intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hợp ngữ ASM-Chương 11-lập trình xử lý màn hình - Phần 1

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

413
lượt xem
207
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 11-lập trình xử lý màn hình - phần 1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp ngữ ASM-Chương 11-lập trình xử lý màn hình - Phần 1

  1. LẬP TRÌNH XỬ LÝ MÀN HÌNH & BÀN PHÍM Giôùi thieäu maøn hình & vieäc quaûn lyù maøn hình Hieåu ñöôïc toå chöùc cuûa maøn hình. So saùnh chöùc naêng ñieàu khieån maøn hình cuûa INT 10h cuûa ROM BIOS vôùi chöùc naêng cuûa INT 21h. Bieát caùch laäp trình quaûn lyù maøn hình trong ASM. Bieát caùch laäp trình xöû lyù phím vaø 1 soá öùng duïng cuûa noù. Chhhhhh hh Lhh hhhhh hh hh hhh hhhh 1 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  2. MÀN HÌNH ĐẶC TRƯNG CỦA MÀN HÌNH ĐỘ PHÂN GIÀI Chhhhhh hh Lhh hhhhh hh hh hhh hhhh 2 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  3. Chhhhhh hh Lhh hhhhh hh hh hhh hhhh 3 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  4. CARD MÀN HÌNH Độ phân giải Cung cấp các chế độ MH Số điểm ngang x số điểm dọc x số màu (số bit màu) CHẾ ĐỘ 800x600x16 bits = 960 000 bytes  1Mb ĐỒ HỌA 1024x 768x32 bits 3.145.728 bytes  4Mb RAM MÀN HÌNH Dung lượng Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh 4 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  5. Địa chỉ (i,j) = B800:0000+ (i*160+j*2) Chhhhhh hh Lhh hhhhh hh hh hhh hhhh 5 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
  6. Chhhhhh hh Lhh hhhhh hh hh hhh hhhh 6 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2