intTypePromotion=1

Hướng dẫn ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa học 10

Chia sẻ: Con Rắn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
5
download

Hướng dẫn ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa học 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa học 10', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa học 10

  1. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI KHOA HOÅC 45 - Trïn lônh vûåc vùn hoaá - xaä höåi. Liïn minh trïn lônh vûåc naây nhùçm xêy dûång möåt nïìn vùn hoaá vaâ caác chuêín mûåc xaä höåi trïn lêåp trûúâng cuãa giai cêëp cöng nhên, kïët húåp haâi hoaâ baãn sùæc dên töåc vúái tñnh tiïn tiïën vaâ hiïån àaåi. Trïn lônh vûåc vùn hoaá - xaä höåi, trñ thûác coá vai troâ trûåc tiïëp trong viïåc nêng cao dên trñ cho nhên dên lao àöång, trûúác hïët laâ giai cêëp cöng nhên vaâ nöng dên; àem laåi cho ngûúâi lao àöång nhûäng giaá trõ cuãa vùn hoaá truyïìn thöëng vaâ tinh hoa vùn hoaá thïë giúái. Toám laåi, liïn minh giûäa giai cêëp cöng nhên vúái giai cêëp nöng dên vaâ têìng lúáp trñ thûác vûâa laâ nguyïn tùæc, vûâa laâ vêën àïì coá yá nghôa chiïën lûúåc trong àûúâng löëi xêy dûång àêët nûúác vaâ baão vïå Töí quöëc xaä höåi chuã nghôa úã nûúác ta. 21. Cûúng lônh vïì vêën àïì dên töåc cuãa chuã nghôa Maác - Lïnin coá nöåi dung gò? Phûúng hûúáng cú baãn àïí cuãng cöë vaâ tùng cûúâng khöëi àaåi àoaân kïët dên töåc úã nûúác ta trong giai àoaån hiïån nay laâ gò? a) Nöåi dung cûúng lônh cuãa chuã nghôa Maác — Lïnin vïì vêën àïì dên töåc. Dûåa trïn nhûäng quan àiïím Maác-xñt vïì vêën àïì dên töåc, dûåa trïn sûå phên tñch hai xu hûúáng lõch sûã cuãa phong traâo dên töåc gùæn liïìn vúái quaá trònh phaát triïín cuãa chuã nghôa tû baãn vaâ dûåa vaâo sûå töíng kïët kinh nghiïåm cuãa phong traâo caách maång thïë giúái vaâ caách maång Nga trong viïåc giaãi quyïët vêën àïì dên töåc. Lïnin àaä àûa ra cûúng lônh dên töåc vúái nhûäng nöåi dung sau: - Caác dên töåc hoaân toaân bònh àùèng + Caác dên töåc hoaân toaân bònh àùèng coá nghôa laâ caác dên töåc duâ lúán hay nhoã (kïí caã böå töåc vaâ chuãng töåc), khöng phên biïåt trònh àöå phaát triïín cao hay thêëp, àïìu coá nghôa vuå vaâ quyïìn lúåi ngang nhau, khöng möåt dên töåc naâo àûúåc giûä àùåc quyïìn, àùåc lúåi vïì àõa võ kinh tïë, chñnh trõ, vùn hoaá v.v., trong quan hïå xaä höåi cuäng nhû trong quan hïå quöëc tïë, khöng möåt dên töåc naâo coá quyïìn ài aáp bûác, boác löåt dên töåc khaác. http://ebooks.vdcmedia.com
  2. PTS. NGUYÏÎN VÙN DÛÚNG 46 + Àêy laâ quyïìn thiïng liïng cuãa caác dên töåc, laâ muåc tiïu phêën dêëu cuãa caác dên töåc, laâ cú súã àïí thûåc hiïån quyïìn dên töåc tûå quyïët vaâ xêy dûång möëi quan hïå hûäu nghõ, húåp taác giûäa caác dên töåc. + Trong quöëc gia coá nhiïìu thaânh phêìn dên töåc, quyïìn bònh àùèng giûäa caác dên töåc khöng nhûäng laâ vêën àïì yá thûác tû tûúãng, maâ coân phaãi àûúåc phaáp luêåt baão vïå vaâ àûúåc thïí hiïån sinh àöång trong moåi lônh vûåc cuãa àúâi söëng xaä höåi, trong àoá viïåc phêën àêëu àïí khùæc phuåc sûå chïnh lïåch vïì trònh àöå phaát triïín kinh tïë, vùn hoaá coá yá nghôa cú baãn. - Caác dên töåc àûúåc quyïìn tûå quyïët + Quyïìn dên töåc tûå quyïët trûúác hïët laâ quyïìn tûå quyïët vïì chñnh trõ, laâ quyïìn tûå quyïët àõnh thaânh lêåp möåt quöëc gia dên töåc àöåc lêåp, khöng phuå thuöåc vaâo quöëc gia dên töåc khaác. + Quyïìn dên töåc tûå quyïët coân laâ quyïìn tûå nguyïån liïn hiïåp vúái dên töåc khaác thaânh möåt liïn bang caác dên töåc thöëng nhêët trïn cú súã hoaân toaân bònh àùèng caã vïì nghôa vuå vaâ quyïìn lúåi. + Àêy cuäng laâ quyïìn cú baãn, thiïng liïng cuãa caác dên töåc. Thûåc chêët cuãa quyïìn dên töåc tûå quyïët laâ thûåc hiïån quyïìn laâm chuã cuãa möîi dên töåc àöëi vúái vêån mïånh cuãa mònh; laâ giaãi phoáng cho caác nûúác thuöåc àõa vaâ phuå thuöåc khoãi aách thöëng trõ cuãa chuã nghôa thûåc dên. + Cêìn phaãi àûáng vûäng trïn lêåp trûúâng cuãa giai cêëp cöng nhên àïí xem xeát vaâ giaãi quyïët vêën àïì quyïìn dên töåc tûå quyïët; triïåt àïí uãng höå caác phong traâo dên töåc tiïën böå; kiïn quyïët àêëu tranh chöëng moåi êm mûu, thuã àoaån lúåi duång chiïu baâi "dên töåc tûå quyïët" àïí can thiïåp vaâo cöng viïåc nöåi böå cuãa caác nûúác, giuáp àúä caác thïë lûåc phaãn àöång vaâ dên töåc chuã nghôa (sövanh, heåp hoâi). - Liïn hiïåp cöng nhên têët caã caác dên töåc + Àêy laâ nöåi dung quan troång trong cûúng lônh vïì vêën àïì dên töåc cuãa chuã nghôa Maác - Lïnin, phaãn aánh sûå thöëng nhêët vïì baãn chêët cuãa phong traâo àêëu tranh giaãi phoáng dên töåc vaâ giaãi phoáng giai cêëp. + Àoaân kïët, liïn hiïåp cöng nhên caác dên töåc laåi laâ cú súã baão àaãm http://ebooks.vdcmedia.com
  3. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI KHOA HOÅC 47 cho sûå àoaân kïët nhên dên lao àöång caác nûúác, caác dên töåc trong cuöåc àêëu tranh giaãi phoáng giai cêëp giaãi phoáng dên töåc. + Liïn hiïåp cöng nhên caác dên töåc laåi khöng chó laâ khêíu hiïåu chiïën lûúåc, maâ coân laâ muåc tiïu phêën àêëu àïí giai cêëp, cöng nhên thïë giúái coá àuã sûác maånh hoaân thaânh sûá mïånh lõch sûã cuãa mònh. b) Phûúng hûúáng cú baãn àïí cuãng cöë vaâ tùng cûúâng khöëi àaåi àoaân kïët dên töåc úã nûúác ta trong giai àoaån hiïån nay. - Dûåa trïn quan àiïím cuãa chuã nghôa Maác - Lïnin vïì vêën àïì dên töåc vaâ tû tûúãng Höì Chñ Minh vïì caách maång giaãi phoáng dên töåc, tûâ thûåc tiïîn lõch sûã àêëu tranh xêy dûång vaâ baão vïå Töí quöëc cuãa caác dên töåc Viïåt Nam, Àaãng vaâ Nhaâ nûúác ta ngay tûâ àêìu thaânh lêåp àaä coi vêën àïì dên töåc vaâ xêy dûång khöëi àoaân kïët dên töåc coá têìm quan troång haâng àêìu, àaä coi viïåc giaãi quyïët àuáng àùæn vêën àïì dên töåc laâ möåt nhiïåm vuå coá tñnh chêët chiïën lûúåc cuãa caách maång Viïåt Nam. - Dûåa vaâo quan àiïím cuãa chuã nghôa Maác - Lïnin vaâ tû tûúãng Höì Chñ Minh coi vêën àïì quan troång nhêët trong chñnh saách dên töåc laâ àoaân kïët dên töåc vaâ nêng cao àúâi söëng nhên dên, nhêët laâ àöëi vúái nhên dên vuâng dên töåc thiïíu söë, xuêët phaát tûâ nhiïåm vuå cêëp baách cuãa sûå nghiïåp àöíi múái hiïån nay, Àaãng vaâ Nhaâ nûúác ta chuã trûúng taåo ra möåt quan hïå múái giûäa caác dên töåc trong àiïìu kiïån phaát triïín kinh tïë haâng hoaá song song vúái viïåc phaát huy tiïìm lûåc kinh tïë vuâng dên töåc vaâ baão töìn vöën quyá vùn hoaá, àùåc thuâ dên töåc vaâ truyïìn thöëng àoaân kïët cuãa caác dên töåc Viïåt Nam. Cuå thïí laâ: + Tiïëp tuåc phaát huy truyïìn thöëng àoaân kïët vaâ àêëu tranh caách maång kiïn cûúâng, duäng caãm cuãa caác dên töåc nhùçm cuãng cöë khöëi àoaân kïët caác dên töåc phuåc vuå muåc tiïu xêy dûång àêët nûúác giaâu maånh. + ÚÃ caác vuâng dên töåc thiïíu söë, phaát triïín möëi quan hïå töët àeåp, gùæn boá giûäa caác dên töåc vaâ ngûúâi tûâ núi khaác àïën trïn tinh thêìn http://ebooks.vdcmedia.com
  4. PTS. NGUYÏÎN VÙN DÛÚNG 48 àoaân kïët, bònh àùèng, giuáp àúä lêîn nhau cuâng phaát triïín kinh tïë, vùn hoaá, xaä höåi. + Tùng cûúâng àêìu tû cuãa nhaâ nûúác kïët húåp vúái tinh thêìn tûå lûåc tûå cûúâng cuãa nhên dên caác dên töåc nhùçm phaát huy thïë maånh cuãa kinh tïë vuâng dên töåc thiïíu söë, ûu tiïn öín àõnh àúâi söëng àöìng baâo caác dên töåc vuâng cao, biïn giúái. + Tön troång tònh caãm, têm lyá, lúåi ñch, truyïìn thöëng töët, vùn hoaá, ngön ngûä, têåp quaán tñn ngûúäng cuãa àöìng baâo caác dên töåc, phaát triïín baãn sùæc dên töåc, tñnh àa daång vùn hoáa cuãa caác dên töåc thiïíu söë. + Tùng cûúâng böìi dûúäng vaâ àaâo taåo àöåi nguä caán böå dên töåc thiïíu söë. Àoá laâ nhûäng phûúng hûúáng cú baãn nhùçm tùng cûúâng, cuãng cöë khöëi àaåi àoaân kïët dên töåc úã nûúác ta trong giai àoaån hiïån nay. Àoá cuäng laâ nhûäng phûúng hûúáng nhùçm giuáp caác dên töåc thiïíu söë nhanh choáng khùæc phuåc nhûäng khoá khùn trong cuöåc söëng, tiïën kõp trònh àöå vùn minh chung cuãa cöång àöìng dên töåc Viïåt Nam. 22. Àêu laâ baãn chêët, nguöìn göëc vaâ tñnh chêët cuãa tön giaáo? Nhûäng quan àiïím chó àaåo trong viïåc giaãi quyïët vêën àïì tön giaáo vaâ nhiïåm vuå cöng taác tön giaáo úã nûúác ta trong giai àoaån hiïån nay laâ gò? a) Baãn chêët, nguöìn göëc vaâ tñnh chêët cuãa tön giaáo - Baãn chêët cuãa tön giaáo: tön giaáo laâ möåt hònh thaái yá thûác xaä höåi ra àúâi rêët súám trong lõch sûã, noá laâ sûå phaãn aánh hû aão vaâo trong àêìu oác con ngûúâi nhûäng sûác maånh úã bïn ngoaâi chi phöëi cuöåc söëng haâng ngaây cuãa hoå. Sûå phaãn aánh maâ caác lûåc lûúång úã thïë gian mang maâu sùæc siïu thïë gian. - Nguöìn göëc tön giaáo. Tön giaáo ra àúâi do caác nguöìn göëc sau: + Nguöìn göëc nhêån thûác: do khaã nùng nhêån thûác cuãa con ngûúâi àöëi vúái moåi hiïån tûúång (tûå nhiïn vaâ xaä höåi) rêët haån chïë nïn hoå phaãn aánh sai laåc baãn chêët caác hiïån tûúång êëy, ài àïën thêìn thaánh hoaá noá. + Nguöìn göëc xaä höåi: àoá laâ do tñnh tûå phaát cuãa caác möëi quan hïå xaä http://ebooks.vdcmedia.com
  5. HÛÚÁNG DÊÎN ÖN THI MÖN CHUÃ NGHÔA XAÄ HÖÅI KHOA HOÅC 49 höåi cuãa con ngûúâi vaâ chïë àöå aáp bûác boác löåt ngûúâi. Tön giaáo ra àúâi coân coá nguöìn göëc têm lyá: têm lyá súå sïåt, yïëu àuöëi, thiïëu sûác maånh cuãa lyá trñ taåo ra nhûäng xuác caãm tiïu cûåc, taåo àiïìu kiïån naãy sinh yá thûác tön giaáo. - Tñnh chêët cuãa tön giaáo + Tñnh lõch sûã: Tön giaáo laâ möåt phaåm truâ coá tñnh lõch sûã, nghôa laâ noá ra àúâi vaâ töìn taåi trong möåt giai àoaån lõch sûã nhêët àõnh. Do àoá noá töìn taåi vaâ seä mêët ài trïn cú súã àiïìu kiïån sinh hoaåt vêåt chêët àaä phaát triïín úã trònh àöå nhêët àõnh cuãa xaä höåi. + Tñnh chñnh trõ: Trong xaä höåi coá giai cêëp àöëi khaáng, möåt mùåt, laâ sûå phaãn khaáng tiïu cûåc cuãa quêìn chuáng bõ aáp bûác boác löåt: mùåt khaác, tön giaáo bõ caác giai cêëp thöëng trõ lúåi duång, chuáng biïën tön giaáo thaânh cöng cuå thöëng trõ aáp bûác, boác löåt vaâ mï hoùåc quêìn chuáng. + Tñnh quêìn chuáng: Tön giaáo thêm nhêåp vaâo quêìn chuáng nhên dên vaâ löi keáo möåt böå phêån khöng nhoã nhên dên vaâo caác tön giaáo, biïën tön giaáo thaânh àûác tin, löëi söëng vaâ leä söëng cuãa möåt böå phêån dên cû, trúã thaânh nhu cêìu giaãi phoáng, nhu cêìu haånh phuác cuãa möåt söë ngûúâi. b) Nhûäng quan àiïím chó àaåo trong viïåc giaãi quyïët vêën àïì tön giaáo - Trong chuã nghôa xaä höåi, möåt xaä höåi múái thoaát thai tûâ chuã nghôa tû baãn, nhûäng nguyïn nhên naãy sinh vaâ töìn taåi cuãa tön giaáo chûa coá thïí khùæc phuåc àûúåc nïn vêîn coân lyá do àïí tön giaáo töìn taåi. Cuå thïí laâ: + Trònh àöå vùn hoaá, khoa hoåc, kyä thuêåt cuãa con ngûúâi chûa cho pheáp con ngûúâi coá thïí nùæm àûúåc vaâ chïë ngûå caác lûåc lûúång cuãa tûå nhiïn vaâ xaä höåi taác àöång thûúâng xuyïn túái cuöåc söëng cuãa con ngûúâi. + Cuöåc àêëu tranh giai cêëp, àêëu tranh dên töåc coân tiïëp tuåc vaâ gay gùæt: nhûäng taân dû cuãa chïë àöå cuä vêîn coân töìn taåi: caác thïë lûåc phaãn àöång luön êm mûu khuyïën khñch nhûäng taân dû laåc hêåu, lúåi duång tön giaáo àïí chöëng laåi chuã nghôa xaä höåi, ài ngûúåc laåi lúåi ñch cuãa nhên dên http://ebooks.vdcmedia.com
  6. PTS. NGUYÏÎN VÙN DÛÚNG 50 vaâ cuãa dên töåc. + Tön giaáo laâ hònh thaái yá thûác xaä höåi coá tñnh chêët baão thuã, do àoá, töìn taåi khaá lêu ngay caã khi àiïìu kiïån kinh tïë - xaä höåi àaä coá nhiïìu biïën àöíi. - Viïåc giaãi quyïët vêën àïì tön giaáo dûúái chuã nghôa xaä höåi cêìn quaán triïåt nhûäng quan àiïím cú baãn sau: + Tön giaáo vaâ tñn ngûúäng coân laâ nhu cêìu tinh thêìn cuãa möåt böå phêån quêìn chuáng nhên dên, do àoá, phaãi thûåc sûå tön troång tûå do tñn ngûúäng cuãa nhên dên, moåi cöng dên àïìu bònh àùèng trûúác phaáp luêåt, tuyïåt àöëi khöng xêm phaåm àïën tònh caãm tön giaáo cuãa cöng dên, trûâng trõ nhûäng keã àöåi löët tön giaáo àïí chöëng chuã nghôa xaä höåi. Thûåc hiïån chñnh saách àoaân kïët dên töåc, àoaân kïët nhûäng ngûúâi theo hoùåc khöng theo tön giaáo nhùçm thûåc hiïån nhiïåm vuå xêy dûång vaâ baão vïå Töí quöëc. + Tön troång tûå do tñn ngûúäng nhûng kiïn quyïët baâi trûâ, chöëng mï tñn dõ àoan vaâ chöëng caác lûåc lûúång lúåi duång tön giaáo, lúåi duång mï tñn dõ àoan àïí tuyïn truyïìn quan àiïím traái vúái chuã nghôa Maác - Lïnin. c) Nhiïåm vuå cöng taác tön giaáo úã nûúác ta trong giai àoaån hiïån nay - Khöng ngûâng nêng cao àúâi söëng vêåt chêët, tinh thêìn vaâ trònh àöå vùn hoaá cuãa àöìng baâo theo caác tön giaáo. - Hûúáng dêîn caác tön giaáo hoaåt àöång theo àuáng Hiïën phaáp vaâ phaáp luêåt, khuyïën khñch löëi söëng "töët àúâi, àeåp àaåo", uãng höå vaâ phaát huy nhûäng yïëu töë tñch cûåc cuãa tön giaáo trong àaåo àûác vaâ haânh vi hûúáng thiïån, baâi trûâ caái aác; xêy dûång khöëi àaåi àoaân kïët dên töåc, àoaân kïët tön giaáo. - Tùng cûúâng caãnh giaác, kõp thúâi chöëng laåi nhûäng êm mûu vaâ haânh àöång lúåi duång tön giaáo, chia reä tön giaáo, chia reä khöëi àaåi àoaân kïët dên töåc. - Quan hïå quöëc tïë vaâ àöëi ngoaåi cuãa tön giaáo phaãi theo àuáng àûúâng löëi vaâ chñnh saách àöëi ngoaåi cuãa Àaãng vaâ Nhaâ nûúác ta nhùçm tranh http://ebooks.vdcmedia.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản