intTypePromotion=1

HƯỚNG DẪN CÁCH TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chia sẻ: Vo Chi Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:106

0
188
lượt xem
43
download

HƯỚNG DẪN CÁCH TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lựa chọn câu hỏi đúng sai. Mỗi câu hỏi đúng sai có hai phần. Phần thứ nhất là một câu hoặc một mệnh đề, trong đó có nội dung thông tin cần được khẳng định hoặc phủ định. Phần thứ hai là hai từ khẳng định hoặc phủ định . Nhiệm vụ của người làm trắc nghiệm là đọc lĩ câu hỏi, sau đó tích dấu x sát chữ đúng hoặc sai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN CÁCH TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

 1. Câu 14: "Cùng trong m t ti ng tơ ñ ng m HƯ NG D N CÁCH TR L I CÁC CÂU H I Ngư i ngoài cư i n , ngư i trong khóc th m". TR C NGHI M (Truy n Ki u - Nguy n Du) o Hi n tư ng trên ch ng t : c a. Hình nh tâm lí mang tính sinh ñ ng, sáng t o. . (x) b. Hình nh tâm lí mang tính ch th . Lo i câu h i ñúng – sai 1. c. Tâm lí ngư i hoàn toàn có tính ch quan. M i câu h i lo i ñúng – sai có hai ph n: Ph n th nh t là m t câu n ho c m t m nh ñ , trong ñó có n i dung thông tin c n ñư c kh ng ñ nh d. C a, b, c. ho c ph ñ nh. Ph n th hai là hai t kh ng ñ nh (ñúng) ho c ph ñ nh v Lo i câu h i ghép ñôi 3. (sai). Nhi m v c a ngư i làm tr c nghi m là ñ c kĩ câu h i, sau ñó tích Trong m i câu h i ghép ñôi có hai ph n: Các câu d n (phía bên d u (x) sát ch ñúng ho c sai theo l a ch n c a mình. n trái), ñư c b t ñ u b ng các ch s R p (1, 2, 3, 4) và các câu ñáp Ví d : (phía bên ph i), ñư c b t ñ u b ng các ch cái (a, b, c, d, e). S lư ng e câu ñáp (5 câu) nhi u hơn s câu d n (4 câu). Nhi m v c a ngư i làm Câu 3: Tâm lí ngư i là s n ph m c a ho t ñ ng và giao ti p c a cá nhân bài là ph i ghép câu ñáp tương ng v i câu d n thành m t ý hoàn ch nh. trong các m i quan h xã h i. e Ví d : ðúng ---(x)---- Sai ------- Câu 3: Hãy ghép các thu c tính c a chú ý v i các hi n tư ng th hi n 2. Lo i câu h i l a ch n B nó. Trong m i câu h i l a ch n có hai ph n: ph n d n và ph n l a . ch n. Ph n d n có th là m t câu h i ho c m t câu l ng, t o cơ s cho s Các thu c tính Các hi n tư ng th hi n l a ch n. Ph n l a ch n là các phương án tr l i. Các câu h i l a ch n a. An m i mê ñ c truy n nên không nghe th y m i ngư i (a) 1. S c t p trung trong tài li u này ñ u có 4 phương án, ñư c m ñ u b ng m t trong 4 ñang g i mình. chú ý w ch cái: a, b, c và d. Ngư i làm bài ch n trong s các phương án ñóm t b. V a h c gi Th d c xong nên m t s ngư i h c v n (e) 2. S phân ph i phương án ñúng (ho c ñúng nh t), tương ng v i câu h i và tích d u chưa t p trung vào h c Toán ngay ñư c. chú ý (x) vào ngay sát bên c nh ch cái c a phương án ñã ch n. N u có phi u w (d) 3. ð b n v ng c. Ng i trong l p h c nhưng tâm trí c a Mai v n ñang còn ghi k t qu thì tích d u (x) vào ch cái tương ng. nghĩ vơ v n v bu i sinh nh t hôm qua. c a chú ý (b) 4. S di chuy n d. C vào phút cu i c a gi h c, Nhung l i m t m i không w Ví d : t p trung nghe cô giáo gi ng ñư c n a. chú ý e. Minh có kh năng v a v tranh v a hát mà v n nghe và 2 www.Beenvn.com - download sach mien phi
 2. Ph n m t ñáp l i nh ng câu pha trò c a b n. m CÂU H I TR C NGHI M Lo i câu ñi n th 4. o ðÁNH GIÁ K T QU H C T P Trong lo i câu này có hai ph n: Ph n d n, là m t ño n văn trong ñó H C PH N TÂM LÍ H C ð I CƯƠNG có m t s ch b tr ng và ñư c kí hi u b i các ch s c R p ñ t trong d u (): (1), (2), (3). Ph n các t , m nh ñ có th b sung . vào nh ng ch tr ng trong ph n d n và ñư c b t ñ u b ng các ch cái: a, Chương 1 b,c, d, e, f, g, h. Nhi m v c a ngư i làm bài là ch n ñúng t (c m t ) n phù h p v i các ch tr ng c a ph n câu d n. C n lưu ý là ph n các t b TÂM LÍ H C LÀ M T KHOA H C sung nhi u hơn ch tr ng trong ph n d n, nên c n th n tr ng khi l a v ch n. CÂU H I ðÚNG – SAI Ví d : n Câu 1: Tâm lí ngư i bao g m t t c nh ng hi n tư ng tinh th n x y ra Câu 6: trong não ngư i, g n li n và ñi u khi n m i ho t ñ ng c a con e Nhu c u bao gi cũng có...(1). (b). Khi nào e. Ho t ñ ng a. Ch th ngư i. nhu c u g p ñ i tư ng có kh năng ñáp ng s e b. ð i tư ng f. S ñòi h i ðúng ------- Sai ------- tho mãn thì lúc ñó nó tr thành...(2).. (d).. c. M c ñích g. Năng lư ng thúc ñ y con ngư i.. (3)..(e).. nh m chi m lĩnh Câu 2: Tâm lí giúp con ngư i ñ nh hư ng hành ñ ng, là ñ ng l c thúc d. ð ng cơ h. Vươn t i B ñ i tư ng. ñ y hành ñ ng, ñi u khi n và ñi u ch nh hành ñ ng c a cá . nhân. ðúng ------- Trên ñây là cách làm các lo i câu h i tr c nghi m c a tài li u. Trong Sai ------- trư ng h p ngư i làm tr c nghi m ghi k t qu trên phi u, s có hư ng Câu 3: Tâm lí ngư i là s n ph m c a ho t ñ ng và giao ti p c a cá nhân w d n cách ghi riêng. trong các m i quan h xã h i. ðúng ------- Sai ------- w Câu 4: Tâm lí ngư i là s ph n ánh hi n th c khách quan vào não, thông qua ch th . ðúng ------- Sai ------- w 3 4 www.Beenvn.com - download sach mien phi
 3. nh tâm lí c a các cá nhân thư ng gi ng nhau, nên có th "suy Câu 5: Hình nh c a m t cu n sách trong gương và hình nh c a cu n m b ng ta ra b ng ngư i". sách ñó trong não ngư i là hoàn toàn gi ng nhau, vì c hai hình nh này ñ u là k t qu c a quá trình ph n ánh cu n sách th c. ðúng ------- Sai ------- o ðúng ------- Sai ------- Câu 12: Ph n ánh tâm lí là hình th c ph n ánh ñ c ñáo ch có con c ngư i. Câu 6: Hình nh tâm lí trong não c a m i ch th khác nhau là khác . ðúng ------- nhau, vì tâm lí ngư i là s ph n ánh th gi i khách quan vào Sai ------- não, thông qua “lăng kính ch quan”. n ðúng ------- Sai ------- v Câu 7: Tâm lí ngư i là s ph n ánh các quan h xã h i, nên tâm lí ngư i ñ nh ch u s quy ca các mi quan h n xã h i. ðúng ------- Sai ------- e Câu 8: Các thu c tính tâm lí cá nhân là s ph n ánh nh ng s v t, hi n e tư ng ñang tác ñ ng tr c ti p vào các giác quan. ðúng ------- Sai ------- B Câu 9: Các tr ng thái tâm lí là nh ng hi n tư ng b n v ng và n ñ nh . nh t trong s các lo i hi n tư ng tâm lí ngư i. ðúng ------- Sai ------- w Câu 10: Quá trình tâm lí là hi n tư ng tâm lí di n ra trong th i gian tương ñ i ng n, có m ñ u, di n bi n, k t thúc tương ñ i rõ ràng. w ðúng ------- Sai ------- w Câu 11: Tâm lí ngư i là s ph n ánh hi n th c khách quan. Do ñó hình 5 6 www.Beenvn.com - download sach mien phi
 4. b. ph n ánh t t y u, h p quy lu t c a con ngư i trư c nh ng tác m CÂU H I NHI U L A CH N ñ ng, kích thích c a th gi i khách quan. c. quá trình tác ñ ng gi a con ngư i v i th gi i khách quan. o d. s chuy n hoá tr c ti p th gi i khách quan vào ñ u óc con Câu 1: Tâm lí ngư i mang b n ch t xã h i và có tính l ch s th hi n c ngư i ñ t o thành các hi n tư ng tâm lí. ch : . a. Tâm lí ngư i có ngu n g c là th gi i khách quan, trong ñó Câu 5: Ph n ánh là: ngu n g c xã h i là y u t quy t ñ nh. a. s tác ñ ng qua l i gi a h th ng v t ch t này v i h th ng n b. Tâm lí ngư i là s n ph m c a ho t ñ ng và giao ti p c a cá v t ch t khác và ñ l i d u v t c hai h th ng ñó. nhân trong xã h i. b. s tác ñ ng qua l i c a h th ng v t ch t này lên h th ng v t v c. Tâm lí ngư i ch u s ch ư c c a l ch s cá nhân và c a c ng ch t khác. ñ ng. c. s sao ch p h th ng v t ch t này lên h th ng v t ch t khác. n d. C a, b, c. d. d u v t c a h th ng v t ch t này ñ l i trên h th ng v t ch t e Câu 2: Tâm lí ngư i là : khác. a. do m t l c lư ng siêu nhiên nào ñó sinh ra. e Câu 6: Ph n ánh tâm lí là m t lo i ph n ánh ñ c bi t vì: b. do não s n sinh ra, tương t như gan ti t ra m t. a. là s tác ñ ng c a th gi i khách quan vào não ngư i. c. s ph n ánh hi n th c khách quan vào não ngư i, thông qua b. t o ra hình nh tâm lí mang tính s ng ñ ng và sáng t o. lăng kính ch quan. B c. t o ra m t hình nh mang ñ m màu s c cá nhân. d. C a, b, c. . d. C a, b, c. Câu 3: Tâm lí ngư i có ngu n g c t : Câu 7: Cùng nh n s tác ñ ng c a m t s v t trong th gi i khách quan, a. não ngư i. w nhưng các ch th khác nhau cho ta nh ng hình nh tâm lí b. ho t ñ ng c a cá nhân. v i m c ñ và s c thái khác nhau. ði u này ch ng t : c. th gi i khách quan. a. Ph n ánh tâm lí mang tính ch th . w d. giao ti p c a cá nhân. b. Th gi i khách quan và s tác ñ ng c a nó ch là cái c ñ con ngư i t t o cho mình m t hình nh tâm lí b t kì nào ñó. Câu 4: Ph n ánh tâm lí là: c. Hình nh tâm lí không ph i là k t qu c a quá trình ph n ánh a. s ph n ánh có tính ch t ch quan c a con ngư i v các s v t, w th gi i khách quan. hi n tư ng trong hi n th c khách quan. 7 8 www.Beenvn.com - download sach mien phi
 5. c. các m i quan h xã h i quy ñ nh b n ch t tâm lí ngư i. d. Th gi i khách quan không quy t ñ nh n i dung hình nh tâm m lí c a con ngư i. d. C a, b, c. o Câu 12: Nhân t tâm lí gi vai trò cơ b n, có tính quy ñ nh trong ho t Câu 8: Hình nh tâm lí mang tính ch th ñư c c t nghĩa b i: ñ ng c a con ngư i, vì: a. s khác nhau v môi trư ng s ng c a cá nhân. c a. Tâm lí có ch c nă ng ñ n h hư ng cho ho t ñ n g con . b. s phong phú c a các m i quan h xã h i. ngư i. c. nh ng ñ c ñi m riêng v h th n kinh, hoàn c nh s ng và b. Tâm lí ñi u khi n, ki m tra và ñi u ch nh ho t ñ ng c a con n tính tích c c ho t ñ ng c a cá nhân. ngư i. d. tính tích c c ho t ñ ng c a cá nhân khác nhau. c. Tâm lí là ñ ng l c thúc ñ y con ngư i ho t ñ ng. v d. C a, b, c. Câu 9: Tâm lí ngư i khác xa so v i tâm lí ñ ng v t ch : n Câu 13: “M i khi ñ n gi ki m tra, Lan ñ u c m th y h i h p ñ n khó a. có tính ch th . t ”. Hi n tư ng trên là bi u hi n c a: b. có b n ch t xã h i và mang tính l ch s . e a. quá trình tâm lí. c. là k t qu c a quá trình ph n ánh hi n th c khách quan. b. tr ng thái tâm lí. d. C a, b, c. e c. thu c tính tâm lí. Câu 10: ði u ki n c n và ñ ñ có hi n tư ng tâm lí ngư i là: d. hi n tư ng vô th c. B a. có th gi i khách quan và não. Câu 14: "Cùng trong m t ti ng tơ ñ ng . b. th gi i khách quan tác ñ ng vào não. Ngư i ngoài cư i n , ngư i trong khóc th m". c. não ho t ñ ng bình thư ng. (Truy n Ki u – Nguy n Du) d. th gi i khách quan tác ñ ng vào não và não ho t ñ ng bình Hi n tư ng trên ch ng t : w thư ng. a. Hình nh tâm lí mang tính sinh ñ ng, sáng t o. b. Hình nh tâm lí mang tính ch th . Câu 11: Nh ng ñ a tr do ñ ng v t nuôi t nh không có ñư c tâm lí w c. Tâm lí ngư i hoàn toàn có tính ch quan. ngư i vì: d. C a, b, c. a. môi trư ng s ng quy ñ nh b n ch t tâm lí ngư i. Câu 15: Phương pháp th c nghi m trong nghiên c u tâm lí là phương b. các d ng ho t ñ ng và giao ti p quy ñ nh tr c ti p s hình w pháp trong ñó: thành tâm lí ngư i. a. nhà nghiên c u tác ñ ng vào ñ i tư ng m t cách ch ñ ng, 9 10 www.Beenvn.com - download sach mien phi
 6. trong nh ng ñi u ki n ñã ñư c kh ng ch ñ làm b c l m ho c hình thành ñ i tư ng nh ng hi n tư ng mình c n C tI C t II nghiên c u. 1. Tâm lí ngư i có ngu n a. Ph i t ch c ho t ñ ng và các quan h giao ti p ñ o b. vi c nghiên c u ñư c ti n hành trong nh ng ñi u ki n t nghiên c u, phát tri n và c i t o tâm lí con ngư i. g c là th gi i khách nhiên ñ i v i nghi m th . quan. c b. Ph i nghiên c u môi trư ng xã h i, n n văn hoá xã c. nghi m th không bi t mình tr thành ñ i tư ng nghiên 2. Tâm lí ngư i mang tính h i trong ñó con ngư i s ng và ho t ñ ng. . c u. ch th . c. Ph i nghiên c u hoàn c nh trong ñó con ngư i s ng d. nhà nghiên c u tác ñ ng tích c c vào hi n tư ng mà mình n 3. Tâm lí ngư i có b n ch t và ho t ñ ng. c n nghiên c u. xã h i. d. Ph i nghiên c u các hi n tư ng tâm lí ngư i. v 4. Tâm lí ngư i là s n ph i lưu tâm ñ n e. Trong các quan h ng x Câu 16: Trong các trư ng h p sau ñây, trư ng h p nào không th hi n ph m c a ho t ñ ng và nguyên t c sát ñ i tư ng. tính ch th c a s ph n ánh tâm lí ngư i? n giao ti p. a. Cùng nh n s tác ñ ng c a m t s v t, nhưng các ch th khác nhau, xu t hi n các hình nh tâm lí v i nh ng m c ñ Câu 2: Hãy ghép tên g i các hi n tư ng tâm lí (c t I) ñúng v i s ki n e và s c thái khác nhau. mô t c a nó (c t II). e b. Nh ng s v t khác nhau tác ñ ng ñ n các ch th khác nhau C tI C t II s t o ra hình nh tâm lí khác nhau các ch th . a. Hà là m t cô gái nh nh n, xinh ñ p. 1. Tr ng thái tâm lí. c. Cùng m t ch th ti p nh n tác ñ ng c a m t v t, nhưng B trong các th i ñi m, hoàn c nh, tr ng thái s c kho và tinh b. Cô là ngư i ña c m và hay suy nghĩ. 2. Quá trình tâm lí. . th n khác nhau, thư ng xu t hi n các hình nh tâm lí khác c. ðã hàng tháng nay cô luôn h i h p mong ch 3. Thu c tính tâm lí. kt nhau. qu thi t t nghi p. d. Các ch th khác nhau s có thái ñ , hành vi ng x khác d. Cô hình dung c nh mình ñư c bư c vào c ng w nhau ñ i v i cùng m t s v t. trư ng ñ i h c trong tương lai. CÂU H I GHÉP ðÔI Câu 3: Hãy ghép các ch c năng tâm lí (c t I) v i các hi n tư ng tâm lí w tương ng (c t II): C tI C t II Câu 1: Hãy ghép nh ng lu n ñi m c a tâm lí h c ho t ñ ng v b n ch t w 1. Ch c năng ñi u ch nh a. Mong ư c l n nh t c a H ng là tr thành cô giáo nên tâm lí ngư i (c t I) v i k t lu n th c ti n rút ra t các lu n em s thi vào trư ng Sư ph m. ho t ñ ng ñi m ñó (c t II). 11 12 www.Beenvn.com - download sach mien phi
 7. b. Vì thương con, m H ng ñã không qu n n ng mưa các s n ph m lao ñ ng ñ bi t ñ c ñi m Tâm lí h c cá nhân. quan sát. m nuôi con ăn h c. sinh. 2. Ch c năng ñ nh hư ng 2. Phương pháp ho t ñ ng. c. ð ñ t k t qu cao trong h c t p, H ng ñã tích c c b. Tri giác có ch ñ nh nh m thu th p tư li u v ñ c ñi m th c nghi m. o tìm tòi, h c h i và ñ i m i các phương pháp h c t p 3. Ch c năng ñi u khi n c a ñ i tư ng thông qua các hành vi, ngôn ng , c ch 3. Phương pháp phù h p v i t ng môn h c. c ho t ñ ng. c a ñ i tư ng. phân tích s n d. Nh có ư c mu n tr thành cô giáo, H ng ngày càng . 4. Là ñ ng l c thúc ñ y ph m ho t ñ ng c. Quá trình tác ñ ng vào ñ i tư ng m t cách ch ñ ng, thích g n gũi v i tr em và thương yêu các em hơn. ho t ñ ng con ngư i. trong nh ng ñi u ki n ñư c kh ng ch , ñ gây ra ñi 4. Phương pháp e. H ng s thi vào trư ng Cao ñ ng Sư ph m ñ ñư c n tư ng m t bi n ñ i nh t ñ nh có th ño ñ c và lư ng tr c nghi m. g n m , chăm sóc m thư ng xuyên hơn. hoá ñư c. v d. B câu h i ñ t ra cho ñ i tư ng và d a vào các câu tr Câu 4: Hãy ghép các lo i hi n tư ng tâm lí (c t I) v i các s ki n tương l i c a h ñ trao ñ i thêm nh m thu th p nh ng thông ng (c t II). n tin c n thi t. C tI C t II e. M t phép th dùng ñ ño lư ng các y u t tâm lí, mà e 1. Hi n tư ng tâm lí có a. Hôm nay trong l p có m t trò chơi m i, Nam ñã tham trư c ñó ñã ñư c chu n hoá trên m t s lư ng ngư i ñ gia chơi cùng các b n. ý th c. tiêu bi u. e 2. Hi n tư ng b. Sáng ng d y, nhìn bàn tay có v t máu và xác m t con mu i, Nam m i bi t ñêm qua trong lúc ng mình ñã tâm lí ti m th c. Câu 6: Hãy ghép các nguyên t c nghiên c u tâm lí (c t I) tương ng v i ñ p ch t con mu i khi nó ñ t. 3. Hi n tư ng tâm lí vô n i dung mô t c a nó (c t II). B c. Vì s ñánh ñòn nên Nam n y ra ý ñ nh s không nói th c. . ñi m cho m bi t hôm nay mình b kém C tI C t II môn Toán. a. Ho t ñ ng là phương th c hình thành, phát tri n và th 1. Nguyên t c d. Vì quá lo l ng, Nam c bư c ñi, ñi mãi, qua c nhà hi n tâm lí, ý th c, nhân cách. ð ng th i tâm lí, ý th c, quy t ñ nh lu n. w mình lúc nào mà không bi t. nhân cách ñ nh hư ng, ñi u khi n, ñi u ch nh ho t ñ ng. Câu 5: Hãy ghép tên các phương pháp nghiên c u (c t I) tương ng v i b. Môi trư ng t nhiên, xã h i thư ng xuyên v n ñ ng và w 2. Nguyên t c n i dung c a nó (c t II). bi n ñ i không ng ng. Vì th , tâm lí, ý th c con ngư i th ng nh t tâm lí, cũng thư ng xuyên v n ñ ng và bi n ñ i. ý th c, nhân cách C tI C t II c. Các hi n tư ng tâm lí c a cá nhân không t n t i riêng w v i ho t ñ ng. 1. Phương pháp a. Phân tích các bài báo, các bài ki m tra, nh t kí, r , ñ c l p, mà chúng thư ng xuyên quan h ch t ch 3. Nguyên t c m i 13 14 www.Beenvn.com - download sach mien phi
 8. liên h ph bi n. và b sung cho nhau. m CÂU H I ðI N KHUY T d. Tâm lí ngư i là s ph n ánh hi n th c khách quan vào 4. Nguyên t c l ch s não ngư i và mang tính ch th . c th . Câu 1: o e. Tâm lí, ý th c con ngư i có ngu n g c là th gi i khách a. Quá trình f. Tâm trí ð i tư ng c a Tâm lí h c là c quan. Tâm lí ñ nh hư ng, ñi u khi n, ñi u ch nh ho t các… (1)….. tâm lí v i tư cách là m t b. Tr ng thái f. Não . ñ ng, hành vi c a con ngư i. hi n tư ng tinh th n do th gi i khách c. Hi n tư ng g. Ho t ñ ng quan tác ñ ng vào…(2)… con ngư i d. ð u óc h. Hành ñ ng n sinh ra, g i chung là … (3)… tâm lí. Câu 2: v Ch nghĩa duy v t bi n e. Tác ñ ng a. Cá nhân n ch ng kh ng ñ nh: Tâm lí b. Ch th f. Ph n ánh ngư i là s ….(1)…. hi n th c g. ð c ñi m c. Ti p nh n e khách quan vào não ngư i h. Lăng kính ch quan d. B n ch t thông qua…(2)…, tâm lí e ngư i có…(3)… xã h i – l ch s. B Câu 3: . Ph n ánh tâm lí là m t lo i a. Hoàn ch nh e. L ch s ph n ánh…(1)… ðó là s tác b. Cá nhân f. Ch th ñ ng c a hi n th c khách quan w c. ð c bi t g. ð c ñáo vào con ngư i, t o ra “hình nh d. Sinh ñ ng h. Ch t c ng tâm lí” mang tính…(2)…, sáng t o và mang tính…(3)… w w Câu 4: 15 16 www.Beenvn.com - download sach mien phi
 9. Tâm lí có..(1)… là th gi i Tâm lí c a m i cá nhân a. Quy t ñ nh a. Bi n ñ i m e. H c t p e. C i t o khách quan, vì th khi nghiên là…(1)… c a quá trình lĩnh h i f. Lao ñ ng b. Quan tr ng b. Môi trư ng f. Lĩnh h i c u, hình thành và...(2)... tâm lí kinh nghi m xã h i, n n văn hoá o c. S n ph m g. K t qu c. Ngu n g c g. Hoàn c nh ngư i, ph i nghiên c u…(3)… xã h i thông qua ho t ñ ng và trong ñó con ngư i s ng và ho t h. ði u ch nh d. Giáo d c h. Cơ ch d. B n ch t giao ti p, trong ñó…(2)… gi vai c ñ ng. trò ch ñ o, ho t ñ ng và giao . ti p c a con ngư i trong xã h i Câu 5: có tính…(3)… n ngư i Tâm lí mang a. Cá nhân e. ng x tính….(1)….. Vì th trong d y b. Giao lưu f. Cá th Câu 9: v h c, giáo d c cũng như trong c. Ho t ñ ng g. Sát ñ i tư ng Hi n th c khách quan... a. Ph n ánh e. Giao ti p …..(2)…. ph i chú ý ñ n nguyên (1)… tâm lí con ngư i, nhưng h. n ñ nh d. Ch th t c …(3)…… b. Quy ñ nh f. Quy t ñ nh n chính tâm lí con ngư i l i…(2)… c. Ho t ñ ng g. ði u hành tr l i hi n th c, b ng tính năng Câu 6: e d. Tác ñ ng h. ð nh hư ng ñ ng, sáng t o c a nó thông qua Tâm lí ngư i là s ph n ánh a. Tâm lí e. Ph n ánh …(3)… c a ch th . e hi n th c khách quan, là…(1)… b. Ho t ñ ng f. Ch c năng c a não, là…(2)… xã h i l ch s Câu 10: c. Cơ ch g. V n s ng bi n thành…(3)… c a m i ngư i. Nh có ch c năng ñ nh d. Kinh nghi m h. Cái riêng e. Quy t ñ nh a. Cá nhân B Do ñó tâm lí ngư i có b n ch t xã hư ng, ñi u khi n, ñi u ch nh mà h i và mang tính l ch s . . b. Sáng t o f. Thích nghi tâm lí giúp con ngư i không g. Ch ñ o c. Thích ng ch ...(1)… v i hoàn c nh khách Câu 7: quan mà còn nh n th c, c i t o h. ð nh hư ng d. B n thân Tâm lí c a con ngư i w a. L ch s e. Nét riêng và...(2)… ra th gi i. Do ñó, có là...(1)… c a con ngư i v i tư th nói nhân t tâm lí có vai trò b. Ch th f. Xã h i cách là…(2)… xã h i. Vì th cơ b n, có tính…(3)… trong ho t c. ð c ñáo g. Kinh nghi m tâm lí con ngư i mang ñ y ñ ñ ng c a con ngư i. w d u n…(3)… c a con ngư i. d. S n ph m h. Xã h i l ch s Câu 8: w 17 18 www.Beenvn.com - download sach mien phi
 10. Chương 2 m CƠ S T NHIÊN VÀ CƠ S XÃ H I C A TÂM LÍ NGƯ I o cCÂU H I ðÚNG - SAI . Câu 1:Não ngư i là cơ s v t ch t, là nơi di n ra các ho t ñ ng tâm lí. n ðúng------- Sai------- v Câu 2: M i hi n tư ng tâm lí ngư i ñ u có cơ s sinh lí là nh ng ph n x. n ðúng------- Sai------- Câu 3: Ph n x là ph n ng t t o trong ñ i s ng cá th ñ thích ng v i e môi trư ng luôn thay ñ i. e ðúng------- Sai------- Câu 4: Ph n x có ñi u ki n là ph n ng t t o trong ñ i s ng cá th ñ thích ng v i ñi u ki n môi trư ng luôn thay ñ i. B ðúng------- . Sai------- Câu 5: Ph n x có ñi u ki n báo hi u tr c ti p kích thích không ñi u ki n tác ñ ng vào cơ th . w ðúng------- Sai------- Câu 6: Ho t ñ ng và giao ti p là phương th c con ngư i ph n ánh th gi i w khách quan t o nên tâm lí, ý th c và nhân cách. ðúng------- Sai------- w Câu 7:Tâm lí, nhân cách c a ch th ñư c hình thành và phát tri n trong ho t ñ ng. 19 20 www.Beenvn.com - download sach mien phi
 11. ðúng------- Sai------- khái quát b i công th c: kích thích – ph n ng (S – R). m ðúng------- Sai------- Câu 8:Tâm lí, nhân cách c a ch th ñư c b c l , ñư c khách quan hoá o trong s n ph m c a quá trình ho t ñ ng. Câu 16: Giao ti p có ch c năng trao ñ i thông tin; t o c m xúc; nh n ðúng------- th c và ñánh giá l n nhau; ñi u ch nh hành vi và ph i h p ho t Sai------- c ñ ng gi a các cá nhân. . Câu 9: Lao ñ ng s n xu t c a ngư i th th công ñư c v n hành theo ðúng------- Sai------- nguyên t c tr c ti p. n ðúng------- Câu 17: Ho t ñ ng là m i quan h tác ñ ng qua l i gi a con ngư i và Sai------- khách th ñ t o ra s n ph m c v phía khách th và c v phía Câu 10: Giao ti p xác l p và v n hành các quan h ngư i - ngư i, hi n v ch th . th c hoá các quan h xã h i gi a ch th này v i ch th khác. ðúng------- Sai------- ðúng------- Sai------- n Câu 11: Quá trình sinh lí và tâm lí thư ng song song di n ra trong não e b , chúng không ph thu c vào nhau, tâm lí ñư c coi là hi n tư ng ph . e ðúng------- Sai------- Câu 12: Khi n y sinh trên não, hi n tư ng tâm lí th c hi n ch c năng B ñ nh hư ng, ñi u khi n, ñi u ch nh hành vi c a con ngư i. . ðúng------- Sai------- Câu 13: H th ng tín hi u th nh t là cơ s c a các ch c năng tâm lí c p w cao c a con ngư i. ðúng------- Sai------- w Câu 14: Trong ho t ñ ng di n ra hai quá trình: ñ i tư ng hoá ch th và ch th hoá ñ i tư ng. ðúng------- Sai------- w Câu 15:Theo Tâm lí h c mác–xít, c u trúc chung c a ho t ñ ng ñư c 21 22 www.Beenvn.com - download sach mien phi
 12. c. Các quá trình hưng ph n và c ch th n kinh. m CÂU H I NHI U L A CH N d. Ho t ñ ng c a các trung khu th n kinh. o Câu 5: Hi n tư ng nào dư i ñây ch ng t tâm lí tác ñ ng ñ n sinh lí? Câu 1: Cơ ch ch y u c a s hình thành và phát tri n tâm lí ngư i là: a. Th n làm ñ m t. c a. di truy n. b. Gi n ñ n run ngư i. . b. s chín mu i c a nh ng ti m năng sinh v t dư i tác ñ ng c a c. Lo l ng ñ n m t ng . môi trư ng. d. C a, b và c. n c. s lĩnh h i n n văn hoá xã h i. Câu 6: Hi n tư ng nào cho th y sinh lí có nh hư ng rõ r t ñ n tâm lí? d. t nh n th c, t giáo d c. v a. Tuy n n i ti t làm thay ñ i tâm tr ng. Câu 2: Ho t ñ ng th n kinh c p th p ñư c th c hi n : b. L nh làm run ngư i. a. não trung gian. n c. Bu n r u làm ng ng tr tiêu hoá. b. các l p t bào th n kinh v não. d. Ăn u ng ñ y ñ giúp cơ th kho m nh. e c. các ph n dư i v não. Câu 7: Hi n tư ng sinh lí và hi n tư ng tâm lí thư ng: d. C a, b, c. e a. di n ra song song trong não. Câu 3: ð i v i s phát tri n các hi n tư ng tâm lí, cơ ch di truy n ñ m b. ñ ng nh t v i nhau. b o: c. có quan h ch t ch v i nhau. B a. kh năng tái t o l i th h sau nh ng ñ c ñi m c a th h d. có quan h ch t ch v i nhau, tâm lí có cơ s v t ch t là não . trư c. b. b. ti n ñ v t ch t cho s phát tri n tâm lí con ngư i. Câu 8: Ph n x có ñi u ki n là: c. s tái t o l i nh ng ñ c ñi m tâm lí dư i hình th c “ti m w a. ph n ng t t y u c a cơ th v i tác nhân kích thích bên ngoài tàng” trong c u trúc sinh v t c a cơ th . ñ thích ng v i môi trư ng luôn thay ñ i. d. cho cá nhân t n t i ñư c trong môi trư ng s ng luôn thay b. ph n ng t t y u c a cơ th v i tác nhân kích thích bên ngoài ñ i. w ho c bên trong cơ th ñ thích ng v i môi trư ng luôn thay Câu 4: Trong các ý dư i ñây, ý nào không ph i là cơ s sinh lí th n kinh ñ i. c a hi n tư ng tâm lí c p cao c a ngư i? c. ph n x t t o trong ñ i s ng cá th , ñư c hình thành do quá w a. Các ph n x có ñi u ki n. trình luy n t p ñ thích ng v i môi trư ng luôn thay ñ i. b. Các ph n x không ñi u ki n. 23 24 www.Beenvn.com - download sach mien phi
 13. d. ph n ng t t y u c a cơ th v i các tác nhân kích thích trong d. Ph n x ñư c hình thành v i kích thích b t kì và báo hi u gián m môi trư ng. ti p s tác ñ ng c a m t kích thích khác. o Câu 9: Trong các ý dư i ñây, ý nào không ph i là quy lu t c a ho t ñ ng Câu 12: Trong các ý dư i ñây, ý nào không ph i là ñ c ñi m c a ho t th n kinh c p cao? ñ ng ch ñ o? c a. Hưng ph n hay c ch n y sinh m t ñi m trong h th n a. Ho t ñ ng mà trong ñó làm n y sinh và di n ra s phát tri n . kinh, t ñó lan to sang các ñi m khác. các d ng ho t ñ ng m i. b. Cư ng ñ kích thích càng m nh thì hưng ph n hay c ch t i m t b. Ho t ñ ng mà cá nhân h ng thú và dành nhi u th i gian cho nó n ñi m nào ñó trong h th n kinh càng m nh. trong m t giai ño n phát tri n nh t ñ nh. c. Hưng ph n t i m t ñi m này s gây c ch t i m t ñi m khác c. Ho t ñ ng mà s phát tri n c a nó quy ñ nh nh ng bi n ñ i v và ngư c l i. ch y u trong tâm lí và nhân cách c a cá nhân m i giai ño n phát tri n nh t ñ nh. d. ð l n c a ph n ng t l thu n v i cư ng ñ c a kích thích n tác ñ ng trong ph m vi con ngư i có th ph n ng l i ñư c. d. Ho t ñ ng mà trong ñó các quá trình, các thu c tính tâm lí ñư c hình thành hay ñư c t ch c l i. Câu 10: ð nh hình ñ ng l c là: e a. h th ng ph n x có ñi u ki n. Câu 13: Giao ti p là: e a. s ti p xúc tâm lí gi a con ngư i - con ngư i. b. h th ng ph n x có ñi u ki n ñư c l p ñi l p l i theo m t trình t nh t ñ nh vào m t kho ng th i gian nh t ñ nh trong b. quá trình con ngư i trao ñ i v thông tin, v c m xúc. th i gian dài. c. Con ngư i tri giác l n nhau và nh hư ng tác ñ ng qua l i B c. cơ s sinh lí c a vi c hình thành thói quen, kĩ năng, kĩ x o.... l n nhau. . d. C a, b và c. d. C b và c. Câu14: Trong các ý dư i ñây, ý nào không ph i là ñ c ñi m c a ho t Câu 11: Trong các ý dư i ñây, ý nào không ph i là ñ c ñi m c a ph n x w ñ ng? có ñi u ki n? a. Ho t ñ ng bao gi cũng là quá trình ch th ti n hành các a. Ph n x t t o trong ñ i s ng c a t ng cá th nh m thích ng hành ñ ng trên ñ v t c th . v i s thay ñ i c a ñi u ki n s ng. w b. Ho t ñ ng bao gi cũng ñư c ti n hành b i m t ch th nh t b. Ph n ng t t y u c a cơ th ñáp l i nh ng kích thích c a ñ nh. Ch th có th là m t ngư i ho c nhi u ngư i. môi trư ng. c. Ho t ñ ng bao gi cũng có m c ñích là t o ra s n ph m tho c. Quá trình di n bi n c a ph n x là quá trình hình thành w mãn nhu c u c a ch th . ñư ng liên h th n kinh t m th i gi a các ñi m trên v não. d. Ho t ñ ng bao gi cũng nh m vào ñ i tư ng nào ñó ñ làm 25 26 www.Beenvn.com - download sach mien phi
 14. bi n ñ i nó ho c ti p nh n nó. phát tri n tâm lí, nhân cách con ngư i là: m a. b m sinh di truy n. Câu 15: Câu thơ: ″Hi n d ph i ñâu là tính s n, b. môi trư ng. o Ph n nhi u do giáo d c mà nên″ ñ c p t i vai trò c a c. ho t ñ ng và giao ti p. y u t nào trong s hình thành, phát tri n nhân cách? c d. C a và b. a. Di truy n. . b. Môi trư ng. Câu 19: Trong tâm lí h c, ho t ñ ng là: c. Giáo d c. n a. phương th c t n t i c a con ngư i trong th gi i. d. Ho t ñ ng và giao ti p. b. s tiêu hao năng lư ng, th n kinh, cơ b p c a con ngư i tác v ñ ng vào hi n th c khách quan ñ tho mãn các nhu c u Câu 16: Trong tâm lí h c ho t ñ ng, khi phân chia các giai ño n l a tu i c a cá nhân. trong quá trình phát tri n cá nhân, ta thư ng căn c vào: n c. m i quan h tác ñ ng qua l i gi a con ngư i và th gi i ñ a. các ho t ñ ng mà cá nhân tham gia. t o ra s n ph m c v phía th gi i, c v phía con ngư i. b. nh ng phát tri n ñ t bi n tâm lí trong t ng th i kì. e d. ñi u ki n t t y u ñ m b o s t n t i c a cá nhân. c. ho t ñ ng ch ñ o c a giai ño n ñó. e Câu 20: ð ng cơ c a ho t ñ ng là: d. tu i ñ i c a cá nhân. a. ñ i tư ng c a ho t ñ ng. Câu 17:ð ñ nh hư ng, ñi u khi n, ñi u ch nh vi c hình thành các ph m b. c u trúc tâm lí bên trong c a ch th . B ch t tâm lí c a cá nhân, ñi u quan tr ng nh t là: c. khách th c a ho t ñ ng. . a. T ch c cho cá nhân ti n hành các ho t ñ ng và giao ti p d. b n thân quá trình ho t ñ ng. trong môi trư ng t nhiên và xã h i phù h p. b. T o ra môi trư ng s ng lành m nh, phong phú. Câu 21: ð i tư ng c a ho t ñ ng: w c. T ch c hình thành cá nhân các ph m ch t tâm lí mong a. có trư c khi ch th ti n hành ho t ñ ng. mu n. b. có sau khi ch th ti n hành ho t ñ ng. d. Cá nhân t t ch c quá trình ti p nh n các tác ñ ng c a môi w c. ñư c hình thành và b c l d n trong quá trình ho t trư ng s ng ñ hình thành cho mình các ph m ch t tâm lí ñ n g. mong mu n. d. là mô hình tâm lí ñ nh hư ng ho t ñ ng c a cá nhân. w Câu 18:Y u t gi vai trò quy t ñ nh tr c ti p ñ i v i s hình thành và Câu 22: Trư ng h p nào dư i ñây ñư c x p vào giao ti p? 27 28 www.Beenvn.com - download sach mien phi
 15. a. Em bé ñang ng m c nh ñ p thiên nhiên. m CÂU H I GHÉP ðÔI b. Con kh g i b y. c. Em bé vu t ve, trò chuy n v i chú mèo. o Câu 1: Hãy ghép các thu t ng (c t I) tương ng v i các n i dung cơ d. Cô giáo gi ng bài. c b n c a nó (c t II). . C tI C t II n a. Nh ng y u t c a cơ th ñư c hình thành do s bi n ñ i c a các 1. Gi i ph u sinh y u t di truy n dư i tác ñ ng c a môi trư ng s ng. lí c a cá th . v b. Nh ng ñ c ñi m gi i ph u và các ch c năng tâm - sinh lí mà 2. Di truy n. cá th ñ t ñư c trong m i giai ño n phát tri n nh t ñ nh, dư i 3. Tư ch t. n tác ñ ng c a môi trư ng s ng và ho t ñ ng. 4. B m sinh. c. S k th a c a cơ th s ng t các th h trư c, ñ m b o s tái e t o th h m i các ñ c ñi m gi ng nhau v m t sinh v t và các ñáp ng v i môi trư ng theo cơ ch có s n. e d. Các y u t gi i ph u và các ch c năng tâm - sinh lí c a cá th có ñư c t khi m i sinh. B e. Các y u t c a cơ th do di truy n và các y u t t t o nên trong ñ i s ng cá th c a sinh v t. . Câu 2: Hãy ghép các n i dung (c t II) tương ng v i tên các quy lu t ho t ñ ng th n kinh c p cao (c t I). w C tI C t II a. Trong nh ng ñi u ki n n ñ nh thì các tác ñ ng n i ti p 1. Quy lu t lan to và w nhau theo tr t t nh t ñ nh vào trong não s hình thành t p trung. m t h th ng ph n x có ñi u ki n theo m t tr t t nh t 2. Quy lu t c m ng ñ nh. qua l i. w v não bình thư ng, s ph n ng ph thu c vào ñ b. 3. Quy lu t v s ph 29 30 www.Beenvn.com - download sach mien phi
 16. nhu c u. Là quá trình hi n th c hoá ñ ng cơ. thu c vào cư ng ñ m nh y u c a các kích thích tác ñ ng. Kích thích có m cư ng ñ l n gây ra ph n ng m nh và ngư c l i. kích thích. Câu 5: Hãy ghép các ch c năng c a giao ti p (c t I) v i s ki n tương 4. Quy lu t ho t ñ ng c. Cư ng ñ kích thích càng m nh thì hưng ph n hay c ch t i o ng th hi n nó (c t II). m t ñi m nào ñó trong h th n kinh càng m nh theo h th ng. d. Hưng ph n hay c ch m t ñi m trong h th n kinh có c C tI C t II th lan sang các ñi m khác, sau ñó l i t p trung v ñi m . 1. Ch c năng a. Bu i nói chuy n c a th y trư ng khoa hôm sinh viên m i nh p ban ñ u. trư ng, ñã ñ l i trong tâm trí Hoàng n tư ng sâu s c. nh n th c. e. Hưng ph n hay c ch t i m t ñi m trong h th n kinh n 2. Ch c năng b. Trong bu i ti p xúc v i th y trư ng khoa, Hoàng ñã h i th y nhi u có th gây c ch hay hưng ph n t i ñi m khác và t i ñi u v trư ng ñ i h c mà Hoàng ñang c n bi t. c m xúc. ñi m ñó ngay sau khi k t thúc hưng ph n hay c ch ñó. v 3. Ch c năng c. S lúng túng, ngư ng ng p c a Hoàng lúc m i ti p xúc v i th y ñi u ch nh trư ng khoa bi n m t lúc nào mà chính Hoàng cũng không Câu 3: Hãy ghép các l a tu i (c t I) tương ng v i các d ng ho t ñ ng bi t. Các ñ ng tác c a Hoàng tr nên t nhiên hơn. hành vi. n ch ñ o (c t II). 4. Ch c năng d. Sau bu i ti p xúc v i các th y cô giáo trong khoa, m i sinh viên m i nh p h c ñ u t nh s quy t tâm t giác, tích c c h c t p e ph i h p C tI C t II ho t ñ ng. và tu dư ng. 1. Tu i sơ sinh. a. Ho t ñ ng vui chơi. e e. Qua bu i nói chuy n c a th y trư ng khoa, Hoàng ñã hi u thêm b. Ho t ñ ng giao lưu c m xúc tr c ti p v i ngư i l n. 2. Tu i m u giáo. nhi u ñi u v trư ng ñ i h c mà trư c ñây Hoàng bi t r t l 3. Tu i nhi ñ ng. c. Ho t ñ ng lao ñ ng và ho t ñ ng xã h i. m. 4. Tu i trư ng thành. d. Ho t ñ ng sáng t o ngh thu t. B e. Ho t ñ ng h c t p. Câu 6: Hãy ghép các ñ c ñi m c a ho t ñ ng (c t I) tương ng v i các . s ki n c th (c t II). Câu 4:Hãy ghép các ñ nh nghĩa (c t I) tương ng v i thu t ng ñúng c a C tI C t II nó (c t II). w 1. Tính ñ i tư ng. a. Hôm nay l p t ch c liên hoan. M i t ñư c phân công C tI C t II m t vi c: t ñi ch mua th c ph m, t n u ăn, còn t tôi 2. Tính ch th . 1. Ho t ñ ng. a. Là quá trình ch th chi m lĩnh ñ i tư ng b ng các phương ñư c giao vi c r a bát. M i ngư i ñ u vui v , tích c c 3. Tính m c ñích. ti n nh t ñ nh. 2. Hành ñ ng. th c hi n ph n vi c c a mình. w b. Là quá trình ch th th c hi n m c ñích b ng m t phương 3. Thao tác. b. Ư c v ng c a tôi là tr thành cô giáo, nên tôi xác ñ nh cho ti n nh t ñ nh. mình là ph i th c hi n t t vi c ti p thu tri th c khoa h c, c. Là quá trình ch th chi m lĩnh ñ i tư ng mà ch th th y rèn luy n nghi p v và giao ti p sư ph m. w c n ph i ñ t ñư c nó trên con ñư ng hi n th c hoá ñ ng cơ. c. ð tr thành cô giáo trong tương lai, tôi xác ñ nh cho mình d. Là quá trình ch th hư ng ñ n ñ i tư ng nh m tho mãn 31 32 www.Beenvn.com - download sach mien phi
 17. m c ñích, m c tiêu h c t p rõ ràng và c th . m CÂU H I ðI N KHUY T d. Trong h c t p, nhi m v c a tôi là ph i chi m lĩnh ñư c các tri th c khoa h c, các kĩ năng và kĩ x o ngh nghi p Câu 1: o do các th y cô giáo truy n th . a. Quy t ñ nh Di truy n có vai trò...(1)... trong s e. Tr ng y u hình thành và phát tri n tâm lí ngư i. Nó c b. Ti n ñ f. Tư ch t là cơ s ...(2) c a hi n tư ng tâm lí, v i . c. Ch ñ o g. Quy ñ nh nh ng ñ c ñi m gi i ph u sinh lí c a h th n kinh. ð c bi t,...(3)... là y u t t o g. ð nh hư ng d. V t ch t n nên s khác bi t v ñ c ñi m giác quan c a h th n kinh cũng như năng l c ho t v ñ ng khác nhau c a con ngư i. Câu 2: n e. Ch c năng Tâm lí là...(1)... c a não. Khi n y a. Hành vi e sinh trên não, cùng v i quá trình...(2)... b. Hi n tư ng f. Hành ñ ng c a não, hi n tư ng tâm lí th c hi n c. Hoá sinh g. S n ph m e ch c năng ñ nh hư ng, ñi u khi n, ñi u ch nh.... (3)... c a con ngư i. h. ð i s ng d. Sinh lí B Câu 3: . Ph n x g m ba khâu. Khâu ñ u là a. c ch e. Xu t hi n quá trình nh n kích thích bên ngoài, bi n f. Ho t ñ ng b. N y sinh thành ..(1)... theo ñư ng hư ng tâm d n c. C m giác g. Ph n ng w truy n vào não. Khâu gi a là quá trình th n kinh trên não, x lí thông tin, t o h. Hưng ph n d. Thu c tính ra...(2)... tâm lí. Khâu k t thúc d n truy n hưng ph n t trung ương theo w ñư ng li tâm, gây nên...(3).. c a cơ th . Câu 4: w 33 34 www.Beenvn.com - download sach mien phi
 18. quá trình di n ra ñ ng th i và b. Sinh lí th n kinh và hình thành ð nh hình ñ ng l c là h a. Ph n x có ñi u d. Tâm lí m ki n b sung cho nhau. ðó là quá c. Tâm lí e. Sinh lí th ng...(1)... ñư c l p ñi l p l i theo f. Kích thích m t trình t và theo m t kho ng th i b. Ph n x không f. Kĩ x o trình..(1)... và quá trình...(2)... d. Hình thành o g. Ch th hoá ñi u ki n gian nh t ñ nh. Nó là cơ s ...(2)... c a Thông qua hai quá trình này, g. ð o ñ c. và phát tri n h. Ph n ng tâm lí c a con ngư i c vi c hình thành thói quen,...(3)... c a cá c. Hành ñ ng h. Th n kinh. ñư c..(3)... trong ho t ñ ng. th . . Câu 8: n e. nh hư ng a. Thông tin Giao ti p là s ...(1)... tâm lí Câu 5: gi a ngư i v i ngư i, thông qua v b. Tâm lí f. Quan h a. Tr ng thái e. Lan to Hưng ph n và c ch l à ñó con ngư i trao ñ i v i nhau v c. C m xúc g. Ti p xúc hai..(1)... cơ b n c a h th n kinh. và t p trung b. Thu c tính n ...(2)..., v ...(3)..., tri giác l n nhau Khi m t ñi m (vùng) trên v não d. Chi ph i h. K t h p f. C m ng c. Hưng ph n và tác ñ ng qua l i v i nhau. xu t hi n ....(2)... thì quá trình ñó qua l i e d. T p trung không d ng l i ñi m y mà s lan Câu 9: g. Quá trình to ra xung quanh. Sau ñó l i t p e a. Ch th e. C u t o Ho t ñ ng bao gi cũng có...(1)... h. c ch trung v ñi m ban ñ u. ðó là quy ðó là cái con ngư i c n làm ra, c n b. ð i tư ng f. Cá nhân lu t...(3)... chi m lĩnh. ðư c g i là ...(2)... c a B c. ð ng cơ g. K t qu ho t ñ ng. Nó luôn thúc ñ y con Câu 6: . d. M c ñích h. S n ph m ngư i ho t ñ ng ñ t o nên nh ng a. Kinh t e. T nhiên Các quan h ..(1).. t o nên ... ...(3).... tâm lí m i v i nh ng năng (2)... c a con ngư i. S phát tri n xã b. Xã h i f. B n ch t l c m i. h i loài ngư i tuân theo quy lu t văn w c. Môi trư ng g. ð i s ng hoá - xã h i. Trong ñó ho t ñ ng tâm d. Giáo d c h. Tâm lí lí c a con ngư i ch u chi ph i c a...(3), y u t gi vai trò ch ñ o w trong s phát tri n tâm lí ngư i. Câu 7: w Ho t ñ ng bao g m hai a. ð i tư ng hoá e. B c l 35 36 www.Beenvn.com - download sach mien phi
 19. Chương 3 m Câu 10: S HÌNH THÀNH a. Th gi i e. Giác quan Ch nghĩa duy v t bi n o VÀ PHÁT TRI N TÂM LÍ, Ý TH C ch ng kh ng ñ nh: Tâm lí ngư i khách quan f. Quan h xã h i có ngu n g c t ....(1).. ñư c b. Não ngư i c g. N i dung xã h i chuy n vào trong ....(2).., là CÂU H I ðÚNG - SAI . c. N n văn hoá h. T ng cá nhân ...(3)... chuy n thành kinh xã h i Câu 1: Tiêu chu n xác ñ nh s n y sinh tâm lí v phương di n loài là nghi m cá nhân thông qua ho t n d. Kinh nghi m xã ñ ng và giao ti p, trong ñó giáo tính ch u kích thích. h i – l ch s d c gi vai trò ch ñ o. ðúng------- Sai------- vCâu 2: Tính ch u kích thích là kh năng ñáp l i tác ñ ng c a ngo i gi i n nh hư ng tr c ti p ñ n s t n t i phát tri n c a cơ th . ðúng------- Sai------- e Câu 3: S phát tri n tâm lí v phương di n cá th là quá trình bi n ñ i e liên t c v s lư ng các hi n tư ng tâm lí trong ñ i s ng cá th ñó. ðúng------- Sai------- B . Câu 4: M t h c sinh b cô giáo nh c nh nhưng v n c tình ñi h c mu n, ñó là m t hành vi vô ý th c. ðúng------- Sai------- w Câu 5:Chú ý là hi n tư ng tâm lí không t n t i ñ c l p mà luôn ñi kèm theo m t ho t ñ ng tâm lí khác (và l y ñ i tư ng c a ho t ñ ng w tâm lí này làm ñ i tư ng c a nó). ðúng------- Sai------- Câu 6:S c t p trung chú ý là kh năng duy trì lâu dài chú ý vào m t hay w m t s ñ i tư ng c a ho t ñ ng. 37 38 www.Beenvn.com - download sach mien phi
 20. ðúng------- Sai------- h c và cu c s ng. m ðúng------- Sai------- Câu 7: T ý th c là con ngư i t hình thành ý th c v th gi i khách o quan cho b n thân. Câu15:"ðôi m t c a m già và ñ a con như ñau ñáu dõi theo cô, làm cô ðúng------- lao ñ ng không bi t m t m i...”. S c m nh tinh th n ñó là do ý Sai------- c th c nhóm ñem l i. . Câu 8: Chú ý không ch ñ nh, có ch ñ nh, sau ch ñ nh có th chuy n ðúng------- Sai------- hoá l n nhau. n ðúng------- Sai------- Câu 9:Ý th c là s ph n ánh b ng ngôn ng nh ng gì con ngư i ñã ti p v thu ñư c trong quá trình tác ñ ng qua l i v i th gi i khách quan. n ðúng------- Sai------- e Câu 10: Ý th c bao g m c kh năng t ý th c. e ðúng------- Sai------- Câu 11: Ý th c là c p ñ phát tri n tâm lí cao nh t mà ch con ngư i m i có. B ðúng------- . Sai------- Câu 12: Chú ý không ch ñ nh ph thu c ch y u vào nhu c u, ñ ng cơ ch t h . w ðúng------- Sai------- Câu 13: Chú ý sau ch ñ nh là s k t h p chú ý có ch ñ nh và chú ý w không ch ñ nh ñ t o nên ch t lư ng chú ý m i có hi u qu hơn. ðúng------- Sai------- w Câu 14: Chú ý không ch ñ nh không b n v ng nên không c n trong d y 39 40 www.Beenvn.com - download sach mien phi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2