intTypePromotion=1

Học Ubuntu 7.10 phiên bản Desktop P3

Chia sẻ: Vong Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
85
lượt xem
23
download

Học Ubuntu 7.10 phiên bản Desktop P3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thư mục chính "Home" được tạo ra cho mỗi người dùng và tự động lấy theo tên người dùng , thư mục này chứa tất cả tập tin dành cho người dùng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học Ubuntu 7.10 phiên bản Desktop P3

 1. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 31 / 407 • Places: Trình đơn này cho phép b n d dàng truy c p vào thư m c chính c a mình, các thi t b bên ngoài và các v trí trên m ng n i b mà máy tính b n đư c k t n i. Hình 3.5: Trình đơn Places Chú ý: Thư m c chính ’Home’ đư c t o ra cho m i ngư i dùng, và t đ ng l y theo tên ngư i dùng. Thư m c này ch a t t c các t p tin dành cho ngư i dùng. Trong m t h th ng có nhi u ngư i dùng, d li u cá nhân c a m i ngư i dùng s đư c lưu trong thư m c Home c a h . • System: Trình đơn này cho phép b n thay đ i các thi t l p h th ng cho máy mình. B n có th truy c p vào h th ng tr giúp c a Ubuntu và t t máy thông qua trình đơn này.
 2. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 32 / 407 Hình 3.6: Trình đơn System Có 3 bi u tư ng l i t t m c đ nh bên c nh các trình đơn trên thanh bên trên màn hình n n: Mozilla Firefox, Evolution và Help. B n có th t o ra các phím t t khác t i các ng d ng trong h th ng trên vùng này đ ch y chúng nhanh hơn. Hình 3.7: Các bi u tư ng l i t t Đ thêm các bi u tư ng l i t t lên trên thanh, b n: 1. B m chu t ph i lên vùng tr ng trên thanh ngang bên trên và ch n Add to Panel. H p tho i Add to Panel xu t hi n. Hình 3.8: Thêm m t bi u tư ng l i t t 2. H p tho i Add to Panel li t kê t t c các ng d ng có trong h th ng. Ch n m t ng d ng và nh n Add đ thêm nó vào vùng tr ng trên thanh ngang. N u b n mu n ch y các chương trình n m trong trình đơn Applications, hãy nh n Application Launcher. Chú ý: Ngoài cách này, b n còn có th dùng thao tác kéo th , kéo m t bi u tư ng trong h p tho i Add to Panel và th nó lên trên thanh ngang đ t o l i t t cho ng d ng đó.
 3. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 33 / 407 Hình 3.9: Thêm Application Launchers 3. Các ng d ng đư c nhóm l i theo t ng h ng m c tương t như trong trình đơn Applications s xu t hi n. B n ch n m t ng d ng trong danh sách và nh n Add.
 4. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 34 / 407 Hình 3.10: Ch n ng d ng Bi u tư ng c a ng d ng đư c ch n s xu t hi n trong vùng tr ng c a thanh ngang bên trên.
 5. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 35 / 407 Hình 3.11: Thêm Application Launcher B n có th thay đ i v trí c a bi u tư ng m i t o b ng cách b m ph i vào nó và ch n Move. Di chuy n bi u tư ng sang v trí khác trên thanh và b m chu t trái đ k t thúc vi c di chuy n. Hình 3.12: Di chuy n bi u tư ng Bên c nh vùng tr ng trong thanh ngang bên trên (nơi b n t o các bi u tư ng l i t t) là bi u tư ng đ i nhanh ngư i dùng. Bi u tư ng này hi n th tên ngư i dùng đang làm vi c trên máy. B n có th b m lên nó đ xem các ngư i dùng khác có trong máy b n và chuy n sang tài kho n khác. Chú ý: B n s bi t thêm v ph n chuy n đ i ngư i dùng nhanh chóng ph n Chuy n nhanh ngư i dùng trong bài này. Hình 3.13: Bi u tư ng Chuy n ngư i dùng nhanh Bên c nh bi u tư ng chuy n nhanh ngư i dùng là bi u tư ng công c tìm ki m. Bi u tư ng này giúp b n nhanh chóng tìm ra thông tin mình c n trên máy. B m vào nó, h p tho i Deskbar Applet s xu t hi n đ b n nh p t khoá tìm ki m vào h p Search. B n cũng có th m h p tho i này b ng phím t t F11. H p tho i này cũng cho phép b n:
 6. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 36 / 407 • Ch y các ng d ng b ng cách gõ tên ng d ng ho c tên t p tin th c thi nó. • Tra c u m t t thông qua t đi n. Hình 3.14: Công c tìm ki m N m k bên công c tìm ki m là khay System. Nó ch a bi u tư ng m ng và âm thanh đ b n có th đi u ch nh các thi t l p khi truy c p Internet và âm lư ng khi nghe nh c. Ngày gi hi n t i cũng đư c bi u di n bên c nh khay System. N u b n nh n vào ô ngày gi , m t c a s l ch s xu t hi n. T i đây b n có th thay đ i ngày hi n t i. Bi u tư ng cu i cùng trên thanh ngang phía trên là bi u tư ng t t máy, kh i đ ng l i, ng đông ho c khoá máy tính và đ nó vào ch đ ch . Hình 3.15: Các bi u tư ng trên thanh ngang bên trên Bi u tư ng đ u tiên c a thanh ngang bên dư i cho phép b n m nhanh vào màn hình n n. Nh n vào nó đ thu nh t t c các c a s đang m trong vùng làm vi c. N u nh n thêm l n n a, tr ng thái c a các c a s s đư c ph c h i.
 7. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 37 / 407 Hình 3.16: Xem màn hình n n Bên c nh bi u tư ng đ thu nh các c a s đang m là m t vùng tr ng li t kê các ng d ng đang m , tương t như thanh tác v c a Windows. Khi b n m m t ng d ng, c a s ch a ng d ng đó s đư c li t kê trong ùng này đ b n d dàng truy c p t i, gi ng như trong hình dư i đây: Hình 3.17: Các ng d ng đang ch y Bi u tư ng k bên, vùng làm vi c, cho phép b n đ t các c a s đang m vào các vùng làm vi c khác nhau. B n có th di chuy n gi a các vùng làm vi c b ng t h p CTRL+ALT và mũi tên trái ph i. Nh v y, các c a s s tr nên g n gàng hơn và b n thao tác v i chúng cũng d hơn. Ví d , b n đang ch y Firefox, OpenOffice, công c tìm ki m và máy tính cùng m t lúc Hình 3.18: Bi u tư ng Vùng làm vi c B n có th di chuy n c a s Firefox sang vùng làm vi c khác b ng cách gi phím CTRL+ALT+SHIFT và nh n mũi tên trái ho c ph i. Hai vùng làm vi c đư c bi u di n góc dư i bên ph i c a màn hình – m t vùng làm vi c ch a c a s Firefox và vùng làm vi c còn l i ch a các c a s khác.
 8. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 38 / 407 Hình 3.19: Chuy n đ i vùng làm vi c Gi , b n có 2 vùng làm vi c riêng bi t. Lưu ý là c a s Firefox đư c di chuy n t i vùng làm vi c ban đ u. Vì v y, tuỳ thu c vào tác v b n th c thi, b n có th đ t các c a s ra các vùng làm vi c khác nhau. Hình 3.20: Đ t các c a s vào nh ng vùng làm vi c khác nhau Ubuntu ban đ u có s n 2 vùng làm vi c. N u b n mu n Ubuntu có thêm vùng làm vi c, hãy b m chu t ph i lên bi u tư ng vùng làm vi c và nh n Preferences. H p tho i Workspace Switcher Preferences xu t hi n.
 9. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 39 / 407 Hình 3.21: T o thêm vùng làm vi c Trong h p tho i Workspace Switcher Preferences, gõ ho c ch n s vùng làm vi c t danh sách Number of workspaces và nh n Close. Hình 3.22: Workspace Switcher Preferences Gi , s vùng làm vi c m i s đư c c p nh t vào trong góc dư i bên ph i c a màn hình làm vi c. Bi u tư ng cu i cùng trên thanh ngang n m dư i là Waste basket, tương t như Recycle Bin trong Microsoft Windows. Nó ch a các t p tin đã đư c xoá trên máy b n. B m ph i vào bi u tư ng này và nh n Open đ m c a s Trash .
 10. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 40 / 407 Hình 3.23: Bi u tư ng Waste Basket B n có th xoá h n kh i máy tính m t m c trong c a s b ng cách nh n phím DELETE sau khi ch n nó. Chú ý: M t cách khác, b n có th b m chu t ph i vào m c c n xoá và nh n Delete from Trash đ xoá hoàn toàn nó kh i máy tính. N u b n mu n khôi ph c các m c đã xoá kh i màn hình n n, hãy kéo m c đó t c a s Trash và th nó vào màn hình n n. Hình 3.24: Xoá các m c kh i Waste basket 3.2 Thay đ i ngôn ng m c đ nh Ubuntu h tr hơn 100 ngôn ng . B n có th ch n ngôn ng m c đ nh cho máy mình trong quá trình cài d t Ubuntu ho c sau khi cài xong. Đ chuy n ngôn ng m c đ nh trong khi cài đ t, ch n ngôn ng c n dùng khi đư c h i. Đ chuy n ngôn ng m c đ nh sau khi cài đ t xong: 1. Trong trình đơn System, ch n Administration và nh n Language Support. H th ng s h i b n thông tin v ngôn ng c n cài và các nâng c p c n th c hi n đ i v i môi trư ng làm vi c.
 11. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 41 / 407 Hình 3.25: C u hình Language Support 2. Nh n Install đ ti p t c. Sau khi hoàn t t vi c c p nh t, h p tho i Language Support xu t hi n.
 12. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 42 / 407 Hình 3.26: Cài đ t các c p nh t h tr ngôn ng 3. Trong h p tho i Language Support, ph n Supported Languages li t kê các ngôn ng đư c Ubuntu h tr , b n đánh d u ngôn ng c n dùng.
 13. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 43 / 407 Hình 3.27: Cài đ t H tr ngôn ng m c đ nh 4. Nh n vào Apply và nh n OK. Ubuntu s t i v và cài đ t các gói c n thi t vào máy b n. Ngôn ng đư c ch n s xu t hi n trong ô Default Language. 5. Ch n ngôn ng mà b n mu n dùng làm m c đ nh, và nh n OK. 6. Đ các thay đ i có hi u l c, hãy đăng xu t và đăng nh p l i. Có th b n chưa bi t? B n có th thay đ i ngôn ng nhi u l n, và vi c này tuỳ thu c vào v trí c a b n. L y ví d , hãy chuy n ngôn ng sang ti ng Nga khi c n trình di n b ng ti ng Nga trong khi đi công tác t i đó. 3.3 T o tài kho n ngư i dùng và Chuy n nhanh ngư i dùng Có th máy c a b n đư c nhi u ngư i dùng chung. Trong trư ng h p này, d li u có th b x lý nh m, gây ra hi n tư ng h ng, m t mát. Đ tránh nguy cơ này, b n có th t o ra các tài kho n ngư i dùng cho m i ngư i mu n dùng máy, và m i ngư i s có các thi t l p cho riêng mình. Ví d , b n cung c p cho các con mình tài kho n ngư i dùng riêng và m i đ a s có thi t l p h th ng c a riêng mình. Đ t o ra m t tài kho n ngư i dùng m i trên Ubuntu: 1. Trong trình đơn System, ch n Administration và nh n Users and Groups. H p tho i User settings xu t hi n.
 14. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 44 / 407 Hình 3.28: Thêm b t ngư i dùng 2. Trong h p tho i User settings, nh n Add User đ t o m t tài kho n m i trên h th ng. H p tho i New user account xu t hi n. Hình 3.29: Thêm ngư i dùng m i 3. Thi t l p các tham s cơ b n cho tài kho n, thông tin liên h và m t kh u vào trong h p tho i New user account. a. Gõ tên đăng nh p vào trong ô Username. b. Gõ tên đ y đ vào trong ô Real name. c. Ch n lo i ngư i dùng trong ô Profile. d. Gõ đ a ch văn phòng làm vi c vào trong ô Office location. e. Gõ s đi n tho i nơi làm vi c vào ô Work phone. f. Gõ s đi n tho i nhà vào trong ô Home phone. g. Gõ m t kh u c a tài kho n m i vào trong ô User password. Chú ý: Nh ng thông tin này ch mang tính lưu tr , nh ng ngư i khác không th xem đư c chúng. Nh n Close đ lưu l i các thi t l p.
 15. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 45 / 407 Hình 3.30: C u hình tài kho n m i 4. M t tài kho n ngư i dùng m i s xu t hi n trong h p tho i User settings. H p tho i này báo v i b n v tên đ y đ và tên đăng nh p c a
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2