intTypePromotion=1
ADSENSE

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỒ SƠ SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG / SỔ VAY

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

326
lượt xem
123
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHỤ LỤC 7H. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỒ SƠ SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG / SỔ VAY VỐN, HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỒ SƠ SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG / SỔ VAY

  1. PHỤ LỤC 7H. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỒ SƠ SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG / SỔ VAY VỐN, HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY Tên hồ sơ Cán bộ tín dụng kiểm tra để chắc chắn rằng 1. Hợp đồng tín dụng / Sæ vay vèn - Hợp đồng này đã được khách hàng vay vốn/người được uỷ quyền của khách hàng vay vốn chấp nhận. - Chữ ký của khách hàng vay vốn/người được uỷ quyền này phù hợp với mẫu chữ ký đăng ký của khách hàng vay vốn. - T−¬ng lai cña ngμnh nμy lμ l©u dμi? - Việc chấp nhận khoản tín dụng này đã được thông qua. - Doanh sè b¸n ra trung b×nh? - Ng-êi ký các hợp đồng tín dụng/sæ vay vèn và hợp đồng bảo đảm tiền vay và các giấy tờ khác liên - Møc l·i gép? quan là người được uỷ quyền   - C¸c ®iªï kiÖn b¸n chÞu cña nhμ cung cÊp? - C¸c ®iªï kiÖn ®−a ra cho kh¸ch hμng mua? - Kho¶n lêi thu ®−îc nÕu nh− mua c¬ së SXKD cña kh¸ch hμng nμy lμ bao nhiªu? - Tªn vμ ®Þa chØ cña nh÷ng nhμ cung cÊp? - Nh÷ng dÞch vô ®−îc mêi chμo bëi c¸c hiÖp héi kinh doanh? - T×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng? * C«ng viÖc kinh doanh cã thÓ ®−îc tiÕn hμnh trªn quy m« nhá? * LiÖu cã thÓ b¾t ®Çu kinh doanh tõ thÞ tr−êng néi ®Þa? 3. Nghiªn cøu vμ xóc tiÕn thÞ tr−êng * Hä ®· x¸c ®Þnh thÞ tr−êng cña m×nh th - Quy m«?
  2. - VÞ trÝ ®Þa lý? - Vßng ®êi cña s¶n phÈm? - Tuæi t¸c, giíi tÝnh, møc thu nhËp vμ khÈu vÞ cña kh¸ch hμng * Hä ®−a ra møc gi¸ b¸n dùa trªn c¬ së nμo? - T−¬ng tù nh− ®èi thñ c¹nh tranh? - Trªn c¬ së chi phÝ? * Hä cÇn lo¹i ®ãng gãi nμo cho s¶n phÈm? * Hä biÕt nh÷ng g× vÒ c¸c kh¸ch hμng tiÒm n¨ng cña m×nh theo c¸c tiªu thøc: - Hä sÏ mua g×? - Hä mua ë ®©u? - DÞch vô tr−íc vμ sau khi b¸n hμng nμo hä mong chê? - T¹i sao hä mua? - Hä mua th−êng xuyªn kh«ng? * Ai lμ ®èi thñ c¹nh tranh cña hä? * Nh÷ng s¶n phÈm nμo hä b¸n ra sÏ tèt h¬n hoÆc t¹i sù kh¸c biÖt? * Nh÷ng thuËn lîi c¹nh tranh cña hä lμ g×? * Nh÷ng bÊt lîi c¹nh tranh cña hä lμ g×? * Hä sÏ v−ît qua nh÷ng bÊt lîi nμy nh− thÕ nμo? * Nh÷ng g× sÏ ¶nh h−ëng tíi thÞ tr−êng cña hä? * Hä sÏ xö lý nh− thÕ nμo ®èi víi: - Ph¶n øng cña kh¸ch hμng - Ph¶n øng l¹i víi xóc tiÕn b¸n hμng
  3. * H×nh thøc xóc tiÕn nμo sÏ lμ phï hîp nhÊt víi lo¹i h×nh kinh doanh cña hä? - TiÕp thÞ trùc tiÕp - Xóc tiÕn b¸n hμng - C¸c t¹p chÝ vμ Ên phÈm th−¬ng m¹i - V« tuyÕn truyÒn h×nh - B¸o chÝ - Tμi trî * Nh÷ng chi phÝ qu¶ng c¸o nμy lμ bao nhiªu? * LiÖu hä cã biÕt møc ®é b¸n hμng cÇn thiÕt ®Ó hoμ vèn? 4. KÕ ho¹ch ho¸ tμi chÝnh * Hä cã biÕt cÇn bao nhiªu vèn ®Ó b¾t ® - Nhμ x−ëng vμ thiÕt bÞ? - C¸c c«ng cô vμ m¸y mãc? - C¸c dông cô ®Ó kinh doanh? - Chi phÝ ph¸p luËt - Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i? - L−îng ®Çu vμo nguyªn vËt liÖu ban ®Ó b¸n? - Chi phÝ thuª vμ c«ng nî ban ®Çu? - Chi phÝ ®iÖn vμ c¸c tiÖn Ých kh¸c? * Chi phÝ hμng th¸ng cña hä lμ bao nhiª - Nguyªn vËt liÖu?
  4. - TiÒn c«ng? - Cho nhμ thÇu phô? - Qu¶ng c¸o? - Chi phÝ ng©n hμng? - Chi phÝ ®iÖn vμ nhiªn liÖu? - B¶o hiÓm - Chi phÝ thuª - Chi phÝ vËn chuyÓn? - B¶o d−ìng? - Chi phÝ b−u phÈm vμ v¨n phßng phÈm - §iÖn tho¹i, fax vμ telex, v.v.. - Thanh to¸n thuª mua? - Chi phÝ l·i vay - Nhu cÇu c¸ nh©n * Khách hàng xin vay sÏ mÊt bao l©u ®Ó b¾t ®Çu t¹o lîi nhuËn? - 1 th¸ng - 3 th¸ng - 12 th¸ng - H¬n 12 th¸ng * CÇn bao nhiªu tiÒn ®Ó b¾t ®Çu vμ tiÕn hμnh kinh doanh tíi khi cã l·i? - ChuÈn bÞ mét b¶ng dßng tiÒn ®¬n gi¶n cho 12 th¸ng ®Çu tiªn - Bæ sung nh÷ng kho¶n thiÕu hôt tiÒn mÆt
  5. * Nh÷ng nguån vèn nμo hä ®Þnh dïng? - Vay ng©n hμng - Vèn liªn doanh - Vèn riªng - Vèn cña nhμ ®Çu t− - Tõ c¸c c«ng ty tμi chÝnh (thuª mua) * LiÖu kÕ ho¹ch kinh doanh cã ®em l¹i møc lîi nhuËn hîp lý cho sè tiÒn dù ®Þnh bá ra ®Çu t− vμo kinh doanh? * LiÖu hä cã thÓ hoμn tr¶ bÊt kú kho¶n vay nμo mμ hä vay? * KÕ ho¹ch kinh doanh kh¶ thi nh− thÕ nμo nÕu: - Doanh thu b¸n hμng nhá h¬n 10% so víi dù ®o¸n? - Chi phÝ nhËp khÈu t¨ng 10% do ®ång tiÒn bÞ ph¸ gi¸? - Kh¶ n¨ng s¶n xuÊt d−íi møc mong ®îi 6%? - L·i xuÊt cho kho¶n vay dù ®Þnh t¨ng 5%/n¨m? * LiÖu hä cã hiÓu vÒ: - B¸o c¸o thu nhËp – chi phÝ dù tÝnh ? - Dßng tiÒn dù tÝnh? 5. C¸c vÊn ®Ò vÒ sæ s¸ch tμi chÝnh * Hä cã biÕt nh÷ng lo¹i sæ s¸ch ghi chÐp * Hä cã biÕt c¸ch thøc gi÷ sæ s¸ch? * Hä cã biÕt lËp b¸o c¸o dßng tiÒn? * Hä cã thÓ lËp kÕ ho¹ch chi tiªu? * Hä cã thÓ lμm phï hîp sè liÖu cña hä
  6. hμng lËp ra? * Hä cã thÓ tÝnh tû lÖ s¶n phÈm trªn c¬ së giê? * Hä cã thÓ tÝnh to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu? * Chi phÝ qu¶n lý ph©n x−ëng ®−îc ph©n bæ trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm nh− thÕ nμo? * S¶n l−îng tèi thiÓu ®Ó bï ®¾p chi phÝ vËn hμnh kinh doanh?   2. Biên b n h p Tæ vay vèn (víi kh¸ch hμng lμ tæ vay vèn)   
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2