intTypePromotion=1

Giáo trình thực hành phân tích định lượng phần 1

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
301
lượt xem
79
download

Giáo trình thực hành phân tích định lượng phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi xác định mật độ khối lượng theo diện tích của vật liệu mỏng, người ta dùng khái niệm định lượng, được định nghĩa bằng khối lượng của tấm vật liệu đó với diện tích của một đơn vị diện tích chuẩn. Nó được đo bằng thương số giữa khối lượng vật liệu trên một đơn vị đo diện tích (ví dụ theo đơn vị đo g/m² tức gsm).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình thực hành phân tích định lượng phần 1

  1. Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng MUÏC LUÏC Noäi dung Trang Muï luï..................................................................................................................... 334 cc Moâ hoï: Thö ï haøh Phaâ tích ñ nh lö ôïg ............................................................... 335 nc cn n ò n Noä dung thö ï taä ..................................................................................................... 336 i cp Chö ông 1: Phö ông phaù phaâ tích theå ............................................................... 337 p n tích Phaà 1: Phö ông phaù axit – bazô .......................................................................... 337 n p Baø1: Pha cheá c dung dò ............................................................................. 337 i caù ch Baø2: Ñ nh lö ôïg axit maïh - baz maïh .......................................................... 340 i ò n n n Baø3: Ñ nh lö ôïg ñ axit yeá-baz maïh ñ nh lö ôïg ñ acid maïh -baz yeá . 343 i ò n ôn u nò n ôn n u Baø4: Ñ nh lö ôïg ñ acid vaø n hôï acid ........................................................ 345 i ò na hoã p Baø5: Ñ nh lö ôïg ñ baz vaø n hôï baz .......................................................... 347 i ò na hoã p Baø6: Ñ nh lö ôïg muoá...................................................................................... 350 i ò n i Phaà 2: Phö ông phaù oxi hoù – khö û...................................................................... 352 n p a Baø7: Chuaå ñ Pemanganat ñ nh lö ôïg Fe 2+, H2O2 vaø 2- ........................... 352 i n oä ò n NO Baø8: Chuaå ñ Pemanganat ñ nh lö ôïg Fe 3+, Cr6+ .......................................... 354 i n oä ò n Baø9: Phö ông phaù Iod ñ nh lö ôïg vitamin C, SO 32- ......................................... 356 i p ò n Baø10: Phö ông phaù Iod - Cromat ñ nh lö ôïg H2O2, Cu2+, Pb2+ ....................... 358 i p ò n Phaà 3: Phö ông phaù chuaå ñ phö ù chaá............................................................. 360 n p n oä c t Baø11: Ñ nh lö ôïg Ca2+ - Mg2+ ........................................................................ 360 i ò n Baø12: Ñ nh lö ôïg Zn2+, Fe3+, Al3+ vaø n hôï Al3++ Fe3+ ............................... 362 i ò n hoã p Baø13: Ñ nh lö ôïg hoã hôï Mg2++ Zn2+ vaø n hôï Mg2++ Ca2++ Fe3++ Al3+ . 365 i ò n np hoã p Baø14: Ñ nh lö ôïg Ba2+ vaø 42 ...................................................................... 368 i ò n SO Phaà 4: Phö ông phaù chuaå ñ keá tuû ................................................................. 370 n p n oä t a Baø15: Phö ông phaù Mohr vaø i p Volhard ñ nh lö ôïg ion Clo ............................... 370 ò n Chö ông 2: Phö ông phaù phaâ tích khoálö ôïg .......................................................... 372 p n i n Baø16: Xaù ñ nh SO42 (hoaë Ba2+) .................................................................... 372 i cò c Baø17: Xaù ñ nh Fe3+ ........................................................................................ 373 i cò Baø18: Xaù ñ nh Mg2+ ....................................................................................... 374 i cò Baø19: Xaù ñ nh Photphat ................................................................................. 375 i cò 334
  2. Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng MOÂN HOÏC: THÖÏC HAØNH PHAÂN TÍCH ÑÒNH LÖÔÏNG 1. Maõ moân hoïc: 056HO220 2. Soá ñôn vò hoïc trình: 3 3. Trình ñoä thuoäc khoái kieán thöùc: Khoácô sôûngaøh. i n 4. Phaân boá thôøi gian: thö ï haøh 90 giôømoã baø5 giôø baø cn , ii (18 i) 5. Ñieàu kieän tieân quyeát: hoï xong Cô sôûlyùthuyeáHoù phaâ tích c ta n 6. Moâ taû vaén taét noäi dung moân hoïc: thö ï haøh moä soá cn t thao taù phaâ tích ñ nh lö ôïg c n ò n caù ion vaø t soáhôï chaáthoâg duïg c moä p t n n 7. Nhieäm vuï cuûa sinh vieân: Tham dö ï c vaø o luaä ñ y ñ . Thi vaø m tra giö õ hoï thaû n aà uû kieå a hoï kyø c theo qui cheá 04/1999/QÑ BGD vaø T. - Ñ 8. Taøi lieäu hoïc taäp: Giaù trình lyùthuyeá giaù trình thö ï haøh, caù saù h tham khaû . o t, o cn cc o 9. Taøi lieäu tham khaûo: [1]. Nguyeã Thaï Caù , Tö ø ng Nghi, Ñ o Hö õ Vinh - Cô sôû lyù thuyeá hoù hoï n ct Voï aø u tac phaâ tích - Xuaá baû laà 2, Haø i 1985 n tnn Noä [2]. Laâ Ngoï Thuï Cô sôûlyùthuyeáhoù hoï Phaâ tích - Hueá 2002 m c - tac n 3/ [3]. Herbert A.Laitinen - Chemical analysis - LonDon, 1960 [4]. Nguyeã Tinh Dung - Hoù hoï phaâ tích, phaà I. Lyùthuyeá cô sôû - NXB Giaù n ac n n t o Duï - 1991 c [5]. LeâXuaâ Mai, Nguyeã Thò Baïh Tuyeá - Giaù trình Phaâ tích ñ nh lö ôïg - n n c t o n ò n NXB Ñ i hoï Quoá Gia Tp. HCM, 2000 aï c c [6]. Hoaøg Minh Chaâ - Cô sôû hoù hoï phaâ tích - NXB Khoa hoï Kyõthuaä, Haø n u ac n c t Noä, 2002 i [7]. Tö ø ng Nghi - Hoù hoï phaâ tích - NXB Ñ i hoï Quoá Gia Haø i, 2000 Voï ac n aï c c noä 10. Tieâu chuaån ñaùnh giaù sinh vieân: - Naé ñ ôï noä dung moâ hoï, kieå tra thö ôøg xuyeâ trong caù buoå thö ï haøh. möc i nc m n n c i cn - Coùtính chuûñ ng vaø i ñ nghieâ tuù trong hoï taä . oä thaù oä mc cp 11. Thang ñieåm thi: 10/10 12. Muïc tieâu cuûa moân hoïc: Giuù cho sinh vieâ naé vö õ g caù thao taù thö ï haøh, hieå p nmn c c cn u vaø n duïg ñ ng caù nguyeâ taé phaâ tích ñò lö ôïg ñ hoï trong phaà lyùthuyeá vaä n uù c nc n nh n aõ c n t nhö : phö ông phaù chuaå ñ axit -bazô, chuaå ñ oxy hoù khö û chuaå ñ taï phö ù , p n oä n oä a , n oä o c chuaå ñ taï tuû vaø ông phaù phaâ tích khoá lö ôïg. n oä o a phö p n i n 13. Noäi dung moân hoïc: Chö ông 1: Ñ nh lö ôïg theå ò n tích Chö ông 2: Ñ nh lö ôïg khoálö ôïg ò n i n 335
  3. Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng NOÄI DUNG THÖÏC TAÄP Caûhai heäphaâ tích chuyeâ ngaøh ñ u laø 18 baøthö ï haøh n n n eà m i cn - HeäCao ñ ng: Thö ï haøh tö ø i 2 ñ n baø19. aú cn baø eá i - Heätrung caá: Thö ï haøh baø1, 3 ñ n baø19. p cn i eá i 336
  4. Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng CHÖÔNG I: PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH THEÅ TÍCH Phaàn 1: PHÖÔNG PHAÙP AXIT – BAZÔ Baøi 1: PHA CHEÁ CAÙC DUNG DÒCH I. KYÕ THUAÄT PHA CHEÁ HOAÙ CHAÁT: 1. Baøi tính maãu: Caà pha V(lít) dung dò A noà g ñ C M. Tính khoá lö ôïg raé (A) vaø ôïg nö ôù n ch n oä i n n lö n c caà laá. ny mol cuû A coùtrong dung dò = V.CM (mol). Soá a ch Neâ khoálö ôïg A coùtrong dung dò = V.C M.MA (g): laø i lö ôïg caà caâ n i n ch khoá n nn Giaû sö û xem sö ï pha troä giö õ (A) vaø 2O khoâg coù sö ï n a H n thay ñ i veànhieä lö ôïg hay oå t n veàtính chaá cuû caù chaá tö ù noù caù h khaù , trong sö ï tac t, c i c c pha troä naø theå ny tích cuû chaá raé a tn (A) khoâg aû h hö ôû g ñ n theå nn n eá tích chung cuû dung dò a ch. Baø naø giôù thieä moä phö ông phaù pha ñ ng noà g ñ ñ ñ nh saü cuû moä dung iy i u t p uù n oä aõ ò na t dò maø ng caà caâ chính xaù . Ñ khaé phuï v ieä khoù caâ ñ ôï chính xaù giaù trò soá ch khoâ nn c eå c c c nöc c caâ V.CM .MA (g), maø caà caâ gaà chính xaù (baèg caâ phaâ tích vôù lö ôïg caâ) laø n chæ n n n c n n n i n n V.CM . MA m (g) (vôù m laø tròsai soá i giaù trong khi caâ so vôù lö ôïg caâ yeâ caà ) cho n i n nuu vaø beaker. Neâ caà dö moä ít so vôù lö ôïg caà caâ: V.C M . MA + m (g) o nn t i n nn Theâ V(lít) H2O vaø coá, thì noà g ñ dung dò coùtrong coá seõ : m oc n oä ch c laø C1M = [V.C .M = m (mol/lít) m] CM M A M A .V M A .V m Roõ ng giaùtrònaø sai bieä vôù noà g ñ caà pha laø M moä lö ôïg raø y t i n oä n C t n . M A .V Noù caù h khaù dung dò vö ø pha xong coù noà g ñ "ñ m" hôn noà g ñ dung dò ic c ch a n oä aä n oä ch caà pha. Ñ coùñ ôï noà g ñ caà pha thì phaû pha loaõ g ñ baèg 1 moä lö ôïg H 2O coùtheå n eå ö c n oä n i nin t n tích laø : Aù duïg quy taé ñ ôøg cheù : pn cön o V dung dò A coùCM1 ch CM CM V' dung dò H2O coùOM ch CM1 - CM C1 C m V= C = V H 2O V. C M A .C C1 C VH 2O 337
  5. Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng 2. Kyõ thuaät pha : - Caâ [V.CM . MA n m] lö ôïg raé (A) trong moä coá khoâ ch. n n tc saï - Cho vaø coá moä lö ôï g H2O laøV + oc t n m (lít) M A .C - Huù ra laïlö ôïg theå t i n tích dung dò laø (lít) thì dung dò A seõ noà g ñ laø M ch V ch coù n oä C Thí nghieäm 1: Pha cheá dung dòch H 2C2O4 0.1N Sinh vieâ phaû tö ï n i tính toaù lö ôïg caâ thö ï teá a H 2C2O4.2H2O, coù% ñ ôï ghi treâ n n n c cuû öc n bao bì cuû hoù chaá tö ông ö ù g taï phoøg thí nghieä , ñ pha ñ ôï 100ml dung dò acid aa t n i n m eå öc ch 0.1N, khi caâ phaû laá chính xaù ñ n 0.0002g, coá caâ loaï 100ml, phaû saïh, khoâvaø n iy c eá cn i ic coù nhieä ñ caâ baèg vôù phoøg caâ, sau khi caâ, theâ nö ôù caá ñ loaï CO 2 (nö ôù caá t oä n n i n n n m c t aõ i ct ñ soâ 10 phuù , ñ trong bình kín vaø un i t eå nguoä ñ n nhieä ñ phoøg) khoaû g 30 40ml, duøg i eá t oä n n n ñ a thuû tinh khuaá cho tan, chuyeå vaø bình ñ nh mö ù 100ml theo ñ a thuû tinh qua uõ y y no ò c uõ y pheã , duøg nö ôù caá traù g coá 3 laà , moã laà 10ml, duøg bình tia rö û ñ a vaø ò mö ù u n ctn c n in n a uõ ñ nh c tôù vaïh, ñ y naé bình ñ nh mö ù , ñ o ngö ôï bình 4 5 laà , chæ ñ o nheïchö ù khoâg xoá ic aä p ò c aû c n aû c n c maïh bình. n Thí nghieäm 2: Pha cheá dung dòch NaOH 0.1N Vì NaOH laømoä chaá raá deã huù aå , haá thuïCO 2 moâ trö ôøg vì vaä noù deã chaû t tt tm p i n y y rö û , vaø a cho saû phaå sai bieä. Do ñ , vieä caâ NaOH trong khoâg khí theo moä giaù trò n m t où cn n t chính xaù cho trö ôù laø ieà khoâg laø ñ ôï trong ñ u kieä bình thö ô øg. Noù caù h khaù , c c ñu n möc ieà n n ic c khoâg theå n pha moä dung dò NaOH coù noà g ñ chính xaù nhö mong muoá, maø pha t ch n oä c n chæ ñ ôï dung dò NaOH coù noà g ñ xaá xæ giaù trò ñ nh trö ôù . Ñ deãdaøg trong vieä hieä öc ch n oä p ò c eå n c u chænh baèg caù h pha loaõ g, caà phaû caâ l ôù hôn lö ôïg caâ tính theo lyù thuyeá moä n c n n inn n n t t lö ôïg nhoû (tuyeä ñ i khoâg neâ caâ dö quaù nhieà roà laá ngö ôï ra trôû laï khi caâ phaû n t oá n nn uiy c i), n i caâ thaä nhanh. n t Chaú g haï ñ pha cheá n n eå 100ml dung dò NaOH 0,1N thì caâ khoaû g 0,4(g) NaOH ch n n raé trong caâ kyûthuaä. Roà hoø tan NaOH trong coá caâ baèg 50ml nö ôù , duøg ñ a thuû n n t ia cnn c n uõ y tinh khuaá cho tan, chôø y nguoä, sau ñ laø tieá nhö phaà pha dung dò axit. i où m p n ch Hoaë coùtheå ng oág chuaå NaOH 0,1N ñ pha thaøh 1 lít dung dò NaOH 0,1 N c duø n n eå n ch Thí nghieäm 3: Pha dung dòch HCl 0,1N Khaù vôù hai dung dò treâ, dung dò HCl ñ ôï pha tö ø ci ch n ch öc HCl ñ m ñ c, caà tính theå aä aë n tích HCl ñ m ñ c caà laá laøbao nhieâ ñ pha ñ ôï 100ml coù noà g ñ 0.1N, sau ñ aä aë n y u eå öc n oä où chuaå bò saü moä coá loaï 1 00ml coùchö ù saü 50ml nö ôù caá Laá pipeù huù chính xaù theå n n tc i an c t. y tt c tích ñ tính, nhanh choù g nhuøg ngaä ñ u pipet vaø trong coá ñ chuaå bò sau ñ thaûtö ø aõ n n p aà o c aõ n, où tö øduøg bình tia rö û saïh pipet, nö ôù rö û cho luoâ vaø coá pha, sau ñ chuy eå vaø ñ nh ,n ac ca noc où n oò mö ù nhö phaà treâ. c nn Hoaë coùtheå ng oág chuaå HCl 0,1N ñ pha thaøh 1 lít dung dò HCl 0,1N c duø n n eå n ch II. PHA CHEÁ MOÄT SOÁ DUNG DÒCH: Caù dung dò dö ôù ñ y laø õ g ví duï u cho moä caù h pha tö ông ö ù g nhaè taï c ch i aâ nhö n maã tc n mo moä soá t dung dò hay chuyeâ duøg. Moã dung dò chö ù khoaû g 50mg ion/ml. ch nn i ch a n 338
  6. Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng 1. Dung dòch chöùa khoaûng 50mg cation/mL Hg22+ : - Hg2(NO3)2.2H2O 70g/l, theâ 2 gioï HNO3 ñ c. m t aë Ag+ : - AgNO3 20g/l, theâ 2 gioïHNO3 ñ c, ñ ïg trong loï y tinh maø. m t aë ö n thuû u Pb2+ : - Pb(NO3)2 80g/l, theâ 2 gioïHNO3 ñ c. m t aë Hg2+ : - Hg(NO3)2.1/2H2O 85g/l, theâ 2 gioïHNO3 ñ c m t aë Fe3+ : - Fe(NO3)3.H2O 32g/l, pha trong NO3 0.1M FeCl3.6H2O 240g/, pha trong HCl 0.1M Fe2+ - : FeSO4.7H2O 248g/l, pha trong H2SO4 0.1M Bi3+ - : Bi(NO3)3.5H2O 115g/, pha trong HNO3 0.1M Al3+ - : Al(NO3)3.9H2O 695g/l, pha trong HNO3 0.1M Cr3+ - : Cr(NO3)3.9H2O 385g/l, pha trong HNO3 0.1M Sn4+ - : SnCl4.5H2O 145g/l, pha trong HNO3 0.1M Sb2+ - : SbCl3 95g/l, pha trong HCl (1:1) Ba2+ - : Ba(NO3)2 95g/l BaCl2 90g/l Sr2+ : - Sr(NO3)2.4H2O 160g/l Ca2+ : - Ca(NO3)2.4H2O 160g/l CaCl2.6H2O 261g/l Mg2+ : - Mg(NO3)2.6H2O 530g/l Mn2+ : - Mn(NO3)2.6H2O 260g/l MnCl2.4H2O 180g/l MnSO4.7H2O 252g/l Cu2+ - : Cu(NO3)2.3H2O 190g/l, pha trong HNO3 0.1M Co2+ - : Co(NO3)2.6H2O 246g/l, pha trong HNO3 0.1M Ni2+ - : Ni(NO3)2.6H2O 248g/l, pha trong HNO3 0.1M Cd2+ - : Cd(NO3)2.4H2O 137g/l, pha trong HNO3 0.1M Zn2+ - : Zn(NO3)2.6H2O 230g/l 2. Dung dòch chöùa khoaûng 50mg anion/mL SO42 - : Na2SO4.10H2O 167.5g/l SO32 - : Na2SO3.7H2O 157.6g/l S2O32 - : Na2S2O3.5H2O 111g/l CO32 - : Na2CO3 88.5g/l PO43 - : Na2HPO4 49g/l SiO32 - : Na2SiO3 61g/l Na2SiO3.5H2O 136g/l - Cl : NaCl 86.6g/l 2 - S : Na2S.H2O 376g/l - NO3 : NaNO3 68.5g/l - CH3COO : NaCH3COO.3H2O 115g/l 339
  7. Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng Baøi 2: ÑÒNH LÖÔÏNG AXIT MAÏNH - BAZ MAÏNH I. CHUAÅN BÒ: - Chuaå bòcaù dung dò sau: NaOH 0.1N, 2N, 5N n c ch - Dung dò H2C2O4 0,1N ch - Dung dò HCl 0,1N ch - Dung dò Na2B4O7 0,1N ch - Caù chæ thò phenolphtalein, MO, MR c : 1. Pha cheá dung dòch H2C2O4 0.1N: Sinh vieâ phaû tö ïtính toaù lö ôïg caâ thö ï teácuû H 2C2O4.2H2O, coù p% (ñ tinh n i n n n c a oä khieá ñ ôï ghi treâ bao bì cuû hoù chaá tö ông ö ù g taï phoøg thí nghieä , chaú g haï, ñ t) ö c n aa t n i n m n n eå pha ñ ôï 100ml dung dò acid 0.1N, khi caâ phaû la á chính xaù ñ n 0.0002g, coá caâ öc ch n iy c eá cn loaï 100ml, phaû saïh, khoâvaø nhieä ñ caâ baèg vôù phoøg caâ. Sau khi caâ, theâ i ic coù t oä n n i n n n m nö ôù caá ñ loaï CO2 (nö ôù caá ñ soâ 10 phuù , ñ trong bình kín vaø c t aõ i c t un i t eå nguoä ñ n nhieä ñ i eá t oä phoøg) khoaû g 30 40ml, duøg ñ a thuû tinh khuaá cho tan, chuyeå vaø bình ñ nh mö ù n n n uõ y y no ò c 100ml theo ñ a thuû tinh qua pheã , duøg nö ôù caá traù g coá 3 laà , moã laà 10ml, duøg uõ y u n ctn c n in n bình tia rö û ñ a vaø ò mö ù tôù vaïh, ñ y naé bình ñ nh mö ù , ñ o ngö ôï bình 4 5 laà , a uõ ñ nh cic aä p ò c aû c n chæ ñ o nheï ùkhoâg xoá maïh bình. aû chö n c n Chuù yù: Caù dung dò ñ ôï sö û duïg trong quaù trình phaâ tích ñ nh lö ôïg taï Giaù c ch ö c n n ò n i o N trình naø ñ u ñ ôï tính theo noà g ñ C y eà ö c n oä 0,05 - 0,1 N. ÔÛñ y chæ trình baø caù h pha aâ yc chung ñ i vôù caù chaá deã hoø tan trong nö ôù vaøquaù trình hoø tan toû hay thu nhieä oá i c t a c a a t khoâg ñ ng keåCaù h pha vôù caù chaá khaù cuõ g vôù kyõ n aù .c ic t cn i thuaä tö ông tö ïchæ khaù ôûlö ôïg t , c n caâ vaø tích bình ñ nh mö ù , khoâg neâ pha trö ï tieá treâ bình ñ nh mö ù . Caù dung n theå ò c n n cpn ò c c dò goá phaû ñ ôï pha heásö ù caå thaä vaø ch c iöc tcn n chính xaù vì noùquyeá ñ nh ñ n ñ ñ ng c tò eá oä uù cuû pheù ñ nh lö ôïg. a pò n 2. Pha cheá dung dòch NaOH 0.1N: Vì NaOH laømoä chaá raá deã huù aå , haá thuïCO 2 moâ trö ôøg vì vaä noù deã chaû t tt tm p i n y y rö û , vaø a cho saû phaå sai bieä. Do ñ , vieä caâ NaOH trong khoâg khí theo moä giaù trò n m t où cn n t chính xaù cho trö ôù laø ieà khoâg laø ñ ôï trong ñ u kieä bình thö ôøg. Noù caù h khaù , c c ñu n möc ieà n n ic c khoâg theå n pha moä dung dò NaOH coù noà g ñ chính xaù nhö mong muoá, maø pha t ch n oä c n chæ ñ ôï dung dò NaOH coù noà g ñ xaá xæ giaù trò ñ nh trö ôù . Ñ deãdaøg trong vieä hieä öc ch n oä p ò c eå n c u chænh baèg caù h pha loaõ g, caà phaû caâ lôù hôn lö ôïg caâ tính theo lyù thuyeá moä n c n n inn n n t t lö ôïg nhoû (tuyeä ñ i khoâg neâ caâ dö quaù nhieà roà laá ngö ôï ra trôû laï khi caâ phaû n t oá n nn uiy c i), n i caâ thaä nhanh. n t Chaú g haï ñ pha cheá100ml dung dò NaOH 0,1N thì caâ chính xaù khoaû g n n eå ch n c n 0,4(g) NaOH raé baèg caâ kyõ nn n thuaä. Roà hoø tan NaOH trong coá baèg 50ml nö ôù , duøg t ia cn c n ñ a thuû tinh khuaá cho tan, chôønguoä, sau ñ laø tieá nhö phaà pha dung dò axit uõ y y i où m p n ch treâ. n Hoaë coùtheå ng oág chuaå NaOH 0,1N pha thaøh 1 lít. c duø n n n 340
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2