intTypePromotion=3

Hệ thống Internet và một số thủ thuật: Phần 1

Chia sẻ: Le Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
98
lượt xem
31
download

Hệ thống Internet và một số thủ thuật: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 Tài liệu Thủ thuật và Hệ thống Internet có nội dung trình bày các thủ thuật đối với hệ thống như tự bảo trì, bảo dưỡng máy tính, những hiểu biết về đầu phun mực, cùng học ngoại ngữ, làm cho đĩa CD-ROM khởi động được và các nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống Internet và một số thủ thuật: Phần 1

 1. THỦ THUẬT VỀ HỆ T H Ố N G W1DE G R O U P NGUYÊN TRUNG H!ÉU Nhà Xuất Bản Thanh N iê n -2 0 1 0
 2. r JU ì ỊC ________ ________ » ỉự € đ d ỉ ạiới UiiẬii................................................. ..ì CÁC ĨH Ủ THUẬT D ô i v ứ l HỆ THÔNG " ư h a o tr'i, l:ìno clơ ỡ rìg n i j y v i t í n h ....................... 6 N h ử u i ' h i r i i i)iê i v t' clau p í i u n m ự c ............... 1 2 C.Aing Iv.K lìiío .ii ni>iì ........................................... 1 ,ỉ í iX)jan r(>nK)vei' ..................................................... 15 B i ô n (l ìa CO-R,, C D - K V V t h à n h d ĩ.i m ỏ m ........ 2 4 Làni ('!io cỉĩa CD*R()M khới động dươc .... 29 L ò m sao k h i m á t ( I r i v c C D - R O M .................... 3 l\ỉi(’i ciỏng hni ho (liều hành .....................J3 h.\n Ị A nliiou ỏ z\\) iroiìg d 2ìị) .................... 35 . !0 u(‘ỉì ich ^iÚỊ.) lôi ơu hoa m.ụ tính ........ '.](} 20 k v n < i LỊ i c í i lỉu Ì 1Ó J h ù I h ố n ^ í 0 ' V V 9i 5 n .. .4 0 iHací L..1Í (lạĩ í hư')'ne ■rinh ....... . 3 2 ỉ iO' k iệ r n ! ị y j i
 3. Phong cách E-mail ..................................... 61 Điều nên và không nên làm khi sửdụng E-maii ... 64 Một số tổ hợp phím với phím Ctrl .............69 Ba bước để làm một bức ảnh động .......... 69 Tlul thuật Internet Explorer ........................73 Không đặt trang Web cố định ................... 75 Xem kích thước ảnh ....................................76 Xcm nhiều hơn và ìn tiết kiệm g iâ y ...........76 Không xuất hiện hộp thoại Connect ......... 77 Xóa danh sách dịa chỉ đã truy cáp ............77 r.iĩ nhac nền của VVeb .............................. 78 Tự dộng ẩn thanh công cụ với chế độ Full Screen ..........................................................79 Một sô tổ hỢp phím với phím Ctr! ..............79 Bỏ hình nền của trang Web khi in ............80 Thay đổi âm thanh báo đã nhận E-maiỉ xong ... 80 Bỏ nội dung cũ khi Reply ............................81 Đề phòng Virus trong File đính kèm ..........82 Llíli ỉại thông số Account nối m ạng............ 83 Xóa Temporary Internet Files....................... 84
 4. in mọt phần trang Web ............................ 84 Một số Shortcut để đóng mở cửa sổ l e ......ÍÌ5 Tạo nhanh một Shortcut cho trang W e b ...... 85 Lưu lại Messages rules ................................ 86 Giới hạn sô" ỉưựng Message tải xuông...... ÍỈ7 Tạo nhóm tin ............................................ 87 Tắt chế độ ỉàm việc Online ......................88 Teleport Prôlêin ........................................ 89 Gởi E-maiỉ ĩheo nhóm ................................ 93 Một sô" phím tăí với Ic ................................ 94 L ocỊ ì bỏ CỊLiang c á o từ In te rn e t ..........................94 Sử dụng Saigon Mail với CẰiílook Express 5 ... 96 Web Time 2.0 theo dõi thời gian lên mong Inlornet ..............................................97
 5. 9 ^ ỹ iổ i ik iệ u ( k ic h ạ n ỉ h â ĩ i mể)ì.' M ồ i ìií>ười chỉìuLị ta đẻií cớ th ể ỉ>iốỉig ìih a u ìĩố ỉi nbiỉàiììíi ìàiN iììộí kiộc ììào cíó. ỉibiỡìCị nổtt ììói vố kỳ x c ìo ỈỈI>Ỉ)Ố iìịịh iỘ Ị) t h ì c ó lõ l ạ i k h c ic n h a u . C ù ỉ i ^ cẢ)ung ìììộỉ lìuic clich. mộĩ uấĩi đè. củ Uíịìíủi thực hiộìì rất lìhẹ ììbcnìịị. (ĩirit Uịịhọ. ihôiìịị ìììiiìh. ỉiổ! kiựiìi (hfỢc thời ịị u i ì i I'à sức lực ĩìhìtììịị Ịạ i cổ kbôìỉiị /7 hạn thì CỊuá th ậ t thà! Siív ch(> cùnp, rề C U hâìỉ thì chihiiỉ Ui iịiốììịị ììhaii, YÌ cái cỉ>;iih íĩc HẶ^ỉíúi nay lìhaiih hdìỉ UỊịỉỉíìi kỉCỉ ỉà i/hítnii, ỉsU ìiiịhiỌnĩ thực ỉổ ìĩìù chính uíỊitờỉ đỏ phải ìỉh hcc ìxh. !ich ỉíiy intUỊị th()i lìiaĩỉ làni /’iộc lâìi ììổ'ìỉìỉ rời ỉìỉáy Ỉiỉìh. Kiìỉb Iií>ờiộnì kờt hợỊ') I'ới ìiỊịhiOìì cứu Ỉìỉỉì tồi. sáỉìịỉ IC ). khôn^íỉ H ỉbàììh ìiêìì ììbửìi^ kỹ x â o I.H in y ộ ỉ chiâíi. ỉ.àììĩ việc r ớ i ỉỉìà y tíìih c ù ỉig .ÌV íh c. i h ậ ĩ ì i c h i IIÓ c:ò)i rộĩỉ^íị h ơ n ỉ ỉ h ữ ì i i ị i>ì I i ị i i r ờ ĩ ta Hfớiiỉ>. • VỀ NỘI DUNG QUYẾN SÁCK- .Vộ/ {ỉiiìiẬị (Ịuvêìi sách húo tịồDi C (hủ thiiậi lé hệ ÍỈC ỉì.ìòììỊị. \\'iìu lo trs , \Vord, ỉix c d . /Ucd^.vs, P o ire rP o im L'à
 6. ỉ i i ỉ c n i e t do ìihỏni c b ú ỉiíị tô i tổìiịị hợp. biờn d ịch tic các íh ủ ỉiịị tiìi Tip\Vord trờìì ỉì ite n ì c l. và mộ\ p h ồ ì ì n ộ i cỉỉtììíị còìi ỉ ạ i c h ú iiq tô i Sĩỉu tầ m từ ih ô ìi^ l i i ỉ trcìììỉị ivcb c ủ a Lê Hoàn, Tạp C h i FC Worỉcỉ, 'Ị'ạỊ) Chi 'Ỉĩìỉ ỉ ỉ ọ c & D ờ i sốìiíi, và bâo S ^ ư à i Lao Dộĩig. Vôi tiììh thầìì cầu liốìỊ h a m học hỏi, lìm hiốH vố Uìì học c h ih m tôi n iìiố ìi i>iới ỉh iộ ii nhữfì,íị (hôìip, l in n à y đ ơ n với các hcni (ỉọc với h y ưụtìỉ^ sẽ ị>iúỊ) các b ạĩì (bao lá c với các i'('rỉí4 dự ìỉỊị írở ìiù n h iệ u quà. chityâĩì ììghiệỊ) h ơ iĩ troìiịị côtiị> riộc. .\'hỏiìì chúìig tôi XÌ7Ì chchì ỉhành C ÍD 0'ii các quỳ Ỳ Ì cơ (Ịĩuin bảo c h i liu hoc: T Ạ P C ! l í v c W O H D VN , T Ạ r C H Í T IN HỌC & D Ờ I SỐiNG, R Á O N G Ư Ờ I LA O O Ộ NC uâ írciììíị VVc'/; ciia Oììh l è Hoáìì dã c iiiỉịị ccỹ) cho g iớ i b tuỉ dọc cbÚHíị tô i lìhììníị il)ủiìiị iiu ỉ'ô c7/;/.í> cỊiiỳ iịiâ và b ổ ích. Cũììíỉ, ìib ờ kho cỉữ iiệh vù ỵiá ỉ i à y »ià ch ìh ỉiị tô i đ à có t i ỉ ỉiựn dê lổiự^ họp ĩìờĩ i (Ịỉiyổ)ỉ sách nhỏ ỉiáy. Chúc các húìi íịặt há i âược ììhiều thàìih cóìiịị' NHÓM LECS
 7. t ó ẽ ĩ É ĩ M Ĩ » Đôì vứl H T Ố IG Ệ HA ■ 5
 8. ỊỈỈÌK _í_Ìe_ _É _C _ É _ lÉ _ ______ __ J I _ _ _ _ _ _Ị ._Ị_ Hiện nay, máy vi tính đã trở nên quen thuộc, ch? cần có khoảng từ 4 đến 6 triệu đồng à bạn có thể sắm cho mình chiếc máy vi tính oại trung bình. Tuy nhiên, với trình độ kỹ thuật có hạn, nên đa số người dùng chĩ biết sử dụng khi máy đang hoạt động tốt mà không hề nghĩ đến việc bảo trì, bảo dưỡng máy. Do đó / 6
 9. không phát huy tối đa tuổi thọ của máy, có khi ại vò tình góp phần làm cho cấc bộ phận của máy tính nhanh hỏng. Làm thế nào để sửa chữa những vấn đề thông thường? Làm thế nào để tự bảo trì và kéo dài tuổi thọ máy tính của mình. Xin nêu một vài kinh nghiệm giúp bảo trì máy vi tính như sau: [ĨT M áy tính phải được đặt nơi khô ráo, tránh nơi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào, hay nơi quá bẩn bụi. 2^ Nếu ở trong môi trường nhiều bụi thì sau khi tát máy khoảng 15-20 phút (cho máy đủ thời gian íoả nhiệt) nên dùng mảnh vải che bụi cho cả máy vi tính và các thiết bị ngoại vi
 10. hàng bán thiết bị máy vi tính nào). Không nên dùng máy hút bụi vì có thể ỉàm tuột các mối kết nối hoặc làm hỏng những bộ phận nhỏ. Tránh cầm can dốc ngược từ trên xuống vì như vặy nó sè thổi chất làm lạnh thay vì khí. Nhớ thường xuyên kiểm tra quạt mát của bộ nguồn PC và làm sạch nó. Có thể nhìn thây quại này qua tâm lưới vỏ máy, nó hay bị dính bụi nhất. 3^ Không cần phải là một chuyên gia phần cứng, bạn vần có thể phục hồi được hộ thống máy của mình tình trạng bên bờ vực thẳm trong một số trường hợp sau đây; - Hệ thống bị treo hoặc thường gặp íỗi "General p ro te c tio n f a u 1 t '' của VVindov/s. Đó !à do CPU, quạt CPU, hoặc RAM bị cắm ỉỏng. Vậy bạn nên tắt hệ thống, mở hộp máy, cấm íại CPU trong khe cắm của nó. Tháo và lắp ỉại RAM. Bật máy kiểm tra xem quạt CPU có quay không. 8
 11. - Bậl máy nhưng không có gì trên màn hình. Là do kèt nối cáp màn hình bị lỏng, loặc màn hình bị hỏng. Bạn nÔ'n kiểm Ira sao cho cáp ngiiồn và cáp màn hình cỉơtk i;ắn chặt, bật nút còng tổc màn hình, chính [lUl điều chỉnh ánh sáng dề Ị.)hồnií khi ai dó kỉiông biết dà tắl côn^ lắc h0cỊ( íỉiỏii chinh nul n.ÌỴ. Cuối cùn^ ban có tỉiể manư’ màn hình của o • ^ mình cắm vào máy khcic' c!ể kicni ưci. - ỈKVỏy bật nluùig khòng liỉTi íliòy tỉĩa khởi dộn^, máy báo "R e p la c e th e d is k , and th e n p re s s any key" hoặc khổnq nhạn blốl ổ CD^RQM. Đó !à do ố dĩa IIÌỎÍTI vần ( ÒỈ1 mộl đĩn trong đó, bạn chỉ viẻc. iu)' (lĩo do ra và c1n Enter là dược. Hoặc, do cáp ổ đĩa bí hỏng hay
 12. xem cáp nguồn có nối với từng ổ đĩa không, hay có thể cáp đã bị đứt thì cần phải thay. - Các phím bị dính chặt hoặc lặp lại. Đó là do các chuyển mạch phím bị dính bụi, tóc hoặc rác vụn. Bạn ch? việc dùng bút bi hay dùng bút chì nhẹ nhàng bẩy phím kẹt lên, thổi bụi bằng khí nén. Nếu không đem lại kết quả tức là phím đã bị hỏng. - Sờ tay lên máy thây nóng, máy treo hoặc dừng vài phứt khi bật. Đó ỉà do quạt hệ thống bị hỏng hoặc dính bụi. Bạn nên mở vỏ máy, thổi bụi khỏi nguồn bằng nén khí. Thay thế bộ nguồn nếu quạt hỏng hoặc kêu to khi chạy. “ M áy chạy đến biểu tượng V\/indows rồi đứng như trời trồng. Đó là do VVindovvs đã bị sự cố. Bạn nên dùng đĩa khởi động khẩn câp để khởi động lại, sau đó dùng lệnh Scan Disk để sửa lỗi đĩa hay dùng chương trình diệt Virus 10
 13. để quét và kiểm tra. Nếu vẫn không được thì bạn phải cài lại VVinclovvs. Việc cài đật lại W indows cho máy tính thực ra cũng râì đơn giản nếu bạn có bộ cài đặt VVindovvs (thỏng thường bộ cài đặt này nằm ở thư mục SETUP trong ổ c hoặc bạn có thể mua từ các hiệu bán đĩa CD-ROM cài chương trình - giá bán từ 15.000 đến 35.000 đ/đĩa) nếu bạn là người thành thạo tiếng Anh. Còn nếu không, bạn có thể tham khảo qua các chuyên gia để xem họ cài đặt một lần và lần sau có thể tự ỉàm được. - Bọn nên thường xuyên chạy 2 chương ĩrình Scan Disk và Disk Deíragmenter của W indows để "b ồ i b ổ sức khoé'' cho máy. - Bạn nên mua bộ ổn áp hoặc lưu điện để giữ cho mấy của mình không bị ảnh hưởng của dòng điện thay đổi, hay mât điện đột ngột, sau khi tắt xong hày chờ tối thiểu 30 giây mới 11
 14. lai. N ếu công tác điện chập chờn h ãy sửa NHIĨlỉG HIỂU BIỀT VỂ ĐẦU PHUN Mực ại sao người ta không khuyên lau sạch đầu in, đặc biệt là không lau bằng cồn? Vì dùng cồn sẽ huỷ hoại đầu in nhanh. Thoy vào đó phải dùng một khăn vải không có ỉong, thấrn nước cấ{. Đát đầu in iên khán này tcvong vài giriy dể làm mềm mực, rồi lau nhẹ nhàng iên bề rnặí và các miếng đệm. Ý kiến của clìuyén viên sửa chữa trên đây dã nỊiâii mạnii iTiột quy tắc quan trọng khi lầm việc với các chất lỏng iẩy rửa và các thiết bị điộfi :ử. Khống \)ã0 i]\à được tự ý áp đặt trực tiep bcìí kỳ một chát lỏng nào vào các linh kiện điộn lử. Mộí giọt nước, cồn, hay bấĩ kỳ tóc nhân tẩy rửa nào rơi không đúng chỗ đều 12
 15. có thể làm hồng mạch điện tinh vi, các lớp phủ và các chất kết dính được sử dụng trong các thiết bị điện tử. thấm ướt hay phun dung dịch lên một chiếc khăn không có lông rồi cẩn thận lau sạch bề mặt của đầu in, và chỉ bề mặt mà thòi. Nhiều hãng chế tạo máy in phun thu lợi dựa trẽn các: bộ phận thay thế, nên họ không chủ ý dến lời khuyên quý báu của chuyên viên sửa chiìa Nếu nước C c íí không có tác. dụng, hãy thu dùng cồn riêng, cẩn thận không !àm hỏng các bộ phận khác của máy in thì bạn còn mộr ít cơ rnaỵ liết kiệm được một đầu in nếu không sè ĩrỏ nên vô dụng. CỦNG HỌC NGOẠI NGỮ Tôi đang học tiếng Đức. Từ trước đến nay tôi vần dùng tiện ích Character Map của 13
 16. VVindovvs để chèn các ký tự ngôn ngử nước ngoài vào một tài liệu không phải tiếng Anh, nhưng như vậy râ"t bâ^t tiện. Có cách nào câu tạo lại bàn phím để đánh các ký tự này? VVindovvs 98 có hỗ trợ bàn phím với hơn 60 ngôn ngữ, bao gồm cả 20 thổ ngử Tây Ban Nha và 5 thổ ngử Đức. Để thay đổi cách bố trí bàn phím, bạn mở Keyboard trong Conírol Panel và nhâ^n vào mục Language. Sau đó nhấn vào Add để hiển thị danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ. Hãy chọn Standard hoặc Svviss Derman. Có khả nàng phải cần*CD W indows để cài dặt cách bố trí ngôn ngữ nước ngoài nếu nó chưa có trẽn hộ thống của bạn. Nếu chưa sẵn sàng đốí với một cách bố trí bàn phím mới, bạn sẽ có các tuỳ chọn khác. Thay vì tập ký tự Cerman, bạn chọn để cài đặr tập ký tự "United States English - Internationa 14
 17. củng bằng trình tự như trẽn. Sự ỉựa chọn này cho phép bạn gõ nhửng ký tự quốc tế bằng cách sử dụng lổ hợp bàn phím - và một phím. Bạn cũng có thể chuyển đổi giữa các cách bố trí US.English và Cerman. VVindovvs cho phép bạn đặt một biểu tượng trong khaỵ hệ thông tại mọi thời điểm cách bố trí đa bàn phím được cài đặt. Để hiệu lực hoá tính nàng này, bạn chỉ cần đánh dâu vào ô Enabie Indicaĩor on taskbar ở bên dưới mục Keyboard Properties. Windows 95/98/ME. • Trừ khử bất cứ Trojan Horse nguy hiểm nào. 15
 18. Scan máy vi tính đê tìm Troịan Horse, quét tâ^t cả các file được nạp vào thời điểm khởi động máỵ. Gỡ bỏ Trojan Horse và sửa chữa các íile hệ thống bị Troịan làm hư hỏng. Gờ bỏ Trojan ngay cả khí nó đang được W indows sử dụng. Sửa chửa các íile hệ thống đã bị chỉnh sửa bởi Trojan. Troịan Remover ỉà một còng cụ bảo vê an toàn cho hệ thống máy vi tính. Nó có chức năng giúp bạn phát hiện và gờ bỏ các Trojan Horses. Nó là một phương thức đặc trị chống Trojan khi các phần mềm aníi-virus tiêu chuẩn 16
 19. khác không thế phát hiện hay tiêu diệt được cái loại "virus" nằm vùng đáng ghét kia. Thật ra hầu hết các công cụ quét virus và Trojan clều có thể phát giác được những "Con ngựũ ỉhảnh Troũ" tai ương, nhưng không phải lúc nào củng có ihể trừ khử chúng một cách hữu hiệu, nhất là khi chúng đã được kích hoại. Trojan Remover được viết chuyên cho tác vụ chỉnh sửa ỉai íile W IN .IN I đã bị Trojan phá phách và gỡ bỏ các key mà Troịan gài vào W indows Registry. Nó cũng phát hiện và gỡ bỏ các sự chỉnh sửa hệ thống mà một số Trojan tai quái thực hiện hòng qua mặt nhiều công cụ quét virus và Trojan. Vậy Trojan Remover hoạt động ra sao ? • Trojan Remover sè khảo sát tâì cả các íile hệ thống, bao gồm VVindovvs Registry, và xác định các: chương trình vầ các fiie nào được ra íệnh nạp ỉúc khởi 17
 20. động máy. Hầu hết các Trojan Horses (một khi đă được kích hoạt) đều được oad theo kiểu nàỵ. Trojan Remover sẽ quét TẤT CẢ các file được ioad ở lúc khởi động máy (boot time) để truy n ã ’ các Remote Access Trojan (các Trojan tiếp cận từ xa), tức là các 'backdoors' (như NetBus, SubSeven, Back Oriíice, ...) Mồi khi phát hiện mộí Troịan hav một chương trình không được thừa nhận, Trojan Remover sê đưa ra một thông báo pop-up báo động, cho biết vị trí và tên của file đó. Nó củng để xuát cho mình được triệt hạ các vết tích của chương trình nguy hiểm đó ra khỏi các íiỉe hệ thống và cho phép bạn đổi tên file đó để ngăn không cho nó chạy. 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản