t song c ong (lung.gu) t am ho~t d ¢ng cua k hap giam di r6 r¢t, da nhan nheo va kern d¢ dan hOi, hoat d¢ng sinh tam ly kern nhanh nhay ... 3. S,!, k hac bi~t h inh d ang b en n goai c o th~ n gum t heo giOi t lnh - Olc d~c di~rn quan s at: T am voc cO' th~ nil gi6i thuang thap h an nam gi6i k hoang lOcm (trong c ung m¢t chung t¢c). Cac duong c ong tren cO' th~ nil g iai m em m~i h an so vai cO' the nam giai. L ap rna d uai d a cO' th~ nil gi6i phat tri~n h an va t~p trung b ngl!c, hong va dui. - Kfch thuac va ty l¢ cac kfch thu6c cO' th~ : Chi d u6i cua cO' th~ nil gi6i t uang doi ngan han, than dai han. Hong nil be ngang han. Vai xuoi va h~p h an. Do l ap rna du6i da c6 phat trien nen c6 nil c6 d~ng tron h an s o vai cd n am gi6i. Nell nhln nghieng, d uang vien chan cd c ua nil co d9 c ong 16m vao va th6 hi~n r6 h an so v6i c o' th~ nam g iai. 4. P han IU;:Ii h lnh d ang nguai eua co th~ ngum Ml,lc dfch phan lo~i hlnh dang Co' th~ ngubi la d~ nh~n biet va co phuong phap dieu chinh phil h ap khi thiet k e qu:!n ao. Thong thui'mg d~ phan lo~i hlllh dang cO' th~ ngubi thuang d ua tren cac d~c trung sau: tY l¢ kich thlIltc diii cua o j Thea t hi C (f T heo c1~c trung nay. ngubi ta chi a hlnh dang cO' the nguai lam 3 d~ng : dui, trung b lnh va ng
 16. c o th~ gil va c o th~ uOn. D~c di~m hlnh d
 17. c) Theo m uc dt) heo gay (Chie'll day cua cu the) Thuemg n guai ta c hia m ue dq b eo, g ay e ua c o th~ nglf
 18. ,I /1 h) a) c) t id H inh 2.2 - Cue d(tng d(J dOl" Wli e lla ( '(f "J Vai x uoi o j Vai hlll/i tIl/rung; c) Vai I1gallg. . ve C an ell' d ¢ VUffil p hfa t nrac ella dl1Cmg vai, n guoi t a c hia t hanh 3 d ang vai : vai b loh thmJ'ng, v ai c anh c ung v a v ai ngila. NgU'bi vai d .nh c ung thuOng c 6 h ai dau v ai k hum ve p hfa tnrac n hieu h on, p hia s au bit vai d ¢ c ong 16n, p hia tnrac ng,!c ph~ng, s 6 do r"ng lung I an han va s 6 do r¢ng nggc n hc hon nguai blnh thuang. N guoi vai ngi'ra c 6 h ai dau v ai d ua ve p hia sau nhit~u h on, l ung gill nhu phang, 56 d o r~ng lung nho han v a 56 d o r¢ng'fl£l!c llin h an ngui'ri blnh thuang. - Ngl(c : a m~t chfnh di¢n., c o t he c hia h loh d ang K hi q uan sat l ong ngl!c e lla 16ng ngl!c l am 3 lo~i: l ong n gqc t ron, t rung b loh v a d~t. T rong thl!C te 3 lo'.ti nay thuang l uang Ung v6:i c o th~ b eo, t rung b lnh v a gay. am*t chieu c'.tnh, p han bau ngl!c' ella c o th~ nft gi6i K hi q uan s al duDe phan ra 111m 3 d~ng: d~ng ban d u ( co the trung blnh), d~ng dvan (co the beD) va d~ng hlnh chop ( eo the gay). 19
 19. - Hong: T hea vj tei c ua ditim n h6 fa n goai nhat eua h ong khi nhll1 chioh di¢n, n guai ta chia thanh ; hong cao, h ong t rung blnh va hong thap. T rang d6, c o th€ co v~ tTf di~m n h6 ra n goai nhat ella h ong flam a vi tTf gifra c ua duong n gang ron va n gang hang - hong t nmg blnh. Nell vj trf di~m n h6 ra n goai nhat ella h ong 0 vi tTi a n gang ron - hong c ao va vi trf ngang h ang - hong thap. - Chan: C an eli vao h uang clui va d .ng chfm, n guai t a c hia thanh: c han thUng, cMm y ang kicng (chan chfr 0 ) va cht'in k hoeo (chan ehfr X). T hea t u t he cua b~m c han so v6i dui va d ng c han khi c huy€n d¢ng, ta c o : chall blnh thuang, cMm chu bat ngoai va c han chfr bat tTOng. II - PHUONG P HAp DO c Ac K icH T HUOC C O T HE NGUOI DE THIET K E QUAN Ao P huong p hap d o c o the n guoi ia each lay gia tr~ ca.c dall hi¢u kfch thuae c ua c O t M nguai. Vi~e c h9n p huong p hap do phai d am bao ket qua d o chinh x ac va thu~n ti¢n c ho n guai thlfc hi¢n, d am hao cac da'u hi~ll k ich thuac t heo nhilng phuong p hap d o n ay p Mi phil h ap va; h¢ c bng thue t hiet k e d ang duge sir dung. O le g uy djnh v~ p huong phap d o bao g am: c ac g uy djnh ve tf
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2