intTypePromotion=1

Hậu thiên hạc phổ - tập 16

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
80
lượt xem
5
download

Hậu thiên hạc phổ - tập 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 16', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 16

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -303- Håi thø m­êi s¸u Chît nghe hung tin T èng Phï nghe Trang TiÖp thuËt xong chuyÖn th× ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi : - §ång Tö Kú sao l¹i thiÖn t©m thÕ ? LÏ nµo ®©y lµ khæ nhôc kÕ ? Trang TiÖp nãi : - Kh«ng thÓ ! NÕu thËt lµ khæ nhôc kÕ th× l∙o ta kh«ng thÓ h¹ thñ l­u t×nh ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi : - Trang huynh, cã thËt lµ Cao V« §Þch v× chuyÖn t¹i h¹ mµ ®Õn L¹c D­¬ng kh«ng ? Trang TiÖp gËt ®Çu, nãi : - §Ých thùc lµ Cao huynh nãi víi t¹i h¹ nh­ vËy, nh­ng hiÖn t¹i g∙ vÉn ch­a thÓ t×m ®Õn ®©y ! - T¹i sao ? V× hiÖn t¹i Cao V« §Þch ®ang ®i chung víi mét ng­êi. - Ng­êi ®ã lµ ai ? - Ph­¬ng huynh ®Ö cßn nhí Tr×nh Tö Väng cña Tr×nh gia kh«ng ? - §­¬ng nhiªn lµ nhí ! Kh«ng lÏ ng­êi ®i chung víi Cao V« §Þch lµ Tr×nh trang chñ ? - Kh«ng sai ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m suy nghÜ mét l¸t råi nãi : - Bän hä tÝnh m­u ®å chuyÖn g× ch¨ng ? Trang TiÖp mØm c­íi, nãi : - Theo Cao huynh cho biÕt th× hiÖn t¹i bän hä ®ang ®iÒu tra mét chuyÖn, tr­íc khi biÕt ®­îc sù viÖc th× bän hä ch­a tiÖn nãi ra viÖc ®ã, còng nh­ ch­a thÓ ®Õn ®©y t­¬ng kiÕn ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy kú quÆc nªn thÇm nghÜ : - ChuyÖn nµy thÊt qu¸i l¹ ! NÕu bän hä ®ang ngÇm ®iÒu tra chuyÖn g× liªn quan ®Õn ta th× t¹i sao l¹i kh«ng muèn cho ta biÕt tr­íc ? Kh«ng lÏ chuyÖn ®ã thËt sù bÊt lîi cho ta ? NghÜ ®o¹n chµng nãi : - Trang huynh cã th¨m dß khÈu khÝ cña bän hä kh«ng ? Trang TiÖp mØm c­êi, nãi : - Bän hä ®∙ kh«ng muèn nãi ra th× truy vÊn còng v« Ých, v× vËy mµ t¹i h¹ kh«ng cã ý th¨m dß... Ph­¬ng TuyÕt Nghi buét miÖng nãi : - ChuyÖn nµy qu¶ thËt lµ khã hiÓu ! Trang TiÖp liÒn nãi : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -304- - Ph­¬ng huynh ®Ö hµ tÊt ph¶i lo l¾ng, theo t¹i h¹ thÊy th× bän hä kh«ng cã t©m ý lµm ®iÒu bÊt lîi víi Ph­¬ng huynh ®Ö. Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi : - Còng hy väng lµ nh­ vËy ! Tèng Phï h¾ng giäng råi hái Trang TiÖp : - Trang l∙o ®Ö, võa råi ng­¬i ®i L¹c D­¬ng lµ v× chuyÖn g× vËy ? Trang TiÖp nh×n qua NhËp V©n ®¹i s­ råi nãi : - Van bèi phông mÖnh Ch­ëng m«n ®¹i s­ ®i... NhËp V©n ®¹i s­ tiÕp lêi : - L∙o n¹p phiÒn Trang thÝ chñ ®i L¹c D­¬ng th¨m dß tung tÝch Trung Ch©u Tam HiÖp! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× v« cïng c¶m kÝch, chµng nãi : - V× chuyÖn cña Ph­¬ng mç mµ ®¹i s­ vµ Trang huynh ph¶i phÝ t©m lùc, thËt lµ ®¾c téi nhiÒu qu¸ ! Trang TiÖp bu«ng tiÕng thë dµi råi nãi : - Ph­¬ng huynh ®Ö, cã mét chuyÖn nµy nh­ng sî r»ng sau khi t¹i h¹ nãi ra th× Ph­¬ng huynh ®Ö sÏ kh«ng vui ! TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái : - ChuyÖn g× ? Ph¶i ch¨ng lµ chuyÖn liªn quan ®Õn Trung Ch©u Tam HiÖp ? - Kh«ng sai ! - TrÞnh ®¹i b¸ trong Trung Ch©u Tam HiÖp ®∙ cã mÆt t¹i ThiÕu L©m tù, cã lÏ Trang huynh biÕt råi chø ? - T¹i h¹ võa ®­îc nghe nãi ! Nh­ng chuyÖn t¹i h¹ muèn nãi l¹i liªn quan ®Õn Th¹ch tam hiÖp vµ phu phô Ph­¬ng NhÞ hiÖp ! - Bän hä hiÖn nh­ thÕ nµo ? - Theo t¹i h¹ th¨m dß biÕt ®­îc th× h×nh nh­ Ph­¬ng NhÞ hiÖp vµ Th¹ch tam hiÖp bçng nhiªn thÊt tung thÊt tÝch trªn giang hå ! - Kh«ng thÓ thÕ ®­îc ! - T¹i h¹ vèn còng nghÜ nh­ thÕ, v× cho r»ng bän hä kh«ng thÓ ®ét nhiªn thÊt tung, nh­ng kÕt qu¶ l¹i khiÕn cho t¹i h¹ kh«ng thÓ kh«ng tin ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi biÕn s¾c, chµng bu«ng ®òa ®øng lªn vµ nãi : - Trang huynh cã ph¸t hiÖn g× ch¨ng ? Trang TiÖp chËm r¶i nãi : - Kh«ng sai ! §Ých thùc lµ t¹i h¹ ®∙ ®iÒu tra ra mét vµi manh mèi ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi nãi : - Trang huynh mau nãi ra xem. Trang TiÖp nãi : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -305- - T¹i h¹ ®Õn L¹c D­¬ng vµ Ên chiÕu theo thñ dô cña Ho¾c Bang chñ t×m ®Õn ph©n ®µ C¸i Bang ë n¬i nµy ®Ó gÆp ph©n ®­êng chñ Tr× Thiªn Hßa tiÒn bèi... Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn, chµng nh×n qua Ho¾c Minh Phong th× thÊy l∙o ®ang nh×n m×nh mØm c­êi. Bang chñ C¸i Bang gËt gËt ®Çu vµ nãi : - L∙o ®Ö, ng­¬i h∙y nghe Trang l∙o ®Ö nãi tiÕp ®∙ ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng cã ý c¾t ngang nªn Trang TiÖp bÌn nãi tiÕp : - Sau khi nãi râ môc ®Ých ®Õn L¹c D­¬ng víi Tr× tiÒn bèi th× l∙o ta ngÉn ng­êi håi l©u mµ kh«ng nãi g× ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi buéc miÖng hái : - T¹i sao ? Trang TiÖp nãi : - Theo Tr× §­êng chñ cho biÕt th× Ph­¬ng Thiªn Thµnh NhÞ hiÖp vµ Th¹ch TuÊn tam hiÖp ®∙ khø thÕ tõ ba n¨m tr­íc råi ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy toµn th©n chÊn ®éng, chµng kªu lªn : - Kh«ng thÓ nh­ vËy ! §«i mµy kiÕm cña chµng chît gi­¬ng lªn, chµng hái tiÕp : - ThÕ ®¹i b¸ mÉu vµ L¹c huynh cña t¹i h¹ th× sao ? Trang TiÖp nãi : - §ã lµ chuyÖn khiÕn ng­êi ta khã hiÓu nhÊt ®Êy ! Tr× §­êng chñ cho biÕt, ngµy ®ã ®Ö tö C¸i Bang chØ ph¸t hiÖn ®­îc hµnh tung cña Ph­¬ng NhÞ hiÖp vµ Th¹ch tam hiÖp mµ kh«ng thÊy Ph­¬ng phu nh©n vµ Ph­¬ng c«ng tö ®©u c¶. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thén ng­êi mét lóc råi míi hái tiÕp : - Trang huynh, Tr× §­êng chñ lµm sao biÕt Th¹ch tam thóc cña t¹i h¹ ®∙ chÕt ? Trang TiÖp nãi : - HËu sù cña bän hä lµ do ®Ö tö C¸i Bang lo liÖu nªn tù nhiªn lµ kh«ng thÓ sai ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi hÐt to¸ng lªn : - T¹i h¹ kh«ng tin ! Råi tung ng­êi ra khái trai phßng. An TiÓu B×nh ho¶ng hèt biÕn s¾c, nµng véi kªu lªn : - Ph­¬ng huynh ®i ®©u vËy ? Lêi chua døt th× nµng ®∙ tung ng­êi truy theo. Sù biÕn bÊt ngê khiÕn bän NhËp V©n ®¹i s­ còng kinh ng¹c kh«ng th«i, quÇn hïng kh«ng ai b¶o ai nh­ng ®Òu tù ®éng ®uæi theo hai ng­êi. Nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng ®i ®©u xa, chµng phãng th¼ng ®Õn tÞnh thÊt, n¬i cã TrÞnh §¹i C­¬ng ®ang d­ìng th­¬ng. Th× ra chµng muèn chøng minh lêi cña Trang TiÖp võa nãi lµ thËt hay gi¶. Còng may lµ c­íc lùc cña An TiÓu B×nh kh¸ nhanh nªn tr­íc khi Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®Õn ®­îc chç TrÞnh §¹i C­¬ng th× nµng ®∙ l­ít qua tr­íc c¶n ®­êng. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -306- Ph­¬ng TuyÕt Nghi s÷ng sê nh×n nµng vµ khÏ hái : - HiÒn ®Ö lµm g× vËy ? An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi : - Ph­¬ng huynh kh«ng ®­îc lµm kinh ®éng TrÞnh ®¹i hiÖp ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngÉn ng­êi mét lóc råi chît bu«ng xu«i hai tay vµ thë dµi mét håi. An TiÓu B×nh kÐo chµng ra khái tÞnh thÊt vµ nãi : - Ph­¬ng huynh nªn ®i nghØ ng¬i mét l¸t th«i ! Lóc nÇy Tèng Phï còng ®∙ ®Õn, l∙o c­êi h× h×, nãi : - L∙o ®Ö, cã nhiÒu chuyÖn kh«ng thÓ véi vµng n«n nãng mµ ®­îc, ng­¬i h¸ cã thÓ v× nãng véi nhÊt thêi mµ lµm háng ®¹i sù sao ? H∙y mau ®i nghØ ng¬i mét l¸t, chê th­¬ng thÕ TrÞnh §¹i C­¬ng b×nh phôc råi hái còng kh«ng muén ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi thë phµo mét håi råi nãi : - V∙n bèi thËt lç m¶ng qu¸ ! Tèng l∙o, chóng ta trë l¹i kh¸ch ®­êng th«i ! QuÇn hµo lËp tøc rêi tÞnh thÊt mµ ®Õn kh¸ch ®­êng. Trang TiÖp nh×n TuyÕt Nghi vµ l¾c ®Çu, nãi : - Ph­¬ng huynh ®Ö, chuyÖn nµy chØ tr¸ch t¹i h¹ nãi kh«ng khÐo th«i. Thùc ra, t¹i h¹ vÉn ch­a nãi hÕt mµ Ph­¬ng huynh ®Ö ®∙ xóc ®éng nh­ thÕ khiÕn t¹i h¹ c¶m thÊy khã xö qu¸. Lóc nÇy Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ b×nh tØnh trë l¹i, chµng g­îng c­êi, nãi : - ThËt lµ ®¾c téi víi ch­ vÞ ! NhÊt thêi t¹i h¹ qu¸ khÈn tr­¬ng khiÕn cho ch­ vÞ ph¶i kinh ®éng ! Trang TiÖp cung thñ nãi : - Ph­¬ng huynh ®Ö, t¹i h¹ xin nãi tiÕp nhÐ ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - Trang huynh cø nãi, t¹i h¹ röa tai l¾ng nghe ®©y ! Trang TiÖp chËm r¶i nãi tiÕp : - Khi Tr× §­êng chñ nãi cho t¹i h¹ biÕt hung tin cña Ph­¬ng NhÞ hiÖp vµ Th¹ch tam hiÖp th× l∙o còng nãi thªm mét chuyÖn rÊt kh¶ nghi ! - ChuyÖn g× ? - Tr× §­êng chñ nãi, khi ®Ö tö C¸i Bang ph¸t hiÖn thi thÓ cña Ph­¬ng NhÞ hiÖp vµ Th¹ch tam hiÖp, ngoµi y phôc ra th× kh«ng cßn tr«ng râ diÖn môc n÷a. Do vËy, Tr× §­êng chñ rÊt hoµi nghi, ch¼ng biÕt hai thi thÓ ®ã cã ph¶i lµ cña Ph­¬ng NhÞ hiÖp vµ Th¹ch tam hiÖp thËt hay kh«ng ? - Tr× §­êng chñ nãi nh­ thÕ µ ? - §óng vËy ! Tèng Phï nghe vËy th× quay qua hái Ho¾c Minh Phong : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -307- - Ho¾c huynh sím biÕt chuyÖn nµy råi chø ? Ho¾c Minh Phong l¾c ®Çu, nãi : - Tr× Thiªn Hßa kh«ng bÈm b¸o nªn l∙o phu kh«ng biÕt ! Tèng Phï lÈm bÈm nãi : - Kú qu¸i thËt ! Ho¾c Minh Phong ng¹c nhiªn hái : - ChuyÖn g× kú qu¸i ? Tèng Phï nãi : - ChuyÖn ®¹i sù thÕ mµ t¹i sao Tr× Thiªn Hßa kh«ng b¸o c¸o víi Bang chñ ? Sî r»ng bªn trong tÊt ph¶i cã nguyªn nh©n ! Ho¾c Minh Phong ph¸ lªn c­êi ha h¶ råi nãi : - Sao Tèng huynh l¹i n«n nãng thÕ, kh«ng lÏ chuyÖn nµy rÊt khÈn tr­¬ng µ ? Tèng Phï nãi : - Sao l¹i kh«ng. Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi : - NÕu Tèng huynh c¶m thÊy chuyÖn nµy cã quan hÖ rÊt lín th× xin h∙y nãi râ mét chót míi ®­îc ! Tèng Phï nãi : - Ph­¬ng NhÞ hiÖp vµ Th¹ch tam hiÖp cßn sèng hay ®∙ chÕt lµ n»m ë chç Tr× Thiªn Hßa nãi thËt hay gi¶, lÏ nµo Bang chñ kh«ng hiÓu ? Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi : - ChuyÖn nµy...tÊt nhiªn lµ l∙o phu hiÓu. Tèng Phï tiÕp lêi : - Bang chñ ®∙ hiÓu th× t¹i sao kh«ng ®Ó ý xem nh÷ng lêi Tr× Thiªn Hßa nãi cã dèi tr¸ hay kh«ng ? Ho¾c Minh Phong nãi : - Tr× Thiªn Hßa lµ ng­¬i an phËn thñ th­êng nªn tuyÖt nhiªn kh«ng thÓ nãi dèi ! Tèng Phï hái : - §iÒu ®ã thËt chø ? Ho¾c Minh Phong nghiªm tóc nãi : - §­¬ng nhiªn lµ thËt ! Nh­ng l∙o phu ph¶i nãi cho Tèng huynh biÕt, thi thÓ cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn lµ kh«ng ph¶i chÝnh b¶n th©n bän hä. Tèng Phï kinh ng¹c hoi : - Lµm sao Ho¾c huynh biÕt lµ kh«ng ph¶i chÝnh bän hä ? Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -308- - L∙o phu ®∙ cho ng­¬i ®iÒu tra râ chuyÖn nµy, nÕu kh«ng th× Tr× Thiªn Hßa kh«ng thÓ kh«ng bÈm víi l∙o phu ! - VËy lµ Bang chñ sím biÕt chuyÖn nµy ? - §óng thÕ ! - ¤i ! VËy mµ Ho¾c huynh khiÕn cho Tèng mç phÝ t©m lo l¾ng. Ho¾c Minh Phong ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi : - Cã thÓ kh¼ng ®Þnh lµ hai thi thÓ ®ã kh«ng ph¶i cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn, nh­ng bän hä ®i ph­¬ng nµo th× qu¶ thËt l∙o phu kh«ng thÓ biÕt ®­îc ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi quay sang hái Trang TiÖp : - Trang huynh, Tr× §­êng chñ nãi víi huynh thÕ nµo ? Trang TiÖp trÇm ng©m mét l¸t råi nãi : - Tr× §­êng chñ nãi r»ng, rÊt cã thÓ Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn vÉn cßn quanh quÈn ë L¹c D­¬ng... Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× suy nghÜ mét lóc råi nãi : - Trang huynh, t¹i h¹ muèn nhê Trang huynh mét viÖc, ch¼ng hay Trang huynh cã s¼n lßng kh«ng ? Trang TiÖp mØm c­êi, nãi : - Ph­¬ng huynh ®Ö cø chØ gi¸o, dï vµo chç dÇu s«i löa báng th× t¹i h¹ còng bÊt tõ nan! Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung thñ ®a t¹ vµ nãi : - T¹i h¹ muèn nhê Trang huynh ®i L¹c D­¬ng mét chuyÕn n÷a ! Trang TiÖp ng¹c nhiªn hái : - L¹i ®i L¹c D­¬ng ? - Kh«ng sai ! Trang huynh cã muèn gióp kh«ng ? - §­¬ng nhiªn lµ muèn råi ! Nh­ng Ph­¬ng huynh ®Ö ph¶i cho biÕt tr­íc lµ t¹i h¹ ph¶i lµm g× chø ? - T¹i h¹ muèn nhê Trang huynh ®Õn liªn l¹c víi Tr× §­êng chñ, nhê l∙o ta gióp Trang huynh truy t×m tung tÝch Th¹ch tam thóc cña t¹i h¹ ! - §­îc ! Trang mç tu©n mÖnh ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i cung thñ hµnh lÔ vµ nãi : - Mäi viÖc tr«ng cËy vµo Trang huynh, thÞnh t×nh h«m nay hy väng lµ ngµy sau cã thÓ ®Òn ®¸p. Trang TiÖp véi hoµn lÔ vµ nãi : - Chót viÖc cán con th× cã g× mµ Ph­¬ng huynh ®Ö ph¶i ®a t¹. Lêi ch­a døt th× h¾n ®∙ quay ng­êi phãng b­íc ra khái kh¸ch ®­êng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n theo bãng Trang TiÖp dÇn khuÊt råi míi quay sang nãi víi Ho¾c Minh Phong : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -309- - Bang chñ, v∙n bèi cã mét thØnh cÇu kh«ng ph¶i, ch¼ng hay Bang chñ cã muèn trî gióp kh«ng ? Ho¾c Minh Phong c­êi h× h×, nãi : - L∙o ®Ö, ng­¬i kh«ng cÇn kh¸ch khÝ, nÕu cã chç nµo dïng ®­îc l∙o phu th× l∙o quyÕt kh«ng chèi tõ. Ph­¬ng TuyÕt Nghi x¸ mét x¸ dµi vµ nãi : - V∙n bèi xin ®a t¹ tr­íc ! Hµnh lÔ xong th× chµng míi nãi tiÕp : - Tr× §­êng chñ sèng l©u ë L¹c D­¬ng nªn cã lÏ lµ biÕt rÊt t­êng tËn nh÷ng nh©n vËt vâ l©m ë ®Êy ? Ho¾c Minh Phong c­êi ha h¶, nãi : - §iÒu ®ã lµ tù nhiªn, nÕu kh«ng th× l∙o phu ®©u b¶o h¾n l∙nh träng tr¸ch ph©n ®­êng chñ cña ph©n ®­êng L¹c D­¬ng l©u n¨m nh­ thÕ. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - V∙n bèi muèn nhê Bang chñ b¶o Tr× §­êng chñ xuÊt diÖn t×m gióp Th¹ch tam thóc cña v∙n bèi, ch¼ng hay Bang chñ cã thÓ h¹ thñ dô kh«ng ? Ho¾c Minh Phong c­êi ha h¶, nãi : - Cã g× lµ kh«ng thÓ ? L∙o phu sÏ ph¸i ng­¬i ®i ngay ! Nãi ®o¹n lao quay sang dÆn dß ¢m D­¬ng Thñ C¸t Uy mÊy c©u, l∙o nµy lËp tøc c¸o biÖt quÇn hïng råi ®i ngay. Th× ra Bang chñ C¸i Bang h¹ lÖnh cho C¸t Uy ®Õn L¹c D­¬ng to¹ trÊn ®Ó chØ huy ®Ö tö b¶n bang truy t×m tung tÝch Th¹ch TuÊn. Ho¾c Minh Phong chê C¸t Uy ®i khuÊt råi míi quay sang nãi víi TuyÕt Nghi. - L∙o ®Ö ng­¬i kh«ng cÇn lo l¾ng n÷a, n¨ng lùc cña C¸t s­ ®Ö thÕ nµo, l∙o phu ta biÕt rÊt râ ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - Mong lµ nh­ vËy ! NhËp V©n ®¹i s­ h¾ng giäng råi nãi : - Bæn tù cßn nhiÒu sù vô ph¶i xö lý nªn kh«ng tiÖn ë ®©y l©u, xin ch­ vÞ l­îng thø cho l∙o n¹p c¸o lui vËy ! Nãi ®o¹n l∙o cung thñ chµo mäi ng­êi råi cÊt b­íc ra khái kh¸ch ®­êng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n qua Tèng Phï vµ nãi : - Tèng l∙o còng nªn ®i nghØ ng¬i mét l¸t. Tèng Phï mØm c­êi, nãi : - L∙o phu kh«ng mÖt nªn cã thÓ ngåi ®©y båi tiÕp l∙o ®Ö ng­¬i ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - Tèng l∙o, v∙n bèi rÊt khoÎ, l∙o kh«ng cÇn bËn t©m ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -310- Tèng Phï c­êi h× h×, nãi : - L∙o ®Ö ng­¬i ®uæi khÐo l∙o th©u nhi ta ®i lµ muèn lµm g× vËy ? Võa nãi l∙o võa dÞch môc quang nh×n qua An TiÓu B×nh víi nô c­êi bÝ hiÓm. §iÒu nÇy khiÕn Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®á mÆt tÝa tai, chµng Êp óng nãi : - Kh«ng...kh«ng cã g×, nÕu l∙o thÝch ë l¹i th× cø ë l¹i ! An TiÓu B×nh trõng m¾t nh×n Tèng Phï vµ nãi : - Tèng l∙o, lÇn sau l∙o nãi n¨ng kh«ng ®­îc ch©m chäc ®Êy nhÐ ! Tèng Phï c­êi h× h×, nãi : - L∙o phu nhí råi ! C« n­¬ng, thùc ra l∙o phu kh«ng nãi sai ®Êy chø ? An TiÓu B×nh nãi : - L∙o cßn nãi n÷a h¶ ? Tèng Phï c­êi h× h×, nãi : - Kh«ng d¸m, c« n­¬ng chí ®éng né khÝ ! An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi : - ChØ cÇn l∙o kh«ng nãi n¨ng lung tung th× lµm sao v∙n bèi ®éng né khÝ ? Ng­ng mét l¸t nµng nãi tiÕp : - Thùc ra còng ch¼ng cã quan hÖ g×, chØ cÇn Ph­¬ng huynh vµ v∙n bèi thanh b¹ch th× c¸c vÞ cã nãi thÕ nµo còng mÆc ! Tèng Phï tho¹t nghe th× h¬i ngÉn ng­êi nh­ng l∙o liÒn ngé ra nªn véi nãi : - Kh«ng sai, kh«ng sai, ai nãi g× th× còng mÆc bän hä ! An TiÓu B×nh nãi : - Tèng l∙o, v∙n bèi chØ nãi l∙o th«i ®Êy ! NÕu lµ ng­êi kh¸c nãi th× v∙n bèi kh«ng chÞu ®©u ! Tèng Phï nãi : - L∙o th©u nhi ta c¶m t¹ ©n t×nh ! Nh­ng nÕu thÕ th× e r»ng Ho¾c Bang chñ sÏ rÊt kh«ng vui th«i ! An TiÓu B×nh g­îng c­êi, nãi : - Kh«ng sao, Ho¾c Bang chñ lµ mét vÞ tr­ëng bèi nªn còng kh«ng ngo¹i lÖ ! Ho¾c Minh Phong c­êi h× h×, nãi : - Kh«ng ngê l∙o phu l¹i ®­îc c« n­¬ng hËu ®∙i nh­ thÕ ! Nay, l∙o phu xin hái c« n­¬ng mét c©u nhÐ, ngµy ®¹i hØ cña c« n­¬ng vµ Ph­¬ng l∙o ®Ö, l∙o phu cã ®­îc xem lµ chøng nh©n kh«ng ? An TiÓu B×nh nghe vËy th× c¶ thÑn ®Õn öng hång hai m¸, nµng quay ng­êi phãng b­íc ra khái kh¸ch ®­êng råi bá ch¹y mét håi. Tèng Phï kh«ng nhÞn ®­îc nªn ph¸ lªn c­êi mét trµng kho¸i ý råi nãi : - TuyÖt l¾m ! L∙o th©u nhi ta còng ®¸ng xem lµ mét nh©n tµi ®Êy chø nhØ ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -311- Lêi nµy chØ cßn Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe mµ th«i, v× An TiÓu B×nh ®∙ ch¹y ®i kh¸ xa råi ! Tuy c¶m thÊy hai m¸ nãng ran nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi vÉn g­îng c­êi, nãi : - NhÞ vÞ l∙o tiÒn bèi, chóng ta chí nãi ®ïa n÷a, nÕu c¸c vÞ t¨ng l÷ ThiÕu L©m tù biÕt ®­îc An c« n­¬ng lµ g¸i gi¶ trai th× phiÒn l¾m ®Êy ! Tèng Phï c­êi h× h×, nãi : - Kh«ng sai ! Nh­ng Ho¾c Minh Phong ph¸ lªn c­êi råi nãi : - Tèng huynh t­ëng r»ng NhËp V©n ®¹i s­ kh«ng biÕt An c« n­¬ng lµ th©n nhi n÷ sao? Tèng Phï ng¹c nhiªn, l∙o nãi : - C¸i g× ? Kh«ng lÏ l∙o ta ®∙ biÕt An c« n­¬ng lµ n÷ nhi råi sao ? Ho¾c Minh Phong nãi : - §­¬ng nhiªn lµ biÕt, nh­ng... L∙o dõng l¹i nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi tiÕp : - NÕu nh÷ng ngµy qua Ph­¬ng l∙o ®Ö vµ An c« n­¬ng kh«ng tá ra kh¸ th©n mËt th× ch­a ch¾c bän hä ®∙ ph¸t hiÖn ®­îc. TuyÕt Nghi nghe vËy th× lÊy lµm ng­îng nªn cói ®Çu kh«ng nãi g×. Tèng Phï chau mµy, nãi : - NÕu bän hä ®∙ biÕt th× t¹i sao kh«ng nãi víi Tèng mç ? ThiÕu L©m tù kh«ng l­u n÷ kh¸ch, ®ã lµ di mÖnh truyÒn qua nhiÒu ®êi, NhËp V©n ®¹i s­ sao cã thÓ ph¸ lÖ ? Ho¾c Minh Phong nãi : - Ngé biÕn kh¶ dÜ tßng quyÒn, Tèng huynh quªn ®¹o lý nµy råi sao ? HiÖn t¹i ThiÕu L©m ®ang r¬i vµo c¶nh ngé hiÓm trïng trïng, nguy c¬ xø xø, nÕu bän hä kh«ng gi¶ vê kh«ng biÕt mµ trôc xuÊt An c« n­¬ng th× sî r»ng Ph­¬ng l∙o ®Ö còng xuÊt tù theo c« ta mµ th«i. Khi ®ã, nÕu Ngò §¹i Ma Chñ kÐo ®Õn th× bän hä sao cã thÓ ®èi phã ? Tèng Phï ngÉn ng­êi mét l¸t råi thë dµi, nãi : - Kh«ng ngê NhËp V©n ®¹i s­ còng bÞ ®Èy vµo c¶nh ®¸ng th­¬ng nh­ thÕ, nçi khæ t©m cña l∙o ta e r»ng cßn ngoµi sù ph¸n ®o¸n cña chóng ta ! Ho¾c Minh Phong nãi : - Nh­ng bÊt luËn thÕ nµo th× c¬ nghiÖp ThiÕu L©m kh«ng thÓ bÞ hñy trong tay l∙o ta... D­ ©m chua døt th× ®∙ thÊy An TiÓu B×nh phi b­íc trë l¹i víi tèc ®é nh­ bay. Theo sau nµng lµ mét l∙o qu¸i nh©n, ng­êi nµy ch¼ng ph¶i ai xa l¹ g× mµ chÝnh lµ Vâ l©m NhÊt Qu¸i T©n B¸ C«ng ! Tèng Phï véi vµng xuÊt m«n nghªnh tiÕp. Ph­¬ng TuyÖt Nghi lín tiÕng nãi : - Kh«ng ngê T©n l∙o tr­îng l¹i ®Õn nhanh nh­ thÕ ! T©n B¸ C«ng chíp chíp song môc vµ nãi : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -312- - L∙o phu ®∙ høa víi ng­¬i th× hµ tÊt ph¶i kÐo dµi thêi gian ? LÏ nµo tiÓu tö ng­¬i kh«ng hoan nghªnh ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi nãi : - §©u d¸m ? V∙n bèi tr«ng mong l∙o tiÒn bèi ®∙ mÊy ngµy nay råi ! T©n B¸ C«ng ph¸ lªn c­êi ha h¶ råi nãi : - H¶o tiÓu tö, sao ng­¬i l¹i nãi nh÷ng lêi phi thùc tÕ nh­ vËy ? Chóng ta chia tay d­îc mÊy ngµy råi ? Muèn nãi dèi th× còng ph¶i nghÜ tr­íc nghÜ sau cho kü chø ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi g­îng c­êi, nãi : - Nh­ng qu¶ thùc lµ v∙n bèi rÊt mong l∙o tiÒn bèi ®Õn ! T©n B¸ C«ng nãi : - §a t¹ ng­¬i ! TiÓu tö, dï sao th× tr­íc khi quÐt s¹ch Ngò Ma, l∙o phu ta còng kh«ng thÓ rêi ng­¬i mét b­íc ph¶i kh«ng ? L∙o quay sang nãi tiÕp víi Tèng Phï : - L∙o th©u nhi, Ch­ëng m«n ThiÕu L©m ®©u råi ? KhÈu khÝ qu¶ nhiªn kh«ng nhá, d­êng nh­ l∙o muèn Ch­ëng m«n ThiÕu L©m ph¶i ®Õn b¸i kiÕn l∙o vËy. Tèng Phï mØm c­êi, nãi : - An l∙o ®Ö ch­a nãi víi t¨ng l÷ ThiÕu L©m vÒ chuyÖn T©n l∙o ca quang l©m µ ? An TiÓu B×nh l¾c ®Çu, nãi : - V∙n bèi ch­a b¸o cho bän hä biÕt. Tèng Phï liÒn nãi : - VËy th× l∙o phu ph¶i ®i nãi víi bän hä th«i ! Lêi võa døt th× l∙o cÊt b­íc ra ngoµi tøc kh¾c. Lóc nÇy Ho¾c Minh Phong còng b­íc tíi, l∙o cung thñ nãi : - T©n ®¹i thóc cßn nhí tiÓu ®iÖt chø ? Võa nãi l∙o võa hµnh lÔ x¸ dµi mét x¸. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× ng¹c nhiªn v« cïng, chµng thÇm nghÜ : - Th× ra T©n l∙o qu¸i cßn cao h¬n Ho¾c Bang chñ mét bËc. Tuy ng¹c nhiªn vµ nghÜ thÕ nh­ng chµng kh«ng lªn tiÕng t­¬ng vÊn. Cßn An TiÓu B×nh th× kh«ng nh­ vËy, nµng võa nghe Ho¾c Minh Phong gäi T©n B¸ C«ng lµ ®¹i thóc th× bËt c­êi thµnh tiÕng vµ nãi : - Ho¾c Bang chñ, t¹i sao l∙o l¹i nhá h¬n T©n l∙o tr­îng mét bËc vËy ? Ho¾c Minh Phong nãi : - C« n­¬ng, T©n ®¹i thóc vµ ©n s­ cña Ho¾c mç lµ chç kim lan chi giao nªn tù nhiªn ph¶i lµ tr­ëng bèi cña Ho¾c mç råi ! T©n B¸ C«ng chau mµy nãi : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -313- - TiÓu nha ®Çu, nh÷ng chuyÖn ®ã nãi tíi nãi lui chØ phÝ thêi gian th«i, l∙o phu hái ng­¬i, l∙o ¸ C¸i ®©u råi ? VÉn cßn ë trªn Th¸i ThÊt ch¨ng ? An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi : - §­¬ng nhiªn ! Nh­ng hai ngµy qua l∙o ta cã ®i ®©u hay kh«ng th× v∙n bèi kh«ng biÕt ! T©n B¸ C«ng nh×n qua Ho¾c Minh Phong vµ nãi : - TiÓu ¨n mµy ng­¬i cã tin hay kh«ng ? Hoµng s­ thóc cña ng­¬i vÉn cßn t¹i thÕ ®Êy ! Ho¾c Minh Phong kinh ng¹c kªu lªn : - Hoµng s­ thóc... Lóc nÇy An TiÓu B×nh liªn tôc nh¸y m¾t ra hiÖu nh­ng Bang chñ C¸i Bang kh«ng nh×n thÊy nªn l∙o l¾c ®Çu nãi tiÕp : - Hoµng s­ thóc ®∙ t¹ thÕ nhiÒu n¨m råi, ®¹i thóc cßn nh¾c ®Õn lµm g× ? T©n B¸ C«ng c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi : - L∙o phu nh¾c ®Õn lµ v× l∙o phu võa gÆp l¹i h¾n tr­íc ®©y mÊy ngµy ! Ho¾c Minh Phong ng¹c nhiªn kªu lªn : - ChuyÖn ®ã sao cã thÓ ®­îc ? T©n B¸ C«ng c­êi h× h×, nãi : - L∙o phu còng biÕt lµ kh«ng thÓ nh­ng l∙o phu biÕt chËm mét chót nªn bÞ tiÓu nha ®Çu nµy lõa råi ! Tuy l∙o chØ trÝch TiÓu B×nh nh­ng thÇn th¸i kh«ng lé o¸n khÝ, râ rµng lµ l∙o còng kh«ng tøc giËn vÒ chuyÖn nµy l¾m. Ho¾c Minh Phong hiÕu kú nªn véi hái : - T©n ®¹i thóc, An c« n­¬ng ®∙ nãi thÕ nµo ? T©n B¸ C«ng mØm c­êi, nãi : - Thùc ra chuyÖn nµy còng ch¼ng ph¶i lµ ®¹i sù g×, trong ®êi l∙o phu chÞu mét mèi ©n t×nh lín nhÊt lµ Hoµng s­ thóc ng­¬i ®Êy ! §¸ng hËn lµ khi Hoµng huynh qui tiªn l∙o phu còng kh«ng ®­îc gÆp mÆt mét lÇn cuèi... L∙o bu«ng tiÕng thë dµi råi nãi tiÕp : - Tuy nha ®Çu nµy lõa l∙o phu nh­ng v« t×nh còng gióp l∙o phu ®Êy th«i ! ......MÊt trang 102-112......... T©n B¸ C«ng c­êi h× h×, nãi : - Sao cã thÓ nh­ vËy ? An TiÓu B×nh xen vµo : - T©n c«ng c«ng vµ Chóc l∙o nh©n cã thï hËn g× kh«ng ? T©n B¸ C«ng nãi : - Kh«ng ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -314- An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn nãi : - VËy t¹i sao Chóc l∙o nh©n l¹i cã vÎ kh«ng muèn gÆp T©n c«ng c«ng ? T©n B¸ C«ng nãi : - H¾n...«i, chuyÖn nµy nãi ra dµi l¾m, h¾n kh«ng muèn gÆp l∙o phu lµ v× kh«ng muèn l∙o phu tr¶ l¹i cho h¾n mét vËt ®ã th«i. T©m hiÕu kú cña TuyÕt Nghi chît ph¸t, chµng hái : - Thiªn h¹ sao l¹i cã qu¸i sù nh­ thÕ ? L∙o tiÒn bèi ph¶i tr¶ l¹i cho l∙o ta vËt g× vËy ? T©n B¸ C«ng c­êi h× h×, nãi : - ChØ lµ mét lµ hoµng kú nho nhá th«i ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái : - Mét l¸ hoµng kú nho nhá dïng ®Ó lµm g× ? T©n B¸ C«ng mØm c­êi, nãi : - L∙o ®Ö ng­¬i chí xem th­êng l¸ hoµng kú ba gãc ®Êy nhÐ, nã dïng dÓ hiÖu lÖnh lôc l©m hµo kiÖt ë Nam thÊt tØnh ®Êy ! Ho¾c Minh Phong nghe vËy th× chît biÕn s¾c, l∙o xen vµo : - T©n ®¹i thóc, ph¶i ch¨ng ®ã lµ lôc l©m Minh chñ lÖnh kú cña Nam thÊt tØnh ? T©n B¸ C«ng gËt ®Çu, nãi : - Kh«ng sai ! An TiÓu B×nh còng rÊt høng thó víi chuyÖn nµy, nµng nãi : - T©n c«ng c«ng, Minh chñ lÖnh kú rÊt uy phong ph¶i kh«ng ? T©n B¸ C«ng nãi : - §­¬ng nhiªn ! B×nh nhËt sè l­îng lôc l©m hµo kiÖt ë Nam thÊt tØnh kh«ng d­íi ba ngµn ng­êi, mét khi cã ®­îc Minh chñ lÖnh kú trong tay th× tÊt nhiªn rÊt uy phong råi. An TiÓu B×nh nãi : - TÊn c«ng c«ng ®∙ m­în cña Chóc l∙o nh©n µ ? T©n B¸ C«ng gËt ®Çu, nãi : - Kh«ng sai, v× muèn cøu mét ®Ö tö cña mét vÞ bang h÷u th©m giao nªn l∙o phu míi m­în dïng mét lÇn. An TiÓu B×nh truy vÊn : - Lµm sao Chóc l∙o nh©n cã ®­îc lÖnh kú ? T©n B¸ C«ng c­êi ha h¶, nãi : - Bèn m­¬i n¨m tr­íc, Chóc C«ng Minh lµ ®å ®Ö cña lôc l©m Minh chñ Nam thÊt tØnh Chóc Ban. Chóc Ban mét lßng muèn h¾n tiÕp nhËn chøc vÞ minh chñ nªn míi giao lÖnh kú cho h¾n bao qu¶n, v× thÕ l∙o phu míi m­în cña h¾n mµ dïng ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi buét miÖng nãi : - Th× ra lµ nh­ vËy ! Cã lÏ chuyÖn nµy ®∙ rÊt l©u råi ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -315- T©n B¸ C«ng c­êi khµ khµ, nãi : - §∙ ba m­¬i n¨m råi ! L∙o qu¸i ®ã ®∙ trèn l∙o phu suèt ba m­¬i n¨m qua, ng­¬i nãi xem h¾n cã lµm phiÒn ng­êi kh¸c kh«ng chø ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi : - T©n l∙o tiÒn bèi, lÖnh kú ®∙ bÞ l∙o tiÒn bèi m­în, thÕ chøc Minh chñ lôc l©m ®ã ai tiÕp qu¶n ? Kh«ng cã lÖnh kú th× lµm sao cã thÓ hiÖu lÖnh lôc l©m hµo sÜ ? T©n B¸ C«ng nãi : - Chóc C«ng Minh kh«ng tiÕp qu¶n th× ®¹i ®Ö tö cña Chóc Ban lµ D­¬ng Trung ®µnh ph¶i t¹m thêi chÊp ch­ëng th«i ! An TiÓu B×nh nãi : - Cßn lÖnh kú th× sao ? T©n B¸ C«ng nãi : - Chóc Ban cßn chÕ ra mét l¸ kh¸c, nh­ng l∙o ta l­u l¹i di ng«n r»ng, khi nµo Chóc C«ng Minh thu håi lÖnh kú th× khi ®ã Chóc l∙o qu¸i sÏ trë thµnh lôc l©m Minh chñ cña Nam thÊt tØnh ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi bËt c­êi råi nãi : - Th¶o nµo ! Th× ra bªn trong cßn cã nguyªn nh©n nh­ vËy ! Chµng ng­ng mét l¸t råi nãi tiÕp : - Kú thùc Chóc l∙o nh©n kh«ng cÇn ph¶i trèn tr¸nh nh­ thÕ ! An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn hái : - T¹i sao ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËm r¶i nãi : - L∙o ta cø viÖc thu håi lÖnh kú råi giao l¹i cho D­¬ng Trung ch¼ng ®­îc sao ? An TiÓu B×nh µ mét tiÕng råi nãi : - §óng vËy ! T¹i sao Chóc l∙o l¹i kh«ng muèn lµm thÕ nhØ ? T©n B¸ C«ng ph¸ lªn c­êi råi nãi : - C¸c ng­¬i kh«ng biÕt tÝnh c¸ch cña Chóc C«ng Minh nªn míi nghÜ nh­ thÕ th«i ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái : - TÝnh c¸ch cña Chóc l∙o thÕ nµo ? Cã ®iÓm g× ®Æc biÖt ch¨ng ? T©n B¸ C«ng nãi : - Kh«ng sai ! TÝnh c¸ch cña h¾n cùc kú cung kÝnh, mçi lêi mçi ch÷ cña Chóc Ban ®Òu ®­îc h¾n thµnh t©m nghe lÖnh, do vËy, nÕu b¶o h¾n thu håi lÖnh kú råi chuyÓn giao cho D­¬ng Trung th× h¸ ch¼ng ph¶i b¶o h¾n lµm tr¸i di mÖnh huynh tr­ëng cña h¾n sao ? §èi víi h¾n mµ nãi th× chuyÖn ®ã cßn khã h¬n chÕt ®Êy ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi : - §iÒu ®ã kh«ng ®óng råi ! Sinh tiÒn Chóc Ban muèn Chóc C«ng Minh tiÕp nhËn chøc vÞ Minh chñ lôc l©m mµ Chuc C«ng Minh l¹i kh«ng muèn, ®iÒu nÇy ®∙ ch¼ng ph¶i lµ tr¸i víi nguyÖn väng cña huynh tr­ëng l∙o ta råi sao ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -316- T©n B¸ C«ng nãi : - Kh«ng ph¶i, khi Chóc Ban cßn t¹i chøc, Chóc C«ng Minh tuy kh«ng muèn tiÕp nhËn lôc l©m Minh chñ nh­ng h¾n kh«ng nãi ra, do vËy h¾n lu«n tr¸nh nÐ nh¾c ®Õn chuyÖn nµy, nÕu kh«ng th× h¾n còng kh«ng thÓ ®em lÖnh kú cho l∙o phu m­în ! An TiÓu B×nh nãi : - Th× ra lµ nh­ vËy, Chóc l∙o qu¶ nhiªn lµ mét nh©n vËt cùc kú chung thuËn ! T©n B¸ C«ng mØm c­êi, nãi : - §óng thÕ, nÕu kh«ng th× l∙o phu còng ®∙ sím giao lÖnh kú cho h¾n tõ l©u råi... An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn, nãi : - T©n c«ng c«ng cã ý kh«ng t×m l∙o ta µ ? T©n B¸ C«ng nãi : - T×m ng­êi kh¸c th× kh«ng dÔ nh­ng t×m Chóc l∙o qu¸i ch¼ng ph¶i lµ chuyÖn khã, v× muèn thanh to¸n t©m nguyÖn tr­íc ®©y cña h¾n nªn l∙o phu míi gi¶ vê t×m kh«ng ®­îc h¾n mµ th«i ! V∙ l¹i... L∙o phu còng ®∙ sím tr¶ l¹i lÖnh kú cho lôc l©m Minh chñ råi ! An TiÓu B×nh hái : - Lôc l©m Minh chñ nµo ? T©n B¸ C«ng nãi : - Lµ D­¬ng Trung ®Êy ! L∙o ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi tiÕp : - ChØ ®¸ng tiÕc lµ Chóc l∙o qu¸i bÞ mª muéi mµ trèn tr¸nh suèt mÊy chôc n¨m qua! Lêi ch­a døt th× ®∙ thÊy NhËp V©n ®¹i s­ vµ Tèng Phï b­íc vµo kh¸ch ®­êng. NhËp V©n ®¹i s­ b­íc lªn tr­íc chÊp tay hoµnh lÔ víi T©n B¸ C«ng råi nãi : - BÇn t¨ng NhËp V©n xin tham kiÕn T©n l∙o thÝ chñ. T©n B¸ C«ng gi­¬ng ®«i mµy b¹c lªn vµ trÇm giäng nãi : - §­îc råi ! Ch­ëng m«n nh©n mµ khÈu khÝ nh­ thÕ th× l∙o phu kh«ng ®ång ý ®©u. NhËp V©n ®¹i s­ h¬i ngë ngµng, l∙o nãi : - L∙o thÝ chñ lµ cao nh©n tiÒn bèi, bÇn t¨ng x­ng h« nh­ thÕ vèn lµ lý sè ®­¬ng nhiªn. L∙o ngõng l¹i gi©y l¸t råi nãi tiÕp : - BÇn t¨ng kh«ng biÕt l∙o thÝ chñ quang l©m nªn kh«ng kÞp xuÊt m«n t­¬ng nghªnh, mong l∙o thÝ chñ bá qua cho téi thÊt lÔ. T©n B¸ C«ng c­êi nh¹t mét tiÕng vµ kho¸t tay nãi : - Cµng nãi cµng kh«ng d¸m nghe ! L∙o phu xin nhËp l∙nh t©m ý cña ch­ëng m«n ®¹i s­ vËy. L∙o ng­ng mét l¸t råi hái : - §¹i s­ huynh cña Ch­ëng m«n ®©u råi ? - NhËp Th¸nh ®¹i s­ huynh ®∙ tõ ®iÒn viªn håi tù råi, bÇn t¨ng sÏ ph¸i ng­êi ®i b¸o tin. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -317- Nãi ®o¹n l∙o ®Þnh sai mét hßa th­îng bªn ngoµi cña ®i th«ng b¸o cho NhËp Th¸nh ®¹i s­ biÕt chuyÖn T©n B¸ C«ng ®Õn. Nh­ng môc quang võa quÐt ra th× ®∙ thÊy NhËp Th¸nh ®¹i s­ ®ang ®i ®Õn. T©n B¸ C«ng thÊy NhËp Th¸nh ®¹i s­ th× lé s¾c vui mõng. L∙o cao giäng nãi : - Hßa th­îng, ng­¬i khoÎ kh«ng ? NhËp Th¸nh ®¹i s­ ch¾p tay niÖm phËt hiÖu råi cung kÝnh nãi : - §∙ nhiÒu n¨m kh«ng gÆp dung nhan l∙o bå t¸t, kh«ng ngê l∙o bå t¸t vÉn tr¸ng kiÖn nh­ x­a khiÕn bÇn t¨ng hoan hØ v« cïng. T©n B¸ C«ng c­êi lín mét trµng råi nãi : - Hßa th­îng khÐo nãi, l∙o phu cßn sèng ®­îc lµ may m¾n l¾m råi. Ch¼ng hiÓu t¹i sao diªm v­¬ng kh«ng th©u, tiÓu quû kh«ng d¸m gäi nªn l∙o phu ®µnh ph¶i chÞu khã ë thÕ gian th«i. NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi : - L∙o bå t¸t nãi ®ïa råi ! X­a nay l∙o bå t¸t kh«ng muèn c«ng nhiªn xen vµo chuyÖn thÞ phi vâ l©m, h«m nay bçng nhiªn l¹i quang l©m ThiÕu L©m tù, ch¼ng hay lµ v× duyªn cí g× ? Th× ra NhËp Th¸nh ®¹i s­ vÉn ch­a biÕt nguyªn nh©n T©n B¸ C«ng ®Õn ThiÕu L©m tù. T©n B¸ C«ng chØ qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ mØm c­êi nãi : - Mäi chuyÖn ®Òu v× vÞ l∙o ®Ö nµy ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ ng¹c nhiªn nãi : - V× Ph­¬ng tiÓu thÝ chñ µ ? Ch¼ng hay Ph­¬ng tiÓu thÝ chñ vµ l∙o bå t¸t cã ©n o¸n g×? T©n B¸ C«ng c­êi h× h×, nãi : - Nãi g× ®Õn ©n o¸n cho nÆng lêi ? ChuyÖn nµy nÕu nãi ra th× sî r»ng hßa th­îng ng­¬i sÏ kh«ng tin th«i ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi : - Sao l¹i thÕ ! LÏ nµo cã chuyÖn kinh ng­¬i x¶y ra víi l∙o bå t¸t ? T©n B¸ C«ng nãi : - Kh«ng sai ! C¶ ®êi l∙o phu ch­a lµm mét chuyÖn g× mÊt mÆt, nh­ng lÇn nÇy th× qu¶ thËt lµ mÊt mÆt qu¸ ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ ngÉn ng­êi, l∙o niÖm phËt hiÖu råi nãi : - L∙o bå t¸t cµng nãi cµng khiÕn bÇn t¨ng ch¼ng hiÓu g× c¶ ! T©n B¸ C«ng c­êi ha h¶ råi nãi : - Hßa th­îng, trong ®êi l∙o phu ®∙ kinh qua lín nhá tr¨m ngµn trËn chiÕn vµ d­êng nh­ ®Òu toµn th¾ng... NhËp Th¸nh ®¹i s­ tiÕp lêi : - L∙o bå t¸t c«ng lùc thÇn th«ng nªn tù nhiªn lµ kh«ng thÓ b¹i råi ! T©n B¸ C«ng l¾c ®Çu, nãi : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -318- - §iÒu ®ã kh«ng nhÊt ®Þnh, lÇn nÇy s¾p vµo quan tµi råi th× l∙o phu b¹i mét lÇn ®Êy ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ kinh ng¹c, l∙o nãi : - Cã chuyÖn nµy sao ? Nh©n vËt nµo mµ th¾ng ®­îc l∙o bå t¸t ? T©n B¸ C«ng g­îng c­êi, nãi : - Hßa th­îng ng­¬i nghÜ kh«ng ra sao ? Lóc nÇy NhËp Th¸nh ®¹i s­ ®∙ nghÜ ra ng­¬i cã thÓ th¾ng T©n B¸ C«ng lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi chø kh«ng cßn nghi ngê g× n÷a, nh­ng ngoµi miÖng l∙o vÉn nãi : - BÇn t¨ng trÝ lùc cã h¹n, xin l∙o bå t¸t nãi ra vËy. T©n B¸ C«ng bu«ng tiÕng thë dµi råi nãi : - Ba ngµy tr­íc, l∙o phu ®∙ b¹i d­íi tay vÞ Ph­¬ng l∙o ®Ö nµy. NhËp Th¸nh nghe vËy th× c­êi thÇm trong bông nh­ng ngoµi mÆt vÉn gi¶ vê kinh ng¹c, l∙o th¶ng thèt kªu lªn : - BÇn t¨ng kh«ng tin... Tuy vâ c«ng cña Ph­¬ng tiÓu thÝ chñ ®Æc truyÒn tõ danh s­ nh­ng lµm sao cã thÓ cao minh h¬n l∙o bå t¸t ? T©n B¸ C«ng trîn trõng song môc, l∙o nãi : - L∙o phu h¸ cã thÓ nãi dèi sao ? ChuyÖn Ph­¬ng l∙o ®Ö th¾ng l∙o phu lµ thiªn ch©n v¹n x¸c... Nãi ®o¹n l∙o thuËt l¹i toµn bé diÓn biÕn cuèc tØ kiÕm gi÷a l∙o vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi trªn ®Ønh Th¸i ThÊt cho quÇn hµo cïng nghe. Ph­¬ng TuyÕt Nghi chê l∙o døt lêi th× véi nãi : - §¹i s­, T©n l∙o tiÒn bèi cã ý t­¬ng nh­îng cho v∙n bèi ®Êy th«i, c¸c vÞ cho t­ëng lµ sù thËt. NhËp Th¸nh ®¹i s­ mØm c­êi, nãi : - TiÓu thÝ chñ kh«ng nãi th× l∙o n¹p còng thõa hiÓu lµ l∙o bå t¸t cã ý t­¬ng nh­îng råi... T©n B¸ C«ng né khÝ nãi lín : - C¸c ng­¬i cho r»ng l∙o phu lµ vâ l©m v« ®Þch ch¨ng ? NhËp V©n ®¹i s­ véi niÖm phËt hiÖu råi nãi : - C«ng lùc phi phµm cña l∙o thÝ chñ lµ chuyÖn mµ ai còng biÕt, trong bèn ch÷ vâ l©m v« ®Þch lµ h¬i qu¸ nh­ng theo t×nh h×nh vâ l©m hiÖn nay mµ nãi th× qu¶ thùc lµ kh«ng thÓ cã nh©n vËt nµo cao minh h¬n l∙o thÝ chñ c¶ ! T©n B¸ C«ng ch¼ng biÕt nãi thÕ nµo nªn ®µnh l¾c ®Çu thë ra, håi l©u sau l∙o míi nãi : - C¸c vÞ thËt lµ qu¸... L∙o ng­ng gi©y l¸t råi nãi tiÕp : - Kú thùc, ngoµi lÇn thÊt thñ bëi Ph­¬ng l∙o ®Ö th× trong ®êi l∙o phu tõng b¹i mét lÇn n÷a... NhËp Th¸nh ®¹i s­ nghe vËy th× kinh t©m thËt sù. L∙o chau mµy hái : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -319- - L∙o bå t¸t, vÞ cao nh©n nµo mµ cã thÓ ®¶ b¹i l∙o bå t¸t vËy ? T©n B¸ C«ng nãi : - Nh©n th­îng h÷u nh©n, thiªn ngo¹i h÷u thiªn ! NÕu l∙o phu nãi ra danh t¸nh ng­êi nay th× sî r»ng c¸c vÞ kh«ng thÓ kh«ng tin ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi : - L∙o n¹p röa tai l¾ng nghe ®©y ! T©n B¸ C«ng nh×n qua An TiÓu B×nh vµ nãi : - Lµ gia gia cña tiÓu c« n­¬ng nµy ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ ngÉn ng­êi gi©y l¸t råi nãi : - Lµ gia gia cña An thÝ chñ µ ? Ch¼ng hay ®¹i danh cña ng­êi ®ã lµ... T©n B¸ C«ng tiÕp lêi : - Lµ §«ng H¶i Kinh Thiªn TÈu An Cöu C«ng, ng­êi nµy th× ch­ vÞ kh«ng thÓ kh«ng biÕt ! Qu¶ nhiªn, ba ch÷ An Cöu C«ng tùa nh­ tiÕng sÐt ®¸nh ngang tai hai l∙o t¨ng ThiÕu L©m tù. NhËp V©n ®¹i s­ nghe xong th× lu«n miÖng niÖm, "A di ®µ phËt". Th× ra chuyÖn cò tõ mÊy m­¬i n¨m tr­íc vÉn kh¾c s©u trong t©m linh cña ®Ö tö trong cöu ®¹i m«n ph¸i. ChuyÖn thËp ®¹i cao thñ th¶m b¹i t¹i Thiªn §µi rÊt thÞnh truyÒn trong vâ l©m Trung Nguyªn, do vËy T©n B¸ C«ng võa nãi ra tµi danh An Cöu C«ng th× tÊt nhiªn mäi ng­êi ®Òu tin ngay. NhËp V©n ®¹i s­ sau mét håi niÖm phËt hiÖu th× quay sang nãi víi An TiÓu B×nh : - TiÓu thÝ chñ, lÖnh tæ vÉn h­ëng phóc t¹i §«ng H¶i chø ? An TiÓu B×nh l¾c ®Çu, nãi : - Tiªn tæ ®∙ t¹ thÕ nhiÒu n¨m råi ! §«i mµy b¹c cña NhËp V©n ®¹i s­ khÏ ®éng, l∙o thë dµi mét håi råi nãi : - Cuèi cïng th× kú nh©n mét ®êi còng xu«i tay nh¾m m¾t mµ ®i, thËt lµ ®¸ng tiÕc... T©n B¸ C«ng c­êi h× h×, nãi tiÕp : - L∙o phu vµ An l∙o huynh tõng ®éng thñ mét lÇn, nh­ng l∙o phu thõa hiÓu, nÕu ®¸nh n÷a th× l∙o phu tÊt sÏ b¹i. ChuyÖn nµy khiÕn An TiÓu B×nh c¶m thÊy kú qu¸i, nµng mØm c­êi, hái: - T¹i sao ? T©n B¸ C«ng nãi : - §¹o lý rÊt ®¬n gi¶n, ®­¬ng thêi kiÕm chiªu cña l∙o phu ®∙ håi phôc thi triÓn b¶y lÇn mµ lÖnh tæ chØ míi dïng mét lÇn, ®iÒu nµy ®ñ thÊy tuyÖt nghÖ cña l∙o phu ®∙ cïng mµ tiÒm lùc cña lÖnh tæ cßn thõa, chuyÖn th¾ng b¹i h¸ ch¼ng râ råi sao ? An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi : - §iÒu ®ã ch­a ch¾c ! NÕu l∙o cßn tµng Èn tuyÖt chiªu th× vÉn ®ñ xoay chuyÓn côc diÖn. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -320- T©n B¸ C«ng nãi : - L∙o phu cßn cã tuyÖt chiªu g× ? ChØ ®¸ng tiÕc lµ khi ®ã s­ tæ cña Ph­¬ng l∙o ®Ö kh«ng muèn chØ gi¸o cho l∙o phu, nÕu kh«ng th× l∙o phu cã thÓ chuyÓn b¹i thµnh th¾ng råi! Nãi ®o¹n, bçng nhiªn l∙o ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi tiÕp : - Sau ®ã An Cöu C«ng míi nãi cho l∙o phu biÕt l∙o ta b¹i d­íi tay cña s­ tæ Ph­¬ng l∙o ®Ö t¹i Thiªn §µi... ChuyÖn nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ nghe s­ phô nãi nªn kh«ng lÊy g× lµm ng¹c nhiªn, nh­ng ®èi víi ng­êi kh¸c th× ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn ®­îc nghe nªn kinh ng¹c kh«ng Ýt. An TiÓu B×nh trÇm ng©m mét lóc l©u råi nãi : - Ph­¬ng huynh biÕt chuyÖn nµy råi chø ? Nghe nãi ®©u lÖnh tæ cßn ®i du ngo¹n §«ng H¶i mét chuyÕn kh¸ l©u ®Êy ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi : - T¹i h¹ còng ®∙ nghe tiªn s­ nãi qua... Chµng ng­ng gi©y l¸t råi chuyÓn ®Ò tµi : - HiÒn ®Ö, ch¼ng biÕt h«m nay Chóc l∙o nh©n cã thÓ ®Õn kh«ng nhØ ? An TiÓu B×nh bËt c­êi vµ nãi : - TiÓu ®Ö lµm sao biÕt ®­îc ? H«m nay tiÓu ®Ö kh«ng lªn Th¸i ThÊt mµ ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - Chóng ta cïng lªn ®ã xem thö, ®­îc chø ? An TiÓu B×nh c­êi khanh kh¸ch råi nãi : - §­¬ng nhiªn lµ ®­îc ! Nãi ®o¹n nµng xoay ng­êi phãng b­íc ra ngoµi ngay tøc th×. Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung thñ chµo quÇn hïng vµ nãi : - V∙n bèi ®i mét l¸t sÏ vÒ ngay... Lêi ch­a døt th× ng­êi ®∙ ra khái kh¸ch ®­êng råi. T©n B¸ C«ng s÷ng sê nh×n theo, bçng nhiªn l∙o lín tiÕng gäi : - C¸c ng­¬i chê l∙o phu víi... ChØ thÊy l∙o l¾c vai mét c¸i th× th©n h×nh ®∙ vót ®i nh­ mét lµn khãi nhÑ. Sau khi ba ng­¬i ®i khái th× quÇn hïng còng lÇn l­ît rêi kh¸ch ®­êng. Tèng Phï nh¾c Ho¾c Minh Phong l­u ý xem khi nµo TrÞnh §¹i C­¬ng tØnh l¹i, b¶n th©n l∙o còng ®éc hµnh ra khái s¬n m«n ThiÕu L©m tù. Th× ra, Tèng Phï còng theo sau TuyÕt Nghi, TiÓu B×nh vµ T©n B¸ C«ng mµ nh¾m tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt trùc chØ. D­êng nh­ bèn ng­êi còng ®Õn tr­íc hãc nói mét lóc nh­ng An TiÓu B×nh lµ ng­êi ®i vµo tr­íc. Bçng nhiªn nµng tung ng­êi phãng ra ngoµi vµ kªu lªn : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -321- - Chóc l∙o kh«ng cã ë trong ®éng. Tèng Phï mØm c­êi, nãi : -Kh«ng lÏ l∙o ta ®i cho chim ¨n ? An TiÓu B×nh nãi : - Kh«ng thÓ ! V∙n bèi võa tõ n¬i ®ã ®Õn ®©y mµ ! T©n B¸ C«ng nghe vËy th× ®éng lßng hiÕu kú, l∙o hái : - Chim g× ? ë ®©u vËy ? Tèng Phï c­êi h× h×, nãi : - MÊy n¨m qua, Chóc C«ng Minh ngµy ngµy bÇu b¹n víi chim trªn ®Ønh Th¸i ThÊt nµy, ®ã lµ mét lo¹i chim ®Æc biÖt do l∙o ta nu«i d­ìng. T©n B¸ C«ng hiÓu ra nªn µ mét tiÕng råi nãi : - Th× ra lµ thÕ ! L∙o quay sang nãi víi TiÓu B×nh : - B×nh nhi, Chóc C«ng Minh kh«ng cã ë chç tæ chim µ ? An TiÓu B×nh gËt ®Çu, nãi : - §óng vËy ! Bçng nhiªn thÇn s¾c cña nµng chît biÕn, nµng kªu thÊt thanh : - Cßn n÷a, t¹i sao kh«ng thÊy ®«i Kim t­íc nhØ ? Th× ra lóc nÇy nµng míi nhí, khi nµng ngang qua tæ chim th× kh«ng nh÷ng ch¼ng thÊy bãng d¸ng Chóc C«ng Minh ®©u c¶ mµ ngay c¶ ®«i Kim t­íc còng kh«ng thÊy trong tæ. Tèng Phï suy nghÜ mét l¸t råi nãi : - §óng råi ! L∙o phu ®∙ hiÓu ! An TiÓu B×nh liÒn hái : - Tèng l∙o hiÓu c¸i g× ? Chóc l∙o ®∙ ®i ®©u ? Tèng Phï mØm c­êi, nãi : - Cã lÏ l∙o ®∙ t×m ®­îc mét tæ chim kh¸c nªn dêi ®«i Kim t­íc qua ®ã ! - Tæ chim ®ã ë ®©u ? - L∙o phu kh«ng biÕt ! Nh­ng nhÊt ®Þnh lµ kh«ng cã chuyÖn g× nguy hiÓm x¶y ra víi Chóc l∙o qu¸i ®©u ! - Cã lÏ Tèng l∙o kh«ng nãi sai ! TiÓu B×nh võa døt lêi th× T©n B¸ C«ng buét miÖng nãi : - Chóc C«ng Minh kh«ng cã ë ®©y th× h¾n cã thÓ ®i ®Õn ®©u ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - T©n l∙o tiªn bèi, cã khi nµo... Chóc l∙o ®ang trªn ®­êng ®Õn ThiÕu L©m tù mµ chóng ta kh«ng gÆp ? T©n B¸ C«ng gËt ®Çu, nãi : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -322- - Còng cã thÓ... Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn nãi: - VËy th× chóng ta ë ®©y cho lµm g× cho phÝ thêi gian ? T©n B¸ C«ng c­êi ha h¶, nãi : - Kh«ng sai, l∙o ®Ö, chóng ta håi tù th«i ! Nãi ®o¹n l∙o quay ng­êi tung b­íc ®i ngay. Tèng Phï, TuyÕt Nghi vµ TiÓu B×nh h¬i do dù mét l¸t, khi bän hä chuÈn bÞ h¹ s¬n th× ®ét nhiªn thÊy T©n B¸ C«ng phi th©n ch¹y ng­îc lªn, trong tay l∙o cßn c¾p mét ng­êi. Bän Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c v« cïng, Tèng Phï nh×n kü råi bçng nhiªn kªu thÊt thanh : - Háng bÐt, ng­êi nµy ch¼ng ph¶i lµ Chóc l∙o qu¸i sao ? An TiÓu B×nh còng buét miÖng nãi : - Kh«ng sai ! Kh«ng lÏ Chóc l∙o ®∙ bÞ h¹i... Hai ng­êi võa nãi mÊy c©u th× T©n B¸ C«ng ®∙ lªn ®Õn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt råi. NhÊt thêi quÇn hµo ®Òu v©y c¶ l¹i ®Ó xem râ thùc h­. o0o Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2