Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hậu thiên hạc phổ - tập 16

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

99
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 16', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 16

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -303- Håi thø m­êi s¸u Chît nghe hung tin T èng Phï nghe Trang TiÖp thuËt xong chuyÖn th× ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi : - §ång Tö Kú sao l¹i thiÖn t©m thÕ ? LÏ nµo ®©y lµ khæ nhôc kÕ ? Trang TiÖp nãi : - Kh«ng thÓ ! NÕu thËt lµ khæ nhôc kÕ th× l∙o ta kh«ng thÓ h¹ thñ l­u t×nh ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi : - Trang huynh, cã thËt lµ Cao V« §Þch v× chuyÖn t¹i h¹ mµ ®Õn L¹c D­¬ng kh«ng ? Trang TiÖp gËt ®Çu, nãi : - §Ých thùc lµ Cao huynh nãi víi t¹i h¹ nh­ vËy, nh­ng hiÖn t¹i g∙ vÉn ch­a thÓ t×m ®Õn ®©y ! - T¹i sao ? V× hiÖn t¹i Cao V« §Þch ®ang ®i chung víi mét ng­êi. - Ng­êi ®ã lµ ai ? - Ph­¬ng huynh ®Ö cßn nhí Tr×nh Tö Väng cña Tr×nh gia kh«ng ? - §­¬ng nhiªn lµ nhí ! Kh«ng lÏ ng­êi ®i chung víi Cao V« §Þch lµ Tr×nh trang chñ ? - Kh«ng sai ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m suy nghÜ mét l¸t råi nãi : - Bän hä tÝnh m­u ®å chuyÖn g× ch¨ng ? Trang TiÖp mØm c­íi, nãi : - Theo Cao huynh cho biÕt th× hiÖn t¹i bän hä ®ang ®iÒu tra mét chuyÖn, tr­íc khi biÕt ®­îc sù viÖc th× bän hä ch­a tiÖn nãi ra viÖc ®ã, còng nh­ ch­a thÓ ®Õn ®©y t­¬ng kiÕn ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy kú quÆc nªn thÇm nghÜ : - ChuyÖn nµy thÊt qu¸i l¹ ! NÕu bän hä ®ang ngÇm ®iÒu tra chuyÖn g× liªn quan ®Õn ta th× t¹i sao l¹i kh«ng muèn cho ta biÕt tr­íc ? Kh«ng lÏ chuyÖn ®ã thËt sù bÊt lîi cho ta ? NghÜ ®o¹n chµng nãi : - Trang huynh cã th¨m dß khÈu khÝ cña bän hä kh«ng ? Trang TiÖp mØm c­êi, nãi : - Bän hä ®∙ kh«ng muèn nãi ra th× truy vÊn còng v« Ých, v× vËy mµ t¹i h¹ kh«ng cã ý th¨m dß... Ph­¬ng TuyÕt Nghi buét miÖng nãi : - ChuyÖn nµy qu¶ thËt lµ khã hiÓu ! Trang TiÖp liÒn nãi : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -304- - Ph­¬ng huynh ®Ö hµ tÊt ph¶i lo l¾ng, theo t¹i h¹ thÊy th× bän hä kh«ng cã t©m ý lµm ®iÒu bÊt lîi víi Ph­¬ng huynh ®Ö. Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi : - Còng hy väng lµ nh­ vËy ! Tèng Phï h¾ng giäng råi hái Trang TiÖp : - Trang l∙o ®Ö, võa råi ng­¬i ®i L¹c D­¬ng lµ v× chuyÖn g× vËy ? Trang TiÖp nh×n qua NhËp V©n ®¹i s­ råi nãi : - Van bèi phông mÖnh Ch­ëng m«n ®¹i s­ ®i... NhËp V©n ®¹i s­ tiÕp lêi : - L∙o n¹p phiÒn Trang thÝ chñ ®i L¹c D­¬ng th¨m dß tung tÝch Trung Ch©u Tam HiÖp! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× v« cïng c¶m kÝch, chµng nãi : - V× chuyÖn cña Ph­¬ng mç mµ ®¹i s­ vµ Trang huynh ph¶i phÝ t©m lùc, thËt lµ ®¾c téi nhiÒu qu¸ ! Trang TiÖp bu«ng tiÕng thë dµi råi nãi : - Ph­¬ng huynh ®Ö, cã mét chuyÖn nµy nh­ng sî r»ng sau khi t¹i h¹ nãi ra th× Ph­¬ng huynh ®Ö sÏ kh«ng vui ! TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái : - ChuyÖn g× ? Ph¶i ch¨ng lµ chuyÖn liªn quan ®Õn Trung Ch©u Tam HiÖp ? - Kh«ng sai ! - TrÞnh ®¹i b¸ trong Trung Ch©u Tam HiÖp ®∙ cã mÆt t¹i ThiÕu L©m tù, cã lÏ Trang huynh biÕt råi chø ? - T¹i h¹ võa ®­îc nghe nãi ! Nh­ng chuyÖn t¹i h¹ muèn nãi l¹i liªn quan ®Õn Th¹ch tam hiÖp vµ phu phô Ph­¬ng NhÞ hiÖp ! - Bän hä hiÖn nh­ thÕ nµo ? - Theo t¹i h¹ th¨m dß biÕt ®­îc th× h×nh nh­ Ph­¬ng NhÞ hiÖp vµ Th¹ch tam hiÖp bçng nhiªn thÊt tung thÊt tÝch trªn giang hå ! - Kh«ng thÓ thÕ ®­îc ! - T¹i h¹ vèn còng nghÜ nh­ thÕ, v× cho r»ng bän hä kh«ng thÓ ®ét nhiªn thÊt tung, nh­ng kÕt qu¶ l¹i khiÕn cho t¹i h¹ kh«ng thÓ kh«ng tin ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi biÕn s¾c, chµng bu«ng ®òa ®øng lªn vµ nãi : - Trang huynh cã ph¸t hiÖn g× ch¨ng ? Trang TiÖp chËm r¶i nãi : - Kh«ng sai ! §Ých thùc lµ t¹i h¹ ®∙ ®iÒu tra ra mét vµi manh mèi ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi nãi : - Trang huynh mau nãi ra xem. Trang TiÖp nãi : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -305- - T¹i h¹ ®Õn L¹c D­¬ng vµ Ên chiÕu theo thñ dô cña Ho¾c Bang chñ t×m ®Õn ph©n ®µ C¸i Bang ë n¬i nµy ®Ó gÆp ph©n ®­êng chñ Tr× Thiªn Hßa tiÒn bèi... Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn, chµng nh×n qua Ho¾c Minh Phong th× thÊy l∙o ®ang nh×n m×nh mØm c­êi. Bang chñ C¸i Bang gËt gËt ®Çu vµ nãi : - L∙o ®Ö, ng­¬i h∙y nghe Trang l∙o ®Ö nãi tiÕp ®∙ ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng cã ý c¾t ngang nªn Trang TiÖp bÌn nãi tiÕp : - Sau khi nãi râ môc ®Ých ®Õn L¹c D­¬ng víi Tr× tiÒn bèi th× l∙o ta ngÉn ng­êi håi l©u mµ kh«ng nãi g× ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi buéc miÖng hái : - T¹i sao ? Trang TiÖp nãi : - Theo Tr× §­êng chñ cho biÕt th× Ph­¬ng Thiªn Thµnh NhÞ hiÖp vµ Th¹ch TuÊn tam hiÖp ®∙ khø thÕ tõ ba n¨m tr­íc råi ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy toµn th©n chÊn ®éng, chµng kªu lªn : - Kh«ng thÓ nh­ vËy ! §«i mµy kiÕm cña chµng chît gi­¬ng lªn, chµng hái tiÕp : - ThÕ ®¹i b¸ mÉu vµ L¹c huynh cña t¹i h¹ th× sao ? Trang TiÖp nãi : - §ã lµ chuyÖn khiÕn ng­êi ta khã hiÓu nhÊt ®Êy ! Tr× §­êng chñ cho biÕt, ngµy ®ã ®Ö tö C¸i Bang chØ ph¸t hiÖn ®­îc hµnh tung cña Ph­¬ng NhÞ hiÖp vµ Th¹ch tam hiÖp mµ kh«ng thÊy Ph­¬ng phu nh©n vµ Ph­¬ng c«ng tö ®©u c¶. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thén ng­êi mét lóc råi míi hái tiÕp : - Trang huynh, Tr× §­êng chñ lµm sao biÕt Th¹ch tam thóc cña t¹i h¹ ®∙ chÕt ? Trang TiÖp nãi : - HËu sù cña bän hä lµ do ®Ö tö C¸i Bang lo liÖu nªn tù nhiªn lµ kh«ng thÓ sai ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi hÐt to¸ng lªn : - T¹i h¹ kh«ng tin ! Råi tung ng­êi ra khái trai phßng. An TiÓu B×nh ho¶ng hèt biÕn s¾c, nµng véi kªu lªn : - Ph­¬ng huynh ®i ®©u vËy ? Lêi chua døt th× nµng ®∙ tung ng­êi truy theo. Sù biÕn bÊt ngê khiÕn bän NhËp V©n ®¹i s­ còng kinh ng¹c kh«ng th«i, quÇn hïng kh«ng ai b¶o ai nh­ng ®Òu tù ®éng ®uæi theo hai ng­êi. Nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng ®i ®©u xa, chµng phãng th¼ng ®Õn tÞnh thÊt, n¬i cã TrÞnh §¹i C­¬ng ®ang d­ìng th­¬ng. Th× ra chµng muèn chøng minh lêi cña Trang TiÖp võa nãi lµ thËt hay gi¶. Còng may lµ c­íc lùc cña An TiÓu B×nh kh¸ nhanh nªn tr­íc khi Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®Õn ®­îc chç TrÞnh §¹i C­¬ng th× nµng ®∙ l­ít qua tr­íc c¶n ®­êng. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -306- Ph­¬ng TuyÕt Nghi s÷ng sê nh×n nµng vµ khÏ hái : - HiÒn ®Ö lµm g× vËy ? An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi : - Ph­¬ng huynh kh«ng ®­îc lµm kinh ®éng TrÞnh ®¹i hiÖp ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngÉn ng­êi mét lóc råi chît bu«ng xu«i hai tay vµ thë dµi mét håi. An TiÓu B×nh kÐo chµng ra khái tÞnh thÊt vµ nãi : - Ph­¬ng huynh nªn ®i nghØ ng¬i mét l¸t th«i ! Lóc nÇy Tèng Phï còng ®∙ ®Õn, l∙o c­êi h× h×, nãi : - L∙o ®Ö, cã nhiÒu chuyÖn kh«ng thÓ véi vµng n«n nãng mµ ®­îc, ng­¬i h¸ cã thÓ v× nãng véi nhÊt thêi mµ lµm háng ®¹i sù sao ? H∙y mau ®i nghØ ng¬i mét l¸t, chê th­¬ng thÕ TrÞnh §¹i C­¬ng b×nh phôc råi hái còng kh«ng muén ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi thë phµo mét håi råi nãi : - V∙n bèi thËt lç m¶ng qu¸ ! Tèng l∙o, chóng ta trë l¹i kh¸ch ®­êng th«i ! QuÇn hµo lËp tøc rêi tÞnh thÊt mµ ®Õn kh¸ch ®­êng. Trang TiÖp nh×n TuyÕt Nghi vµ l¾c ®Çu, nãi : - Ph­¬ng huynh ®Ö, chuyÖn nµy chØ tr¸ch t¹i h¹ nãi kh«ng khÐo th«i. Thùc ra, t¹i h¹ vÉn ch­a nãi hÕt mµ Ph­¬ng huynh ®Ö ®∙ xóc ®éng nh­ thÕ khiÕn t¹i h¹ c¶m thÊy khã xö qu¸. Lóc nÇy Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ b×nh tØnh trë l¹i, chµng g­îng c­êi, nãi : - ThËt lµ ®¾c téi víi ch­ vÞ ! NhÊt thêi t¹i h¹ qu¸ khÈn tr­¬ng khiÕn cho ch­ vÞ ph¶i kinh ®éng ! Trang TiÖp cung thñ nãi : - Ph­¬ng huynh ®Ö, t¹i h¹ xin nãi tiÕp nhÐ ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - Trang huynh cø nãi, t¹i h¹ röa tai l¾ng nghe ®©y ! Trang TiÖp chËm r¶i nãi tiÕp : - Khi Tr× §­êng chñ nãi cho t¹i h¹ biÕt hung tin cña Ph­¬ng NhÞ hiÖp vµ Th¹ch tam hiÖp th× l∙o còng nãi thªm mét chuyÖn rÊt kh¶ nghi ! - ChuyÖn g× ? - Tr× §­êng chñ nãi, khi ®Ö tö C¸i Bang ph¸t hiÖn thi thÓ cña Ph­¬ng NhÞ hiÖp vµ Th¹ch tam hiÖp, ngoµi y phôc ra th× kh«ng cßn tr«ng râ diÖn môc n÷a. Do vËy, Tr× §­êng chñ rÊt hoµi nghi, ch¼ng biÕt hai thi thÓ ®ã cã ph¶i lµ cña Ph­¬ng NhÞ hiÖp vµ Th¹ch tam hiÖp thËt hay kh«ng ? - Tr× §­êng chñ nãi nh­ thÕ µ ? - §óng vËy ! Tèng Phï nghe vËy th× quay qua hái Ho¾c Minh Phong : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -307- - Ho¾c huynh sím biÕt chuyÖn nµy råi chø ? Ho¾c Minh Phong l¾c ®Çu, nãi : - Tr× Thiªn Hßa kh«ng bÈm b¸o nªn l∙o phu kh«ng biÕt ! Tèng Phï lÈm bÈm nãi : - Kú qu¸i thËt ! Ho¾c Minh Phong ng¹c nhiªn hái : - ChuyÖn g× kú qu¸i ? Tèng Phï nãi : - ChuyÖn ®¹i sù thÕ mµ t¹i sao Tr× Thiªn Hßa kh«ng b¸o c¸o víi Bang chñ ? Sî r»ng bªn trong tÊt ph¶i cã nguyªn nh©n ! Ho¾c Minh Phong ph¸ lªn c­êi ha h¶ råi nãi : - Sao Tèng huynh l¹i n«n nãng thÕ, kh«ng lÏ chuyÖn nµy rÊt khÈn tr­¬ng µ ? Tèng Phï nãi : - Sao l¹i kh«ng. Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi : - NÕu Tèng huynh c¶m thÊy chuyÖn nµy cã quan hÖ rÊt lín th× xin h∙y nãi râ mét chót míi ®­îc ! Tèng Phï nãi : - Ph­¬ng NhÞ hiÖp vµ Th¹ch tam hiÖp cßn sèng hay ®∙ chÕt lµ n»m ë chç Tr× Thiªn Hßa nãi thËt hay gi¶, lÏ nµo Bang chñ kh«ng hiÓu ? Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi : - ChuyÖn nµy...tÊt nhiªn lµ l∙o phu hiÓu. Tèng Phï tiÕp lêi : - Bang chñ ®∙ hiÓu th× t¹i sao kh«ng ®Ó ý xem nh÷ng lêi Tr× Thiªn Hßa nãi cã dèi tr¸ hay kh«ng ? Ho¾c Minh Phong nãi : - Tr× Thiªn Hßa lµ ng­¬i an phËn thñ th­êng nªn tuyÖt nhiªn kh«ng thÓ nãi dèi ! Tèng Phï hái : - §iÒu ®ã thËt chø ? Ho¾c Minh Phong nghiªm tóc nãi : - §­¬ng nhiªn lµ thËt ! Nh­ng l∙o phu ph¶i nãi cho Tèng huynh biÕt, thi thÓ cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn lµ kh«ng ph¶i chÝnh b¶n th©n bän hä. Tèng Phï kinh ng¹c hoi : - Lµm sao Ho¾c huynh biÕt lµ kh«ng ph¶i chÝnh bän hä ? Ho¾c Minh Phong mØm c­êi, nãi : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -308- - L∙o phu ®∙ cho ng­¬i ®iÒu tra râ chuyÖn nµy, nÕu kh«ng th× Tr× Thiªn Hßa kh«ng thÓ kh«ng bÈm víi l∙o phu ! - VËy lµ Bang chñ sím biÕt chuyÖn nµy ? - §óng thÕ ! - ¤i ! VËy mµ Ho¾c huynh khiÕn cho Tèng mç phÝ t©m lo l¾ng. Ho¾c Minh Phong ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi : - Cã thÓ kh¼ng ®Þnh lµ hai thi thÓ ®ã kh«ng ph¶i cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn, nh­ng bän hä ®i ph­¬ng nµo th× qu¶ thËt l∙o phu kh«ng thÓ biÕt ®­îc ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi quay sang hái Trang TiÖp : - Trang huynh, Tr× §­êng chñ nãi víi huynh thÕ nµo ? Trang TiÖp trÇm ng©m mét l¸t råi nãi : - Tr× §­êng chñ nãi r»ng, rÊt cã thÓ Ph­¬ng Thiªn Thµnh vµ Th¹ch TuÊn vÉn cßn quanh quÈn ë L¹c D­¬ng... Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× suy nghÜ mét lóc råi nãi : - Trang huynh, t¹i h¹ muèn nhê Trang huynh mét viÖc, ch¼ng hay Trang huynh cã s¼n lßng kh«ng ? Trang TiÖp mØm c­êi, nãi : - Ph­¬ng huynh ®Ö cø chØ gi¸o, dï vµo chç dÇu s«i löa báng th× t¹i h¹ còng bÊt tõ nan! Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung thñ ®a t¹ vµ nãi : - T¹i h¹ muèn nhê Trang huynh ®i L¹c D­¬ng mét chuyÕn n÷a ! Trang TiÖp ng¹c nhiªn hái : - L¹i ®i L¹c D­¬ng ? - Kh«ng sai ! Trang huynh cã muèn gióp kh«ng ? - §­¬ng nhiªn lµ muèn råi ! Nh­ng Ph­¬ng huynh ®Ö ph¶i cho biÕt tr­íc lµ t¹i h¹ ph¶i lµm g× chø ? - T¹i h¹ muèn nhê Trang huynh ®Õn liªn l¹c víi Tr× §­êng chñ, nhê l∙o ta gióp Trang huynh truy t×m tung tÝch Th¹ch tam thóc cña t¹i h¹ ! - §­îc ! Trang mç tu©n mÖnh ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹i cung thñ hµnh lÔ vµ nãi : - Mäi viÖc tr«ng cËy vµo Trang huynh, thÞnh t×nh h«m nay hy väng lµ ngµy sau cã thÓ ®Òn ®¸p. Trang TiÖp véi hoµn lÔ vµ nãi : - Chót viÖc cán con th× cã g× mµ Ph­¬ng huynh ®Ö ph¶i ®a t¹. Lêi ch­a døt th× h¾n ®∙ quay ng­êi phãng b­íc ra khái kh¸ch ®­êng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n theo bãng Trang TiÖp dÇn khuÊt råi míi quay sang nãi víi Ho¾c Minh Phong : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -309- - Bang chñ, v∙n bèi cã mét thØnh cÇu kh«ng ph¶i, ch¼ng hay Bang chñ cã muèn trî gióp kh«ng ? Ho¾c Minh Phong c­êi h× h×, nãi : - L∙o ®Ö, ng­¬i kh«ng cÇn kh¸ch khÝ, nÕu cã chç nµo dïng ®­îc l∙o phu th× l∙o quyÕt kh«ng chèi tõ. Ph­¬ng TuyÕt Nghi x¸ mét x¸ dµi vµ nãi : - V∙n bèi xin ®a t¹ tr­íc ! Hµnh lÔ xong th× chµng míi nãi tiÕp : - Tr× §­êng chñ sèng l©u ë L¹c D­¬ng nªn cã lÏ lµ biÕt rÊt t­êng tËn nh÷ng nh©n vËt vâ l©m ë ®Êy ? Ho¾c Minh Phong c­êi ha h¶, nãi : - §iÒu ®ã lµ tù nhiªn, nÕu kh«ng th× l∙o phu ®©u b¶o h¾n l∙nh träng tr¸ch ph©n ®­êng chñ cña ph©n ®­êng L¹c D­¬ng l©u n¨m nh­ thÕ. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - V∙n bèi muèn nhê Bang chñ b¶o Tr× §­êng chñ xuÊt diÖn t×m gióp Th¹ch tam thóc cña v∙n bèi, ch¼ng hay Bang chñ cã thÓ h¹ thñ dô kh«ng ? Ho¾c Minh Phong c­êi ha h¶, nãi : - Cã g× lµ kh«ng thÓ ? L∙o phu sÏ ph¸i ng­¬i ®i ngay ! Nãi ®o¹n lao quay sang dÆn dß ¢m D­¬ng Thñ C¸t Uy mÊy c©u, l∙o nµy lËp tøc c¸o biÖt quÇn hïng råi ®i ngay. Th× ra Bang chñ C¸i Bang h¹ lÖnh cho C¸t Uy ®Õn L¹c D­¬ng to¹ trÊn ®Ó chØ huy ®Ö tö b¶n bang truy t×m tung tÝch Th¹ch TuÊn. Ho¾c Minh Phong chê C¸t Uy ®i khuÊt råi míi quay sang nãi víi TuyÕt Nghi. - L∙o ®Ö ng­¬i kh«ng cÇn lo l¾ng n÷a, n¨ng lùc cña C¸t s­ ®Ö thÕ nµo, l∙o phu ta biÕt rÊt râ ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - Mong lµ nh­ vËy ! NhËp V©n ®¹i s­ h¾ng giäng råi nãi : - Bæn tù cßn nhiÒu sù vô ph¶i xö lý nªn kh«ng tiÖn ë ®©y l©u, xin ch­ vÞ l­îng thø cho l∙o n¹p c¸o lui vËy ! Nãi ®o¹n l∙o cung thñ chµo mäi ng­êi råi cÊt b­íc ra khái kh¸ch ®­êng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n qua Tèng Phï vµ nãi : - Tèng l∙o còng nªn ®i nghØ ng¬i mét l¸t. Tèng Phï mØm c­êi, nãi : - L∙o phu kh«ng mÖt nªn cã thÓ ngåi ®©y båi tiÕp l∙o ®Ö ng­¬i ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - Tèng l∙o, v∙n bèi rÊt khoÎ, l∙o kh«ng cÇn bËn t©m ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -310- Tèng Phï c­êi h× h×, nãi : - L∙o ®Ö ng­¬i ®uæi khÐo l∙o th©u nhi ta ®i lµ muèn lµm g× vËy ? Võa nãi l∙o võa dÞch môc quang nh×n qua An TiÓu B×nh víi nô c­êi bÝ hiÓm. §iÒu nÇy khiÕn Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®á mÆt tÝa tai, chµng Êp óng nãi : - Kh«ng...kh«ng cã g×, nÕu l∙o thÝch ë l¹i th× cø ë l¹i ! An TiÓu B×nh trõng m¾t nh×n Tèng Phï vµ nãi : - Tèng l∙o, lÇn sau l∙o nãi n¨ng kh«ng ®­îc ch©m chäc ®Êy nhÐ ! Tèng Phï c­êi h× h×, nãi : - L∙o phu nhí råi ! C« n­¬ng, thùc ra l∙o phu kh«ng nãi sai ®Êy chø ? An TiÓu B×nh nãi : - L∙o cßn nãi n÷a h¶ ? Tèng Phï c­êi h× h×, nãi : - Kh«ng d¸m, c« n­¬ng chí ®éng né khÝ ! An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi : - ChØ cÇn l∙o kh«ng nãi n¨ng lung tung th× lµm sao v∙n bèi ®éng né khÝ ? Ng­ng mét l¸t nµng nãi tiÕp : - Thùc ra còng ch¼ng cã quan hÖ g×, chØ cÇn Ph­¬ng huynh vµ v∙n bèi thanh b¹ch th× c¸c vÞ cã nãi thÕ nµo còng mÆc ! Tèng Phï tho¹t nghe th× h¬i ngÉn ng­êi nh­ng l∙o liÒn ngé ra nªn véi nãi : - Kh«ng sai, kh«ng sai, ai nãi g× th× còng mÆc bän hä ! An TiÓu B×nh nãi : - Tèng l∙o, v∙n bèi chØ nãi l∙o th«i ®Êy ! NÕu lµ ng­êi kh¸c nãi th× v∙n bèi kh«ng chÞu ®©u ! Tèng Phï nãi : - L∙o th©u nhi ta c¶m t¹ ©n t×nh ! Nh­ng nÕu thÕ th× e r»ng Ho¾c Bang chñ sÏ rÊt kh«ng vui th«i ! An TiÓu B×nh g­îng c­êi, nãi : - Kh«ng sao, Ho¾c Bang chñ lµ mét vÞ tr­ëng bèi nªn còng kh«ng ngo¹i lÖ ! Ho¾c Minh Phong c­êi h× h×, nãi : - Kh«ng ngê l∙o phu l¹i ®­îc c« n­¬ng hËu ®∙i nh­ thÕ ! Nay, l∙o phu xin hái c« n­¬ng mét c©u nhÐ, ngµy ®¹i hØ cña c« n­¬ng vµ Ph­¬ng l∙o ®Ö, l∙o phu cã ®­îc xem lµ chøng nh©n kh«ng ? An TiÓu B×nh nghe vËy th× c¶ thÑn ®Õn öng hång hai m¸, nµng quay ng­êi phãng b­íc ra khái kh¸ch ®­êng råi bá ch¹y mét håi. Tèng Phï kh«ng nhÞn ®­îc nªn ph¸ lªn c­êi mét trµng kho¸i ý råi nãi : - TuyÖt l¾m ! L∙o th©u nhi ta còng ®¸ng xem lµ mét nh©n tµi ®Êy chø nhØ ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -311- Lêi nµy chØ cßn Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe mµ th«i, v× An TiÓu B×nh ®∙ ch¹y ®i kh¸ xa råi ! Tuy c¶m thÊy hai m¸ nãng ran nh­ng Ph­¬ng TuyÕt Nghi vÉn g­îng c­êi, nãi : - NhÞ vÞ l∙o tiÒn bèi, chóng ta chí nãi ®ïa n÷a, nÕu c¸c vÞ t¨ng l÷ ThiÕu L©m tù biÕt ®­îc An c« n­¬ng lµ g¸i gi¶ trai th× phiÒn l¾m ®Êy ! Tèng Phï c­êi h× h×, nãi : - Kh«ng sai ! Nh­ng Ho¾c Minh Phong ph¸ lªn c­êi råi nãi : - Tèng huynh t­ëng r»ng NhËp V©n ®¹i s­ kh«ng biÕt An c« n­¬ng lµ th©n nhi n÷ sao? Tèng Phï ng¹c nhiªn, l∙o nãi : - C¸i g× ? Kh«ng lÏ l∙o ta ®∙ biÕt An c« n­¬ng lµ n÷ nhi råi sao ? Ho¾c Minh Phong nãi : - §­¬ng nhiªn lµ biÕt, nh­ng... L∙o dõng l¹i nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi tiÕp : - NÕu nh÷ng ngµy qua Ph­¬ng l∙o ®Ö vµ An c« n­¬ng kh«ng tá ra kh¸ th©n mËt th× ch­a ch¾c bän hä ®∙ ph¸t hiÖn ®­îc. TuyÕt Nghi nghe vËy th× lÊy lµm ng­îng nªn cói ®Çu kh«ng nãi g×. Tèng Phï chau mµy, nãi : - NÕu bän hä ®∙ biÕt th× t¹i sao kh«ng nãi víi Tèng mç ? ThiÕu L©m tù kh«ng l­u n÷ kh¸ch, ®ã lµ di mÖnh truyÒn qua nhiÒu ®êi, NhËp V©n ®¹i s­ sao cã thÓ ph¸ lÖ ? Ho¾c Minh Phong nãi : - Ngé biÕn kh¶ dÜ tßng quyÒn, Tèng huynh quªn ®¹o lý nµy råi sao ? HiÖn t¹i ThiÕu L©m ®ang r¬i vµo c¶nh ngé hiÓm trïng trïng, nguy c¬ xø xø, nÕu bän hä kh«ng gi¶ vê kh«ng biÕt mµ trôc xuÊt An c« n­¬ng th× sî r»ng Ph­¬ng l∙o ®Ö còng xuÊt tù theo c« ta mµ th«i. Khi ®ã, nÕu Ngò §¹i Ma Chñ kÐo ®Õn th× bän hä sao cã thÓ ®èi phã ? Tèng Phï ngÉn ng­êi mét l¸t råi thë dµi, nãi : - Kh«ng ngê NhËp V©n ®¹i s­ còng bÞ ®Èy vµo c¶nh ®¸ng th­¬ng nh­ thÕ, nçi khæ t©m cña l∙o ta e r»ng cßn ngoµi sù ph¸n ®o¸n cña chóng ta ! Ho¾c Minh Phong nãi : - Nh­ng bÊt luËn thÕ nµo th× c¬ nghiÖp ThiÕu L©m kh«ng thÓ bÞ hñy trong tay l∙o ta... D­ ©m chua døt th× ®∙ thÊy An TiÓu B×nh phi b­íc trë l¹i víi tèc ®é nh­ bay. Theo sau nµng lµ mét l∙o qu¸i nh©n, ng­êi nµy ch¼ng ph¶i ai xa l¹ g× mµ chÝnh lµ Vâ l©m NhÊt Qu¸i T©n B¸ C«ng ! Tèng Phï véi vµng xuÊt m«n nghªnh tiÕp. Ph­¬ng TuyÖt Nghi lín tiÕng nãi : - Kh«ng ngê T©n l∙o tr­îng l¹i ®Õn nhanh nh­ thÕ ! T©n B¸ C«ng chíp chíp song môc vµ nãi : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -312- - L∙o phu ®∙ høa víi ng­¬i th× hµ tÊt ph¶i kÐo dµi thêi gian ? LÏ nµo tiÓu tö ng­¬i kh«ng hoan nghªnh ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi nãi : - §©u d¸m ? V∙n bèi tr«ng mong l∙o tiÒn bèi ®∙ mÊy ngµy nay råi ! T©n B¸ C«ng ph¸ lªn c­êi ha h¶ råi nãi : - H¶o tiÓu tö, sao ng­¬i l¹i nãi nh÷ng lêi phi thùc tÕ nh­ vËy ? Chóng ta chia tay d­îc mÊy ngµy råi ? Muèn nãi dèi th× còng ph¶i nghÜ tr­íc nghÜ sau cho kü chø ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi g­îng c­êi, nãi : - Nh­ng qu¶ thùc lµ v∙n bèi rÊt mong l∙o tiÒn bèi ®Õn ! T©n B¸ C«ng nãi : - §a t¹ ng­¬i ! TiÓu tö, dï sao th× tr­íc khi quÐt s¹ch Ngò Ma, l∙o phu ta còng kh«ng thÓ rêi ng­¬i mét b­íc ph¶i kh«ng ? L∙o quay sang nãi tiÕp víi Tèng Phï : - L∙o th©u nhi, Ch­ëng m«n ThiÕu L©m ®©u råi ? KhÈu khÝ qu¶ nhiªn kh«ng nhá, d­êng nh­ l∙o muèn Ch­ëng m«n ThiÕu L©m ph¶i ®Õn b¸i kiÕn l∙o vËy. Tèng Phï mØm c­êi, nãi : - An l∙o ®Ö ch­a nãi víi t¨ng l÷ ThiÕu L©m vÒ chuyÖn T©n l∙o ca quang l©m µ ? An TiÓu B×nh l¾c ®Çu, nãi : - V∙n bèi ch­a b¸o cho bän hä biÕt. Tèng Phï liÒn nãi : - VËy th× l∙o phu ph¶i ®i nãi víi bän hä th«i ! Lêi võa døt th× l∙o cÊt b­íc ra ngoµi tøc kh¾c. Lóc nÇy Ho¾c Minh Phong còng b­íc tíi, l∙o cung thñ nãi : - T©n ®¹i thóc cßn nhí tiÓu ®iÖt chø ? Võa nãi l∙o võa hµnh lÔ x¸ dµi mét x¸. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× ng¹c nhiªn v« cïng, chµng thÇm nghÜ : - Th× ra T©n l∙o qu¸i cßn cao h¬n Ho¾c Bang chñ mét bËc. Tuy ng¹c nhiªn vµ nghÜ thÕ nh­ng chµng kh«ng lªn tiÕng t­¬ng vÊn. Cßn An TiÓu B×nh th× kh«ng nh­ vËy, nµng võa nghe Ho¾c Minh Phong gäi T©n B¸ C«ng lµ ®¹i thóc th× bËt c­êi thµnh tiÕng vµ nãi : - Ho¾c Bang chñ, t¹i sao l∙o l¹i nhá h¬n T©n l∙o tr­îng mét bËc vËy ? Ho¾c Minh Phong nãi : - C« n­¬ng, T©n ®¹i thóc vµ ©n s­ cña Ho¾c mç lµ chç kim lan chi giao nªn tù nhiªn ph¶i lµ tr­ëng bèi cña Ho¾c mç råi ! T©n B¸ C«ng chau mµy nãi : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -313- - TiÓu nha ®Çu, nh÷ng chuyÖn ®ã nãi tíi nãi lui chØ phÝ thêi gian th«i, l∙o phu hái ng­¬i, l∙o ¸ C¸i ®©u råi ? VÉn cßn ë trªn Th¸i ThÊt ch¨ng ? An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi : - §­¬ng nhiªn ! Nh­ng hai ngµy qua l∙o ta cã ®i ®©u hay kh«ng th× v∙n bèi kh«ng biÕt ! T©n B¸ C«ng nh×n qua Ho¾c Minh Phong vµ nãi : - TiÓu ¨n mµy ng­¬i cã tin hay kh«ng ? Hoµng s­ thóc cña ng­¬i vÉn cßn t¹i thÕ ®Êy ! Ho¾c Minh Phong kinh ng¹c kªu lªn : - Hoµng s­ thóc... Lóc nÇy An TiÓu B×nh liªn tôc nh¸y m¾t ra hiÖu nh­ng Bang chñ C¸i Bang kh«ng nh×n thÊy nªn l∙o l¾c ®Çu nãi tiÕp : - Hoµng s­ thóc ®∙ t¹ thÕ nhiÒu n¨m råi, ®¹i thóc cßn nh¾c ®Õn lµm g× ? T©n B¸ C«ng c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi : - L∙o phu nh¾c ®Õn lµ v× l∙o phu võa gÆp l¹i h¾n tr­íc ®©y mÊy ngµy ! Ho¾c Minh Phong ng¹c nhiªn kªu lªn : - ChuyÖn ®ã sao cã thÓ ®­îc ? T©n B¸ C«ng c­êi h× h×, nãi : - L∙o phu còng biÕt lµ kh«ng thÓ nh­ng l∙o phu biÕt chËm mét chót nªn bÞ tiÓu nha ®Çu nµy lõa råi ! Tuy l∙o chØ trÝch TiÓu B×nh nh­ng thÇn th¸i kh«ng lé o¸n khÝ, râ rµng lµ l∙o còng kh«ng tøc giËn vÒ chuyÖn nµy l¾m. Ho¾c Minh Phong hiÕu kú nªn véi hái : - T©n ®¹i thóc, An c« n­¬ng ®∙ nãi thÕ nµo ? T©n B¸ C«ng mØm c­êi, nãi : - Thùc ra chuyÖn nµy còng ch¼ng ph¶i lµ ®¹i sù g×, trong ®êi l∙o phu chÞu mét mèi ©n t×nh lín nhÊt lµ Hoµng s­ thóc ng­¬i ®Êy ! §¸ng hËn lµ khi Hoµng huynh qui tiªn l∙o phu còng kh«ng ®­îc gÆp mÆt mét lÇn cuèi... L∙o bu«ng tiÕng thë dµi råi nãi tiÕp : - Tuy nha ®Çu nµy lõa l∙o phu nh­ng v« t×nh còng gióp l∙o phu ®Êy th«i ! ......MÊt trang 102-112......... T©n B¸ C«ng c­êi h× h×, nãi : - Sao cã thÓ nh­ vËy ? An TiÓu B×nh xen vµo : - T©n c«ng c«ng vµ Chóc l∙o nh©n cã thï hËn g× kh«ng ? T©n B¸ C«ng nãi : - Kh«ng ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -314- An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn nãi : - VËy t¹i sao Chóc l∙o nh©n l¹i cã vÎ kh«ng muèn gÆp T©n c«ng c«ng ? T©n B¸ C«ng nãi : - H¾n...«i, chuyÖn nµy nãi ra dµi l¾m, h¾n kh«ng muèn gÆp l∙o phu lµ v× kh«ng muèn l∙o phu tr¶ l¹i cho h¾n mét vËt ®ã th«i. T©m hiÕu kú cña TuyÕt Nghi chît ph¸t, chµng hái : - Thiªn h¹ sao l¹i cã qu¸i sù nh­ thÕ ? L∙o tiÒn bèi ph¶i tr¶ l¹i cho l∙o ta vËt g× vËy ? T©n B¸ C«ng c­êi h× h×, nãi : - ChØ lµ mét lµ hoµng kú nho nhá th«i ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái : - Mét l¸ hoµng kú nho nhá dïng ®Ó lµm g× ? T©n B¸ C«ng mØm c­êi, nãi : - L∙o ®Ö ng­¬i chí xem th­êng l¸ hoµng kú ba gãc ®Êy nhÐ, nã dïng dÓ hiÖu lÖnh lôc l©m hµo kiÖt ë Nam thÊt tØnh ®Êy ! Ho¾c Minh Phong nghe vËy th× chît biÕn s¾c, l∙o xen vµo : - T©n ®¹i thóc, ph¶i ch¨ng ®ã lµ lôc l©m Minh chñ lÖnh kú cña Nam thÊt tØnh ? T©n B¸ C«ng gËt ®Çu, nãi : - Kh«ng sai ! An TiÓu B×nh còng rÊt høng thó víi chuyÖn nµy, nµng nãi : - T©n c«ng c«ng, Minh chñ lÖnh kú rÊt uy phong ph¶i kh«ng ? T©n B¸ C«ng nãi : - §­¬ng nhiªn ! B×nh nhËt sè l­îng lôc l©m hµo kiÖt ë Nam thÊt tØnh kh«ng d­íi ba ngµn ng­êi, mét khi cã ®­îc Minh chñ lÖnh kú trong tay th× tÊt nhiªn rÊt uy phong råi. An TiÓu B×nh nãi : - TÊn c«ng c«ng ®∙ m­în cña Chóc l∙o nh©n µ ? T©n B¸ C«ng gËt ®Çu, nãi : - Kh«ng sai, v× muèn cøu mét ®Ö tö cña mét vÞ bang h÷u th©m giao nªn l∙o phu míi m­în dïng mét lÇn. An TiÓu B×nh truy vÊn : - Lµm sao Chóc l∙o nh©n cã ®­îc lÖnh kú ? T©n B¸ C«ng c­êi ha h¶, nãi : - Bèn m­¬i n¨m tr­íc, Chóc C«ng Minh lµ ®å ®Ö cña lôc l©m Minh chñ Nam thÊt tØnh Chóc Ban. Chóc Ban mét lßng muèn h¾n tiÕp nhËn chøc vÞ minh chñ nªn míi giao lÖnh kú cho h¾n bao qu¶n, v× thÕ l∙o phu míi m­în cña h¾n mµ dïng ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi buét miÖng nãi : - Th× ra lµ nh­ vËy ! Cã lÏ chuyÖn nµy ®∙ rÊt l©u råi ! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -315- T©n B¸ C«ng c­êi khµ khµ, nãi : - §∙ ba m­¬i n¨m råi ! L∙o qu¸i ®ã ®∙ trèn l∙o phu suèt ba m­¬i n¨m qua, ng­¬i nãi xem h¾n cã lµm phiÒn ng­êi kh¸c kh«ng chø ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi : - T©n l∙o tiÒn bèi, lÖnh kú ®∙ bÞ l∙o tiÒn bèi m­în, thÕ chøc Minh chñ lôc l©m ®ã ai tiÕp qu¶n ? Kh«ng cã lÖnh kú th× lµm sao cã thÓ hiÖu lÖnh lôc l©m hµo sÜ ? T©n B¸ C«ng nãi : - Chóc C«ng Minh kh«ng tiÕp qu¶n th× ®¹i ®Ö tö cña Chóc Ban lµ D­¬ng Trung ®µnh ph¶i t¹m thêi chÊp ch­ëng th«i ! An TiÓu B×nh nãi : - Cßn lÖnh kú th× sao ? T©n B¸ C«ng nãi : - Chóc Ban cßn chÕ ra mét l¸ kh¸c, nh­ng l∙o ta l­u l¹i di ng«n r»ng, khi nµo Chóc C«ng Minh thu håi lÖnh kú th× khi ®ã Chóc l∙o qu¸i sÏ trë thµnh lôc l©m Minh chñ cña Nam thÊt tØnh ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi bËt c­êi råi nãi : - Th¶o nµo ! Th× ra bªn trong cßn cã nguyªn nh©n nh­ vËy ! Chµng ng­ng mét l¸t råi nãi tiÕp : - Kú thùc Chóc l∙o nh©n kh«ng cÇn ph¶i trèn tr¸nh nh­ thÕ ! An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn hái : - T¹i sao ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËm r¶i nãi : - L∙o ta cø viÖc thu håi lÖnh kú råi giao l¹i cho D­¬ng Trung ch¼ng ®­îc sao ? An TiÓu B×nh µ mét tiÕng råi nãi : - §óng vËy ! T¹i sao Chóc l∙o l¹i kh«ng muèn lµm thÕ nhØ ? T©n B¸ C«ng ph¸ lªn c­êi råi nãi : - C¸c ng­¬i kh«ng biÕt tÝnh c¸ch cña Chóc C«ng Minh nªn míi nghÜ nh­ thÕ th«i ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái : - TÝnh c¸ch cña Chóc l∙o thÕ nµo ? Cã ®iÓm g× ®Æc biÖt ch¨ng ? T©n B¸ C«ng nãi : - Kh«ng sai ! TÝnh c¸ch cña h¾n cùc kú cung kÝnh, mçi lêi mçi ch÷ cña Chóc Ban ®Òu ®­îc h¾n thµnh t©m nghe lÖnh, do vËy, nÕu b¶o h¾n thu håi lÖnh kú råi chuyÓn giao cho D­¬ng Trung th× h¸ ch¼ng ph¶i b¶o h¾n lµm tr¸i di mÖnh huynh tr­ëng cña h¾n sao ? §èi víi h¾n mµ nãi th× chuyÖn ®ã cßn khã h¬n chÕt ®Êy ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi : - §iÒu ®ã kh«ng ®óng råi ! Sinh tiÒn Chóc Ban muèn Chóc C«ng Minh tiÕp nhËn chøc vÞ Minh chñ lôc l©m mµ Chuc C«ng Minh l¹i kh«ng muèn, ®iÒu nÇy ®∙ ch¼ng ph¶i lµ tr¸i víi nguyÖn väng cña huynh tr­ëng l∙o ta råi sao ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -316- T©n B¸ C«ng nãi : - Kh«ng ph¶i, khi Chóc Ban cßn t¹i chøc, Chóc C«ng Minh tuy kh«ng muèn tiÕp nhËn lôc l©m Minh chñ nh­ng h¾n kh«ng nãi ra, do vËy h¾n lu«n tr¸nh nÐ nh¾c ®Õn chuyÖn nµy, nÕu kh«ng th× h¾n còng kh«ng thÓ ®em lÖnh kú cho l∙o phu m­în ! An TiÓu B×nh nãi : - Th× ra lµ nh­ vËy, Chóc l∙o qu¶ nhiªn lµ mét nh©n vËt cùc kú chung thuËn ! T©n B¸ C«ng mØm c­êi, nãi : - §óng thÕ, nÕu kh«ng th× l∙o phu còng ®∙ sím giao lÖnh kú cho h¾n tõ l©u råi... An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn, nãi : - T©n c«ng c«ng cã ý kh«ng t×m l∙o ta µ ? T©n B¸ C«ng nãi : - T×m ng­êi kh¸c th× kh«ng dÔ nh­ng t×m Chóc l∙o qu¸i ch¼ng ph¶i lµ chuyÖn khã, v× muèn thanh to¸n t©m nguyÖn tr­íc ®©y cña h¾n nªn l∙o phu míi gi¶ vê t×m kh«ng ®­îc h¾n mµ th«i ! V∙ l¹i... L∙o phu còng ®∙ sím tr¶ l¹i lÖnh kú cho lôc l©m Minh chñ råi ! An TiÓu B×nh hái : - Lôc l©m Minh chñ nµo ? T©n B¸ C«ng nãi : - Lµ D­¬ng Trung ®Êy ! L∙o ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi tiÕp : - ChØ ®¸ng tiÕc lµ Chóc l∙o qu¸i bÞ mª muéi mµ trèn tr¸nh suèt mÊy chôc n¨m qua! Lêi ch­a døt th× ®∙ thÊy NhËp V©n ®¹i s­ vµ Tèng Phï b­íc vµo kh¸ch ®­êng. NhËp V©n ®¹i s­ b­íc lªn tr­íc chÊp tay hoµnh lÔ víi T©n B¸ C«ng råi nãi : - BÇn t¨ng NhËp V©n xin tham kiÕn T©n l∙o thÝ chñ. T©n B¸ C«ng gi­¬ng ®«i mµy b¹c lªn vµ trÇm giäng nãi : - §­îc råi ! Ch­ëng m«n nh©n mµ khÈu khÝ nh­ thÕ th× l∙o phu kh«ng ®ång ý ®©u. NhËp V©n ®¹i s­ h¬i ngë ngµng, l∙o nãi : - L∙o thÝ chñ lµ cao nh©n tiÒn bèi, bÇn t¨ng x­ng h« nh­ thÕ vèn lµ lý sè ®­¬ng nhiªn. L∙o ngõng l¹i gi©y l¸t råi nãi tiÕp : - BÇn t¨ng kh«ng biÕt l∙o thÝ chñ quang l©m nªn kh«ng kÞp xuÊt m«n t­¬ng nghªnh, mong l∙o thÝ chñ bá qua cho téi thÊt lÔ. T©n B¸ C«ng c­êi nh¹t mét tiÕng vµ kho¸t tay nãi : - Cµng nãi cµng kh«ng d¸m nghe ! L∙o phu xin nhËp l∙nh t©m ý cña ch­ëng m«n ®¹i s­ vËy. L∙o ng­ng mét l¸t råi hái : - §¹i s­ huynh cña Ch­ëng m«n ®©u råi ? - NhËp Th¸nh ®¹i s­ huynh ®∙ tõ ®iÒn viªn håi tù råi, bÇn t¨ng sÏ ph¸i ng­êi ®i b¸o tin. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -317- Nãi ®o¹n l∙o ®Þnh sai mét hßa th­îng bªn ngoµi cña ®i th«ng b¸o cho NhËp Th¸nh ®¹i s­ biÕt chuyÖn T©n B¸ C«ng ®Õn. Nh­ng môc quang võa quÐt ra th× ®∙ thÊy NhËp Th¸nh ®¹i s­ ®ang ®i ®Õn. T©n B¸ C«ng thÊy NhËp Th¸nh ®¹i s­ th× lé s¾c vui mõng. L∙o cao giäng nãi : - Hßa th­îng, ng­¬i khoÎ kh«ng ? NhËp Th¸nh ®¹i s­ ch¾p tay niÖm phËt hiÖu råi cung kÝnh nãi : - §∙ nhiÒu n¨m kh«ng gÆp dung nhan l∙o bå t¸t, kh«ng ngê l∙o bå t¸t vÉn tr¸ng kiÖn nh­ x­a khiÕn bÇn t¨ng hoan hØ v« cïng. T©n B¸ C«ng c­êi lín mét trµng råi nãi : - Hßa th­îng khÐo nãi, l∙o phu cßn sèng ®­îc lµ may m¾n l¾m råi. Ch¼ng hiÓu t¹i sao diªm v­¬ng kh«ng th©u, tiÓu quû kh«ng d¸m gäi nªn l∙o phu ®µnh ph¶i chÞu khã ë thÕ gian th«i. NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi : - L∙o bå t¸t nãi ®ïa råi ! X­a nay l∙o bå t¸t kh«ng muèn c«ng nhiªn xen vµo chuyÖn thÞ phi vâ l©m, h«m nay bçng nhiªn l¹i quang l©m ThiÕu L©m tù, ch¼ng hay lµ v× duyªn cí g× ? Th× ra NhËp Th¸nh ®¹i s­ vÉn ch­a biÕt nguyªn nh©n T©n B¸ C«ng ®Õn ThiÕu L©m tù. T©n B¸ C«ng chØ qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ mØm c­êi nãi : - Mäi chuyÖn ®Òu v× vÞ l∙o ®Ö nµy ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ ng¹c nhiªn nãi : - V× Ph­¬ng tiÓu thÝ chñ µ ? Ch¼ng hay Ph­¬ng tiÓu thÝ chñ vµ l∙o bå t¸t cã ©n o¸n g×? T©n B¸ C«ng c­êi h× h×, nãi : - Nãi g× ®Õn ©n o¸n cho nÆng lêi ? ChuyÖn nµy nÕu nãi ra th× sî r»ng hßa th­îng ng­¬i sÏ kh«ng tin th«i ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi : - Sao l¹i thÕ ! LÏ nµo cã chuyÖn kinh ng­¬i x¶y ra víi l∙o bå t¸t ? T©n B¸ C«ng nãi : - Kh«ng sai ! C¶ ®êi l∙o phu ch­a lµm mét chuyÖn g× mÊt mÆt, nh­ng lÇn nÇy th× qu¶ thËt lµ mÊt mÆt qu¸ ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ ngÉn ng­êi, l∙o niÖm phËt hiÖu råi nãi : - L∙o bå t¸t cµng nãi cµng khiÕn bÇn t¨ng ch¼ng hiÓu g× c¶ ! T©n B¸ C«ng c­êi ha h¶ råi nãi : - Hßa th­îng, trong ®êi l∙o phu ®∙ kinh qua lín nhá tr¨m ngµn trËn chiÕn vµ d­êng nh­ ®Òu toµn th¾ng... NhËp Th¸nh ®¹i s­ tiÕp lêi : - L∙o bå t¸t c«ng lùc thÇn th«ng nªn tù nhiªn lµ kh«ng thÓ b¹i råi ! T©n B¸ C«ng l¾c ®Çu, nãi : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -318- - §iÒu ®ã kh«ng nhÊt ®Þnh, lÇn nÇy s¾p vµo quan tµi råi th× l∙o phu b¹i mét lÇn ®Êy ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ kinh ng¹c, l∙o nãi : - Cã chuyÖn nµy sao ? Nh©n vËt nµo mµ th¾ng ®­îc l∙o bå t¸t ? T©n B¸ C«ng g­îng c­êi, nãi : - Hßa th­îng ng­¬i nghÜ kh«ng ra sao ? Lóc nÇy NhËp Th¸nh ®¹i s­ ®∙ nghÜ ra ng­¬i cã thÓ th¾ng T©n B¸ C«ng lµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi chø kh«ng cßn nghi ngê g× n÷a, nh­ng ngoµi miÖng l∙o vÉn nãi : - BÇn t¨ng trÝ lùc cã h¹n, xin l∙o bå t¸t nãi ra vËy. T©n B¸ C«ng bu«ng tiÕng thë dµi råi nãi : - Ba ngµy tr­íc, l∙o phu ®∙ b¹i d­íi tay vÞ Ph­¬ng l∙o ®Ö nµy. NhËp Th¸nh nghe vËy th× c­êi thÇm trong bông nh­ng ngoµi mÆt vÉn gi¶ vê kinh ng¹c, l∙o th¶ng thèt kªu lªn : - BÇn t¨ng kh«ng tin... Tuy vâ c«ng cña Ph­¬ng tiÓu thÝ chñ ®Æc truyÒn tõ danh s­ nh­ng lµm sao cã thÓ cao minh h¬n l∙o bå t¸t ? T©n B¸ C«ng trîn trõng song môc, l∙o nãi : - L∙o phu h¸ cã thÓ nãi dèi sao ? ChuyÖn Ph­¬ng l∙o ®Ö th¾ng l∙o phu lµ thiªn ch©n v¹n x¸c... Nãi ®o¹n l∙o thuËt l¹i toµn bé diÓn biÕn cuèc tØ kiÕm gi÷a l∙o vµ Ph­¬ng TuyÕt Nghi trªn ®Ønh Th¸i ThÊt cho quÇn hµo cïng nghe. Ph­¬ng TuyÕt Nghi chê l∙o døt lêi th× véi nãi : - §¹i s­, T©n l∙o tiÒn bèi cã ý t­¬ng nh­îng cho v∙n bèi ®Êy th«i, c¸c vÞ cho t­ëng lµ sù thËt. NhËp Th¸nh ®¹i s­ mØm c­êi, nãi : - TiÓu thÝ chñ kh«ng nãi th× l∙o n¹p còng thõa hiÓu lµ l∙o bå t¸t cã ý t­¬ng nh­îng råi... T©n B¸ C«ng né khÝ nãi lín : - C¸c ng­¬i cho r»ng l∙o phu lµ vâ l©m v« ®Þch ch¨ng ? NhËp V©n ®¹i s­ véi niÖm phËt hiÖu råi nãi : - C«ng lùc phi phµm cña l∙o thÝ chñ lµ chuyÖn mµ ai còng biÕt, trong bèn ch÷ vâ l©m v« ®Þch lµ h¬i qu¸ nh­ng theo t×nh h×nh vâ l©m hiÖn nay mµ nãi th× qu¶ thùc lµ kh«ng thÓ cã nh©n vËt nµo cao minh h¬n l∙o thÝ chñ c¶ ! T©n B¸ C«ng ch¼ng biÕt nãi thÕ nµo nªn ®µnh l¾c ®Çu thë ra, håi l©u sau l∙o míi nãi : - C¸c vÞ thËt lµ qu¸... L∙o ng­ng gi©y l¸t råi nãi tiÕp : - Kú thùc, ngoµi lÇn thÊt thñ bëi Ph­¬ng l∙o ®Ö th× trong ®êi l∙o phu tõng b¹i mét lÇn n÷a... NhËp Th¸nh ®¹i s­ nghe vËy th× kinh t©m thËt sù. L∙o chau mµy hái : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -319- - L∙o bå t¸t, vÞ cao nh©n nµo mµ cã thÓ ®¶ b¹i l∙o bå t¸t vËy ? T©n B¸ C«ng nãi : - Nh©n th­îng h÷u nh©n, thiªn ngo¹i h÷u thiªn ! NÕu l∙o phu nãi ra danh t¸nh ng­êi nay th× sî r»ng c¸c vÞ kh«ng thÓ kh«ng tin ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ nãi : - L∙o n¹p röa tai l¾ng nghe ®©y ! T©n B¸ C«ng nh×n qua An TiÓu B×nh vµ nãi : - Lµ gia gia cña tiÓu c« n­¬ng nµy ! NhËp Th¸nh ®¹i s­ ngÉn ng­êi gi©y l¸t råi nãi : - Lµ gia gia cña An thÝ chñ µ ? Ch¼ng hay ®¹i danh cña ng­êi ®ã lµ... T©n B¸ C«ng tiÕp lêi : - Lµ §«ng H¶i Kinh Thiªn TÈu An Cöu C«ng, ng­êi nµy th× ch­ vÞ kh«ng thÓ kh«ng biÕt ! Qu¶ nhiªn, ba ch÷ An Cöu C«ng tùa nh­ tiÕng sÐt ®¸nh ngang tai hai l∙o t¨ng ThiÕu L©m tù. NhËp V©n ®¹i s­ nghe xong th× lu«n miÖng niÖm, "A di ®µ phËt". Th× ra chuyÖn cò tõ mÊy m­¬i n¨m tr­íc vÉn kh¾c s©u trong t©m linh cña ®Ö tö trong cöu ®¹i m«n ph¸i. ChuyÖn thËp ®¹i cao thñ th¶m b¹i t¹i Thiªn §µi rÊt thÞnh truyÒn trong vâ l©m Trung Nguyªn, do vËy T©n B¸ C«ng võa nãi ra tµi danh An Cöu C«ng th× tÊt nhiªn mäi ng­êi ®Òu tin ngay. NhËp V©n ®¹i s­ sau mét håi niÖm phËt hiÖu th× quay sang nãi víi An TiÓu B×nh : - TiÓu thÝ chñ, lÖnh tæ vÉn h­ëng phóc t¹i §«ng H¶i chø ? An TiÓu B×nh l¾c ®Çu, nãi : - Tiªn tæ ®∙ t¹ thÕ nhiÒu n¨m råi ! §«i mµy b¹c cña NhËp V©n ®¹i s­ khÏ ®éng, l∙o thë dµi mét håi råi nãi : - Cuèi cïng th× kú nh©n mét ®êi còng xu«i tay nh¾m m¾t mµ ®i, thËt lµ ®¸ng tiÕc... T©n B¸ C«ng c­êi h× h×, nãi tiÕp : - L∙o phu vµ An l∙o huynh tõng ®éng thñ mét lÇn, nh­ng l∙o phu thõa hiÓu, nÕu ®¸nh n÷a th× l∙o phu tÊt sÏ b¹i. ChuyÖn nµy khiÕn An TiÓu B×nh c¶m thÊy kú qu¸i, nµng mØm c­êi, hái: - T¹i sao ? T©n B¸ C«ng nãi : - §¹o lý rÊt ®¬n gi¶n, ®­¬ng thêi kiÕm chiªu cña l∙o phu ®∙ håi phôc thi triÓn b¶y lÇn mµ lÖnh tæ chØ míi dïng mét lÇn, ®iÒu nµy ®ñ thÊy tuyÖt nghÖ cña l∙o phu ®∙ cïng mµ tiÒm lùc cña lÖnh tæ cßn thõa, chuyÖn th¾ng b¹i h¸ ch¼ng râ råi sao ? An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi : - §iÒu ®ã ch­a ch¾c ! NÕu l∙o cßn tµng Èn tuyÖt chiªu th× vÉn ®ñ xoay chuyÓn côc diÖn. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -320- T©n B¸ C«ng nãi : - L∙o phu cßn cã tuyÖt chiªu g× ? ChØ ®¸ng tiÕc lµ khi ®ã s­ tæ cña Ph­¬ng l∙o ®Ö kh«ng muèn chØ gi¸o cho l∙o phu, nÕu kh«ng th× l∙o phu cã thÓ chuyÓn b¹i thµnh th¾ng råi! Nãi ®o¹n, bçng nhiªn l∙o ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi tiÕp : - Sau ®ã An Cöu C«ng míi nãi cho l∙o phu biÕt l∙o ta b¹i d­íi tay cña s­ tæ Ph­¬ng l∙o ®Ö t¹i Thiªn §µi... ChuyÖn nµy Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ nghe s­ phô nãi nªn kh«ng lÊy g× lµm ng¹c nhiªn, nh­ng ®èi víi ng­êi kh¸c th× ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn ®­îc nghe nªn kinh ng¹c kh«ng Ýt. An TiÓu B×nh trÇm ng©m mét lóc l©u råi nãi : - Ph­¬ng huynh biÕt chuyÖn nµy råi chø ? Nghe nãi ®©u lÖnh tæ cßn ®i du ngo¹n §«ng H¶i mét chuyÕn kh¸ l©u ®Êy ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi : - T¹i h¹ còng ®∙ nghe tiªn s­ nãi qua... Chµng ng­ng gi©y l¸t råi chuyÓn ®Ò tµi : - HiÒn ®Ö, ch¼ng biÕt h«m nay Chóc l∙o nh©n cã thÓ ®Õn kh«ng nhØ ? An TiÓu B×nh bËt c­êi vµ nãi : - TiÓu ®Ö lµm sao biÕt ®­îc ? H«m nay tiÓu ®Ö kh«ng lªn Th¸i ThÊt mµ ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - Chóng ta cïng lªn ®ã xem thö, ®­îc chø ? An TiÓu B×nh c­êi khanh kh¸ch råi nãi : - §­¬ng nhiªn lµ ®­îc ! Nãi ®o¹n nµng xoay ng­êi phãng b­íc ra ngoµi ngay tøc th×. Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung thñ chµo quÇn hïng vµ nãi : - V∙n bèi ®i mét l¸t sÏ vÒ ngay... Lêi ch­a døt th× ng­êi ®∙ ra khái kh¸ch ®­êng råi. T©n B¸ C«ng s÷ng sê nh×n theo, bçng nhiªn l∙o lín tiÕng gäi : - C¸c ng­¬i chê l∙o phu víi... ChØ thÊy l∙o l¾c vai mét c¸i th× th©n h×nh ®∙ vót ®i nh­ mét lµn khãi nhÑ. Sau khi ba ng­¬i ®i khái th× quÇn hïng còng lÇn l­ît rêi kh¸ch ®­êng. Tèng Phï nh¾c Ho¾c Minh Phong l­u ý xem khi nµo TrÞnh §¹i C­¬ng tØnh l¹i, b¶n th©n l∙o còng ®éc hµnh ra khái s¬n m«n ThiÕu L©m tù. Th× ra, Tèng Phï còng theo sau TuyÕt Nghi, TiÓu B×nh vµ T©n B¸ C«ng mµ nh¾m tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt trùc chØ. D­êng nh­ bèn ng­êi còng ®Õn tr­íc hãc nói mét lóc nh­ng An TiÓu B×nh lµ ng­êi ®i vµo tr­íc. Bçng nhiªn nµng tung ng­êi phãng ra ngoµi vµ kªu lªn : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 19. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -321- - Chóc l∙o kh«ng cã ë trong ®éng. Tèng Phï mØm c­êi, nãi : -Kh«ng lÏ l∙o ta ®i cho chim ¨n ? An TiÓu B×nh nãi : - Kh«ng thÓ ! V∙n bèi võa tõ n¬i ®ã ®Õn ®©y mµ ! T©n B¸ C«ng nghe vËy th× ®éng lßng hiÕu kú, l∙o hái : - Chim g× ? ë ®©u vËy ? Tèng Phï c­êi h× h×, nãi : - MÊy n¨m qua, Chóc C«ng Minh ngµy ngµy bÇu b¹n víi chim trªn ®Ønh Th¸i ThÊt nµy, ®ã lµ mét lo¹i chim ®Æc biÖt do l∙o ta nu«i d­ìng. T©n B¸ C«ng hiÓu ra nªn µ mét tiÕng råi nãi : - Th× ra lµ thÕ ! L∙o quay sang nãi víi TiÓu B×nh : - B×nh nhi, Chóc C«ng Minh kh«ng cã ë chç tæ chim µ ? An TiÓu B×nh gËt ®Çu, nãi : - §óng vËy ! Bçng nhiªn thÇn s¾c cña nµng chît biÕn, nµng kªu thÊt thanh : - Cßn n÷a, t¹i sao kh«ng thÊy ®«i Kim t­íc nhØ ? Th× ra lóc nÇy nµng míi nhí, khi nµng ngang qua tæ chim th× kh«ng nh÷ng ch¼ng thÊy bãng d¸ng Chóc C«ng Minh ®©u c¶ mµ ngay c¶ ®«i Kim t­íc còng kh«ng thÊy trong tæ. Tèng Phï suy nghÜ mét l¸t råi nãi : - §óng råi ! L∙o phu ®∙ hiÓu ! An TiÓu B×nh liÒn hái : - Tèng l∙o hiÓu c¸i g× ? Chóc l∙o ®∙ ®i ®©u ? Tèng Phï mØm c­êi, nãi : - Cã lÏ l∙o ®∙ t×m ®­îc mét tæ chim kh¸c nªn dêi ®«i Kim t­íc qua ®ã ! - Tæ chim ®ã ë ®©u ? - L∙o phu kh«ng biÕt ! Nh­ng nhÊt ®Þnh lµ kh«ng cã chuyÖn g× nguy hiÓm x¶y ra víi Chóc l∙o qu¸i ®©u ! - Cã lÏ Tèng l∙o kh«ng nãi sai ! TiÓu B×nh võa døt lêi th× T©n B¸ C«ng buét miÖng nãi : - Chóc C«ng Minh kh«ng cã ë ®©y th× h¾n cã thÓ ®i ®Õn ®©u ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi : - T©n l∙o tiªn bèi, cã khi nµo... Chóc l∙o ®ang trªn ®­êng ®Õn ThiÕu L©m tù mµ chóng ta kh«ng gÆp ? T©n B¸ C«ng gËt ®Çu, nãi : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 20. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -322- - Còng cã thÓ... Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn nãi: - VËy th× chóng ta ë ®©y cho lµm g× cho phÝ thêi gian ? T©n B¸ C«ng c­êi ha h¶, nãi : - Kh«ng sai, l∙o ®Ö, chóng ta håi tù th«i ! Nãi ®o¹n l∙o quay ng­êi tung b­íc ®i ngay. Tèng Phï, TuyÕt Nghi vµ TiÓu B×nh h¬i do dù mét l¸t, khi bän hä chuÈn bÞ h¹ s¬n th× ®ét nhiªn thÊy T©n B¸ C«ng phi th©n ch¹y ng­îc lªn, trong tay l∙o cßn c¾p mét ng­êi. Bän Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c v« cïng, Tèng Phï nh×n kü råi bçng nhiªn kªu thÊt thanh : - Háng bÐt, ng­êi nµy ch¼ng ph¶i lµ Chóc l∙o qu¸i sao ? An TiÓu B×nh còng buét miÖng nãi : - Kh«ng sai ! Kh«ng lÏ Chóc l∙o ®∙ bÞ h¹i... Hai ng­êi võa nãi mÊy c©u th× T©n B¸ C«ng ®∙ lªn ®Õn tuyÖt ®Ønh Th¸i ThÊt råi. NhÊt thêi quÇn hµo ®Òu v©y c¶ l¹i ®Ó xem râ thùc h­. o0o Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2