intTypePromotion=1

Hướng dẫn cài đặt Softimage 3D phiên bản 3.8

Chia sẻ: Ha The Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
48
lượt xem
2
download

Hướng dẫn cài đặt Softimage 3D phiên bản 3.8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Hướng dẫn cài đặt Softimage 3D phiên bản 3.8" dưới đây. Nội dung tài liệu hướng dẫn cụ thể chi tiết cách cài đặt Softimage 3D phiên bản 3.8.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn cài đặt Softimage 3D phiên bản 3.8

 1. LAØM HOAÏT HÌNH VAØ CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT TREÂN MAÙY TÍNH – HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D CAØI ÑAËT HÖÔÙNG DAÃN CAØI ÑAËT SOFTIMAGE 3D PHIEÂN BAÛN 3.8 Tröôùc khi caøi ñaët chöông trình naøy baïn phaûi ñaûm baûo raèng maùy tính cuûa baïn ñang ñöôïc chaïy Win NT vaø phaûi bieát chính xaùc teân maùy tính cuûa baïn ñeå caøi ñaët phaàn licenses. Baïn coù theå xem teân maøy tính cuûa mình baèng caùch nhaáp phaûi chuoät vaøo My Computer trong Window moät menu ñoäng ñöôïc kích hoaït baïn nhaáp choïn Properties. Hoäp thoaïi System Properties xuaát hieän, nhaáp choïn tab Network Identification. Teân maùy tính cuûa baïn seõ laø teân trong muïc Full computer name, ôû ñaây teân maùy cuûa toâi laø “pentium”, sau khi xem teân xong nhaáp choïn OK. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 186 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 2. LAØM HOAÏT HÌNH VAØ CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT TREÂN MAÙY TÍNH – HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D CAØI ÑAËT Caøi ñaët chöông trình. Môû maøn hình Explore baèng caùch nhaáp nuùt phaûi chuoät vaøo Start cuûa Window vaø nhaáp choïn Explore. Maøn hình Explore xuaát hieän baïn nhaáp choïn oå ñóa vaø thö muïc chöùa chöông trình caøi ñaët. Thö muïc caøi ñaët coù teân Avid SOFTIMAGE 3D v3.8 SP3 nhaáp ñuùp leân thö muïc naøy ñeå tìm file Setup. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 187 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 3. LAØM HOAÏT HÌNH VAØ CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT TREÂN MAÙY TÍNH – HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D CAØI ÑAËT Trong thö muïc Avid SOFTIMAGE 3D v3.8 SP3 nhaáp ñuùp leân thö muïc NTINSTALL vaø nhaáp ñuùp leân file Setup. Khi ñoù chöông trình baét ñaàu caøi ñaët, hoäp thoaïi Setup xuaát hieän vôùi moät veät xanh chaïy töø traùi sang phaûi. Sau khi hoäp thoaïi Setup ñöôïc ñoùng laïi, hoäp thoaïi Softimage 3D v3.8SP3 Setup xuaát hieän, baïn tham khaûo caùc thoâng tin trong hoäp thoaïi naøy vaø nhaáp choïn Next >. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 188 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 4. LAØM HOAÏT HÌNH VAØ CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT TREÂN MAÙY TÍNH – HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D CAØI ÑAËT Tieáp theo nhaáp choïn I Accept ñeå chaáp nhaän caùc thoâng tin trong hoäp thoaïi End-User License Agreement for SOFTIMAGE software. Nhaáp choïn Continue trong hoäp thoaïi Sftimage 3D v3.8SP3 Setup ñeå tieáp tuïc quaù trình caøi ñaët. Khi hoäp thoaïi User Information xuaát hieän baïn nhaäp teân vaø coâng ty nôi baïn laøm vieäc vaøo khung thoaïi Name vaø Company hoaëc laáy teân maëc ñònh cuûa maùy ñang caøi ñaët, nhaáp choïn Next. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 189 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 5. LAØM HOAÏT HÌNH VAØ CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT TREÂN MAÙY TÍNH – HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D CAØI ÑAËT Nhaáp choïn Yes trong hoäp thoaïi Registration Confirmation ñeå chaáp nhaän teân vaø coâng ty ñaõ nhaäp vaøo. Hoäp thoaïi Softimage 3D v3.8SP3 Setup, chaáp nhaän ñöôøng daãn C:\Softimage trong khung thoaïi Destination Folder, nhaáp Next >. Nhaáp choïn Custom Install trong hoäp thoaïi Softimage 3D v3.8SP3 Setup. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 190 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 6. LAØM HOAÏT HÌNH VAØ CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT TREÂN MAÙY TÍNH – HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D CAØI ÑAËT Hoäp thoaïi Softimage 3D v3.8SP3 Setup laïi xuaát hieän, baïn nhaáp choïn Select All ñeå ñaùnh daáu choïn taát caû caùc muïc choïn trong khung thoaïi Components vaø nhaáp Next >. Nhaáp Next chaáp nhaän teân saûn phaåm trong chöông trình laø SOFTIMAGE Products trong khung thoaïi Program Folders. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 191 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 7. LAØM HOAÏT HÌNH VAØ CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT TREÂN MAÙY TÍNH – HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D CAØI ÑAËT Nhaáp Next > ñeå chaáp nhaän teân vaø ñöôøng daãn caøi ñaët trong hoäp thoaïi naøy. Treân maøn hình maùy tính chöông trình baét ñaàu caøi ñaët vaøo maùy cuûa baïn coù daïng nhö sau : Sau ñoù hoäp thoaïi Softimage 3D v3.8SP3 Setup laïi xuaát hieän, baïn nhaáp choïn Skip ñeå boû qua taát caû vieäc ñaët caùc soá coång. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 192 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 8. LAØM HOAÏT HÌNH VAØ CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT TREÂN MAÙY TÍNH – HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D CAØI ÑAËT Tieáp theo baïn nhaäp teân maùy tính cuûa baïn vaøo khung thoaïi cuoái cuøng nhö hình sau vaø nhaáp Test. Sau khi nhaáp Test moät hoäp thoaïi thoâng baùo baïn phaûi ñôïi moät vaøi giaây ñeå maùy kieåm tra laïi teân maùy tính cuûa baïn ñaõ nhaäp vaøo, nhaáp choïn OK. Neáu teân maùy tính ñaõ ñöôïc nhaäp ñuùng hoäp thoaïi TEST Successful ! seõ xuaát hieän vôùi thoâng baùo maùy cuûa baïn coù theå ñöôïc keát noái vaø SITOOLS ñöôïc kieåm tra thaønh coâng, nhaáp OK. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 193 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 9. LAØM HOAÏT HÌNH VAØ CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT TREÂN MAÙY TÍNH – HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D CAØI ÑAËT Trôû laïi vôùi hoäp thoaïi Softimage 3D v3.8SP3 Setup, baïn nhaáp choïn Done. Hoäp thoaïi Confirmation xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo nuùt OK ñeå chaáp nhaän vôùi ñòa chæ vaø teân maùy tính laø 744@pentium. Nhaáp Done trong hoäp thoaïi Softimage 3D v3.8SP3 Setup ñeå tieáp tuïc vôùi teân vaø ñòa chæ maø sau naøy license seõ ñöôïc keát noái vaøo ñòa chæ naøy. Tieáp theo nhaáp choïn Done ñeå boû qua vieäc caøi ñaët Log. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 194 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 10. LAØM HOAÏT HÌNH VAØ CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT TREÂN MAÙY TÍNH – HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D CAØI ÑAËT Nhaáp Finish ñeå hoaøn thaønh vieäc caøi ñaët trong hoäp thoaïi Setup Complete. Sao cheùp caùc file caàn thieát cho chöông trình. Trôû laïi vôùi maøn hình Explore, baïn cheùp file softimage.lic trong thö muïc Avid SOFTIMAGE 3D v3.8SP3\LICENSEFILE cuûa nguoàn caøi ñaët, baèng caùch nhaáp nuùt chuoät phaûi treân file softimage.lic vaø nhaáp choïn Copy. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 195 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 11. LAØM HOAÏT HÌNH VAØ CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT TREÂN MAÙY TÍNH – HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D CAØI ÑAËT Cheùp file softimage.lic vaøo thö muïc C:\flexlm\ baèng caùch : Choïn ñöôøng daãn môû thö muïc flexlm trong oå ñóa C:\ roài choïn leänh Edit > Paste. Sau ñoù baïn khöû thuoäc tính chæ ñoïc cho file vöøa cheùp naøy baèng caùch : Nhaáp phaûi chuoät leân file vöøa cheùp moät menu xuaát hieän, baïn choïn Properties. Khi ñoù hoäp thoaïi softimage.lic Properties xuaát hieän, baïn boû daáu choïn trong hoäp kieåm Read-only vaø nhaáp choïn OK. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 196 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 12. LAØM HOAÏT HÌNH VAØ CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT TREÂN MAÙY TÍNH – HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D CAØI ÑAËT Tieáp theo baïn cheùp hai file Imgrd vaø Softimage trong thö muïc nguoàn D:\Avid SOFTIMAGE 3D v3.8SP3\Softimage\FLEXlm\BIN. Baïn cheùp hai file naøy vaøo thö muïc C:\flexlm, baèng caùch môû thö muïc flexlm sau ñoù choïn Edit > Paste vaø thoaùt khoûi maøn hình Explore. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 197 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 13. LAØM HOAÏT HÌNH VAØ CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT TREÂN MAÙY TÍNH – HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D CAØI ÑAËT CAØI ÑAËT LICENSE. Töø maøn hình Window nhaáp choïn Start > Settings > Control Panel. Cöûa soå Control Panel xuaát hieän, baïn nhaáp ñoâi leân trình ñôn FLEXlm License Manager ñeå caøi ñaët license. Neáu trình ñôn naøy chöa ñöôïc taïo trong quaù trình caøi ñaët baïn phaûi cheùp file FLEXLM trong thö muïc D:\Avid SOFTIMAGE v3.8 SP3 vaøo thö muïc C:\Window\System32 sau ñoù khôûi ñoäng laïi maùy tính cuûa baïn ñeå file naøy ñöôïc taïo trong Control Panel. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 198 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 14. LAØM HOAÏT HÌNH VAØ CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT TREÂN MAÙY TÍNH – HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D CAØI ÑAËT Hoäp thoaïi FLEXlm License Manager ñöôïc kích hoaït, baïn choïn tab Setup vaø nhaáp Browse ñeå tìm file Imgrd.exe. Hoäp thoaïi Open xuaát hieän, trong khung thoaïi Look in baïn choïn thö muïc C:\flexlm coù chöùa file Imgrd maø baïn ñaõ cheùp ôû phaàn treân. Trong hoäp thoaïi Open naøy baïn choïn Imgrd vaø nhaáp Open. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 199 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 15. LAØM HOAÏT HÌNH VAØ CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT TREÂN MAÙY TÍNH – HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D CAØI ÑAËT Tieáp theo nhaáp Browse cuûa khung thoaïi License File ñeå chæ ñöôøng daãn ñeán file softimage.lic. Hoäp thoaïi Open laïi ñöôïc môû ra, choïn All Files(*.*) trong khung thoaïi Files of type ñeå hieån thò taát caû caùc file trong thö muïc flexlm. Nhaáp choïn file softimage.lic vaø nhaáp choïn Open. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 200 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 16. LAØM HOAÏT HÌNH VAØ CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT TREÂN MAÙY TÍNH – HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D CAØI ÑAËT Baïn choïn caû ñöôøng daãn trong hoäp vaên baûn Imgrd.exe (duøng chuoät nhaán giöõ ñeå toâ ñen ñöôøng daãn) C:\flexlm\Imgrd.exe. Sau ñoù nhaáp chuoät phaûi vaøo vuøng vöøa choïn, moät menu xuaát hieän baïn nhaáp choïn Copy. Nhaáp phaûi chuoät vaøo muïc Debug Log File, moät menu xuaát hieän baïn nhaáp choïn Paste. Baïn ñoåi phaàn teân môû roäng C:\flexlm\Imgrd.exe thaønh C:\flexlm\Imgrd.log vaø ñaùnh daáu hai muïc choïn Start Server at Power-up vaø Use NT Services TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 201 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 17. LAØM HOAÏT HÌNH VAØ CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT TREÂN MAÙY TÍNH – HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D CAØI ÑAËT Sau khi caøi ñaët hoaøn taát, trong tab Setup baïn nhaáp choïn Apply. Ngay sau ñoù moät thoâng baùo xuaát hieän baïn nhaáp Yes ñeå löu giöõ caùc thoâng tin naøy vaøo FLEXlm License Manager. Chuyeån sang tab Licenses vaø nhaáp choïn Show License file ñeå caøi ñaët license. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 202 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 18. LAØM HOAÏT HÌNH VAØ CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT TREÂN MAÙY TÍNH – HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D CAØI ÑAËT Khi ñoù hoäp thoaïi softimage – Notepad xuaát hieän, baïn thay yourcomputer thaønh teân maùy tính cuûa baïn. ÔÛ doøng DAEMON SOFTIMAGE söûa laïi ñöôøng daãn ñeán file softimage.exe maø baïn ñaõ cheùp vaøo thö muïc flexlm trong C:\ . TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 203 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 19. LAØM HOAÏT HÌNH VAØ CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT TREÂN MAÙY TÍNH – HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D CAØI ÑAËT Sau ñoù löu laïi license vöøa hieän chænh baèng caùch choïn File > Save vaø thoaùt khoûi caøi ñaët license. Chuyeån sang tab Diagnostics baïn nhaáp choïn Hostid’s ñeå xem teân maùy maø license ñaõ ñöôïc keát noái. Hoäp thoaïi flexlm xuaát hieän baïn xem caùc chi tieát trong hoäp thoaïi naøy, HOSTNAME =pentium cho bieát license ñaõ vaøo ñuùng teân maùy tính cuûa baïn, nhaáp choïn OK. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 204 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
 20. LAØM HOAÏT HÌNH VAØ CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT TREÂN MAÙY TÍNH – HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG SOFTIMAGE 3D CAØI ÑAËT Chuyeån sang tab Control nhaáp trình ñôn Status caâu thoâng baùo pentium : license server UP (MASTER) xuaát hieän cho bieát teân maùy “pentium“ saün saøng laøm maùy chuû. Nhaáp choïn trình ñôn Start khi ñoù caâu thoâng baùo Server Started xuaát hieän cho bieát chöông trình saün saøng khôûi ñoäng. Ñeán ñaây chöông trình softimage coù theå chöa chaïy ñöôïc, baïn phaûi khôûi ñoäng laïi maùy tính vaø vaøo Explore, sau ñoù cheùp hai file Softimage.exe vaø Imgrd.exe trong nguoàn caøi ñaët vaøo C:\flexlm ñeø leân hai file ñaõ coù saün. TUÛ SAÙCH STK – THEÁ GIÔÙI ÑOÀ HOÏA 205 BIEÂN SOAÏN : KS PHAÏM QUANG HUY
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2