Hiệp định khung số 28/LPQT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
58
lượt xem
5
download

Hiệp định khung số 28/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định khung số 28/LPQT về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Tuy-ni-di

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định khung số 28/LPQT

  1. B NGO I GIAO ******* S : 28/LPQT Hà N i, ngày 09 tháng 7 năm 2003 Hi p nh khung gi a Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hoà Tuy-ni-di v h p tác trong lĩnh v c nông nghi p có hi u l c t ngày 10 tháng 6 năm 2003./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T Tr n Duy Thi HI P NNH KHUNG GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ TUY-NI-DI V H P TÁC TRONG LĨNH V C NÔNG NGHI P Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà Tuy-ni-di, dư i ây ư c g i là “các bên”. Ý th c v vai trò quan tr ng c a nông nghi p, phát tri n nông thôn và phát huy giá tr các s n phNm nông nghi p trong s phát tri n kinh t c a hai nư c. ánh giá l i ích trong h tr vi c h p tác gi a các t ch c và cơ quan trong nghiên c u ào t o, phát tri n nông nghi p nông thôn. Mong mu n phát tri n h p tác kinh t , khoa h c và công ngh trong các lĩnh v c nông nghi p, chăn nuôi, lâm nghi p, phát tri n nông thôn và phát huy giá tr các s n phNm nông nghi p. Hai bên ã tho thu n các i u sau ây: i u1
  2. Hai bên s thi t l p và tăng cư ng s h p tác khoa h c, công ngh và kinh t trong các lĩnh v c nông nghi p, chăn nuôi, lâm nghi p, phát tri n nông thôn và phát huy giá tr các s n phNm nông nghi p. V i m c ích này, hai bên trong ch ng m c có th s tìm ki m nh ng i u b sung cho nhau. i u2 S h p tác s ch y u d a trên vi c trao i k thu t, tài li u và thông tin xác nh nh ng lĩnh v c mà hai Bên cùng quan tâm. i u3 Hai bên s xây d ng các chương trình hành ng tương lai v h p tác trong các lĩnh v c nói trên và t t c các lĩnh v c khác mà hai bên cùng quan tâm. i u4 Hai Bên s khuy n khích các doanh nghi p tư nhân và Nhà nư c xúc ti n quan h i tác nông nghi p, thông qua vi c t ch c các h i ch tri n lãm, các chuy n kh o sát thông tin, các cu c h i th o và các ho t ng khác nh m xúc ti n trao i thương m i. i u5 Hai Bên s ti n hành xúc ti n và phát tri n các trao i thương m i gi a các doanh nghi p tư nhân và Nhà nư c, c bi t i v i các s n phNm nông nghi p, lương th c và s n phNm u vào. i u6 Nh ng chi phí phát sinh do vi c th c hi n Hi p nh này s do hai Bên m nh n và tùy theo ngu n v n có s n m c qu c gia và qu c t ( a phương). i u7 Hi p nh này s có hi u l c k t ngày nh n ư c thông báo th hai trong hai thông báo mà các Bên thông báo cho nhau v vi c hoàn t t các th t c trong nư c. Hi p nh này có giá tr trong th i h n 5 năm k t ngày Hi p nh có hi u l c, và s m c nhiên ư c gia h n cho m t th i gian tương t . M i bên có th , vào b t kỳ lúc nào, thông báo qua ư ng ngo i giao cho phía Bên kia quy t nh ch m d t Hi p nh c a mình. Trong trư ng h p ch m d t, Hi p nh s ng ng t n t i k t 6 tháng sau khi thông báo cho phía bên kia. làm ch ng, các i di n ư c Chính ph hai nư c y quy n ã ký Hi p nh này.
  3. Làm t i, Tunis ngày 10 tháng 12 năm 2002 thành hai b n g c b ng ti ng Ar p, ti ng Vi t và ti ng Pháp. C hai văn b n u có giá tr như nhau. Trong trư ng h p có b t ng v gi i thích, b n ti ng Pháp s là quy t nh./. THAY M T CHÍNH PH NƯ C THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA C NG HOÀ TUY-NI-DI VI T NAM QU C V KHANH B NGO I TH TRƯ NG B THƯƠNG M I GIAO Như ính Saida Chtioui
Đồng bộ tài khoản