intTypePromotion=1

Học Ubuntu 7.10 phiên bản Desktop P4

Chia sẻ: Vong Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
73
lượt xem
9
download

Học Ubuntu 7.10 phiên bản Desktop P4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu bản nhấn vào biểu tượng chuyển nhanh người dùng , sẽ có hai tài khoản được liệt kê và bên cạnh tài khoản người dùng đăng nhập vào máy tính sẽ có một dấu kiểm bên cạnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học Ubuntu 7.10 phiên bản Desktop P4

  1. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 46 / 407 ngư i dùng m i. Nó cũng cho bi t v trí c a ngư i dùng m i đư c t o ra. Hình 3.31: Tài kho n ngư i dùng m i N u b n nh n vào bi u tư ng chuy n nhanh ngư i dùng, s có 2 tài kho n đư c li t kê và bên c nh tài kho n ngư i dùng đang đăng nh p vào máy tính s có m t d u ki m bên c nh. Hình 3.32: Chuy n ngư i dùng Tính năng này tránh cho b n ph i đăng xu t r i đăng nh p l i m i khi mu n chuy n đ i ngư i dùng. Nó cũng cho phép nhi u ngư i dùng có th chuy n qua l i tr ng thái trong khi v n đăng nh p. B ng cách b m chu t lên bi u tư ng chuy n nhanh ngư i dùng, m t danh sách các tên ngư i dùng s xu t hi n. Ch n tài kho n ngư i dùng mà b n mu n chuy n sang. Gõ tên ngư i dùng và m t kh u, và b n s đăng nh p vào màn hình làm vi c c a ngư i dùng m i. Khi b n chuy n sang m t ngư i tài kho n dùng khác, tài kho n ngư i dùng trư c đó s đư c khoá l i, đ cho nh ng ngư i khác không th thay đ i các thi t l p cho tài kho n đó.
  2. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 47 / 407 3.4 Thêm b t các ng d ng Dùng ng d ng Add/Remove Applications khi b n c n: • Dùng các ph n m m không cài đ t s n trong Ubuntu. • Th ch y m t ng d ng thay th cho ph n m m mà b n đã có trên Ubuntu. Ubuntu có s n các ph n m m đ b n cài đ t lên máy tính khi c n. B n có th cài đ t các ph n m m b ng công c Add/Remove application ho c trình Synaptic Package Manager. Đ m Add/Remove application, ch n trình đơn Applications, nh n Add/Remove. Hình 3.33: Ch y công c Add/Remove Applications Đ ch y Synaptic Package Manager, trên trình đơn System, ch n Administration và b m vào bi u tư ng Synaptic Package Manager. Hình 3.34: Ch y chương trình Synaptic Package Manager
  3. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 48 / 407 Synaptic cung c p m t quy trình cài đ t ph n m m r t tiên ti n. N u b n không th tìm ra chương trình mình c n trong m c Add/Remove Applications, b n có th tìm nó trong Synaptic. Synaptic tìm ki m t t c các ph n m m có trong các kho lưu trên m ng, bao g m c các thư vi n ph n m m không có chương trình. 3.5 Hi u ng giao di n đ ho - Compiz Fusion Compiz Fusion là m t trình qu n lý c a s 3D s d ng tính năng tăng t c x lý 3D mà các card đ ho ngày nay cung c p trên r t nhi u máy tính đ bàn và xách tay. Nó cung c p m t s hi u ng th giác đ làm cho môi trư ng làm vi c trên Linux vui m t hơn khi b n làm vi c. Ví d , b n có th đ t các vùng làm vi c trên m t hình h p, khi di chuy n t vùng này sang vùng khác thì h p này s xoay. Compiz Fusion đư c cài đ t s n trong Ubuntu 7.10 và ho t đ ng t t v i các card đ ho m nh. Nó b t các hi u ng đ ho 3D trong môi trư ng làm vi c đ c i thi n m c s d ng và giao di n đ ho cho h th ng. Đ xem các hi u ng đ ho trên Ubuntu: 1. Trong trình đơn System, ch n Preferences và nh n Appearance. H p tho i Appearance Preferences xu t hi n. Hình 3.35: M h p tho i Appearance Preferences 2. Trong h p tho i Appearance Preferences có 3 m c hi u ng đư c c u hình s n: No effects, Normal effects và Extra effects. B n có th ch n m t trong 3 m c có s n này:
  4. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 49 / 407 Hình 3.36: C u hình Visual Effects N u b n ch c n m t môi trư ng làm vi c đơn gi n, không có hi u ng, hãy ch n None. N u b n mu n cân b ng gi a giao di n đ ho đ p và t c đ x lý không b nh hư ng quá nhi u, hãy ch n Normal. N u b n mu n có th t nhi u hi u ng đ ho , như c a s rung (wobbly windows), h p (desktop cube) vân vân, hãy ch n Extra. Ví d , khi b n ch c p nh t xong ho c nh p các thư t cũ vào trong trình qu n lý thư đi n t , b n có th b t hi u ng Wobbly lên. Các c a s s nh y múa và hi n th các hi u ng 3 chi u. Hãy th xem, trông nó r t đ p! 3.6 Công c tìm ki m N u b n có r t nhi u tài li u, đư c lưu tr trong m t c ng l n, có l đôi khi vi c tìm ra tài li u mình c n s tr nên khó khăn. Ubuntu 7.10 cung c p cho b n m t công c tìm ki m đ gi i quy t v n đ đó: Desktop Search, chương trình tích h p m t công c đánh ch m c g i là tracker đ d dàng m t p tin mình c n. Đ ch y công c này, trong trình đơn Applications, hãy ch n m c Accessories và nh n Tracker Search Tool. C a s Tracker Search Tool hi n ra.
  5. H c Ubuntu 7.10 phiên b n Desktop 50 / 407 Hình 3.37: Ch y chương trình Tracker Search Công c tìm ki m tìm các thông tin quan tr ng trong t t c các t p tin trong thư m c h th ng và d ch chúng ra m t cơ s d li u đ s . Vì th , n u b n mu n tìm t t c các tài li u trên máy có ch a 1 t , gi ng như ’nh c’, công c này s giúp b n tìm m t cách nhanh chóng t t c các t p tin có ch a t nh c và hi n th chúng trong ô k t qu .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2