intTypePromotion=3

Hiệu ứng KPT Apply Modes

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
85
lượt xem
6
download

Hiệu ứng KPT Apply Modes

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tất cả các hiệu ứng trong Kais Power Tool cho phép bạn chọn Apply Modes (các chế độ tương ứng) khác nhau (hay còn gọi là chế độ chuyển giao thao tác kênh) xác định hiệu ứng mới tạo ra sẽ tương tác với ảnh gốc nằm bên dưới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệu ứng KPT Apply Modes

  1. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY KPT APPLY MODES APPLY MODES Taát caû caùc hieäu öùng trong Kais Power Tools cho pheùp baïn choïn Apply Modes (caùc cheá ñoä öùng duïng) khaùc nhau (hay coøn goïi laø cheá ñoä chuyeån giao hoaëc thao taùc keânh) xaùc ñònh hieäu öùng môùi taïo ra (nhö maøu Gradient hay khoái caàu) seõ töông taùc vôùi aûnh goác naèm beân döôùi. Muïc choïn naøy seõ giaûi thích caùch laøm vieäc khaùc nhau trong töøng Apply Modes. CHEÁ ÑOÄ NORMAL Cheá ñoä Normal trong Apply Mode, hieäu öùng ñöôïc ñaët treân aûnh goác, bao truøm hoaøn toaøn boä aûnh goác (khoâng thaáy aûnh goác). Tuy nhieân, neáu baát kyø vuøng naøo cuûa hieäu öùng coù cheá ñoä trong suoát, nhöõng vuøng ñoù seõ cho pheùp aûnh goác hieån thò xuyeân qua ( ñöôïc xaùc ñònh bôûi cheá ñoä trong suoát trong nhieàu vuøng hieäu öùng khaùc nhau).
  2. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY AÛnh vôùi cheá ñoä Normal AÛnh vôùi cheá ñoä Lighten Only CHEÁ ÑOÄ PROCEDURAL+ Moät öùng duïng thuû tuïc cuûa hieäu öùng keát hôïp caùc hieäu öùng vôùi aûnh goác döïa vaøo giaù trò ñoä choùi (ñoä saùng hay soá löôïng maøu traéng) cuûa töøng ñieåm aûnh pixel trong aûnh goác. Neáu töøng ñieåm aûnh pixel coù giaù trò ñoä saùng vöøa phaûi (128-256), khi ñoù hieäu öùng ôû cheá ñoä Normal (xem cheá ñoä Normal ôû treân) vaøo ñieåm pixel ñoù. Neáu caùc ñieåm aûnh pixel saùng hôn cheá ñoä Normal, khi ñoù hieäu öùng seõ ñöôïc laøm saùng hôn vôùi moät soá löôïng töông töï tröôùc khi ñöôïc keát hôïp laïi.
  3. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Neáu caùc ñieåm aûnh pixel toái hôn cheá ñoä bình thöôøng, hieäu öùng seõ bò toái hôn tröôùc khi ñöôïc keát hôïp laïi. AÛnh vôùi cheá ñoä Procedural + CHEÁ ÑOÄ PROCEDURAL - Cheá ñoä Procedural- trong Apply Mode coù chöùc naêng gioáng nhö cheá ñoä Procedural+, ngoaïi tröø vai troø cuûa aûnh goác vaø aûnh hieäu öùng bò ñaûo ngöôïc. AÛnh vôùi cheá ñoä Procedural - CHEÁ ÑOÄ DARKEN ONLY Cheá ñoä Darken Only trong Apply Mode so saùnh töøng giaù trò trong pixel, töø pixel naøy sang pixel khaùc, giaù trò aûnh maøu RGB trong aûnh goác vaø hieäu öùng.
  4. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Neáu moät pixel trong aûnh goác toái hôn caùc pixel töông öùng trong hieäu öùng, pixel trong aûnh nguoàn ñöôïc söû duïng. Neáu caùc pixel trong aûnh nguoàn saùng hôn, khi ñoù caùc pixel trong hieäu öùng ñöôïc söû duïng. Ngaén goïn, keát quaû laø caùc pixel toái nhaát ñöôïc taïo ra töø aûnh goác vaø aûnh hieäu öùng. AÛnh vôùi cheá ñoä Darken Only CHEÁ ÑOÄ LIGHTEN ONLY Cheá ñoä Lighten Only trong Apply Mode ñoái laäp chính xaùc vôùi cheá ñoä Darken Only. Giaù trò trong maøu RGB keát hôïp vaø so saùnh caùc pixel trong aûnh nguoàn vaø caùc pixel trong aûnh hieäu öùng vaø cheá ñoä saùng cuûa caû hai cheá ñoä pixel ñeàu ñöôïc söû duïng ñeán. CHEÁ ÑOÄ MULTIPLY Cheá ñoä Multiply trong Apply Mode xaõy ra trong vuøng toái hôn cuûa hieäu öùng vaø aùp ñaët chuùng vaøo aûnh nguoàn. Ñieàu naøy coù theå coù hieäu quaû ñoái vôùi vieäc theâm boùng ñoå vaøo trong aûnh. Cuoái cuøng baïn coù keát quaû gioáng nhö cheá ñoä Procedural +.
  5. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY AÛnh vôùi cheá ñoä Lighten Only AÛnh vôùi cheá ñoä Multiply CHEÁ ÑOÄ SCREEN Cheá ñoä Screen trong Apply Mode hoaøn toaøn ñoái laäp vôùi cheá ñoä Multiply, chæ theâm nhöõng vuøng saùng hôn cuûa hieäu öùng vaøo trong aûnh goác. Ñeå thaáy roõ hôn söï khaùc bieät giöõa hai cheá ñoä Multiply vaø Screen, baïn coù theå nhìn thaáy hai aûnh ví duï minh hoaï beân döôùi.
  6. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY AÛnh vôùi cheá ñoä Screen CHEÁ ÑOÄ DIFFERENCE Cheá ñoä Difference trong Apply Mode laø moät trong nhöõng cheá ñoä khoù nhaát vaø laø moät trong nhöõng keát quaû choùi nhaát. Caùc giaù trò maøu trong aûnh bò ñaûo ngöôïc döïa vaøo caùc giaù trò saùng cuûa pixel trong hieäu öùng. Vì vaäy, caùc vuøng maøu ñen cuûa hieäu öùng (vì chuùng khoâng coù ñoä saùng) khoâng laøm thay ñoåi aûnh neàn. Trong khi ñoù caùc vuøng maøu traéng cuûa hieäu öùng laøm ñaûo ngöôïc aûnh goác hoaøn toaøn vôùi giaù trò maøu aâm. Vaø cuõng laø nôi naèm giöõa maøu traéng vaø maøu ñen, aûnh goác bò ñaûo ngöôïc moät phaàn baèng caùch theâm maøu traéng vaøo töøng pixel hieäu öùng ñeán moät möùc ñoä xaùc ñònh. AÛnh vôùi cheá ñoä Difference
  7. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY CHEÁ ÑOÄ ADD Cheá ñoä Add trong Apply Mode theâm giaù trò aûnh vaø hieäu öùng cho moãi ñieåm aûnh pixel (tæ leä choïn töø 0 ñeán 255, laø giaù trò maøu traéng). Vieäc naøy taïo ra hieäu öùng troän hai vuøng aûnh laïi vôùi nhau nhöng seõ laøm cho vuøng aûnh saùng hôn chöùa toaøn maøu traéng. AÛnh vôùi cheá ñoä Add CHEÁ ÑOÄ SUBTRACT Duøng lyù thuyeát thuoäc tính loaïi boû maøu, cheá ñoä Subtract trong Apply Mode loaïi boû maøu hieäu öùng trong aûnh goác. YÙ töôûng cô baûn laø neáu baïn loaïi boû maøu xanh luïc töø aûnh GRB, thì khi ñoù baïn chæ coøn laïi maøu xanh vaø ñoû (töùc laø maøu ñoû tía). AÛnh vôùi cheá ñoä Subtract

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản