Hệ thống quạt nước rửa kiếng

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
75
lượt xem
23
download

Hệ thống quạt nước rửa kiếng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống quạt nước rửa kiếng

 1. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh Kh¸i qu¸t Kh¸i qu¸t HÖ thèng g¹t n­íc vµ röa kÝnh lµ mét hÖ thèng ®¶m b¶o cho ng­êi l¸i nh×n ®­îc râ rµng b»ng c¸ch g¹t n­íc m­a trªn kÝnh tr­íc vµ kÝnh sau khi trêi m­a. HÖ thèng cã thÓ lµm s¹ch bôi bÈn trªn kÝnh ch¾n giã phÝa tr­íc nhê thiÕt bÞ röa kÝnh. V× vËy ®©y lµ thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho sù an toµn cña xe khi ch¹y. GÇn ®©y mét sè kiÓu xe cã thÓ thay ®æi tèc ®é g¹t n­íc theo tèc ®é xe vµ tù ®éng g¹t n­íc khi trêi m­a. (1/1) C¸c bé phËn VÞ trÝ HÖ thèng g¹t n­íc vµ röa kÝnh gåm c¸c bé phËn sau. 1. CÇn g¹t n­íc phÝa tr­íc/L­ìi g¹t n­íc phÝa tr­íc 2. M« t¬ vµ c¬ cÊu dÉn ®éng g¹t n­íc phÝa tr­íc 3. Vßi phun cña bé röa kÝnh tr­íc 4. B×nh chøa n­íc röa kÝnh (cã m« t¬ röa kÝnh) 5. C«ng t¾c g¹t n­íc vµ röa kÝnh (Cã r¬le ®iÒu khiÓn g¹t n­íc gi¸n ®o¹n) 6. CÇn g¹t n­íc phÝa sau/l­ìi g¹t n­íc phÝa sau 7. M« t¬ g¹t n­íc phÝa sau 8. R¬le ®iÒu khiÓn bé g¹t n­íc phÝa sau (1/2) Tham kh¶o 9. Bé ®iÒu khiÓn g¹t n­íc (ECU J/B phÝa hµnh kh¸ch) 10. C¶m biÕn n­íc m­a (2/2) -1-
 2. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh C¸c bé phËn CÊu t¹o 1. CÇn g¹t n­íc/thanh g¹t n­íc (1) Kh¸i qu¸t chung Cã mét sè bé phËn chÝnh trong hÖ thèng g¹t n­íc. CÊu tróc cña g¹t n­íc lµ mét l­ìi cao su g¹t n­íc ®­îc l¾p vµo thanh kim lo¹i gäi lµ thanh g¹t n­íc. G¹t n­íc ®­îc dÞch chuyÓn tuÇn hoµn nhê cÇn g¹t. V× l­ìi g¹t n­íc ®­îc Ðp vµo kÝnh tr­íc b»ng lß xo nªn g¹t n­íc cã thÓ g¹t ®­îc n­íc m­a nhê dÞch chuyÓn thanh g¹t n­íc. ChuyÓn ®éng tuÇn hoµn cña g¹t n­íc ®­îc t¹o ra bëi m« t¬ vµ c¬ cÊu dÉn ®éng. V× l­ìi cao su l¾p vµo thanh g¹t n­íc bÞ mßn do sö dông vµ do ¸nh s¸ng mÆt trêi vµ nhiÖt ®é m«i tr­êng v.v… nªn ph¶i thay thÕ phÇn l­ìi cao su nµy mét c¸ch ®Þnh kú. (2) G¹t n­íc ®­îc che mét nöa/g¹t n­íc che hoµn toµn G¹t n­íc th«ng th­êng cã thÓ nh×n thÊy tõ phÝa tr­íc cña xe. Tuy nhiªn ®Ó ®¶m b¶o tÝnh khÝ ®éng häc, bÒ mÆt l¾p ghÐp ph¼ng vµ tÊm nh×n réng nªn nh÷ng g¹t n­íc gÇn ®©y ®­îc che ®i d­íi n¾p ca p«. G¹t n­íc cã thÓ nh×n thÊy mét phÇn gäi lµ g¹t n­íc che mét nöa, g¹t n­íc kh«ng nh×n thÊy ®­îc gäi lµ g¹t n­íc che hoµn toµn. Gîi ý: Víi g¹t n­íc che hoµn toµn nÕu nã bÞ phñ b¨ng tuyÕt hoÆc ë trong c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c, th× g¹t n­íc kh«ng thÓ dÞch chuyÓn ®­îc. NÕu cè t×nh lµm s¹ch tuyÕt b»ng c¸ch cho hÖ thèng g¹t n­íc ho¹t ®éng c­ìng bøc cã thÓ lµm háng m« t¬ g¹t n­íc. §Ó ng¨n ngõa hiÖn t­îng nµy, phÇn lín c¸c mÉu xe cã cÊu tróc chuyÓn chÕ ®é g¹t n­íc che hoµn toµn sang chÕ ®é g¹t n­íc che mét phÇn b»ng tay. Sau khi bËt sang g¹t n­íc che mét nöa, cÇn g¹t n­íc cã thÓ ®ãng trë l¹i b»ng c¸ch dÞch chuyÓn nã theo h­íng mòi tªn ®­îc chØ ra trªn h×nh vÏ. 1/5) 2. C«ng t¾c g¹t n­íc vµ röa kÝnh (1) C«ng t¾c g¹t n­íc C«ng t¾c g¹t n­íc ®­îc bè trÝ trªn trôc trô l¸i, ®ã lµ vÞ trÝ mµ ng­êi l¸i cã thÓ ®iÒu khiÓn bÊt kú lóc nµo khi cÇn. C«ng t¾c g¹t n­íc cã c¸c vÞ trÝ OFF (dõng), LO (tèc ®é thÊp) vµ HI (tèc ®é cao) vµ c¸c vÞ trÝ kh¸c ®Ó ®iÒu khiÓn chuyÓn ®éng cña nã. Mét sè xe cã vÞ trÝ MIST (g¹t n­íc chØ ho¹t ®éng khi c«ng t¾c g¹t n­íc ë vÞ trÝ MIST (s­¬ng mï), vÞ trÝ INT (g¹t n­íc ho¹t ®éng ë chÕ ®é gi¸n ®o¹n trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh) vµ mét c«ng t¾c thay ®æi ®Ó ®iÒu chØnh kho¶ng thêi gian g¹t n­íc. Trong nhiÒu tr­êng hîp c«ng t¾c g¹t n­íc vµ röa kÝnh ®­îc kÕt hîp víi c«ng t¾c ®iÒu khiÓn ®Ìn. V× vËy, ®«i khi ng­êi ta gäi lµ c«ng t¾c tæ hîp. ë nh÷ng xe cã trang bÞ g¹t n­íc cho kÝnh sau, th× c«ng t¾c g¹t n­íc sau còng n»m ë c«ng t¾c g¹t n­íc vµ ®­îc bËt vÒ gi÷a c¸c vÞ trÝ ON vµ OFF. Mét sè xe cã vÞ trÝ INT cho g¹t n­íc kÝnh sau. ë nh÷ng kiÓu xe gÇn ®©y, ECU ®­îc ®Æt trong c«ng t¾c tæ hîp cho MPX (hÖ thèng th«ng tin ®a chiÒu). (2) R¬le ®iÒu khiÓn g¹t n­íc gi¸n ®o¹n R¬ le nµy kÝch ho¹t c¸c g¹t n­íc ho¹t ®éng mét c¸ch gi¸n ®o¹n. PhÇn lín c¸c kiÓu xe gÇn ®©y c¸c c«ng t¾c g¹t n­íc cã r¬le nµy ®­îc sö dông réng r·i. Mét r¬le nhá vµ m¹ch tranzisto gåm cã tô ®iÖn vµ ®iÖn trë cÊu t¹o thµnh r¬ le ®iÒu khiÓn g¹t n­íc gi¸n ®o¹n. Dßng ®iÖn tíi m« t¬ g¹t n­íc ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng r¬ le nµy theo tÝn hiÖu ®­îc truyÒn tõ c«ng t¾c g¹t n­íc lµm cho m« t¬ g¹t n­íc ch¹y gi¸n ®o¹n. (3) C«ng t¾c röa kÝnh C«ng t¾c bé phËn röa kÝnh ®­îc kÕt hîp víi c«ng t¾c g¹t n­íc. M« t¬ röa kÝnh ho¹t ®éng vµ phun n­íc röa kÝnh khi bËt c«ng t¾c nµy. (2/5) -2-
 3. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh C¸c bé phËn CÊu t¹o 3. M« t¬ g¹t n­íc (1) Kh¸i qu¸t chung M« t¬ d¹ng lâi s¾t tõ lµ nam ch©m vÜnh cöu ®­îc sö dông lµm m« t¬ g¹t n­íc. M« t¬ g¹t n­íc g åm cã m«t¬ vµ bé truyÒn b¸nh r¨ng ®Ó lµm gi¶m tèc ®é ra cña m« t¬. M« t¬ lâi s¾t tõ g¹t n­íc cã 3 chæi than tiÕp ®iÖn: chæi tèc ®é thÊp, chæi tèc ®é cao vµ mét chæi dïng chung (®Ó tiÕp m¸t). Mét c«ng t¾c d¹ng cam ®­îc bè trÝ trong b¸nh r¨ng ®Ó g¹t n­íc dõng ë vÞ trÝ cè ®Þnh trong mäi thêi ®iÓm. (2) ChuyÓn ®æi tèc ®é m«t¬ Mét søc ®iÖn ®éng ng­îc ®­îc t¹o ra trong cuén d©y phÇn øng khi m« t¬ quay ®Ó h¹n chÕ tèc ®é quay cña m« t¬. · Ho¹t ®éng ë tèc ®é thÊp Khi dßng ®iÖn ®i vµo cuén d©y phÇn øng tõ chæi than tèc ®é thÊp, mét søc ®iÖn ®éng ng­îc lín ®­îc t¹o ra. KÕt qu¶ lµ m« t¬ quay víi vËn tèc thÊp. · Ho¹t ®éng ë tèc ®é cao Khi dßng ®iÖn ®i vµo cuén d©y phÇn øng tõ chæi tiÕp ®iÖn tèc ®é cao, mét søc ®iÖn ®éng ng­îc nhá ®­îc t¹o ra. KÕt qu¶ lµ m« t¬ quay víi tèc ®é cao. (3/5) (3) C«ng t¾c d¹ng cam C¬ cÊu g¹t n­íc cã chøc n¨ng dõng thanh g¹t n­íc t¹i vÞ trÝ cè ®Þnh. Do cã chøc n¨ng nµy thanh g¹t n­íc lu«n ®­îc b¶o ®¶m dõng ë d­íi cïng cña kÝnh ch¾n giã khi t¾t c«ng t¾c g¹t n­íc. C«ng t¾c d¹ng cam thùc hiÖn chøc n¨ng nµy. C«ng t¾c nµy cã ®Üa cam sÎ r·nh ch÷ V vµ 3 ®iÓm tiÕp xóc. Khi c«ng t¾c g¹t n­íc ë vÞ trÝ LO/HI, ®iÖn ¸p ¾c qui ®­îc ®Æt vµo m¹ch ®iÖn vµ dßng ®iÖn ®i vµo m« t¬ g¹t n­íc qua c«ng t¾c g¹t n­íc lµm cho m« t¬ g¹t n­íc quay. Tuy nhiªn, ë thêi ®iÓm c«ng t¾c g¹t n­íc t¾t, nÕu tiÕp ®iÓm P2 ë vÞ trÝ tiÕp xóc mµ kh«ng ph¶i ë vÞ trÝ r·nh th× ®iÖn ¸p cña ¾c qui vÉn ®­îc ®Æt vµo m¹ch ®iÖn vµ dßng ®iÖn ®i vµo m« t¬ g¹t n­íc tíi tiÕp ®iÓm P1 qua tiÕp ®iÓm P2 lµm cho m« t¬ tiÕp tôc quay. Sau ®ã b»ng viÖc quay ®Üa cam lµm cho tiÕp ®iÓm P2 ë vÞ trÝ r·nh do ®ã dßng ®iÖn kh«ng ®i vµo m¹ch ®iÖn vµ m« t¬ g¹t n­íc bÞ dõng l¹i. Tuy nhiªn, do qu¸n tÝnh cña phÇn øng, m« t¬ kh«ng dõng l¹i ngay lËp tøc vµ tiÕp tôc quay mét Ýt. KÕt qu¶ lµ tiÕp ®iÓm P3 v­ît qua ®iÓm dÉn ®iÖn cña ®Üa cam. Thùc hiÖn viÖc ®ãng m¹ch nh­ sau: PhÇn øng ® Cùc (+)1 cña m« t¬ ® c«ng t¾c g¹t n­íc ® cùc S cña m« t¬ g¹t n­íc ® tiÕp ®iÓm P1 ® P3®phÇn øng. V× phÇn øng t¹o ra søc ®iÖn ®éng ng­îc trong m¹ch ®ãng nµy, nªn qu¸ tr×nh h·m m« t¬ b»ng ®iÖn ®­îc t¹o ra vµ m« t¬ ®­îc dõng l¹i t¹i ®iÓm cè ®Þnh. -3-
 4. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh C¸c bé phËn CÊu t¹o (4/5) 4. M« t¬ röa kÝnh (1) M« t¬ röa kÝnh tr­íc/kÝnh sau §æ n­íc röa kÝnh vµo b×nh chøa trong khoang ®éng c¬. B×nh chøa n­íc röa kÝnh ®­îc lµm tõ b×nh nhùa mê vµ n­íc röa kÝnh ®­îc phun nhê m« t¬ röa kÝnh ®Æt trong b×nh chøa. M« t¬ bé röa kÝnh cã d¹ng c¸nh qu¹t nh­ ®­îc sö dông trong b¬m nhiªn liÖu. Cã hai lo¹i hÖ thèng röa kÝnh ®èi víi « t« cã röa kÝnh sau: Mét lo¹i cã b×nh chøa chung cho c¶ bé phËn röa kÝnh tr­íc vµ sau, cßn lo¹i kia cã hai b×nh chøa riªng cho bé phËn röa kÝnh tr­íc vµ bé phËn röa kÝnh sau. Ngoµi ra, cßn cã mét lo¹i ®iÒu chØnh vßi phun cho c¶ kÝnh tr­íc vµ kÝnh sau nhê m« t¬ röa kÝnh ®iÒu khiÓn c¸c van vµ mét lo¹i kh¸c cã hai m« t¬ riªng cho bé phËn röa kÝnh tr­íc vµ bé phËn röa kÝnh sau ®­îc ®Æt trong b×nh chøa. (2) VËn hµnh kÕt hîp víi bé phËn röa kÝnh Lo¹i nµy tù ®éng ®iÒu khiÓn c¬ cÊu g¹t n­íc khi phun n­íc röa kÝnh sau khi bËt c«ng t¾c röa kÝnh mét thêi gian nhÊt ®Þnh ®ã lµ “sù vËn hµnh kÕt hîp víi bé phËn röa kÝnh”. §ã lµ sù vËn hµnh ®Ó g¹t n­íc röa kÝnh ®­îc phun trªn bÒ mÆt kÝnh tr­íc. (5/5) -4-
 5. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh Ho¹t ®éng Nguyªn lý ho¹t ®éng cña g¹t n­íc 1. Nguyªn lý ho¹t ®éng khi c«ng t¾c g¹t n­íc ë vÞ trÝ LOW/MIST Khi c«ng t¾c g¹t n­íc ®­îc bËt vÒ vÞ trÝ tèc ®é thÊp hoÆc vÞ trÝ g¹t s­¬ng, dßng ®iÖn ®i vµo chæi than tiÕp ®iÖn tèc ®é thÊp cña m« t¬ g¹t n­íc (tõ nay vÒ sau gäi t¾t lµ “LO”) nh­ ®­îc chØ ra trªn h×nh vÏ vµ g¹t n­íc ho¹t ®éng ë tèc ®é thÊp. (1/6) 2. Nguyªn lý ho¹t ®éng khi c«ng t¾c g¹t n­íc ë vÞ trÝ HIGH Khi c«ng t¾c g¹t n­íc ®­îc bËt vÒ vÞ trÝ tèc ®é cao, dßng ®iÖn ®i vµo chæi tiÕp ®iÖn cao cña m« t¬ g¹t n­íc HI nh­ ®­îc chØ ra trªn h×nh vÏ vµ g¹t n­íc ho¹t ®éng ë tèc ®é cao. (2/6) -5-
 6. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh Ho¹t ®éng Nguyªn lý ho¹t ®éng cña c¬ cÊu g¹t n­íc 3. Nguyªn lý ho¹t ®éng khi t¾t c«ng t¾c g¹t n­íc OFF NÕu t¾t c«ng t¾c g¹t n­íc ®­îc vÒ vÞ trÝ OFF trong khi m« t¬ g¹t n­íc ®ang ho¹t ®éng, th× dßng ®iÖn sÏ ®i vµo chæi than tèc ®é thÊp cña m« t¬ g¹t n­íc nh­ ®­îc chØ ra trªn h×nh vÏ vµ g¹t n­íc ho¹t ®éng ë tèc ®é thÊp. Khi g¹t n­íc tíi vÞ trÝ dõng, tiÕp ®iÓm cña c«ng t¾c d¹ng cam sÏ chuyÓn tõ phÝa P3 sang phÝa P2 vµ m« t¬ dõng l¹i. Gîi ý khi söa ch÷a: NÕu c«ng t¾c cam trong m« t¬ g¹t n­íc bÞ háng vµ d©y nèi gi÷a c«ng t¾c g¹t n­íc vµ c«ng t¾c d¹ng cam bÞ ®øt , th× sÏ x¶y ra c¸c triÖu chøng sau ®©y: · Khi c«ng t¾c d¹ng cam bÞ háng NÕu tiÕp ®iÓm P3 bÞ háng trong khi m« t¬ g¹t n­íc ®ang ho¹t ®éng, th× tiÕp ®iÓm P1 sÏ kh«ng ®­îc nèi víi tiÕp ®iÓm P3 khi t¾t c«ng t¾c g¹t n­íc. KÕt qu¶ lµ m« t¬ g¹t n­íc sÏ kh«ng ®­îc phanh h·m b»ng ®iÖn vµ m« t¬ g¹t n­íc kh«ng thÓ dõng ë vÞ trÝ x¸c ®Þnh , mµ nã sÏ tiÕp tôc quay. · Khi d©y nèi gi÷a cùc 4 cña c«ng t¾c g¹t n­íc vµ m« t¬ g¹t n­íc bÞ ®øt Th«ng th­êng, khi t¾t c«ng t¾c g¹t n­íc OFF, th× thanh g¹t sÏ ho¹t ®éng tíi khi vÒ vÞ trÝ dõng. Nh­ng nÕu d©y nèi gi÷a cùc 4 cña c«ng t¾c g¹t n­íc vµ m« t¬ g¹t n­íc bÞ ®øt, th× tÊm g¹t sÏ kh«ng vÒ vÞ trÝ dõng mµ nã dõng ngay lËp tøc ë vÞ trÝ t¾t c«ng t¾c. (3/6) -6-
 7. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh Ho¹t ®éng Nguyªn lý ho¹t ®éng cña g¹t n­íc 4. Nguyªn lý ho¹t ®éng khi bËt c«ng t¾c g¹t n­íc ®Õn vÞ trÝ “INT” (1) Ho¹t ®éng khi tranzisto bËt ON Khi bËt c«ng t¾c g¹t n­íc ®Õn vÞ trÝ INT, th× tranzisto Tr1 ®­îc bËt lªn mét lóc lµm cho tiÕp ®iÓm r¬ le ®­îc chuyÓn tõ A sang B. Khi tiÕp ®iÓm r¬ le tíi vÞ trÝ B,dßng ®iÖn ®i vµo m« t¬ (LO) vµ m« t¬ b¾t ®Çu quay ë tèc ®é thÊp. (4/6) (2) Ho¹t ®éng khi tranzisto Tr ng¾t OFF Tr1 nhanh chãng ng¾t ngay lµm cho tiÕp ®iÓm r¬ le chuyÓn l¹i tõ B vÒ A. Tuy nhiªn, khi m« t¬ b¾t ®Çu quay tiÕp ®iÓm cña c«ng t¾c cam chuyÓn tõ P3 sang P2, do ®ã dßng ®iÖn tiÕp tôc ®i vµo chæi than tèc ®é thÊp cña m« t¬ vµ m« t¬ lµm viÖc ë tèc ®é thÊp råi dõng l¹i khi tíi vÞ trÝ dõng cè ®Þnh. Tranzisto Tr1 l¹i bËt ngay lµm cho g¹t n­íc tiÕp tôc ho¹t ®éng gi¸n ®o¹n trë l¹i. ë lo¹i g¹t n­íc cã ®iÒu chØnh thêi gian gi¸n ®o¹n, biÕn trë thay ®æi gi¸ trÞ nhê xoay c«ng t¾c ®iÒu chØnh vµ m¹ch ®iÖn tranzisto ®iÒu chØnh kho¶ng thêi gian cÊp ®iÖn cho tranzisto vµ lµm cho thêi gian ho¹t ®éng gi¸n ®o¹n ®­îc thay ®æi. (5/6) -7-
 8. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh Ho¹t ®éng Nguyªn lý ho¹t ®éng cña bé phËn röa kÝnh 1. Nguyªn lý ho¹t ®éng khi bËt c«ng t¾c röa kÝnh ON Khi bËt c«ng t¾c röa kÝnh dßng ®iÖn ®i vµo m« t¬ röa kÝnh. ë c¬ cÊu g¹t n­íc cã sù kÕt hîp víi röa kÝnh, tranzisto Tr1 bËt theo chu kú ®· ®Þnh khi m« t¬ g¹t n­íc ho¹t ®éng lµm cho g¹t n­íc ho¹t ®éng mét hoÆc hai lÇn ë cÊp tèc ®é thÊp. Thêi gian tr1 bËt lµ thêi gian ®Ó tô ®iÖn trong m¹ch tranzisto n¹p ®iÖn trë l¹i. Thêi gian n¹p ®iÖn cña tô ®iÖn phô thuéc vµo thêi gian ®ãng c«ng t¾c röa kÝnh. (6/6) Tham th¶o HÖ thèng vµ chøc n¨ng ho¹t ®éng míi 1. HÖ thèng g¹t n­íc d¶i réng (1) Kh¸i qu¸t chung HÖ thèng g¹t n­íc d¶i réng ®­îc trang bÞ ®Ó gi÷ cho khu vùc g¹t n­íc qui ®Þnh kh«ng phô thuéc vµo tèc ®é g¹t n­íc. ë hÖ thèng g¹t n­íc th«ng th­êng, khu vùc g¹t n­íc cã kh¶ n¨ng trë nªn réng h¬n do qu¸n tÝnh nhê tèc ®é g¹t n­íc khi ho¹t ®éng ë tèc ®é cao. CÇn ph¶i quan t©m tíi ®iÒu nµy khi x¸c lËp khu vùc g¹t n­íc. KÕt qu¶ lµ khu vùc g¹t n­íc sÏ nhá ®i, ®ã lµ khu vùc cßn l¹i sÏ t¨ng lªn khi g¹t n­íc ho¹t ®éng ë tèc ®é thÊp. HÖ thèng g¹t n­íc d¶i réng tù ®éng lµm cho khu vùc g¹t n­íc gi¶m ®i/t¨ng lªn ®Ó gi¶m khu vùc cßn l¹i ë tèc ®é thÊp. (1/6) -8-
 9. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh Tham th¶o HÖ thèng míi vµ chøc n¨ng ho¹t ®éng míi (2) CÊu t¹o ë hÖ thèng g¹t n­íc d¶i réng, m« t¬ ®­îc ®Æt c¹nh m« t¬ g¹t n­íc th«ng th­êng vµ vÞ trÝ cña cña c¬ cÊu dÉn ®éng g¹t n­íc thay ®æi ®­îc. Trong kÕt cÊu nµy, khi m« t¬ g¹t n­íc d¶i réng ho¹t ®éng, trôc vÝt quay vµ sau ®ã b¸nh vÝt quay. KÕt qu¶ v× cÇn kh«ng t¶i ho¹t ®éng nªn vÞ trÝ cña c¬ cÊu ®iÒu khiÓn g¹t n­íc thay ®æi. · VÞ trÝ INT, LO cña c«ng t¾c g¹t n­íc Bé phËn ®iÒu khiÓn g¹t n­íc lµm cho m« t¬ g¹t n­íc d¶i réng th­êng quay tíi vÞ tÝ LO, vÞ trÝ trung t©m cña cÇn kh«ng t¶i thay ®æi (a tíi a’) vµ c¸nh tay ®ßn thay ®æi (b tíi b’, c tíi c’) ®ång thêi. KÕt qu¶ lµ thanh g¹t n­íc dÞch chuyÓn tõ vÞ trÝ dõng d­íi kÝnh tíi vÞ trÝ LO. Sau ®ã g¹t n­íc ho¹t ®éng gi¸n ®o¹n hoÆc ë tèc ®é thÊp. · VÞ trÝ HIGH cña c«ng t¾c g¹t n­íc Khi bËt c«ng t¾c g¹t n­íc ®Õn vÞ trÝ HIGH, m« t¬ g¹t n­íc d¶i réng th­êng quay tiÕp tõ vÞ trÝ LO vµ vÞ trÝ t©m cña cÇn kh«ng t¶i vµ c¸nh tay ®ßn thay ®æi (a ’ tíi a’’, b’ tíi b’’, c’ tíi c’’). KÕt qu¶ lµ gãc g¹t c¶ ®èi víi vÞ trÝ dõng vµ vÞ trÝ quay ®¶o chiÒu còng gi¶m xuèng. ë thêi ®iÓm nµy tÊm g¹t bÞ ¶nh h­ëng bëi lùc qu¸n tÝnh nªn nã thËm trÝ v­ît qua c¶ vÞ trÝ dõng vµ vÞ trÝ quay ®¶o chiÒu. Khu vùc g¹t thùc tÕ ®­îc duy tr× khi ho¹t ®éng gi¸n ®o¹n vµ ë tèc ®é thÊp. (2/6) 2. Chøc n¨ng INT ®iÒu chØnh kho¶ng thêi gian g¹t theo tèc ®é xe Chøc n¨ng nµy ®iÒu khiÓn kho¶ng thêi gian cña g¹t n­íc theo tèc ®é xe khi c«ng t¾c g¹t n­íc ë vÞ trÝ INT. D¶i ®iÒu chØnh kho¶ng thêi gian g¹t gåm 3 vÞ trÝ vµ ®­îc lùa chän bëi bé ®iÒu chØnh. Kho¶ng thêi gian g¹t cã thÓ ®­îc ®iÒu khiÓn v« cÊp trong mçi d¶i. (3/6) -9-
 10. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh Tham th¶o HÖ thèng míi vµ chøc n¨ng ho¹t ®éng míi 3. Chøc n¨ng bËt theo tèc ®é xe (1) Tæng quan chung Chøc n¨ng nµy cho phÐp tù ®éng bËt sang chÕ ®é ho¹t ®éng gi¸n ®o¹n khi c«ng t¾c g¹t n­íc ë vÞ trÝ LO vµ xe ®øng yªn. §Ó thùc hiÖn chøc n¨ng nµy tr¹ng th¸i dõng vµ ch¹y cña xe ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: · X¸c ®Þnh tr¹ng th¸i xe ch¹y Khi tèc ®é cña xe kh¸c 0 hoÆc ®Ìn phanh vµ ®Ìn phanh ®ç t¾t hoÆc cÇn sè ë ngoµi vÞ trÝ “P” hoÆc “N”. · X¸c ®Þnh tr¹ng th¸i xe dõng Khi tr¹ng th¸i kh¸c víi c¸c tr¹ng th¸i xe ch¹y ®­îc x¸c ®Þnh. (2) Nguyªn lý ho¹t ®éng Khi xe dõng, viÖc ®iÒu khiÓn c«ng t¾c g¹t n­íc tõ vÞ trÝ INT hoÆc HI vÒ vÞ trÝ LO lµm cho g¹t n­íc ho¹t ®éng 3 lÇn ë tèc ®é thÊp vµ sau ®ã tù ®éng chuyÓn vÒ chÕ ®é ho¹t ®éng gi¸n ®o¹n víi kho¶ng thêi gian xÊp xØ 2,5 gi©y. Khi xe ®ang ch¹y vµ c«ng t¾c ë vÞ trÝ LO viÖc dõng xe sÏ lµm cho g¹t n­íc lµm viÖc hai lÇn vµ sau ®ã chuyÓn vÒ ho¹t ®éng gi¸n ®o¹n víi kho¶ng thêi gian xÊp xØ 2,5 gi©y. (4/6) 4. Röa kÝnh kÕt hîp víi g¹t n­íc cã chøc n¨ng ng¨n ®äng n­íc trªn kÝnh Víi chøc n¨ng nµy, khi g¹t n­íc ë vÞ trÝ OFF hoÆc INT, bËt c«ng t¾c röa kÝnh kho¶ng 0,2 gi©y hoÆc l©u h¬n sÏ lµm cho bé röa kÝnh ho¹t ®éng vµ sau khi c«ng t¾c röa kÝnh bÞ ng¾t th× c¬ cÊu g¹t n­íc sÏ cïng ho¹t ®éng 3 lÇn ë tèc ®é thÊp. Tuú theo tèc ®é xe, sau khi g¹t n­íc ho¹t ®éng ë tèc ®é thÊp kÕt thóc kho¶ng 3 tíi 7 gi©y th× nã l¹i ho¹t ®éng trë l¹i ®Ó g¹t hÕt n­íc röa kÝnh cßn sãt l¹i. (5/6) -10-
 11. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh Tham th¶o HÖ thèng míi vµ chøc n¨ng ho¹t ®éng míi 5. Chøc n¨ng c¶m biÕn n­íc m­a (1) Kh¸i qu¸t chung Khi g¹t n­íc ë vÞ trÝ AUTO, chøc n¨ng nµy dïng mét c¶m biÕn m­a, nã ®­îc l¾p ë kÝnh tr­íc ®Ó ph¸t hiÖn l­îng m­a vµ ®iÒu khiÓn thêi gian g¹t n­íc tèi ­u t­¬ng øng theo l­îng m­a. (2) C¶m biÕn n­íc m­a C¶m biÕn n­íc m­a gåm cã 1 ®ièt ph¸t tia hång ngo¹i (LED) vµ mét ®ièt quang ®Ó nhËn c¸c tia nµy. Ph­¬ng ph¸p ph¸t hiÖn l­îng n­íc m­a dùa trªn l­îng tia hång ngo¹i ®­îc ph¶n x¹ bëi kÝnh tr­íc cña xe. VÝ dô nÕu kh«ng cã n­íc m­a trªn khu vùc ph¸t hiÖn, c¸c tia hång ngo¹i ®­îc ph¸t ra tõ LED ®Òu ®­îc kÝnh tr­íc ph¶n x¹ vµ ®ièt quang sÏ nhËn c¸c tia ph¶n x¹ nµy. Mét d¶i cña c¶m biÕn n­íc m­a sÏ ®iÒn vµo khe hë gi÷a thÊu kÝnh vµ kÝnh tr­íc. NÕu cã m­a ë khu vùc ph¸t hiÖn, th× mét phÇn tia hång ngo¹i ph¸t ra sÏ bÞ xuyªn thÊu ra ngoµi do sù thay ®æi hÖ sè ph¶n x¹ cña kÝnh xe do m­a. Do ®ã l­îng tia hång ngo¹i do ®ièt quang nhËn ®­îc gi¶m xuèng. §©y lµ tÝn hiÖu ®Ó x¸c ®Þnh l­îng m­a. V× vËy ®©y lµ chøc n¨ng ®iÒu khiÓn chÕ ®é ho¹t ®éng cña g¹t n­íc ë tèc ®é thÊp, tèc ®é cao vµ gi¸n ®o¹n còng nh­ thêi gian g¹t n­íc tèi ­u. (3) Chøc n¨ng an toµn khi cã sù cè NÕu bé phËn ®iÒu khiÓn g¹t n­íc ph¸t hiÖn cã sù cè trong bé phËn c¶m nhËn n­íc m­a nã sÏ ®iÒu khiÓn g¹t n­íc ho¹t ®éng mét c¸ch gi¸n ®o¹n phï hîp víi tèc ®é xe. §©y chÝnh lµ chøc n¨ng an toµn khi cã sù cè trong hÖ thèng c¶m biÕn n­íc m­a. Ngoµi ra, g¹t n­íc còng cã thÓ ®­îc ®iÒu khiÓn mét c¸ch th«ng th­êng b»ng c«ng t¾c g¹t n­íc ë c¸c vÞ trÝ LO vµ HI. (6/6) -11-
 12. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh Bài tập Hãy sử dụng các bài tập này để kiểm tra mức hiểu biết của bạn về các tài liệu trong chương này. Sau khi trả lời mỗi bài tập, bạn có thể dùng nút tham khảo để kiểm tra các trang liên quan đến câu hỏi về câu hỏi đó. Khi các bạn có câu trả lời đúng, hãy trở về văn bản để duyệt lại tài liệu và tìm câu trả lời đúng. Khi đã trả lời đúng mọi câu hỏi, bạn có thể chuyển sang chương tiếp theo. -12-
 13. Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n – HÖ thèng phanh HÖ thèng phanh Câu hỏi- 1 Câu nào sau dây liên quan đến thanh gạt nước là Sai? 1. Cao su gạt nước được gắn vào thanh kim loại gọi là thanh gạt nước. 2. Cao su gạt nước được ép và kính trước bằng một lò xo. 3. Mô tơ gạt nước và cơ cấu dẫn động tạo ra chuyển động tuần hoàn. Cao su gạt nước gắn vào thanh gạt không phải bảo dưỡng định kỳ. 4. Câu hỏi- 2 Hình vẽ dưới đây cho thấy chiều dòng điện khi điều khiển công tắc gạt nước. Hãy chọn vị trí đúng của công tắc gạt nước (từ 1 đến 4) dưới đây. 1. Vị trí công tắc gạt nước LOW/MIST 2. Vị trí công tắc gạt nước HIGH 3. Vị trí công tắc gạt nước OFF (ngay khi tắt công tắc) 4. Vị tí công tắc gạt nước OFF (khi gạt nước dừng lại) -13-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản