intTypePromotion=1

Giữ niềm tin trong giai đoạn khủng hoảng

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
85
lượt xem
14
download

Giữ niềm tin trong giai đoạn khủng hoảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nền kinh tế toàn cầu đang ngày càng lâm vào tình trạng suy yếu. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới công việc kinh doanh của các công ty. Nhưng ngay trong thời điểm khó khăn cũng vẫn tiềm ẩn những cơ hội lớn. Quan trọng là bạn phải biết giữ niềm tin trong giai đoạn khủng hoảng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giữ niềm tin trong giai đoạn khủng hoảng

  1. Gi ni m tin trong giai o n kh ng ho ng N n kinh t toàn c u ang ngày càng lâm vào tình tr ng suy y u. i u ó nh hư ng không nh t i công vi c kinh doanh c a các công ty. Nhưng ngay trong th i i m khó khăn cũng v n ti m n nh ng cơ h i l n. Quan tr ng là b n ph i bi t gi ni m tin trong giai o n kh ng ho ng Càng ngày càng có nhi u s ki n cho th y n n kinh t ang trong tình tr ng suy y u. Ch s ơn t hàng c a các nhà máy ang i xu ng, tiêu dùng cũng gi m sút. Nh ng ho t ông nh m ch n ch nh tình tr ng kh ng ho ng (Sub- prime[1])v n ang ti p t c di n ra. L m phát ang ti n n i m cao nh t m t cách áng s . Ch ng ó cũng cho b t kỳ m t nhà qu n lý nào ph i rùng mình. Nhưng hãy hít m t hơi th t sâu! Chúng ta ang trong giai o n khó khăn, nhưng n n kinh t c a chúng ta ã t ng vư t qua nh ng t kh ng ho ng cũng như r t nhi u th i i m t i t hơn r t nhi u. Hãy tin r ng công vi c kinh doanh c a Tuy r ng n n kinh t ang trong tình tr ng b n s không bao gi th t b i. Ho c có th th t suy y u, nhưng còn r t nhi u cơ h i khác ang ch ón b n nh: www1.istockphoto.com b i m t khía c nh nào ó, nhưng ph n r t l n còn l i thì không. ây chính là th i i m c n thi t làm cho ni m tin tràn y t ch c c a b n. i u mà nh ng nhà lãnh o ph i làm là: Hãy làm cho nhân viên có th tin tư ng vào b n thân cũng như t ch c c a mình. Sau ây là m t s g i ý: Hãy luôn m r ng cánh c a. M i ngư i s h i d n ông ch c a mình v nh ng tin s t d o mà h nghe ư c. Ngân sách c a chúng ta có ang b c t gi m? Phòng này ang b tinh gi m biên ch ? Ngh nghi p c a tôi có an toàn? Có m t s câu h i b n có th tr l i khá d dàng. Nhưng có nh ng câu h i mà b n s không th tr l i ư c ngay.
  2. Tuy v y, b n c n ph i l ng nghe và th hi n v i h r ng: B n s chia s nh ng i u b n bi t khi b n có quy n chia s nh ng i u ó. (B n có th ph i trình bày l i i u này n hàng trăm l n, nhưng không sao, m i ngư i c n ư c nghe i u ó) Khuy n khích s sáng t o. Tương lai luôn luôn ch a ng nhi u i u không lư ng trư c ư c. Hãy xác nh nh ng gì trong t m tay mà b n có th ch c ch n. B n s c n n các sáng ki n i v i nh ng i u này làm l i cho nh ng ngư i liên quan như: Khách hàng, nhà u tư, ngư i lao ng… M t s ý tư ng có th tr thành hi n th c, m t s có th giúp c i thi n hi u qu làm vi c. K t qu là công ty b n s t p trung ư c ngu n l c làm tăng thêm giá tr . Hãy c vũ tinh th n m i ngư i. M i ngư i u c n ư c c vũ tinh th n. Hãy tìm nhi u cách nhân r ng ni m vui. Ch ng h n: Bánh pizza trong phòng ngh , vé tham gia nh ng s ki n th thao ho c ngh thu t, ho c nh c t i nh ng thành tích t t p mà m i ngư i ã hoàn thành. Dù trong hoàn c nh khó khăn nh t, cũng ph i bi t luôn ng viên c vũ tinh th n m i ngư i nh: www.theaquablock.com Hãy luôn th n tr ng trong x s . Không ai thích b gi u c t như m t k ng c. ùa c t khi có ai ó b bu c thôi vi c không ch là m t vi c ngu ng c mà còn th t nh n tâm. Hãy
  3. ch n th i i m thích h p th hi n s vui v . B i vì trư c khi tr nên t t hơn, n n kinh t có th s x y ra nh ng i u t i t . Như v y, các nhà lãnh o s có nhi u cơ h i hơn truy n n m i ngư i s t tin c a mình. Cách x lý c a m t ngư i trong nh ng giai o n khó khăn chính là thư c o hi u qu cách gi i quy t công vi c c a ngư i ó. Làm vi c trong i u ki n m i th u trôi ch y s không có ư c nh ng th thách như khi công vi c kinh doanh ph i i m t v i b t n. Nhưng trong nh ng giai o n t t p l n khó khăn u có th x y ra sai l m. Vi c nhìn ra nh ng ngư i có năng l c trong th i i m này s giúp b n phát tri n doanh nghi p c a mình khi môi trư ng kinh t ư c c i thi n. Hãy nh ng ngư i ó gi v trí lãnh o ngay bây gi ho c t r t s m. i u ó s giúp b n không ch vư t qua ư c nh ng t bi n ng c a th trư ng mà còn d oán ư c nh ng xu hư ng m i khi chúng tác ng làm thay i cách ho t ng c a công ty b n. B n ã ưa công ty c a mình vư t qua giai o n kh ng ho ng này như th nào? - Trích chuyên m c “HBR Editor’s Blog” c a John Baldoni trên trang Harvard Business Online - • HBV-TVN ngh ghi rõ “B n quy n @Harvard Business School Publishing”, ho c “B n quy n ti ng Vi t @Công ty ph n m m và truy n thông VASC” khi trích d n l i thông tin này trên các tài li u in n và photocopy, và ghi rõ “Trích t trang Harvard’S-TVN” khi xu t b n tr c tuy n. [1] Hi p h i Ngôn ng M ã bình ch n "sub-prime" là t n i b t nh t c a năm 2007. "Sub-prime" có nghĩa là "không t m c lý tư ng", là thu t ng ư c dùng ch các kho n cho vay, c bi t là vay th ch p mua nhà, mà i tư ng vay là ngư i có m c i m tín d ng không áng tin c y. T này th hi n tình tr ng kh ng ho ng c a kinh t M trong năm v a qua
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2