Giúp con thông minh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
137
lượt xem
38
download

Giúp con thông minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu tôi chỉ “nuôi” con, tức là cho ăn, cho mặc đầy đủ… nhưng con tôi có thể trở thành người tốt, có thể tự lo cho mình và có ích cho xã hội không? Còn nếu tôi chỉ “dạy” thì con tôi có đủ sức khỏe để tiếp thu những gì tôi truyền đạt hay không? Chính vì vậy, hai từ trên phải luôn đi đôi với nhau mới mang lại hiệu quả nhất trong việc nuôi dạy con cái. Nhưng, phải nuôi như thế nào? Dạy như thế nào? ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giúp con thông minh

  1. Giúp con thông minh Tôi nh n ra m t i u r ng, không ph i cái gì cũng t nhiên mà có ư c, như cây kim có mài m i có nh n. Nên tôi luôn chú tr ng vi c ào t o, rèn luy n con t lúc m i sinh… Lúc còn c thân, tôi ch ng bao gi ý n nh ng t ng liên quan n vi c nuôi d y con cái sau này c a mình. Nhưng t khi sinh con, tôi luôn suy nghĩ ph i làm sao con mình th t thông minh và kh e m nh. R i tôi
  2. m i ng m nghĩ t i hai t “Nuôi D y”. T i sao hai t này ph i i ôi v i nhau? Thi u i m t t s như th nào n u áp d ng th c t ? Theo tôi, n u tôi ch “nuôi” con, t c là cho ăn, cho m c y … nhưng con tôi có th tr thành ngư i t t, có th t lo cho mình và có ích cho xã h i không? Còn n u tôi ch “d y” thì con tôi có s c kh e ti p thu nh ng gì tôi truy n t hay không? Chính vì v y, hai t trên ph i luôn i ôi v i nhau m i mang l i hi u qu nh t trong vi c nuôi d y con cái. Nhưng, ph i nuôi như th nào? D y như th nào? Không ph i ai cũng có th tr l i chính xác hai t trên, th m chí c nh ng bà m có r t nhi u con ã l n và thành tài. B i vì, chính ba m m i là ngư i hi u con nh t, v i m i a con c a mình s có phương pháp nuôi d y riêng. Tôi cũng v y, tôi cũng có phương pháp nuôi d y riêng c a mình, tôi không th nh t nh l y nh ng phương pháp thành công i v i con ngư i khác cho con mình ư c. V i tôi, có a con thông minh kh e m nh là c m t ngh thu t ch không ơn gi n như ngư i ta hay nói “Tr i sinh tr i nuôi”, mà tôi luôn th c hi n úng câu “D y con t thu còn thơ…”.
  3. T khi phát hi n mình có thai, tôi lên k ho ch khám thai, tiêm ng a và ăn u ng cho th t y ch t dinh dư ng, nào là: u ng nhi u nư c, u ng s a, u ng b sung s t, vitamin, canxi… Tôi ăn a d ng th c ph m, ch không h n ch món nào h t ngo i tr nh ng gia v như cay nóng t, tiêu… vì s làm… h ng m t con! Bên c nh ó, m c d u ph i i làm, t i v thì m t m i nhưng tôi luôn tranh th nói chuy n v i con m i lúc m i nơi. Tôi kh e m nh n lúc sinh, con trai u lòng tôi chào i v i chi u cao và cân n ng t chu n: 3kg, 50 cm. Vì ph i i làm, nên tôi cho con ăn s am ư c 4 tháng thì chuy n sang s a ngoài, th i gian u bé không ch u ăn nên bà ngo i ph i út t ng mu ng t ít n nhi u m b o dinh dư ng cho con. Kho ng m t tháng sau bé ch u s a ngoài và bú bình th t ngon lành. Ban ngày thì tôi i làm, chi u v v a cho con bú v a trò chuy n v i con. Chính vì hay trò chuy n nên bé nhà tôi c “ê a” su t ngày, m i 4 tháng tu i bé bi t quay u l i phía nghe ngư i khác g i tên mình r i. Lúc này, bé ã bi t l t, c m l c l c l c lư r i… quăng. Tôi hay hát và c m tay bé v vào nhau thì bé r t thích, cư i tít m t luôn! B t c nơi nào, h có v t gì là tôi li n ch cho bé bi t ó là cái gì; lúc ó, bé u chăm chú nhìn theo và tôi bi t r ng bé ang ti p thu m c dù bé chưa nói ư c.
  4. G n 6 tháng, tôi cho bé ăn d m b t ng t, ch c có l món m i nên bé r t h ng thú nhưng ch ăn ư c vài mu ng là…quay u ch khác. Tôi cho bé ăn thêm phomai, s a chua… tuy ch ít thôi bé làm quen. Tr m vía, bé khá c ng cáp, ng i v ng và chơi m t mình tháng tu i này và còn trư n n a ch . Bé c g i papa, um um, … su t ngày. Tôi r t vui khi m t hôm tôi th y bé t v tay và ê a nói gì ó như ca hát, gi ng như lúc trư c tôi v a hát v a c m tay bé v vào nhau. n tháng th 7, bé m c hoàn ch nh 2 cái răng c a dư i u tiên, tôi chuy n sang cho bé ăn b t m n ngày 2 l n, tôi không dùng b t ch bi n s n mà mua b t g o cao c p ch bi n v i th c ăn tươi hàng ngày theo t l m: vitamin: d u – 3:2:1, còn b t thì tăng t loãng n c. V a b , v a ngon l i a d ng nên con ít khi không ch u ăn. Chính vì cái gì, con gì th y, tôi u ch nên khi g p con chó, con mèo, con th n l n, bé ê a r i trư n t i. n tháng th 8, bé trư n dài hơn, tôi t p bé bò, tuy nhiên h nâng ngư i chút xíu là bé ch ng chân ng d y vì lúc này bé thích ng không ch u bò, bé có th v nh thành cũi ng lên mà không c n tr giúp t ba m … n g n tháng th 9, tôi cho bé ăn cháo loãng nh không xay v i t t c các lo i th t, cá, tr ng, tôm… và nhi u lo i rau c băm nhuy n công v i
  5. d u ăn cho bé. Bé ăn r t ngon lành, m t ngày có th ăn 2 chén cháo hơi lưng, s a thì t m 600-700 ml, 1 h s a chua, 10g phomai và trái cây… Lúc này, bé hay òi h i, nh ng nh o, h th y ai i nón là nhào t i òi b ng i. Chơi m t mình ư c m t lát là v n tư ng ng d y, men theo tư ng mà i. Bu n n a, thì khóc òi b ng r i phát ra t “di….choi” nên m i ngư i d ch là “ i chơi”vì lúc nh m i l n b ng bé i ra ngoài tôi u nói “ i chơi con ơi”, nên vì v y mà bé bi t nói t “ i chơi” s m v y. G p con chó thì kêu “umh cho”. G p th n l n thì giơ tay v y v y. ang c m b t c v t gì, h có ai xòe tay nói “cho i con” là ưa ra li n r i… gi t l i. Còn m t kho n r t ng c nhiên là h i tháng th 8, tôi d y con khoanh tay, g t u, nói d . Lúc u, bé y tay ra, không ch u, u thì g ng c ng… tôi v n c g ng t p cho con nhưng không ép. Lúc nào con ch u thì t p, không ch u thì thôi. Bây gi , con tôi t nhiên n m hai tay l i, g t u nói “ ” ngon lành. Bây gi có th t ng ch ng ư c h i lâu, nghe nói “nh y i con” là hai tay quơ quơ, chân thì nhún nh y li n m c d u ng chưa v ng. Tôi nh n ra m t i u r ng, không ph i cái gì cũng t nhiên mà có ư c, như cây kim có mài m i có nh n. Nên tôi luôn chú tr ng vi c ào t o,
  6. rèn luy n con t lúc m i sinh theo t ng giai o n phát tri n c a bé k t h p v i dinh dư ng h p lý. K t qu mà tôi t ư c là chi u cao và cân n ng c a con phát tri n r t t t l i còn thông minh hi u ng n a ch . Nhìn con càng l n càng kháu kh nh thông minh và kh e m nh ít b nh v t, tôi r t vui v i k t qu mà mình ã c g ng. Tuy nhiên, tôi còn ph i c g ng nhi u hơn n a con mình phát tri n th t toàn di n.
Đồng bộ tài khoản