intTypePromotion=1

Góc nhìn kế toán thuế đối với phương pháp kế toán chuyển giá

Chia sẻ: VieEinstein2711 VieEinstein2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
19
lượt xem
7
download

Góc nhìn kế toán thuế đối với phương pháp kế toán chuyển giá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này đề cập đến các phương pháp mà kế toán tại các doanh nghiệp thường áp dụng để thực hiện hành vi chuyển giá, trốn thuế; đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm tránh hiện tượng trốn thuế dựa trên nghiệp vụ chuyển giá hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Góc nhìn kế toán thuế đối với phương pháp kế toán chuyển giá

CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH- TIỀN TỆ <br /> <br /> <br /> <br /> Góc nhìn kế toán thuế đối với phương pháp<br /> kế toán chuyển giá<br /> <br /> Vũ Thị Khánh Minh<br /> <br /> <br /> Ngày nhận: 24/12/2018 Ngày nhận bản sửa: 03/04/2019 Ngày duyệt đăng: 26/04/2019<br /> <br /> <br /> <br /> Trong 4 nghiệp vụ kế toán cơ bản (i) Phân loại; (ii) Ghi nhận và xóa<br /> bỏ ghi nhận; (iii) Đo lường; (iv) Trình bày và thuyết minh, thì kế<br /> toán chuyển giá là thao tác nghiệp vụ kế toán tác động đến giai đoạn<br /> Đo lường đối tượng kế toán. Thao tác này được thực hiện thông qua<br /> định giá mua, giá bán theo hướng làm giảm các khoản thuế phải nộp<br /> càng nhiều càng tốt. Hiện nay, có doanh nghiệp nắm bắt và vận dụng<br /> những quy định khác biệt về thuế suất giữa các quốc gia, các ưu đãi<br /> trong quy định thuế để xây dựng và áp dụng chính sách về giá giao<br /> dịch nội bộ theo mong muốn để giảm thuế. Bên cạnh đó, cũng có rất<br /> nhiều doanh nghiệp gian lận giá, gian lận thương mại để tác động<br /> đến giá giao dịch nội bộ nhằm trốn các các khoản thuếphải nộp.<br /> Bài viết này đề cập đến các phương pháp mà kế toán tại các doanh<br /> nghiệp thường áp dụng để thực hiện hành vi chuyển giá, trốn thuế;<br /> đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm tránh hiện tượng trốn thuế dựa<br /> trên nghiệp vụ chuyển giá hiện nay.<br /> Từ khóa: Giao dịch liên kết, kế toán chuyển giá, giá nội bộ, tách thu<br /> nhập<br /> <br /> <br /> <br /> 1. Phương pháp chuyển giá bao gồm: Mua, bán, trao đổi, tài sản hữu hình, tài sản vô<br /> nhằm tận dụng ưu đãi về thuê, cho thuê, mượn, cho hình và thỏa thuận sử dụng<br /> thuế thu nhập doanh nghiệp mượn, chuyển giao, chuyển chung nguồn lực như hợp lực,<br /> nhượng máy móc, thiết bị, hợp tác khai thác sử dụng<br /> “Giao dịch liên kết”1 là giao hàng hóa, cung cấp dịch vụ: nhân lực; chia sẻ chi phí giữa<br /> dịch phát sinh giữa các bên vay, cho vay, dịch vụ tài các bên liên kết.<br /> có quan hệ liên kết trong quá chính, đảm bảo tài chính và Các bên có quan hệ liên kết<br /> trình sản xuất, kinh doanh, các công cụ tài chính khác; thường là các công ty thuộc<br /> mua, bán, trao đổi, thuê, các tập đoàn kinh tế trong<br /> 1<br /> Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày<br /> 24/2/2017: Nghị định quy định về quản cho thuê, mượn, cho mượn, nước và các công ty thuộc tập<br /> lý thuế đối với doanh nghiệp có giao chuyển giao, chuyển nhượng đoàn đa quốc gia. Các bên<br /> dịch liên kết<br /> <br /> <br /> © Học viện Ngân hàng Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng<br /> ISSN 1859 - 011X 1 Số 205- Tháng 6. 2019<br /> CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 1. Sơ đồ lý do chuyển giá ra nước ngoài để giảm chi phí thuế thu nhập<br /> doanh nghiệp phải nộp<br /> <br /> <br /> <br /> A (thuế suất 20%)<br /> Thu nhập trước thuế 1000<br /> <br /> <br /> (B) 800 Có mối liên hệ liên kết B (thuế suất) 20%<br /> - 160 800<br /> Giá nội bộ<br /> 640<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> G<br /> iá<br /> th<br /> ịt<br /> rư<br /> ờn<br /> (C) 1000<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> g<br /> - 200<br /> 800<br /> <br /> C (thuế suất) 10%<br /> 1000<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> trong giao dịch liên kết có thể lợi nhuận trước thuế thu nhập Việc định giá không chỉ xảy<br /> là: doanh nghiệp (TNDN) là ra với các công ty có quan hệ<br /> - Công ty liên kết. 1.000 và chịu thuế suất TNDN liên kết ngoài nước, mà còn<br /> - Công ty con và công ty mẹ. là 20%, với số thuế phải nộp xảy ra cả trong nước. Điển<br /> - Công ty con khác nhau của là 200. hình tại Việt Nam là việc mua<br /> cùng một công ty mẹ. - Nhưng nếu công ty A lập bán giữa các công ty con trong<br /> Khi tất cả các bên có mối công ty con B tại quốc gia nơi cùng một tập đoàn.<br /> quan hệ liên kết muốn tối đa công ty C đặt trụ sở và bán Ví dụ 2 (Hình 2):<br /> hoá lợi nhuận trong tổng thể hàng cho công ty B với giá - Tận dụng chính sách thuế<br /> chung thì DN thường tận dụng nội bộ. Sau đó công ty B bán ưu đãi cho DN mới thành lập<br /> quyền tự do định đoạt giá giao hàng cho công ty C. Giả sử, ở các địa bàn khó khăn, tận<br /> dịch giữa các bên liên kết (tạo công ty A do bán hàng cho dụng quyền định đoạt giá cả<br /> ra giá nội bộ) theo hướng có công ty B với giá thấp nên có trong tập đoàn, công ty con<br /> lợi nhất cho lợi nhuận của lợi nhuận trước thuế là 800, X ở địa phương áp dụng thuế<br /> tổng thể liên kết. Thông qua thuế TNDN phải nộp sẽ là suất bình thường sẽ bán hàng<br /> việc định giá, nghĩa vụ thuế 800 x 20% =160; còn công ty với giá nội bộ bằng hoặc thấp<br /> được chuyển từ nơi bị điều B bán tiếp cho công ty C có hơn giá thị trường cho công<br /> tiết cao sang nơi bị điều tiết lợi nhuận trước thuế là 200, ty con Y tại địa phương có<br /> thấp hơn và ngược lại. thuế TNDN phải nộp sẽ là thuế suất ưu đãi. Như vậy, lợi<br /> Ví dụ 1 (Hình 1): 200 x 10% = 20. Tổng số thuế nhuận X sẽ thấp đi và chịu<br /> - Công ty A tại Việt Nam nếu TNDN mà A và B phải nộp là thuế suất 20%, lợi nhuận của<br /> bán hàng ra nước ngoài cho 180, ít hơn số A phải nộp là Y tăng lên và do hưởng thuế<br /> một công ty C- công ty không 200 nếu A bán trực tiếp cho suất ưu đãi nên giảm số thuế<br /> có quan hệ liên kết, thì sẽ có công ty C. phải nộp.<br /> <br /> <br /> <br /> 2 Số 205- Tháng 6. 2019 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng<br /> CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 2. Sơ đồ chuyển giá để tận dụng sự khác biệt về thuế suất TNDN giữa các địa phương<br /> trong nước<br /> <br /> <br /> i bộ Công ty con B<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Gi trườ<br /> nộ (thuế suất ưu đãi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> á b ng<br /> giá 10%)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> án 1.<br /> o p<br /> the 00/s<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> th 500<br /> n<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> eo /s<br /> á bá 1.0<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> gi p<br /> Gi<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> át<br /> hị<br /> Công ty mẹ A<br /> Giá bán theo thị trường<br /> (thuế suất 20%)<br /> Công ty độc lập<br /> Giá thành 1.000/SP<br /> <br /> <br /> Khi các bên có mối quan hệ trong kế toán là phương pháp thuế giảm đi ở những nơi có<br /> liên kết áp dụng quy tắc và kế toán đo lường lại giá trị các mức thuế suất cao và ngược<br /> phương pháp định giá cho các đối tượng kế toán của các giao lại (chuyển lợi nhuận), tối<br /> giao dịch nội bộ thì hành vi dịch liên kết làm thay đổi thu thiểu hóa số thuế TNDN và<br /> này được gọi là chuyển giá nhập chịu thuế và các khoản các khoản thuế khác phải nộp<br /> và được coi là hợp pháp. Tuy thuế phải nộp. trong phạm vi tổng thể các<br /> nhiên kết quả của hoạt động bên liên kết.<br /> chuyển giá có thể làm thay 2. Phương pháp kế toán sử Giao dịch này thường xảy ra ở<br /> đổi thu nhập chịu thuế, khi dụng để thực hiện hành vi mối quan hệ công ty mẹ- công<br /> thay đổi thu nhập chịu thuế chuyển giá ty con. Trong mối quan hệ<br /> thì đa phần sẽ làm giảm thuế này, công ty mẹ có toàn quyền<br /> phải nộp, nên cơ quan quản lý Phương pháp 1: Phương pháp xác định giá chuyển giao theo<br /> thuế thường đánh đồng hành tách thu nhập cho các bên liên các quy định trong hợp đồng<br /> vi chuyển giá với hành vi trốn kết dân sự. Ví dụ: Trường hợp<br /> thuế. Theo phương pháp này các mua bán giữa công ty mẹ A-<br /> Xét ở góc độ nghiệp vụ kế bên sẽ xác định giá chuyển công ty con B (Hình 3).<br /> toán, phương pháp chuyển giá giao để tạo ra thu nhập chịu Nếu cũng là công ty A nhưng<br /> <br /> Hình 3. Sơ đồ chuyển giá để tận dụng sự khác biệt về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp<br /> giữa các nước<br /> Việt Nam Nước ngoài<br /> <br /> bán bộ Công ty G<br /> Giá iá nội 2. iá b<br /> g p con B 00 án<br /> theo .200/s 0/<br /> sp<br /> 1<br /> Công ty Công ty<br /> Chi phí 1.000/SP Công ty<br /> độc lập mẹ A theo Giá bá độc lập<br /> giá n<br /> 0/ n<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> th<br /> 00 á<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 1.50 ị trườn<br /> 2. iá b<br /> sp<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 0/sp g Công ty<br /> G<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> độc lập C<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số 205- Tháng 6. 2019 3<br /> CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ <br /> <br /> <br /> <br /> Bảng 1. So sánh sự khác biệt về thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp<br /> Trường hợp 1: Giao dịch công ty A bán cho B (có quan hệ liên kết)<br /> BC KQHĐKD A BC KQHĐKD B Hợp nhất BC KQHĐKD (giả định)<br /> Doanh thu 1.200 Doanh thu 2.000 Doanh thu 2.000<br /> Chi phí 1.000 Chi phí 1.200 Chi phí 1.000<br /> Lợi nhuận trước thuế 200 Lợi nhuận trước thuế 800 Lợi nhuận trước thuế 1.000<br /> Thuế TNDN (20%) 40 Thuế TNDN (10%) 80 Thuế TNDN 120<br /> Lợi nhuận sau thuế 160 Lợi nhuận sau thuế 720 Lợi nhuận sau thuế 880<br /> Trường hợp 2: Giao dịch công ty A bán cho C (không có quan hệ liên kết)<br /> Hợp nhất BC KQHĐKD (giả<br /> BC KQHĐKD A BC KQHĐKD C<br /> định)<br /> Doanh thu 1.500 Doanh thu 2.000 Doanh thu 2.000<br /> Chi phí 1.000 Chi phí 1.500 Chi phí 1.000<br /> Lợi nhuận trước thuế 500 Lợi nhuận trước thuế 500 Lợi nhuận trước thuế 1.000<br /> Thuế TNDN (20%) 100 Thuế TNDN (10%) 50 Thuế TNDN 150<br /> Lợi nhuận sau thuế 400 Lợi nhuận sau thuế 450 Lợi nhuận sau thuế 850<br /> <br /> <br /> bán sản phẩm cho công ty C thấp hơn giá thị trường nhằm vi trốn thuế, điển hình là các<br /> là công ty độc lập thì sẽ có sự giảm thuế nhập khẩu, thuế trường hợp như:<br /> khác biệt về số thuế TNDN TTĐB hàng nhập khẩu, thuế<br /> phải nộp, kết quả so sánh trình GTGT hàng nhập khẩu phải * Chuyển giá thông qua tăng<br /> bày trong Bảng 1. nộp. Hay trường hợp công ty chi phí đầu vào<br /> Như vậy kế toán khi chuyển mẹ trong nước sản xuất bia - Chuyển giá thông qua việc<br /> giá theo phương pháp này sẽ không bán trực tiếp cho mua nguyên vật liệu từ bên<br /> chính là tận dụng sự khác biệt nhà phân phối theo giá thị liên kết với giá rất cao. Điển<br /> về thuế suất giữa các quốc gia, trường mà lập thêm công ty hình tại Việt Nam là các<br /> các vùng miền để tối thiểu con và bán toàn bộ sản phẩm doanh nghiệp FDI đầu tư theo<br /> tổng chi phí thuế phải nộp của cho công ty con với giá sản phương thức “Thực hiện sản<br /> tập đoàn. xuất để giảm thuế TTĐB, sau xuất sản phẩm ở khâu trung<br /> Phương pháp 2: Phương pháp đó công ty con mới bán tiếp gian”: đó là doanh nghiệp<br /> so sánh giá giao dịch liên cho nhà phân phối theo giá trị FDI tại Việt Nam đóng vai<br /> kết với giá giao dịch độc lập trường. trò trung gian trong chuỗi sản<br /> nhằm giảm thuế thuế tiêu thụ xuất khép kín của Tập đoàn.<br /> đặc biệt (TTĐB) 3. Các phương pháp gian Theo đó, nguyên vật liệu<br /> Theo phương pháp này các lận trong chuyển giá mà kế chính được nhập khẩu từ bên<br /> bên sẽ định ra giá chuyển giao toán đã sử dụng để trốn thuế liên kết, toàn bộ giá trị của<br /> của giao dịch giữa các bên có sản phẩm sản xuất ra được<br /> quan hệ liên kết chênh lệch rất Để tối đa hoá lợi nhuận, các xuất khẩu để trở thành bán<br /> nhiều so với giá chuyển giao DN tập đoàn, công ty đa quốc thành phẩm các công đoạn<br /> của giao dịch độc lập nhằm gia luôn muốn tận dụng các tiếp theo. Theo hợp đồng liên<br /> giảm thuế TTĐB, thuế nhập cơ hội để chuyển giá, nhưng kết, giá nhập nguyên vật liệu<br /> khẩu, thuế TTĐB hàng nhập cơ hội cho chuyển giá hợp đầu vào từ bên liên kết với<br /> khẩu, thuế GTGT hàng nhập pháp để tránh thuế như tận giá rất cao, trong khi đó lại<br /> khẩu phải nộp. dụng ưu đãi thuế suất cũng chỉ xuất khẩu sản phẩm với giá<br /> Ví dụ: Trường hợp nhập khẩu được vài năm nên có những xuất khẩu thấp hơn nhiều so<br /> bia để bán, thông qua việc lập DN thực hiện gian lận giá, với giá thành dẫn đến thua lỗ<br /> công ty con tại Việt Nam để gian lận thương mại, lạm dụng và không phát sinh số thuế<br /> bán cho công ty con với giá chuyển giá để thực hiện hành TNDN phải nộp.<br /> <br /> <br /> <br /> 4 Số 205- Tháng 6. 2019 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng<br /> CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ <br /> <br /> <br /> <br /> - Chuyển giá thông qua nâng xuất kinh doanh. Điển hình tại vụ: Doanh nghiệp được toàn<br /> khống giá trị tài sản hữu hình Việt Nam là các DN với lý do quyền định mua, bán, trao đổi<br /> và tài sản vô hình trong quá sản xuất không thành công, hàng hoá, dịch vụ… trong<br /> trình đầu tư và góp vốn liên không bán được sản phẩm nên giao dịch liên kết theo mức<br /> doanh, liên kết. Điển hình tại thiếu hụt tiền và đi vay vốn từ giá họ mong muốn và được<br /> Việt Nam là các doanh nghiệp bên liên kết với lãi suất vay thể hiện trong các văn kiện,<br /> FDI đầu tư theo phương thức vốn khá cao nên kết quả kinh hợp đồng được luật pháp quốc<br /> “Thực hiện sản xuất sản phẩm doanh thường xuyên thua lỗ. tế bảo hộ.<br /> theo hợp đồng”: đó là doanh - Chuyển giá thông qua việc Từ việc phân tích các hành<br /> nghiệp FDI sử dụng nguyên tạo ra nhiều chi phí trung gian vi trên, dấu hiệu cho thấy có<br /> vật liệu đầu vào tại thị trường không phù hợp, điển hình hoạt động chuyển giá không<br /> Việt Nam để sản xuất sản là việc tập đoàn nước ngoài hợp pháp của các tập đoàn,<br /> phẩm, 100% sản phẩm sản thành lập nhà phân phối tại của công ty đa quốc gia, của<br /> xuất ra được xuất khẩu cho Việt Nam, nhưng nhà phân các doanh nghiệp FDI thường<br /> bên liên kết ở nước ngoài theo phối tại Việt Nam phát sinh sẽ là:<br /> đơn đặt hàng trước để tiêu thụ rất nhiều chi phí trung gian - Dù doanh thu tăng liên tục<br /> tại thị trường nước ngoài. Để không phù hợp với đăng ký qua các năm nhưng kết quả<br /> phục vụ cho quá trình sản xuất hoạt động kinh doanh như: kinh doanh của công ty lỗ<br /> kinh doanh, doanh nghiệp FDI tiền tiếp thị quốc tế, phí quản thường xuyên.<br /> tại Việt Nam nhập khẩu máy lý vùng, tiền hoa hồng mua - Mặc dù thua lỗ triền miên<br /> móc, thiết bị, dây chuyền sản hàng, chi phí bản quyền cho song các doanh nghiệp FDI tại<br /> xuất hoặc nhận chuyển giao sản xuất… Hoặc do việc cung Việt Nam vẫn đầu tư mở rộng<br /> công nghệ và trả chi phí bản cấp dịch vụ giữa công ty mẹ sản xuất kinh doanh. Điều này<br /> quyền từ bên liên kết với giá với các công ty trong nội bộ cho thấy, tỷ lệ thua lỗ cao tại<br /> rất cao, đồng thời xuất khẩu tập đoàn và giữa các công các doanh nghiệp FDI trong<br /> sản phẩm với giá rất thấp, qua ty trong nội bộ tập đoàn với thời gian qua chính là biểu<br /> đó, doanh nghiệp FDI không nhau thường rất khó định giá hiện của hoạt động chuyển giá<br /> có lợi nhuận và không phát và khó xác định có thực sự đang diễn ra ngày càng phổ<br /> sinh thuế TNDN phải nộp. phát sinh hay không. Lợi dụng biến, tinh vi và đa dạng, trở<br /> Một điển hình nữa tại Việt đặc tính này, trong những năm thành thách thức lớn đối với<br /> Nam là các doanh nghiệp qua, một số tập đoàn đa quốc cơ quan thuế Việt Nam.<br /> FDI đầu tư theo phương thức gia đầu tư vốn vào Việt Nam Như vậy đứng trên góc độ kế<br /> “Thực hiện khâu cuối cùng thực hiện hành vi cung cấp toán thuế, chuyển giá được<br /> trong một chu trình sản xuất các dịch vụ quản lý và hỗ trợ hiểu là “việc xác định giá từ<br /> kinh doanh khép kín”: đó là quản lý cho cả tập đoàn (dịch các giao dịch liên kết giữa các<br /> doanh nghiệp FDI tại Việt vụ kế toán, tài chính, tư vấn, bên có mối quan hệ liên kết,<br /> Nam sẽ sản xuất và tiêu thụ quản lý tài sản,…), tính giá mà theo đó sẽ xác định được<br /> toàn bộ sản phẩm sản xuất ra dịch vụ ở mức cao để chuyển thu nhập chia cho mỗi bên<br /> tại thị trường Việt Nam. Các lợi nhuận từ công ty con tại liên kết nhằm tối thiểu hóa<br /> nhà đầu tư nước ngoài đầu tư Việt Nam sang công ty mẹ tổng số thuế phải nộp của tập<br /> vào Việt Nam thông qua việc nhằm tối thiểu hoá nghĩa vụ đoàn hoặc công ty đa quốc<br /> góp vốn bằng dây chuyền máy thuế của công ty con tại Việt gia trên phạm vi toàn cầu”<br /> móc, thiết bị đặc thù hoặc góp Nam. (Robert Feinschreiber, 2004).<br /> vốn bằng bản quyền thương Và vì vậy, cơ quan quản lý<br /> mại được định giá cao hơn * Chuyển giá thông qua hạ thuế luôn quan tâm ngăn chặn<br /> nhiều so với giá trị thực tế. thấp giá bán sản phẩm và thu hồi số thuế nộp thiếu<br /> - Chuyển giá thông qua tăng - Chuyển giá thông qua cơ chế từ các gian lận dưới hình thức<br /> chi phí trả lãi vay vốn sản giá cung cấp hàng hóa, dịch chuyển giá để giảm nộp thuế.<br /> <br /> <br /> <br /> Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số 205- Tháng 6. 2019 5<br /> CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ <br /> <br /> <br /> <br /> Giải pháp kế toán chống nên giá cả có thể cao hoặc xây dựng được bộ dữ liệu để<br /> chuyển giá hiện nay của Việt thấp hơn nhiều so với giá thị xác định giá thị trường khi<br /> Nam trường của hàng hóa dịch vụ. giao dịch với các bên độc lập<br /> Tại Luật Doanh nghiệp số Để chống chuyển giá nhằm để tạo ra giá APA; (ii) một số<br /> 68/2014/QH13 quy định tại trốn thuế TNDN thì tại Điều tài sản như bản quyền công<br /> khoản 2, Điều 190 về quyền 7 “Các phương pháp so sánh thức, thương hiệu sản phẩm,<br /> và trách nhiệm của công ty xác định giá của giao dịch liên tài sản sinh học được các công<br /> mẹ đối với công ty con: “Hợp kết” đã đưa ra 3 phương pháp ty đa quốc gia ghi nhận theo<br /> đồng, giao dịch và quan hệ so sánh xác định giá của giao giá thị trường, còn hệ thống<br /> khác giữa công ty mẹ và công dịch liên kết để đánh giá lại Chuẩn mực kế toán Việt Nam<br /> ty con đều phải được thiết kết quả kinh doanh sau khi (VAS) thì ghi nhận theo giá<br /> lập và thực hiện độc lập, bình xác định lại giá giao dịch liên gốc nên khó xác định hành vi<br /> đẳng theo điều kiện áp dụng kết nhằm làm cơ sở truy thu chuyển giá khi giao dịch các<br /> đối với các chủ thể pháp lý khoản thuế TNDN còn thiếu. tài sản này.<br /> độc lập”. Đây chính là cơ sở Bên cạnh đó, để chống chuyển<br /> cho việc hoàn thiện các văn giá nhằm trốn thuế TTĐB thì 4. Kết luận và khuyến nghị<br /> bản pháp lý xác định lại giá tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư<br /> giao dịch liên kết. 130/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ Bài viết đã đưa ra các phương<br /> Có thể thấy dấu hiệu nhận sung Điểm b, Khoản 1, Điều 5 pháp kế toán đo lường lại các<br /> biết chuyển giá dựa trên 2 nội Thông tư 195/2015/TT-BTC: đối tượng kế toán trong giao<br /> dung: mối quan hệ của các “b) Trường hợp hàng hóa chịu dịch liên kết nhằm làm thay<br /> công ty trong hợp đồng kinh thuế TTĐB được bán cho đổi số thuế phải nộp. Chính<br /> tế- mua bán hàng hóa, dịch vụ các cơ sở kinh doanh thương phủ cần xem xét nội dung nêu<br /> và giá cả của hàng hóa dịch mại là cơ sở có quan hệ công trên để chỉ đạo Bộ Tài chính<br /> vụ. Vì vậy trong quy định của ty mẹ, công ty con hoặc các có các giải pháp giải quyết<br /> Nghị định 20/2017/NĐ-CP công ty con trong cùng công vấn đề nêu trên để đưa ra giải<br /> quy định về quản lý thuế đối ty mẹ với cơ sở sản xuất, cơ pháp chống chuyển giá hiệu<br /> với doanh nghiệp có giao dịch sở nhập khẩu hoặc cơ sở kinh quả nhất. Một số khuyến nghị<br /> liên kết đã đưa ra giải pháp: doanh thương mại là cơ sở có tác giả đưa ra là:<br /> Thứ nhất, khi xem xét các chủ mối quan hệ liên kết thì giá Một là để xây dựng được<br /> thể tham gia hợp đồng kinh bán làm căn cứ xác định giá giá APA hiệu quả thì Bộ Tài<br /> tế có mối quan hệ liên kết tính thuế TTĐB không được chính cần có hướng dẫn cụ<br /> hay không thì cần nhìn nhận thấp hơn tỷ lệ 7% so với giá thể cách xác định giá APA và<br /> sự ảnh hưởng một bên trong bình quân trong tháng của các các điều chỉnh APA (nếu có)<br /> việc điều hành, kiểm soát, cơ sở kinh doanh thương mại để doanh nghiệp yên tâm về<br /> góp vốn hoặc đầu tư vào bên mua trực tiếp của cơ sở sản quyền lợi, mạnh dạn đăng ký<br /> kia. Do vậy tại Điều 5 “Các xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra”. áp dụng.<br /> bên có quan hệ liên kết” đã Như vậy, các giải pháp chống Hai là, phải xây dựng các<br /> đưa ra các hướng dẫn kiểm tra chuyển giá đã tác động đến chuẩn mực kế toán Việt Nam<br /> giữa các bên trong hợp đồng nguyên tắc Đo lường trong kế (VAS) phù hợp với chuẩn<br /> có mối quan hệ liên kết hay toán và đều đã có đầy đủ cơ mực kế toán quốc tế (IAS) và<br /> không. sở pháp lý cho việc thực hiện. chuẩn mực báo cáo tài chính<br /> Thứ hai, về yếu tố giá cả Tuy nhiên, khi thiết lập cơ chế quốc tế IFRS để có hướng dẫn<br /> hàng hóa, dịch vụ. Trong các thỏa thuận trước về phương phương pháp kế toán đo lường<br /> giao dịch mua bán hàng hóa, pháp xác định giá theo nguyên đúng các đối tượng kế toán<br /> dịch vụ của các công ty có tắc giá thị trường (Advance như bản quyền công thức,<br /> mối quan hệ liên kết, có sự Pricing Agreement- APA) thì thương hiệu sản phẩm, tài sản<br /> bất thường về giá thỏa thuận lại gặp 2 khó khăn: (i) Chưa sinh học là phải theo giá trị<br /> <br /> <br /> <br /> 6 Số 205- Tháng 6. 2019 Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng<br /> CHÍNH SÁCH & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ <br /> <br /> <br /> <br /> hợp lý. động vật hoang dã (IAS 41 là để so sánh. Sau đó doanh<br /> - Theo VAS 01, 03 thì các đối theo giá trị hợp lý), không giải nghiệp tại Việt Nam ghi nhận<br /> tượng kế toán trên được đo quyết được vấn đề đo đường theo giá gốc và phân bổ chi<br /> lường theo nguyên tắc giá gốc được giá trị của động vật con phí khấu hao hàng kỳ sẽ tăng<br /> ghi nhận vào nguyên giá Tài được sinh ra, không có chuẩn thêm chi phí, giảm lợi nhuận,<br /> sản cố định, điều này không mực hướng dẫn công bố thông giảm thuế TNDN phải nộp. Vì<br /> phản ánh đúng bản chất giá trị tin về tài sản sinh học trên báo vậy Bộ Tài chính cần xem xét<br /> của bản quyền công thức và cáo tài chính nên có thể làm việc ghi nhận tại Việt Nam giá<br /> thương hiệu sản phẩm có thể thiếu sự tin cậy từ nhà đầu tư. trị tài sản này phải dựa vào<br /> thay đổi rất lớn theo thời gian. - Nếu có giao dịch liên kết về tình trạng hiện tại của tài sản<br /> Còn các tập đoàn có tài sản các đối tượng kế toán trên, vì có thể động vật yếu đi, chết<br /> sinh học như TH True Milk, bên doanh nghiệp liên kết ở trong thời gian ngắn sau đó;<br /> Vinpearl Land Phú Quốc,… nước ngoài thường sẽ bán cho đánh giá lại giá trị hợp lý rồi<br /> thì việc ghi nhận tài sản sinh doanh nghiệp Việt Nam theo mới ghi nhận vào nguyên giá<br /> học giống như tài sản cố định giá thị trường là giá khá cao, tài sản thì mới loại được các<br /> nên không đo lường hết được và cơ quan thuế Việt Nam sẽ chi phí khấu hao ảo ■<br /> giá trị của tài sản sinh học là khó xác định được giá APA<br /> <br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> 1. Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017: Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.Nguyễn<br /> Hoàng Giang (2016), Chuyển giá thông qua thủ thuật tách lợi nhuận của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam, tại<br /> 2. http://www.vhu.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/qlkh/Chuy%E1%BB%83n%20gi%C3%A1%20th%C3%B4ng%20<br /> qua%20th%E1%BB%A7%20thu%E1%BA%ADt%20t%C3%A1ch%20l%E1%BB%A3i%20nh%E1%BA%ADn%20<br /> c%E1%BB%A7a%20c%C3%A1c%20c%C3%B4ng%20ty%20%C4%91a%20qu%E1%BB%91c%20gia%20t%E1%BA%A1i%20<br /> Vi%E1%BB%87t%20Nam.pdf truy cập ngày 12/12/2018.Quản lý thuế đối với hoạt động giao dịch liên kết và chống chuyển giá.<br /> Tạp chí thuế nhà nước. NXB Tài chính, 2017.<br /> 3. Robert Feinschreiber, 2004. Transfer pricing methods- An applications guide. John Wiley & Sons, Inc, chapter 1.<br /> 4. Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày<br /> 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.<br /> <br /> <br /> Thông tin tác giả<br /> Vũ Thị Khánh Minh, Thạc sĩ<br /> Học viện Ngân hàng, Phân viện Phú Yên<br /> Email: minhvtk.py@hvnh.edu.vn<br /> <br /> Summary<br /> Vision of tax accounting for transfer accounting method<br /> Transfer pricing is commonly stemmed from the measurement stage amongst accounting methods, including(i)<br /> Classification, (ii) Recognition and Derecognition, (iii) Measurement, (iv) Presentation and Disclosure. This<br /> activity is carried out by influencing trading price, thereby reducing the payable tax amounts as much as possible.<br /> Currently, some enterprises take advantage of the differences between tax rates and tax allowances in two<br /> countries to establish their internal transaction price policies. Besides that, there also exist those firms that are on<br /> trial for fraud and tax evasion by manipulating the price in related/affiliated party transactions.<br /> This article summarizes commonly used accounting methods to manipulate transfer price taxation and provide<br /> some solutions for preventing transfer price tax evasion.<br /> Keywords: Tranfer pricing, Approaches to transfer pricing, Internal transaction price, Dividing the total income,<br /> Foreign Direct Investment Enterprise evade taxs<br /> Minh Thi Khanh Vu, MEc.<br /> Banking Academy, Phu Yen Campus<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tạp chí Khoa học & Đào tạo Ngân hàng Số 205- Tháng 6. 2019 7<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2