intTypePromotion=3

Góc nhìn và giải pháp hoàn thiện pháp lý về đại lý thuế tại Việt Nam

Chia sẻ: ViVatican2711 ViVatican2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
5
lượt xem
0
download

Góc nhìn và giải pháp hoàn thiện pháp lý về đại lý thuế tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp làm dịch vụ thủ tục về thuế, như thay mặt người nộp thuế ký trên hồ sơ khai thuế; đă ký, khai, lập hồ sơ miễn, giảm, hòa và quyết toán thuế…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Góc nhìn và giải pháp hoàn thiện pháp lý về đại lý thuế tại Việt Nam

  1. TAÏP CHÍ KHOA HOÏC ÑAÏI HOÏC SAØI GOØN Soá 22 (47) - Thaùng 11/2016 Góc nhìn và giải pháp hoàn thiện pháp lý về đại lý thuế tại Việt Nam Regulations for tax agent services practical application and suggestions TS. Đặng Công Tráng T Đại học Công nghiệp TP.HCM ThS. Đoà Thị Thanh Hằng T Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TP.HCM Dang Cong Trang, Ph.D. Ho Chi Minh University of Industry Doan Thi Thanh Hang, M.A. Ho Chi Minh College of Foreihn Economic Relations Tóm tắt Hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp làm dịch vụ thủ tục về thuế, h thay mặt i ộp thuế ký t ê hồ sơ khai thuế; đă ký, khai, lập hồ sơ miễ , iảm, hoà và quyết toá thuế… bằng hành nghề dịch vụ thuế thô qua mô hì h đại lý thuế là việc làm rất cần thiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp - hợp tác xã kể cả các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ. Trong quá trình tác nghiệp không tránh khỏi những bất cập. Thông qua bài báo này, tác giả muố đ a a hững khuyến nghị để phần nào khắc phục những khiếm khuyết và bất cập đó. Từ khóa: hoạt độ đại lý thuế, doanh nghiệp, hợp tác xã. Abstract Tax agents help enterprises and cooperatives comply with regulations efficiently. Tax agents can sign tax declaration on behalf of taxpayers, or support taxpayers in activities such as tax declaration, tax exemption, tax reduction, tax refund, tax settlement, etc. This paper presents some difficulties and shortcommings of tax agents, from which suggestions will be provided to help tax agents improve their services. Keyword: tax agent, enterprise, cooperative. 1. Tổng quan về đại lý thuế tài chính, kế toán, kiểm toán cho các tổ T ớc ăm 2007, Việt Nam ch a đ a chức, cá nhân nộp thuế. Nh vậy, t ớc ra khái niệm về đại lý thuế t o các vă ày 01 thá 7 ăm 2007, dịch vụ thuế bản quy phạm pháp luật, ch a có doa h (dịch vụ thuế t đ ợc cung ứng bởi đại lý nghiệp kinh doanh dịch vụ thuế, h thuế) ch a đ ợc điều chỉ h t o các vă trên thực tế các công ty kiểm toán, kế toán, bản quy phạm pháp luật thuế. Tuy nhiên, vă phò luật s … vẫn tiến hành các hoạt ngay từ ăm 2004, Bộ Chính trị có ý kiến độ t vấn thuế, kê khai thuế, dịch vụ về kết luật tại cô vă số 147-TB/TW ngày 67
  2. 16 thá 7 ăm 2004 của Ban Chấp hành Với việc sử dụ dịch vụ đại lý thuế, Tu ơ ; t ê cơ sở đó, Thủ t ớng đại lý thuế sẽ đại diệ ký thay và chịu t ách Chính phủ có Quyết định số 201/2004/QĐ- hiệm t ớc pháp lý t ê hồ sơ khai thuế và TT ày 06 thá 12 ăm 2004 phê duyệt t ực tiếp làm việc với cơ qua thuế thay ch ơ t ì h cải cách và hiệ đại hệ thống cho doa h hiệp. thuế đế ăm 2010, tại khoả 5 điều 1: 2. Những hạn chế bất cập và kiến nghị “Khuyế khích, đẩy mạnh các hoạt độ t hoàn thiện quy định pháp luật về đại lý vấn, cung cấp dịch vụ về thuế, kế toán, thuế ở Việt Nam kiểm toá , đại lý thuế nhằm giúp cho tổ 2.1. Những hạn chế bất cập quy định chức, cá nhân nộp thuế hiểu rõ các quy pháp luật về đại lý thuế ở Việt Nam định của pháp luật về thuế, làm tốt công tác Thứ nhất, quy định về các điều kiện kế toán, thực hiệ đú hĩa vụ và trách thành lập đại lý thuế chưa rõ ràng. nhiệm của mì h”. Cụ thể hóa quy định này, Hiệ ay, mặc dù pháp luật đã xác đị h tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XI ngày đại lý thuế là một loại hì h hoạt độ ki h 29 thá 11 ăm 2006 đã thô qua Luật doa h có điều kiệ h hì chu các Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày quy đị h về điều kiệ , t ì h tự, thủ tục đă 29/11/2006; ba lần sửa đổi, bổ sung vào ký đại lý thuế vẫ ch a thực sự tạo lập đ ợc các ăm 2012, ăm 2014 và ăm 2016 (sau cơ chế đảm bảo quyề , lợi ích của các bê đây gọi tắt là Luật Quản lý thuế 2006), có t o qua hệ dịch vụ làm thủ tục về thuế. hiệu lực từ 01 thá 7 ăm 2007, t o đó Thô t số 117/2012/TT-BTC về hà h điều 20 thừa nhận sự tồn tại của tổ chức hề dịch vụ làm thủ tục về thuế a đ i với kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế mục đích h ớ dẫ cụ thể về tổ chức và (Thô t h ớng dẫn gọi tắt là đại lý thuế) hoạt độ của mô hì h đại lý thuế, tuy với t cách là một chủ thể thực hiệ hĩa hiê các quy đị h về cấp chứ chỉ hà h vụ về thuế thay đối t ợng nộp thuế theo hề, đá h iá lại hâ viê đại lý thuế vẫ quy định của pháp luật thuế và hợp đồng ch a thể hiệ đ ợc điểm mới so với Thô cung ứng dịch vụ thuế. t số 28/2008/TT-BTC t ớc đây. Dịch vụ đại lý thuế là một dịch vụ Thứ hai, hoạt động đào tạo bồi dưỡng mới tại Việt Nam. Dịch vụ ày đ ợc quy nghiệp vụ thi cấp chứng chỉ, sử dụng đị h tại Luật quả lý thuế ăm 2008 và chứng chỉ hành nghề dịch vụ về thuế chưa các vă bả quy phạm pháp luật h ớ được quản lý chặt chẽ. dẫ khác h mới đ ợc t iể khai từ T ớc hu cầu về tổ chức cu ứ đầu ăm 2011. dịch vụ về thuế, hoạt độ bồi d ỡ kiế Việc sử dụ đại lý thuế để iúp các thức hiệp vụ thi cấp chứ chỉ đa “ ở doa h hiệp khô phải lo lắ về thủ tục ộ”. Hà loạt các cơ sở h : T Bồi kê khai, ộp và hoà thuế theo đú quy d ỡ cá bộ Tài chí h – Bộ Tài chí h, đị h của pháp luật. Nhữ cô việc ày Hội t vấ thuế Việt Nam đế các cơ sở sẽ do đại lý thuế tiế hà h. Điều ày có ý đào tạo độc lập đều tiế hà h các lớp đào hĩa ất lớ đối với các Doa h hiệp vừa tạo. Mặc dù Bộ Tài chí h đã ba hà h và hỏ cũ h các doa h iệp lớ . Sử Ch ơ t ì h khu bồi d ỡ hiệp vụ dụ dịch vụ đại lý thuế sẽ iúp doa h thi cấp chứ chỉ hà h hề dịch vụ làm hiệp yê tâm tập t u vào ki h doa h. thủ tục về thuế (kèm theo Quyết đị h số 68
  3. 264/QĐ-BTC ày 09/01/2009), h t số 117/2012/TT-BTC đã à buộc cũ cầ xác đị h õ chủ thể ào đ ợc thêm t ách hiệm của đại lý thuế với ội quyề cu cấp, cơ chế đá h iá và iám du cô việc thực hiệ , theo đó “Trường sát hoạt độ ày hằm bảo đảm quyề lợi hợp đại lý thuế có hành vi thông đồng với của các cá hâ có hu cầu đ ợc bồi người nộp thuế hoặc tự thực hiện các hành d ỡ hiệp vụ theo h ớ dẫ của vi trốn thuế, khai thiếu thuế, vi phạm thủ Thô t số 117/2012/TT-BTC về hoạt tục về thuế thì người nộp thuế vẫn phải độ đào tạo, bồi d ỡ kiế thức đ ợc chịu trách nhiệm. phâ cấp cho Cục thuế các tỉ h và các cơ Thứ tư, cần có bộ phận quản lý hoạt động. sở đào tạo đã đă ký và đ ợc Tổ cục Kể từ ngày cấp chứng chỉ hành nghề Thuế cô hậ . Tuy hiê , ch a có một dịch vụ thuế đầu tiên ngày 12 tháng 01 quy đị h hoặc h ớ dẫ cụ thể ào về ăm 2009 đế ày 20 thá 5 ăm 2016, điều kiệ để t ở thà h cơ sở đào tạo hoặc Tổng cục Thuế đã cấp 2.762 chứng chỉ t ách hiệm, hĩa vụ khi tiế hà h hoạt hành nghề cho các cá hâ đáp ứ đủ điều độ đào tạo, bồi d ỡ hiệp vụ của các kiệ , h chỉ có 703 hâ viê đại lý cơ sở đào tạo ày. Cù với việc quả lý thuế hoạt động tại 279 đại lý thuế; t o đó chặt chẽ hơ hoạt độ đào tạo thi cấp tập trung chủ yếu tại Hà Nội và Thành phố chứ chỉ, pháp luật cũ cầ tạo lập cơ Hồ Chí Mi h. Nh vậy, có đến 2.061 cá chế kiểm t a và iám sát hoạt độ sử dụ nhân (chiếm 74,5%) đã đ ợc cấp chứng chỉ chứ chỉ hà h hề. Với điều kiệ để t ở hành nghề h khô hoạt động hoặc thà h đại lý thuế là có ít hất hai hâ viê một số hoạt độ khô đ ợc khai báo. đ ợc cấp chứ chỉ hà h hề dịch vụ làm Đối chiếu với hoạt động của các công ty thủ tục về thuế, ê t ê thực tế để lách kiểm toán, chỉ với gần 200 công ty kiểm quy đị h ày, việc thuê chứ chỉ đa toá độc lập đã có hà h la pháp lý hoà diễ a một cách cô khai. chỉnh (Luật Kiểm toá độc lập 2012 và hệ Thứ ba, chưa thấy hết tầm quan trọng thố vă bả d ới luật), trong khi đó hoạt của đại lý thuế Việt Nam. động đại lý thuế chỉ có duy nhất một điều Theo cách tiếp cậ pháp luật hiệ ay, (Điều 20) của Luật Quản lý thuế 2006 và đại lý thuế là hì h thức đại diệ theo ủy Thô t h ớng dẫn của Bộ Tài chính với quyề của i có hĩa vụ ộp thuế. phạm vi hoạt động bó hẹp trong làm thủ Khi có hu cầu sử dụ dịch vụ đại lý tục về thuế và còn nhiều vấ đề ch a õ thuế, i ộp thuế đ ợc quyề ký hợp ràng, hạn chế, bất cập, từ đó hoạt động của đồ với cô ty làm thủ tục về thuế để họ đại lý thuế còn rất hạn chế, rủi ro cho các thay mặt mì h thực hiệ các cô việc chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thuế. Ở theo ủy quyề h đă ký thuế, khai hầu hết các quốc gia có hoạt động đại lý thuế, ộp thuế, quyết toá thuế và các thủ thuế thì đều có luật chuyê à h điều tục hà h chí h thuế khác. Điều ày ất õ chỉnh hoạt độ ày h Nhật Bản, à , tuy hiê , vấ đề là khi đại lý thuế Aust alia, Đức… Do đó, vai t ò của đại lý thực hiệ cô việc t o phạm vi đ ợc ủy thuế ch a đ ợc phát huy trong thực tế. quyề ếu có sai sót hoặc có vi phạm dẫ Chính vì vậy, việc xây dựng và hoàn thiện đế t ách hiệm bồi th thì t ách pháp luật điều chỉnh hệ thống đại lý thuế hiệm đ ợc xác đị h h thế ào? Thông trong tình hình hiện nay là cần thiết. 69
  4. 2.2. Một số kiến nghị hoàn thiện nghiệp vụ thi cấp chứng chỉ, sử dụng quy định pháp luật về đại lý thuế chứng chỉ hành nghề dịch vụ về thuế. T ớc hữ bất cập t o quy đị h Xuất phát từ hạ chế t o việc quả pháp luật về đại lý thuế, một số kiế hị lý các hoạt độ đào tạo, bồi d ỡ , t o iải pháp hoà thiệ pháp luật hằm tạo th i ia tới kiế hị Bộ Tài chí h hoặc điều kiệ thúc đẩy phát t iể mô hì h đại lý Tổ Cục thuế cầ đ a a quy đị h cụ thể thuế ở Việt Nam, đạt mục tiêu phấ đấu về tiêu chí, điều kiệ đối với các cơ sở tiế đế ăm 2020 cả ớc có ít hất 8.000 đại hà h hoạt độ ày. Bê cạ h đó thiết lập lý thuế h sau: cơ chế iám sát và xử phạt kịp th i mọi Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý về hà h vi vi phạm t o hoạt độ sử dụ điều kiện thành lập đại lý thuế. sai mục đích chứ chỉ hà h hề dịch vụ Quy đị h chi tiết hơ về điều kiệ làm thủ tục về thuế. Theo quy đị h hiệ thà h lập và hoạt độ đối với đại lý thuế hà h ếu có vi phạm về việc sử dụ đặc biệt quy đị h về điều kiệ tài chí h. chứ chỉ hà h hề sẽ bị xử lý và da h Pháp luật hiệ hà h xác đị h t ách hiệm sách đại lý thuế bị đì h chỉ hoạt độ kinh liê đới của đại lý thuế đối với i ộp doa h dịch vụ làm thủ tục về thuế sẽ đ ợc thuế và Nhà ớc h để đảm bảo ội Tổ cục Thuế đă tải cô khai, h du ày, cầ đặt a yêu cầu về tài chí h từ cho đế ay ch a có một t hợp ào khi xi thà h lập. Kiế hị bổ sung quy đ ợc cập hật. Sự buô lỏ t o cô đị h yêu cầu các đại lý thuế khi thà h lập tác quả lý hoạt độ đào tạo và sử dụ phải có một khoả tiề ký quỹ tại â chứ chỉ hà h hề dịch vụ về thuế sẽ tạo hà th ơ mại để đảm bảo khả ă điều kiệ cho hữ chủ thể khô đủ khả thực hiệ các hĩa vụ về tài chí h với các ă và ă lực tiế hà h hoạt độ dịch bê liê qua ếu có phát si h. Mức ký vụ về thuế, từ đó khô chỉ ả h h ở đế quỹ cụ thể phải đ ợc xem xét kỹ l ỡ dựa quyề lợi của các bê sử dụ dịch vụ đại trên sự đá h iá tổ hợp hiều yếu tố và lý mà cò ả h h ở đế iềm ti của phải đảm bảo yêu cầu khô tác độ lớ khách hà đối với mô hì h đại lý thuế. đế sự phát t iể của mô hì h ma tí h Thứ ba, nâng cao nặng lực của Hội tư chất xã hội cao h đại lý thuế. Cù với vấn thuế Việt Nam từng bước xây dựng đó pháp luật cầ đặt a hạ chế t o phạm thành tổ chức có vai trò chủ đạo trong vi cu ứ dịch vụ của đại lý thuế t o quản lý và phát triển hệ thống đại lý thuế. một số t hợp và đối t ợ cụ thể h Hiệ ay, tại Việt Nam các cô tác các cô ty lớ , hoạt độ t o lĩ h vực quả lý, iám sát đại lý thuế đa đ ợc hoặc à h hề có độ ủi o cao h â iao cho Tổ Cục thuế. Điều ày là hợp hà , chứ khoá , hoặc các đối t ợ có lý tại th i điểm đa b ớc đầu t iể khai mối qua hệ ( i thâ thiết, sở hữu vố và hâ ộ mô hì h đại lý thuế, bởi Tổ óp theo tỷ lệ hất đị h) với hâ viê Cục thuế là cơ qua quả lý chu và chịu hoặc chí h đại lý thuế. Quy đị h iới hạ t ách hiệm về thuế và các khoả thu ội về phạm vi cu ứ dịch vụ của đại lý địa t o phạm vi toà quốc. Tuy hiê , thuế đ ợc hi hậ khá phổ biế . t o th i ia tới cầ xem xét ph ơ á Thứ hai, cần tăng cường quản lý và từ b ớc xây dự một tổ chức hề giám sát hoạt động đào tạo bồi dưỡng hiệp độc lập có vai t ò chủ đạo t o 70
  5. quả lý và phát t iể hệ thố đại lý thuế. xuất phát từ thực tế hiệ ay hoạt độ Việc tách chức ă quả lý và phát t iể quả lý của Bộ Tài chí h và Tổ Cục thuế mô hì h đại lý thuế thô qua phâ cấp cò ặ về tí h hà h chí h và lỏ lẻo cho một tổ chức độc lập quả lý sẽ tạo a h đã đề cập ở các phầ t ê . cơ chế li h hoạt hơ so với việc đặt t o 3. Kết luận sự quả lý t ực tiếp của cơ qua quả lý Đại lý thuế là mô hì h vẫ cò mới ở hành chính – Tổ cục Thuế. Việt Nam, bởi vậy cù với việc hoà Mô hì h tổ chức một đơ vị độc lập thiệ các quy đị h của pháp luật về đại lý chuyê t ách tổ chức, quả lý và phát t iể thuế theo h ớ tă c t ách hiệm đại lý thuế đã đ ợc hi hậ là môt hì h của chủ thể ày, từ đó tạo iềm ti cho hiệu quả, thà h cô t ê thế iới. i sử dụ dịch vụ, thì cũ cầ tạo lập Xét ở điều kiệ thực tế Việt Nam hiệ một chế độ u đãi iê về tài chí h h ay, Hội t vấ thuế là đơ vị ất phù hợp u đãi về thuế thu hập doa h hiệp t o với vị t í ày. Đ ợc thà h lập từ ăm 2008, một th i hạ hất đị h, u đãi đối với đế ay Hội t vấ thuế đã có hiều hoạt hữ tổ chức, cá hâ khi sử dụ dịch độ thiết thực, đặc biệt t o hiệm vụ vụ đại lý thuế. phát t iể mô hì h đại lý thuế, Hội là đơ vị Hiệ ay, thuế là một vấ đề hết sức có số l ợ i tham ia đào tạo cao hất qua t ọ và là sự qua tâm hà đầu của (2.600 i) óp phầ iúp cho Tổ cục doa h hiệp t o quá t ì h hoạt độ Thuế tổ chức tốt cô tác thi cấp chứ chỉ ki h doa h. T o khi đó, các luật thuế và cũ h quả bá cho việc a đ i một hề vă bả h ớ dẫ thi hà h th xuyê hiệp mới – hề đại lý thuế. thay đổi liê tục, ch a có sự thố hất và Thứ tư, kiến nghị thành lập bộ phận ổ đị h cao thì dịch vụ đại lý thuế a đ i sẽ chuyên trách quản lý theo dõi, giám sát ma đế cho doa h hiệp hữ hiệu hoạt động của các đại lý thuế và nhân viên quả thiết thực hất. Đại lý thuế luô đ ợc đại lý thuế tại Tổng Cục thuế và Cục thuế coi là cá h tay ối dài của à h thuế. Bởi các địa phương. đây là hữ đơ vị ồm đội ũ hâ Việc â cao ă lực của Hội t vấ viê có t ì h độ chuyê mô hất đị h với thuế Việt Nam từ b ớc xây dự thà h khả ă t vấ , h ớ dẫ doa h hiệp tổ chức có vai t ò chủ đạo t o quả lý và thực hiệ tốt hĩa vụ thuế. phát t iể hệ thố đại lý thuế là iải pháp Biết dù đại lý thuế sẽ iảm tì h tối u và hiệu quả h ất cầ th i ia t ạ thất thu. Ki h hiệm hoạt độ thực để t iể khai, cò t ớc mắt, hoạt độ tế của một số đại lý thuế tại các địa ph ơ quả lý mô hì h đại lý thuế vẫ cầ ằm phầ ào phả á h thực tế ày. t o sự quả lý t ực tiếp của Tổ Cục Bê cạ h các biệ pháp về chí h sách thuế, và t o th i ia tới, để â cao pháp luật, cũ cầ tă c tuyê ă lực quả lý và tí h chuyê t ách của t uyề , â cao hiểu biết của i dâ về hệ thố cơ qua thuế, kiế hị thà h lập đại lý thuế, hiệm vụ của đại lý thuế cũ bộ phậ chuyê t ách quả lý theo dõi, h hiểu biết về quyề lợi của mì h khi ký iám sát hoạt độ của các đại lý thuế và hợp đồ dịch vụ với đại lý thuế. Tại Hội hâ viê đại lý thuế tại Tổ Cục thuế và thảo về đại lý thuế vừa đ ợc tổ chức thá Cục thuế các địa ph ơ . Kiế hị ày 12/2012, bà N uyễ Thị Cúc – chủ tịch 71
  6. Hội t vấ thuế Việt Nam đã chỉ a một số TÀI LIỆU THAM KHẢO uyê hâ khiế các đại lý thuế phát 1. Luật Quả lý thuế số 78/2006. t iể chậm tại Việt Nam, theo đó bà khẳ 2. Luật Kiểm toá độc lập số 67/2011. đị h chủ yếu là do i ộp thuế ch a 3. Luật Kế toá số 33/2015. hiểu biết hiều về đại lý thuế t o khi đại 4. Thô t 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chí h h ớ dẫ Luật Quả lý thuế về đă lý thuế ch a chứ tỏ đ ợc t ì h độ hiệp ký thuế. vụ để tạo dự iềm ti , uy tí với i 5. Thô t 110/2015/TT-BTC của Bộ Tài ộp thuế. Bởi vậy cầ tă c cô tác chí h h ớ dẫ Giao dịch điệ tử t o ày theo cả hai h ớ từ phí cơ qua quả lĩ h vực thuế. lý và từ chí h các đại lý thuế. Có h vậy 6. Thô t 116/2013/TT-BTC của Bộ Tài chí h h ớ dẫ Quy đị h xử phạt hà h chú ta mới đạt đ ợc mục tiêu theo Chiế chí h t o lĩ h vực thuế. l ợc cải cách hệ thố thuế iai đoạ 2011 7. Thô t 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài - 2020, mục tiêu từ ay đế ăm 2015 sẽ chí h h ớ dẫ chi tiết Luật thuế thu hập có ít hất 3.000 đại lý thuế đ ợc thà h lập, doa h hiệp. đế iai đoạ 2016 - 2020 sẽ có ít hất 8. Thô t 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chí h h ớ dẫ Luật Quả lý thuế về đă 8.000 đại lý thuế. ký thuế. Qua bài viết ày, tác iả hy vọ với 9. Thô t 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chí h sự quản lý chỉ đạo chặt chẽ của Tổ Cục h ớ dẫ Cải cách các thủ tục về thuế. thuế và các cơ qua hữu qua , dịch vụ đại 10. Quy chế số 1016/2016/QCPH-HTVT iữa lý thuế sẽ ày cà đi vào quỹ đạo có Tổ Cục thuế và Hội T vấ thuế về phối hợp hoạt độ . kiểm soát, óp phầ iải quyết hà loạt 11. Quyết đị h số 1614/2015 của Tổ Cục các vấ đề về thuế mà các doa h hiệp thuế ba hà h Kế hoạch phát t iể đại lý quan tâm. thuế ăm 2016-2017. Ngày nhận bài: 10/10/2016 Biên tập xong: 15/11/2016 Duyệt đă : 20/11/2016 72

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản