Giới thiệu về SPS-VISU

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

2
807
lượt xem
360
download

Giới thiệu về SPS-VISU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là phần mềm mô phỏng cho các chương trình SIMATIC S5 và S7 từ 300 trở lên cho thực hiện mô phỏng các chương trình PLC S7 bằng hình ảnh trên máy tính cá nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu về SPS-VISU

 1. I . GIÔÙI THIEÄU VEÀ SPS-VISU: SPS-VISU ñaây laø moät phaàn meàm cuûa haõng SIEMENS-AG (CHLB Ñöùc) saûn xuaát vaøo naêm 1997 taïi coâng ty MHJ-Software & ing.-Buro Weiβ,Germany. Ñaây laø phaàn meàm moâ phoûng cho caùc chöông trình SIMATIC S5 vaø S7 töø 300 trôû leân cho pheùp thöïc hieän moâ phoûng caùc chöông trình PLC S7 baèng hình aûnh treân maùy tính caù nhaân. SPS-VISU(tieáng Ñöùc) coù nghóa töông ñöông vôùi tieáng Anh laø PLC Simulator (chöông trình moâ phoûng cuûa thieát bò ñieàu khieån khaû trình PLC). Ñaây laø moät chöông trình phaàn meàm tieáng Ñöùc hieän taïi ôû Vieät Nam vaãn chöa coù phieân baûn tieáng Anh vaø caùc taøi lieäu tham khaûo tieáng Anh cuõng nhö tieáng Vieät nhöng phaàn meàm naøy khaù thuaän tieän cho ngöôøi söû duïng ñeã coù theå söû duïng moâ phoûng. Giao dieän SPS-VISU. SPS-VISU laø moät chöông trình giaû laäp moâ phoûng quy trình baèng moät phaàn meàm SPS(PLC) ñaõ ñöôïc tích hôïp.Baèng caùch naøy SPS-VISU coù khaû naêng ñieàu chænh heä thoáng thieát bò treân maøn hình vaø sau ñoù keát noái thieát bò naøy vaøo moâ phoûng. So vôùi chöông trình moâ phoûng PLC S7 SIM chæ cho pheùp moâ phoûng chöông trình S7 baèng vieäc quan saùt söï taùc ñoäng cuûa caùc giaù trò vaøo/ra ñeå kieåm tra tính hieäu quaû cuûa chöông trình,thì chöông trình SPS-VISU cho pheùp xaây döïng moät heä thoáng thieát bò gioáng thöïc teá treân maøn hình maùy tính caù nhaân vaø moâ phoûng chöông trình baèng söï hoaït ñoäng moâ phoûng cuûa caùc thieát bò , ngöôøi söû duïng coù theå quan saùt ñöôïc hoaït ñoäng cuûa caùc thieát bò töø ñoù coù theå kieåm tra tính hieäu quaû cuûa moâ hình vaø caùc chöông trình S7 ñaõ vieát.
 2. Töøng phaàn heä thoáng thieát bò coù theå töï vaän ñoäng cuõng nhö töï coù theå ñöôïc laøm soáng ñoäng. Caùc xi lanh(pitton) ,coâng taéc ñieàu khieån, boä hieån thò ñeám BCD,thieát bò chæ daån traïng thaùi,caùc baêng taûi vaø coâng taéc haønh trình ñeå thöïc hieän phaûi ñaët theo caùc tieâu chuaån.Töø ñoù ngöôøi söû duïng coù theå taïo ra caùc ñeà taøi vôùi tính chaát nhaát ñònh vaø cho pheùp xaây döïng moät thö vieän rieâng.Khi ñoù baát kì moät ñoà hoaï Bitmap cuõng coù theå ñöôïc vaän duïng ñeå xaây döïng heä thoáng.Sau khi heä thoáng ñöôïc thieát laäp vaø caùc ñeà taøi ñöôïc phaân phoái vaøo caùc Operanden,thì heä thoáng ñöôïc ñieàu chænh bôûi chöông trình phaàn meàm PLC.Vì SPS-VISU cuõng laøm moâ phoûng quaù trình naøy, neân heä thoáng ñöôïc taïo ra theo hoïa ñoà seõ chuyeån caùc tín hieäu ôû chöông trình PLC naøy vaøo phaàn meàm SPS-VISU chính xaùc nhö heä thoáng thöïc cuûa phaàn meàm PLC. Ví duï, nhö caùc chuyeån ñoäng töï tieán haønh bôûi caùc xi lanh vaø khi ñoù neáu ñaït ñöôïc vò trí cuoái cuøng thì caùc coâng taéc haønh trình seõ taùc ñoäng thoâng baùo ñieàu ñoù Nhö vaäy khi moâ phoûng quy trình ngöôøi ta coù theå taäp trung vaøo vieäc nghieân cöùu caùc vaán ñeà vaø khoâng coøn khoâng coøn phaûi daãn caùc ñieàu kieän ñieàu khieån tôùi. II . THÖÏC HIEÄN MO PHOÛNG SPS-VISU: 1. Moâ phoûng chöông trình S7 (töø Version 2.0): Caùc chöông trình Ags S7-300 vaø S7-400 coù theå ñöôïc moâ phoûng töø Version 2.0.Khi ñoù caùc chöông trình ñöôïc thieát laäp baèng phaàn meàm Win PLC-S7 vaø truyeàn qua caùc chöùc naêng Ag vaøo phaàn meàm PLC-S7 nhôø SPS-VISU.Trong moät thôøi gian ngaén coù theå laäp tröïc tieáp caùc Projekt(baûn thieát keá) ñöôïc taïo ra baèng phaàn meàm SIEMEN-S7 2. Moâ phoûng chöông trình S5: Caùc chöông trình S5-Ags 90U ñeán 135U coù theå ñöôïc moâ phoûng baèng phaàn meàm PLC- S5.Ngöôøi ta coù theå laäp chöông trình PLC-S5 nhö laø döõ lieäu SIEMEN-S5D.Töông töï coù theå moâ phoûng ñöôïc qua ñieåm caét serie(lôùp) baèng moãi phaàn meàm chöông trình S5. Moãi vò trí caét DLL ñaëc bieät ñöôïc taoï ra ñoái vôùi ngöôøi sôû höõu phaàn meàm chöông trình SIEMEN-S5. Heä thoáng ñöôïc taïo ra baèng SPS_VISU coù theå ñöôïc vaän duïng cho vieäc moâ phoûng S5 cuõng nhö S7 Caùi môùi trong Version 2.0: CPU-Dialog duøng cho S7 trong SPS-VISU Dialog”phaàn meàm PLC -S7” Dialog neâu treân coù theå goïi ra nhôø ñieåm Menu”Ñieàu chænh phaàn meàm SPS→phaàn meàm SPS”. Dialog naøy coù theå cung caáp caùc thoâng tin veà tình traïng cuûa phaàn meàm S7.Ngoaøi ra phaàn meàm SPS(PLC) coøn ñöôïc thuyeân chuyeån vaøo Run hay Stop. Khi khôûi ñoäng phaàn meàm SPS(PLC) coù theå troïn caùc nuùt Radio ñeå chuyeån ñoäng OB. 3. Höôùng daãn vaän haønh baèng Win PLC-S7:
 3. Trong modul”S7” baét buoät phaûi coù chöông trình phaàn meàm Win PLC-S7.ÔÛ ñaây khoâng caàn bieát lieäu SPS-VISU hay Simatic PLC-S7 ñöôïc khôûi ñoäng SPS-VISU vaø Simatic PLC-S7 laøm vieäc coäng taùc theo kích thöôùc sau:chöông trình S7 ñöôïc taïo ra baèng Simatic PLC-S7 vaø cuoái cuøng ñöôïc chuyeån vaøo phaàn meàm SPS-VISU.Neáu SPS-VISU chuû ñoäng thì töï ñoäng coù saün chöông trình PLC trong SPS-VISU. Ñieàu naøy coù nghóa luùc naøy chöông trình PLC ñaõ ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh SPS-VISU vaø moät heä thoáng ñaõ ñöôïc moâ phoûng. 4 . Modul S5 vaø S7: SPS-VISU coù theå moâ phoûng chöông trình PLC-S5 vaø PLC-S7.Ta coù theå löïa choïn chöông trình moâ phoûng: Ñeå moâ phoûng chöông trình S5,caàn phaûi môû nuùt nhaán ñieåm Menu”Phaàn meàm PLC-S5 moâphoûng chuû ñoäng”. Neáu caàn phaûi moâ phoûng chöông trình S7, caàn phaûi môû nuùt nhaán ñieåm Menu”Phaàn meàm PLC-S7 moâphoûng chuû ñoäng”. Vieäc ñieàu chænh Menu chæ coù theå khi khoâng coù cöûa soå naøo ñöôïc môû vaø Simulator naèm ôû vò trí hoaït ñoäng Stop. III . CAÙC COÂNG CUÏ VAØ THIEÁT BÒ TRONG SPS-VISU: SPS-VISU cuõng nhö caùc chöông trình phaàn meàm khaùc cuõng coù khaù nhieàu caùc coâng cuï vaø thieát bò ñeå coù theå hoã trôï cho ngöôøi söû duïng coù theå söû duïng moät caùch khaù deã daøng trong vieäc thöïc hieän moät chöông trình moâ phoûng tuy nhieân SPS-VISU coøn coù ñieåm coøn haïn cheá laø chæ coù theå söû duïng caùc coâng cuï vaø thieát bò coù saün trong chöông trình ñeå thöïc hieän thao taùc moâ phoûng maø vaãn chöa coù chöông trình hoã trôï ñeå ngöôøi söû duïng taïo ra caùc coâng cuï hay thieát bò môùi ñeå söû duïng. 1 . Caùc cöûa soå treân thanh tieâu ñeà: Tuy laø moät phaàn meàm tieáng Ñöùc nhöng vieäc boá trí caùc cöûa soå treân thanh tieâu ñeà cuõng töông öùng vôùi caùc phaàn meàm tieáng Anh hay tieáng Vieät khaùc. a . Cöûa soå Datei: (File:döõ lieäu) New:môû trang môùi Open:môû laïi caùc chöông trình Open:môû laïi chöông trình gaàn nhaát Save:löu caùc chöông trình Save as:löu vaøo moät ñòa chæ khaùc Exit:thoaùt b . Cöûa soå Bearbeiten:(Edit:soaïn thaûo) Undo:boû leänh vöøa thöïc hieän
 4. Copy:sao cheùp Paste:daùn Delete:xoaù Cuøng nhöõng ñaëc tính Thieát keá phaùt thaûo môùi Select all:ñaùnh daáu taát caû c . Cöûa soå Visu-Window:( Cöûa soå VISU) Choïn cheá ñoä Run tích cöïc Ñieàu chænh nguoàn cung caáp d . Cöûa soå Baukasten:(Library:thö vieän) Trong cöûa soå naøy ta coù theå löïa choïn caùc loaïi thieát bò nhö:con troû,thieát bò tieâu chuaån,coâng taéc,coâng taéc haønh trình,ñeøn,baêng taûi,boàn chöùa… Thieát bò tieâu chuaån Coâng taéc haønh trình …………. Boä ñeám BCD Thieát bò cheá taïo e . Cöûa soå objekt: Xeáp leân tröôùc
 5. Xeáp xuoáng phía sau Xeáp theo haøng ngang Xeáp theo haøng doïc Hieån thò keát thuùc cuûa coâng taéc haønh trình Xeáp theo daïng baûng doïc Xeáp theo daïng baûng ngang Taïo thaønh moät khoái/nhoùm Saép xeáp f .Cöûa soå Software-SPS: Choïn chöông trình PLC ñieàu khieån Choïn chöùc naêng Run/Stop PLC Taûi chöông trình S5D Choïn moâ phoûng S7 chuû ñoäng Choïn moâ phoûng S5 chuû ñoäng g . Cöûa soå Optionen:(Option:chöùc naêng) Ñieàu chænh tích chaát chung Ñieàu chænh nhoû Goïi dialog cuûa ngöôøi söû duïng Ñaùnh daáu caùc thieát bò rieâng cuûa ngöôøi söû duïng 2 . Caùc thieát bò:
 6. SPS –VISU coù caùc thieát bò ñeå giuùp cho ngöôøi söû duïng deã daøng thöïc hieän caùc thao taùc moâ phoûng caùc chöông trình nhö yeâu caàu. • Endschalter-Objekt:(coâng taéc haønh trình). Ta coù theå söû duïng coâng taéc haønh trình ñeå laøm giaù trò taùc ñoäng ngoõ vaøo hay nhö caùc tieáp ñieåm thoâng thöôøng tuyø theo yeâu caàu söû duïng laø tieáp ñieåm thöôøng ñoùng hay thöôøng hôû. • Standard-Objekt:(caùc thieát bò tieâu chuaån) Thieát bò naøy cho pheùp ta choïn caùc thieát bò khoâng coù saün treân thanh coâng cuï hay löïa choïn caùc chöùc naêng khaùc cuûa thieát bò maø ta caàn.Trong thieát bò naøy ta coù theå choïn theâm caùc thieát bò khaùc coù trong Bipmap cuûa chöông trình nhö :ñoäng cô,caùc loaïi coâng taéc,hay choïn caùc maãu neàn … duøng ñeå hoå trôï cho vieäc thieát keá. • Schalter-Objekt:( coâng taéc hay nuùt nhaán). Ta coù theå löïa choïn caùc daïng cuûa coâng taéc hay nuùt nhaán vaø caùc chöùc naêng thöôøng ñoùng hay thöôøng hôû,caùc ñaëc tính tuyø theo yeâu caàu treân thöïc teá. • Zylinder-Objekt:( xi lanh,pitton). Ñöôïc söû duïng vaøo vieäc thieát keá caùc moâ hình,daây truyeàn nhö treân thöïc teá. Ta coù theå choïn caùc kieåu pitton phaûi/traùi…,ñieàu chænh toác ñoä chuyeån ñoäng cuûa Pitton,ñieàu chænh khoaûng dòch chuyeån cuûa pitton. • BCD-Anzeige und BCD-Eingabe Objekte:(boä hieån thò vaø boä nhaäp giaù trò BCD). Ta coù theå söû duïng ñeå hieån thò caùc giaù trò maø ta caàn quan saùt döôùi daïng BCD,hay duøng nhaäp giaù trò cho tröôùc vaøo chöông trình. • Text-Objekt:(vieát chöõ).
 7. Thieát bò naøy cho ta vieát chöõ hay taïo ra caùc caâu chuù thích ,chuû ñeà cho chöông trình, nhaõn cuûa chöông trình hay cuûa thieát bò. • Band-Objekt: (baêng taûi). Ta coù theå söû duïng thieát bò naøy vaøo vieäc thöïc hieän moâ phoûng moät daây truyeàn gioáng nhö trong thöïc teá.Ta coù theå choïn caùc kieåu baêng taûi quay phaûi/traùi…,thay ñoåi toác ñoä di chuyeån…vaø coù theà keát hôïp vôùi caùc thieát bò khaùc ñeå coù theå laøm sinh ñoäng theâm cho chöông trình. • Creater-Objekt:(thieát bò cheá taïo/saûn xuaát ra caùc saûn phaåm) Thieát bò naøy cho pheùp söû duïng ñeå moâ phoûng ñeå taïo ra caùc saûn phaåm,thieát bò nhö taïo ra caùc loaïi chai,thuøng haøng,ñoäng cô,caùc saûn phaåm…nhö vieäc saûn xuaát trong moät daây truyeàn treân thöïc teá. • Destroy-Objekt:(thieát bò phaù huyû/thu hoài caùc saûn phaåm) Thieát bò naøy nhaèm muïc ñích thu hoài caùc thieát bò,caùc saûn phaåm vöøa ñöôïc taïo ra traùnh hieän töôïng caùc thieát bò xuaát hieän nhieàu treân maøn hình moâ phoûng . • Lampen-Objekt:(ñeøn baùo). Ta coù theå choïn caùc loaïi ñeøn vôùi nhieàu loaïi khaùc nhau ñeå laøm ñeøn baùo hay caùc chöùc naêng khaùc tuyø theo yeâu caàu. • Status-Objekt:(boäbaùo traïng thaùi). Thieát bò naøy coù chöùc naêng duøng ñeå hieån thò caùc giaù trò ngoõ vaøo ,ngoõ ra…maø ngöôøi thieát keá caàn quan taâm.Ví duï nhö trong moät thieát keá ta coù theå söû duïng ñeå hieän thò thôøi gian maø ta ñaët cho thieát bò hoaït ñoäng,hay baùo nhieät ñoä… • Analog-Eingabe-Objekt:(boä hieån thò analog).
 8. Thieát bò naøy coù chöùc naêng moâ phoûng caùc giaù trò Analog ngoû vaøo,noù duy trì caùc traïng thaùi khaùc bieät cuûa ngoõ vaøo vaø keát hôïp vôùi caùc thieát bò nhö Status,Balken söû duïng keøm theo ñeå moâ phoûng söï thay ñoåi cuûa caùc giaù trò Analog thoâng thöôøng laø bieåu dieãn giaù trò +mV,-mV,+V,-V… • Balken-Objekt: (ñoà thò ) Thieát bò naøy ñöôïc duøng keát hôïp vôùi boä hieån thò soá Analog,thieát bò Status duøng ñeå moâ phoûng söï thay ñoåi cuûa caùc giaù trò Analog trong moâ hình moâ phoûng.Ta coù theå ñaët caùc giaù trò Max/Min,höôùng leân/xuoáng/phaûi…thöôøng laø moâ phoûng giaù trò ngoû ra. • Flüssigkeits-Objekte: (Bình chöùa,boàn chöùa chaát loûng) Duøng trong vieäc moâ phoûng caùc daây truyeàn coù caùc boàn troän hay bình chöùa nhieân lieäu.Ta coù theå quan saùt ñöôïc söï thay ñoåi trong bình,boàn baèng caùch thay ñoåi caùc giaù trò khai baùo cho bình chöùa… • Caùc thieát bò trong bipmap: Chöông trình phaàn meàm naøy coøn coù caùc thieát bò ñöôïc chöùa trong Bipmap: caùc ñoäng cô,caùc thieát bò khaùc … Thoâng thöôøng laø ta choïn trong Standard Objekt (caùc thieát bò tieâu chuaån)seõ xuaát hieän cöûa soå Objekt-Eigenschaften (caùc ñaët tính cuûa thieát bò): Caùc thieát bò khaùc Ta coù theå tìm baèng caùch ñaùnh daáu vaøo caùc muïc Lampen,User 1 …vaø sau ñoù ñaùnh daáu vaøo teân caùc thieát bò tìm ra caùc thieát bò maø ta caàn.Sau ñoù Click vaøo”OK” ñeå choïn thieát bò.
 9. Tuy nhieân,ta cuõng caàn khai baùo caùc giaù trò cuûa caùc thieát bò naøy töông töï nhö khai baùo giaù trò cuûa caùc thieát bò khaùc coù treân thanh coâng cuï. Beân caïnh ñoù trong phaàn meàm naøy coøn coù raát nhieàu caùc moâ hình ñaõ ñöôïc thieát keá saün ñeå hoã trôï cho ngöôøi söû duïng coù saün trong cöûa soå SPS-VISU StartDialog… Moâ hình maãu trong SPS-VISU Ta coù theå choïn moät moâ hình maãu ñeå tham khaûo,cuõng coù theå xem moâ phoûng cuûa caùc chöông trình naøy baèng caùch taûi chöông trình ñieàu khieån S5D hay nhaán bieåu töông “RUN” treân thanh coâng cuï ñeå quan saùt hoaït ñoäng cuûa chöông trình. 3 . Caùc bieåu töôïng treân thanh coâng cuï: Caùc bieåu töôïng naøy coù chöùc naêng töông töï nhö caùc leänh trong caùc cuûa soå chöông trình. Choïn cheá ñoä PLC S7
 10. Choïn cheá ñoä PLC S5 Goïi dialog ngöôøi söû duïng Choïn cheá ñoä Run/Stop PLC Taûi cheá doä S5D Xeáp theo chieàu doïc Xeáp theo chieàu ngang Xeáp theo daïng baûng doïc Xeáp theo daïng baûng ngang Saép xeáp xuoáng phía sau Saép xeáp leân tröôùc Taïo söï gaén chaët Boõ söï chuyeån ñoängnhoùm Taïo söï chuyeån ñoäng nhoùm Ungroup:raõ nhoùm Group:nhoùm Choïn cheá ñoä Run tích cöïc Undo:boû leänh vöøa laøm Paste:daùn Copy:sao cheùp Save as:löu Open:môû caùc chöông trình ñaõ löu Môû caùc chöông trình gaàn ñaây Môû trang môùi Ñoàng thôøi treân thanh coâng cuï coøn coù bieåu töôïng cuûa caùc thieát bò ta coù theå chonï tröïc tieáp khoâng caàn phaûi choïn trong thö vieän. IV . KHAI BAÙO BIEÁN VAØ GIAÙ TRÒ CAÙC THIEÁT BÒ TRONG SPS-VISU: Khi ta choïn caùc thieát bò vaø ñöa chuùng xuoáng maøn hình soaïn thaûo thì baûn thaân cuûa thieát bò vaån chöa töï hoaït ñoäng hay töï moâ phoûng ñöôïc maø chuùng caàn ñöôïc khai baùo caùc giaù trò bieán cuûa
 11. thieát bò.Caùc giaù trò bieán naøy seõ töông öùng vôùi caùc giaù trò bieán maø ta söû duïng ñeå vieát trong chöông trình PLC S5 hay S7. Thoâng thöôøng thì caùc giaù trò naøy laø caùc giaù trò ngoõ vaøo hay ngoõ ra cuûa caùc thieát bò.Coù nghóa laø moät thieát bò ,neáu thieát bò ñoù laø coâng taéc thì thoâng thöôøng seõ ñoùng vai troø laø ngoõ vaøo cuûa chöông trình ñieàu khieån PLC S5 hay S7,thì thieát bò ñoù caàn phaûi ñöôïc khai baùo giaù trò ngoû vaøo töông ñöông trong SPS-VISU.Neáu nhö giaù trò naøy khai baùo sai hay khoâng töông ñoàng trong SPS-VISU vaø PLC S5 hay S7 thì chöông trình seõ khoâng theå thöïc hieän moâ phoûng ñöôïc.Do ñoù ngöôøi söû duïng caàn phaûi thaän troïng trong vieäc khai baùo caùc giaù trò trong khi laáy caùc thieát bò. Vì SPS-VISU laø phaàn meàm tieáng Ñöùc,trong khi phaàn meàm SIMATIC PLC S5 hay S7 khi caøi ñaët thöôøng ñöôïc choïn baûn tieáng Anh neân coù söï khaùc bieät trong vieäc khai baùo caùc bieán. Tieáng Anh Tieáng Ñöùc Giaù trò ngoõ vaøo I E Giaù trò ngoû ra Q A Giaù trò ngoû ra daïng Word QW AW 1 . Endschalter-Objekt:(coâng taéc haønh trình). Khi ta choïn coâng taéc haønh trình vaø ñöa xuoáng maøn hình soaïn thaûo thì treân maøn hình soaïn thaûo seõ xuaát hieän cöûa soå: Ñaëc tính cuûa coâng taéc haønh trình Choïn soá laàn taùc ñoäng Choïn söï hieån thò taùc ñoäng cuûa coâng taéc haønh trình Choïn giaù trò (ngoû vaøo E …) Vì coâng taéc haønh trình laø moät tieáp ñieåm neân ta choïn laøm giaù trò ngoû vaøo (ví duï: E 4.0), ñoàng thôøi coù theå choïn soá laàn taùc ñoäng cuûa coâng taéc haønh trình baèng caùch ñieàn hay ñaùnh daáu caùc thoâng soá maø ta caàn choïn vaøo caùc oâ treân baûng ñaëc tính.Ta coù theå choïn tieáp ñieåm haønh trình laø tieáp ñieåm thöôøng ñoùng hay thöôøng môû tuyø theo yeâu caàu söû duïng… 2 . Schalter-Objekt:( coâng taéc hay nuùt nhaán). Nuùt nhaán hay coâng taéc cuõng gioáng nhö coâng taéc haønh trình thöôøng ñoùng vai troø laø ngoõ vaøo neân thöôøng ñöôïc löïa choïn giaù trò ngoõ vaøo( E …)
 12. Caùc ñaëc tính vaø cheá ñoä cuûa coâng taéc Choïn giaù trò vaøo Thöôøng ñoùng Thöôøng môû Choïn caùc kieåu coâng taéc khaùc trong Bitmap Ñaët nhaõn cho coâng taéc Thay ñoåi maøu saéc,kích thöôùc Nuùt nhaán Coâng taéc Ta coù theå löïa choïn caùc kieåu coâng taéc hay nuùt nhaán vôùi caùc tieáp ñieåm thöôøng ñoùng hay thöôøng hôû hay choïn caùc kieåu coâng taéc ,nuùt nhaán hình daùng khaùc nhau cho phuø hôïp vôùi thöïc teá. 3 . Lampen-Objekt:(ñeøn). Choïn giaù trò ngoõ ra (A…) Choïn caùc kieåu ñeøn khaùc Choïn loaïi nguyeân thuyû Vì ñeøn chæ thöôøng duøng ñeå theå hieän caùc keát quaû neân phaûi khai baùo giaù trò ngoõ ra,vaø choïn maøu saéc ñeøn phuø hôïp vôùi yeâu caàu. 4 . Zylinder-Objekt:( xi lanh,pitton). Ñaëc tính cuûa xi lanh
 13. Giaù trò xilanh( ñaàu ra) Giaù trò xilanh (ñaàu vaøo) Choïn khoaûng dòch chuyeån cuûa xilanh Toác ñoä di chuyeån Xilanh höôùng sang traùi Höôùng xuoáng Höôùng leân Höôùng sang phaûi Choïn giaù trò ngoû ra(A…)cuûa ñaàu ra cuûa xilanh taùc ñoäng 1 laàn khi di chuyeån ra 5 . Destroy-Objekt:(thieát bò phaù huyû/thu hoài caùc saûn phaåm) Thieát bò naøy khoâng caàn phaûi khai baùo vì noù chæ coù taùc duïng duøng thu hoài caùc thieát bò ñöôïc saûn xuaát ra.Khi caùc thieát bò taùc ñoäng vaøo noù thì noù töï ñoäng hoaït ñoäng thu hoài caùc saûn phaåm. 6 . Band-Objekt: (baêng taûi).
 14. Choïn maøu Choïn thieát bò trong Bipmap Choïn kieåu töï nhieân Choïn giaù trò cuûa baêng taûi quay phaûi Toác ñoä di chuyeån Choïn giaù trò cuûa baêng taûi quay höông leân 7 . Creater-Objekt:(thieát bò cheá taïo/saûn xuaát ra caùc saûn phaåm) Choïn maøu neàn cô baûn Choïn caùc thieát bò seõ ñöôïc taïo ra coù trong Bitmap Choïn soá löôïng taïo ra trong 1 phuùt Môû roäng söï ñieàu chænh Taïo ra saûn phaåm khi ngoõ vaøo ( E 0.0) taùc ñoäng Töï taïo ra saûn phaåm khi coù moät thieát bò taùc ñoäng Ta coù theå löïa choïn caùc thieát bò seõ taïo ra hay soá löôïng cuõng nhö giôùi haïn hoaït ñoäng cuûa thieát bò taïo saûn phaåm baèng caùch khoáng cheá soá löôïng saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát ra hay baèng cheá ñoä Run/Stop
 15. 8 . BCD-Anzeige und BCD-Eingabe Objekte:(boä hieån thò vaø boä nhaäp giaù trò BCD). Choïn giaù trò vaøo/ra Boä hieån thò BCD Boä nhaäp giaù trò BCD 9 . Flüssigkeits-Objekte: (Bình chöùa,boàn chöùa chaát loûng) Choïn maøu neàn trong bình/boàn Choïn möùc ban ñaàu trong bình/boàn Choïn giaù trò ngoõ ra khi naïp vaøo Löïa choïn toác ñoä naïp Choïn giaù trò ngoõ ra Löïa choïn toác ñoä xaû .khi xaû ra Caùc thieát bò khaùc khi söû duïng cuõng ñöôïc khai baùo caùc giaù trò vaøo/ra töông töï tuyø theo yeâu caàu caàn söû duïng. V . THÖÏC HIEÄN XAÂY DÖÏNG VAØ MOÂ PHOÛNG MOÄT MOÂ HÌNH: Caùc böôùc thöïc hieän chöông trình moâ phoûng SPS-VISU:
 16. • Choïn caùc thieát bò caàn thieát ñeå thieát keá moät moâ hình hay daây truyeàn xuoáng maøn hình soaïn thaûo vaø khai baùo ñaày ñuû caùc bieán,caùc giaù trò cuûa caùc thieát bò vöøa ñöôïc choïn.Caùc giaù trò,caùc bieán phaûi ñöôïc khai baùo töông öùng vôùi caùc giaù trò,caùc bieán seõ söû duïng trong chöông trình Win PLC S7-300. • Vieát chöông trình ñieàu khieån cho moâ hình hay daây chuyeàn baèng phaàn meàm Win PLC S7- 300 • Keát hôïp chöông trình SPS-VISU vaø PLC S7-300 baèng caùch “load” chöông trình ñieàu khieån PLC S7-300 vaøo SPS-VISU ñeã SPS-VISU coù theå thöïc hieän moâ phoûng. 1 . Xaây döïng moät moâ hình môùi: Ñeå coù theå söû duïng chöông trình SPS-VISU thì ta nhaáp chuoät vaøo bieåu töôïng cuûa chöông trình treân maøn hình Window. Sau khi khôûi ñoäng maøn hình SPS- VISU xuaát hieän hoäp thoaïi Shareware-Hinweis (höôùng daãn baûn quyeàn cuûa phaàn meàm) nhö hình sau : Tính hôïp phaùp cuûa phaàn meàm naøy nhö theá naøo? Ta seõ thaáy treân maøn hình caùc thoâng tin höôùng daãn nhö sau: • Phaàn meàm naøy chæ cho pheùp söû duïng mieãn phí trong 30 ngaøy. • Kieåm tra hieäu quaû laâu daøi cuûa chöông trình trong giai ñoaïn Test vaø sau ñoù töï quyeát ñònh lieäu coù yù ñònh mua baûn quyeàn chöông trình naøy hay khoâng. • Nhaán F1 ñeå tìm nhöõng phaàn giuùp ñôõ Online taïi ñoù ta seõ thaáy nhöõng söï hoã trôï ñaõ ñöôïc kieät keâ ñeã höôùng daãn söû duïng. Neáu ñoàng yù vôùi caùc thoâng tin treân thì ta Click vaøo “ OK” hay ñoùng cöûa soå thoâng baùo laïi. Sau khi choïn OK thì treân maøn hình xuaát hieän cöûa soå SPS-VISU Startdialog (khôûi ñoäng caùc Dialog) :
 17. Choïn moâ hình gaàn nhaát New :môû trang môùi Find:Tìm kieám Lôøi höôùng daãn Help : giuùp ñôõ Moâ hình thieát keá saün Cancel :boû qua Trong cöûa soå SPS-VISU Startdialog goàm nhieàu moâ hình ñaõ ñöôïc thieát keá (do nhaø saûn xuaát hay ngöôøi söû duïng) cho pheùp ta löïa choïn caùc moâ hình maø ta ñaõ thieát keá. Ta coù theå môû trang môùi baèng caùch nhaáp mouse vaøo Neu (New). Ñeã löïa choïn chöông trình WinPLC-S5 hay WinPLC-S7 ñeã söû duïng cho phaàn meàm SPS- VISU ta ñoùng cöûa soå SPS-VISU Startdialog laïiseõ xuaát hieän maøn hình:ta phaûi click vaøo caùc bieåu töôïng S5 hay S7 ñeã löïa choïn caùc Version. Choïn Version S5 Choïn Version S7 Ta choïn version S5 ñeå söû duïng caùc phaàn meàm SIMATIC PLC ø S5 Ta choïn version S7 ñeå söû duïng caùc phaàn meàm SIMATIC PLC töø S7-300 trôû leân.Thöôøng laø khi ta choïn môû moät trang môùi thì chöông trình töï choïn chöông trình moâ phoûng vôùi S7 Ta click vaøo bieåu töôïng New ñeã môû trang môùi.Khi ñoù seõ xuaát hieän treân maøn hình trang soaïn thaûo(coù caùc löôùi caro ñeå ngöôøi söû duïng saép xeáp caùc thieát bò):
 18. Ta seõ thaáy treân thanh coâng cuï seõ coù nhieàu bieåu töôïng cuûa caùc thieát bò nhö:coâng taéc haønh trình, boä STD (boä thieát bò chuaån),nuùt nhaán coâng taéc,xi lanh, boä hieån thò BCD, baêng taûi…ta coù theå “click“ vaøo caùc bieåu töôïng thieát bò caàn thieát cho vieäc thieát keá moät moâ hình vaø ñöa thieát bò ñoù xuoáng maøn hình soaïn thaûo vaø löïa choïn caùc thoâng soá,giaù trò cuûa thieát bò nhö:ngoõ vaøo, ngoõ ra,tieáp ñieåm thöôøng ñoùng hay thöôøng hôû… Hay “clich” vaøo bieåu töôïng cuûa caùc coâng cuï ñeå söû duïng caùc leänh Coppy,Paste,Group… Sau ñoù ta coù theå söû duïng con troû ñeå di chuyeån,saép xeáp caùc thieát bòcho phuø hôïp. Sau khi ñaõ thieát keá xong moät moâ hình thì neân ñaët teân vaø “save” laïi caùc moâ hình baèng caùc leänh”save,save as…) vaøo caùc phaàn rieâng cuûa ngöôøi söû duïng nhö caùc “project” 2 . Thöïc hieän moâ phoûng SPS-VISU vôùi PLC S7-300: Sau khi ta ñaõ thieát keá xong moät moâ hình vaø ñoàng thôøi ñaõ vieát chöông trình S7 ñieàu khieån thì ta phaûi thöïc hieän keát noái giöõa SPS-VISU vaø PLC S7-300 ñeå SPS-VISU coù theå moâ phoûng theo chöông trình ñieàu khieån PLC S7 treân maøn hình cuûa SPS-VISU. Ta nhaáp chuoät vaøo cöûa soå Software-SPS→ Software-SPS Steuern (taûi chöông trình phaàn meàm PLC S7) ñeå taûi chöông trình ñieàu khieån baèng phaàn meàm SIMATIC PLC S7. Sau khi ñaõ choïn vaøo” Software-SPS Steuern “thì treân maøn hình seõ xuaát hieän cöûa soå:
 19. Taûi chöông trình S7 PLC Choïn caùc khoái OB Töø cöûa soå treân ta nhaáp chuoät vaøo thanh tieâu ñeà S7P- laden (taûi PLC-S7 )→PLC S7 – 300 , töø ñoù ta choïn teân baøi taäp maø ta ñaõ vieát ñeå ñieàu khieån moâ hình, choïn xong ta nhaán nuùt Start →OK → Run ( treân thanh coâng cuï)ï.Khi ñoù maøn hình soaïn thaûo trong SPS-VISU chuyeån sang cheá ñoä moâ phoûng (luùc naøy maøn hình soaïn thaûo seõ chuyeån thaønh maøu traéng khoâng coøn caùc oâ caroâ), luùc naøy ta coù theå thöïc hieän moâ phoûng chöông trình moâ phoûng baèng caùch nhaáp chuoät vaøo caùc nuùt ñieàu khieån nhö ñaõ thieát keá vaø quan saùt keát quaû cuûa moâ hình ta vöøa thieát keá.
Đồng bộ tài khoản