Hacking Security Sites part 17

Chia sẻ: Dqwdasdasd Qwdasdasdasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
95
lượt xem
28
download

Hacking Security Sites part 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong đó / (root của filesystem) chứa các thư mục khác và trong các thư mục này chứa các loại software, công cụ, thông tin, cấu hình... cho cả một *nix system Hacking Security Sites part 17

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hacking Security Sites part 17

  1. - cấu trúc filesystem của *nix nói chung (có những điểm tương đồng và dị biệt, nhưng ở đây chỉ đề cập đến những điểm khái quát mà thôi), root của filesystem là điểm khởi đầu của một cấu trúc "cây" (tree hierachy): Code: / |--bin |--boot |--dev |--etc |--lib |--mnt |--opt |--sbin |--tmp |--usr |--var |...... trong đó / (root của filesystem) chứa các thư mục khác và trong các thư mục này chứa các loại software, công cụ, thông tin, cấu hình... cho cả một *nix system. - nếu một user có quyền truy cập đến / (root của filesystem) thì user ấy có cơ hội truy dụng các thông tin và công cụ trong những thư mục thuộc /. Ðể giảm thiểu và quản lý quyền truy cập của một user như Apache ở trên là điều rất khó kiện toàn cho nên "chroot" là phương tiện để ép người dùng chỉ được quyền truy cập và hoạt động trong một vùng nhất định nào đó, loại bỏ các trường hợp thiếu sót trong cơ chế quản lý quyền truy dụng. - sau khi áp đặt "chroot" cho user Apache, thay vì "hắn" có thể thấy và truy cập vào các thư mục thuộc loại "cấm kị", "hắn" chỉ có thể làm việc trong khuôn khổ: Code: /apache-root |--httpd |--dev |--etc |--var | |--run |--usr | |--lib | |--libexec | |--local
  2. | | |--apache | | | |--bin | | | |--logs | | | |--conf |--www như quá trình xác định trong phần bài viết trên. User Apache không có cơ hội truy cập vào các thư mục quan trọng như /etc, /bin, /sbin... sau khi đã được "chroot". User Apache chỉ có thể xử dụng những thông tin nào cần thiết và vừa đủ để web server này hoạt động mà thôi. Thủ thuật "chroot" đôi khi còn được gọi là "jail" (cầm tù) theo đúng tinh thần chroot. Mọi góp ý xin gởi lên Diễn Đàn Tin Học - VNInformatics. Hẹn gặp lại các bạn! 1. "Phiên bản mới nhất" được tính vào thời điểm bài viết được đăng. Kiện Toàn Bảo Mật Cho Apache - Phần 2 Chỉnh lý Apache Bước đầu tiên là tháo bỏ hồ sơ /chroot/httpd/usr/local/apache/conf/httpd.conf và tạo một hồ sơ mới thay thế vào với nội dung tương tự như sau: Code: # ================================================= # Basic settings # ================================================= ServerType standalone ServerRoot "/usr/local/apache" PidFile /usr/local/apache/logs/httpd.pid ScoreBoardFile /usr/local/apache/logs/httpd.scoreboard ResourceConfig /dev/null AccessConfig /dev/null # ================================================= # Performance settings # ================================================= Timeout 300 KeepAlive On MaxKeepAliveRequests 100 KeepAliveTimeout 15 MinSpareServers 5 MaxSpareServers 10
  3. StartServers 5 MaxClients 150 MaxRequestsPerChild 0 # ================================================= # Apache's modules # ================================================= ClearModuleList AddModule mod_log_config.c AddModule mod_mime.c AddModule mod_dir.c AddModule mod_access.c AddModule mod_auth.c # ================================================= # General settings # ================================================= Port 80 User apache Group apache ServerAdmin Webmaster@www.ebank.lab UseCanonicalName Off ServerSignature Off HostnameLookups Off ServerTokens Prod DirectoryIndex index.html DocumentRoot "/www/vhosts" # ================================================= # Access control # ================================================= Options None AllowOverride None Order deny,allow Deny from all Order allow,deny Allow from all
  4. Order allow,deny Allow from all # ================================================= # MIME encoding # ================================================= TypesConfig /usr/local/apache/conf/mime.types DefaultType text/plain AddEncoding x-compress Z AddEncoding x-gzip gz tgz AddType application/x-tar .tgz # ================================================= # Logs # ================================================= LogLevel warn LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer LogFormat "%{User-agent}i" agent ErrorLog /usr/local/apache/logs/error_log CustomLog /usr/local/apache/logs/access_log combined # ================================================= # Virtual hosts # ================================================= NameVirtualHost * DocumentRoot "/www/vhosts/www.ebank.lab" ServerName "www.ebank.lab" ServerAlias "www.e-bank.lab" ErrorLog logs/www.ebank.lab/error_log CustomLog logs/www.ebank.lab/access_log combined DocumentRoot "/www/vhosts/www.test.lab"
  5. ServerName "www.test.lab" ErrorLog logs/www.test.lab/error_log CustomLog logs/www.test.lab/access_log combined Cấu hình trên chỉ có những lệnh cần thiết để thoả mãn chức năng hoạt động và các trù bị bảo mật. Trong cấu hình đưa ra ở trên có hai hosts ảo được Web server hỗ trợ: - www.ebank.lab (www.e-bank.lab) - www.test.lab Nội dung của các Web site trên được chứa trong các thư mục: - /chroot/httpd/www/vhosts/www.ebank.lab - /chroot/httpd/www/vhosts/www.test.lab Mỗi Web site có riêng log files được chứa trong các thư mục: - /chroot/httpd/usr/local/apache/logs/www.ebank.lab - /chroot/httpd/usr/local/apache/logs/www.test.lab Các thư mục trên phải được tạo ra trước khi Apache hoạt động lần đầu tiên - nếu không Apache sẽ không làm việc đúng mức. Chủ nhân của các thư mục trên nên là root:sys, và chủ quyền nên chỉnh thành 0755. So sánh với hồ sơ cấu hình mặc định của Apache, có những thay đổi sau: * Số modules được ứng động đã giảm thiểu đáng kể, * Apache không tiết lộ thông tin version number (phiên bản) (dùng các directives: ServerTokens, ServerSignature), * Các process của Apache (ngoại trừ process của root) được chỉnh định bằng chủ quyền riêng biệt của user/group bình thường (dùng các directives: User, Group), * Apache chỉ cho phép truy cập vào các thư mục, các thư mục con và các hồ sơ đã được
  6. quy định cụ thể trong hồ sơ cấu hình (dùng các directives: Directory, Allow); mọi requests khác đều bị từ chối theo mặc định, * Apache sẽ log nhiều thông tin hơn với các HTTP requests.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản