intTypePromotion=1
ADSENSE

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỒ SƠ SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG / SỔ VAY phần 2

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

277
lượt xem
87
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

  3. Hợp đồng cầm cố động sản -   Hợp đồng này đã được chấp nhận đầy đủ bởi người sở hữu/người được uỷ quyền của người sở hữu động sản. Đã được công chứng tại Phòng Công chứng Hợp đồng này đã được người sở hữu/người được uỷ quyền của người sở hữu bất động sản chấp nhận. Đã được công chứng tại Phòng Công chứng Người bảo lãnh có thẩm quyền để thực hiện bảo lãnh Đã được ký và /đóng dấu (nÕu cã) Người bảo lãnh có thẩm quyền để thực hiện bảo lãnh Đã được ký Đã...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỒ SƠ SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG / SỔ VAY phần 2

  1.   -   3. Hợp đồng cầm cố động sản - Hợp đồng này đã được chấp nhận đầy đủ bởi người sở hữu/người được uỷ quyền của người sở hữu động sản. - Đã được công chứng tại Phòng Công chứng 4. Hợp đồng thế chấp bất động sản - Hợp đồng này đã được người sở hữu/người được uỷ quyền của người sở hữu bất động sản chấp nhận. - Đã được công chứng tại Phòng Công chứng 5. Hợp đồng bảo lãnh - Người bảo lãnh có thẩm quyền để thực hiện bảo lãnh - Đã được ký và /đóng dấu (nÕu cã) 6. Hợp đồng bảo lãnh cá nhân - Người bảo lãnh có thẩm quyền để thực hiện bảo lãnh - Đã được ký 7. Giấy nhận nợ - Đã được người vay ký 8. Cam kết/Hóa đơn tín thác - Đã được chủ sở hữu của hàng hóa nhập khẩu ký 9. Giấy sở hữu nhà cửa/đất đai làm thế - Phải là bản gốc chấp - Có thể dễ dàng công chứng 10. Giấy tờ phương tiện vận tải/máy - Phải là bản chính móc - Bản sao được công chứng có thể được yêu cầu thêm tuỳ theo từng loại 11. Hợp đồng bảo hiểm - Được ký và thể hiện người hưởng là NHNo & PTNT VN trong suốt thời kỳ còn dư nợ - Số tiền bảo hiểm phải tương đương hoặc lớn hơn tổng hạn mức tín dụng đã được phê duyệt - Thời gian được bảo hiểm phải phù hợp với thời hạn của khoản tín dụng    
  2. PHỤ LỤC 7I. QUY TRÌNH GIẢI NGÂN B−íc 1. Chøng tõ gi¶i ng©n - Chøng tõ cña kh¸ch hμng CBTD yªu cÇu kh¸ch hμng cung cÊp c¸c hå s¬, chøng tõ vÒ môc ®Ých sö dông tiÒn vay ®Ó gi¶i ng©n, gåm: + Hîp ®ång cung øng vËt t−, hμng ho¸, dÞch vô. + B¶ng kª c¸c kho¶n chi chi tiÕt, kÕ ho¹ch chi phÝ, biªn b¶n nghiÖm thu,... + §èi víi ho¸ ®¬n, chøng tõ thanh to¸n, trong tr−êng hîp cô thÓ Chi nh¸nh cã thÓ yªu cÇu xuÊt tr×nh c¸c b¶n gèc hoÆc chØ yªu cÇu bªn vay liÖt kª danh môc (vμ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh trung thùc cña b¶ng liÖt kª) ®Ó ®èi chiÕu trong qu¸ tr×nh kiÓm tra sö dông vèn vay sau khi gi¶i ng©n. + Th«ng b¸o nép tiÒn vμo tμi kho¶n cña Ng©n hμng ®èi víi nh÷ng kho¶n vay thanh to¸n víi n−íc ngoμi (®· x¸c ®Þnh trong hîp ®ång tÝn dông). - Chøng tõ cña Ng©n hμng CBTD h−íng dÉn kh¸ch hμng hoμn chØnh néi dung chøng tõ theo mÉu sau: + Hîp ®ång b¶o ®¶m tiÒn vay trong tr−êng hîp kh¸ch hμng ch−a hoμn thμnh thñ tôc b¶o ®¶m tiÒn vay. + B¶ng kª rót vèn vay + Uû nhiÖm chi. B−íc 2. Tr×nh duyÖt gi¶i ng©n a. CBTD sau khi xem xÐt chøng tõ gi¶i ng©n nãi trªn, nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn gi¶i ng©n th× tr×nh TPTD. b. TPTD kiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn gi¶i ng©n vμ néi dung tr×nh cña CBTD: - NÕu ®ång ý: ký tr×nh l·nh ®¹o. - NÕu ch−a phï hîp, yªu cÇu CBTD chØnh söa l¹i. - NÕu kh«ng ®ång ý: ghi râ lý do, tr×nh l·nh ®¹o quyÕt ®Þnh
  3. c. L·nh ®¹o ký duyÖt: - NÕu ®ång ý: Ký duyÖt - NÕu ch−a phï hîp: yªu cÇu chØnh söa l¹i. - NÕu kh«ng ®ång ý: Ghi râ lý do B−íc 3. N¹p th«ng tin vμo ch−¬ng tr×nh ®iÖn to¸n vμ lu©n chuyÓn chøng tõ a. CBTD nhËn l¹i chøng tõ ®· ®−îc l·nh ®¹o duyÖt cho vay, n¹p vμo m¸y tÝnh c¸c th«ng tin d÷ liÖu cña kho¶n vay theo Hîp ®ång nhËn nî qua m¹ng m¸y tÝnh cña ng©n hμng . b. CBTD chuyÓn nh÷ng chøng tõ ®· ®−îc l·nh ®¹o duyÖt cho c¸c Phßng nghiÖp vô cã liªn quan nh− sau: - Chøng tõ gèc chuyÓn Phßng kÕ to¸n: + Hîp ®ång tÝn dông (nÕu míi rót vèn lÇn ®Çu). + B¶ng kª rót vèn vay. + Uû nhiÖm chi. + Chøng tõ kh¸c (nÕu cã). Phßng kÕ to¸n c¨n cø vμo chøng tõ trªn thùc hiÖn h¹ch to¸n theo quy tr×nh thanh to¸n trong n−íc vμ theo dâi nî vay theo B¶ng theo dâi nî vay - Chøng tõ chuyÓn Phßng nguån vèn (nÕu cã): + §Ò nghÞ chuyÓn vèn ®èi víi tr−êng hîp kho¶n vay lín cã ¶nh h−ëng ®Õn c¬ chÕ ®iÒu hμnh vèn theo quy ®Þnh cña Chi nh¸nh + Hîp ®ång mua b¸n ngo¹i tÖ ®èi víi tr−êng hîp kho¶n vay cÇn ph¶i chuyÓn ®æi ngo¹i tÖ. - Chøng tõ chuyÓn Phßng thanh to¸n quèc tÕ ®èi víi tr−êng hîp thanh to¸n víi n−íc ngoμi ®Ó më L/C hoÆc thanh to¸n tËp trung. + Hîp ®ång tÝn dông/Sæ vay vèn + Chøng tõ kh¸c (nÕu cã).     
  4. PHỤ LỤC 7K. KIỂM TRA, GIÁM SÁT KHOẢN VAY Nguyªn t¾c: - NHNo & PTNT VN quy định việc kiểm tra, giám sát khoản vay được tiến hành định kỳ, đột xuất với 100% khoản vay. - Tuỳ theo độ an toàn của khoản vay trên tín nhiệm của người vay, mức độ kiểm tra có thể được thực hiện một hay nhiều lần. - Trách nhiệm kiểm tra, giám sát khoản vay được thực hiện bởi CBTD là chính. Tuy nhiên cũng có thể được thực hiện bởi cán bộ thanh tra, kiểm tra nội bộ, cán bộ phòng chuyên đề Ngân hàng cấp trên. A. Ki m tra tình hình s  d ng v n vay  1. Theo dâi kho¶n vay 1.1. Më sæ s¸ch theo dâi CBTD më sæ theo dâi c¸c th«ng tin cña kho¶n vay theo hîp ®ång tÝn dông, B¶ng theo dâi nî vay, khai th¸c khi cÇn thiÕt hoÆc l−u c¸c sao kª ®iÖn to¸n theo néi dung: ngμy th¸ng, n¨m gi¶i ng©n; sè tiÒn gi¶i ng©n; l·i suÊt ¸p dông; ngμy th¸ng, n¨m thu nî; sè tiÒn thu nî, l·i; d− nî tõng thêi ®iÓm; sè tiÒn gia h¹n nî; thêi gian gia h¹n nî; sè tiÒn chuyÓn nî qu¸ h¹n; thêi h¹n chuyÓn nî qu¸ h¹n... 1.2. Khai th¸c phÇn mÒm ®iÖn to¸n Ngoμi c¸ch më sæ theo dâi kho¶n vay ë trªn, CBTD th−êng xuyªn sö dông phÇn mÒm ®iÖn to¸n ®Ó theo dâi qu¶n lý kho¶n vay, nÕu ph¸t hiÖn sè liÖu h¹ch to¸n sai lÖch víi hå s¬ tÝn dông ph¶i b¸o c¸o víi TPTD phèi hîp víi c¸c phßng cã liªn quan ®Ó xö lý. 2. KiÓm tra môc ®Ých sö dông vèn vay, vËt t− ®¶m b¶o nî vay C¸ch thøc tiÕn hμnh:  - Thu thập thông tin, chứng cứ liên quan đến việc sử dụng vốn vay của khách hàng. - Kiểm tra thực tế nơi sử dụng vốn.
  5. - Đối chiếu với mục đích vay ghi trong hợp đồng tín dụng   
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2