intTypePromotion=3

Hiệu ứng KPT Twirl

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
63
lượt xem
3
download

Hiệu ứng KPT Twirl

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KPT Twirl là phiên bản của bộ lọc xoay, bạn có thể tìm thấy trong nhiều chương trình chính và những mô đun của hãng thứ ba

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệu ứng KPT Twirl

 1. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY HIEÄU ÖÙNG KPT TWIRL KPT Twirl laø phieân baûn cuûa boä loïc xoay, baïn coù theå tìm thaáy trong nhieàu chöông trình chính vaø nhöõng moâ-ñun cuûa caùc haõng thöù ba. Hai yeáu toá phaân bieät giöõa hieäu öùng KPT Twirl vaø caùc hieäu öùng khaùc laø nhöõng khaû naêng coù theå thaáy ñöôïc moái töông taùc vôùi nhau taïi moät thôøi ñieåm naøo ñoù vaø toác ñoä aùp ñaët vaøo quaù nhanh (khoâng ñeà caäp ñeán cheá ñoä Kaleidascope (kính vaïn hoa) maø baïn chöa heà thaáy) ôû baát kyø nôi ñaâu. Caùc böôùc thöïc hieän : Khôûi ñoäng chöông trình Photoshop. Sau ñoù, choïn leänh File > Open ñeå môû file aûnh mong muoán coù trong ñóa cöùng hay ñóa CD- ROM cuûa baïn. (Nhôù choïn aûnh coù kích thöôùc nhoû). Caùc baïn coù theå goïi file aûnh Bear hay Ducky trong thö muïc Samples cuûa Photoshop ñeå thöïc taäp. Toát nhaát neân duøng aûnh coù nhieàu maøu saéc ñeå thaáy roû hieäu öùng
 2. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY AÛnh goác ban ñaàu Choïn leänh Filter > KPT 3.0 > KPT Twirl 3.0. Cöûa soå laøm vieäc cuûa KPT Twirl 3.0 xuaát hieän, luùc naøy trong cöûa soå xem tröôùc ta thaáy aûnh goác bò bieán daïng.
 3. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY BAÛNG CHEÁ ÑOÄ MODE KPT Twirl coù hai cheá ñoä choïn laø : Twirl (cheá ñoä maëc ñònh) vaø cheá ñoä Kaleidascope. Cheá ñoä Twirl Cheá ñoä Twirl cho baïn moät hieäu öùng cuoän laøm phaúng beân trong vuøng aûnh ñöôïc choïn. Cheá ñoä Kaleidascope Cheá ñoä Kaleidascope chia vuøng choïn thaønh nhieàu Slice, beân trong moãi Scile aûnh coù theå ñöôïc xoay ñeå taïo ra nhieàu hieäu öùng ñaùng ngaïc nhieân treân aûnh, gioáng nhö moät kính vaïn hoa thöïc teá. Do ñoù, baïn coù theå keùo chuoät theo caùc höôùng khaùc nhau ñeå taïo ra nhieàu kieåu hieäu öùng khaùc nhau trong cheá ñoä Kaleidascope. NHÖÕNG VUØNG ÑIEÀU KHIEÅN XEM TRÖÔÙC Khi baïn choïn cheá ñoä Twirl, nhaáp chuoät vaøo vuøng cöûa soå xem tröôùc vaø keùo chuoät sang traùi hay phaûi, cho pheùp baïn hieäu chænh höôùng xoay vaø cöôøng ñoä cuûa hieäu öùng xoay naøy.
 4. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Khi baïn keùo chuoät sang traùi, hieäu öùng xoaén aûnh ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà vaø trong khi keùo chuoät sang phaûi seõ taïo ra hieäu öùng xoaén theo chieàu kim ñoàng hoà. Keùo chuoät phaûi ñeå ñieàu chænh höôùng xoay vaø cöôøng ñoä hieäu öùng trong cheá ñoä Twirl. Keùo chuoät traùi ñeå ñieàu chænh höôùng xoay vaø cöôøng ñoä hieäu öùng trong cheá ñoä Twirl Ngöôïc laïi, khi baïn choïn cheá ñoä Kaleidascope, nhaáp chuoät vaøo vuøng cöûa soå xem tröôùc vaø keùo leân treân seõ laøm taêng soá löôïng Slice. Trong khi ñoù, baïn keùo xuoáng döôùi laøm giaûm soá löôïng Slice. Keùo chuoät sang phaûi hoaëc traùi seõ laøm thay ñoåi goùc aûnh trong moãi Slice.
 5. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Keùo chuoät höôùng leân treân ñeå ñieàu chænh hieäu öùng trong cheá ñoä Kaleidascope Ñeå giöõ chuoät chuyeån ñoäng theo phöông naèm ngang hoaëc phöông thaúng ñöùng, baïn chæ vieäc giöõ phím Option (ñoái vôùi maùy heä ñieàu haønh Macintosh) hoaëc phím Alt (ñoái vôùi maùy heä ñieàu haønh Windows) hoaëc nhaán phím Control (chæ di chuyeån hieäu öùng theo phöông ngang). Sau ñaây laø moät soá hình aûnh ôû cheá ñoä Kaleidascope vaø Twirl :
 6. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Keù Keùo chuoät theo phöông ngang sang phaûi vaø traùi, leân xuoáng trong cheá ñoä Kaleidascop taïi cöûa soå Preview. Keùo chuoät theo phöông ngang sang traùi trong cheá ñoä Kaleidascope taïi cöûa soå Preview
 7. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Sau ñoù, baïn cöù thöû laøm tieáp tuïc, keùo chuoät sang phaûi roài traùi vaø leân roài xuoáng trong cöûa soå Preview vaø xem caùc Slice taêng leân ñeán giaù trò caøng lôùn troâng caøng ñeïp hôn (coù nhieàu hoa vaên hôn). Do cheá ñoä Kaleidascop coù nhieàu cheá ñoä hoa vaên ñeïp neân aûnh ñöôïc minh hoïa nhieàu hôn cheá ñoä Twirl. Baïn ñoïc coù theå choïn cheá ñoä Kaleidascop vaø Twirl ñeå coù nhieàu aûnh ñeïp khaùc nhau. Do giaáy in ra maøu traéng ñen, baïn khoâng thaáy roõ hieäu öùng ñöôïc vì vaäy baïn coù theå xem roõ treân maùy tính cuûa baïn. Haõy thöû nghieäm vôùi aûnh goác baïn choïn vaø xem keát quaû coù thaáy lyù thuù khoâng caùc baïn?
 8. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY
 9. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY
 10. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Keùo chuoät theo caùc höôùng khaùc nhau ñeå taïo ra nhieàu hieäu öùng kính vaïn hoa trong cheá ñoä Kaleidascope vôùi aûnh goác khaùc. TRÌNH ÑÔN TUØY CHOÏN OPTIONS Trình ñôn tuøy choïn Options trong hieäu öùng KPT Twirl coù 3 muïc choïn chuaån laø : About KPT 3.0, Preferences vaø Reset to Normal. Khoâng coù nhöõng tuøy choïn ñaët bieät cho hieäu öùng Twirl.
 11. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT- HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät vaøo muõi teân taïi goùc phaûi treân ñeå hieån thò tuøy choïn Options.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản