intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn đánh giá phòng trừ bệnh hại trên vườn cây cao su

Chia sẻ: Nguyen Vinh Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

177
lượt xem
65
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cây Cao su xuất xứ là cây rừng hoang dại, thân cao trên 30m, vanh thân có thể đạt tới 5m, tán lá rộng và có thể sống trên 100 năm. Cây cao su trồng trong sản xuất đại trà thường là cây đã được ghép của những dòng vô tính đã được chọn lọc để bảo đảm tính tương đối và đồng nhất của vườn cây và ổn định năng suất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn đánh giá phòng trừ bệnh hại trên vườn cây cao su

  1. Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam Vieän Nghieân cöùu cao su Vieät Nam Phuï luïc 2: MOÄT SOÁ HÖÔÙNG DAÃN ÑIEÀU TRA ÑAÙNH GIAÙ MÖÙC ÑOÄ BEÄNH HAÏI VAØ CAÙCH PHA THUOÁC VAØO BÌNH PHUN I. Höôùng daãn, ñieàu tra ñaùnh giaù möùc ñoä beänh haïi treân vöôøn caây cao su: 1. Phöông phaùp laáy maãu ñieàu tra: - Choïn 3 - 5 ñieåm/loâ theo ñöôøng cheùo goùc hoaëc baäc thang. C A D B C A B E - Choïn soá ñieåm, soá caây ñieàu tra vaø phaân caáp beänh nhö sau: Loaïi beänh Ñieåm ñieàu tra Soá caây/ñieåm Toång soá caây Caáp beänh Phaán traéng laù 5 10 50 0-5 Ruïng laù muøa möa 5 10 50 0-5 Heùo ñen ñaàu laù 5 20 100 0-5 Loeùt soïc mieäng caïo 5 20 100 0-7 Naám hoàng 5 10 50 0-4 Baûng 12: Soá caây ñieàu tra vaø caáp beänh Ghi chuù: Caáp 0: Khoâng beänh Caáp 1: Raát nheï (Rnh) Caáp 2: Nheï (Nh) Caáp 3: Trung bình (TB) Caáp 4: Naëng (N) Caáp 5: Raát naëng (RN) 84 Quy trình kyõ thuaät caây cao su - 2004 PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com
  2. Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam Vieän Nghieân cöùu cao su Vieät Nam 2. Phaân caáp beänh phaán traéng: Coù 5 caáp beänh nhö sau: Caáp beänh Treân caønh Maøu saéc laù Ñoám traéng hoaëc ñoám daàu nhìn laâu Laù oån ñònh xanh ñaäm 1 môùi thaáy beänh. 1/4 soá laù treân caønh coù beänh, ñoám Taùn xanh vaø coù laù non ruïng beänh raûi raùc treân laù. 2 1/2 soá laù coù beänh Taùn laù xanh 4 ñoït chuoái vaø coù vaøi 3 caønh ruïng laù. Naám phuû kín laù hoaëc 1/2 soá laù Taùn laù xanh ñoït chuoái hôn 1/2 soá heùo, laù bieán daïng caønh ruïng heát laù, laù coøn laïi quaên 4 vaøng vaø ruïng nhieàu döôùi ñaát. Naám phuû kín laù hoaëc 1/2 soá laù Hôn 1/2 soá caønh ruïng heát laù. Treân heùo, laù bieán daïng caønh chæ coøn laïi cuoáng laù, laù phuû 5 kín ñaát. Baûng 13: Baûng phaân caáp beänh phaán traéng 3. Phaân caáp beänh ruïng laù muøa möa: Coù 5 caáp beänh nhö sau: Caáp Taàm nhìn Laù Traùi Laù ruïng döôùi ñaát beänh Xanh bình thöôøng Xanh bình thöôøng 0 Tôùi gaàn môùi Raát khoù tìm Raát ít traùi thoái moác Laù ruïng raát ít 1 thaáy laù vaøng Tôùi gaàn môùi Deã nhìn thaáy laù vaøng, Thoái moác 1/4 soá traùi Laù ruïng raát ít 2 thaáy laù vaøng vaøi caønh laù ruïng treân caây Thaáy töø xa Laù vaøng nhieàu hoaëc 1/2 toång soá traùi bò thoái Laù ruïng nhieàu vaø deã daøng ruïng 1/4 soá laù treân nhìn roõ khi vaøo loâ 3 caønh Thaáy töø xa Laù ruïng 1/2 soá laù treân 3/4 toång soá traùi bò thoái Laù traûi moät lôùp 4 deã daøng caønh moûng Thaáy töø xa Laù ruïng 3/4 soá laù treân Khoù nhìn thaáy traùi Laù traûi kín maët ñaát 5 deã daøng caønh xanh Baûng 14: Baûng phaân caáp beänh ruïng laù muøa möa Ghi chuù: Laù vaøng vaø laù xanh ruïng döôùi ñaát laø ñaëc ñieåm chính ñeå ñaùnh giaù möùc ñoä naëng nheï cuûa beänh ruïng laù muøa möa. Quy trình kyõ thuaät caây cao su - 2004 85
  3. Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam Vieän Nghieân cöùu cao su Vieät Nam 4. Phaân caáp beänh loeùt soïc maët caïo (LSMC): Coù 7 caáp beänh nhö sau: Möùc ñoä Caáp beänh Möùc ñoä bò haïi Raát nheï Caáp 1 Coù soïc ñen nhoû raûi raùc treân ñöôøng caïo Nheï Caáp 2 - Moät soïc hay nhieàu soïc beänh goäp laïi khoaûng 3-4 cm CDMC. Caáp 3 - Caùc soïc beänh goäp laïi chieám 1/8 - 1/4 CDMC. Caáp 4 - Soïc beänh lan roäng gaén lieàn nhau, chieám 1/4 - 1/2 CDMC. Trung bình Caáp 5 Voû beänh loeùt soïc öôùt meàm chieám treân 1/2 CDMC, ngaøy khoâ thaáy moác traéng, coù muû chaûy. Naëng Caáp 6 Caùc veát loeùt to chieám 1/4 - 1/2 DTMC phaùt trieån leân treân voû taùi sinh, nöôùc ræ vaøng chaûy ra. Raát naëng Caáp 7 Caùc veát loeùt chieám treân 1/2 DTMC. Baûng 15: Baûng phaân caáp beänh loeùt soïc maët caïo Ghi chuù: Caáp 1 ñeán caáp 5: Soïc beänh tính theo chieàu daøi mieäng caïo (CDMC). Caáp 6 ñeán caáp 7: Beänh haïi tính theo dieän tích maët caïo (DTMC). 5. Phaân caáp beänh naám hoàng: Coù 4 caáp beänh nhö sau: Möùc ñoä Caáp beänh Möùc ñoä bò haïi Caáp 1 Beänh raát mau khoûi neáu chöõa Coù muû chaûy, naám maøu traéng, naám nhö trò kòp thôøi. maïng nheän. Caáp 2 Beänh mau khoûi neáu chöõa Nhìn roõ veát beänh naám maøu hôi hoàng, laù kòp thôøi. xanh. Caáp 3 Chöõa khoù khoûi Naám maøu hoàng, doäp voû, chaûy muû nhieàu, laù chuyeån maøu. Caáp 4 Khoâng theå chöõa trò khoûi Naám maøu hoàng, voû beänh thoái, chaûy muû nhieàu, laù vaøng khoâng ruïng, phía döôùi moïc nhieàu choài daïi. Baûng 16: Baûng phaân caáp beänh naám hoàng Neáu coù nhieàu veát beänh treân cuøng moät caây, ñaùnh giaù veát beänh naøo naëng nhaát coù taùc haïi nhieàu ñeán taùn caây. 86 Quy trình kyõ thuaät caây cao su - 2004
  4. Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam Vieän Nghieân cöùu cao su Vieät Nam 6. Coâng thöùc tính tyû leä beänh vaø möùc ñoä beänh: Tính tyû leä beänh (TLB): Soá caây (laù) bò haïi % Tyû leä beänh = --------------------------------x 100 Toång soá caây (laù) ñieàu tra Tính möùc ñoä bò beänh (CSB %): Toång caùc tích cuûa moãi caáp beänh x Soá caù theå bò beänh cuøng caáp ñoù CSB % = ------------------------------------------------------------------------------ x 100 Trò soá caáp beänh cao nhaát x Toång soá caù theå ñieàu tra Löu yù: Trong muøa beänh caùc coâng ty caàn toå chöùc ñieàu tra tình hình beänh haïi ñònh kyø 1 thaùng/laàn. II. Caùch pha thuoác Boùoc-ñoâ: 1. Pha Boùoc-ñoâ 1% (1: 1: 100): - 1 kg sunphaùt ñoàng (coù maøu xanh da trôøi) pha trong 80 lít nöôùc. - 1 kg voâi boät pha trong 20 lít nöôùc sau ñoù ñoå nöôùc ñoàng loaõng vaøo nöôùc voâi ñaëc, vöøa ñoå vöøa khuaáy (khoâng ñöôïc ñoå ngöôïc nöôùc voâi vaøo ñoàng). Thöû chaát löôïng dung dòch Boùoc-ñoâ baèng caùch duøng moät que saét maøi saùng nhuùng vaøo dung dòch ñaõ pha khoaûng 3 phuùt. Neáu ñaàu que saét bò ræ vaøng thì phaûi theâm nöôùc voâi vaøo töø töø ñeán khi que saét khoâng ñoåi maøu. Dung dòch Boùoc-ñoâ 1% chæ pha ñuû duøng trong ngaøy. Khoâng pha dung dòch trong thuøng chöùa baèng nhoâm hoaëc saét. 2. Caùch pha Booùc-ñoâ ñaëc 5% (1: 4: 20): - 1 kg sunphaùt ñoàng, 4 kg voâi boät, 20 lít nöôùc. - Pha 1 kg sunphaùt ñoàng trong 10 lít nöôùc saïch, loïc boû caën. - 4 kg voâi boät trong 10 lít nöôùc, loïc boû ñaù soûi. - Ñoå nöôùc ñoàng vaøo nöôùc voâi khuaáy ñeàu. Quy trình kyõ thuaät caây cao su - 2004 87
  5. Chæ ñaïo bieân soaïn Leâ Vaên Bình Phoù Toång Giaùm ñoác Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam Mai Vaên Sôn Vieän Tröôûng Vieän Nghieân cöùu Cao su Vieät Nam Ban söûa ñoåi quy trình kyõ thuaät Tröôûng ban: Traàn Thò Thuùy Hoa Thö kyù toång hôïp: Ñoã Kim Thaønh Ban bieân taäp Nguyeãn Taán Ñöùc, Phaïm Vaên Vinh, Traàn Thò Thuùy Hoa vaø Ñoã Kim Thaønh Trình baøy: Laâm Thieân Long
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2