Hạnh phúc ở đâu

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
272
lượt xem
101
download

Hạnh phúc ở đâu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hạnh phúc là một đề tài mãi luôn gây tranh luận. Thực ra, hạnh phúc là gì? Sao con người ta cứ phải mải miết đi tìm cho kì được? Mà chẳng nhẽ nó núp kỹ hay ở cao, ở xa lắm sao mà bao người muốn tìm, tìm không ra; muốn bắt, bắt không được? HẠnh phúc Ở đâu, một tập trong bộ sách Sống đẹp do Công ty Cổ phần Sách Thương Huyền và Nhà xuất bản Thông Tấn ấn hành, là tuyển tập những câu chuyện nho nhỏ mà ý nghĩa bàn về hạnh phúc. Có chăng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hạnh phúc ở đâu

 1. Tuû saùch Soáng Ñeïp Haïnh phuùc ôû ñaâu? Thöông Huyeàn (Tuyeån choïn vaø bieân dòch) NHAØ XUAÁT BAÛN THÖÔNG HUYEÀN THOÂNG TAÁN 
 2. 
 3. Cha laø ñoái thuû ñaàu tieân cuûa toâi treân con ñöôøng daãn toâi tôùi vò trí voâ ñòch quoác gia côø töôùng. Vöøa ñöôïc 7 tuoåi, cha ñaõ daïy toâi chôi côø, nhöng qua thôøi gian, oâng baét ñaàu “gôøm” toâi trong nhöõng vaùn côø. Tuy vaäy, khi vöøa bieát chôi, haàu heát caùc vaùn côø ñeàu keát thuùc trong nöôùc maét. Lyù do raát ñôn giaûn: Toâi luoân luoân thua cha toâi. OÂng cöù nhö choïc töùc toâi, khieán toâi haêng maùu baét tay nhaän thaùch ñaáu vôùi cha mình chæ ñeå bieát vò ñaéng cuûa keû baïi traän. Thaáy con thua côø khoùc loùc, meï thöôøng keùo toâi xuoáng beáp ruû ræ hoûi chuyeän. Teù ra meï toâi cuõng bieát chôi côø. Theo chæ daãn cuûa meï, toâi laáy dao, nóa, cheùn, rau cuû baøy baøn côø treân nhöõng oâ gaïch vuoâng nho nhoû cuûa saøn nhaø beáp. Theá laø meï con toâi coù moät baøn côø ñeå chôi. Ban ñaàu 
 4. toâi chæ xeáp laïi nhöõng theá côø ñaõ ñi vôùi cha ñeå thaéng vaø söï dòu daøng, luùc noùng, luùc laïnh, khi hoûi meï caùch gôõ. Ngaïc nhieân tröôùc nhöõng yù vui, khi buoàn. kieán nhoû nheï, thaäm chí coù veû hôi ruït reø cuûa Nhieàu naêm sau khi ñaõ tröôûng thaønh treân meï, toâi ruû baø baøy côø chôi laïi töø ñaàu. ñöôøng ñôøi cuõng nhö trong moân côø töôùng, toâi Chôi côø vôùi meï, toâi vui laém vì toâi thaéng baø môùi phaùt hieän ra moät bí maät “ñoäng trôøi”. Thöïc cuõng khaù nhieàu. Sau nhöõng vaùn côø thua cha, ra, cha khoâng phaûi laø tay côø gioûi, ít nhaát laø so töï aùi cuûa toâi döôøng nhö ñöôïc xoa dòu khi chôi vôùi meï. Thôøi coøn sinh vieân, sinh hoaït chung côø vôùi meï. Thöïc tình khi ôû beân meï, toâi thaáy trong caâu laïc boä côø, oâng ñaõ nhieàu laàn bò meï mình tænh taùo hôn. buùng tai cho ñoû löø vì thua côø. Töø ñoù, toâi ñaõ Theá nhöng, cha cöù nhö nam chaâm huùt chaët hieåu taïi sao khi ñaáu vôùi toâi laø meï laïi thua. laáy toâi. Veà sau, toâi thöôøng laø ngöôøi ñaàu tieân Moät laàn ngoài nhaéc laïi chuyeän cuõ, meï baûo: ruû oâng ñaáu côø, coøn oâng luùc naøo cuõng choïc toâi “Con seõ trôû neân nhuùt nhaùt, vaø yû laïi neáu luùc baèng gioïng khieâu khích: naøo con cuõng thaáy mình thua keùm cha meï veà - Haø, haø... Thua theá vaãn chöa ngaùn sao? trí tueä. Ngöôøi xöa thöôøng noùi con hôn cha laø Vaø toâi laïi lao vaøo thi ñaáu vôùi oâng. Caùi tam nhaø coù phuùc. Meï daønh caû cuoäc ñôøi meï cho giaùc côø giöõa toâi – cha – meï ñaày aép söï hieáu con, saù gì daêm ba vaùn côø?” 
 5. Theá nhöng taïi sao cha laïi hay choïc töùc toâi? Cuoäc soáng laø nhö vaäy, neáu ngöôøi ta thaéng maõi cuõng coù luùc ñaâm ra yû laïi, löôøi bieáng – meï toâi giaûng giaûi. Meï giuùp con chôi nhöng meï khoâng bao giôø ñöôïc pheùp ñeå con hieåu raèng: – Meï mình thoâng minh laém, mình khoâng laøm ñöôïc cöù vieäc nhôø meï laø xong. Meï muoán con hoïc ñöôïc ñieàu quan troïng naøy: – Ñöøng naûn chí khi thaát baïi. Haõy tieáp tuïc coâng vieäc baèng caùch khaùc. Thaønh coâng seõ coù yù nghóa hôn, neáu con phaûi vöôït qua ñöôïc nhöõng thaùch ñeå ñaït tôùi noù. Ra laø vaäy, toâi thaàm nghó – con thaéng meï nhöng laïi thua cha vaø keát cuïc cuûa söï tung höùng nhòp nhaøng ñoù laø toâi ñaõ tröôûng thaønh. 
 6. Toâi vaø moät anh baïn ngöôøi Myõ cuøng taûn boä treân væa heø New York. Thaønh phoá nhoän nhòp, xe coä nhö maéc cöûi. Tieáng coøi xe oàn aøo, tieáng ngöôøi noùi chuyeän huyeân naùo, tieáng nhaïc xaäp xình töø nhöõng quaùn giaûi khaùt voïng ra khieán toâi uø caû tai. Ñeán moät ngaõ tö, chuùng toâi baêng qua ñöôøng. Vöøa tôùi daûi phaân caùch troàng coû vaø caây kieång giöõa ñaïi loä, chôït anh baïn kheàu toâi baûo: – Tôù nghe thaáy tieáng moät con deá côm keâu, caäu aï. Khoâng bieát baïn toâi coù ñoâi tai sieâu nhaân hay ñaàu oùc anh ta coù vaán ñeà? Giöõa tröa noùng nöïc vaø oàn aøo inh oûi naøy, ai maø nghe ñöôïc tieáng rích rích cuûa moät chuù deá côm, neáu coù. – Tôù noùi thaät maø. Cöù tìm thöû xem. 0 
 7. Baïn toâi vaïch maáy buïi kieång moïc treân daûi phaùc moät cöû chæ kieåm tra xem maáy ñoàng xu rôi phaân caùch vaø tìm kieám. Toâi ñöùng nhìn quanh, coù phaûi laø cuûa mình hay khoâng. loøng hôi hoaûng hoát. Haún maáy ngöôøi ñi ñöôøng Toâi nghe thaáy tieáng deá vì toâi chuù yù ñeán tieáng coi chuùng toâi laø hai gaõ khuøng! cuûa thieân nhieân giöõa thaønh phoá oàn aøo naøy. Khi “Bieát ngay maø. Ñaây roài” - baïn toâi keâu leân vaø chuù yù tôùi ñieàu gì, caäu seõ nghe thaáy caùi ñoù trong chìa cho toâi xem moät chuù deá. Toâi quay laïi nhìn. ñaïi döông tieáng ñoäng – baïn toâi giaûi thích. Ñuùng laø moät chuù deá côm. “Tai caäu sieâu thaät. Laøm sao caäu nghe thaáy tieáng deá?” - toâi laéc ñaàu thaùn phuïc. – Chaúng coù gì bí maät caû. Coi ñaây naøy. Ñeå giaûi thích, anh baïn toâi moùc trong tuùi ra maáy ñoàng xu vaø thaû xuoáng heø phoá. Thaät ngaïc nhieân, cho duø ñöôøng phoá ñang oàn aøo nhöng haàu nhö moïi ngöôøi coù maët trong khoaûng 5-6 meùt quanh ñoù ñeàu ngoaùi coå laïi vì nghe thaáy tieáng maáy ñoàng keõm keâu leng keng. Ai cuõng 
 8. Môùi 19 tuoåi, toâi ñaõ laáy choàng. Queâ toâi laø moät vuøng noâng thoân yeân tónh thô moäng, haøng xoùm laùng gieàng qua laïi raát thaân thieän. ÔÛ thaønh phoá nôi toâi vaø anh ñang soáng, ngöôøi naøo cuõng laúng laëng ít noùi, coù gaëp nhau chæ gaät ñaàu chaøo chieáu leä roài ñöôøng ai naáy ñi. Nhaø nhaø ñoùng cöûa töø saùng sôùm tôùi toái mòt, ngöôøi lôùn ñi laøm, treû em ñi hoïc. Choàng toâi cuõng vaäy, anh boû toâi ôû nhaø moät mình suoát tuaàn. Ngaøy nghæ cuoái tuaàn laïi laên ra nguû, chaúng quan taâm ñeán vôï. Cuoäc soáng tuø tuùng khieán toâi giaän döõ, caùu gaét, ngaøy caøng gaày ñi. Ñaõ nhieàu laàn toâi xeáp quaàn aùo vaøo vali toan boû veà nhaø nhöng roài laïi thoâi khoâng ñaønh boû anh, bôûi toâi raát yeâu choàng. Moät toái noï, chuùng toâi caõi nhau kòch lieät vaø toâi laïi loâi chieác vali ra. 
 9. “Anh xin em ñöøng ñi” - choàng toâi naên næ. chaân taïi ñaây. Neáu toâi khoâng cöông quyeát thì seõ “Toâi khoâng muoán soáng ôû ñaây nöõa. Quanh khoâng theå naøo xa anh ñöôïc. toâi toaøn laø nhöõng coã maùy voâ tri voâ giaùc chöù Trôøi vöøa môø saùng, toâi nheï nhaøng laùch mình khoâng phaûi laø ngöôøi” - toâi heùt leân. qua caùnh cöûa böôùc ra ñöôøng. Boû laïi taát caû, “Em nghó theá laø sai roài” - anh ñaùp. toâi caém ñaàu chaïy nhö bò ma ñuoåi. Sau vaøi laàn Toâi toan caõi nöõa nhöng nhìn veû maët khoå sôû ñoåi tuyeán xe buyùt, toâi xuoáng ôû traïm Ñaàu Caàu. cuûa anh, toâi ñaâm ra meàm loøng. Ñeâm ñoù, toâi ÔÛ ñaáy, coù con soâng duy nhaát chaûy qua thaønh döùt khoaùt khoâng chòu vaøo phoøng nguû maø naèm phoá. Söông sôùm, soâng nöôùc vaø nhöõng baõi coû treân chieác ñi-vaêng ngoaøi phoøng khaùch. Khoâng ngoaïi oâ khieán toâi daàn tænh trí. Toâi laàn xuoáng bôø nhaém maét ñöôïc, toâi suy nghó mieân man. Anh soâng laáy tay voác nöôùc röûa maët, tay chaân. Toâi cuõng khoâng nguû, ñeå heù cöûa phoøng nhö theå thaãn thôø vöøa nghó ngôïi vöøa röûa tay. Toâi nhôù muoán troâng chöøng toâi. laïi nhöõng laàn caõi nhau vôùi choàng, nhôù laïi cuoäc Laùt sau, töø trong phoøng ñöa ra tieáng ngaùy soáng buoàn teû. ñeàu ñeàu cuûa choàng toâi. Anh chaúng theå chòu “Khoâng, khoâng, khoâng ñôøi naøo!” noåi sau moät ngaøy laøm vieäc meät moûi. Toâi hieåu Baát giaùc, toâi sieát maïnh hai baøn tay. Linh tính loãi chaúng phaûi ôû anh. Cuoäc soáng hieän ñaïi laø maùch baûo toâi raèng ñaõ xaûy ra ñieàu gì ñoù khoâng theá nhöng toâi khoâng muoán cuoäc ñôøi mình daãm oån? Caùi gì nhæ? Toâi ñöa maét nhìn xuoáng vaø 
 10. ruïng rôøi: Chieác nhaãn! Vaâng, chieác nhaãn cöôùi löôõng ñôõ leân bôø. Toâi laûo ñaûo ngoài khuîu xuoáng, coù caån maët ngoïc luïc baûo cuûa toâi. Ñoù laø kyû vaät tay coá chæ xuoáng nöôùc: duy nhaát meï anh ñeå laïi vaø anh ñaõ trao noù cho “… Choàng … khoâng … nh … aâ…aãn … nhaãn cuûa toâi. Noù ñaâu roài? choàng toâi.” Toâi vuït hieåu taát caû: Trong luùc giaän döõ, toâi Noùi xong, ñaàu oùc toâi choaùng vaùng. Toâi naèm ñaõ laøm chieác nhaãn tuoät ra rôi xuoáng nöôùc. Laâu vaät ra baõi coû. Trong luùc nöûa meâ nöûa tænh nghe nay toâi trôû neân gaày quaù, chieác nhaãn ñeo cuõng tieáng noùi lao xao, toâi bieát ngöôøi ta ñang tuï taäp loûng. Khoâng kòp suy nghó, toâi loäi nhanh xuoáng ñoâng laém: soâng. Baát chôït toâi toái taêm maët muõi, nöôùc xoäc - Coâ aáy ñaùnh rôi nhaãn xuoáng soâng, sôï choàng vaøo muõi. Cheát maát, nöôùc saâu quaù! Trong côn ñaùnh neân töï töû. hoaûng loaïn, toâi ñaäp chaân tay loaïn xaï, coá nhoi - Toäi nghieäp quaù. Coù oâng naøo laøm ôn tìm leân khoûi maët nöôùc keâu cöùu. giuùp coâ aáy ñi. Toâi thaáy thaân mình naëng tròch, ngöïc ñau - Khoûi noùi. Coù boán naêm oâng ñang moø kia kìa. nhö bò ñaù ñeø, caùnh tay yeáu daàn. Ñuùng luùc ñoù, - Soâng nöôùc theá naøy tìm sao ra. Roõ thaät laø moät boùng ñen löôùt qua phía treân ñaõ naém toùc moø kim ñaùy bieån. toâi loâi leân. Duø ñang ho saëc suïa nhöng toâi vaãn - Haún choàng coâ aáy môùi cheát, chung tình quaù kòp nhaän ra mình ñöôïc moät ngöôøi ñaøn oâng löïc neân ra ñaây töï töû chöù gì? 
 11. - Veõ. Ñôøi mình coøn khoâng tieác, tieác gì caùi nhaãn. laáy baøn tay toâi, môû noù ra vaø ñaët vaøo ñoù moät - Baø noùi quaù, chaû gì moät ngaøy chung soáng chieác nhaãn. Toâi ñau ñaùu nhìn chieác nhaãn treân cuõng neân nghóa vôï choàng… tay: Moät chieác nhaãn trôn to laï laãm. Toâi ngaïc Nhöõng lôøi baøn taùn luùc xa luùc gaàn cöù vaêng nhieân ñöa maét nhìn ngöôøi ñaøn oâng raùm naéng vaúng beân tai. Toâi khoâng muoán cheát nhöng neáu noï nhö muoán hoûi. Voâ tình aùnh maét toâi döøng laïi phaûi cheát, toâi muoán coù chieác nhaãn cuûa anh ôû ngoùn aùp uùt baøn tay oâng aáy. ÔÛ ñaáy khoâng coù trong tay. Ñöôïc maáy baø giaät toùc mai, xoa daàu nhaãn, chæ coøn moät voøng da maøu saùng. ñaùnh gioù toâi daàn hoài tænh. Göôïng ngoài daäy nhìn xuoáng soâng, toâi thaáy maáy ngöôøi ñaøn oâng laën xuoáng troài leân. Ñöôïc moät laùt, vaøi ngöôøi run laäp caäp ngoi leân bôø, laéc ñaàu. Chæ coøn moät ngöôøi ñaøn oâng ñöùng tuoåi coá nhaøo xuoáng nöôùc moät laàn nöõa. Toâi ñaõ chöïc baät khoùc vì thaáy laâu quaù. Khoâng kheùo thì… Chôït ngöôøi ñaøn oâng nhoi leân khoûi maët nöôùc, mieäng la “Ñaây roài!”. Toâi raùng ñöùng daäy nhöng khoâng noåi. Ngöôøi ñaøn oâng nhaûy leân bôø chaïy laïi choã toâi. OÂng caàm 0 
 12. khoâng phaûi laø tuoåi treû. Vaøo thôøi treû, tham voïng nhö moät ñoäng cô chaïy heát coâng suaát ñaåy chieác xe laøm toâi phoùng nhö ñieân daïi treân con ñöôøng söï nghieäp quanh co vaø ñaày baát traéc. Toâi chaáp nhaän cô theå mình raõ rôøi töøng maûnh, guïc xuoáng vì kieät söùc coøn hôn laø ngoài ngaùp vaët buoàn raàu. Khoâng coù tham voïng cuoäc soáng coi nhö ñaõ cheát. Tham voïng cuõng gioáng nhö tình yeâu, noù khoâng theå kieân nhaãn chôø ñôïi vaø cuõng khoâng chaáp nhaän baát kyø keû thöù ba naøo. Toâi ñaõ töøng thaát baïi phaûi chaêng vì toâi ñaõ khoâng cheá ngöï ñöôïc tham voïng - ñieàu maø nhieàu ngöôøi töøng khuyeân toâi. Nhöng laøm sao toâi bieát ñöôïc tham voïng naøo cuûa toâi laø Laø thanh nieân, neáu khoâng coù tham voïng, baïn “Khoân ngoan”? Luùc ñoù toâi chæ tin raèng ai cuõng seõ khoâng khi naøo vöôït ra khoûi hoà nhoû ñeå ra bieån coù quyeàn coù tham voïng, mieãn ñöøng vì tham voïng lôùn. Khoâng coù tham voïng baïn seõ deã daøng chaáp ñoù maø hoï chaø ñaïp leân söï ngheøo khoå vaø nieàm nhaän moät cuoäc soáng bình thöôøng. Nhöng ñoù tin cuûa con ngöôøi. Toâi nghó raèng cuoäc ñôøi phaûi 
 13. coù caû tình yeâu laãn tham voïng. Khoâng coù tham ñaønh töø boû noù sau khi ñaõ… voïng, ñôøi coi nhö ñaõ chaám döùt. Nhöng ngöôøi teù vôõ maët vì thaát baïi. Nhaø tham voïng maø khoâng coù tình yeâu thì ngöôøi ñoù thô Myõ Henry Wadsworth tuy soáng nhöng cuõng nhö ñaõ cheát. Longfellow (1807 - 1882) Coù ngöôøi hay chæ trích tham voïng, noùi noù töøng vieát: laø nôi truù aån sau cuøng cuûa thaát baïi, laø söï nhu “Phaàn ñoâng ngöôøi ta seõ nhöôïc cuûa nhöõng boä oùc xuaát saéc. Coù ngöôøi ví thaønh coâng trong nhöõng vieäc von nhöõng keû tham voïng chaân bò ñoùng ñinh döôùi nhoû neáu hoï khoâng khoå sôû ñaùy gieáng nhöng vaãn coá caêng ngöôøi ra vôùi tay sôø vôùi nhöõng tham voïng lôùn.” tôùi thieân ñaøng. Thaäm chí ngöôøi Hungary coøn coù Nhöng cho duø phaûn ñoái kòch lieät ñeán maáy thì caâu ngaïn ngöõ: “Tham voïng chaám döùt ôû ñaâu, nôi nhöõng ngöôøi phaûn ñoái cuõng phaûi thöøa nhaän raèng ñoù haïnh phuùc baét ñaàu.” ñoâi khi tham voïng cuõng laø “meï ñeû cuûa söùc maïnh” - Gioáng nhö nhöõng con chim bò nhoát trong loàng, lôøi cuûa Edgar Quinet. nhöõng con soùc bò coät baèng daây xích, nhöõng ngöôøi coù tham voïng raùng söùc ñeå leo leân cao nhöng khoâng bao giôø tôùi ñænh. Tham voïng khoâng bao giôø töï noù keát thuùc. Hoïa chaêng chæ coù nhöõng ngöôø i 
Đồng bộ tài khoản