intTypePromotion=1

Gợi ý giải đề TN môn văn 2010 (Tham Khảo)

Chia sẻ: Trần Phú | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
151
lượt xem
17
download

Gợi ý giải đề TN môn văn 2010 (Tham Khảo)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo - Gợi ý giải đề tốt nghiệp THPT môn văn 2010 (Tham Khảo)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gợi ý giải đề TN môn văn 2010 (Tham Khảo)

  1. G I Ý GI I VĂN TN THPT NĂM 2010 PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH: Câu 1: Cu c i và s nghi p c a nhà văn M. Sô-lô-kh p + Ti u s - con ngư i: - Sô-lô-khôp (1905 - 1984) là nhà văn Xô Vi t l i l c, sinh ra vùng th o nguyên sông ông nư c Nga => không gian ngh thu t quen thu c trong sáng tác Sô-lô-kh p. - Th i n i chi n: ngh h c, Ông tham gia cách m ng s m, làm nhi u ngh ki m s ng nhưng v n dành th i gian t h c và c sách. Và b t u vi t văn. - Năm 1923, Sôlôkh p quy t tâm lên Maxcơva, t i ây ông làm ngh ki m s ng và th c hi n gi c m ng vi t văn. => s tr i nghi m, th u hi u sâu s c cu c s ng, chi n tranh cũng như gương m t nh ng s ph n th i h u chi n. - Năm 1925, ông b t tay vi t tác ph m Sông ông êm m ư c gi i Noben 1965. - Th i kỳ chi n tranh v qu c (1941-1945), ông khoác áo lính, làm phóng viên chi n trư ng, xông pha trên nhi u m t tr n, nhi u bài ký s , chính lu n, truy n ng n n i ti ng ư c ra i..T ng là phóng viên chi n trư ng trong chi n tranh v qu c. - Ông ư c b u làm Vi n sĩ Vi n Hàn lâm Khoa h c Liên Xô, ông là nhà văn vĩ i c a n n văn h c Xô vi t và th gi i. + Phong cách ngh thu t: - Phong cách NT: ngòi bút hi n th c, bi hùng, ch t s thi - Vi t úng s th t, không né tránh dù có kh c li t và au thương như th nào và ngh thu t miêu t tâm lý c s c. - S k t h p hài hòa: ch t bi và ch t hùng, y u t s thi và y u t tâm lí. + Tác ph m: T p truy n “Truy n sông ông” (1926) ;
  2. Sông ông êm m, “ t v hoang” (1932-1959) ; S ph n con ngư i… + V trí : - Nhà văn Nga l i l c, thu c s các nhà văn mà m i tác ph m ra i u có ý nghĩa như nh ng c t m c ánh d u bư c phát tri n c a n n văn h c Xô vi t. - Nh n gi i thư ng Nobel năm 1965. - Nhà ti u thuy t có tài, m t trong nh ng nhà văn l n nh t th k XX. Câu 2: Suy nghĩ v lòng yêu thương con ngư i c a tu i tr hi n nay + Trong m i m t hoàn c nh, xã h i khác nhau thì khái ni m v lòng yêu thương con ngư i nó l i ư c th hi n nh ng khía c nh và vi c làm khác nhau. Tu i tr , nó mang l i cho xã h i nhi u i u. Lòng yêu thương con ngư i c a tu i tr trong xã h i hi n nay r t a d ng và phong phú. + Lòng yêu thương con ngư i c a tu i tr có th là vi c giúp m i ngư i, s ng trong xã h i, con ngư i là t ng hoà c a các m i quan h xã h i. Vi c giúp m i ngư i xung quanh, dù ch là m t vi c làm nh cũng th hi n lòng yêu thương con ngư i. + Yêu thương con ngư i không ph i ch là yêu thương quan tâm t i ngư i xung quanh mà còn là yêu thương chính b n thân mình. + Yêu thương con ngư i th hi n hành ng b n thân chúng ta. Chúng ta ph i làm nh ng vi c t t, s ng th t có ý nghĩa c ng hi n m t ph n công s c nh c a mình cho xã h i. + Nh ng óng góp và c ng hi n c a b n thân mình th hi n rõ và sâu s c nh t tình thương con ngư i c a tu i tr trong xã h i hi n nay. + Bên c nh nh ng m t t t cũng có nh ng hành ng, vi c làm chưa t t, th hi n cái c n ch nh s a, c n kh c ph c c a th h tr . Qua ó chúng ta có th nh n ra nh ng vi c làm ó s ng và hành ng t t, xây d ng m t xã h i tươi p hơn. PH N RIÊNG- PH N T CH N Câu 3a. Phân tích nhân v t Vi t trong truy n ng n Nh ng a con trong gia ình c a Nguy n ình Thi
  3. G i ý gi i : 1. Vài nét v tác gi , tác ph m a. Tác gi + Ti u s - con ngư i: - Bút danh: Nguy n Hoàng Ca. + Sáng tác: - Th lo i: bút kí, truy n ng n, ti u thuy t. - Tác ph m tiêu bi u: Truy n và kí (1978) + V trí văn h c s : cây bút văn xuôi tài năng c a văn h c kháng chi n. b. Tác ph m + Xu t x : Rút t t p “Truy n và kí” (1978) + Khái quát v tác ph m: - Truy n tái hi n qua h i tư ng c a nhân v t Vi t, trong tình tr ng b thương, mê man, hi n t i và quá kh an xen nói lên truy n th ng m t gia ình t ó khái quát b c tranh Nam B . - Di n bi n: t n i theo trí nh nhân v t > nh ng m nh hi n th c ch p dính linh ho t. + V trí: Là m t trong nh ng truy n ng n xu t s c nh t c a Nguy n Thi. 2. Phân tích nhân v t Vi t Nhân v t Vi t > th y v p tu i tr Vi t Nam th i ch ng Mĩ + T ng quát: - Gi i thi u chung v tác gi , tác ph m. - V trí, ý nghĩa hình tư ng nhân v t Vi t trong vi c bi u hi n n i dung và ngh thu t c a tác ph m. + Phân tích:
  4. - Tr con, h n nhiên > góp ph n kh c h a hình nh tu i tr ch ng Mĩ sinh ng. - Yêu thương, g n bó v i gia ình. - Gan góc, qu c m. - Căm thù gi c sâu s c và quy t tâm chi n u n cùng. + ánh giá: - Vai trò, ý nghĩa hình tư ng v i giá tr tác ph m. - Tiêu bi u cho v p tu i tr ch ng Mĩ. - c s c ngh thu t xây d ng hình tư ng: miêu t tâm lí, ngôn ng i tho i và ngôn ng miêu t sinh ng có tác d ng cá tính hóa nhân v t. - So sánh v i hình tư ng chi n sĩ gi i phóng khác trong văn h c ch ng Mĩ th y Nguy n Thi là nh ng “nhà văn c a nông dân Nam B ” , xây d ng hình tư ng ngư i chi n sĩ gi i phóng “ m ch t Nam B ” Câu 3b. "Sóng" - Xuân Quỳnh. B-G I Ý C TH A) M BÀI - Thơ tình c a Xuân Quỳnh thư ng mang m nét t thu t. - Sóng là m t bài thơ hay, trong ó khát v ng tình yêu ã u c th hi n theo m t cách riêng r t chân th c. B) THÂN BÀI - Trong bài thơ Sóng, Xuân Quỳnh không nói i u gì vư t quá nh n th c và tr i nghi m c a chính mình. Cái nhìn c a Xuân Quỳnh xu t phát t bên trong. Nó không gi ng s suy oán tuy già d n, úng n nhưng l i i t ngoài vào c a các nhà nghiên c u tâm lý tình yêu. - Xuân Quỳnh không ng i nói th ng ra n i yêu thương dào d t c a mình. Ch r t kiên nh trên l p trư ng tình yêu và cao tuy t i lòng chung thu . Có nh ng lúc tình yêu c a ch ch a ng s thách th c i v i hoàn c nh. - Xuân Quỳnh ã ch n hình tư ng sóng hoá thân là r t chính xác. M i c tính c a sóng u ng h p v i m t c tính nào ó trong tình yêu c a ch . Tuy nhiên “sóng” ây không ph i là m t n d hoàn ch nh. Nó b gi i thích r t s m nhưng không vì th gi m s c h p d n. V a b c l gián ti p, v a giãi bày tr c ti p, khi n, khi hi n , ym i chính là nh p sóng ng m ích th c c a bài thơ.
  5. C) K T BÀI -V im tv p r t riêng, bài thơ Sóng c a Xuân Quỳnh ã chi m ư cc m tình c a ông o ngư i c. - Nhà thơ dù ã m t, tình yêu c a ch v n còn d t dào “v sóng”trong thơ. * BÀI M U: Như m t bông hoa bé nh Xuân Quỳnh (XQ) n v i Nàng thơ r i l ng l ra i gi a quãng i xuân s c. Nh ng ai ã m t l n g p m t y r t khó quên ngư i con gái thanh m nh mà nét d u dàng to ra trong t ng c ch y. Nét d u dàng c a nhà thơ còn ơc th hi n rõ nét trong bài thơ Sóng như m t cái duyên th m c a ngư i con gái Vi t Nam trong tình yêu. Không như cái cu ng quýt v i vàng c a Xuân Di u, tình yêu trong thơ Xuân Quỳnh nh nhàng mà sâu l ng, mãnh li t nhưng v n m th m d t dào n tính. Nhà thơ ã mư n hình tư ng sóng di n t tình yêu. ây không ph i là m t i u m i. Ch i nh cách ây g n ba trăm năm c thi hào Nguy n Du cũng ã nh c n con sóng khi vi t v m i tình Kim - Ki u: "Sóng tình dư ng ã xiêu xiêu" Và hơn m t l n Xuân Di u cũng ã có câu thơ nói v sóng: Anh xin làm sóng bi c Hôn mãi cát vàng em Nói như th không có nghĩa là Xuân Quỳnh ã b t chư c hay vay mư n hình tư ng thơ trong các tác ph m khác. Có ai y ã t ng nói trong văn chương i u t i k nh t là vay mư n hay b t chư c. Xuân Quỳnh là nhà thơ, ch c h n rõ i u này hơn ai h t ! Nhà thơ hoàn toàn có lý do riêng c a mình khi k t h p sóng và tình yêu: D d i và d u êm n ào và l ng l Sông không hi u n i mình Sóng tìm ra t n b . Sóng v n là m t tr ng thái ng, nó cũng là m t v t th thiên nhiên vì v y sóng luôn ch a ng nh ng mâu thu n trong cùng m t tr ng thái chăng? D d i và d u êm, n ào và l ng l . ã có l n
  6. nào b n ng trư c bi n chưa? Bi n xanh ! y là khung c nh v a ng r t quen thu c l i v a r t xa l . Tình yêu cũng th . V y thì có s so sánh nào t t hơn là so sánh sóng bi n v i tình yêu: Nhà thơ vi t : Sông không hi u n i mình Sóng tìm ra t n b Nói n sóng ây là XuânQuỳnh là nói n tình yêu mà sóng chính là bi u tư ng c a ngư i con gái. Ngư i con gái khi yêu luon t day d t trăn tr o v i tình yêu, t mâu thu n v i chính mình. Tâm tr ng c a Xuân Quỳnh là tâm tr ng ngư i con gái say mê, n ng nhi t y nhưng cũng r t m th m, c i m , tìm v c i ngu n nhưng v n không th gi u ư c v sôi n i c a tu i tr . Ôi con sóng ngày xưa Và ngày sau v n th N i khát v ng tình yêu B i h i trong ng c tr Sóng chính là tình yêu y, chính là khát v ng tình yêu ã t o nên mâu thu n làm con sóng không hi u n i mình và nhà thơ cũng không hi u n i mình. Trong tình yêu ngư i ta v n thích i tìm quy lu t, tìm nh nghĩa m i cho tình yêu; hư ng t i nh ng cái gì có s c m nh trư ng c u như sóng như bi n. Nói n sóng là nhà thơ ã nói n mình, nói n tình yêu c a mình. V y ó khi ngư i ta yêu nhau i bao gi cũng p. Bài thơ ra i vào năm sáu b y, vào th i kì mà các nhà htơ ang t hoá thân vào trách nhi m c a dân t c, Xuân Quỳnh dám bày t n i lòng riêng tư c a mình, bày t tình c m c a mình là i u áng khâm ph c. Nh nhàng như m t l i thì th m, bài thơ Sóng ã l i trong lòng ngư i c nh ng tình c m d u ng t mơn man nhưng y thi v . Ngư i g i ý gi i Sinh viên năm 4_ Hoàng Th Huy n_ L p C nhân Văn_ HSPHN 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản