HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DOTNETNUKE 4.5.3

Chia sẻ: Hà Văn Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:30

0
645
lượt xem
158
download

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DOTNETNUKE 4.5.3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

chọn chế độ MixMode và Không chọn blank password (đối với SQL 2000; SQL 2005 không cho phép chọn blank password). DotNetNuke 4.x có thể chạy được trên SQL Server Express nên nếu bạn định sử dụng DB này thì có thể download nó và không cần cài SQL Server 2000/2005. Việc cài đặt SQL Server Express khá là đơn giản, bạn chỉ cần làm theo wizard là được.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DOTNETNUKE 4.5.3

 1. HƯ NG D N CÀI T DOTNETNUKE 4.5.3 I. Chu n b : 1. Download DotNetNuke 2. Cài t IIS (Information Internet Servies). 3. Download và cài t .NET Framework 2.0 Lưu ý: DotNetNuke 4.x ch ch y ư c trên .NET Framework 2.0 nên b n ph i download và cài t gói này. 4. Cài t SQLServer 2000/2005 (ho c MSDE) Lưu ý: ch n ch MixMode và Không ch n blank password ( i v i SQL 2000; SQL 2005 không cho phép ch n blank password). DotNetNuke 4.x có th ch y ư c trên SQL Server Express nên n u b n nh s d ng DB này thì có th download nó và không c n cài SQL Server 2000/2005. Vi c cài t SQL Server Express khá là ơn gi n, b n ch c n làm theo wizard là ư c. II. Các bư c th c hi n 1. T i v h th ng DotNetNuke 2. Gi i nén 3. T o CSDL cho h th ng trong SQL Sever 2005 4. T o tài kho n ăng nh p CSDL trong SQL Sever 2005 5. Thi t l p quy n h n. 6. C u hình IIS (Internet Information Server). 7. C u hình web.config cho vi c cài t 8. Cài t
 2. III. Th c hi n: 1. T i h th ng DotNetNuke B n có th t i v phiên b n m i nh t c a h th ng DotNetNuke t i a ch www.dotnetnuke.com ( t i v b n ph i ăng ký m t tài kho n trên website này) 2. Gi i nén Gi i nén DotNetNuke vào m t thư m c b t kỳ trên c ng. Trong VD này chúng ta ch n: "C:\Web\DotNetNuke".
 3. 3. T o CSDL cho h th ng trong SQL Sever 2005 Trong khung “Name” , t tên cho CSDL. Trong ví d này, chúng ta t tên là “DotNetNuke”
 4. 4. T o tài kho n ăng nh p CSDL trong SQL Sever 2005
 5. Trong tab “General” - Login name: tên tài kho n ăng nh p. Trong VD này chúng ta ch n “DotNetNukeUser”. - Ch n SQL Sever authenticaton. Nh p password c a tài kho n & confirm password. - B l a ch n “User must change password at next login” - Default database: ch n CSDL chúng ta v a t o là “DotNetNuke”
 6. Chuy n qua tab “User Mapping”. - Trong khung “Users mapped to this login”, check “DotNetNuke” - Trong khung “Database role membership for: DotNetNuke”, check “db_owner” * Lưu ý: Ph n “Authentication” ph i ch n “SQL Server and Windows” - Nh n ph i chu t vào computer, ch n Properties - Ch n tab “Security” - Trong khung Security, ch n “SQL Server and Windows” - Ch n OK.
 7. 5. Thi t l p quy n h n. (N u ĩa c ng c a b n ko s d ng c u trúc NTFS mà s d ng c u trúc FAT32 hay c u trúc khác thì có th b qua bư c này). - Cho phép process ASP.NET quy n read/write i v i thư m c trên. + i v i IIS5 (Win 2000, XP) tài kho n này tên là {Server}\ASPNET + i v i IIS 6 (Win 2003) tài kho n này là NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE. - th c hi n ư c i u này click chu t ph i lên thư m c b n t DotNetNuke, ch n Properties và ch n tab Security.
 8. Lưu ý: (*) M t s h th ng, thư ng là m i cài t s không có tab Security trên c a s Properties. hi n th tab này: • B n m Windows Explorer (click úp vào MyComputer) • Ch n menu Tool -> Folder Options
 9. • Ch n tab View. • B n kéo danh sách xu ng dư i cùng và b ch n (uncheck) m c “Use Simple File Sharing”.
 10. (*) N u trong khung “Group or user names” không có tài kho n ASP.NET thì th c hi n theo các bư c sau: • Ch n tab “Seccurity”. • Nh n vào nút “Add” • Nh n vào nút “Advanced…”
 11. • Nh n vào nút “Find now” • Ch n tài kho n “ASPNET” • Ch n OK.
 12. • Ch n OK • Ch n tài kho n ASP.NET và check vào “Full Control” • Ch n OK.
 13. 6. C u hình IIS (Internet Information Server)
 14. - Click ph i chu t vào virtual directory “DotNetNuke”, ch n Properties - Trong tab “Documents”, nh n “Add” và nh p vào “Defauilt.aspx” OK. - Trong khung “Enable Default Document” s xu t hi n thêm “Defauilt.aspx”
 15. - Chuy n qua tab “ASP.NET” - Trong m c “ASP.NET version”, ch n “2.0.50727” - Ch n “OK” hoàn t t.
 16. 7. C u hình “web.config” cho vi c cài t ……………………
 17. Trong ví d này, chúng ta ch n các thông s như ph n ư c ánh d u. Nh ng ph n còn l i ư c gi nguyên. - server = (local); - database = DotNetNuke; - uid = DotNetNukeUser; - pwd = 1234567; N u b n dùng SQL Server Express, b n có th không c n quan tâm n vi c c u hình web.config n a. B n cũng không c n ph i t o database trong SQL Server Express vì trong thư m c App_data ã có 1 file database r ng r i. Ch có m t lưu ý nh là b n nên sao lưu l i file này s d ng phòng trư ng h p cài t có v n mà tôi s nói n ph n dư i ây. 8. Cài t M trình duy t và browse n http://localhost/dotnetnuke. Th c hi n cài t theo hư ng d n. N u không có v n gì, link "Please click here to access your portal" ho c “Finished (Go to site)” (tùy vào ch cài t) s hi n ra, b n ch c n click vào là truy c p ư c n trang web c a mình. N u có v n , hãy ghi l i thông báo l i tr v , tìm cách kh c ph c nó. Nh xóa database i và t o l i database m i ( i v i SQL Server Express thì b n kill t t c process ASP.NET i và xóa c 2 file trong thư m c App_data và copy file tôi ã b o b n sao lưu ph n trên vào thư m c này). Dư i ây là m t s hình nh khi cài t DotNetNuke 4.5.3, gói “Install” download t i website www.dotnetnuke.com
Đồng bộ tài khoản