Giúp bé ngủ ngon

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
3
download

Giúp bé ngủ ngon

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chất lượng giấc ngủ của trẻ phụ thuộc vào 3 yếu tố: nhịp sinh học thức - ngủ, cách thức cho ăn và điều kiện môi trường. Khi trẻ bị rối loạn giấc ngủ, nên kiểm tra để tác động vào các yếu tố đó hơn là dùng thuốc an thần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giúp bé ngủ ngon

  1. Giúp bé ng ngon Ch t lư ng gi c ng c a tr ph thu c vào 3 y u t : nh p sinh h c th c - ng , cách th c cho ăn và i u ki n môi trư ng. Khi tr b r i lo n gi c ng , nên ki m tra tác ng vào các y u t ó hơn là dùng thu c an th n. Gi c ng c a tr nh r t khác v i ngư i trư ng thành và tr l n, Vì v y, bi t tr có b r i lo n gi c ng hay không, c n d a vào các c i m sinh lý, tính ch t và nh p sinh h c c a tr nh . Tr sơ sinh ng trung bình m i ngày t i 16-17 ti ng ng h và chia thành nh ng chu kỳ "th c-ng " c 3 ti ng m t,
  2. không k ngày êm. Lên 3 tháng tu i, tr ng 15 ti ng/ngày nhưng nh p "th c-ng " có thay i: gi c ng v êm kéo dài hơn (có th liên t c t i 7 ti ng) và th i gian th c ban ngày nhi u hơn. T i 4 tháng tu i, tr ng ngày ít d n và s gi ng cũng gi m d n. Tr 1 tu i ch còn ng 13 ti ng/ngày và tr 3-5 tu i ng 12 ti ng/ngày. Gi c ng c a tr nh tuy không tr i qua nhi u giai o n như ngư i l n nhưng cũng g m có 2 giai o n rõ r t: - Giai o n ng yên tĩnh: Nh p th tr nên u nd n (tương ng v i các giai o n t ng nông n ng sâu ngư i l n). - Giai o n ng xáo ng: Có các c ng như ng ngu y chân tay, m u, cư i trong khi ng (tương ng v i giai o n xu t hi n m ng m ngư i l n). Các nhà nghiên c u cho r ng giai o n ng yên tĩnh giúp tr ph c h i năng lư ng tiêu hao cho các ho t ng khi th c và tăng trư ng v th ch t (các hoóc môn tăng trư ng ư c ti t ra nhi u trong giai o n này). Còn giai o n ng xáo ng l i giúp tr tái t o các hình nh nhìn th y lúc th c hình thành các ho t ng tâm trí. Vì v y, các b c cha m
  3. c n h t s c quan tâm n gi c ng c a con mình ngay t khi l t lòng. Vi c tr nh ng ư c t t hay không liên quan t i 3 nhân t sau: - Nh p sinh h c "th c-ng " c a tr có ư c tôn tr ng hay không: Nhi u bà m nuôi con quá c ng nh c v gi gi c cho bú, cho ăn nên ã vô tình qu y r i gi c ng c a tr . Nên nh r ng tr m i ã có chu kỳ "th c -ng " phân b u n, tr s bú khi th c gi c. - Cách th c cho tr bú, tr ăn ã h p lý chưa: Cho tr nh bú ho c ăn quá no cũng làm nh hư ng n gi c ng c a tr . - i u ki n môi trư ng có t t cho gi c ng không: Ánh sáng m nh, ti ng n nhi u cũng làm cho tr nh khó ng ho c d th c gi c. gia ình mà b m th c quá khuya, xem tivi quá mu n, tr s b lôi cu n vào nh p sinh h c c a ngư i l n, n u sáng hôm sau ph i d y s m i nhà tr , m u giáo... thì s b thi u ng trư ng di n!
  4. i v i tr nh , vi c thi u tương tác t t m -con (m hay v ng m t ho c ít quan tâm, thi u p , v v , ru n ng con...) cũng d làm cho tr lo hãi, thi u c m giác an toàn trong êm t i và m t ng .
Đồng bộ tài khoản