Hăm hở “rải thảm ”

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
35
lượt xem
5
download

Hăm hở “rải thảm ”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, một chiến dịch tung hàng bao giờ cũng được tiến hành gần như đồng thời giữa việc phủ hàng và các hoạt động quảng cáo, truyền thông. Quảng cáo mà không phủ hàng thì người tiêu dùng biết mua ở đâu; còn muốn phủ hàng mà không quảng cáo, khuyến mãi thì đâu có nhiều đại lý chịu nhận hàng để bày bán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hăm hở “rải thảm ”

  1. Hăm h “r i th m ” 5, 10, 15, 20, r i 50, 100, th m chí nhi u hơn, là s lư ng c a hàng mà các công ty th i trang t i VN ang hư ng n. Cách “r i th m” này ch c ch n không r nhưng các nhãn hi u như Ninomaxx, PT 2000, Vi t Thy, N&M… v n hăm h th c hi n. Bài toán "con gà, qu tr ng" Trong lĩnh v c hàng tiêu dùng nhanh, m t chi n d ch tung hàng bao gi cũng ư c ti n hành g n như ng th i gi a vi c ph hàng và các ho t ng qu ng cáo, truy n thông. Qu ng cáo mà không ph hàng thì ngư i tiêu dùng bi t mua âu; còn mu n ph hàng mà không qu ng cáo, khuy n mãi thì âu có nhi u i lý ch u nh n hàng bày bán. Ho c là qu ng cáo r m r , t n kém, nhưng hàng chưa ph k p, d n n doanh s th p và DN b “ u i”; ho c là ph hàng r ng kh p, nhưng không k p qu ng cáo h tr nên không bán ư c, các i lý tr ngư c hàng v , và DN ph i “ôm sô”... Tuy nhiên, có vài d bi t trong lĩnh v c th i trang. Các công ty th i trang ã kiên trì áp d ng cách “r i th m” t nhi u năm nay “ph y và ph dày” hàng, mà chưa c n n nh ng t truy n thông m ĩ và t n kém. Nh ng Ninomaxx, N&M... âm th m săn lùng
  2. nh ng v trí m t ti n thu n l i nh t m c a hàng. i v i các công ty này, dư ng như m t ngày ch m m c a hàng là m t ngày m t i cơ h i phát tri n. Ph i chăng, th i trang là ngành kinh doanh “d ăn” n n i các công ty kinh doanh th i trang b t ch p r i ro? S th t không ơn gi n như v y. Cách “r i th m” tho t nhìn có v d dàng, nhưng ít ai bi t ư c ng sau nh ng m t b ng hoành tráng, èn u c sáng trưng là n i lo toan c a lãnh o DN. Giá m t b ng v a t v a m i năm m t tăng. N u mu n gi nguyên giá trong nhi u năm thì bên thuê ph i t c c s ti n r t l n và ph i ch p nh n m c giá r t cao ngay t ban u. Hãy hình dung, s ti n t c c cho m y ch c, th m chí m y trăm c a hàng, v i m c bình quân hàng trăm tri u ng cho m i c a hàng thì t ng v n u tư c a DN th t “kh ng khi p”. Và ây là kho n ti n “ch t” mà DN ph i “g ng mình”, b t ch p tình hình l m phát xu ng hay lên. ó là chưa k , các u tư ban u cho thi t k , ch nh trang, bài trí m t b ng cũng là m t d ng chí phí “chìm”, ã b vào là không bao gi rút ra ư c. Th i trang là m t hàng kinh doanh theo mùa. Vòng ic as n ph m th i trang nhi u khi ch kéo dài có vài tháng. B h t m t là r i ro thư ng xuyên có th làm các nhà kinh doanh th i trang iêu ng. N u không bán k p, hàng t n kho s ch t ng, bu c doanh nghi p ph i “x ” hàng theo ki u v a bán, v a cho. Khi ó, l là
  3. i u khó tránh kh i. Không ít lãnh o DN “lòng r i như tơ” khi v a ph i i phó v i hàng t n kho v a ph i lo óng ti n thuê m t b ng h ng tháng... M c tiêu "Như ng quy n thương hi u" Th nhưng, cách “r i th m” v n ang ư c nhi u công ty kinh doanh qu n áo th i trang theo u i. Tính toán g n thư ng là các kho n chi phí c nh và doanh thu hòa v n, tính toán xa hơn là m s lư ng c a hàng nhà máy có th s n xu t quy mô l n, nh m t i ưu hóa giá thành. N u DN có quá ít i m bán hàng thì lư ng hàng s n xu t cho m i m u mã s gi m, t ó giá thành s b “ i” lên. c bi t, hàng th i trang, m u mã r t a d ng, nhi u kích c , ch t li u, ph li u... S lư ng c a hàng s là ưu th hàng u DN c nh tranh v giá thành và t o ra s thu n ti n cho khách hàng khi n mua s m. Lâu dài là t p trung xây d ng hình nh thương hi u. Nhi u DN xem chi phí u tư cho c a hàng là chi phí u tư cho thương hi u, vì nh h th ng này mà nh n bi t và hình nh thương hi u ư c nâng cao. Xa nh t và quan tr ng nh t, i sau cách “r i th m” là như ng quy n thương hi u. ây g n như là l a ch n t t y u c a các DN kinh doanh hàng th i trang có thương hi u m nh. Cách làm này s là “ òn ánh” quy t nh ưa thương hi u và DN phát tri n lên m t nh cao m i.
  4. “R i th m” ti n t i như ng quy n là con ư ng r t tri n v ng mà các DN kinh doanh th i trang nên l a ch n và theo u i. V n c a DN bây gi không ph i là l n hay nh mà là nhanh hay ch m. Và như th , cu c ch y ua giành v trí p m c a hàng ho c như ng quy n gi a các công ty kinh doanh qu n áo th i trang s v n r t... hăm h
Đồng bộ tài khoản