Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoạch định nguồn nhân lực

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

664
lượt xem
256
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạch định nguồn nhân lực là một tiến trình dự báo và ra quyết định liên quan đến các dòng luân chuyển nhân sự ra nhập và rời khỏi doanh nghiệp.Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình, hoạt động đảm bảo cho tổ chức có đủ nguồn nhân lực với các phẩm chất, kỹ năng phù hợp để thực hiện công việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoạch định nguồn nhân lực

 1. Ho¹ch ®Þnh nguån nh©n lùc TS. Lª Qu©n, §¹i häc Th−¬ng m¹i TS LÊ QUÂN 1
 2. B¹n sÏ n¾m ®−îc c¸c yÕu tè sau: 1. NhËn d¹ng c¸c lîi thÕ vμ sù cÇn thiÕt ph¶i cã sù hoμ ®ång gi÷a HDR vμ QT chiÕn l−îc. 2. Cung cÊp c¸c c¸ch tiÕp cËn ®Þnh tÝnh vμ ®Þnh l−îng vÒ H§NNL. 3. LiÖt kª c¸c danh s¸ch c¸c ph−¬ng ph¸p dù b¸o nguån nh©n lùc. 4. C¸c gi¶i ph¸p ®¸p øng vÒ nh©n lùc trong dμi h¹n. 5. C¸c biÖn ph¸p vÒ NNL vÒ ng¾n h¹n. TS LÊ QUÂN 2
 3. Néi dung - Dự báo nhu cầu - Đánh giá đội ngũ NS - Phân tích GAP - Hoạt động điều chỉnh - Kiểm soát nhân sự TS LÊ QUÂN 3
 4. Ho¹ch ®Þnh NNL Ho¹ch ®Þnh NNL Lμ mét tiÕn tr×nh dù b¸o vμ ra quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn c¸c dßng lu©n chuyÓn nh©n sù ra nhËp vμ rêi khái doanh nghiÖp. Môc ®Ých cña Ho¹ch ®Þnh NNL: Dù b¸o nh©n sù cho doanh nghiÖp: cung vμ cÇu vÒ NNL. Cung cÊp c¸c th«ng tin nÒn t¶ng cho viÖc x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn vμ ®μo t¹o nh©n sù. TS LÊ QUÂN 4
 5. H§NNL vμ QTCL Ph©n tÝch chiÕn l−îc Chóng ta cÇn nh÷ng NNL nμo vμ NNL nμo cã thÓ khai th¸c? ThiÕt kÕ chiÕn l−îc NNL nμo ®−îc ®¸p øng vμ cung cÊp? TriÓn khai chiÕn l−îc NNL sÏ ®−îc ®¸p øng ra sao? H§ NNL H§ NNL H§ ChiÕn l−îc H§ ChiÕn l−îc TS LÊ QUÂN 5
 6. Bμi to¸n vÒ sù n¨ng ®éng vμ ®æi míi âi c èt l SP D SP SP C SP B SP A TS LÊ QUÂN 6
 7. Sù kh¸c biÖt qua yÕu tè con ng−êi N¨ng lùc tÝnh chuyªn nghiÖp §é chuÈn x¸c Th¸i ®é lÞch sù TËn tuþ Uy tÝn vμ tÝn nhiÖm L¾ng nghe vμ thÊu hiÓu TS LÊ QUÂN .... 7
 8. Quy tr×nh Dù b¸o nhu cÇu vÒ nh©n sù cña doanh nghiÖp trong t−¬ng lai §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vμ kh¶ n¨ng ®¸p øng cña ®éi ngò nh©n sù doanh nghiÖp ®ang cã So s¸nh gi÷a nhu cÇu nh©n sù s¾p tíi vμ kh¶ n¨ng ®¸p øng hiÖn nay TiÕn hμnh c¸c ho¹t ®éng bè trÝ vμ sö dông nh©n sù KiÓm so¸t nh©n sù TS LÊ QUÂN 8
 9. Bản đồ hoá nguồn nhân lực của doanh nghiệp Phân loại nhân viên theo các kỹ năng theo: - Mức độ quan trọng trong triển khai chiến lược của doanh nghiệp - Mức độ sẵn có - Thời gian đào tạo, bồi dưỡng - Nhân lực tạo dựng lợi thế cạnh tranh… TS LÊ QUÂN 9
 10. Bản đồ nhân sự TS LÊ QUÂN 10
 11. Linh hoạt chiến lược Năng lực tổ chức Năng lực của tổ chức phản ứng và thích nghi với thay đổi nhằm tạo dựng lợi thế cạnh tranh bền vững Phối hợp linh hoạt Năng lực nhanh chóng huy động nhân sự cho các nhu cầu mới phát sinh và các dự án Linh hoạt nguồn lực Có được đội ngũ nhân viên có thể làm được nhiều việc theo nhiều cách và phương pháp khác nhau TS LÊ QUÂN 11
 12. Hoạch định NNL và phân tích môi trường Phân tích môi trường Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức Kinh tế Xu hướng cạnh tranh: quy trình mới, công nghệ mới, dịch vụ mới, sáng tạo… Thay đổi công nghệ: tự động hoá, phi hành chính hoá… Luật pháp và chính trị Xã hội Dân số, đào tạo TS LÊ QUÂN 12
 13. Phân tích môi trường doanh nghiệp Kiểm toán văn hoá Văn hoá và chất lượng cuộc sống, công việc trong tổ chức. Nhân viên sử dụng thời gian như thế nào? Thái độ ứng xử với nhau Phong cách lãnh đạo chủ yếu Nhân viên hoạch định lộ trình công danh của mình ra sao? Benchmarking So sánh thực tế nhân sự của công ty với các công ty trong ngành để đối chiếu và rút ra kết luận TS LÊ QUÂN 13
 14. M« h×nh Dù bb¸onhu ccÇu Dù ¸o nhu Çu Gi¶ ®Þnh Gi¶ ®Þnh Kü thuËt ssödông Kü thuËt ö dông C©n ®®èigi÷a Nhu ccÇu C©n èi gi÷a Nhu Çu • •Nhu ccÇuSP/DÞch vô Nhu Çu SP/DÞch vô • •Ph©n tÝch xu hướng Ph©n tÝch xu hướng vvμcung øøng μ cung ng • •C«ng nghÖ C«ng nghÖ • •Trï tinh Trï tinh • •Nguån lùc tμi chÝnh Nguån lùc tμi chÝnh • •Kü thuËt Delphi Kü thuËt Delphi • •NghØ viÖc, bbáviÖc, vv¾ngmÆt NghØ viÖc, á viÖc, ¾ng mÆt •…•… (ThiÕu) (ThiÕu) • •TTèc®é t¨ng tr−ëng ccñaDN èc ®é t¨ng tr−ëng ña DN TuyÓn dông TuyÓn dông •TriÕt lý qu¶n trÞ •TriÕt lý qu¶n trÞ • •Full-time Full-time • •Part-time Part-time • •Thêi vô Thêi vô Kü thuËt Kü thuËt C¸c yÕu tè ngo¹i vi C¸c yÕu tè ngo¹i vi • •B¶ng nh©n ssù • •Thay ®®æidd©nssè (Thõa) Gi¶m B¶ng nh©n ù Thay æi ©n è (Thõa) Gi¶m • • Th«ng kkªkkünn¨ng • •Tr×nh ®é ®μo t¹o ccñaNNL • •Sa th¶i Th«ng ª ü ¨ng Tr×nh ®é ®μo t¹o ña NNL Sa th¶i • •Qu¶n trÞ ph¸t minh ss¸ngtao • •DÞch chuyÓn nh©n lùc • •KÕt thóc hhîp®®ång KÕt thóc îp ång Qu¶n trÞ ph¸t minh ¸ng tao DÞch chuyÓn nh©n lùc •S¬ ®®åthay thÕ • •ChÝnh ss¸chccñachÝnh phñ • •giảm cường đđộ giảm cường ộ •S¬ å thay thÕ ChÝnh ¸ch ña chÝnh phñ • •LLËpkÕ ho¹ch vÒ thμnh tÝch Ëp kÕ ho¹ch vÒ thμnh tÝch • •TTûlÖ thÊt nghiÖp û lÖ thÊt nghiÖp • •Về hưu Về hưu •…•… Dù b¸o cung øng Dù b¸o cung øng
 15. Dù b¸o nhu cÇu nh©n sù • Hai vÊn ®Ò cÇn xem xÐt: (i) doanh nghiÖp cã nhu cÇu g× vÒ c¸c lo¹i nh©n sù cô thÓ t¹i mét thêi ®iÓm x¸c ®Þnh ®Ó thùc hiÖn c¸c vai trß vμ chøc n¨ng kh¸c nhau; (ii) yªu cÇu vÒ tr×nh ®é kü n¨ng, c¸c tiªu chuÈn lao ®éng tèt nhÊt ®−îc sö dông cho c¸c xu h−íng ph¸t triÓn t−¬ng lai lμ g×? • Khèi l−îng c«ng viÖc cÇn thiÕt ph¶i lμm; • Tr×nh ®é trang thiÕt bÞ kü thuËt vμ kh¶ n¨ng thay ®æi c«ng nghÖ; • Sù thay ®æi vÒ tæ chøc hμnh chÝnh cã ¶nh h−ëng ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng; • C¬ cÊu ngμnh nghÒ theo yªu cÇu cña c«ng viÖc; • Kh¶ n¨ng n©ng cao chÊt l−îng nh©n viªn; • Tû lÖ nghØ viÖc cã thÓ cã t¹i doanh nghiÖp; • Yªu cÇu n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm vμ dÞch vô cña doanh nghiÖp; • Kh¶ n¨ng tμi chÝnh cña doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ thu hót lao ®éng lμnh nghÒ trªn thÞ tr−êng lao ®éng.
 16. TiÕp cËn ®Þnh l−îng: ph©n tÝch xu h−íng (Trend Analysis) • Dù b¸o nhu cÇu NNL trong DN dùa trªn c¬ së d÷ liÖu thèng kª, vÝ dô vÒ b¸n hμng: Lùa chän mét biÕn sè kinh doanh cho phÐp tÝnh to¸n ®−îc nhu cÇu nh©n sù (business factor) X¸c ®Þnh hÖ sè n¨ng suÊt lao ®éng (labour productivity ratio). TÝnh to¸n n¨ng xuÊt lao ®éng trong qu¸ khø X¸c ®Þnh xu h−íng gia t¨ng, gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng X¸c ®Þnh sè l−îng lao ®éng theo môc tiªu kinh doanh
 17. Mô hình giản lược BiÕn ®éng vÒ biªn chÕ BiÕn ®éng vÒ biªn chÕ C¸c gi¶ thiÕt vÒ th¨ng C¸c gi¶ thiÕt vÒ th¨ng tiÕn KÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña KÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña tiÕn nh©n sù nh©n sù DN DN Dù b¸o trong 55 n¨m Dù b¸o trong n¨m §¸nh gi¸ nhu cÇu vÒ nh©n sù §¸nh gi¸ nhu cÇu vÒ nh©n sù So s¸nh So s¸nh ChÝnh s¸ch nh©n sù ChÝnh s¸ch nh©n sù
 18. Ví dụ về phân tích xu hướng nhu cầu nhân sự BUSINESS ÷ LABOUR = HUMAN RESOURCES FACTOR PRODUCTIVITY DEMAND YEAR (SALES IN THOUSANDS) (SALES/EMPLOYEE) (NUMBER OF EMPLOYEES) 1997 $2,351 14.33 164 1998 $2,613 11.12 235 1999 $2,935 8.34 352 2000 $3,306 10.02 330 2001 $3,613 11.12 325 2002 $3,748 11.12 337 2003 $3,880 12.52 310 2004* $4,095 12.52 327 2005* $4,283 12.52 342 2006* $4,446 12.52 355
 19. Tiếp cận định tính • Dự báo Ý kiến các nhà quản trị cơ sở, giám sát, chuyên gia về các công việc và chức danh, kỹ năng cần có trong tương lai • Kỹ thuật Delphi Hạn chế tính chủ quan bằng cách lựa chọn một mẫu điều tra. Thảo luận và đưa ra được kết luận của nhóm điều tra.
 20. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng nh©n sù cña doanh nghiÖp • §¸nh gi¸ tæng quan thùc tr¹ng nh©n sù cña doanh nghiÖp • §¸nh gi¸ n¨ng lùc cña nh©n sù tr−íc khi bè trÝ vμ sö dông
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2