Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 41

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

116
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 41: Thưởng Thiện Phạt Ác Lệnh Thạch Phá Thiên chỉ ngẩn người ra một dây thanh trường kiếm của Bạch Vạn Kiếm đã phóng ra nhánh như điện chớp. Mũi kiếm nhằm đâm vào trước ngực chàng hắn quát to: -Ngươi tính sao đây? .... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 41

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BOÁN MÖÔI MOÁT THÖÔÛNG THIEÄN PHAÏT AÙC LEÄNH Thaïch Phaù Thieân chæ ngaån ngöôøi ra moät daây thanh tröôøng kieám cuûa Baïch Vaïn Kieám ñaõ phoùng ra nhaùnh nhö ñieän chôùp. Muõi kieám nhaèm ñaâm vaøo tröôùc ngöïc chaøng haén quaùt to: -Ngöôi tính sao ñaây? Thaïch Phaù Thieân thaûn nhieân hoûi: -Baïch sö phoù söû chieâu vöøa roài thuoäc kieám phaùp naøo ñoù taïi haï chuùa thaáy qua. Baïch Vaïn Kieám thaáy Thaïch Phaù Thieân giöõa luùc chæ khe caùi cheát chöøng sôïi toùc maø chaøng chaúng sôï haõi gì laïi coøn hoûi ñeán kieám phaùp, thì trong loøng haén khoâng khoûi khaâm phuïc con ngöôøi gan daï. Haén hoûi laïi: -Ngöôi chöa hoïc qua thieät ö ? Thaïch Phaù Thieân laéc ñaàu. Baïch Vaïn Kieám noùi: -Baây giôø ta muoán gieát ngöôi thieät deã nhö trôû baøn tay nhöng ta nghó raèng baäc ñaïi tröôïng phu aân oaùn phaûi cho phaân minh. Vöøa roài hai anh em hoï Ñinh vaây ñaùnh ta, ngöôi ñaõ coù ôn xoâng ra giaûi vaây. Vaäy baây giôø ta tha cho ngöôi, theá laø laáy moät maïng ñoåi moät maïng, chuùng ta khoâng coøn nôï nhau gì nöõa. Töø ñaây saép tôùi, ngöôi ñöøng coù môû mieäng khoaùc laùc Kim oâ ñao phaùp laø khaéc tinh cuûa Tuyeát Sôn Kieám phaùp nöõa nheù! Thaïch Phaù Thieân gaät ñaàu ñaùp: -Taïi haï vaãn baûo laø khoâng theå ñòch laïi Baïch sö phoù ñöôïc. Baïch sö phoù! Taïi haï nghó ra roài. Chieâu kieám vöøa roài cuûa Baïch sö döôøng nhö giaûi khai chaúng khoù khaên gì. Noùi xong chaøng hoùp ngöïc laïi cho luõng xuoáng maáy taác roài vung con dao chaët cuûi leân gaït ngang. Chaùt! Dao Kieám ñuïng nhau phaùt ra tieáng keâu khuûng khieáp. Thanh tröôøng kieám trong tay Baïch Vaïn Kieám bò gaõy ñoâi, vì noäi löïc Thaïch Phaù Thieân gheâ gôùm quaù! Baïch Vaïn Kieám kinh haõi bieán saéc. Haén haát chaân traùi moät caùi, moät thanh tröôøng kieám khaùc naèm döôùi ñaát baät leân nhaûy vaøo tay haén. Veùo, veùo, veùo ! Baïch Vaïn Kieám söû luoân maáy chieâu thöùc taàm thöôøng veà luyeän coâng cuûa baûn phaùi moät caùch cöïc kyø thaàn toác. 362 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân troâng hoa caû maét. Ñang luùc chaân tay luoáng cuoáng, ñoät nhieân coå tay chaøng truùng kieám. Con dao chaët cuûi caàm khoâng chaët rôùt xuoáng ñaát. Ngay luùc aáy thanh tröôøng kieám cuûa Baïch Vaïn Kieám ñaõ chæ vaøo tröôùc ngöïc chaøng. Haén rung tay moät caùi, muõi kieám chaïy quanh vaït aùo tröôùc ngöïc moät voøng troøn. Thuû theá maø kinh löïc cuûa haén ñaõ ñeán choã tuyeät dieäu. Thanh kieám giöït ra, ba maûnh aùo troøn trónh rôùt xuoáng. Theá laø vaït aùo tröôùc ngöïc Thaïch Phaù Thieân coù moät loã thuûng lôùn baèng mieäng cheùn. Caû ba laàn aùo chaøn g ñeàu bò muõi kieám ñoái phöông khoeùt moät voøng troøn, ñeå hôû caû da thòt ra. Baïch Vaïn Kieám laïi rung tay moät caùi. Thaïch Phaù Thieân la leân: -UÙi chao! Chaøng cuùi ñaàu nhìn xuoáng thì tröôùc ngöïc chaøng muõi kieám ñaõ in vaøo saùu veát röôùm maùu. Muõi kieám ñaâm vaøo khoâng saâu neân khoâng ñau ñôùn gì. Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn reo hoø: -Chieâu "Tuyeát hoa luïc xuaát" thaät laø tuyeät dieäu! Baïch Vaïn Kieám noùi baèng moät gioïng raát leã pheùp: -Caûm phieàn caùc haï veà trình vôùi leänh sö laø phaùi Tuyeát Sôn coù ñieàu thaát leã. Haén thaáy Thaïch Phaù Thieân khoâng hieåu caû ñeán maáy chieâu thöùc thoâ thieån luùc nhaäp moân cuûa phaùi Tuyeát Sôn thì roõ raøng chaøng khoâng phaûi laø ñeä töû baûn phaùi thieät, chöù khoâng phaûi chaøng giaû doái. Maët khaùc thaùi ñoä cöû chæ vaø tính neát chaøng khaùc Thaïch Trung Ngoïc. Haén laåm baåm: -Baát luaän gaõ coù phaûi laø Thaïch Trung Ngoïc hay khoâng, böõa nay mình cuõng khoâng neân gieát hay baét gaõ. Chieâu "Tuyeát hoa luïc xuaát" ñoù chæ laø ñeå caûnh caùo phaùi Kim OÂ ñaõ leân maët khoaùc laùc mình göûi vaøo ngöôøi gaõ ñeå gaõ nhôù laáy maø thoâi. Baïch Vaïn Kieám nghó vaäy roài lieäng thanh tröôøng kieám xuoáng oâm thi theå hai teân sö ñeä leân. Haén ñaõ bò ñau thöông veà tìm ñoàng moân, laïi töï theïn vì mình khieán choù naêm teân sö ñeä phaûi uoång maïng döôùi baøn tay anh em hoï Ñinh. Khoâng caàn loøng ñöôïc, haén ñaønh ñeå hai gioøng leä tuoân rôi. Caùc teân ñeä töû khaùc oâm ba xaùc kia leân. Baïch Vaïn Kieám haèn hoïc la leân: -Baát Tam! Baát Töù! Hai teân laõo taëc kia! Moái thuø naøy theá naøo phaùi Tuyeát Sôn cuõng phaûi traû. Ta mong raèng hai teân laõo taëc ñöøng cheát quaù sôùm. Ñoaïn haén quay laïi baûo boïn sö ñeä: -Chuùng ta ñi thoâi! Ñoaøn ngöôøi chaïy leï ra khoûi khu röøng caây, chaúng ai theøm ngoaùi coå laïi ngoù Thaïch Phaù Thieân laáy moät laàn. 363 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân thaáy döôùi ñaát coøn veát maùu loang loå. Maáy ñoaïn ñao kieám gaõy vöùt boû taïi ñoù. Ñaøn quaï bay treân ñaàu reùo leân quang quaùc. Tröôùcc caûnh vaät ñieâu linh, loøng chaøng khoâng khoûi naûy ra moät moái theâ löông. Chaøng löôïm con dao chaët cuûi leân lôùn tieáng goïi: -A Tuù! A Tuù! Chaøng chaïy laïi sau goác caây nhöng khoâng thaáy naøng ôû ñoù nöõa. Chaøng töï hoûi: Hay naøng veà tröôùc roài? Thaïch Phaù Thieân laät ñaät chaïy veà Sôn ñoäng laïi goïi luoân maáy tieáng: -A Tuù! A Tuù! Nhöng chaúng nhöõng khoâng thaáy A Tuù maø caû Söû baø baø cuõng boû ñi roài. Thaïch Phaù Thieân raát ñoãi hoang mang. Chaøng nhìn xuoáng maët ñaát thaáy maáy haøng chöõ vieát baèng cuïc than, song chaøng khoâng bieát chöõ neân chaúng hieåu nghóa ra sao, vaø cho ñaây laø Söû baø baø cuøng A Tuù ñi roài vieát chöõ ñeå laïi. Ban ñaàu Thaïch Phaù Thieân caûm thaáy tòch mòch, nhöng töø thuôû nhoû, chaøng ñaõ quen vôùi caûnh coâ ñôn laõnh leõo, neân chæ sau moät luùc chaøng ñaõ trôû laïi thaùi ñoä thaûn nhieân. Luùc naøy veát thöông tröôùc ngöïc khoâng röôùm maùu ra nöõa. Chaøng xeù moät maûnh tröôøng baøo ñeå che choã aùo raùch tröôùc ngöïc roài buïng baûo daï: -Hoï ñi caû roài ta cuõng ñi thoâi. Baây giôø chaúng coù chuyeän ñi kieám maù maù cuøng con a Hoaøng. Luùc naøy chaúng coù ai ñeán tìm chaøng ñeå raéc roái chaøng caûm thaáy trong loøng thö thaùi nheï nhoõm. Chaøng caøi con dao chaët cuûi roài ñi ra bôø soâng. Thaïch Phaù Thieân ra ñeán bôø soâng. Chaøng nhaùc troâng laøn nöôùc moâng meânh, soùng voã bì boøn. Ven bôø khoâng coù moät con thuyeàn naøo. Ñaûo Töû Yeân khoâng laáy chi laøm lôùn. Thaïch Phaù Thieân phoùng chaân chaïy chæ trong moät giôø laø quanh heát moät voøng. Chaøng vaãn chaúng thaáy thuyeàn beø chi heát. Chaøng phoùng taàm maét nhìn ra ngoaøi xa cuõng khoâng thaáy boùng moät caùnh buoàm naøo. Nguyeân ñaûo Töû Yeân beù con naøy ôû vaøo choã phaân chi nhoû heïp. Chaúng nhöõng nöôùc chaûy xieát maø ngaùch soâng chaät heïp, neân tröôùc nay vaãn khoâng coù thuyeàn ñaäu. Thaïch Phaù Thieân ñöùng treân bôø soâng ngô ngaån moät hoài roài buïng baûo daï: -Ta ñaønh ôû laïi ñaây theâm maáy ngaøy nöõa, ñeå chôø xem coù thuyeàn beø chaïy qua khoâng roài seõ lieäu. Neáu khoâng coù thì mình hoïc bôi loäi döôùi nöôùc cuõng hay. Sau naøy vaïn nhaát mình bò ngöôøi ta ñaåy xuoáng soâng seõ khoâng ñeán noãi taâm thaàn hoang mang chaân tay luoáng cuoáng vaø uoáng nöôùc ñeán phình buïng nhö chuyeán vöøa qua. Roài chaøng töï nhuû: 364 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -ÖØ maø mình voäi vaõ rôøi khoûi nôi ñaây laøm chi? Naøo Ñinh Baát Tam, Baát Töù gia gia, naøo Ñinh Ñinh Ñang ñang, naøo Baïch sö phoù, ai cuõng muoán ñaùnh cheát mình maø mình khoâng ñòch noåi hoï. Chi baèng cöù aån nuùp taïi ñaây laïi yeân thaân hôn. Thaïch Phaù Thieân coøn ñang ngô ngaån xuaát thaàn thì ñoät nhieân beân chaân chaøng coù tieáng soät saït. Moät con thoû röøng töø trong buïi raäm chaïy ra. Chaøng laät ñaät ñaõ nöûa ngaøy trôøi chöa ñöôïc aên uoáng gì neân buïng ñoùi meo. Töø maáy hoâm tröôùc chaøng ñaõ khoâng daùm nhoùm löûa ñeå naáu nöôùng vì sôï ñòch nhaân bieát maø tìm ñeán, chaøng chæ loùt daï toaøn baèng traùi thò. Baây giôø chaøng thaáy thoû röøng chaïy ra thì möøng rôõ voâ cuøng. Chaøng lieàn ruùt con dao chaët cuûi beân mình ra ñaâm tôùi. Con thoû röøng naøy mau leï dò thöôøng. Noù neù mình ñi traùnh khoûi. Nhöng Thaïch Phaù Thieân xoay ñao laïi nhanh nhö chôùp cheùm ñöùt ñoâi coøn thoû röøng. Chaøng cuùi xuoáng ñeå löôïm thì trong oùc vuït naåy ra moät yù nghó. Chaøng laåm baåm: -Vöøa roài mình xoay ñao moät caùi cheùm cheát thoû. Caùch chuyeån ñao naøy phaûi chaêng laø theá thöù ba trong chieâu soá "Tröôûng giaû chieát chæ" maø Söû baø baø sö phuï ñaõ daïy mình? Ñuùng roài! Khoâng coøn sai nöõa. Theá thì chieâu naøy khoâng phaûi nhaát ñònh chæ chuyeân duøng ñeå ñoái phoù vôùi chieâu " Laõo chi hoaønh taø", ma coøn duøng vaøo vieäc khaùc nöõa cuõng ñöôïc. Thaïch Phaù Thieân laïi söïc nhôù ñeán chuyeän gì, lieàn buïng baûo daï: -Vöøa roài mình caàm con dao chaët cuûi ñaâm con daõ thoû chæ laø ngaãu nhieân thuaän tay phoùng ra, nhöng noù laïi hôïp vôùi chieâu kieám maø Baïch sö phoù ñaõ söû duïng ñeå kieàm cheá mình. Con thoû naøy coù hoïc kieám phaùp gì ñaâu, chæ neù mình ñi moät caùi laø traùnh khoûi. AØ phaûi roài! Theá ra ngöôøi ta ñaùnh mình thì mình coù hai caùch ñeå ñoái phoù: moät laø neù traùnh, hai laø ñôõ gaït, chöù khoâng nhaát ñònh phaûi thi trieån trieâu noï hay theá kia. Nguyeân trong ñôøi Thaïch Phaù Thieân, chaøng chöa ñöôïc ai daïy voõ coâng cho moät caùch ñích ñaùng. Taï Yeân Khaùch, Ñinh Baát Töù coù daïy chaøng voõ ngheä nhöng ñeàu khoâng phaûi vì loøng toát maø truyeàn thuï. Ñinh Ñang, Söû baø baø truyeàn daïy pheùp caàm naõ vaø ñao phaùp tuy khoâng coù yù nghó ñen toái, nhöng cuõng coù duïng taâm tö kyû. Moät ñaèng chæ caàu sao cho chaøng ñöôïc thoaùt maïng, moät ñaèng laïi mong duøng Kim oâ ñao phaùp ñeå haï Tuyeát Sôn kieám phaùp. Coøn nhöõng ñieàu khaån yeáu veà voõ coâng nhö caùch bieán chieâu trong khi laâm ñòch, coâng laøm sao, thuû theá naøo, tröôøng hôïp ñôõ gaït neù traùnh?... laø nhöõng nguyeân taéc caên baûn veà voõ thuaät thì chaúng ai daïy chaøng caû. Thaäm chí Baïch Vaïn Kieám thi trieån Tuyeát Sôn Kieám phaùp phöùc taïp laø theá chaøng ñaõ ñoái phoù ñöôïc heát, ñeán chieâu "Trieàu thieân theá" bình thöôøng nhaát thì chaøng laïi khoâng bieát ñöôøng quay trôû ñeå bò thaát baïi. 365 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Baây giôø nhaân vieäc caàm dao cheùm thoû röøng maø chaøng phaùt giaùc ra ñöôïc ñaïo lyù cuûa voõ coâng laø phaûi bieát caùch tuy coù öùng bieán, chöù khoâng phaûi nhaát ñònh chæ coù theá noï chieâu kia ñeå ñoái phoù vôùi chieâu naøy thöùc khaùc. Thaïch Phaù Thieân khoâng hieåu lyù leõ thieån caän ñoù chaúng phaûi taïi chaøng ngu doát maø vì chaøng bò ñöa vaøo ñöôøng loái sai laàm. Ñinh Ñang, Ñinh Baát Töù, Söû baø baø, ba ngöôøi truyeàn voõ coâng cho chaøng thì ngöôøi naøo cuõng aán ñònh chieâu naøy laø ñeå giaûi khai thöùc noï cuûa ñoái phöông. Ñeâm hoâm ôû trong mieáu Thoå ñòa, tuy Maãn Nhu coù cuøng chaøng chieát giaûi kieám chieâu, nhöng hai ngöôøi laïi khoâng noùi vôùi nhau caâu naøo. Maãu Nhu chæ giuùp chaøng lónh hoäi veà caùch söû duïng nhöõng chieâu thöùc cuûa Tuyeát sôn kieám phaùp. Coøn yeáu quyeát veà chöõ "bieán" thì chöa ai daïy chaøng. Luùc naøy Thaïch Phaù Thieân töï mình lónh hoäi ñöôïc ñieåm ñoù baát giaùc loøng möøng hôùn hôû nhö ngöôøi phaùt ñieân. Chaøng laïi nghó tieáp: -Hoâm aáy ôû treân con thuyeàn nhoû döôùi soâng, sö phuï daïy mình heã thaáy Ñinh Baát Töù gia gia söû chieâu naøo thì mình phaûi thi trieån chieâu aáy. Ñeán luùc Baát Töù gia gia söû chieâu "Thieân vöông thaùc thaùp" mình cuõng baét chöôùc söû chieâu "Thieân vöông thaùc thaùp" thaønh ra hai ngöôøi ñaønh vaøo choã khoâng ñeå laøm troø cöôøi. Luùc ñoù Ñinh Baát Tam gia gia cuõng ñöùng beân, giaû tyû y thöøa cô phoùng chöôûng ñaùnh mình thì mình ñoái phoù baèng caùch naøo cho phaûi ? Mình khoâng neân söû chieâu " Thieân vöông thaùc thaùp" maø chæ vung chöôûng cheùm vaøo coå tay y môùi phaûi. Chaøng lieàn ñem nhöõng quyeàn phaùp, caàm naõ thöû ñaõ hoïc tröôùc oân laïi trong ñaàu chieâu noï lieân tieáp chieâu kia. Baát giaùc chaøng vui söôùng ñeán khoa chaân muùa tay roài töï yù phaùt huy dieãn taäp laïi. Chaøng boû quan nieäm chieâu thöùc naøo duøng veà vieäc gì, maø chæ thò trieån theo yù rieâng. Chaøng caát chaân giô tay ra chieâu moãi luùc moät theâm linh hoaït maõnh lieät. Chaøng phaùt huy noäi löïc maïnh ñeán rung caây, laù ruïng aøo aøo rôùt xuoáng tôùi taáp. Nhöõng phieán ñaù lôùn baèng mieäng baùt cuõng bay tung leân treân khoâng. Khi coù phieán ñaù naøo laïi rôùt xuoáng ñænh ñaàu thì Thaïch Phaù Thieân hoaëc vung chöôûng quaït ñi, hoaëc laïng ngöôøi sang beân ñeå neù traùnh, töïa hoà nhö luùc ñoäng thuû ra chieâu vôùi ngöôøi khaùc. Thaïch Phaù Thieân caøng bieåu dieãn caøng höùng thuù. Nhöõng khoái ñaù ôû döôùi ñaát moãi luùc tung leân moät nhieàu.Veà sau, baát luaän ñaõ töø phöông naøo bay tôùi, chaøng ñeàu ñaåy hay neù traùnh moät caùch deã daøng maø khoâng hao toån gì ñeán söùc löïc. Ñoät nhieân maáy tieáng laùch caùch vang leân. Moät caønh caây bò chöôûng phong cöïc maïnh cuûa Thaïch Phaù Thieân ñaùnh gaõy cuøng nhöõng vieân ñaù kia ñoàng thôøi rôùt xuoáng. 366 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân giô tay ra ñoùn laáy caønh caây phaït ngang moät caùi ñaåy nhöõng hoøn ñaù bay ñi raát xa. Thaïch Phaù Thieân söûng soát töï hoûi: -Cöû ñoäng naøy coù khaùc gì kieám chieâu maø Baïch sö phoù vöøa söû baèng tay traùi? Nghó vaäy chaøng löôïm con dao chaët cuûi leân duøng tay traùi söû chieâu " Laõo chi hoaønh taø" cuûa tuyeát sôn kieám phaùp coøn tay phaûi ra chieâu " Tröôûng giaû chieát chi" veà Kim oâ ñao phaùp. Tay kieám tay ñao hai chieâu soá naøy voán xung khaéc nhau nhöng hai tay ñoàng thôøi phoùng ra thì thaáy tiieáng gioù rít leân veo veùo, uy löïc kyø maõnh lieät. Tay ñao beân phaûi chaøng cheùm vaøo caây baùch to taày mieäng cheùn ñöùt laøm ñoâi. Caønh caây trong tay traùi giaû laøm kieám phaù vaøo moät caønh caây tuøng maø laøm cho moät maûng voõ raát lôùn ñöùt xuoáng. Thaïch Phaù Thieân thích quaù laïi noåi tính treû nít. Chaøng bieát laø treân ñaûo naøy khoâng coù ngöôøi thì baát luaän muùa may, quay cuoàng hay phoùng chieâu kyø khoâi quaùi ñaûo theá naøo cuõng chaúng sôï ai cöôøi mình. Chaøng lieàn moät tay caàm dao chaët cuûi, moät tay caàm caønh caây muùa tít leân raát mau. Sau chaøng chaúng theøm ñeå yù ñeán ñao chieâu kieám thöùc chi heát, dó nhieân chaøng ra chieâu chaúng vaøo chöông phaùp naøo. Nhöng neân bieát raèng voõ thuaät caùc moân phaùi trong thieân haï thì buoåi ñaàu tieân töø soá khoâng roài môùi ñi ñeán caùc theá voõ. Caùc tieàn nhaân coù thoâng minh trí tueä saùng cheá ra ñöôïc chieâu naøy thöùc noï thì cuõng khoâng haún caùc vò ñoù phaûi theo moät quy phaùp nhaát ñònh. Thaïch Phaù Thieân voâ tình ñaõ luyeän ñöôïc noäi coâng thöôïng thöøa, laïi traûi qua maáy vò cao thuû reøn luyeän theâm cho, maëc daàu nhöõng söï reøn luyeän cuûa chaøng khoâng theo moät caên baûn naøo. Baây giôø chaøng thoâng suoát roäng raõi theâm nhöõng ñieàu sôû hoïc vaø töï nhieân saùng cheá ra ñöôïc moân coâng phu taû kieám höõu ñao. Coâng phu naøy caên baûn ôû Tuyeát sôn kieám phaùp vaø Kim oâ ñao phaùp theâm vaøo voõ coâng cuûa Taï Yeân Khaùch, Ñinh Ñang, Ñinh Baát Töù, vôï choàng Thaïch Thanh. Coù ñieàu chieâu soá khoâng nhaát ñònh thaønh ra uy löïc maõnh lieät, song coøn nhieàu choã sô hôû. Thaïch Phaù Thieân khoâng ñònh taâm saùng cheá voõ coâng, dó nhieân chaøng khoâng nghó tôùi chuyeän ñaët danh töï cho chieâu thöùc naøy. Duø cho chaøng coù muoán ñaët teân maø chaøng chaúng bieát moät chöõ naøo thì cuõng khoâng ñaët noåi. Chaøng caøng luyeän, noäi löïc caøng gia taêng chaúng thaáy moûi meät chi heát. Maõi ñeán luùc buïng ñoùi quaù reùo leân aàm aàm, chaøng môùi döøng tay. Chaøng nhìn ñeán con thoû cheát thì noù ñaõ bò chaân chaøng xeùo naùt nhöø khoâng aên ñöôïc nöõa. Chaøng ñaønh ñi traåy maáy quaû thò ñeå cho ñôõ ñoùi. 367 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân vaãn hy voïng Söû baø baø cuøng A Tuù ñi roài coøn quay trôû laïi. Chaøng lieàn chaïy vaøo trong ñoäng ñeå thaùm thính nhöng naøo coù thaáy toâng tích hai ngöôøi ñaâu? Trôøi toái roài. Chaøng lieàn ôû trong ñoäng ñaùnh moät giaác nguû ngon laønh. Thaïch Phaù Thieân nguû ñeán nöûa ñeâm, boãng nghe beân soâng coù tieáng "roaïc roaïc' nhö xeù luïa. Noäi coâng chaøng ñaõ cao cöôøng thính giaùc töï nhieân voâ cuøng linh maãn. Chaøng ñöùng phaét leân theo tieáng ñoäng chaïy ra bôø soâng. Döôùi aùnh sao lôø môø, chaøng nhìn roõ moät con thuyeàn lôùn aùp vaøo gaàn bôø vaø khoâng ngôùt rung ñoäng. Thaïch Phaù Thieân vöøa kinh haõi möøng thaàm. Chaøng chæ sôï treân thuyeàn naøy coù Ñinh Baát Tam hay Ñinh Baát Töù, neân khoâng daùm maïo muoäi tieán veà phía tröôùc. Chaøng lieàn thuït ngöôøi laïi naáp vaøo sau goác caây. Boãng chaøng nghe tieáng ñoäng vang leân. Laàn naøy chaøng troâng roõ caùnh buoàm thuyeàn xoaén vaøo nhau bò gioù thoåi maïnh ñöùt tung ra maø treân thuyeàn chaúng ai doøm ngoù gì tôùi. Thaïch Phaù Thieân thaáy chieác thuyeàn lay ñoäng roài baêng ra xa bôø chaøng voäi chaïy laïi la goïi: -Treân thuyeàn coù ai khoâng? Khoâng nghe tieáng ngöôøi ñaùp laïi, chaøng nhaåy voït leân ñaàu thuyeàn giöông maét nhìn vaøo trong khoang, nhöng chæ thaáy moät maøu toái ñen khoâng roõ vaät gì heát. Con thuyeàn vaãn lung lay thuaän gioøng töø töø troâi ra giöõa soâng. Thaïch Phaù Thieân laïi la goïi: -Ñinh... Ñinh tam gia gia coù ñaây khoâng? Vaãn khoâng coù ngöôøi ñaùp laïi, chaøng lieàn chui vaøo khoang. Chaân chaøng boãng vaáp phaûi moät ngöôøi naèm treân saïp thuyeàn. Chaøng voäi caát tieáng xin loãi roài thoø tay ra naâng ngöôøi ñoù daäy. Ngôø ñaây tay ñuïng vaøo thaáy giaù laïnh thì ra moät chieác töû thi. Thaïch Phaù Thieân giaät mình kinh haõi la leân moät tieáng: -UÙi chao! Tay traùi chaøng sôø soaïng laïi ñuïng phaûi caùnh tay ngöôøi khaùc cuõng laïnh nhö baêng. Ñaây laïi laø moät xaùc cheát! Chaøng vöøa run sôï vöøa moø maãm ñi vaøo khoang trong. Chaân chaøng laïi daãm phaûi moät töû thi nöõa. Khoang naøy cuõng toaøn laø xaùc cheát, caùi naèm laên ra, caùi ngoài töïa maïn thuyeàn. Thaïch Phaù Thieân thaát ñaûm kinh hoàn, caát tieáng la thaät to: -Trong thuyeàn coù ai khoâng?... Chaøng kinh haõi quaù ñoä, nghe thaáy thanh aâm mình vang doäi ñaõ laïc gioïng. 368 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân run raåy ñi tôùi ñaèng laùi. Döôùi aùnh sao chaøng nhìn roõ coù ñeán möôøi maáy ngöôøi, naèm ngoån ngang. Ngöôøi naøo cuõng cöùng ñô hieån nhieân ñeàu laø xaùc cheát. Luùc naøy ñang tieát trôøi thu. Gioù thu hiu haét, maáy caùnh buoàm raùch toang bò gioù thoåi vang leân nhöõng tieán g laïch phaïch. Thaïch Phaù Thieân tuy quen vôùi caûnh coâ ñôn, dó nhieân baïo daïn, nhöng tröôùc caûnh ñeâm khuya moät mình ôû nôi hoang vaéng trong moät chieác thuyeàn ñaày töû thi, chaøng khoâng khoûi bôû vía, töôûng chöøng nhö bò boùp ngheït hoïng. Chaøng nhôù laïi xaùc cheát cöùng ñô ôû Haàu giaùm taäp khieán chaøng cô hoà ngheït thôû moà hoâi toaùt ra nhö taém, loâng toùc döïng ngöôïc. Chaøng muoán nhaûy leân bôø. Nhöng chaøng vöøa ñaët chaân leân ... thuyeàn, boãng la hoaûng vì con thuyeàn ra bôø quaù xa roài vaø ñang thuaän gioøng troâi ñi. Con thuyeàn lôùn thuaän gioøng theo ven ñaûo Töû Yeân loanh quanh, maáy choã thuaän doøng baêng ñi. Ñeâm hoâm aáy Thaïch Phaù Thieân khoâng daùm vaøo khoang thuyeàn phaûi nhaåy leân mui ñaèng laùi oâm laáy coät buoàm ngoài chôø cho ñeán saùng. Saùng sôùm hoâm sau. Vöøng thaùi döông vöøa nhoâ leân, moïi vaät boán phía ñeàu troâng thaáy roõ raøng, khieán cho Thaïch Phaù Thieân ñôõ khieáp sôï. Chaøng nhaåy xuoáng ñaèng laùi nhìn thaáy trong khoang ngoaøi khoang ít ra laø coù tôùi naêm saùu chuïc xaùc cheát coi raát thöông taâm, bôû vía! Laï ôû choã treân mình moïi thi theå ñeàu khoâng coù veát maùu, cuõng khoâng coù ñao thöông hay kieám thöông chi caû. Chaøng khoâng hieåu boïn hoï vì sao maø cheát? Thaïch Phaù Thieân ñi quanh muõi thuyeàn thì thaáy chính giöõa cöûa khoang coù treo hai caùi baøi ñoàng laáp loaùng lôùn baèng baøn tay. Moät taám khaéc boä maët töôi cöôøi, dung nhan hoøa aùi töø töôøng. Coøn moät taám nöõa khaéc boä maët hung thaàn aùc saùt coi raát döõ doäi. Caû hai taám baøi ñoàng ñoùng baèng chieác ñinh saét raát daøi treo vaøo taám goã cöûa khoang, coi raát kyø bí. Thaïch Phaù Thieân chaêm chuù nhìn hai taám baøi ñoàng thì thaáy hai boä maët khaéc vaøo ñoù linh ñoäng nhö ngöôì thieät. Chaøng sôï khoâng daùm nhìn laâu quay ñi choã khaùc. Chaøng laïi nhìn tôùi nhöõng xaùc cheát thì tay ngöôøi naøo cuõng caàm binh khí hoaëc löng giaét ñao kieám. Hieån nhieân toaøn laø ngöôøi trong voõ laâm. Thaïch Phaù Thieân xem kyõ hoài laâu, chaøng phaùt giaùc ra treân vai aùo moãi ngöôøi ñeàu theâu moät con caù nhoû baèng tô traéng. Chaøng caøng coi caøng thaùy ly kyø. chaøng ñoaùn nhöõng ngöôøi treân thuyeàn naøy cuøng boïn vôùi nhau. Nhöng chaøng khoâng taøi naøo hieåu ñöôïc vì sao hoï gaëp cöôøng ñòch ñeán noãi phaûi gieát heát. 369 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Con thuyeàn tieáp tuïc troâi theo doøng nöôùc xuoáng mieàn haï löu. Thuyeàn troâi cho ñeán tröa thì gaëp khuùc soâng chaïy voøng veøo. tröôùc maët coù hai con thuyeàn soùng hang ngöôïc gioøng ñi leân. Ngöôøi laùi thuyeàn kia thaáy con thuyeàn naøy cöù cheânh cheách troâi ñi lieàn la leân: -Nhaø ñoø! Nhaø ñoø ! Nhöng trong thuyeàn vaãn khoâng ngöôøi beå laùi, choã naøy nöôùc chaûy xieát, khieán cho con thuyeàn xoay ngang ra. Saàm moät tieáng vang leân! Con thuyeàn naøy ñaõ ñuïng vaøo hai thuyeàn kia. Boãng nghe tieáng ngöôøi ta la où om soøm laãn vôùi tieáng chöûi ruûa thoâ tuïc khoâng tieác lôøi. Thaïch Phaù Thieân trong loøng kinh haõi voâ cuøng, buïng baûo daï: -Thuyeàn naøy ñuïng phaûi thuyeàn khaùc laøm haïi ngöôøi ta, chaéc boïn hoï seõ raày ra mình. Khoâng chöøng cuoäc truy cöùu seã buoäc mình vaøo toäi gieát cheát baáy nhieâu ngöôøi treân thuyeàn. Baâygiôø bieát laøm theá naøo? Tình traïng caáp baùch khieán chaøng sinh ra caáp trí, chaøng voäi thuït vaøo trong khoang laät vaùn leân naèm nuùp xuoáng ñaùy thuyeàn. Luùc naøy baø con thuyeàn ñaõ gaàn caïnh nhau, roài coù ngöôøi nhaåy sang. Nhöõng tieáng la hoaûng lieàn vang leân. Coù ngöôøi theùt: -Khoâng paûi thuyeàn chaøi! Sao... Sao hoï cheát caû roài ? Ngöôøi thì la: -Caû bang chuùa... Thaøn h Ñaïi Döông cuõng ôû trong naøy. Ñoät nhieân muõi thuyeàn coù ngöôøi la hoaûng, mieäng laép baép : -Ñaây laø... " Thöôûng thieän phaït aùc leänh..." Tieáng ngöôøi naøy khoâng to laém, nhöng thanh aâm run baàn baät ra chieàu khuûng kieáp ñeán cöïc ñoä. Ngöôøi ñoù chöa noùi heát thì tieáng ngöôøi boãng döøng laïi .Trong thuyeàn yeân laëng khoâng moät tieáng ñoäng. Thaïch Phaù Thieân tuy naáp döôùi ñaùy khoang, khoâng troâng veû maët töøng ngöôøi, nhöng chaøng cuõng bieát hoï khieáp sôï ñeán cuøng cöïc. Hoài laâu môùi laïi coù ngöôøi leân tieáng: -Naêm nay laïi ñeán kyø " Thöôûng thieän phaït aùc leäch" xuaát hieän. Ñaây chaéc laø hai vò söù giaû Thöôûng thieän, phaït aùc phuïng meänh ñi tuaàn. Caùi naøy khoâng phaûi thuyeàn chaøi maø ñaõ gaây neân nhieàu toäi aùc... Hôõi ôi!.. Haén buoâng tieáng thôû daøi roài khoâng noùi nöõa. Ngöôøi khaùc caát tieáng hoûi : -Hoà ñaïi ca! Nghe noùi leänh thöôûng thieân phaït aùc laø traû ngöôøi ñi... ñi ñeán choã ñoù roài môùi xeùt xöû, chöù khoâng tru laïi ngay ñuôøng tröôøng kai maø? 370 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  10. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Ngöôøi noùi tröôùc ñaùp: -Ñaây laø hoï khoâng chòu ríu ríu vaâng leänh ñi ngay, môùi theá naøy. Xem chöøng bang chuùa thaønh Ñaïi Döông khoâng chòu traùi leänh thoáng lónh, moïi ngöôøi gaây cuoäc choáng ñoái khieán cho hai söù giaû nooûi loâi ñình. Ngöôøi nghe y noùi caâu naøy roài ai naáy ñeàu laëng khoâng leân tieáng. Thaïch Phaù Thieân söïc nhôù tôùi chuyeän gì ngaám ngaàm hoaûng: -Nhöõng xaùc cheát treân thuyeàn naøy ñeàu koâng phaûi daân chaøi chi chi ñaây? Laïi coøn moät vò bang chuùa... Trôøi ôi! Nguy roài! Hai oâng söù giaû thöôûng thieän phaït aùc naøo ñoù chaúng hieåu coù tìm ñeán bang Tröôøng Laïc nhaø mình khoâng? Chaøng nghó tôùi ñaây baát giaùc loøng noùng nhö löûa ñoát, buïng baûo daï: -Mình phaûi lieäu sao chaïy mau veà Toång ñaõ baùo tin cho Boái tieân sinh hay ñeå boïn y chuaån bò. Sôû dó chaøng tính toaùn nhö vaäy laø vì chaøng ñaõ bò ngöôøi ta nhaän laàm laø Thaïch bang chuùa vaø phaûi chòu ñöïng raát nhieàu chuyeän phieàn naõo.Vaû laïi traû maáy phen suyùt nguy ñeán tính maïng, ai ñoái vôùi chaøng cuõng ñoäc aùc döõ tôïn, chæ nhöõng ngöôøi bang Tröôøng Laïc töø treân xuoáng döôùi ñeàu kính caån chaøng. Duø taïi ñoù Trieån Phi toan haï saùt chaøng, nhöng ñoù chæ laø chuyeän hieåu laàm. Vì theá neân ñoái vôùi söï choáng cheá tan nguy cuûa moïi ngöôøi bang Tröôøng Laïc chaøng raát quan taâm. Thaïch Phaù Thieân nghó vaäy neân caøng laéng tai nghe moïi ngöôøi trong thuyeàn noùi chuyeän. oOo 371 Typed by COI http://hello.to/kim dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2