intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hợp Ngữ ASM-Chương 02- Tổ chức CPU - Đặc tính liên quan

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

253
lượt xem
159
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 02- tổ chức cpu - đặc tính liên quan', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp Ngữ ASM-Chương 02- Tổ chức CPU - Đặc tính liên quan

 1. Chương 2 : Tổ chức CPU Mục tiêu : ụ Nắm được chức năng của CPU Hiểu được các thành phần bên trong CPU. CPU Nắm được cách CPU giao tiếp với thiết bị ngoại vi. Biết được các đặc tính của CPU họ Intel ế á ặ í ủ Chuong 2 : Tổ chức CPU 1
 2. 2.1 Giới thiệu hệ thống số 2.2 Bộ xử lý trung tâm CPU 2.3 Hệ thống Bus 2.4 Bộ thanh ghi 2.5 2 5 Cơ chế định vị địa chỉ 2.6 Các đặc tính thiết kế liên quan đến hiệu suất CPU họ Intel 2.7 Các đặc trưng của CPU họ Intel 2.8 Câu hỏi ôn tập Chuong 2 : Tổ chức CPU 2
 3. Caùc ñaëc tính cuûa CPU Intel Hieäu quaû cuûa CPU thuoäc hoï Intel khi xöû lyù vaø chuyeåån giao thoâng tin ñöôïc xaùc ñònh bôûi caùc yeáu toá sau : Taàn soá maïch xung ñoàng hoà cuûa CPU. Ñoä roäng cua Data bus cuûa Ñoä roäng cuûa Address bus Chuong 2 : Tổ chức CPU 3
 4. Caùc ñaëc tính cuûa CPU Intel Taàn soá maïch xung ñoàng hoà cuûa CPU.caøng nhanh thì toáác ñoä xöû lyù caøng nhanh. Ñoää roääng cuûa Data bus caøng roääng thì caøng nhieàu data ñöôïc chuyeån giao trong 1 laàn giao ò dòch. Ñoä roäng cuûa Address bus caøng roäng thì khaû nang quan lyù naêng quaûn ly boä nhôù caøng lôùn nhô cang lôn. Chuong 2 : Tổ chức CPU 4
 5. Caùc ñaëc tính cuûa CPU Intel D B A Khaû naêng Loaïi CPU quaûûn lyùù b ä l boä nhôù 8088 8 20 1 MB 8086 16 20 1MB 80286 16 24 16Mb 80386 32 32 4 GB 80486 32 32 4 GB Pentium P ti 64 32 4GB Chuong 2 : Tổ chức CPU 5
 6. Toùm taét CPU hoï Intel CPU 80286 : Data bus 16 bit neân moãi laàn chuyeån giao 2 bytes quan ly quaûn lyù 16MB boä nhô. nhôù Chæ coù khaû naêng thöïc hieän caùc pheùp toaùn ñoái vôùi caùc soá nguyeân, coù theå duøng taäp leänh 80286 ñeå moâ phoûng caùc pheùp toaùn soá hoïc daáu chaám ñoäng nhöng ñieàu naøy seõ laøm giaûm hieäu suaát heä thoáng. Neááu muoáán coù khaû naêng thöïc hieän caùc pheùp toaùn daááu chaáám ñoäng phaûi gaén CoProccessor 8087. 80286 laøm vieäc theo 2 cheá ñoä : cheá ñoä thöïc vaø cheá ñoä baûo veä. Chuong 2 : Tổ chức CPU 6
 7. Toùm taét CPU hoï Intel CPU 80386 : Data bus 32 bit neân coù theå quaûn lyù 4GB boä nhôù. Cac Caùc thanh ghi dai 32 bit daøi tang taêng ñoä chính xaùc cuûa caùc pheùp toaùn xac cua cac phep toan. Ñoä roäng Bus taêng toác ñoä thöïc thi. CPU 80386 hoaøn toaøn töông thích vôùi caùc CPU tröôùc noù. Chuong 2 : Tổ chức CPU 7
 8. Toùm taét CPU hoï Intel CPU 80486 : coù bus 32 bit . 1 Coprocessor 387, boä phaän ñieàu khieån Cache, Cache 1 Cache 8K duøng phoái hôp taäp leänh ruùt gon RISC vaø taäp 8K, dung phoi hôïp rut goïn va leänh phöùc taïp CISC. CPU 80486 phaàn lôùn caùc leänh chæ dung 1 soá ít xung. phan lôn cac duøng so xung Söû duïng cô cheá ñöôøng oáng coù khaû naêng xöû lyù 5 leänh ñoàng thôøi : Lay Laáy leänh tröôc PreFetch tröôùc Giaûi maõ laàn 1 Decode 1 Giaûi maõ laààn 2 Decode 2 Thöïc thi leänh Execution Ghi laïi traïng thaùi. WriteBack Chuong 2 : Tổ chức CPU 8
 9. RISC & CISC Nguyeân lyù CISC : Complex Intruction Set Computer Taäp leänh khaù lôùn >300 leänh Khaûû naêng ñònh vò phöùùc taïp ò ò Moät soá leänh caàn phaûi vi leänh hoaù quaù nhieàu leänh naïp laâu laøm chaäm heä thoáng leäänh phöùc taïïp p neân time giaûi maõ leäänh nhieàu khi lôùn hôn time g thöïc thi. Chæ coù hôn 20% leänh thöôøng duøng tôùi Chuong 2 : Tổ chức CPU 9
 10. RISC & CISC Nguyeân lyù RISC : taäp leänh thu goïn Reduce Intruction Set Computer taäp leänh nhoû thi haønh ngay khoâng caàn giaûi maõ. leänh laøm vieäc theo cô cheá ñöôøng oáng (pipeline). Chuong 2 : Tổ chức CPU 10
 11. CPU Pentium 3 thaønh phaàn goùp söùc taêng toác ñoä xöû lyù cuûa Pentium : Ñôn vò tính toaùn soá nguyeân supercallar Boä nhôù Cache caáp 1 ôû beân trong CPU. Ñôn vò tính toaùn so chaám ñoäng supercallar toan soá cham Chuong 2 : Tổ chức CPU 11
 12. SÔ ÑO KHOÁI PENTIUM ÑOÀ KHOI Boä xöû lyù daáu chaám ñoäng Registers Vung Vuøng ñeäm ñích Reõ nhaùnh U Pipeline cuûa ALU Cache Haøng nhaët sôùm Data Cache leänh registers 8K 8K V Pipeline cuûa ALU BIU Quaûn lyù Bus Chuong 2 : Tổ chức CPU 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2