Hướng dẫn chơi Rubic

Chia sẻ: đỗ Văn Hùng Hùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
2.393
lượt xem
475
download

Hướng dẫn chơi Rubic

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước hêt hãy tạm câm rubic như sau: Quay mat có tâm ở giữa màu dỏ lên trời (Chọn màu đỏ cho nó hên, và nhớ luôn luôn gi màu này cho nó hướng vê phía cái lo mui, t dâu cho dên cuôi).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn chơi Rubic

  1. Hư ng d n chơi Rubic I. Nh p môn hoàn thành Rubic 6 m t, b n c n 7 bư c. M i bư c cách làm khác nhau: 1. Hoàn thành ch th p m t trên. 2. Hoàn thành b n góc t ng trên. 3. Hoàn thành t ng 2 (Công th c Ph i - Trái) 4. Hoàn thành ch th p m t dư i (Công th c song song và công th c ch I). 5. Ch nh úng màu ch th p t ng dư i (Công th c ch L). 6. Ch nh úng màu 4 góc t ng dư i (Công ch c ch U). 7. Hoàn thành 6 m t rubic (Công th c 6 m t). - Trư c h t hãy t m c m rubic như sau: Quay m t có tâm gi a màu lên tr i (Ch n màu cho nó hên, và nh luôn luôn gi màu này cho nó hư ng v phía cái l mũi, t u cho n cu i). ưa m t có tâm màu xanh dương ra trư c m t. Khi ó 6 m t rubic như sau: • M t trên: Màu • M t ph i: Màu vàng (P) • M t trái: Màu xanh lá (T) • M t dư i: Màu cam (D) • M t sau: màu Tr ng (S) • M t trư c: Màu xanh (Tr) • C t n m gi a m t trái và m t ph i t m g i là c t gi a. Kí hi u là (G). - Quy nh cách quay: • Khi g p các kí hi u: P, T, G ta quay t sau ra trư c. Các kí hi u còn l i (D, S) quay theo chi u kim ng h . • Trư ng h p có ch n kèm theo, thì quay theo chi u ngư c l i. Ví d : Pn t c là quay m t ph i t trư c ra sau. • Trư ng h p có ch s i kèm kí hi u, thì quay m t ó úng s l n c a ch s . Ví d : P2 t c quay m t ph i 2 l n liên ti p theo quy nh. II. Cách th c hi n t ng bư c: Bư c 1: Hoàn thành ch th p t ng trên M c ích là ph i hoàn thành ch th p c a m t trên úng màu v i tâm c a m t trên và tâm các m t xung quanh (Hình 1). Dư i ây hư ng d n cách ghép m t mi ng ( xanh), các mi ng Hình 1: ghép còn l i th c hi n tương t . - Tìm mi ng xanh ang n m gi a các c nh, Mieng can ghep các l p. Xoay m t có ch a mi ng xanh (t m g i là m t a) ưa mi ng xanh xu ng t ng dư i cùng.
  2. - Xoay D chuy n mi ng xanh ó i sang ch khác. - Xoay ngư c l i 1 - 2 l n m t a tr m t ó v úng v trí ban u, vi c này c n chú ý, n u không thì m t h i ư c th ng này s m t th ng khác. - Chuy n mi ng xanh v n m ngay dư i tâm xanh c a m t trư c (như hình 2). Lúc này có 2 trư ng h p x y ra: Trư ng h p 1: Mi ng xanh n m như hình 2, ch c n quay Tr2 là xong. Trư ng h p 2: B o màu, màu xanh thành , thành xanh thì th c hi n: D, G, Dn, G. K t qu s có như hình 3. Tương t hãy th c hi n v i các mi ng còn l ig m vàng, xanh lá, tr ng ba m t còn l i. Hình 2 Hình 3 Bư c 2. Hoàn thành b n góc t ng trên. Trong hình 4, b n góc màu tím chính là b n góc c n hoàn thành trong bư c 2. Mi ng úng góc ph i có ba màu, trùng màu v i tâm c a m t trên và trùng màu v i màu tâm c a hai m t ti p giáp. Ví d : Mi ng góc m t trư c hình 4 phía bên tay ph i, ph i là mi ng có 3 màu - xanh - vàng. Cách làm mi ng - xanh - vàng: Hình 4 - Tìm mi ng xanh vàng ang n m 1 trong 8 góc c a Rubic. Trư ng h p nó ang n m các góc t ng trên thì xoay m t có ch a mi ng ó (m t a) 1 l n ưa mi ng - xanh - vàng xu ng t ng áy. - D, ưa mi ng - xanh – vàng sang m t khác. - Xoay ngư c m t a m t l n tr nó v v trí ban u, tránh làm xáo tr n các mi ng ghép ã hoàn thành. - Xoay t ng áy ưa mi ng xanh vàng n m ngay dư i góc c n hoàn thành. Lúc này có 3 trư ng h p x y ra tùy theo màu s c c a mi ng xanh vàng như các hình dư i: Hình 5 Hình 6 Hình 7
  3. Hình 5: D, P, Dn, Pn Hình 6: Dn, Tr, D, Trn. Hình 7: P, Dn, Pn, D, Tr, D, Trn. Các trư ng h p còn l i b n t suy ra hoàn thành b n góc t ng 1. Bư c 3: Hoàn thành t ng 2 - Ghép úng các mi ng các góc màu h ng là công vi c c a bư c này. Ví d : Mi ng c n ghép cho góc gi a m t trư c và m t ph i là mi ng vàng - xanh. Mi ng ghép cho góc gi a m t trư c và m t trái là mi ng màu xanh – xanh lá. Cách làm: - Tìm mi ng xanh- vàng ho c xanh – xanh lá ưa v n m gi a m t trư c như hình 9. Trư ng h p màu vàng n m Hình 8 dư i áy, cùng màu v i tâm c a m t ph i thì th c hi n công th c “Ph i”, trư ng h p màu dư i không ph i là vàng là mà xanh lá, t c trùng màu v i tâm c a m t trái thì th c hi n công th c “Trái”. Công th c Ph i: D, P, Dn, Pn, Dn, Tr, D, Trn Công th c Trái: Làm ngư c chi u công th c ph i. Hình 9 Các trư ng h p xui nh t: - Mi ng ghép c n tìm không n m t ng dư i mà nó ang t ng gi a. Lúc ó ơn gi n là hãy chuy n m t rubic mi ng ghép ó n m góc bên ph i c a m t trư c. C làm i công th c Ph i m t l n thì s ưa ư c nó xu ng dư i. - Trư ng h p b o màu, màu vàng ho c xanh lá n m trên còn màu xanh n m dư i. V y hãy xoay Dn ho c D ưa mi ng ghép trùng màu v i tâm c a m t bên. L y m t ó làm m t trư c r i th c hi n công th c Ph i ho c Trái như bình thư ng. Hãy l n lư t làm cho c 3 mi ng ghép còn l i. Kinh nghi m bư c này là hãy xem m t áy trư c. N u th y mi ng ghép nào không có màu trùng v i màu áy (màu cam), t c mi ng ó là mi ng ph i ghép vào 1 trong 4 góc t ng gi a. Khi ghép mi ng ó r i, thì mi ng m i ư c thay th ra có th dùng ghép ư c vào góc khác. C th mà làm cho xong 4 góc, như v y là ti t ki m ư c nhi u th i gian. Bư c 4: Hoàn thành ch th p m t dư i (Công th c song song và công th c ch I). Cái này hơi r c r i, nhưng không sao, c t t . Trư c h t ph i xét m t áy c a rubic trư c (Dĩ nhiên là m t màu cam). S có 4 trư ng h p sau ây x y ra. Trư ng h p 1: Th c hi n công th c sau có trư ng h p 2 ho c 3:
  4. 1. Có các m nh 2. Có các m nh 3. Có các m nh ch i x ng úng vuông góc úng th p úng v trí nhưng màu tâm màu tâm không úng màu Công th c song song 1: P, S, D, Sn, Dn, Pn Làm 1-3 l n, sau m i l n u xét xem ã thành trư ng h p 2 ho c 3 thì d ng, ng làm n a. N u v n không ra k t qu thì làm công th c dư i ây: Công th c song song 2: P, D, S, Dn, Sn, Pn Cũng làm t 1-3 l n, sau m i l n u xét xem ã thành trư ng h p 2 ho c 3 thì d ng, ng làm n a. N u v n không ra thì rõ là b n quá xui; en thui. Trong trư ng h p này, b n hãy i m t c nh khác c a Rubic làm m t trư c r i th c hi n l i các công th c song song 1, song song 2, th m chí c công th c ch I bên dư i có ư c k t qu như mong mu n. Thông thư ng ch m t hai l n là ph i ra k t qu nhưng có trư ng h p quá xui thì cũng ành kiên trì m t chút. Nhưng chú ý m i công th c làm t i a không quá ba l n, n u quá ba l n mà không ra t c là ang rơi vào trư ng h p xui nh t, ph i chuy n m t Rubic và i tr t t làm ba công th c trên. T t c các trư ng h p khác ngoài 3 trư ng h p i n hình trên, cũng v n d ng ba công th c này xoay. Trư ng h p 2: Xoay rubic có m t áy gi ng hình 2, r i l p úp xu ng, quay tâm lên trên th c hi n công th c dư i ây: Công th c ch I: G, D, Gn, D, D, G, D Làm m t vài l n s ra trư ng h p 3 (ch c n úng màu ch th p không c n úng màu các m t; n ây thì hoàn thành bư c 4. Bư c 5: Ch nh úng màu ch th p t ng dư i (Công th c ch L). Hoàn thành bư c 4, chúng ta m i ch có ư c ch th p úng màu v i tâm áy, n u may m n úng ư c c b n màu m t bên luôn thì b qua bư c này. Ngư c l i b n hãy xoay m t áy có ư c 1 mi ng úng màu v i m t m t nào ó (Ví d hình 10) nhưng chú ý 3 mi ng còn l i bu c ph i sai màu. L y m t có ch a mi ng úng màu làm m t trư c ( áy v n màu cam, m t trên v n là tâm ) và th c hi n Hình 10 công th c ch L: T, Dn, Tn, Dn, T, Dn2, Tn. Sau m i l n xoay, b n chú ý n u th y các m t bên c a ch th p ã úng màu v i tâm tương ng thì d ng, hoàn thành bư c 5. N u b n xoay m t áy ki u nào cũng ra hai mi ng úng màu và hai mi ng sai màu thì h ng (ki u úng màu i x ng), khi ó b n ch có cách là ph i làm l i bư c 4 cho n khi không còn tình tr ng này x y ra m i thôi.
  5. Bư c 6: Ch nh úng màu 4 góc t ng dư i (Công ch c ch U). Ti p theo c n ch nh úng màu các mi ng b n góc t ng dư i. Lưu ý là ch c n úng màu ch không c n úng m t. Ví d như hình 11, mi ng góc cao bên ph i là mi ng úng màu. T c là mi ng góc ó ph i có 3 màu trùng v i ba m t tương ng, còn v trí màu n m như th nào thì không Hình 11 quan tr ng. Trư c h t, b n xét trong 4 mi ng, n u c 4 mi ng u ã úng màu thì b qua bư c này. Trư ng h p khác, hãy tìm 1 mi ng úng màu, chuy n Rubic mi ng úng màu n m góc tay ph i, m t trư c và th c hi n công th c ch U: Công th c ch U: P, D, Pn, Dn, T, D, P, Dn, Tn, Pn. Ch làm t 1 n 3 l n thì c g n góc u úng màu, do v y sau m i l n th c hi n thì ph i quan sát, n u th y c b n góc u úng màu thì d ng. Bư c 7: Hoàn thành 6 m t rubic (Công th c 6 m t). Sau khi hoàn thành bư c 6, hãy chuy n Rubic ch n m t góc hoàn ch nh v a úng màu v a úng m t sang tay ph i, góc dư i. R i th c hi n công th c 6 m t: P, Dn2, Pn, Dn, P, Dn, Pn – T, Dn2, Tn, D, T, D, Tn. n ây khi có ư c ít nh t là 2 góc úng, b n hãy chuy n hai góc ó v phía m t trái như hình 12, hai góc v n Hình 12 còn sai màu n m phía m t ph i. Sau ó th c hi n ti p công th c 6 m t t 1-2 l n. Công th c này nh m i các màu cam c a hai góc bên ph i xu ng m t áy, l t các màu tương ng lên. n ây thì b n ã hoàn thành công vi c. Nhi m v ti p theo c a b n do b n t quy t nh. Good luck to U – Bye! Có gì m i trao i thêm: du_khach_buon@yahoo.com
  6. This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.
Đồng bộ tài khoản