Giống gà và kỹ thuật chọn giống

Chia sẻ: Le Viet Ky Ky | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

1
1.413
lượt xem
385
download

Giống gà và kỹ thuật chọn giống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gà Ri: nguồn gốc: được chọn lọc và thuần hóa từ gà rừng, đặc điểm ngoại hình: gà mái: lông nhiều màu chủ yếu là màu vàng nhạt(vanf rơm) điểm các điểm đen ở cổ cánh và đuôi. Gà trống: bộ lông sặc sỡ nhiều màu, phổ biến nhất là lông màu vàng đậm và đỏ tía ở cổ đuôi, cánh, ngực; ở đuôi còn điểm các lông xanh đen

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giống gà và kỹ thuật chọn giống

 1. Chuyªn ®Ò 1 gièng gµ vµ kü thuËt chon gièng Giíi thiÖu mét sè gièng gµ nu«i phæ biÕn ë n−íc ta Gièng gμ néi. Gμ ri Nguån gèc: - §−îc chän läc vµ thuÇn ho¸ tõ gµ rõng. §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh: - Gµ m¸i: L«ng nhiÒu mµu chñ yÕu lµ mµu vµng nh¹t (vµng r¬m) ®iÓm c¸c ®iÓm ®en ë cæ c¸nh vµ ®u«i. - Gµ trèng: Bé l«ng sÆc sì nhiÒu mµu, phæ biÕn nhÊt lµ l«ng mµu vµng ®Ëm vµ cá VÞt ®á tÝa ë cæ, ®u«i, c¸nh, ngùc; ë ®u«i cßn ®iÓm c¸c l«ng xanh ®en. - Mµo cña gµ m¸i vµ gµ trèng cã nhiÒu d¹ng kh¸c nhau, trong ®ã phæ biÕn lµ mµo cê, cã nhiÒu khÝa r¨ng c−a. - Ch©n vµ da cña gµ trèng, gµ m¸i ®Òu vµng nh¹t. ChØ tiªu n¨ng suÊt: - Khèi l−îng tr−ëng thµnh: Trèng: 1,8 - 2,2 kg; m¸i: 1,2 - 1,4 kg. - Tuæi ®Î qu¶ trøng ®Çu tiªn: 135 - 140 ngµy (19 - 20 tuÇn tuæi) - S¶n l−îng trøng: 90 - 125 qu¶/m¸i/n¨m. - ChÊt l−îng thÞt: ThÞt th¬m ngon. Gμ mÝa Nguån gèc: - X· §−êng L©m, S¬n T©y, Hµ T©y. §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh: - Gµ m¸i: L«ng mµu n©u thÉm pha lÉn l«ng phít tr¾ng ë bông, th©n m×nh ng¾n, ngùc réng nh−ng kh«ng s©u, cã yÕm ë ngùc; mµo h×nh cê, cã nhiÒu khÝa h×nh r¨ng c−a. - Gµ trèng cã 3 mµu l«ng: N©u ®Ëm; ®á tÝa vµ xanh ®en; mµo d−íi to vµ dµi, mµu ®á t−¬i; cæ dµi h¬i cong. Khakhicampbell ChØ tiªu n¨ng suÊt: - Khèi l−îng gµ tr−ëng thµnh: Trèng: 3,0 - 3,5 kg; m¸i: 2,5 - 3,0 kg. - Tuæi ®Î qu¶ trøng ®Çu tiªn: 180 - 200 ngµy (26 - 28 tuÇn tuæi) - S¶n l−îng trøng: 60 - 65 qu¶/m¸i/n¨m. - ChÊt l−îng thÞt kÐm gµ Ri. Gμ §«ng T¶o http://www.ebook.edu.vn
 2. Nguån gèc: - X· §«ng T¶o, x· CÊp TiÕn, huyÖn Kho¸i Ch©u, tØnh H−ng Yªn. §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh: - Gµ m¸i: Mµu l«ng toµn th©n vµng nh¹t, hoÆc tr¾ng ®ôc; mµo cã nô mµu ®á. - Gµ trèng: Mµu l«ng ®en bãng pha lÉn vµng nh¹t, hoÆc ®á thÉm; ®Çu, cæ to ng½n, ngùc s©u réng, th©n h×nh cã khèi vu«ng; vïng ngùc vµ bông Ýt l«ng, da dµy mµu ®á; ch©n to, cã 3 hµng v¶y xï x× mµu ®á nh¹t; th©n h×nh ch¾c nÞch, ®i l¹i chËm ch¹p. ChØ tiªu n¨ng suÊt: - Khèi l−îng gµ tr−ëng thµnh: Trèng: 3,5 - 4,0 kg; m¸i: 3,0 - 3,5 kg. - Tuæi ®Î qu¶ trøng ®Çu tiªn: 200 - 215 ngµy - S¶n l−îng trøng: 50 - 60 qu¶/m¸i/n¨m. - Tû lÖ trøng cã ph«i vµ Êp në thÊp. - ChÊt l−îng thÞt thí thÞt th«, mµu ®á. Gμ H å Nguån gèc: - Lµng Hå, x· Song Hå, huyÖn ThuËn Thµnh, tØnh B¾c Ninh. - §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh: - Gµ m¸i l«ng mµu tr¾ng ®ôc toµn th©n: TÇm vãc to c©n ®èi; mµo nô. - Gµ trèng cã 3 mµu l«ng ®iÓn h×nh: S¾c tÝa ë cæ, xanh vµ ®en xen kÏ ë l−ng vµ mµu mËn chÝn; ®Çu to, th«; ngùc në, l−ên dµi, bông Ýt l«ng mµu da ®á; ch©n cao, to, xï x× cã 3 - 4 hµng v¶y mµu ®á nh¹t; mµo nô; th©n h×nh to, d¸ng ®i nÆng nÒ. ChØ tiªu n¨ng suÊt: - Khèi l−îng gµ tr−ëng thµnh: Trèng: 3,5 - 4,0 kg; m¸i: 3,0 - 3,5 kg. - Tuæi ®Î qu¶ trøng ®Çu tiªn: 200 - 210 ngµy (6 - 7 th¸ng tuæi) - S¶n l−îng trøng: 50 - 60 qu¶/m¸i/n¨m. - Tû lÖ trøng cã ph«i vµ Êp në thÊp. Gièng gμ nhËp néi Gμ Tam Hoμng Nguån gèc: - Trung Quèc. §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh: - Gµ m¸i: Mµu l«ng vµng ®Ëm; ch©n vµng, da vµng, mµo cã nhiÒu khøa r¨ng c−a; th©n h×nh c©n ®èi http://www.ebook.edu.vn
 3. - Gµ trèng: Mµu l«ng vµng xen kÏ mµu ®á tÝa ë cæ, ®u«i; ch©n vµng, da vµng; mµo cê nhiÒu khÝa r¨ng c−a. ChØ tiªu n¨ng suÊt gµ bè mÑ: - Khèi l−îng gµ m¸i 20 tuÇn tuæi: 1,7 - 2,1 kg. - Khèi l−îng gµ trèng 20 tuÇn tuæi: 2,8 - 3,2 kg. - Tuæi ®Î qu¶ trøng ®Çu tiªn: 23 - 25 tuÇn tuæi. - Tuæi ®Î cao nhÊt: 30 - 32 tuÇn tuæi. - S¶n l−îng trøng/68 tuÇn tuæi: 140 - 160 qu¶/m¸i. - Tû lÖ Êp në: 78 - 80% ChØ tiªu n¨ng suÊt gµ thÞt ®Õn 12 tuÇn tuæi: - Khèi l−îng: 1,7 - 2,2 kg. - Tiªu tèn thøc ¨n/kg t¨ng träng: 2,8 - 3,0 kg - ChÊt l−îng thÞt: MÒm ngon Gμ L−¬ng Ph−îng Nguån gèc: - Trung Quèc. §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh: - Gµ m¸i: Mµu l«ng vµng nh¹t, cã ®èm ®en ë cæ, c¸nh; mµo vµ tÝch tai ph¸t triÓn, mµu ®á t−¬i; mµu da, má vµ ch©n vµng. - Gµ trèng: Bé l«ng sÆc sì nhiÒu mµu, s¾c tÝa ë cæ, n©u c¸nh d¸n ë l−ng, c¸nh; ®u«i mµu xanh ®en (t−¬ng tù gµ Ri); mµo, yÕm vµ tÝch tai ph¸t triÓn, mµu ®á t−¬i; da, má vµ ch©n cã mµu vµng nh¹t. ChØ tiªu n¨ng suÊt gµ bè mÑ: - Khèi l−îng gµ m¸i 20 tuÇn tuæi: 1,9 - 2,1 kg. - Khèi l−îng gµ trèng 20 tuÇn tuæi: 2,8 - 3,2 kg. - Tuæi ®Î qu¶ trøng ®Çu tiªn: 22 - 23 tuÇn tuæi. - Tuæi ®Î cao nhÊt: 29 - 31 tuÇn tuæi. - S¶n l−îng trøng/68 tuÇn tuæi: 150 - 170 qu¶/m¸i. - Tû lÖ Êp në: 80 - 85% ChØ tiªu n¨ng suÊt gµ thÞt ®Õn 12 tuÇn tuæi: - Khèi l−îng: 2,0 - 2,5 kg. - Tiªu tèn thøc ¨n/kg t¨ng träng: 3,0 - 3,2 kg - ChÊt l−îng thÞt: MÒm ngon Gμ Kabir Nguån gèc: - Israel. http://www.ebook.edu.vn
 4. §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh: - L«ng mµu c¸nh gi¸n; mµo cê; mµu da, ch©n vµng nh¹t. ChØ tiªu n¨ng suÊt gµ bè mÑ: - Khèi l−îng gµ m¸i 20 tuÇn tuæi: 2,1 - 2,2 kg. - Khèi l−îng gµ trèng 20 tuÇn tuæi: 3,0 - 3,2 kg. - Tuæi ®Î qu¶ trøng ®Çu tiªn: 24 tuÇn tuæi. - Tuæi ®Î cao nhÊt: 30 - 32 tuÇn tuæi. - S¶n l−îng trøng/68 tuÇn tuæi: 180 qu¶/m¸i. - Tû lÖ Êp në: 79 - 80% ChØ tiªu n¨ng suÊt gµ thÞt ®Õn 9 tuÇn tuæi: - Khèi l−îng: 2,2 - 2,4 kg. - Tiªu tèn thøc ¨n/kg t¨ng träng: 2,3 - 2,5 kg Gμ Sasso Nguån gèc: - Ph¸p. §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh: - Gµ m¸i cã l«ng mµu ®á sÉm hoÆc n©u ®á; mµo cê; da, má vµ ch©n mµu vµng nh¹t. - Gµ trèng l«ng toµn th©n mµu ®á sÉm, l«ng cæ mµu ®á tÝa, mµo cê. ChØ tiªu n¨ng suÊt gµ bè mÑ: - Khèi l−îng gµ m¸i 20 tuÇn tuæi: 2,0 - 2,2 kg. - Khèi l−îng gµ trèng 20 tuÇn tuæi: 2,8 - 3,2 kg. - Tuæi ®Î qu¶ trøng ®Çu tiªn: 24 tuÇn tuæi. - Tuæi ®Î cao nhÊt: 30 - 32 tuÇn tuæi. - S¶n l−îng trøng/68 tuÇn tuæi: 185 qu¶/m¸i. - Tû lÖ Êp në: 85 - 87% ChØ tiªu n¨ng suÊt gµ thÞt ®Õn 9 tuÇn tuæi: - Khèi l−îng: 2,1 - 2,5 kg. - Tiªu tèn thøc ¨n/kg t¨ng träng: 2,5 - 2,7 kg Gμ ISA - JA 57 l«ng mμu Nguån gèc: - Ph¸p. §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh: - Gµ m¸i cã l«ng mµu n©u nh¹t; da vµ ch©n mµu vµng nh¹t; mµo cê. - Gµ trèng cã l«ng mµu n©u sÉm, pha ®á tÝa ë cæ, c¸nh; mµu da vµ ch©n mµu vµng nh¹t, mµo cê. http://www.ebook.edu.vn
 5. ChØ tiªu n¨ng suÊt gµ bè mÑ: - Khèi l−îng gµ m¸i 20 tuÇn tuæi: 1,7 - 1,8 kg. - Khèi l−îng gµ trèng 20 tuÇn tuæi: 2,8 - 3,2 kg. - Tuæi ®Î qu¶ trøng ®Çu tiªn: 21- 22 tuÇn tuæi. - Tuæi ®Î cao nhÊt: 31 - 32 tuÇn tuæi. - S¶n l−îng trøng/68 tuÇn tuæi: 210 qu¶/m¸i. - Tû lÖ Êp në: 85 - 87% ChØ tiªu n¨ng suÊt gμ thÞt ®Õn 9 tuÇn tuæi: - Khèi l−îng: 2,0 - 2,2 kg. - Tiªu tèn thøc ¨n/kg t¨ng träng: 2,5 - 2,7 kg B¶ng so s¸nh tæng hîp c¸c chØ tiªu n¨ng suÊt cña mét sè gièng gµ néi ChØ tiªu n¨ng suÊt Khèi l−îng gμ Tuæi ®Î qu¶ Gièng gμ S¶n l−îng trøng tr−ëng thμnh trøng ®Çu tiªn ChÊt l−îng thÞt (qu¶/m¸i/n¨m) (kg) (tuÇn) Trèng: 1,8 - 2,2 135 - 140 ngµy Gµ Ri 90 - 125 ThÞt th¬m ngon M¸i: 1,2 - 1,4 (19 - 20 tuÇn) Trèng: 3,0 - 3,5 180 - 200 ngµy Gµ MÝa 60 - 65 KÐm gµ Ri M¸i: 2,5 - 3,0 (26 - 28 tuÇn) Trèng: 3,5 - 4,0 200 - 215 ngµy Thí thÞt th«, Gµ §«ng T¶o 50 - 60 M¸i: 3,0 - 3,5 (27 - 32 tuÇn) mµu ®á Trèng: 3,5 - 4,0 200 - 210 ngµy Gµ Hå 50 - 60 M¸i: 3,0 - 3,5 (27 - 32 tuÇn) ChØ tiªu n¨ng suÊt ChØ tiªu n¨ng suÊt cña gμ bè mÑ cña gμ thÞt 9 tuÇn tuæi S¶n Gièng gμ Tuæi ®Î Tiªu tèn Khèi l−îng gμ Tuæi ®Î qu¶ l−îng Tû lÖ Khèi cao TA/1kg 20 tuÇn tuæi trøng ®Çu trøng/68 Êp në l−îng nhÊt t¨ng (kg) tiªn (tuÇn) tuÇn tuæi (%) (kg) (tuÇn) träng (kg) (qu¶/m¸i) Tam M¸i: 1,7 - 2,1 1,7 - 23 - 25 30 - 32 140 - 160 78 - 80 2,8 - 3,0 Hoµng Trèng: 2,8 - 3,2 2,2 http://www.ebook.edu.vn
 6. L−¬ng M¸i: 1,9 - 2,1 2,0 - 22 - 23 29 - 31 150 - 170 80 - 85 3,0 - 3,2 Ph−îng Trèng: 2,8 - 3,2 2,5 M¸i: 2,1 - 2,2 2,2 - Kabir 24 30 - 32 180 79 - 80 2,3 - 2,5 Trèng: 3,0 - 3,2 2,4 M¸i: 2,0 - 2,2 2,1 - Sasso 24 30 - 32 185 85 - 87 2,5 - 2,7 Trèng: 2,8 - 3,2 2,5 M¸i: 1,7 - 1,8 2,0 - Isa mµu 21 - 22 31 - 32 210 85 - 87 2,5 - 2,7 Trèng: 2,8 - 3,2 2,2 Kü thuËt chän gièng Kü thuËt chän gµ con - Cã thÓ chän gµ con ngay lóc 1 ngµy tuæi. Nguyªn t¾c chän: Dùa vµo ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh §Æc ®iÓm ngo¹i h×nh cÇn chän Lo¹i bá nh÷ng con sau ®©y Khèi l−îng s¬ sinh lín Khèi l−îng qu¸ bÐ L«ng b«ng, t¬i xèp L«ng dÝnh −ít Bông thon nhá, rèn kÝn Bông nÆng, hë rèn M¾t to, s¸ng HËu m«n dÝnh ph©n Ch©n bãng cøng c¸p, kh«ng dÞ tËt, ®i l¹i b×nh th−êng KhoÌo ch©n Hai má khÐp kÝn VÑo má C¸ch chän - Chän nh÷ng con nªu trªn theo tr×nh tù sau ®©y: - B¾t lÇn l−ît tõng con vµ cÇm gµ trªn tay, quan s¸t toµn diÖn tõ l«ng, ®Çu, cæ, ch©n bông vµ hËu m«n ®Ó ph¸t hiÖn c¸c khuyÕt tËt. - Sau ®ã th¶ gµ ®Ó quan s¸t d¸ng ®i l¹i. - Lo¹i nh÷ng con kh«ng ®¹t yªu cÇu. Kü thuËt chän gμ hËu bÞ Cã hai thêi ®iÓm chän: - Lóc 6 tuÇn tuæi. - Lóc 20 tuÇn tuæi. Nguyªn t¾c chän: - Dùa vµo ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh vµ khèi l−îng c¬ thÓ. Nh÷ng ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh cña gµ m¸i hËu bÞ cã kh¶ n¨ng ®Î tèt vµ ®Î kÐm. http://www.ebook.edu.vn
 7. §Æc ®iÓm Gµ m¸i hËu bÞ tèt Gµ m¸i hËu bÞ xÊu §Çu Réng, s©u HÑp dµi M¾t To, s¸ng Nhá, nh¹t mµu Má Ng¾n, ch¾c Dµi, m¶nh Mµo vµ tÝch tai Ph¸t triÓn, t−¬i mµu Nhá, nhît nh¹t Th©n Dµi, s©u, réng HÑp, ng¾n n«ng Bông Ph¸t triÓn, kho¶ng c¸ch KÐm ph¸t triÓn, kho¶ng gi÷a cuèi x−¬ng l−ìi h¸i vµ c¸ch gi÷a cuèi x−¬ng l−ìi x−¬ng h¸ng réng h¸i vµ x−¬ng h¸ng hÑp Ch©n Mµu vµng, bãng, ngãn Mµu nhît nh¹t, th« r¸p, ch©n ng¾n ngãn ch©n dµi L«ng Mµu s¸ng, bãng, m−ît X¬ x¸c, kÐm ph¸t triÓn TÝnh t×nh Nhanh nhÑn D÷ tîn, hoÆc uÓ o¶i Kü thuËt chän gμ m¸i ®Î - Trong qu¸ tr×nh nu«i d−ìng gµ m¸i ®Î cÇn ®Þnh kú ®Ó lo¹i th¶i nh÷ng c¸ thÓ ®Î kÐm nh»m tiÕt kiÖm thøc ¨n. - Nguyªn t¾c chän: Dùa vµo ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh: Mµo, kho¶ng c¸ch gi÷a x−¬ng l−ìi h¸i vµ x−¬ng h«ng, lç huyÖt, bé l«ng ….. §Æc ®iÓm Gµ m¸i ®Î tèt Gµ m¸i ®Î xÊu Mµo vµ tÝch tai To mÒm, mµu ®á t−¬i Nhá, nhît nh¹t, kh« Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 x−¬ng Réng ®Æt lät 2 - 3 ngãn tay HÑp, chØ ®Æt lät 1 ngãn tay h¸ng Lç huyÖt −ít, cö ®éng, mµu nh¹t. Kh«, bÐ, Ýt cö ®éng. Bé l«ng Kh«ng thay l«ng c¸nh §· thay nhiÒu l«ng c¸nh ë hµng thø nhÊt. hµng thø nhÊt. Mµu s¾c má, ch©n Mµu vµng cña má, ch©n Mµu vµng vÉn gi÷ nguyªn. nh¹t dÇn theo thêi gian ®Î. KiÓm tra gμ m¸i ®Î hay kh«ng Muèn biÕt gµ m¸i ®Î hay kh«ng th× kiÓm tra kho¶ng c¸ch gi÷a cuèi x−¬ng l−ìi h¸i vµ x−¬ng h¸ng. - NÕu ®Ó võa 4 ngãn tay lµ gµ ®ang ®Î. http://www.ebook.edu.vn
 8. - NÕu chØ ®Ó võa 2 ngãn tay lµ gµ kh«ng ®Î Chuyªn ®Ò 2 Thøc ¨n vµ nhu cÇu dinh d−ìng cho gµ th¶ v−ên Thøc ¨n cña gµ th¶ v−ên C¸c nguyªn liÖu dïng lµm thøc ¨n cho gµ ®−îc chia thµnh 4 nhãm chÝnh: Nhãm thøc ¨n giμu n¨ng l−îng - Lµ nguyªn liÖu thøc ¨n cã gi¸ trÞ n¨ng l−îng cao (trªn 2500 Kcal/kg nguyªn liÖu) - Dïng cho c¸c ho¹t ®éng sèng: vËn ®éng, thë, tiªu ho¸ …. - Dïng ®Ó t¹o s¶n phÈm. - C¸c lo¹i nguyªn liÖu trong nhãm thøc ¨n giµu n¨ng l−îng gåm cã: H¹t ngò cèc vµ s¶n phÈm phô: Thãc, ng«, tÊm, c¸m g¹o, khoai, s¾n …. Nhãm thøc ¨n giμu ®¹m - Lµ nhãm nguyªn liÖu thøc ¨n cã hµm l−îng ®¹m cao. - Dïng ®Ó t¹o thµnh ®¹m cña c¬ thÓ. - NÕu thõa ®¹m theo nhu cÇu, gµ sö dông kh«ng hiÖu qu¶, sÏ bÞ l·ng phÝ - C¸c nguyªn liÖu trong nhãm thøc ¨n giµu ®¹m: Nguån gèc thùc vËt: §Ëu t−¬ng, võng, l¹c, vµ c¸c lo¹i kh« dÇu …. - Nguån gèc ®éng vËt: C¸, t«m, bét c¸, bét t«m, bét thÞt, bét nhéng t»m, giun ®Êt, mèi, dßi …. Nhãm thøc ¨n giμu kho¸ng - Lµ nhãm nguyªn liÖu thøc ¨n cã hµm l−îng c¸c chÊt kho¸ng cao. - Tham gia t¹o x−¬ng. - C¸c nguyªn liÖu trong nhãm thøc ¨n giµu kho¸ng: Bét ®¸, bét vá don, vá cua, vá èc, vá trøng, bét x−¬ng…. Nhãm thøc ¨n giμu vitamin - Lµ nhãm nguyªn liÖu cã nhiÒu vitamin. - RÊt cÇn thiÕt cho søc khoÎ ®éng vËt. - C¸c nguyªn liÖu trong nhãm thøc ¨n giµu vitamin: C¸c lo¹i rau t−¬i, cá, l¸ c©y …. c¸c lo¹i vitamin vµ premix kho¸ng. Hμm l−îng ®¹m, n¨ng l−îng trao ®æi (NLT§), can xi vμ phèt pho cña mét sè lo¹i nguyªn liÖu thøc ¨n. Tªn nguyªn liÖu NLT§ §¹m (%) Ca (%) P (%) Ng« 3300 9,0 0,22 0,30 http://www.ebook.edu.vn
 9. TÊm 3.300 8,5 0,13 0,34 C¸m g¹o 2500 13,0 0,17 1,65 Thãc 2680 7,0 0,22 0,27 Bét s¾n 3100 2,9 0,25 0,16 Kh« ®Ëu t−¬ng 2600 42,0 0,28 0,65 Kh« dÇu l¹c 2700 42,0 0,48 0,53 Kh« bét ®Ëu t−¬ng rang 3.300 39,0 0,23 0,63 Bét c¸ lo¹i 1 2.600 55,0 5,00 2,50 Bét c¸ lo¹i 2 2.450 40,0 7,30 1,70 Bét moi biÓn 2.450 60,0 3,0 1,5 Bét tÐp ®ång 2.480 62,0 4,3 1,8 Bét ghÑ 1.450 28,0 12,0 1,2 Dicanxi phèt ph¸t - - 24,8 17,4 Bét c¸ - - 30,0 Bét vá sß - - 33,2 nhu cÇu dinh d−ìng cña gµ th¶ v−ên Nhu cÇu dinh d−ìng cña gμ thÞt th¶ v−ên Nhu cÇu dinh d−ìng ®−îc tÝnh theo 3 giai ®o¹n: - Giai ®o¹n gµ con: 0 - 4 tuÇn tuæi. - Giai ®o¹n gµ giß: 5 - 8 tuÇn tuæi. - Giai ®o¹n vç bÐo: Tõ 9 tuÇn tuæi - xuÊt b¸n. Giai ®o¹n ChØ tiªu 0 - 4 tuÇn tuæi 5 - 8 tuÇn tuæi Tõ 9 tuÇn tuæi - xuÊt b¸n N¨ng l−îng trao ®æi 2.900 3.000 3.100 tèi thiÓu (Kcal/kg) §¹m tèi thiÓu (%) 20% 18% 16% Ca (%) 1,1 % 1,1 % 1,1% P (%) 0,6 0,6 0,6 Nhu cÇu dinh d−ìng cña gμ sinh s¶n th¶ v−ên Gµ hËu bÞ cho ¨n h¹n chÕ ®Ó kh«ng bÞ gÇy qu¸ vµ còng kh«ng bÐo qu¸ v× gµ qu¸ gÇy ®Î muén vµ trøng Ýt, gµ bÐo qu¸ sÏ bÞ "n©n sæi" vµ ®Î Ýt trøng. http://www.ebook.edu.vn
 10. Nhu cÇu dinh d−ìng tÝnh theo 3 giai ®o¹n: - Gµ con: 0 - 6 tuÇn tuæi. - Gµ hËu bÞ: 7 - 20 tuÇn tuæi. - Gµ ®Î: Tõ 21 tuÇn tuæi trë ®i. Giai ®o¹n ChØ tiªu 0 - 6 tuÇn tuæi 7 - 20 tuÇn tuæi Tõ 21 tuÇn tuæi - xuÊt b¸n N¨ng l−îng trao ®æi 2.900 2.750 2.750 tèi thiÓu (Kcal/kg) §¹m tèi thiÓu (%) 18% 15% 17.5% Ca (%) 1 1% 4% P (%) 0,6 0,5 0,6 Chuyªn ®Ò 3 kü thuËt phèi trén thøc ¨n cho gµ th¶ v−ên Dïng ph−¬ng ph¸p « vu«ng ®Ó tÝnh thµnh phÇn thøc ¨n hçn hîp. % ®¹m cña Tû lÖ nguyªn nguyªn liªu giµu liÖu giµu n¨ng ®¹m (a) l−îng (c - b) Tû lÖ ®¹m cÇn tÝnh (C) % ®¹m cña Tû lÖ nguyªn nguyªn liªu giµu liÖu giµu ®¹m n¨ng l−îng (b) (a - c) Nh÷ng l−u ý khi ¸p dông ph−¬ng ph¸p h×nh vu«ng - Khi cã tõ 2 lo¹i nguyªn liÖu thøc ¨n giµu ®¹m hoÆc giµu n¨ng l−îng trë lªn th× hµm l−îng ®¹m hoÆc n¨ng l−îng ®−îc tÝnh lµ trung b×nh cña c¸c nguyªn liÖu ®ã. VÝ dô: http://www.ebook.edu.vn
 11. - Phèi trén khÈu phÇn thøc ¨n cho gµ thÞt tõ 5 - 8 tuÇn tuæi dùa trªn yªu cÇu vÒ ®¹m. - Nguyªn liÖu: C¸m g¹o (13% ®¹m); bét ®Ëu t−¬ng rang (39% ®¹m). - Yªu cÇu vÒ ®¹m cña gµ thÞt giai ®o¹n 5 - 8 tuÇn tuæi: 18 %. Bét ®Ëu t−¬ng PhÇn bét ®Ëu rang t−¬ng ( 18 - 13 = (a = 39% ®¹m) 5) Tû lÖ ®¹m cÇn tÝnh (C) c¸m g¹o PhÇn c¸m g¹o (b = 13%) (39 - 18 = 21) - Tû lÖ phÇn tr¨m bét ®Ëu t−¬ng rang lµ: (5 x 100)/26 = 19,2 % - Tû lÖ phÇn tr¨m c¸m g¹o lµ: 921 x 100)/26 = 80,8 % - KÕt qu¶: Trong hçn hîp thøc ¨n cho gµ thÞt 5 - 8 tuÇn tuæi cã: - 21 phÇn c¸m g¹o (80,8%) - 5 phÇn bét ®Ëu t−¬ng rang (19,2%) - Ngoµi ra cÇn bæ sung thªm nguyªn liÖu giµu vitamin vµ kho¸ng (primix) C¸ch tÝnh gi¸ thµnh cña thøc ¨n hçn hîp Môc ®Ých: - Chän ®−îc c«ng thøc phèi trén rÎ nhÊt mµ vÉn ®¶m b¶o nhu cÇu dinh d−ìng cña gµ. C«ng thøc tÝnh: (Gi¸ nguyªn liÖu 1 x %) + ( Gi¸ nguyªn liÖu 2 x %) + … Gi¸ thµnh cña thøc ¨n = hçn hîp 100 VÝ dô: TÝnh gi¸ thµnh 1 kg hçn hîp thøc ¨n cho gµ thÞt giai ®o¹n 5 - 8 tuÇn tuæi khi sö dông nguyªn liÖu s½n cã ë ®Þa ph−¬ng: C¸m g¹o vµ bét ®Ëu t−¬ng. Yªu cÇu hµm l−îng ®¹m lµ 18% Gi¸ cña nguyªn liÖu nµy lµ: http://www.ebook.edu.vn
 12. C¸m g¹o: 2000 ®ång/kg; Bét ®Ëu t−¬ng: 4.500 ®ång/kg. Tû lÖ c¸c lo¹i nguyªn liÖu trong hçn hîp thøc ¨n lµ: - 80,8 % phÇn c¸m g¹o; - 19,2 % phÇn bét ®Ëu t−¬ng. Dùa theo c«ng thøc trªn, gi¸ thµnh cña 1 kg thøc ¨n hçn hîp lµ: (2.000 ®ång/kg x 80,8) + ( 4.500 ®ång/kg x 19,2) = 2.480 ®ång/kg hçn hîp 100 Kü thuËt phèi trén thøc ¨n Yªu cÇu nguyªn liÖu - Nguyªn liÖu ph¶i ®¶m b¶o chÊt l−îng: Cã mïi th¬m ®Æc tr−ng, kh«ng bÞ Èm mèc, kh«ng cã mïi l¹, kh«ng vãn côc vµ kh«ng lÉn t¹p chÊt - §èi víi mét sè nguyªn liÖu ph¶i s¬ chÕ tr−íc ®Ó dÔ tiªu ho¸. VÝ dô: §Ëu t−¬ng ph¶i rang chÝn tr−íc khi nghiÒn ….. - NghiÒn nhá c¸c lo¹i nguyªn liÖu thøc ¨n tr−íc khi trén. C¸ch trén thøc ¨n - §æ dµn ®Òu c¸c lo¹i nguyªn liÖu ®· nghiÒn theo thø tù: Lo¹i nhiÒu ®æ tr−íc, lo¹i Ýt ®æ sau. - §èi víi c¸c lo¹i nguyªn liÖu cã khèi l−îng Ýt (premix) ph¶i trén tr−íc víi mét l−îng Ýt bét ng« hoÆc c¸m g¹o sau ®ã míi trén dÇn víi c¸c nguyªn liÖu kh¸c ®Ó ®¶m b¶o trén ®Òu trong hçn hîp thøc ¨n. - Dïng xÎng hoÆc tay trén thËt ®Òu cho ®Õn khi thøc ¨n cã mµu s¾c ®ång nhÊt. - Sau ®ã cho gµ ¨n dÇn. Kh«ng ®Ó thøc ¨n ®· trén qu¸ 5 ngµy. - §Ó thøc ¨n lªn gi¸ kª c¸ch xa t−êng vµ nÒn nhµ, kh«ng ®Ó vµo chç qu¸ kÝn hoÆc Èm −ít. - Phèi trén thøc ¨n cho gµ th¶ v−ên dùa trªn nguyªn liÖu s½n cã cña ®Þa ph−¬ng. Phèi trén thøc ¨n cho gµ thÞt - Thu nhËp vµ gi¸ c¸c lo¹i thøc ¨n cho gµ s½n ë ®Þa ph−¬ng - Dïng ph−¬ng ph¸p « vu«ng vµ yªu cÇu dinh d−ìng cña gµ thÞt th¶ v−ên ®Ó phèi trén thøc ¨n cho c¸c giai ®o¹n nu«i kh¸c nhau. http://www.ebook.edu.vn
 13. Gi¸ nguyªn Tû lÖ thøc ¨n trong khÈu phÇn C¸c thøc ¨n Gi¸ nguyªn liÖu trong 1 nguyªn liÖu s½n liÖu kg thøc ¨n 0-4 4-8 Tõ 8 tuÇn tuæi cã ë ®Þa ph−¬ng (®ång/kg) tuÇn tuæi tuÇn tuæi ®Õn xuÊt b¸n hçn hîp (®ång/kg) Nguyªn liÖu 1 Nguyªn liÖu 2 ………….. Tæng céng Phèi trén thøc ¨n cho gμ sinh s¶n - Thu nhËp tªn vµ gi¸ c¸c lo¹i thøc ¨n cho gµ s½n cã ë ®Þa ph−¬ng. - Dïng ph−¬ng ph¸p « vu«ng vµ yªu cÇu dinh d−ìng cña gµ sinh s¶n th¶ v−ên ®Ó phèi trén thøc ¨n cho giai ®o¹n nu«i kh¸c nhau. Gi¸ nguyªn Tû lÖ thøc ¨n trong khÈu phÇn C¸c thøc ¨n Gi¸ nguyªn liÖu trong 1 nguyªn liÖu s½n liÖu kg thøc ¨n 0-6 7 - 20 Tõ 20 tuÇn cã ë ®Þa ph−¬ng (®ång/kg) tuÇn tuæi tuÇn tuæi hçn hîp tuæi trë ®i (®ång/kg) Nguyªn liÖu 1 Nguyªn liÖu 2 ………….. Tæng céng Chuyªn ®Ò 4 chuång, dông cô ch¨n nu«i vµ v−ên ch¨n th¶ Chuång gµ §Æc ®iÓm x©y dùng chuång http://www.ebook.edu.vn
 14. - VÞ trÝ cao r¸o, dÔ tho¸t n−íc. - H−íng §«ng Nam hoÆc Nam lµ tèt nhÊt, tr¸nh giã §«ng B¾c thæi trùc tiÕp vµo chuång. - Kh«ng nªn x©y dùng chuång gµ chung víi chuång lîn vµ chuång tr©u bß. - Trång c©y xanh xung quanh v−ên t¹o bãng m¸t. Yªu cÇu kü thuËt cña chuång nu«i gμ - Ph¶i s¹ch sÏ, tho¸ng, kh« r¸o, Êm ¸p vÒ mïa ®«ng, m¸t vÒ mïa hÌ. - Phßng ®−îc chån, chã, chuét … - KiÓu chuång phï hîp víi môc ®Ých, ®iÒu kiÖn kinh tÕ gia ®×nh vµ diÖn tÝch mÆt b»ng. Mét sè kiÓu chuång nu«i gμ KiÓu chuång th« s¬ Môc ®Ých: Dïng nu«i gµ víi quy m« nhá. §Æc ®iÓm: - KiÓu chuång ®a d¹ng. - §−îc lµm b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu s½n cã rÎ tiÒn nh− tre, gç, nøa …. - KÝch th−íc tuú thuéc vµo sè l−îng gµ nu«i. Chuång 2 m¸i b¸n kiªn cè. Môc ®Ých: Dïng ®Ó nu«i gµ víi quy m« võa. §Æc ®iÓm: - 2 m¸i cã ®é cao b»ng nhau hoÆc lÖch nhau 0,5 m. - §−îc x©y dùng b»ng c¸c lo¹i vËt liÖu rÎ tiÒn nh− tre, gç, nøa. - Xung quanh chuång ®−îc che ch¾n b»ng c¸c dãng nøa, tre (cã thÓ b»ng l−íi s¾t) - Hai ®Çu håi cã thÓ x©y g¹ch. - MÆt tr−íc vµ mÆt sau cÇn cã rÌm tr¸nh m−a, giã. - M¸i chuång ®−îc lîp b»ng ngãi, phibroximang, r¬m r¹ hoÆc l¸ cä …. - KÝch th−íc chuång phô thuéc vµo quy m« ®µn gµ vµ mÆt b»ng x©y dùng: - ChiÒu cao tèi thiÓu cña m¸i tr−íc: 2,5 m - ChiÒu cao tèi thiÓu cña m¸i sau: 2,0 m. - ChiÒu réng chuång: 2,5 - 3,0 m - ChiÒu dµi mçi « chuång: 3 - 3,5 m. Chuång 2 tÇng m¸i. Môc ®Ých: Chuång nu«i cã t¸c dông chèng nãng th−êng dïng ®Ó nu«i gµ bè mÑ. §Æc ®iÓm: http://www.ebook.edu.vn
 15. - Chuång cã hai tÇng m¸i (m¸i chång diªm) ®Ó kh«ng khÝ nãng trong chuång nu«i dÔ dµng tho¸t ra ngoµi. - Khung chuång cã thÓ lµm b»ng thÐp, gç tre, hoÆc luång. - M¸i lîp b»ng t«n hoÆc phi bro xi mang. - Hai ®Çu håi ®−îc x©y b»ng g¹ch. - MÆt tr−íc vµ mÆt sau chuång ®−îc che ch¾n b»ng l−íi m¾t c¸o, cã rÌm che m−a, n¾ng. - PhÝa d−íi x©y t−êng löng b»ng g¹ch víi ®é cao 0,4 - 0,6 m. - KÝch th−íc chuång nu«i: - §é cao m¸i tr−íc, m¸i sau: 2,2 - 2,5 m - §é cao tõ ®Ønh nãc chuång xuèng nÒn chuång: 3,0 - 3,5 m. - ChiÒu réng chuång: 5,0 - 6,0 m. - ChiÒu dµi mçi « chuång: 5,0 - 6,0 m. dông cô ch¨n nu«i gµ M¸ng ¨n Yªu cÇu kü thuËt - Lµm b»ng c¸c vËt liÖu kh«ng thÊm n−íc, kh«ng g©y ®éc h¹i cho gµ. - H×nh d¸ng, kÝch th−íc phï hîp víi ®é tuæi cña ®µn gµ. - Ng¨n ®−îc gµ nh¶y vµo bíi thøc ¨n. - DÔ dµng cä röa, vÖ sinh. C¸c lo¹i m¸ng - M¸ng ¨n cho gµ con cã thÓ sö dông mÑt tre, khay nhùa. - M¸ng ¨n cho gµ lín cã thÓ lµm tõ èng tre. èng b−¬ng cã chiÒu dµi 1,0 - 1,5 m, ®−îc khoÐt 1/3 phÝa trªn. - Mét sè m¸ng ¨n lµm b»ng nhùa b¸n s½n trªn thÞ tr−êng víi kÝch th−íc kh¸c nhau sö dông cho c¸c lo¹i gµ ë c¸c ®é tuæi kh¸c nhau. M¸ng uèng Yªu cÇu kü thuËt - Lµm b»ng c¸c vËt liÖu kh«ng thÊm n−íc, kh«ng ®éc h¹i cho gµ. - Gµ dÔ dµng uèng vµ cã ch¾n m¸ng kh«ng ®Ó gµ nhóng ch©n vµo. - §¶m b¶o dÔ vÖ sinh s¸t trïng. C¸c lo¹i m¸ng - Lµm tõ vËt liÖu s½n cã nh− hép nhùa ®ùng xµ phßng, èng tre, èng b−¬ng. - Mét sè m¸ng chôp lµm b»ng nhùa cã b¸n trªn thÞ tr−êng: Dung tÝch tõ 1,5 - 3,8 lÝt; dïng cho 50 - 80 gµ/m¸ng. æ ®Î vμ æ Êp http://www.ebook.edu.vn
 16. Yªu cÇu kü thuËt - §¶m b¶o kh«ng réng qu¸ hoÆc nhá qu¸ ®Ó gµ c¶m thÊy kh«ng tho¶i m¸i. - DÔ dµng thu nhÆt trøng vµ kh«ng lµm trøng bÈn - §Æt chç Ýt ¸nh s¸ng, Ýt tiÕng ®éng. C¸c lo¹i æ ®Î - NÕu nu«i Ýt gµ cã thÓ dïng æ ®Î lµm b»ng ræ, r¸, thóng lãt r¬m kª trªn thµnh chuång. - NÕu nu«i víi quy m« lín, th× cÇn ph¶i lµm æ ®Î b»ng tre, nøa, cãt Ðp, gç, hoÆc t«n…. - KÝch th−íc mçi æ ®Î tham kh¶o nh− sau: + ChiÒu s©u mçi æ ®Î: 0,35 - 0.4 m + ChiÒu ngang: 0,4 - 0.45 m + ChiÒu cao: 0,4 - 0.45 m RÌm che Yªu cÇu kü thuËt - Che ch¾n ®−îc giã m−a cho ®µn gµ - Kh«ng thÊm n−íc, bÒn, dÔ dµng vÖ sinh. - KÝch th−íc rÌm che phô thuéc vµo kÝch th−íc chuång. C¸c lo¹i rÌm che - RÌm che cã thÓ lµm b¨ng bao t¶i døa, b»ng nilon tr¸nh nhùa, b»ng tÊm v¶i b¹t. C¸c lo¹i dông cô kh¸c C¸c lo¹i dông cô phôc vô cho b¶o qu¶n vµ phèi trén thøc ¨n: Thïng, ca ®Ó ®ong ®ùng thøc ¨n, c¸c lo¹i giÇn, sµng ®Ó sµng sÈy thøc ¨n tr−íc lóc bæ sung thøc ¨n míi vµo m¸ng. C¸c lo¹i dông cô phôc vô cho c«ng t¸c thó y vµ vÖ sinh chuång tr¹i: B¬m tiªm, èng ®ong ®Ó pha thuèc, dông cô chñng ®Ëu, cuèc xÎng, lång qu©y, chôp s−ëi …. V−ên th¶ gμ Yªu cÇu kü thuËt DiÖn tÝch ch¨n th¶ tèi thiÓu lµ 2 - 5 m2/con. - Cã hµng rµo xung quanh b¶o vÖ ®µn gµ. - V−ên kh«ng ®−îc ®äng n−íc. - Trång c©y t¹o bãng m¸t cho ®µn gµ. - Cã mét sè hè t¾m c¸t ®Ó trõ mß m¹t. - §Æt mét sè m¸ng ¨n, m¸ng uèng trong v−ên, tèt nhÊt d−íi c¸c gèc c©y. - Nu«i giun ®Êt ®Ó t¹o thªm nguån thøc ¨n giµu ®¹m cho ®µn gµ. - C¸c b−íc tiÕn hμnh nu«i giun http://www.ebook.edu.vn
 17. - §µo hè ë gãc v−ên cã diÖn tÝch tèi thiÓu 1,0 m2, ®é s©u 0,5 m. - R¶i tõng líp r¬m r¹ hoÆc mïn c−a trén lÉn ph©n gia sóc ®· hoai môc dµy 10 - 15 cm. - R¶i thªm líp c¸m g¹o vµ ®Êt cã ph©n giun hoÆc mét sè gièng giun quÕ gi÷a c¸c líp. - §Ëy líp nil«ng hoÆc gç máng phÝa trªn cïng. - T−íi n−íc gi÷ Èm cho hè nu«i giun hµng ngµy. - Sau 1,5 - 2 th¸ng lÊy giun cho gµ ¨n hµng ngµy. Chuyªn ®Ò 5 Kü thuËt nu«i gµ con tõ o - 4 tuÇn tuæi §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu kü thuËt nu«i gµ con giai ®o¹n 0 - 4 tuÇn tuæi §Æc ®iÓm cña gμ con: - Kh¶ n¨ng ®iÒu tiÕt th©n nhiÖt ch−a hoµn chØnh do ®ã phô thuéc nhiÒu vµo nhiÖt ®é m«i tr−êng. - Søc ®Ò kh¸ng kÐm dÔ c¶m nhiÔm bÖnh. - Tèc ®é sinh tr−ëng nhanh, hiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n cao. - §ßi hái thøc ¨n cã chÊt l−îng cao. Yªu cÇu kü thuËt. - Nhu cÇu dinh d−ìng: N¨ng l−îng trao ®æi tèi thiÓu: 2900 Kcal/kg - §¹m tèi thiÓu 20%. - ChÕ ®é cho ¨n: ¨n tù do c¶ ngµy lÉn ®ªm. - ChÕ ®é s−ëi Êm: Trong 2 tuÇn ®Çu nhiÖt ®é s−ëi Êm 32- 350C, sau ®ã gi¶m nhiÖt ®é dÇn ®Õn nhiÖt ®é tù nhiªn. - Phßng bÖnh: Tiªm phßng v¾c xin phßng mét sè bÖnh cho gµ con theo lÞch tiªm phßng. - LÞch tiªm phßng Tuæi Phßng bÖnh 1 - 4 ngµy tuæi Cho gµ con uèng thuèc bæ nh− vitamin B1, B comlex Dïng v¾c xin Lasota nhá vµo m¾t, mòi mçi con 2 giät ®Ó phßng 7 ngµy tuæi bÖnh gµ rï vµ chñng ®Ëu ®Ó phßng bÖnh ®Ëu. 10 ngµy tuæi Nhá v¾c xin v¾c xin Gumboro ®Ó phßng bÖnh Gumboro. Nhá v¾c xin Lasota vµ v¾c xin Gumboro lÇn 2, kÕt hîp phßng bÖnh 21 ngµy tuæi ®−êng ruét b»ng kh¸ng sinh theo liÒu h−íng dÉn. http://www.ebook.edu.vn
 18. - C¸c gièng gµ néi th¶ v−ên ®· cã kh¶ n¨ng chÞu ®ùng kham khæ vµ tÝnh kh¸ng bÖnh cao, do ®ã nÕu cho ¨n uèng ®Çy ®ñ vµ tiªm chñng ®óng lÞch, ch¾c ch¾n gµ ta sÏ cã tû lÖ nu«i sèng cao. Kü thuËt nu«i gµ con giai ®o¹n 0 - 4 tuÇn tuæi Nu«i tù nhiªn - gμ mÑ nu«i con −u ®iÓm - §ì tèn c«ng lao ®éng. - Tû lÖ sèng cao (nÕu chän ®−îc gµ m¸i khÐo nu«i con) - Gµ con chãng kh«n (tù kiÕm ®−îc måi tèt khi t¸c mÑ) Nh−îc ®iÓm - Gµ ®Î Ýt (v× mÊt thêi gian Êp vµ nu«i con) - Gµ mÑ cã thÓ truyÒn bÖnh cho gµ con. - Ph−¬ng ph¸p sö dông lång nu«i nhèt gµ mÑ vµ gµ con. Môc ®Ých Khèng chÕ gµ mÑ lÉn gµ con ®i kiÕm måi trong nh÷ng ngµy ®Çu míi në. - B¶o vÖ ®−îc gµ con. - §¶m b¶o cung cÊp ®Çy ®ñ thøc ¨n vµ n−íc uèng cho gµ con. - Gi¶m tû lÖ chÕt. - C¸ch lμm TuÇn thø nhÊt TuÇn thø 2 TuÇn thø 3 - 4 Nhèt gµ con vµ gµ mÑ Nhèt gµ con trong lång bu. Kªnh lång, bu hoÆc t¹o 1 trong lång, bu. Th¶ gµ mÑ ra ngoµi (trong lç hæng ®ñ cho gµ con Th−êng xuyªn cho n−íc vßng nöa ngµy) chui ra chui vµo. uèng vµ thøc ¨n Th−êng xuyªn cho n−íc Ban ngµy th¶ gµ mÑ ra uèng vµ thøc ¨n ngoµi Th−êng xuyªn cho n−íc uèng vµ thøc ¨n L−u ý - Lång, bu: §Ó nh÷ng n¬i tr¸nh bÞ m−a −ít vµ giã lïa - Lãt hoÆc ®én chuång: GiÊy b¸o hoÆc r¾c mïn c−a, r¬m, trÊu, …. nªn nÒn nhµ hoÆc chç ®Æt lång, bu. - M¸ng ¨n, m¸ng uèng: Cho vµo trong lång bu tr−íc khi th¶ gµ vµo. Thøc ¨n: http://www.ebook.edu.vn
 19. - Gµ mÑ ¨n thøc ¨n b×nh th−êng: C¸m, thãc, ng«. - Gµ con cho ¨n thøc ¨n cã hµm l−îng dinh d−ìng cao. - M¸ng ¨n, m¸ng uèng - M¸ng ¨n, m¸ng uèng ®−îc bè trÝ s½n vµ ®Æt xen kÏ nhau trong quÇy óm tr−íc khi ®−a gµ vµo. - NÕu dïng khay ¨n cã kÝch th−íc 60 x 70 cm hoÆc mÑt tre cã ®−êng kÝnh 50 cm th× bè trÝ 2 chiÕc/ 100 con. C¸c chó ý khi nu«i óm gμ con. - MËt ®é gµ trong qu©y: Th¶ gµ trong qu©y d−íi chôp s−ëi víi mËt ®é 50 con/m2, tr¸nh cho gµ bÞ l¹nh. Mïa hÌ sau 2 tuÇn, mïa ®«ng sau 3 tuÇn th× bá qu©y. - Cho uèng n−íc s¹ch, pha thuèc vitamin C, B vµ ®−êng glucoz (0,5 %) - Cho gµ uèng n−íc tr−íc khi cho ¨n. Thøc ¨n - Yªu cÇu cã hµm l−îng dinh d−ìng cao. - Khi trén thøc ¨n kh«ng ®−îc ®Ó qu¸ 5 ngµy. - Cho ¨n ng« nghiÒn trong 1 ngµy ®Çu ®Ó tiªu hÕt tói lßng ®á cßn l¹i trong bông. - Cho ¨n c¶ ngµy vµ ®ªm. - Mçi ngµy cho gµ ¨n tõ 4 - 6 lÇn. Mçi lÇn bæ sung thøc ¨n míi cÇn sµng thøc ¨n cò ®Ó lo¹i bá chÊt ®én vµ ph©n lÉn vµo thøc ¨n. - L−îng thøc ¨n gi¶m dÇn khi gµ con ra ngoµi theo mÑ kiÕm måi. - N−íc uèng: Th−êng xuyªn cung cÊp n−íc uèng s¹ch. - T¸ch con khái mÑ: Sau 4 tuÇn (tuú thêi tiÕt) VÖ sinh phßng bÖnh: - VÖ sinh m¸ng ¨n, m¸ng uèng th−êng xuyªn 4 lÇn/ngµy. - VÖ sinh vµ thay lãt lång, ®én chuång 2 - 3 ngµy/lÇn - Sö dông thuèc vµ v¾c xin phßng mét sè bÖnh cho gµ con. Nu«i óm gμ con −u ®iÓm - Tû lÖ sèng cao. - Nu«i ®−îc sè l−îng lín - Kh«ng cÇn gµ mÑ Nh−îc ®iÓm - §ßi hái ®Çu t− cao h¬n ph−¬ng ph¸p nu«i tù nhiªn. - Chi phÝ lao ®éng lín h¬n nu«i gµ theo ph−¬ng ph¸p tù nhiªn. ChuÈn bÞ chuång tr−íc khi ®−a gμ nu«i Qu©y gμ, lång óm http://www.ebook.edu.vn
 20. - Dïng cãt Ðp cao 45 cm qu©y trßn cã ®−êng kÝnh 2 - 3 m (tuú thuéc sè l−îng gµ) - NÕu sè l−îng gµ con Ýt (d−íi 50 con) cã thÓ óm trong lång óm. - Lång óm cã thÓ lµm b»ng khung tre, gç, xung quanh ®−îc bao b»ng cãt Ðp hoÆc gç. - KÝch th−íc lång óm tuú ý, cã thÓ tham kh¶o c¸c sè liÖu sau: + ChiÒu dµi: 1 - 1,2 m. + ChiÒu réng: 0,8 - 1,0 m + ChiÒu cao: 0,4 m - §¸y lång ®Æt c¸ch mÆt ®Êt tèi thiÓu 0,3 - 0,4 m. - VÖ sinh khö trïng lång óm b»ng formon vµ v«i bét. §én chuång - Tr−íc khi ®−a gµ vµo r¶i 1 líp ®én chuång b»ng phoi bµo, trÊu, r¬m chÆt nhá hµy 5 - 10 cm, hoÆc giÊy b¸o vµo qu©y óm hoÆc lång óm. - ChuÈn bÞ chôp s−ëi - Cã thÓ lµm chôp s−ëi b»ng bãng ®iÖn cã c«ng suÊt 60 - 100 W chôp cã chao, treo c¸ch ®¸y lång 30 - 40 cm. - BÕp than, bÕp cñi (chó ý khÝ ®éc) - Tr−íc khi th¶ gµ vµo qu©y, lång óm ph¶i s−ëi Êm chuång tr−íc vµi giê. - MËt ®é nu«i: Kho¶ng 20 - 25 con/m2 nÒn. N−íc uèng - Cho gµ uèng n−íc s¹ch. - Thay n−íc uèng míi ®ång thêi thay thøc ¨n míi, mçi ngµy 4 - 6 lÇn. ChÕ ®é chiÕu s¸ng: - ChØ ®ñ ¸nh s¸ng ®Ó gµ nhËn thøc ¨n n−íc uèng. S−ëi Êm cho gμ Chôp s−ëi ®Ó c¸ch mÆt nÒn 30 - 40 cm. §iÒu chØnh dông cô s−ëi Êm cho gµ tuú thuéc vµo nhiÖt ®é m«i tr−êng vµ tuæi cña gµ. - Quan s¸t ®µn gµ th−êng xuyªn ®Ó biÕt ®−îc nhiÖt ®é trong chuång cã thÝch hîp hay kh«ng ®Ó kÞp thêi ®iÒu chØnh. + Gµ tôm l¹i d−íi chôp s−ëi lµ bÞ l¹nh. + Gµ t¶n xa chôp s−ëi lµ bÞ nãng. + Gµ n»m ®Òu xung quanh chôp s−ëi lµ gµ ®ñ nhiÖt. Chuyªn ®Ò 6 kü thuËt nu«i gµ thÞt th¶ v−ên tõ 5 tuÇn tuæi ®Õn xuÊt b¸n Yªu cÇu kü thuËt nu«i gµ thÞt th¶ v−¬n tõ 5 tuÇn tuæi ®Õn xuÊt b¸n. http://www.ebook.edu.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản