Hiệp định số 82/2004/LPQT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
37
lượt xem
5
download

Hiệp định số 82/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định số 82/2004/LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về khuyến khích và bảo hộ đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định số 82/2004/LPQT

  1. B NGO I GIAO ******* S : 82/2004/LPQT Hà N i, ngày 16 tháng 08 năm 2004 Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph i Hàn Dân Qu c v khuy n khích và b o h u tư có hi u l c t ngày 05 tháng 06 năm 2004. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH I HÀN DÂN QU C V KHUY N KHÍCH VÀ B O H U TƯ Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph i Hàn Dân Qu c (sau ây g i là “các Bên Ký K t”); Mong mu n tăng cư ng h p tác kinh t cùng có l i cho c hai nư c; Nh m t o i u ki n thu n l i cho u tư c a các nhà u tư nư c này trên lãnh th nư c kia; và Th a nh n r ng vi c khuy n khích và b o h u tư trên cơ s Hi p nh này s thúc Ny sáng ki n kinh doanh c hai nư c; ã th a thu n như sau: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: nh nghĩa Theo Hi p nh này: (1) Thu t ng “ u tư” nghĩa là m i lo i tài s n ư c nhà u tư c a m t Bên Ký k t u tư trên lãnh th c a Bên Ký k t kia, c th nhưng không ch là: (a) ng s n, b t ng s n, k c các quy n tài s n khác có liên quan như c m c , th ch p ho c th n ; (b) C ph n, ch ng khoán, gi y ghi n và b t kỳ hình th c tham gia nào vào công ty ho c doanh nghi p kinh doanh; (c) Quy n òi ti n ho c b t kỳ ho t ng nào có giá tr kinh t liên quan t i u tư; (d) Các quy n s h u trí tu , bao g m quy n tác gi , nhãn hi u thương m i, b ng sáng ch , ki u dáng công nghi p, quy trình k thu t, bí quy t, bí m t thương m i, tên thương m i và c quy n k nghi p; và (e) B t kỳ quy n nào theo lu t ho c theo h p ng liên quan t i u tư và m i gi y phép, ch p thu n theo lu t, g m quy n tìm ki m, chi t xu t, nuôi tr ng ho c khai thác tài nguyên thiên nhiên. B t kỳ s thay i nào v hình th c c a các tài s n ã u tư s không nh hư ng n c tính c a chúng như là m t kho n u tư.
  2. (2) Thu t ng “nhà u tư” nghiã là b t kỳ th nhân ho c pháp nhân nào u tư trên lãnh th c a Bên Ký k t kia. (a) Thu t ng “th nhân” nghĩa là, i v i m i Bên Ký k t, th nhân có qu c t ch ho c quy n công dân c a Bên Ký k t ó phù h p v i pháp lu t c a Bên Ký k t ó; (b) Thu t ng “pháp nhân” nghĩa là, i v i m i Bên Ký k t, b t lỳ m t th c th nào ư c sáp nh p ho c thành l p và ư c công nh n là m t pháp nhân theo lu t c a Bên Ký k t ó, như các t ch c công, t ng công ty, cơ quan có thNm quy n, qu , công ty, liên danh, hãng, cơ s , t ch c và hi p h i b t k trách nhi m c a nó là h u h n hay m t hình th c nào khác và ư c t ch c ho c không t ch c nh m thu l i nhu n. (3) Thu t ng “thu nh p” nghĩa là nh ng kho n thu nh p t u tư, c th nhưng không ch là các kho n l i nhu n, lãi ti n vay, thu nh p t v n, c t c, phí h tr k thu t và các lo i phí khác. (4) Thu t ng “lãnh th ” nghĩa là, lãnh th C ng hòa xã h i ch nghiã Vi t Nam ho c lãnh th i Hàn Dân Qu c nơi mà m i Bên Ký k t th c hi n ch quy n, các quy n ch quy n ho c quy n tài phán phù h p v i lu t pháp qu c t . (5) Thu t ng “ ng ti n t do chuy n i” nghĩa là ng ti n ư c s d ng r ng rãi thanh toán các giao d ch qu c t và ư c chuy n i r ng rãi trên các th trư ng h i oái qu c t ch y u. i u 2. Khuy n khích và b o h u tư (1) M i Bên Ký k t s khuy n khích vi c t o ra các i u ki n thu n l i các nhà u tư c a Bên Ký k t kia u tư trên lãnh th nư c mình và ti p nh n các kho n u tư ó phù h p v i pháp lu t và quy nh c a mình. (2) Các kho n u tư c a nhà u tư m i Bên Ký k t s luôn ư c hư ng s i x công b ng, th a áng và ư c b o h y , an toàn trên lãnh th c a Bên Ký k t kia. i u 3. ix u tư (1) M i Bên Ký k t, trên lãnh th c a mình, ph i dành cho các kho n u tư và thu nh p c a nhà u tư Bên Ký k t kia s i x không kém thu n l i hơn s i x mà Bên Ký k t ó dành cho các kho n u tư và thu nh p c a nhà u tư nư c mình ho c các kho n u tư và thu nh p c a b t kỳ Qu c gia th ba nào, tùy thu c s i x nào thu n l i hơn cho nhà u tư. (2) M i Bên Ký k t, trên lãnh th c a mình, ph i dành cho nhà u tư Bên Ký k t kia s i x không kém thu n l i hơn s i x mà Bên Ký k t ó dành cho các nhà u tư nư c mình ho c các nhà u tư c a b t kỳ Qu c gia th ba nào trong vi c qu n lý, duy trì, s d ng, th a hư ng ho c nh o t các kho n u tư c a h , tùy thu c s i x nào thu n l i hơn cho nhà u tư. (3) Cho dù có các quy nh t i các kho n (1) và (2) i u này, Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam có th duy trì hi u l c c a các bi n pháp ư c quy nh theo pháp lu t Vi t Nam vào ngày Hi p nh này có hi u l c, ng th i ưa vào Ph l c kèm theo Hi p nh này như nh ng ngo i l v vi c dành i x không kém thu n l i hơn s i x dành cho nhà u tư nư c mình. Nh ng bi n pháp này s t ng lo i ra kh i Ph l c ngay sau khi pháp lu t Vi t Nam s a i ho c h y b các ngo i l cho phép vi c lo i b như v y. Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam s thông báo b ng văn b n cho Chính ph i Hàn Dân Qu c vi c s a i ho c h y b như v y. (4) Nh ng quy nh t i kho n (1) và (2) i u này không ư c hi u là b t bu c m t Bên Ký k t ph i dành cho các nhà u tư Bên Ký k t kia l i ích c a b t kỳ s i x nào, ưu ãi ho c c quy n nào có ư c t b t kỳ hi p nh ho c th a thu n qu c t nào liên quan n toàn b ho c ch y u n thu . (5) S i x nêu t i o n (1) và (2) i u này không liên quan n nh ng c quy n mà m i Bên Ký k t dành cho các nhà u tư c a Qu c gia th ba do vi c Bên Ký k t ó ang ho c s là thành viên c a, ho c liên k t v i m t liên minh thu quan ho c kinh t , th trư ng chung ho c khu v c thương m i t do ho c m t th a thu n qu c t tương t . i u 4. B i thư ng thi t h i, t n th t Các nhà u tư c a m t Bên Ký k t có u tư ho c thu nh p trên lãnh th c a Bên Ký k t kia b thi t h i do chi n tranh, xung t vũ trang, tình tr ng khNn c p qu c gia, n i d y, kh i nghĩa, n i lo n ho c nh ng s ki n tương t trên lãnh th c a Bên Ký k t kia s ư c Bên Ký k t kia dành s i x không kém thu n l i hơn s i x dành cho các nhà u tư nư c mình ho c các nhà u tư c a b t kỳ qu c gia th ba nào liên quan n vi c hoàn tr , b i thư ng, n bù ho c b ng các gi i pháp khác. B t kỳ
  3. kho n thanh toán nào theo i u này ph i ư c th c hi n nhanh chóng, y và hi u qu và ư c t do chuy n không ch m tr . i u 5. Tư c quy n s h u (1) Các kho n u tư c a nhà u tư m t Bên Ký k t s không b qu c h u hóa, trưng thu ho c các hình th c có h u qu tương t như qu c h u hóa ho c trưng thu (sau ây g i là “tư c quy n s h u”) trên lãnh th c a Bên Ký k t kia, tr trư ng h p vì m c ích công c ng, theo th t c lu t nh, trên cơ s không phân bi t i x và v i i u ki n vi c tư c quy n s h u ph i g n v i vi c b i thư ng nhanh chóng, th a áng và có hi u qu . Vi c b i thư ng như v y ư c tính theo giá th trư ng c a u tư ngay trư c khi hành ng tư c quy n s h u ư c th c hi n ho c ư c ưa ra công khai, tùy thu c trư ng h p nào di n ra trư c, g m c lãi tính t ngày tư c quy n s h u theo t giá thương m i thích h p và ư c thanh toán không ch m tr , ư c th c hi n có hi u qu và ư c t do chuy n v nư c. (2) Nhà u tư c a m t Bên Ký k t khi u n i v toàn b ho c m t ph n u tư c a h b tư c quy n s h u ph i ư c m t cơ quan tư pháp ho c cơ quan có thNm quy n c l p khác c a Bên Ký k t kia xem xét nhanh chóng s vi c c a h và giá tr u tư c a h phù h p v i nh ng nguyên t c quy nh t i kho n (1) i u này. (3) Khi m t Bên Ký k t tư c quy n s h u tài s n c a m t công ty ư c t ch c ho c thành l p theo pháp lu t và quy nh c a mình mà trong ó nhà u tư c a Bên Ký k t kia s h u c ph n ho c có nh ng hình th c tham gia khác thì nh ng quy nh t i kho n (1) và (2) c a i u này s ư c áp d ng. i u 6. Chuy n ti n ra nư c ngoài (1) Các Bên Ký k t ph i m b o vi c chuy n các kho n ti n liên quan n u tư và thu nh p. Các kho n ti n này c th bao g m nhưng không ch là: (a) L i nhu n ròng, c t c, ti n b n quy n, phí d ch v k thu t và h tr k thu t, lãi ti n vay và các kho n thu nh p hi n có khác phát sinh t b t kỳ kho n u tư nào c a nhà u tư Bên Ký k t kia; (b) Các kho n thu t vi c bán ho c thanh lý toàn b hay m t ph n u tư c a nhà u tư Bên Ký k t kia; (c) Các kho n thanh toán n liên quan n u tư; (d) Các kho n thu nh p c a các công dân Bên Ký k t kia ư c phép làm vi c liên quan t i u tư trên lãnh th nư c mình; (e) Các kho n chi tr cho vi c qu n lý u tư trên lãnh th c a Bên Ký k t kia; (f) Các kho n ti n b sung c n thi t cho vi c duy trì ho c phát tri n u tư hi n có; và (g) Kho n ti n b i thư ng theo các i u 4 và 5 (2) Các kho n ti n chuy n ra nư c ngoài th c hi n b ng ng ti n t do chuy n i, không ch m tr quá áng, theo t giá h i oái có hi u l c i v i các giao d ch vãng lai ho c theo t giá h i oái chính th c có hi u l c t i ngày chuy n i u 7. Th quy n Khi m t Bên Ký k t ho c cơ quan ư c y quy n c a Bên Ký k t ó thanh toán cho các nhà u tư c a mình trên cơ s m t b o lãnh ư c th c hi n liên quan n u tư thì Bên Ký k t kia ph i công nh n: (a) Vi c chuy n b t kỳ quy n ho c khi u n i nào c a nhà u tư theo lu t ho c giao d ch pháp lý t i nư c ó cho Bên Ký k t c a h ho c cơ quan ư c y quy n c a Bên Ký k t ó, cũng như: (b) Bên Ký k t ho c cơ quan ư c y quy n c a Bên Ký k t ó s ư c th quy n th c hi n các quy n và th c thi các khi u n i c a nhà u tư ó và s m nh n các nghĩa v liên quan n u tư. Chương 2: GI I QUY T TRANH CH P Ph n 1: GI I QUY T TRANH CH P V U TƯ GI A M T BÊN KÝ K T VÀ NHÀ U TƯ C A BÊN KÝ K T KIA i u 8. Các bi n pháp gi i quy t tranh ch p
  4. Ph n này áp d ng i v i tranh ch p gi a m t Bên Ký k t và nhà u tư c a Bên Ký k t kia phát sinh t vi c vi ph m nghĩa v theo Hi p nh này. Các tranh ch p, n u có th , s ư c gi i quy t b ng cách thương lư ng ho c tham v n. N u tranh ch p không gi i quy t ư c theo cách trên, thì nhà u tư có th l a ch n ưa v tranh ch p ra gi i quy t theo m t trong các cách sau: (a) b t kỳ tòa án ho c tòa hành chính nào có thNm quy n c a Bên Ký k t là m t bên trong v tranh ch p; ho c (b) b t kỳ th t c gi i quy t tranh ch p nào ã ư c th a thu n trư c ó; ho c (c) tr ng tài phù h p v i i u 9. i u 9. Tr ng tài: ph m vi, quy trình và th i h n (1) Nhà u tư c a m t Bên Ký k t có th ưa ra tr ng tài khi u n i v vi c Bên Ký k t kia vi ph m nghĩa v theo Hi p nh này và nhà u tư ó b t n th t ho c thi t h i do vi c vi ph m ó. Tương t như v y, nhà u tư c a m t Bên Ký k t là ch s h u ho c ki m soát doanh nghi p c a Bên Ký k t kia có th thay m t doanh nghi p ó ưa khi u n i ra tr ng tài v vi c Bên Ký k t kia vi ph m nghĩa v theo Hi p nh này và doanh nghi p ó b t n th t ho c thi t h i do vi c vi ph m trên. Tuy nhiên, doanh nghi p ó không th khi u ki n theo quy nh t i Ph n này. (2) Trong trư ng h p nhà u tư có liên quan ho c doanh nghi p c a Bên Ký k t kia mà nhà u tư ó là ch s h u ho c ki m soát u không ưa v tranh ch p ra gi i quy t theo i u 8 (a) ho c 8 (b), thì nhà u tư có th ưa v tranh ch p ra gi i quy t theo i u 8 (c) sau 6 tháng k t khi phát sinh vi c khi u n i. (3) Trong trư ng h p nhà u tư có liên quan t mình ho c thay m t doanh nghi p c a Bên Ký k t kia mà nhà u tư ó s h u ho c ki m soát không ưa v tranh ch t ra gi i quy t theo i u 8 (c) thì nhà u tư có th ưa v tranh ch p ra gi i quy t theo i u 8 (a) ho c 8 (b). (4) Nhà u tư có tranh ch p có th ưa v ki n ra tr ng tài theo: (a) Công ư c v gi i quy t tranh ch p u tư gi a các nhà nư c và các công dân c a các nhà nư c khác (Công ư c ICSID), v i i u ki n c Bên Ký k t trong tranh ch p và Bên Ký k t c a nhà u tư u là thành viên c a Công ư c này; ho c (b) Cơ ch ph tr c a ICSID, v i i u ki n Bên Ký k t trong tranh ch p ho c Bên Ký k t c a nhà u tư, nhưng không ph i c hai, là thành viên Công ư c ICSID; ho c (c) Các quy t c tr ng tài c a y ban Liên H p qu c v Lu t Thương m i qu c t (Quy t c tr ng tài UNCITRAL). (5) Nhà u tư liên quan có th ưa khi u n i ra tr ng tài ch khi t mình ho c thay m t doanh nghi p c a Bên Ký k t kia mà nhà u tư ó s h u ho c ki m soát. (6) Nhà u tư có tranh ch p có th ưa ra khi u n i ra tr ng tài ch khi nhà u tư ó ng ý gi i quy t tr ng tài phù h p v i các th t c quy nh t i Hi p nh này và t b quy n ti n hành b t kỳ th t c t t ng nào t i b t kỳ tòa án ho c tòa hành chính nào theo lu t c a Bên Ký k t, ho c các th t c gi i quy t tranh ch p khác, i v i hành vi c a Bên Ký k t có tranh ch p ư c cho là vi ph m Hi p nh này. (7) Nhà u tư có tranh ch p là ch s h u ho c ki m soát doanh nghi p c a Bên Ký k t kia có th t mình ưa khi u n i ra tr ng tài v vi c quy n l i c a nhà u tư ó trong doanh nghi p b t n th t ho c thi t h i ch khi c nhà u tư và doanh nghi p c a Bên Ký k t kia mà nhà u tư là ch s h u ho c ki m soát t b quy n ti n hành b t kỳ th t c t t ng nào t i b t kỳ tòa án ho c tòa án hành chính nào theo lu t c a Bên Ký k t, ho c các th t c gi i quy t tranh ch p khác, i v i hành vi c a Bên Ký k t có tranh ch p ư c cho là vi ph m Hi p nh này. (8) Nhà u tư có tranh ch p có th i di n cho doanh nghi p c a Bên Ký k t kia mà nhà u tư ó là ch s h u ho c ki m soát ưa khi u n i ra tr ng tài ch khi c nhà u tư ó và doanh nghi p ng ý gi i quy t tr ng tài phù h p v i các th t c quy nh t i Hi p nh này và t b quy n ti n hành b t kỳ th t c t t ng nào t i b t kỳ tòa án ho c tòa hành chính nào theo lu t c a Bên Ký k t, ho c các th t c gi i quy t tranh ch p khác, i v i hành vi c a Bên Ký k t có tranh ch p ư c cho là vi ph m Hi p nh này. (9) M c dù có nh ng quy nh t i kho n (6), (7) và (8) c a i u này, nhà u tư có liên quan ưa khi u n i ra tr ng tài có th ti n hành các th t c yêu c u tòa án ho c toà án hành chính theo lu t c a Bên Ký k t trong tranh ch p áp d ng các bi n pháp ngăn ch n, khai báo ho c các bi n pháp khNn c p t m th i khác không liên quan n vi c b i thư ng thi t h i.
  5. (10) S ng ý ho c t b theo quy nh t i i u này ph i ư c l p b ng văn b n và ư c chuy n cho Bên Ký k t có tranh ch p và ư c ưa vào h sơ khi u n i trình lên tr ng tài. (11) Các quy t c tr ng tài phù h p s i u ch nh vi c xét x tr ng tài tr khi ư c quy nh khác trong Ph n này. (12) V tranh ch p có th ư c ưa ra tr ng tài v i i u ki n là nhà u tư ã chuy n cho Bên Ký k t là m t bên trong v tranh ch p thông báo b ng văn b n v ý nh ưa v tranh ch p ra tr ng tài ít nh t trư c 90 ngày, nhưng không ch m hơn (3) năm k t ngày nhà u tư ho c doanh nghi p c a Bên Ký k t kia mà nhà u tư ó là ch s h u ho c ki m soát bi t ho c c n ph i bi t nh ng s ki n gây ra v tranh ch p. (13) Thông báo c p t i kho n (12) ph i xác nh: (a) tên và a ch c a nhà u tư có tranh ch p và tên, a ch c a doanh nghi p trong trư ng h p nhà u tư c a Bên tranh ch p thay m t doanh nghi p; (b) các quy nh c a Hi p nh này ư c coi là b vi ph m và b t kỳ các quy nh liên quan khác; (c) nh ng v n và cơ s th c t c a vi c khi u ki n; và (d) các ch tài yêu c u và s ti n ư c lư ng t n th t b khi u ki n. i u 10. Ch p thu n c a Bên Ký k t M i Bên Ký k t ch p thu n vô i u ki n vi c ưa v tranh ch p ra tr ng tài qu c t phù h p v i Ph n này. i u 11. Thành l p H i ng tr ng tài (1) Tr khi các bên tranh ch p th a thu n khác, h i ng tr ng tài g m ba thành viên. M i Bên tranh ch p s ch nh m t thành viên và các Bên tranh ch p s th a thu n ch n thành viên th ba làm Ch t ch. (2) Các thành viên c a h i ng tr ng tài c n ph i có kinh nghi m v lu t qu c t và các v n v u tư. (3) N u h i ng tr ng tài không thành l p ư c trong vòng chín mươi ngày (90) ngày k t ngày khi u n i ư c ưa ra tr ng tài, do m t Bên tranh ch p không ch nh ư c thành viên ho c không th a thu n ư c vi c ch nh Ch t ch, thì theo yêu c u c a b t kỳ Bên tranh ch p nào, T ng Thư ký ICSID s ch nh theo ý mình thành viên ho c các thành viên chưa ch nh ư c. Tuy nhiên, khi ch nh Ch t ch, T ng Thư ký ICSID c n ph i b o m r ng Ch t ch ó không ph i là công dân c a m t trong các Bên Ký k t. i u 12. Tr ng tài h p nh t (1) H i ng tr ng tài h p nh t thành l p theo i u này s ư c t ch c theo các quy t c tr ng tài UNCITRAL và s th c hi n th t c t t ng phù h p v i nh ng quy t c ó, tr khi ư c quy nh khác t i Ph n này. (2) T t ng tr ng tài ư c h p nh t trong các trư ng h p sau: (a) khi nhà u tư thay m t doanh nghi p mà nhà u tư ó là ch s h u ho c ki m soát trình khi u n i, và ng th i, nhà u tư khác ho c nh ng nhà u tư khác tham gia trong doanh nghi p ó nhưng không ki m soát doanh nghi p, cũng trình v khi u n i v cùng nh ng vi ph m theo Hi p nh này; ho c (b) khi hai ho c nhi u khi u n i u ưa ra tr ng tài phát sinh t cùng nh ng v n pháp lý và th c ti n chung. (3) H i ng tr ng tài h p nh t s quy t nh quy n tài phán i v i các khi u n i và s cùng xem xét các khi u n i ó, tr khi H i ng quy t nh là quy n l i c a b t kỳ Bên tranh ch p nào b thi t h i nghiêm tr ng. i u 13. a i m tr ng tài Theo yêu c u c a b t kỳ Bên tranh ch p nào, vi c gi i quy t tr ng tài theo quy nh c a Ph n này s ư c ti n hành t i Qu c gia là thành viên Công ư c Liên h p qu c v công nh n và thi hành phán quy t c a Tr ng tài nư c ngoài (Công ư c New York). Nh ng khi u n i ưa ra tr ng tài theo quy nh
  6. t i Ph n này ư c coi là phát sinh t giao d ch và quan h thương m i theo m c ích c a i u 1 Công ư c New York. i u 14. B i thư ng M t Bên Ký k t không ư c vi n c r ng vi c n bù ho c b i thư ng toàn b hay m t ph n t n th t ho c thi t h i ã ho c s ư c nh n theo m t h p ng v b i thư ng, b o lãnh ho c b o hi m bào ch a, ki n ngư c, bù tr n ho c b t kỳ lý do nào khác. i u 15. Lu t áp d ng (1) Tr ng tài ư c thành l p theo cơ ch gi i quy t tranh ch p này s gi i quy t nh ng v n tranh ch p phù h p v i Hi p nh này, nh ng quy t c có th áp d ng và nguyên t c hi n hành c a lu t qu c t . (2) Vi c gi i thích quy nh c a Hi p nh này ư c các Bên Ký k t cùng ưa ra và th a thu n s ràng bu c b t kỳ H i ng Tr ng tài nào ư c thành l p theo cơ ch gi i quy t tranh ch p này. i u 16. Phán quy t và thi hành (1) Phán quy t tr ng tài có th quy nh các hình th c ch tài sau: (a) tuyên b r ng Bên Ký k t ó không tuân th nh ng nghĩa v c a Hi p nh này; (b) b i thư ng b ng ti n; (c) hoàn tr b ng hi n v t trong nh ng trư ng h p thích h p, v i i u ki n Bên Ký k t ó có th thanh toán b i thư ng b ng ti n thay b ng hi n v t khi vi c hoàn tr không th c hi n ư c; và (d) b t kỳ hình th c ch tài nào khác theo th a thu n c a các Bên tranh ch p (2) Phán quy t tr ng tài là chung thNm, ch ràng bu c các Bên tranh ch p và ch áp d ng i v i các v tranh ch p c th . (3) Phán quy t tr ng tài cu i cùng ch ư c công b khi có th a thu n b ng văn b n c a hai Bên tranh ch p. (4) H i ng tr ng tài không có quy n bu c m t Bên Ký k t ph i tr ti n ph t v nh ng thi t h i. (5) M i Bên Ký k t, trên lãnh th c a mình, s quy nh vi c thi hành có hi u qu các phán quy t phù h p v i i u này và th c hi n không ch m tr b t kỳ phán quy t nào ư c tuyên theo th t c t t ng mà Bên Ký k t ó là m t bên tham gia. (6) Nhà u tư có th thi hành phán quy t tr ng tài theo Công ư c ICSID ho c Công ư c New York n u c hai Bên Ký k t là các bên tham gia các Công ư c nói trên. (7) Bên tranh ch p không th thi hành phán quy t cu i cùng cho n khi: (a) trư ng h p phán quy t cu i cùng ư c tuyên theo Công ư c ICSID: (i) m t trăm hai mươi (120) ngày k t ngày phán quy t ư c ưa ra và không m t Bên tranh ch p nào yêu c u s a i ho c h y b phán quy t, ho c (ii) th t c xem xét l i ho c h y b ã hoàn thành; và (b) trư ng h p phán quy t cu i cùng ư c tuyên theo Cơ ch ph tr c a ICSID ho c Quy t c tr ng tài UNCITRAL: (i) ba (3) tháng k t ngày phán quy t ư c ưa ra và không m t Bên tranh ch p nào ti n hành các th t c xem xét l i, lo i tr ho c h y b phán quy t; ho c (ii) toà án ã bác ơn xin xem xét l i, lo i tr ho c h y b phán quy t và không có kháng cáo nào khác; ho c (iii) tòa án ã ch p nh n ơn xin xem xét l i, lo i tr ho c h y b phán quy t, các th t c ã hoàn thành và không có kháng cáo nào khác. (8) N u Bên Ký k t trong tranh ch p không tuân th phán quy t cu i cùng thì theo yêu c u c a Bên Ký k t có nhà u tư là m t bên tham gia tr ng tài thì H i ng tr ng tài theo quy nh t o i u 17 có th ư c thành l p. Bên Ký k t yêu c u có th ngh các th t c sau: (a) quy t nh r ng vi c không tôn tr ng ho c tuân th phán quy t cu i cùng là không phù h p v i nghĩa v c a Hi p nh này; và
  7. (b) yêu c u Bên Ký k t tôn tr ng ho c tuân th phán quy t cu i cùng Ph n 2: GI I QUY T TRANH CH P GI A CÁC BÊN KÝ K T i u 17. Gi i quy t tranh ch p gi a các Bên Ký k t (1) Tranh ch p gi a các Bên Ký k t liên quan n vi c di n gi i và áp d ng Hi p nh này, trong ch ng m c có th , s ư c gi i quy t b ng tham v n thông qua ư ng ngo i giao. (2) N u tranh ch p không gi i quy t ư c trong vòng 6 tháng thì theo yêu c u c a m t trong các Bên Ký k t, tranh ch p s ư c ưa ra H i ng Tr ng tài ad hoc phù h p v i quy nh t i i u này. (3) H i ng Tr ng tài như v y s ư c thành l p cho t ng trư ng h p riêng bi t theo cách sau: trong vòng hai (2) tháng k t khi nh n ư c yêu c u c a tr ng tài, m i Bên Ký k t s ch nh m t thành viên c a H i ng tr ng tài. Hai thành viên này s ch n m t công dân c a nư c th ba, ư c hai Bên Ký k t th a thu n ch nh làm Ch t ch H i ng tr ng tài. Ch t ch ư c ch nh trong vòng hai (2) tháng k t ngày ch nh hai thành viên trên. (4) N u vi c ch nh c n thi t không th c hi n ư c trong th i gian quy nh t i kho n (3) c a i u này, thì m t trong các Bên Ký k t có th yêu c u Ch t ch Tòa án Tư pháp Qu c t th c hi n vi c ch nh. N u Ch t ch là công dân c a m t trong các Bên Ký k t, ho c n u Ch t ch b ngăn c n th c hi n ch c năng nói trên, thì Phó Ch t ch s ư c m i th c hi n vi c ch nh. N u Phó Ch t ch cũng là công dân c a m t Bên Ký k t ho c b ngăn c n th c hi n ch c năng nói trên thì m t thành viên cao c p ti p theo c a Tòa án Tư pháp qu c t không ph i là công dân c a m t trong các Bên Ký k t s ư c m i th c hi n s ch nh. (5) H i ng Tr ng tài s quy t nh b ng cách b phi u theo a s . Quy t nh này là chung thNm và ràng bu c các Bên Ký k t. (6) M i Bên Ký k t s ch u chi phí cho tr ng tài viên c a mình và i di n c a mình trong quá trình t t ng trong tài. Chi phí cho Ch t ch và các chi phí còn l i s chia u thành các ph n b ng nhau cho hai Bên Ký k t. (7) H i ng Tr ng tài s ra quy t nh phù h p v i Hi p nh này, các quy t c có th áp d ng và nh ng nguyên t c c a lu t pháp qu c t . H i ng Tr ng tài s quy t nh th t c riêng c a mình. Chương 3: NH NG QUY NNH CU I CÙNG i u 18. Áp d ng các quy nh khác và các cam k t c bi t (1) Khi có v n cùng m t lúc ư c i u ch nh b i c Hi p nh này và Hi p nh qu c t khác mà hai Bên Ký k t u là các bên tham gia ho c ư c i u ch nh b i nh ng nguyên t c chung c a lu t qu c t , thì không m t quy nh nào trong Hi p nh này c n tr m i Bên Ký k t ho c b t kỳ nhà u tư nào c a h s h u u tư trên lãnh th c a Bên Ký k t kia ư c hư ng ưu ãi t b t kỳ các nguyên t c nào thu n l i hơn so v i Hi p nh này. (2) N u s i x mà m t Bên Ký k t dành cho các nhà u tư c a Bên Ký k t kia phù h p v i pháp lu t và quy nh c a mình ho c các i u kho n c th c a h p ng thu n l i hơn so v i quy nh c a Hi p nh này thì s i x thu n l i nh t s ư c áp d ng. (3) M i Bên Ký k t s tuân th b t kỳ nghĩa v nào khác mà Bên Ký k t ó ã th a thu n liên quan n u tư c a các nhà u tư Bên Ký k t kia trên lãnh th nư c mình. i u 19. Áp d ng Hi p nh Hi p nh này áp d ng i v i t t c các u tư ư c th c hi n trư c ho c sau khi Hi p nh có hi u l c, nhưng không áp d ng i v i b t kỳ tranh ch p ho c khi u n i nào liên quan n u tư ã ư c gi i quy t trư c khi Hi p nh có hi u l c. i u 20. Trao i thông tin (1) M i Bên Ký k t s nhanh chóng công b ho c làm cách khác công khai hóa các lu t, quy nh, th t c hành chính và các quy t nh tư pháp ư c áp d ng chung cũng như các hi p nh qu c t có liên quan ho c nh hư ng n u tư.
  8. (2) M i Bên Ký k t s , theo yêu c u c a Bên Ký k t kia, tr l i nhanh chóng các câu h i c th và cung c p thông tin cho Bên Ký k t kia v các v n nêu t i kho n (1) i u này. (3) Các quy nh t i kho n (1) và (2) i u này không ư c hi u là b t bu c m i Bên Ký k t ti t l thông tin bí m t mà vi c ti t l ó có th gây c n tr n vi c thi hành lu t pháp ho c trái v i l i ích công c ng, ho c làm phương h i n bí m t cá nhân ho c l i ích thương m i h p pháp. i u 21. Thành l p y ban H n h p (1) t o i u ki n thu n l i cho vi c th c hi n Hi p nh này, các Bên Ký k t th a thu n thành l p y ban H n h p v h p tác u tư bao g m các i di n c a các Bên Ký k t. (2) Ch c năng c a y ban H n h p g m: (a) rà soát vi c th c hi n Hi p nh và các v n liên quan n u tư gi a hai Bên Ký k t; (b) t ch c tham v n v vi c tri n khai và các v n có liên quan n vi c tri n khai Hi p nh này v vi c xây d ng h th ng lu t pháp ho c chính sách ti p nh n u tư nư c ngoài c a c hai Bên Ký k t; và (c) ưa ra ki n ngh thích h p cho các Bên Ký k t; (d) y ban H n h p s h p luân phiên t i C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ho c i Hàn Dân Qu c theo yêu c u c a m i Bên Ký k t. i u 22. Hi u l c, th i h n và k t thúc (1) Hi p nh này có hi u l c sau ba mươi (30) ngày k t khi m i Bên Ký k t thông báo cho nhau v các yêu c u pháp lý Hi p nh có hi u l c ã ch n hoàn t t. (2) Hi p nh này có hi u l c trong h p tác xã th i h n mư i (10) năm và ti p t c có hi u l c, tr khi m t (1) năm trư c khi k t thúc th i h n u tiên ho c các th i h n ti p theo, m t trong các Bên Ký k t thông báo b ng văn b n cho Bên Ký k t kia v ý nh k t thúc Hi p nh này. (3) i v i u tư ư c th c hi n trư c khi k t thúc Hi p nh này, các quy nh c a Hi p nh này s ti p t c có hi u l c trong th i h n hai mươi (20) năm k t ngày k t thúc. (4) K t khi Hi p nh này có hi u l c, Hi p nh gi a Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph i Hàn Dân Qu c v khuy n khích và b o h u tư ký k t t i Seoul ngày 13 tháng 05 năm 1993, s h t hi u l c và ư c thay th b ng Hi p nh này. làm b ng, nh ng ngư i có tên dư i ây ư c s y quy n c a Chính ph các Bên Ký k t ã ký Hi p nh này. Hi o nh này ư c làm thành hai (2) b n t i Seoul ngày 15 tháng 09 năm 2003 b ng ti ng Vi t, ti ng Hàn Qu c và ti ng Anh, các văn b n u có giá tr pháp lý như nhau. Trong trư ng h p có s hi u khác nhau gi a các văn b n thì b n ti ng Anh s ư c dùng làm cơ s i chi u./. THAY M T CHÍNH PH C NG THAY M T CHÍNH PH I HÀN DÂN QU C HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T B TRƯ NG NAM B NGO I GIAO VÀ NGO I THƯƠNG B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Young - Kwan Nguy n Sinh Hùng PH L C KÈM THEO HI P NNH LIÊN QUAN N I U 3 (3) Nh ng ngo i l v vi c dành i x qu c gia i v i các kho n u tư và thu nh p c a các nhà u tư i Hàn Dân Qu c
  9. 1. Các lĩnh v c: Phát thanh; truy n hình; báo chí; xu t b n; các s n phNm phim nh; d ch v nh p khNu và phân ph i; d ch v vi n thông; d ch v v n t i hàng hóa và hành khách b ng ư ng bi n; d ch v du l ch; d ch v ngân hàng; d ch v b o hi m; khai thác d u khí; th y s n. 2. Các v n : 2.1. S h u và s d ng t ai, nhà 2.2. Tr c p và h tr c a Chính ph dành cho doanh nghi p trong nư c. 2.3. K t ngày Hi p nh này có hi u l c, Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam s : (i) không áp t các lo i giá, phí mang tính phân bi t i x m i ho c n ng hơn; (ii) lo i b vào ngày 31 tháng 12 năm 2005 s phân bi t v giá, phí t t c các hàng hóa, d ch v , k c giá i n và v n t i hàng không n i a.
Đồng bộ tài khoản