intTypePromotion=3

Hướng dẫn ôn tập lịch sử Đảng

Chia sẻ: Tun Ten | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

2
821
lượt xem
397
download

Hướng dẫn ôn tập lịch sử Đảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

40 Câu hỏi Câu1: Tác động của chính sách thống trị thuộc địa của thực dân pháp đối với VN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? Câu 2: Trình bày vị trí, đặc điểm và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân việt nam trong những năm trước khi Đảng cộng sản Việt nam ra đời? Câu3: Trình bày hoàn cảnh lịch sử và yếu tố đã góp phần để lãnh tụ Nguyễn ái Quốc tiếp thu được chủ nghĩa Mác – Lênin? Câu 4:Tại sao con đường cứu nước Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn là phù hợp với yêu cầu phát triển của lịch sử cách mạng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn ôn tập lịch sử Đảng

  1. Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Lịch sử đảng Pháp bắn nhau và hành động của phương hướng cơ bản chỉ đạo quá chủ phong kiến vẫn tiếp tục tồn tại, 1,2% dân số, nhưng đã có đầy đủ 1.Hoàn cảnh lịch sử chúng ta” ngày 12/3/1945 của Ban trình xay dựng và bảo vệ tổ quốc nay xuất hiện một mâu thuẫn mới, đặc điểm và phẩm chất chung của a.Hoàn cảnh quốc tế 40 Cau hoi Dap Câu1: Tác động của chính sách Thường vụ Trung ương Đảng? “cương lĩnh xây dựng đất nước bao trùmlên tất cả mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân quốc tế, giai cấp Cuối thế kỷ XIX đầu xem xét tình hình, nghiên cứu lý luận thống trị thuộc địa của thực dân pháp Câu 19: Trình bày nguyên nhân thắng trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ toàn thể dân tộc ta với đế quốc thực công nhân Việt Nam còn có những thế kỷ XX là thời kỳ chủ nghĩa tư và kinh nghiệm của các cuộc cách đối với VN cuối thế kỷ XIX đầu thế lợi, ý nghĩa lịch sử của cách mạng nghĩa”.Do đại hội đại biểu toàn dân pháp. Đâylà mâu thuẫn cơ bản, đặc điểm riêng: bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc. mạng điển hình trên thế giới, vừa kỷ XX? quốc lần thứ VIIcủa Đảng đề ra. vừa là mâu thuẫn chủ yếu của xã -Ra đời trước giai cấp tư bản. Cùng với mâu thuẫn vốn có giữa giai tháng 8 năm 1945. tham gia lao động và đấu tranh trong Câu 2: Trình bày vị trí, đặc điểm và Câu 20: TRình bày nội dung cơ bản Câu 36: Trình bày về những thành hội Việt Nam –một xã hội thuộc địa -Họ chịu ba tầng lớp áp bức, bóc lột cấp vô sản và tư sản, còn xuất hiện hàng ngũ giai cấp công nhân và nhân phong trào đấu tranh của giai cấp của chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” tựu đạt được sau 10 năm thực hiện của pháp. của đế quốc, phong kiến và tư bản những mâu thuẫn mới, trong đó có dân lao động các nước để tìm đường công nhân việt nam trong những năm ngày 25 thán 11 năm 1945 của Ban chủ trương đổi mới cảu đảng. -Về giai cấp: bản xứ. mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa cứu nước. Đó là sự lựa chọn sáng trước khi Đảng cộng sản Việt nam Thường vụ Trung ương Đảng Cộng Câu 37: Trình bày bài học chủ yếu -Các giai cấp xã hội bịbiến đổi: -Phần lớn xuất thân từ nông dân có với chủ nghĩa đế quốc. suốt, đúng đắn, mang tầm vóc lịch ra đời? sản Đông Dương. của Đại hôịu đại biểu toàn quốc làan + Giai cấp chủ thuộc địa phong kiến: quan hệ gắn bó với nông dân. -Giai cấp công nhân đã phát triển sử. Câu3: Trình bày hoàn cảnh lịch sử và Câu 21 : TRình bày nội dung cơ bản thứ VIII của Đảng cộng sản Việt Vốn là giai cấp thống trị nay đầu -Giai cấp công nhân Việt Nam không mạnh mẽ về số lượng và chất -Ngay từ thời trẻ, Người đã bộc lộ yếu tố đã góp phần để lãnh tụ của đường lối kháng chiến chống Nam tổng kết. Mục tiêu đến năm hàng đế quốc,dựa vàochúng để áp chiuj ảnh hưởng của những tư lượng, được trang bị lý luận Mác – những phẩm chất giàu lòng nhân ái, Nguyễn ái Quốc tiếp thu được chủ thực dân Pháp xâm lược của Đảng. 2020 và nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu bức bóc lột nhân dân ta. Vì vậy đây tưởng cải lương. Lênin, ý thức tổ chức, chính trị và ham hiểu biết, có hoài bão lớn, có chí Câu 22: Trình bày những nội dung cơ làđối tượng cách mạng. Song do -Được thừa kế truyền thống bất giác ngộ cách mạng không ngừng nghĩa Mác – Lênin? 1996-2000. cứu nước… những phẩm chất đó đã Câu 4:Tại sao con đường cứu nước bản của đường lối do Đại hội đại Câu 38: Trình bày bài học nắm vững chính sách cai trị phần đông của thực khuất của dân tộc, lớn lên được tiếp được nâng cao, chứng tỏ là một lực được rèn luyện và phát huy trong quá Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng ngọn cờ ĐLDT và chủ nghĩa xã hội . dân pháp,giai cấp địa chủ cũng bị thu ngay chủ nghĩa Mác – Lênin nên lượng chính trị độclập cóp khả năng trình hoạt động cách mạng của lựa chọn là phù hợp với yêu cầu phát (2-1951) đã xác định. Câu 39: Trình bày nội dung,ý nghía phân hoá, một bộ phận làm tay sai họ sớm có ý thức đấu tranh cho sự tập hợp, đoàn kết những người bị áp Người. Nhờ vậy, giữa nhiều học triển của lịch sử cách mạng Việt Câu 23: Trong tiến trình kháng chiến của bài họckinh nghiệm tăng cường cho thực dân pháp, một bộ phận địa nghiệp giải phóng dân tộc và giải bức, lật đổ chủ nghĩa tư bản, xây thuyết, quan điểm khác nhau, Người chống thực dân Pháp (1946-1954) đoàn kết dân tộcvà đoàn kết quốc tế. chủ nhỏ và vừa đã có những phản phóng giai cấp, từng bước trở thành dựng xã hội mới. Nam? đã biết tìm hiểu, phân tích kết hợp lý Câu 5:Vai trò của lãnh tụ HCM trong Đảng ta lãnh đạo quân và dân ta xây Câu 40: Tại sao sự lãnhđạo của ứng đối vớichính sách thống trị của một lực lượng chính trị độc lập. -Sự thắng lợi của cách mạng tháng luận với thực tiễn để tìm ra chân lý “ việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng dựng và phát triển thực lực kháng ĐảngCSVN là nhân tố hàng đầu bảo thực dân Pháp. Do địa vị kinh tế – xã hội và những mười Nga (1917) mở ra một thời đại Muốn cứu nước và giải phóng dân và tổ chức để thành lập đảng chính chiến toàn diện như thế nào? đảm thắng lợi của cách mạng Việt + Giai cấp nông dân: chiếmhơn 90% đặc điểm của mình giai cấp công mới trong lịch sử loài người. tộc không có con đường nào khác con sách Việt nam? Câu 24: Trình bày sự chỉ đạo của dân số,bị đế quốc địa chủ bóc lột nhân Việt Nam là người duy nhất có -Quốc tế cộng sản được thành lập Nam? đường cách mạng vô sản ”. Câu 6:Tại sao ĐCSVN ra đời là một Đảng trong việc kết hợp hai nhiệm nặng nề vì vậy căm thù thực dân, khả năng đưa nhân dân Việt Nam lên (1919) đã đóng vai trò to lớn đối với -Yếu tố thời đại tất yếu lịch sử? vụ chiến lược chống đế quốc và phong kiến, khao khát độc lập và làm chủ vận mệnh của mình nắm phong trào cộng sản và sự ra đời -Nguyễn ái Quốc sinh ra và lớn lên Câu 7:ý nghĩa của việc Đảng CSVN chống phong kiến trong thời kỳ ruộng đất, họ tham gia tích cực trọn vẹn ngọn cờ dân tộc, dân chủ hàng loạt Đảng Cộng sản trên thế Trả lời: trong thời đại có nhiều chuyển biến ra đời. kháng chiến chống thực dân Pháp vàocuộc đấu tranh chống đế quốc, và chủ nghĩa xã hội để lãnh đạo cách giới. Câu 1; Tác động của chính sách quan trọng. Trong hành trình đi tìm Câu 8:trình bày nội dung cơ bản của phong kiến. Nhưng trong cuộc mạng nước ta đi đến thắng lợi. b.Hoàn cảnh trong nước (1946-1954). thống trị thuộc địacủa thực dân đường cứu nước, người đã có mặt ở chính cương vắn tắt và sách lược Câu 25: Trình bày nguyên nhân thắng CMDTDC, họ không thể đóng vai trò a.Phong trào đấu tranh của giai cấp -Sau thất bại của các phong trào yêu phápđối ợc nước ta, thực dân pháp châu âu – trung tâm của những sự vắn tắt do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng lãnh đạovì không đại diện cho một công nhân Việt Nam trước khi Đảng nước theo các khuynh hướng chính thi h vớiVN cuối thế kỷ XIX đầu kiện lịch sử làm chấn động thế giới, soạn thảo và được hội nghị thành chiến chống thực dân Pháp và can PTSX tiên tiến, chỉ cótheo giai cấp CSVN ra đời trị khác nhau, cách mạng nước ta thế kỷ XX. Được tiếp cận với những biến cố lập Đảng CSVN 3-2-1930 thông qua. thiệp Mỹ (1946-1954) công nhân, nông dân mới phát -Các cuộc đấu tranh của giai cấp đang lâm vào tình trạng khủng hoảng Trả lời: 1- Chính sách thống trị lớn của thời đại, trực tiếp tham gia Câu 9:trình bày nội dung cơ bản và Câu 26: Trình bày nội dung và ý huyđược vai trò tích cực của mình. công nhân Việt Nam đã diễn ra ngay sâu sắc về đường lối cứu nước. thuộc địa của thực dân pháp đối với vào những hoạt động chính trị sôi hạn chế của “luận cương chính trị” nghĩa lịch sử của Nghị quyết XV (1- + Các giai cấp mới xuất hiện: Giai từ khi mới được hình thành để -Nhu cầu bức thiết đặt ra lúc này là Việt Nam cuối thế kỷ XIX và đầu nổi, được nghiên cứu lý luận đã giúp tháng 10 – 1930 của đảng cộng sản 1959) của BCHTƯ Đảng Lao Động cấp công nhân, giai cấp tửan ra đời, chống lại chế độ bóc lột tàn bạo cảu cần phải tìm ra một đường lối cứu thế kỷ XX. Nguyễn ái Quốc dần dần nhận thức Đông Dương. Việt Nam. giai cấp tiểu tư sản ngày càng đông thực dân Pháp. Từ những hình thức nước đúng đắn, đáp ứng được Sau khi xâm lư ành chính sách thống được quy luật phát triển của lịch sử Câu10: Vì sao Xô viết nghệ tĩnh là Câu 27: TRình bày nội dung cơ bản đảo. đấu tranh ban đầu như: bỏ trốn tập những nhu cầu của cách mạng Việt trị nôdịchvà bóc lột nhân dân ta rất và chân lý của thời đại. Đặc biệt, đỉnh cao của cao trào cách mạng đường lối cách mạng DTDCND ở xã hội Việt Nam có 2 mâu thuẫn cơ thể, đập phá máy móc… đến những Nam và phù hợp với xu thế phát tàn tệ. luận cương của Lênin về vấn đề 1930-1931? Vì sao ngay khi mới ra miền Nam Việt Nam được Đại hội bản. hình thức đấu tranh đình công, bãi triển của thời đại. Nhiều chiến sỹ -Về chính trị : Thi hành ché độ dân tộc và vấn đề thuộc địa đã mở ra đời đảng cộng sản Việt nam đã phát Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Một là: Mâu thuẫn giữa toàn thể dân yêu nước vẫn tiếp tục đi tìm đường công… chuyên chế, trực tiếp nắm mọ quyền cánh cửa để Người đi đến với chủ động được cao trào cách mạng 1930- Đảng LĐViệt Nam (9-1960) đề ra. tộc Việt Nam với đế quốc pháp xâm -Sau chiến tranh thế giới lần thứ cứu nước. Nguyễn ái Quốc là một hành. Chia nước ta làm 3 kỳ, để chia nghĩa mác-Lênin và cách mạng vô Câu 28: trình bày vị trí và mối quan lược và bọn tay sai. nhất, lực lượng công nhân phát triển trong những chiến sỹ đó. 1931. rẽdân tộc ta. Dùngbạo lựcđể dàn áp sản, Câu 11:vì sao nói cao trào cách mạng hệ giữa hai chiến lược cách mạng Hai là: Mâu thuẫn giữa nhân dân đông đảo và tập trung hơn, các cuộc 2. Các yếu tố đã góp phần để lãnh nhân dân ta. -Năm 1920 tại đại hộiĐảng xã hội 1930-1931 là cuộc tổng diễn tập đầu do Đại hội đại biểu toàn quốc lần Việt Nam chủ yếu là giai cấp nông đấu trnah cũng nổ ra liên tiếp, mạnh tụ Nguyễn ái Quốc tiếp thu được -Về kinh tế : Duy trì kinh tế Việt Pháp vớiviệc bỏ phiếu tán thành ra tiên của cách mạng tháng 8-1945 ? thứ III của của Đảng LĐViệt Nam dân với giai cấpđịa chủ phong kiến. mẽ ở các vùng trung tâm công chủ nghĩa Mác – Lênin. Nam trongvòng lạc hậu, phụ thuộc nhập quốc tế cộng sản và thành lập Câu12:vì sao đảng nhanh chóng phục (9-1960) đề ra. Hai mâu thuẫn đó gắn chặtvới nghiệp: Hà Nội, Sài Gòn… 1925, a. Yếu tố dân tộc vào nền kinh tế nước pháp. Tiến Đảng cộng sản Pháp, người khẳng hồi hệ thống tổ chức của đảng và Câu 29: Nguyên nhân thắng lợi,ý nhau.Trong đó mâu thuẫn giữa toàn công nhân BA Son bãi công. Từ 1919 Nguyễn ái Quốc là người kế thừa hành chính sáchkhai thácthuộc địa định sự lựa chọn dứt khoát: Đứng phong trào cách mạng của quần nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến thểdân tộc Việt Nam với đế quốc đến 1925 có 25 cuộc đấu tranh riêng một cách xuất sắc nhứng giá trị nhằm vơ vét tài nguyên mang về hẳn phía chủ nghĩa Mác-Lênin và chúng những năm 1932-1935 ? chống Mỹ cứu nước (1945-1975). pháp và tay sai là mâu thuẫn chủ biệt của công nhân. truyền thống vưn hoá đẹp của dân chính quốc, bóc lột nhân công rẻ quốc tế cộng sản. Câu13: trình bày hoàn cảch lịch sử và Câu 30 : Trình bày nội dung cơ bản yếu. Mâu thuẫn đó ngày càng trở nên -Phong trào đấu tranh ngày càng có ý tộc. Đó là truyền thống bất khuất, mạt, mở rộng thị trường tiêu thụ những chủ trương lớn của đảng đường lối cách mạng XHCN do Đại sâu sắc và gay gắt. thức, có tổ chức hơn, bắt đấu tổ cần cù lao động, yêu hoà bình, trọng hàng hoá của TB pháp. Câu 4: Tại sao con đường cứu trong hội nghị trung ương tháng hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Câu2:Trình bày vị trí, đặt điểm và chức công hội. Bên cạnh các yêu đạo lý… mà nổi bật hơn cả là -Về văn hoá, xã hội : Thi hành chính nước Việt Nam do ChủTịch HCM của Đảng đề ra. phong trào đấu tranh của giai cấp sách về kinh tế đã có những yêu sách truyền thống yêu nước. 7-1936. sách ngu dân, lập nhà tù nhiều hơn lựa chọn là phù hợp với yêu cầu Câu 14:trình bày thành quả và bài Câu 31 : Trình bày những thành quả công nhân Việt Nam trong những về chính trị. -Yếu tố bản thân. trường học, đầu độc nhân dân ta phát triển của lịch sử cách mạng học kinh nghiệm của cách mạng thời và ý nghĩa của sự nghiệp cách mạng năm trước khi Đảng cộng sản Sinh ra trong một gia đình nho học -Công nhân cũng tham gia vào phong bằng thuốc phiệnvà rượu cồn, ngăn Việt Nam ? XHCN ở miền bắc từ 1954 đến năm Việt Nam ra đời. trào đấu tranh yêu nước và giải yêu nước, lớn lên trên quê hương kỳ 1936-1939? chặn ảnh hưởng của nền văn hoá a-Chủ Tịch HCM đi tìm con đường a.Vị trí kinh tế xã hội phóng dân tộc. giàu truyền thống đấu tranh bất Câu 15: Vì sao nói cao trào cách 1975. tiến bộ thế giới vào Việt Nam. cứu nước trong hoàn cảnh phong trào mạng 1936-1939 là cuộc tổng diễn C âu 32: Trình bày nộidung cơ bản -giai cấp công nhân là một bộ phận -Nhìn chung phong trào đấu tranh khuất, lại được tiếp nhận sự giáo 2- Tác động của chính sách thống yêu nước Việt Nam đang khủng tập lần thứ 2 của cách mạng tháng đường lối cách mạng XHCN do Đại quan trọng nhất cấu thành lực lượng của giai cấp công nhân thời kỳ này dục của gia đình theo tư tưởng yêu trịthuộc địa đối với Việt Nam cuối hoảng sâu sắc về đường lối. hộ đại biểu toàn quốc lần thứ IV sản xuất của xã hội. Đại diện cho tuy đã phát triển mạnh mẽ… song nước, thương dân… tất cả đã hình 8/1945? thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX -Sự sâm lược và thống trị của đế Câu 16: Trình bày nội dung cơ bản CủA Đảng cộng sản Việt Nam (12- lực lượng sản xuất tiến bộ nhất. vẫn còn đang trong thời kỳ đấu tranh thành cho Nguyễn ái Quốc lòng căm Từ một xã hội phong kiến độc lập, quốcPháp không những làm cho dân của chủ trương điều chỉnh chiến 1976 ) đề ra. -là giai cấp thực sự cách mạng. Bởi tự phát. Phong trào đấu tranh của giai thù giặc Pháp xâm lược và phong Việt Nam đã mất hẳn chủ quyền tộc ta mất độc lập, chủ quyền mà lược cách mạng của ĐảNg Cộng Câu 33: Trình bàyquan điểm của vì họ đại diện cho một lực lượng cấp công nhân cũng như phong trào kiến tay sai, thông cảm với nỗi khổ thống nhất và trở thành xã hội thuộc còn kìm hãm nước ta trongvòng lạc sản Đông Dương khi chiến tranh thế Đảng cộng sản VNvề cộng nghiệp sản xuất được xã hội hoá ngày càng dân tộc lúc này đòi hỏi phải có sự chỉ của nhân dân, ngay từ thời niên địa nửa phong kiến, phụ thuộc vào hậu. giới lần thứ hai bùng nổ. hoá xã hội chủ nghĩa được thể hiện dẫn cuả lý luận cách mạng khoa học thiếu. Tuychịu ảnh hưởng tinh thần cao. nước pháp. -Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam Câu 17: Trình bày vai trò của lãnh tụ trong nghị quyết đại hội đại biểu -Là giai cấp đứng ở vị trí trung tâm, để sớm đưa phong trào tiến lên giai yêu nước của cha anh, nhưng bằng -Biến đổi sâu sắc về kinh tế – xã hội với đế quốc Pháp càng trở nên sâu Hồ Chí Minh đối với chủ trương toàn quốc lần thứ V ( 1982 ) của quyết định nội dung, phương hướng đoạn cao hơn – giai đoạn đấu tranh suy nghĩ độc lập, trí tuệ thiên tài đã : sắc. chuyển hướng chỉ đạo chiến lược Đảng. phát triển của thời đại. tự giác. tạo cho Người một chí hướng hoàn *Về kinh tế : Mang tính chất tư bản, -Đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, cách mạng trong Hội nghị Trung Câu 34: Trình bày nội dung cơ bản b.Đặc điểm toàn khác với các phong trào yêu thực dân, nhưng đồng thời còn mang giành lại nền độc lập của nước nhà ương lần thứ VIII của Trung ương đường lối đổi mới do đại biểu toàn Giai cấp công nhân Việt Nam là sản Câu 3: Trình bày hoàn cảnh lịch sử nước đương thời. Người sớm nhận một phần tính chất phong kiến. là một đòi hỏi bức thiết của dân tộc Đảng tháng 5-1941? quốc lần thứ VI của Đảng đề ra. phẩm trực tiếp của chính sách khai và yếu tố đã góp phần để lãnh tụ thấy những hạn chế, sai lầm của các -Về xã hội :Bên cạnh nhữngmâu ta. Câu 18: Trình bày nội dung và ý Câu 35: Nêu những đặt trưng cơ bản thác thuộc địa của chủ nghĩa thực Nguyễn ái Quốc tiếp thu được nhà cách mạng tiền bối nên đã chọn thuẫn cơ bản vốn có là giữa nhân -Ngay từ khi thực dân Pháp bắt đầu nghĩa lịch sử của bản chỉ thị “Nhật – của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và dân Pháp. Tuy số lượng còn ít chiếm chủ nghĩa Mác – Lênin. hướng đi sang Tây Âu vừa để tâm dân, trước hết là nông dân vớiđịa xâm lược nướcta, tuy phong trào yêu www.ebookvcu.com
  2. Ebook.VCU – www.ebookvcu.com nước chống Pháp đã diễn ra mạnh con đường cứu nước đúng đắn cho +Thực hiện đoàn kết, liên minh quốc cho thấy chỉ có giai cấp công nhân là cứu nước, chấm dứt sự ảnh hưởng pháp để giao cho chính mẽ liên tục nhưng đều không giành nhân dân ta. Đó là con đường giải tế. giai cấp có sứ mệnh lãnh đạo cách của hệ tư tưởng tư sản, xác lập ảnh phủ công nông binh, thu được thắng lợi. Một trong những phóng dân tộc theo chủ nghĩa Mác- + Phải có Đảng cách mạng lãnh đạo. mạng đến thắng lợi cuối cùng. hưởng của hệ tư tưởng vô sản trong hết ruộng đất của đế -Phương pháp cách mạng: phải tập nguyên nhân thất bại là nhân dân ta Lênin, kết hợp giải phóng dân tộc -Thông qua hoạt động của “Việt -Nhiệm vụ giải phóng dân tộc đã đặt cách mạng Việt Nam. quốc chủ nghĩa làm của công và chia hợp quần chúng tiến lên võ trang bạo chưa có một đường lối cách mạng với giải phóng giai cấp công nhân, Nam thanh niên cách mạng đồng chí lên vai giai cấp công nhân Việt Nam. Sự ra đời của Đảng đã mở đầu thời cho dân cày nghèo … động để giành chính quyền thích hợp với thời đại mới của lịch nhân dân lao động và giải phóng toàn hội” phong trào cách mạng trong -Phong trào công nhân ra đời và phát đại mới trong lịch sử đất nước, thời -Dân chúng được tự do tổ chức, nam -Phải thực hiện doàn kết quốc tế, sử, thời đại đế quốc chủ nghĩa và xã hội. Cốt lõi của con đường cứu nước phát triển sôi nổi. Những điều triển là một quá trình lịch sử tự đại giai cấp công nhân và Đảng tiên nứ bình quyền, phổ thông giáo dục Đảng phải liên lạc mật thiết với giai cách mạng vô sản, chưa có một lực nước của HCM là độc lập tự do gắn kiện để thành lập Đảng Mát-Xít đã nhiên. Muốn trở thành phong trào tự phong của nó ở vị trí trung tâm cuả theo công nông hoá … cấp vô sản thế giới và các dân tộc lượng lãnh đạo cps đủ điều kiện liền với chủ nghĩa xã hội - Đó là con dần hình thnàh. Tổ chức “Việt Nam giác nó phải được vũ trang bằng lý lịch sử, kết hợp mọi phong trào yêu -Về lực lượng cách mạng: Bao gồm thuộc địa, nhất là vô sản Pháp đưa cách mạng giải phóng dân tộc đường cứu nước đúng đắn nhất vì thanh niên đồng chí hội” không còn luận của chủ nghĩa Mác-Lênin: Vũ nước và cách mạng quyết định mọi các giai cấp và tầng lớp như công c-Hạn chế của luận cương chính trị đến thành công. nó đáp ứng được những yêu cầu phù hợp nữa. Kết quả là sự ra đời khí lý luận và tư tưởng của giai cấp nội dung phương hương phát triển nhân, nông dân, tiểu tư sản, tri thức, -Chưa xác định rõ mâu thuẫn chủ -Sự nghiệp giải phóng dân tộc càng khách quan của sự ghiệp giải phóng của 3 tổ chức cộng sán và nửa sau của xã hội Việt Nam.Đây là thời đại tư sản dân tộc và cá nhân yêu nước công nhân. yếu của một xã hội thuộc địa nên lâm vào cuộc khủng hoảng sâu sắc dân tộc Việt Nam và phù hợp với xu năm 1929: “ Đông dưong cộng sản -Giai cấp công nhân muón lãnh đạo nhân dân Việt Nam không chỉ lam lên thuộc tầng lớp địa chủ vừa và nhỏ, không nêu được vấn đề dân tộc lên về đường lối cứu nước. Vấn đề đặt thế phát triển của lịch sử . Đảng”, “An Nam cộng sản Đảng” và cách mạng được thì phải có có Đảng lịch sử vẻ vang của mình mà còn góp trong đó giai cấp công nhân giai cấp hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai ra lúc này: Càn phải tìm một con “ Đông dưong cộng sản Đảng liên phần vào sự nghiệp chung của các lãnh đạo cách mạng, CS. cấp, về vấn đề cách mạng ruộng đường cứu nước khác với con Câu 5: Vai trò của lãnh tụ HCM -Sự thành lập Đảng cộng sản là quy dân tộc bị áp bức, xoá bỏ hệ thống -Đảng là đội viên tiên phong của giai đoàn”. đất. đường phong kiến và con đường dân trong việc chuận bị về chính trị -Một yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải luật của sự vận động của phong trào thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, cấp vô sản, người lãnh đạo cách -Đánh giá không đúng khả năng cách chủ tư sản. Đó là một đòi hỏi tất ,tư tưởng và tổ chức để thành lập thống nhất những người cộng sản công nhân từ tự phát thành tự giác,nó giành độc lập tiến bộ xã hội. mạng Việt Nam. mạng, mặt tích cực, tinh thần yêu yếu của cách mạng Việt Nam đầu Đảng chính sách Việt Nam . Việt Nam trong một Đảng duy nhất. được trang bị bằng lý luận cách -Đảng ra đời là kết quả tất yếu của -Đoàn kết chặt chẽ với các dân tộc nước của các giai cấp, tầng lớp khác thế kỷ XX. -Quá trình vận động thành lập Đảng HCM đã đảm nhiệm cách mạng mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin. cuộc đấu tranh dân tộcvà giai cấp ở bị áp bức và giai cấp vô sản trên thế ngoài công nông trong cách mạng b-HCM đã tìm thấy con đường cứu là một quá trình đấu tranh và chuẩn thống nhất các tổ chức cộng sản, -Nguyễn ái Quốc là người Việt Nam Việt Nam trong thời đại mới.Đảng giới, nhất là giai cấp vô sản pháp. giải phóng dân tộc. nước đúng đắn. bị lâu dài, toàn diện của Nguyễn ái thành lập một Đảng cộng sản duy đầu tiên tìm thấy chủ nghĩa Mác- là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác- -Chính cươn vắn tắt, sắch lược vắn -Chưa thấy được sự phân hoá trong -Ngày 5 –6-1911 Hồ Chủ Tịch ra đi Quốc- HCM là những người cách nhất ở Việt Nam, ngày 3-2-1930 Lênin và con đường giải phóng dân Lêninvới phong trào công nhân và tắt là cương lĩnh đầu tiên của Đảng giai cấp địa chủ phong kiến, nên tìm đường cứu nước cho dân tộc. mạng Việt Nam. Trong đó người có Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. tộc theo đường lối cách mạng vô phong trào yêu nước Việt Nam trong cộng sản Việt Nam. không đề ra được vấn đề lôi kéo Người sang Pháp, hướng về nơi có vai trò hàng đầu, lớn nhất là lãnh tụ sản. những năm 20 của thế kỷ XX. Câu 9: Trình bày nội dung cơ bản và một bộ phận giai cấp địa chủ trong những tư tưởng tiến bộ “ Tự do”, Câu 6: Tại sao Đảng CSVN ra đời -Nguyễn ái Quốc thực hiện công Cách mạng Việt Nam trở thành một hạn chế của “ Luận cương chính trị HCM. cách mạng giải phóng dân tộc. “Bình đẳng”, “Bắc ái”. Người đị -Sau khi trở thành người cộng sản, là một tất yếu lịch sử?. cuộc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin bộ phận của cách mạng thế giới. ” tháng 10 -1930 của Đảng cộng sản -Những hạn chế trên được Đảng nhiều nước ở châu âu, châu mỹ, châu Nguyễn ái Quốc tíchd cực chuẩn bị 1Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến việc ra vào Việt Nam, chuẩn bị về chính trị, Với đường lối đung đắn, sáng tạo, Đông Dương. khắc phục dần trong quá trình lãnh phi…người muốn “xem xét” họ là về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho đời của Đảng là một tất yếu khách tư tưởngvà tổ chức cho việc thành từ khi ra đời đến nay,Đảng CSVN đã a.Hoàn cảnh. Đảng cộng sản Việt đạo cách mạng. như thế nào để trở về giúp đồng bào việc thành lập Đảng. lập Đảng CS Việt Nam . tập hợp, đoàn kết với lựclượng yêu Nam vừa mới ra đời đã bước ngay quan. “cứu nước”. -Từ năm 1920 đến giữa năm 1923, a.Hoàn cảnh quốc tế. -Chủ nghĩa Mác –Lênin được truyền nước, đã lãnh đạo phong trào cách vào trận tuyến đấu tranh, lãnh đạo Câu 10: Vì sao Xô - Viết Nghệ -Trong thời gian sống và lao động ở tại Pháp, Nguyễn ái Quốc đã thành -Cách mạng tháng10 Nga ( 1917) bá vào Việt Nam đã thúc đẩy phong mạng Việt Nam giành những thắng quần chúng dáy lên phong trào cách Tĩnh là đỉnh cao của cao trào cách nước ngoài, người đã tham gia vào lập “Hội liên hiệp các dân tộc thuộc thắng lợi mở ra một thời đại mới lợi to lớn. mạng rộng lớn chưa từng có trước troà công nhân và phong trào yêu mạng 1930-1931? Vì sao ngay sau các hoạt động chính trị và phong trào địa”.nhằm tuyên truyền cách mạng trong lịch sử nhân loại, có tác dụng nước phát triển . Đánh gia về sự kiện Đảng CSVN ra đó. khi mới ra đời Đảng Cộng sản đấu tranh của giai cấp công nhân và trong nhân dân thuộc địa. Người viết thức tỉnh các dân tộc đang đấu tranh -Các phong trào đấu tranh từ năm đời, lãnh tụ HCM đã viết: “ Việc -Đang lúc phong trào cách mạng phát Việt Nam đã phát động được cao lao động của nước, được tiếp tục nhiều sách báo, đặc biệt là báo “ giải phóng. 1925- 1929 chứng tỏ giai cấp công thành lập Đảnglà bước ngoặt vô triển đến đỉnh cao, BCHTW lâm thời trào cách mạng 1930-1931? với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. người cùng khổ” và cuốn “bản án -Những tư tưởng cách mạng cấp nhân đã trưởng thành và đang trở cung quan trọng trong lịch sử cách của Đảng họp hội nghị lần thứ nhất Xô Viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của -Trong thực tiễn đấu tranh, qua học chế độ thực dân Pháp”được xuất thiết dựavào Các nước thuộcđịa. thành một lực lượng độc lập. Tình mạng Việt Nam. Nó chứng tỏ rằng tại Hương Cảng (từ ngày 14 đến cao trào cách mạng 1930-1931: tập và nghiên cứucác học thuyết bản tại Pari năm 1925. b-Trong nước. hình khách quan ấy đòi hỏi phải có giai cấp vô sản đã trưởng thành và ngày 31 tháng 10 năm 1930). Hội + Sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9-2- cách mạng khác nhau. Hồ chủ Tịch -Từ tháng 6/1923 đến cuối 1924 tại -Sự khai thác và bóc lột thuộc địacủa một Đảng CS lãnh đạo. đủ sức lãnh đạo cách mạng”. nghị quết định đổi tên Đảng thành 1930) của Việt Nam Quốc dân đảng đã sớm nhận thức được những chân Liên Xô, người hoạt động trong tực dân pháp đã làm gay gắt thêm các -Ba tổ chức cộng sản ra đời (Đông Đảng Cộng sản Đông Dương và thất bại, phong trào đấu tranh của lývề giai cấp, dân tộc và thời đại. Quốc tế chính sách, tham gia nhiều mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội dương CS Đảng, An Nam CS Đảng, Câu 8: Trình bày nội dung cơ bản thông qua bản “Luận cương chính quần chúng dưới sự lãnh đạo của Người thấy rõ chủ nghĩa đế quốc, hội nghị quốc tếquan trọng, tìm hiểu Việt Nam . Đông dương CS Đảng Liên đoàn), của chính cương vắn tắt và sách tri”do Trần Phú khởi thảo, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát chủ nghĩa thực dân là nguồng gốc chế độ Xô - Viết, nghiên cứu kinh -Tình trạng khủng hoảng kinh tế – thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của lược vắn tắt do lãnh tu Nguyễn ái b.Nội dung cơ bản của luận cương triển mạnh mẽ khắp ba miền Bắc – của mọi sự đau khổ của giai cấp nghiệm tổ chức Đảng kiểu mới của xã hội, đặc biệt là các mâu thuẫn đân phong trào cách mạng. Quốc soạn thảo và được hội nghị -Luận cương khẳng định tính chất Trung – Nam, phong trào phát triển công nhân và nhân dân lao động ở tộc và giai cấp đã dẫn đến nhu cầu -Ngày 3-2- 1930 thống nhất các tổ thành lập Đảng CSVN 3-2-1930 cách mạng Đông Dương lúc đầu là Lênin. thành cao trào cách mạng diễn ra hết chính quốc cũng như ở thuộc địa. -Tháng 12/1924 Nguyễn ái Quốc vế đấu tranh để tự giải phóng. chức CS thành một Đảng: Đảng cách mạng Tư sản dân quyền:”Tư thông qua. đợt này đến đợt khác cho tới giữa Người khâm phục các cuộc cách Quảng Châu (Trung Quốc) Để trực -Độc lập dân tộcvà tự do dân chủlà -Hội nghị thành lập Đảng 3-2-1930: sản dân quyền cách mạng là thời kỳ CSVN. năm 1931. mạng tư sản, nhưng người cho rằng tiếp chuẩn bị thành lập Đảng cộng nguyện vọng tha thiết của nhân dân Hội nghị nhất trí thành lập Đảng duy dự bị để làm xã hội cách mạng ”. +Nghệ Tĩnh là nơi phong trào cách những cuộc cách mạng này là “không sản Việt Nam – người sáng lập ra ta: là nhu cầu bức thiết của dân tộc. Câu 7- ý nghĩa của việc Đảng nhất lấy tên là Đảng CSVN, thông Sau khi thắng lợi sẽ chuyển thẳng mạng phát triển mạnh nhất: Khí thế đến nơi”, vì nó không thực sự mang “Việt Nam thanh niên cách mạng 2-Sự ra đời của Đảng là kết quảcủa CSVN ra đời. qua chính cương vắn tắt và sách lên con đường cách mạng xã hội chủ phong trào sục sôi, quyết liệt, rộng lại hạnh phúc cho nhân dân và quyết đồng chí hội” (6/1925) có hạt nhân là một quá trình lựa chọn con cứu Ngày 3 –2 –1930, hội nghị hợp nhất lược vắn tắt do Nguyễn ái quốc nghĩa, bỏ qua thời kỳ dự bị để làm xã khắp ở hai tỉnh Nghệ an, Hà Tĩnh. định: cách mạng Việt Nam không CS Đảng. Người sáng lập báo thanh nước. các tổ chức CS đã được tiến hành khởi thảo. hội cách mạng xã hội chủ nghĩa, bỏ Một hình thức chính quyền nhân dân thể đi theo con đường ày: niên, tiếp tục viết nhiều tài liệu, bài -Cuộc dấu tranh chống thực dân với sự chù trì của lãnh tụ Nguyễn ái -Chính cương văn tắt và sách lược qua “ thời kỳ tư bản”. kiểu Xô - Viết được thành lập… -Cách mạng tháng 10 thắng lợi là giảng để huấn luyện cán bộ.Cái tài Pháp xâm lược giành độc lập dân tộc Quốc, hội nghị đã thống nhất các tổ vắn tắt, tuy còn sơ lược nhưng đã -Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Vì sao Xô Viết Nghệ Tĩnh đạt được một sự kiện đặt biệt quan trọng. Nó liệu này đã được tập hợp in lại thành tuy đã diễn raliên tục mạnh mẽ, chức cộng sản thành một Đảng: vạch ra cho cách mạng Việt Nam Tư sản dân quyền là đánh đổ các tàn đỉnh cao đó? mở ra một thời đại mới lịch sử nhân cuốn “Đường cách mệnh”.(năm nhưng các phong trào đều lần lượt bị Đảng CSVN. một đường lối cơ bản đúng đắn. tích phong kiến và các hình thức bóc -Vì những nguyên nhân chung của loại, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư thất bại vì không đáp ứng Hội nghị hợp nhất các tổ chức CS ở Nội dung của đường lối: lột tiền tư bản, thực hành cách mạng 1927). cao trào cách mạng 1930-1931, như bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm -Thông qua các bài viết,tác phẩm… đượcnhững yều cầu khách quan của Việt Nam (3-2-1930) mang tầm vóc -“ chủ trương làm tư sản dân quyền thổ địa cho thật triệt để và đánh đổ tác động của cuộc khủng hoảng kinh vithế giới. trên, người đã chuẩn bị về chính trị sự nghiệp giải phóng dân tộc. đại hội thành lập Đảng. Thành quả cách mạng và thổ địa cách mạng để đế quốc chủ nghĩa phqps, đem lại tế thế giới (1929-1933)… Đặc biệt -Cách mạng tháng 10 có ý nghĩa và tư tưởng cho việc thành lập Đảng -Trong khi phong trào yêu nước theo lớn nhất của hội nghị là đã quy tụ đi tới xã hội cộng sản”. Đây là cuộc ruộng đất cho dân cày và làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã quyết định đốivới sự phát triển tư nội dung quan điểm cách mạng : khuynh hướng chính trị khác toàn bộ phong trào công nhân và cách mạng giải phóng dân tộc thuộc Đông Dương hoàn toàn độc lập. Hai kịp thời lãnh đạo quần chúng cả tưởng chính trị của HCM. Người đã + Chỉ ra bản chất phát động của chủ nhauđang bế tắc về đường lối phong trào yêu nước dưói sự lãnh phậm trù cách mạng vô sản ba gồm nhiệm vụ chiến lược đó có quan hệ nước đứng lên đấu tranh. tìm thấy ở đấy những tư tưởng mới nghĩa thực dân. khuynh hướng vô sản thắng thế: đạo của Đảng CSVN. Đội tiên bao nội dung gắn bó với nhau: dân khăng khít với nhau, không tách rời -Vì nguyên nhân riêng trong điều chỉ ra con đường giải phóng cho dân +Xác định mối liên hệ gắn bó giữa Phong trào dân tộcđi theo khuynh phong của giai cấp công nhân- với tộc, dân chủ và chủ n-ghĩa xã hội. nhau. kiện cụ thể của Nghệ Tĩnh: Thuộc tộc bị áp bức trên thế giới. cách mạng giải phóng dân tộcvà cách hướng vô sản. đường lối cách mạng đúng đắn dẫn -Nhiệm vụ của cuộc cách mạng về Lực lượng cách mạng: giai cấp công những tỉnh nghèo nhất Việt Nam, lại -Việc HCM bỏ phiếu tán thành quốc mạng vô sản. cách mạng ở “ thuộc -Đảng cộng sản ra đời để giải quyết tới sự thống nhất về tư tưởng và các phương diện chính trị, kinh tế – nhân và nông dân là hai động lực bị đế quốc phong kiến bóc lột cùng tế III và thành lập Đảng CS Pháp địa” với cách mạng ở “chính quốc”. sự khủng hoảng này. hành động phong trào cách mạng cả xã hội: chính của cách mạng Tư sản dân cực, được thừa hưởng những truyền năm 1920 khẳng định sự lựa chọn +Đường lối chiến lược của cách 3-Đảng ra đời là kế quả của sự kết nước. -Đánh đổ đế quốc Pháp và bọn quyền. thống cách mạng lâu đời của địa dứt khoát của ngưới: Đứng hẳn về mạng ở thuộc địa là giải phóng dân hợp chủ nghĩa Mác- Lêninvới phong Đảng CS Việt Nam ra đời đánh dấu phong kiến, làm cho nước Việt Nam -Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện phương, có một số cơ sở công phía cách mạng tháng 10 và quốc tế tộc, tiến đến chủ nghĩa xã hội. một bước ngoặt trọng đại trọng lịch được hoàn toàn độc lập, dựng ra cốt yếu cho sự thắng lợi của cách trào công nhân và phong trào yêu nghiệp ở Vinh – Bến thuỷ là trung cộng sản. + Cách mạng là sự nghiệp của quần nước Việt Nam. sử nước ta. Nó chấm dứt thời kỳ chính phủ công nông binh … mạng. tâm kỹ thuật lớn nhất Trung Kỳ, tổ -Sự lựa chọn đó cũng là bước quan -Từ sự phân tích vị chí kinh tế –xã cách mạng nước ta ở trong tình trạng -Thủ tiêu các thứ quốc trái, thu hết chúng nhân dân. chức cơ sở Đảng ở Nghệ Tĩnh khá trọng, khẳng định HCM đã tìm thấy hội của các giai cấp trong Việt Nam bế tắc, khủng hoảng về đường lối sản nghiệp lớn của tư bản chủ nghĩa mạnh. V. v… www.ebookvcu.com
  3. Ebook.VCU – www.ebookvcu.com -Đảng Cộng sản Việt Nam mới ra Là cuộc tổng diễn tập lần thứ nhất quan trọng đánh dấu sự khôi phục những xun hướng sai lầm, tả hữu -Chủ trương Xây dựng mặt trận dân dài giành thắng lợi từng đời đã phát động được cao trào 1930- để tiến tới tổng khởi nghĩa tháng được hệ thống tổ chức của Đảng từ khuynh trong nội bộ phong trào. chủ hết sức rộng rãi, tạo điều kiện bước, tạo điều kiện trung ương đến địa phương, từ Đảng đã thu hút được nhiều thắng cho phong trào đấu tranh của quần giành thắng lợi hoàn 1931. Vì: 8/1945. “Bước đường sinh tồn của dân tộc +Cao trào cách mạng 1930-1931 là -Cao trào đã để lại các bài học kinh trtong nước ra nước ngoài, sau lợi có ý nghĩa to lớn: chúng phát triển thuận lợi. toàn. Xây dựng mặt trận dân tộc Đông Dưong không cócon đường nào kết quả tất yếu của những mâu nghiệm: những năm bị đế quốc Pháp và Uy tín của Đảng lan rộng, thấm sâu Giải quyết đúng mối quan hệ giữa thống nhất rộng rãi tạo điều kiện khác hơn là con đường đánh đổ đế thuẫn kinh tế, chính trị trong lòng xã +Bài học kết hợp chặt chẽ nhiệm phong kiến tay sai khủng bố trắng. vào những tầng lớp quần chúng rộng hình thức hoạt động, hình thức tổ cho quần chúng đấu tranh, hình thức quốc Pháp chống tất cả mọi ách hội Việt Nam lúc đó. vụ chống đế quốc chống phong kiến Câu 13: TRình bày hoàn cảnh lịch rãi, đã động viên, giáo dục chính trị, chức công khai, hợp pháp và bí mật, tổ chức và nội dung hoạt động ngoại xâm vô luận da trắng hay da +Tuy mới ra đời, song Đảng đã nắm thực hiện độc lập dân tộc và người sử và những chủ trương lớn của Xây dựng tổ chức, đoàn kết đấu không hợp pháp để khắc phục tư phong phú linh hoạt, động viên kịp vàng để tranh lấy giải phóng dân bắt được quy luật phát triển khách cày có ruộng. Đảng trong Hội nghị Trung Ương tranh cho hàng triệu quần chúng; tưởng ngại khó, chỉ bó mình trong thời trong đấu tranh. Kết hợp tổ tộc”. quan của xã hội Việt Nam. +Xây dựng khối liên minh công nông thông qua những cuộc đấu tranh các hình thức bí mật, đồng thời ngăn chức hoạt động bí mất với tổ chức tháng 7.1936. -Hội nghị TW Đảng lần thứ 7 (11- +Đảng có đường lối chính trị đúng làm nền tảng cho việc mở rộng mặt 1.Hoàn cảnh lịch sử chính trị, đấu tranh tư tưởng rộng ngừa có hiệu quả chủ nghĩa công và hoạt động công khai, hướng hoạt 1940) tiếp tục khẳng định quan điểm đắn ngay từ khi mới ra đời, có sức trận dân tộc thống nhất. a. Thế giới khắp từ thành thị đến nông thôn, từ khai, hợp pháp. động vào tổ chức bí mật làm chủ chuyển hướng chỉ đạo chiến lược tập hợp lực lượng rất to lớn. Vừa +Xây dựng chính quyền cách mạng, -Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, nền nhà máy đến đồn diền, hầm mỏ đến yếu. Biết rút lui đúng lúc khi không Câu 15: Vì sao nói: Cao trào cách giương cao ngọn cờ giải phóng dân mới ra đời, Đảng đã kịp thời lãnh chính quyền Xô Viết công nông. chuyên chính phát xít được thành lập làng mạc, thôn xóm mạng 1936-1939 là cuộc tổng diễn có điều kiện, kết hợp phong trào đấu tộc của hội nghị TW lần thú 6 (11- đạo quần chúng đấu tranh chống đế +Bài học về Xây dựng Đảng ở nước ở Đức, ý Nhật… Thắng lợi to lớn đó, một lần nữa tập lần thứ II của cách mạng tranh trong nước với phong trào quốc 1941) quốc Pháp và phong kiến tay sai, thuộc địa nửa phong kiến. -ĐạI hội Quốc tế cộng sản lần thứ kiềm nghiệm đường lối cách mạng tế. tháng 8/1945 -Hội nghị TW Đảng lần thứ 8 (5- giành độc lập, tự do. Hệ thống tổ Câu 12: Vì sao Đảng nhanh chóng VII (7/1935) họp tại Matxcơva xác của Đảng, khẳng định những mục Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thời kỳ 1941)do Nguyễn ái Quốc chù trì đã chức Đảng vững chắc, các cấp bộ phục hồi hệ thống tổ chức của định kẻ thù chính của nhân dân lao tiêu cơ bản của cách mạng đề ra là 1936-1939 phong trào đấu tranh cách Câu 16: Trình bày nội dung cơ nêu bật “nhiệm vụ giải phóng dân Đảng có năng lực tổ chức thực tiễn, Đảng và phong trào cách mạng động toàn thế giới là chủ nghĩa phát chính xác: đánh đổ chủ nghĩa đế mạng diễn ra sôi nổi, lôi cuốn đông bản của chủ trương điều chỉnh tộc, độc lập cho đất nướclà một Đảng có uy tín trong quần của quần chúng những năm 1932- quốc Pháp và giai cấp địa chủ phong đảo quần chúng tham gia, thôg qua chiến lược cách mạng của Đảng xít. nhiệm vụ truớc tiêncủa Đảng ta”… chúngv.v… Sự ra đời của Đảng là -ở Pháp, tháng 1/1936 Mặt trận nhân kiến, thực hiện độc lập dân tộc và cao trào cách mạng khẳng định CS Đông Dương khi chiến tranh 1935? Trong lúc này, nếu không giải quyết nhân tố quyết định dẫn đến cao trào -Từ cuối năm 1931, cách mạng Việt dân Pháp được thành lập. Tháng người cày có ruộng, đi lên chủ nghĩa đường lối đánh đổ đế quốc và giai thế giới thứ hai bùng nổ. được vấn đề dân tộc giải phóng, cách mạng 1930-1931. Nam bước vào thời kỳ vô cùng khó 6/1936 Chính phủ “cánh tả” lên cầm xã hội. Hướng theo đường lối đó, cấp địa chủ phong kiến. Thực hiện a-Tình hình thế giới và trong không đòi được độc lập, tự do cho khăn và nhiều tổn thất do kẻ thù gây quyền. trong thời kỳ 1936-1939 Đảng đề ra độc lập dân tộc và người cày có nước. Câu 11: Vì sao nói: Cao trào cách toàn thể dân tộc, thì chẳng những mạng 1930-1931 là cuộc tổng diễn b.ở Đông Dương chủ trương cụ thể, chống bọn phản ruộng tiến lên chủ nghĩa xã hội là Ngày 1/9/1939 nước Đức phát xít ra. toàn thể quốc gia phải chịu mãi kiếp tập đầu tiên của cách mạng Tháng Tuy vậy quần chúng vẫn hướng theo -Do hậu quả khủng hoảng kinh tế động thuộc địa, chống phát xít, chính xác. Vận dụng trong thời kỳ xâm lược Ba Lan. Ngày 3/9/1939 trâu ngựa, mà quyền lợi của bộ phận cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh kéo dài và chính sách bóp nghẹt chống chiến tranh, đòi quyền dân 1936-1939 là chống bọn phản động Anh, Pháp tuyên chiến với đức. 8/1945. giai cấp đến vạn năem cũng không Cao trào cách mạng 1930-1931 mà đạo của Đảng, ra sức che chở, giúp quyền tự do dân chủ ciủa bọn phản sinh dân chủ. thuộc địa, chống phát xít, chống Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng đòi lại được…””…mà vấn đề ruộng đỉnh cao là Xô Viết – Nghệ Tĩnh là đỡ Đảng và cách mạng. động cầm quyền ở Đông Dương nên Chủ trương đó phù hợp với trào lưu chiến tranh, đòi quyền dân sinh dân nổ và mau chóng lan ra khắp thế giới đất cũng không sao giải quyết một phong trào quần chúng tự giác -Trước sự khủng bố dã man của kẻ phần lớn các giai cấp và tầng lớp cách mạng thế giới và phù hựop với chủ, đó là những mục tiêu trước mắt . được”. và rộng lớn chưa từng có ở Đông nhân dân đều có yêu cầu chung, nguyện vọng bức thiết của nhân dân phù hợp với tình hình so sánh lực ở Đông Dương: Thực dân Pháp thực thù, phong trào công nhân và nông THứ hai: Tôn trọng quyền tự quyết Dương, tiến công vào dinh luỹ cùa dân không còn rầm rộ, mạnh mẽ Trước mắt là phải cải thiện đời đông Dương. lượng, trình độ giác ngộ và khả năng hiện chính sách thống trị thời chiến, của các dân tộc… chủ nghĩa đế quốc và bọn tay sai. như trước nhưng lòng yêu nước căm sống. Phải thực hiện các quyền tự -Trên cơ sở liên minh công nông, đấu tranh của quần chúng, nhằm tạo nhằm vơ vét sức người, sức của của Thứ ba:Để thực hiện nhiệm vụ giải ảnh hưởng của cao trào vang thù đế quốc và phong kiến tay sai do dân chủ. Đảng ta đã thành công trong việc điều kiện thuận lợi mới để tiến lên nhân dân ta phục vụ cho chiến tranh. phóng dân tộc Đảng chủ trương dộikhắp Đông Dương và các thuộc vẫn thường trực và chỉ chờ thời cơ 2.Những chủ trương lớn của Đảng Xây dựng mặt trận dân tộc thống đấu tranh cho mục tiêu lâu dài. -Năm 1940 phát xít Nhật nhảy vào thành lập mặt trận Việt Nam độc địa. Đây là cuộc tổng diễn tập đầu sẽ bùng lên. -Hội nghị BCHTƯ Đảng tháng nhất. Mặt trận dân chủ thống nhất Do có đường lối đúng, có mục tiêu xâm lược Đông Dương,Pháp, Nhật lập đồng minh gọi tắt là Việt minh. tiên do Đảng ta lãnh đạo, là bước -Từ năm 1933 trở đi, những cuộc 7/1936 họp tại Hương Cảng, do Lê Đông Dương đã hình thành bao gồm sát hợp, đáp ứng nguyện vọng bức cấu kết với nhau thống trị và đàn áp Thứ tư: Đảng chủ trương tiến hành cần thiết chuẩn bị cho thắng lợi cách đấu tranh của công nhân nông dân, Hồng Phong chủ trì đã chỉ ra nội mọi lực lượng dân chủ và tiến bộ, thiết của quần chúng nên phong trào bóc lột nhân dân ta. chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành mạng Tháng 8/1945. tiểu thương tiểu chủvv… đòi quyền dung chuyển hướng chỉ đạo chiến không phân biệt cách mạng, quốc gia đấu tranh rộng khắp, soi nổi trong -Chiến tranh và chính sách thống trị chính quyền. -Cao trào cách mạng 1930-1931 lợi hàng ngày nối tiếp nổ ra. lược cho phù hợp với tình hình mới. hay cải lương, Người Việt Nam hay phạm vi cả nước. của Pháp- Nhật làm cho mâu thuẫn Thứ năm : Đảng chủ trương Xây khẳng định đường lối cách mạng -Mặc dù bị địch khủng bố nặng nề, +Xác định kẻ thù của nhân dân Đông người Pháp cũng đấu tranh chống Trên cơ sở khối liên minh công nông giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với dựng Đảng lớn mạnh về mọi mặt Việt Nam do Đảng ta vạch ra là đúng nhưng Đảng vẫn không xa rời vị trí Dương lúc này không phải là chủ phát xít, chống chiến tranh, đòi dân vững chắc, Đảng đã Xây dựng mặt đế quốc xâm lược và bọn tay saicủa để làm tròn vai trò tiên phong trong đắn. Đó là đường lối giương cao chiến đấu, luôn bám sát và lãnh đạo nghĩa đế quốc nói chung mà là bọn sinh dân chủ. trận dân tộc thống nhất, một trong chúng gay gắt hơn bao giờ hết, đòi cuộc đấu tranh gianh độc lập dân ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ quần chúng đấu tranh chống khủng phản động thuộc địa và bọn tay sai Đảng ta đã khéo kết hợp các hình những nhân tố quyết định thắng lợi hỏi phải giải quyết cấp bách nguyện tộc. nghĩa xã hội, là đường lối cách mạng bố, khôi phục và phát triển phong của chúng. thức tổ chức, hình thức đấu tranh của cách mạng. Mặt trận dân chủ vọng của toàn thể nhân dân ta lúc Câu 17:Trinh bày vai trò của lãnh chống đế quốc và chống phong kiến trào cách mạng. +Chỉ rõ mục tiêu đấu tranh lúc này công khai, hợp pháp với hình thức thống nhất Đông Dương đã được này không chỉ còn là dân sinh, dân tụ HCM đối với chủ trương triệt để. -Trong nhà tù đế quốc, các đảng viên chưa trực tiếp là đấu tranh giành độc bất hợp pháp. Nội dung đấu tranh hình thành trên thực tế. Mặt trận dân chủ mà là giành độc lập dân tộc. chuyển hướng chỉ đạo chiến lược -Cao trào đem lại cho công nhân, cộng sản, những người yêu nước lập cho dân tộc, ruộng đất cho dân phong phú. Hình thức đa dạng, linh chủ bao gồm mọi lực lượng dân chủ b-Những chủ trương điều chỉnh cách mạng trong hội nghị TW lần nông dân và nhân dân lao động nước luôn nêu cao khí phách, kiên cường cày mà là đấu tranh chống bọn phản hoạt, phù hợp, tập trung đông đào và tiến bộ, không phân biệt cách chiến lược cách mạng thứ 8 của TW Đảng tháng 5-1951. ta niềm tin vững chắc vào đường lối đấu tranh, bảo vệ quan điểm cách động thuộc địa, bọn phát xít, chống quần chúng tuyên truyền giáo dục, mạng, quốc gia hay cải lương, Nội dung chue yếu của sự điều Ngày 8-2-1941 Nguyễn cách mạng giải phóng giai cấp, giải mạng. chiến tranh, đòi tự do dân chủ, cơm đấu tranh rèn luyện Xây dựng lực không phân biệt Người Việt Nam chỉnh chiến lược cách mạng của ái Quốc- HCM về nước phóng dân tộc do Đảng ta lãnh đạo. -Những đảng viên cộng sản, những lượng chính trị của cách mạng. hay người Pháp cũng đấu tranh Đảng thể hiện qua nghị quyết hội áo và hoà bình. ở vùng Pắc Bó (Hà -Cao trào đã khẳng định trên thực tế người yêu nước ỏ bên ngoài bí mật +Thành lập mặt trận thống nhất Trên thực tế nhân dân ta đã thu được chống phát xít, chống chiến tranh, nghị ban chấp hành trung ương lần Quảng , Cao Bằng). quyền lãnh đạo, năng lực lãnh đạo gây đấu tranựng lại cơ sở cách nhân dân phản đế Đông Dương. một số thành quả thiết thực: đòi dân sinh dân chủ. thứ 6 (11-1939), NQTW lần thứ 7 Hội nghị ban chấp hành TW Đảng cách mạng của giai cấp công nhân mạng. +Hội nghị chủ trương chuyển hình +Phong trào Đông Dương Đại hội. Đảng ta đã khéo kết hợp các hình (11-1940), NQTW lần thứ 8 (5- lần thứ 8 họp ở Păc Bó từ ngày mà đại biểu là Đảng ta” . -Tháng 6/1932- Đảng ra bản thức tổ chức bí mật; không hợp pháp +Phong trào đấu tranh đòi quyền lợi thức tổ chức, hình thức đấu tranh 1941). 10đền ngày 19 –5-1941, do Nguyễn -Cao trào đã xây dựng được khối liên “Chương trình hành động”… sang các hình thức tổ chức công khai, dân sinh, dân chủ công khai, hợp pháp với hình thức Thứ nhất: Trên cơ sở khẳng địnhhai ái Quốc chủ trì. minh công nông trong thực tế. Lần -Đến cuối năm 1934 đầu 1935, hệ hợp pháp và nửa hợp pháp vv… +Buộc thực dân Pháp phải ân xá một bất hợp pháp. Nội dung đấu tranh nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Với cương vị là người sáng lập ra đầu tiên giai cấp công nhân sát cánh thống tổ chức trong nước; các xứ uỷ -Những chủ trương đúng đắn và phù số tù chính trị và thi hành một số phong phú. Hình thức đa dạng, linh DTDC, Đảng đã kịp thời chuyển Đảng CSVN, đại biểu quốc tế cộng cùng giai cấp nông dân vùng dậy Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, nhiều hợp đó đem lại hiệu quả: chính sách về lao động. hoạt, phù hợp, tập trung đông đào hướng chỉ đạo chiến lược: tập trung sản, người đã cùng các đại biểu chống đế quốc và phong kiến, thành đoàn thể quần chúng… lần lượt +Mặt trận dân chủ Đông Dương 2.Bài học kinh nghiệm quần chúng tuyên truyền giáo dục, giải quyết nhiệm vụ hàng đầu là tham dự hội nghị phân tích tình hình lập chính quyền Xô Viết. được thành lập. Phong trào dần dần được thành lập -Xác định đúng phương hướng và đấu tranh rèn luyện Xây dựng lực đánh đổ đế quốc và tây sai, giành thế giới và tình hình Đông -Cao trào cách mạng 1930-1631 rèn khôi phục ở khắp nơi trong nước. +Các phong trào Đông Dương Đại mcụ tiêu cụ thể trước mắt là đòi hỏi lượng chính trị của cách mạng. độc lập dân tộc. Dươngtrong hoàn cảnh chiến tranh, luyện đội ngũ đảng viên quần chúng -Sự giúp đỡ của Quốc tế cộng sản. hội, đấu tranh đòi dân sinh, dân của quy luật giành thắng lợi từng Thông qua thực hiện đấu tranh Đảng -Thông cáo của Đảng ngày 29-9- đề ra chủ trương chuyển hướng chỉ và đem lại cho họ niềm tin vững Đầu năm 1934, Ban lãnh đạo hải chủ… đã thu hút được hàng triệu bước, tạo điều kiện để tiến lên đã Xây dựng được đội quân chính trị 1939, TW Đảng đã vạch rõ “ Hoàn đạo chiến lược cách mạng bao gồm chắc vào sức mạnh và năng lực sáng ngoại của Đảng được thành lập (Do quần chúng vào phong trào đấu tranh giành thắng lợi hoàn toàn. quần chúng đông đảo có giác ngộ, có cảnh Đông Dướngẽ tiến bước đến những nội dung sau: tạo của mình. Lê Hồng Phong lãnh đạo) có nhiệm do Đảng lãnh đạo. Mục tiêu lớn đó là độc lập dân tộc, tổ chức. Đây là thành quả lớn nhất vấn đề dân tộc giải phóng…gây cho -Dự đoán sự phát triển của tình hình -Cao trào cách mạng 1930-1931 và vụ tập hợp cơ sở Đảng mới, đào tạo Câu 14: Trình bày thành quả và người cày có ruộng. của Đảng trong thời kỳ 1936-1939, tất cả các tầng lớp dân chúng hiểu thế giới: Xô Viết Nghệ Tĩnh là bước phát bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị triệu tập bài học kinh nghiệm của cách Mục tiêu cụ thể trước mắt là chống đồng thời là nhân tố, điều kiện biết tinh thần dân tộc giải phóng”. “Nếu cuộc chiến tranh đế quốc lần triển nhảy vọt của cách mạng Việt Đại hội Đảng. mạng thời kỳ 1936-1939. bọn phản động ở thuộc địa và tay chuẩn bị cho thắng lợi cao trào cách Hội nghị TW Đảng lần thứ 6 (11- trước đẻ ra Liên Xô một nược Nam, là cái mốc đánh dấu sự trưởng -Tháng 3/1935 Đại hội Đại biểu toàn 1.Thành quả sai, chống phát xít, chống chiến tranh mạng 1939-1945. 1939) Xác định kẻ thù cụ thể, nguy XHCN, thì cuộc chiến tranh lần này thành của Đảng ta. quốc lần thứ nhất của Đảng được Thực hiện chủ trương chính sách đòi tự do cơm áo, hoà bình của Đảng Cao trào cách mạng 1936-1939 đã để hiểm của cách mạng Đông Dương là sẽ đẻ ra nhiều nước XHCN, sẽ do tiến hành ở Mã Cao (Trung Quốc). mới, Đảng đã vượt qua bao trở lực, có sức mạnh dấy lên một phong trào lại những bài học quý báu: Kết hợp chủ nghĩa đế quốc và tay saiphản đó mà cách mạng nhiều nước thành Đại hội Đảng là một sự kiện lịch sử khó khăn do sự đàn áp của kẻ thù, cách mạng rộng lớn của quần chúng. mục tiêu trước mắt với mục tiêu lâu bội dân tộc. Hội nghị khẳng định công”. www.ebookvcu.com
  4. Ebook.VCU – www.ebookvcu.com +Nhận định về phong trào cách sách cai trị, bóc lột của chúng không thuẫn giữa chủ nghĩa đế -Biện pháp cụ thể để thực hiện 12-1946 Đảng và chính phủ đã phát lao động Việt Nam và ra mạng ở Đông Dương: “Mặc dù sự có gì thay đổi. Ngày đêm 9-3-1945 quốc và thế lực địa chủ nhiệm vụ trên: động toàn quốc kháng chiến. hoạt động công khai. đàn áp liên miên và sức tàn bạo của Ban Thường Vụ TW Đảng đã họp phong kiến … + Về nội chính : Xúc tiến bầu cử 2.Nội dung cơ bản của đường lối +Đại hội thông qua các yêu cầu ăn no, đánh thắng cho các giặc pháp, phong trào cách mạng vẫn (tại Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc -Kiên quyết dùng bạo lực cách mạng Quốc hội, thành lập Chính phủ chính kháng chiến văn kiện quan trọng, đặt biệt là bản lực lượng vũ trang. sôi nổi một cách mạnh mẽ…”đặc Ninh) để đánh giá tình hình và đề ra và biết sử dụng bạo lực cách mạng thức, xây dựng hiến pháp, xử lý bọn Mục đích cuộc kháng chiến: Đánh “Chính cương Đảng lao động Việt +Củng cố và phát triển thương biệt hơn là cuộc khởi nghĩa bằng vũ chủ trương mới. Nghị quyết của Ban một cách thích hợp, đập tan bộ máy phản động, củng cố chính quyền thực đân pháp xâm lựơc giành độc Nam” với nội dung cơ bản: nghiệp, tài chính, ngân hàng. trang của nhân dân tỉnh Bắc Sơn và Thường vụ TW Đảng được công bố Nhà nước cũ, lập ra bộ máy Nhà lập thống nhất, hoàn thành nhiệm vụ -Xác định đối tượng của cách mạng nhân dân. +Ban hành thuế nông nghiệp, thuế trong bản chỉ thị Nhật –Pháp bắn nước của nhân dân. +Về quân sự : Động viên lực giải phóng dân tộc và phát triển chế Việt Nam là chủ nghĩa đế quốc xâm Nam Kỳ cùng anh em binh lính Đô xuất, nhập khẩu, thuê hàng hoá… lương . nhau và hành động của chúng ta” ra -Thắng lợi của nghệ thuật khởi lượng toàn dân trường kỳ kháng độ đấu tranhân chủ nhân dân. lược, cụ thể lúc này là đế quốc Pháp năm 1951, ngân hàng quốc gia Việt +Những chủ trương mới của Đảng: nghĩa nghệ thuật chọn thời cơ, đúng chiến -Tính chất của cuộc kháng chiến và can thiệp Mỹ, bọn phong kiến ngày 12-3-1945. Nam được thành lập, mậu dịch quốc Hội nghị khẳng định nhiệm vụ chủ b.Nội dung tình hình : Sự biến đổi thời có. +Về ngoại giao : Kiên trì nguyên tắc +Cuộc kháng chiến chống thực dân phản động. Kẻ thù chính là chủ doanh cũng ra đời. yếu trước mắt của cách mạng là ngày 9-3- 1945 đã tạo ra một cơ hội -Xây dựng Đảng Mác-Lênin vững “Bình đẳng, tương trợ, thêm bạn dớt Pháp là tiếp tục sự nghiệp của cuộc nghĩa đế quốc xâm lược. -phát triển nền văn hoá giáo dục giải phóng dân tộc tốt cho các điều kiện khởi nghĩa chín mạnh, có đường lối cách mạng thù. Đối với quân đội Tưởng thực cách mạng thàng tám nên có tính chất -Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng trong kháng chiến. “ Trong lúc này nếu không giải quyết muồi nhanh chóng. Đó là chính trị đúng, ăn sâu bám rễ trong quần hiện “Hoa – Việt thân thiện”. Thực là cuộc dân tộc giải phóng. Vì vậy Việt Nam : Đánh đuổi đế quốc xâm +Tháng 7/1948 – Hội nghị văn hoá được vấn đề dân tộc giải phóng, khủng hoảng ( thể hiện kẻ thù cắn chúng, các nguyên nhân trên được sự hiện nguyên tắc ngoại giao trên, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ cấp lược, giành độc lập và thống nhất, toàn quốc đã họp, đồng chí Trường không đòi được độc lập tự do cho xé nhau chí tử…) lãnh đạo của Đảng đã tạo nên sức trước ngày 6-3-1946 Đảng ta đã có bách nhất. tự do dân tộc, xoá bỏ những tàng tích Chinh đã trình bày bản bản báo cáo: toàn thể dân tộc thì chẳng những -Xác định nhiệm vụ của cách mạng : mạnh bảo đảm cho tổng khởi nghĩa sách lược hoà hoãn với Tưởng và tay + Cuộc kháng chiến chống thực dân phong kiến và nửa phong kiến làm “Chủ nghĩa Mác và văn hoá Việt toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu kẻ thù chính, kẻ thù cụ thể trước sai ở miền Bắc để tập trung lực Pháp còn mang tính chất dân chủ cho người cày có ruộng, phát triển thành công. Nam” vạch rõ đường lối, phương mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi mắt và duy nhất của nhân dân Đông 2.ý nghĩa lịch sử của Cách mạng lượng đánh Pháp ở mi ền Nam. mới, trong quá trinh kháng chiến chế độ dân chủ nhân dân, tạo cơ sở châm Xây dựng nền văn hoá mới của của bộ phận giai cấp đến Việt Nam Dương là phát xít Nhật. -Từ ngày 6-3-1946 ta ký với Pháp phải tực hiện cải cách dân chủ, thực cho chủ nghĩa xã hội . tháng Tám năm 1945 Đảng. cũng không đòi lại được”. -Thay đổi khẩu hiệu “ đánh đuổi -Đập tan ách thống trị của thực dân, hiệp định sơ bộ, trong đó Pháp công chất là người cày có ruộng. -Đọng lực cách mạng: Gồm giai cấp +Năm 1950 Đảng đề ra chủ trương -Muốn đánh Pháp đuổi Nhật phải có phát xít Pháp – Nhật” bằng khẩu phát xít, lật đổ chế độ quân chủ nhận Việt Nam là nước tự do, ta Phương trâm của cuộc kháng chiến: công nhân, nông dân tiểu tư sản cải cách giáo dục theo đường lối lực lượng thống nhất của tất thẩy hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật”. giành độc lập, tự do cho dân tộc, đồng ý để Pháp ra miền Bắc thay toàn dân, toàn diện, lâu dài và dựa thành thị, tiểu tư sản tri thức, tư sản giáo dục mới. Phong trào xoá nạn mù các dân tộc Đông Dương. -Thay đổi khẩu hiệu “ Đánh đuổi thành lập nước Việt Nam dân chủ Tưởng trong thời hạn 5 năm. vào chính sức mình. dân tộc, nhân dân yêu nước tiến bộ. chữ ở vùng tự do phát triển mạnh. -Theo đề nghị của Người , Hội nghị phát xít Pháp – Nhật” bằng khẩu cộng hoà, Nhà nước dân chủ nhân với hiệp định sơ bộ ta tránh cuộc + Cuộc kháng chiến của ta là cuộc Nền tảng là khối liên minh công -Từng bước cải cách dân chủ về quyết định thành lập mặt trận Việt hiệu “ Đánh đuổi phát xít Nhật”. dân đầu tiên ở Đông Nam á. chiến đấu bất lợi cùng một lúc kháng chiến nhân dân, toàn dân đều nông lao động trí thức. Lãnh đạo kinh tế, đem lại quyền lợi ruộng đất Nam độc lập Đồng Minh gọi tắt là -Chủ trương về hình thức và phương -Mở ra kỷ nguyên phátư triển rực rỡ chống lại nhiều kẻ thù , tranh thủ tham gia đánh giặc… cách mạng là giai cấp công nhân. cho nông dân. Việt Minh thay cho mặt trận dân tộc pháp đấu tranh: Để thích hợp với của dân tộc , đưa dân tộc ta bước thêm thời gian hoà bình để chuẩn bị +Cuộc kháng chiến toàn diện: kháng -cách mạng Việt Nam giai đoạn này +Từ năm 1946 đến năm 1949, Đảng thống nhất phản đế Đông Dương. ở thời kỳ khởi nghĩa cần phát động vào kỷ nguyên mới. cho cuộc chiến đấu lâu daì chống chiến trên tất cả các lĩnh vực quân lầ cuộc cách mạng dân tộc dân chủ đề ra chủ trương giảm to 25% , tịch lào tổ chức Ai Lào độc lập Đồng chiến tranh du kích ở những nơi có -Là thắng lợi của chủ nghĩa Mác- thực dân Pháp. sự,chính trị,kinh tế, … nhân dân, dưới sự lãnh đạo cách thu ruộng đất của bọn đế quốc, Việt Minh, ơ Miên tổ chức ra Cao Miên điều kiện, đẩy mạnh tuyên truyền Lênin ở một nước thuộc địa nửa -Ngày 14-6-1946, ta lại ký với Pháp +Kháng chiến lau dài: Do tương quan mạng của giai cấp công nhânthông gian cho dân cày, tạm cấp ruộng đất độc lập đồng minh để sau đó lập ra xung phong có vũ trang, thành lập phong kiến. bản tạm ước, tiếp tục nhượng bộ lực lượng ta- địch chi phối nên ta qua đảng lao động Việt Nam nhất vắng chủ cho nông dân. Đông Dương độc lập đồng minh. căn cứ địa … -Thắng lợi của Cách mạng tháng cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, cần có thời gian để củng cố… định sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội. +Từ năm 1949 đến năm 1953, thực Hội nghị dự kiến những điều kiện -Dự kiến thời cơ khởi nghĩa : ‘Khi Tám góp phần vào cuộc đấu tranh văn hoá ở Việt Nam với mục đích + Dựa vào sức mình là chính: Phải -ý nghĩa: Đại hội đánh dấu bước hiện chính sách thuế nông nghiệp, cho cuộc khởi nghĩa vũ trang giành quân đồng minh đổ bộ vào đánh thắng hoàn toàn chủ nghĩa phát kéo dài thời gian hoà hoãn, chuẩn bị giữ độc lập vềđường lối chính trị, trưởng thành vượt bật của Đảng ta, hoãn nợ, xoá nợ nhằm hạn chế sự chính quyền. Hội nghị chỉ ra phương ĐôngDương đánh Nhật ; hoặc cách xít tạo điều kiện thuận lợi cho cách cho kháng chiến. chủ động và phát tiển thêm thực lực Đại hội II là “Đại hội kháng chiến”. bóc lột của địa chủ. hướng tiến hành khởi nghĩa : khởi mạng Nhật bùng nổ và chính quyền mạng Lào, cách mạng Cam puchia Đối sách trên của Đảng ta mà đứng của cuộc kháng chiến … Câu 23: Trong tiến trình kháng +Năm 1953, quyết định phát động nghĩa từng phần, từng địa phương cách mạng của nhân dân thành lập, giành thắng lợi. đầu là Chủ Tịch HCM là cần thiết, Đường lối kháng chiến chống thực chiến chống tực dân Pháp (1946- quần chúng nông dân triệt để giảm mở đường cho tổng khởi nghĩa, lập hoặc Nhật bị mất nước như Pháp Câu 20 : Trình bày nội dung cơ đúng đắn và sáng suốt đã đưa cách dân Pháp là ngọn cờ chỉ đạo quân ta 1954) Đảng ta đã lãnh đạo quân và tô, thực hiện giảm tức, chia lại ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng năm 1940 hay quân đội viễn chinh bản của chỉ thị “Kháng chiến mạng Việt Nam vượt qua những khó chiến đấu và chiến thắngtrong cuộc dân ta Xây dựng và phát triển ruộng công hoà, lấy cờ đỏ sao vàng năm cánh của Nhật mất inh thần thì khi ấy dù Kiến quốc” ngày 25 tháng 11 năm khăn nghiêm trọng, bảo vệ thành kháng chiến chống Pháp và can thiệp thực lực kháng chiến toàn diện +Tháng 12/1953 Quốc hội thông qua làm lá cờ của toàn quốc. quân đồng minh chưa đổ bộ vào, 1 9 45 của Ban Thường vụ TW quả của cách mạng tháng tám và Mỹ. Đi đến kết thúc chiến tranh lập như thế nào? luật cải cách ruộng đất. Cuộc vận -Hội nghị coi trọng công tác xây cuộc tổng khởi nghĩa của ta vẫn có Đảng chính sáchĐD. chuẩn bị điều kiện bước vào cuộc lại hoà bình ở Việt Nam. Để đưa cuộc kháng chiến chống động giảnm tô và cải cách ruộng đất dựng Đảng, đào tạo cán bộ để Đảng thể bùng nổ và thắng lợi. a.Hoàn cảnh lịch sử kháng chiến lâu dài chống thực dáan Câu 22-Trình bày những nội dung thực dân Pháp (1946-1954) đến đã thực hiện ở một số địa phương có đủ năng lực lãnh đạo cách mạng í nghĩa lịch sử: -Thắng lợi của Cách mạng tháng đường lốicơ bản do đại hội đại thắng lợi, Đảng ta lãnh đạo nhân dân Pháp. trong vùng tự do. Đông Dương đi đến thắng lợi hoàn -Bản chỉ thị là văn kiện quan trọng Tám đã đem lại cho Việt Nam Thế Câu 21: Trình bày nội dung cơ biểutoàn quốc lần thứ II của ta từng bước vừa Xây dựng lực -Xây dựng lực lượng vũ trang nhân có ý nghĩa chỉ đạo cụ thể thúc đẩy và l ư cj mới, Đảng ta từ một Đảng bản của đường lối kháng chiến Đảng LĐViệt Nam (2-1951) đã xác lượng, vừa chiến đấu thắng lợi từng toàn. dân. -Hội nghị TW lần thứ VIII (5/ 1941) tình thế cách mạng trực tiêps chín hoạt động bất hợp pháp trở thành chống tực dân Pháp xâm lược của định. bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn +Lực lượng vũ trang nhân dân gồm 3 do Hồ Chí Minh chủ trì có ý nghĩa muồi nhanh chóng góp phần vào Đảng cầm quyền, nhân dân ta được Đảng CSDD. 1.Hoàn cảnh lịch sử toàn. thứ quân làm nòng cốt cho toàn dân lịch sử: hoàn chỉnh việc chỉ đạo thắng lợi của Cách mạng tháng Tám giải phaóng khỏi cuộc đời nô lệ trở 1.Hoàn cảnh lịch sử Bước vào năm 1951 trước sự phát Nội dung Xây dựng thực lực kháng kháng chiến. Cùng với việc phát chiến lược trong thời kỳ mới có ý thành người chủ đất nước mình. Sau cách mạng tháng tám năm1945 triển nhanh chóng của cách mạng chiến bao gồm các mặt sau: năm 1945. triển quân du kích và bộ đội địa nghĩa quyết định đối với thắng lợi -Cách mạng nước ta thời kỳ này nước ta còn nằm trong vòng vây của Việt Nam sáu 5 năm kháng chiến, đòi -Xây dựng và củng cố hệ thống Câu19 : Trình bày nguyên nhân phương. Đảng đã lãnh đọ Xây dựng của Cách mạng tháng Tám năm 1945. thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của Cách đứng trước những khó khăn thử chủ nghĩa đế quốc và phản động đế hỏiĐảng ta phải bổ sung , phát triển chính trị: và phát triển bộ đội chủ lực. Câu 18: Trình bày nội dung, ý mạng tháng Tám năm 1945. thách nghiêm trọng trực tiếp đe doạ quốc. Để bảo vệ chính quyền, tranh và hoàn chỉnh đường lối cách mạng +Đảng ta đã ra sức Xây dựng, củng +Năm 1949, Trung ương Đảng quyết nghĩa lịch sử của bản chỉ thị 1.Nguyên nhân thắng lợi . sự tồn vong của đất nước. thủ thời gian hoà bình, chuẩn bị cho dân tộc dân chủ nhân dânđã được cố và tổ chức hệ thống chính quyền định thành lập Đại đoàn 308-Đại “Nhật-Pháp bắn nhau và hành -Sự kết hợp chặt chẽ những điều a.Chủ trương biện pháp của Đảng cuộc kháng chiến lâu dài. Đảng ta đã vạch ra từ ngày thành lập Đảng. và các tổ chức quần chúng, củng cố đoàn quân chủ đầu tiên của Quân đội động của chúng ta” ngày 12-3-1945 kiện biin trong và bên ngoài, trong đó Chủ trương của Đảng trong thời kỳ thực hiện sách lược hoà hoãn với Yêu cầu mới của cuộc kháng chiến Mặt trận thống nhất, thống nhất nhân dân Việt Nam. của Ban Thường vụTW Đảng. yếu tố quyết định là toàn dân đoàn này được nêu ra trong bản chỉ thị Tưởng và sau đó hoà hoãn với Pháp đặt ra cho Đảng ta nhiềunhiệm vụ Việt Nam và liên Việt thành Mặt +Đến giữa năm 1954, bộ đội chủ lực a.Hoàn cảnh lịch sử kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, “Kháng chiến Kiến Quốc” ra ngày bằng việc ký hiệp định sơ bộ 6-3 – nặng nề, đòi hỏi Đảng trở lại hoạt trận liên hiệp quốc dân Việt Nam của ta đã có 6 đại đoàn bộ binh, một Thế giới: Cuối năm q944. đầu năm đứng đầu là Chủ tịch HCM. 25/11/1947. Chỉ thị “Kháng chiến 1946 và tạm ước 14-9-1946. Nhưng động công khai để đẩy cuộc kháng (Mặt trân Liên Việt) vào tháng 3- đại đoàn công binh, lực lượng vũ 1945 cuộc chiến tranh thế giới thứ -Thắng lợi của đường lối giương Kiến Quốc” vạch rõ nhiệm vụ chiến với dã tâm xâm lược, cuối năm 1946 chiến mauđến thắng lợi. 1951. trang tập trung có khoảng 33 vạn hai bước vào giai đoạn cuối. Hồng cao ngọn cờ ĐLDT và CNXH kết lược và nhiệm vụ cần kíp của cách Pháp phản bội mọi cam kết, quyết Trong bối cảnh lịch sử đó, đại hội +Tháng 3/1951, khối liên minh ba người. quân Liên Xô đang tiến như vũ bão hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chống mạng Việt Nam. cướp nước ta một lần nữa. Trong đại biểu toàn quốclần thứ II đựoc nước Việt – Lào- Campuchia được +Xây dựng Đảng vững mạnh để về Béc lin. ở Thái Bình Dương phát đế quốc, chống phong kiến. -Cách mạng Đông Dương lúc này khi vẫn tiếp tục tấn công Nam Bộ và triệu tập tháng 2-1951 tại chiêm hoá, thành lập, dựa trên nguyên tắc tự lãnh đạo cuộc kháng chiến đến xít Nhật đang nguy khốn, đường -Thắng lợi của đạo quân chủ lực vẫn là cuộc cách mạng dân tộc giải sau khi ra Bắc, Pháp đã liên tục khiêu nguyện, bình đẳng, tương trợ và tôn Tuyên Quang. thắng lợi. biển từ Nhật xuống Đông Nam Châu của cách mạng là công nhân và nông phóng. Khẩu hiệu đấu tranh vẫn là khích đánh chiếm Hải Phòng, Lạng 2.Nội dung cơ bản của Đại hội trọng chủ quyền của nhau, nhằm Cuộc kháng chiến ngày càng lớn á bị quân đồng minh khống chế. dân, mà còn là thắng lợi của sự nổi “Dan tộc trên hết, tổ quốc trên hết’’ Sơn, Hải Dương, Đà Nẵng… Ngày + Quyết định thành lậpở mỗi tăng cường khối đoàn kết chiến đấu mạnh đòi hỏi phải tăng cường sự Đông Dương: Đêm 9-3-1945 Nhật dậy của toàn dân bao gồm giai cấp +Kẻ thù chính của cách mạng lúc 18-12-1946, ở Hà Nội, Pháp gửi tối nưởctên bán đảo Đông Dương một của ba dân tộc trên bán đảo Đông lãnh đạo của Đảng. nổ súng làm đảo chính. Sau thời gian công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư này là thực dân Pháp xâm lược . hậu thư cho ta,Pháp gây vụ thảm sát Đảng có cương lĩnh cách mạng riêng Dương. Trong hai năm 1948-1949, Đảng kết ngắn quân Pháp ở Đông Dương tan sản dân tộc, những cá nhân yêu nước +Nhiệm vụ cơ bản trước mắt : củng ở phố Hàng Bún Hà Nội. thích hợp với đặc điểm phát triển -Xây dựng từng bước nền kinh tế nạp hơn 50 vạn đảng viên. Đầu năm rã. Sự cấu kết Pháp – Nhật để thống tiến bọ. cố chính quyền, chống thực dân Trước hành động ngày càng lấn tới của từng dân tộc. Đảng bộ Việt kháng chiến. 1950, toàn Đảng có hơn 76 vạn đảng trị Đông Dương chấm dứt. Tuy nhật Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải của thực dân Pháp, ta không thể nhân Nam của Đảng CSDD được chuyển +Coi trọng phát triển sản xuất, nhất -a viên, cơ sở đảng được Xây dựng ở Thắng lợi của chủ trương lợi thống trị Đông Dương nhưng chính thiện đời sống nhân dân. nhượng được nữa, nhân nhượng nữa thành một Đảng riênglất tên là Đảng là sản xuất nông nghiệp, bảo đảm hầu hết các làng xã, xí nghiệp và dụng mâu thuẫn kẻ thù: mâu là mất nước. Vì vậy ngày đêm 19- trong các lực lượng vũ trang. Công www.ebookvcu.com
  5. Ebook.VCU – www.ebookvcu.com tác giáo dục chính trị tư tưởng và Đến năm 1953 tính từ liên khu IV trở dân Pháp trong gần một thế kỷ trên nhất nước nhà, góp phần bảo vệ hoà -Đường lối cách mạng dân tộc dân 1.Những nguyên nhân đạo đức cách mạng cho đảng viên ra, Đảng ta đã tạm cấp cho nông dân đất nước ta, giải phóng hoàn toàn bình ở đông nam á và thế giới. chủ nhân dân ở miền nam do đại hội thắng lợi. được đẩy mạnh. 189.434 ha ruộng đất của thực dân miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân + Con đường phát triển cơ bản của Đảng lần thứ III đề ra là ánh sáng soi -Thắng lợi của cuộc một cách hợp lý, đồng thời ra sức Câu 24: Trình bày sự chỉ đạo của và địa chủ, ruộng đất vắng chủ. tộc dân chủ nhân dân trên một nửa cách mạng miền nam là khởi nghĩa đường cho dân miền nam tiến đến kháng chiến chống Mỹ cứu nước là phát triển nông nghiệp và công Đảng lao động Việt Nam trong -Tháng 4/1953 Đảng thông qua đất nước. Cách mạng Việt Nam đã giành chính quyên về tay nhân dân. giành thắng lợi to lớn hơn trong thời kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố nghiệp nhẹ. việc kết hợp hai nhiệm vụ chiến cương lĩnh ruộng đất và quyết định chuyển sang một giai đoạn mới: giai +Xây dựng Đảng Bộ Miền Nam thật kỳ mới. tạo nên: -Đồng thời với cuộc cách mạng xã lược chống đế quốc và chống thực hiện cải cách ruộng đát ở vùng đoạn tiến hành cách mạng XHCN ở vững mạnh . Câu 28: Trình bày vị trí và mối -Có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng hội chủ nghĩa về kinh tế phải tiến phong kiến trong thời kỳ kháng tự do, nhằm mục đích: xoá bỏ quyền miền Bắc và cách mạng dân tộc dân ý nghĩa: quyết định XV đã vạch rõ quan hệ giữa hai chiến lược cách CSVN, người đại biểu trung thành hànhcm xã hội chủ nghĩa trên lĩnh chiến chống thực dân Pháp (1946- chiếm hữu ruộng đất của đế quốc, chủ nhân dân ở miền Nam hoàn đường lối và phương pháp cho cách mạng do đại hội đại biểu toàn cho những lợi ích sống còn của dân vực tư tưởng văn hoá, nhằm thay đổi xoá bỏ chế độ chiếm hữu ruộng đất thành thống nhất nước nhà. mạng miền nam, đã đáp ứng nhu cầu quốc lần thứ IIIcủa Đảng LĐViệt tộc. 1954) căn bản đời sống tu tưỏng, tinh thần Trong cuộc kháng chiến của nhân của giai cấp địa chủ phong kiến, Câu 26: Trình bày nội dung và ý bức thiết của cách mạng miền nam, Nam (9- 1960) đề ra. -Quân dân cả nước với tinh thần yêu và văn hoá xã hội. dân ta chống thực dân Pháp và can thực hiện người cày có ruộng, giải nghĩa lịch sử của Nghị Quyết XV cứu lấy phong trào cách mạng đang -Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nước, bất khuất chịu đựng mọi khó -Về định hướng và mục tiêu “ đưa thiệp Mỹ, Đảng ta xác định cách phóng sức sản xuất để phát triển (1-1959) của BCHTƯ Đảng trong cơn nguy khốn nhất. III của Đảng LĐViệt Nam (9-1960) khăn, gian khổ, chiến đấu cho độc miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, mạng Việt Nam có hai đối tượng: mạnh mẽ kinh tế, cải thiện đời LĐViệt Nam. Câu 27: Trình bày nội dung cơ đã quyết định đường lối cách mạng lập tụ do của tổ quốc, đặc biệt là sự tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội” Đối tượng chính là chủ nghĩa đế sống, bồi dưỡng sức dân, đẩy mạnh -Nghi quyết XVđã xác định đường bản đường lối cách mạng dân tộc chung của cả nước: đấu tranh quyết liệt một mất một nhằm “Xây dựng đời sông ấm no, quốc xâm lược, cụ thể là đế quốc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. lối và phương pháp cách mạng miền dân chủ nhân dân ở miền nam “Một là, tiến hành cách mạng xã hội còn của đồng chí, đồng bào miền hạnh phúc ở miền Bắc thành cơ sở Pháp và can thiệp Mỹ. Đối tượng -Cuộc vận động giảm tô và cải cách nam trong giai đoạn mới. Việt Nam được đại hội đại biểu chủ nghĩa miền Bắc. nam, “thành đồng tổ quốc”. vững mạnh cho cuộc đấu tranh phụ là phong kiến, cụ thể là phong ruộng đất đã được thực hiện ở một * Nội dung toàn quốc lần thứ III của Đảng, Hai là, giải phóng miền nam khỏi -Công cuộc cách mạng XHCN ở thống nhất nước nhà”. kiến phản động. Nhiệm vụ cơ bản số địa phương trong vùng tự do. Qua -Nghị quyết phân tích đặc điểm tình LĐViệt Nam (tháng 9 năm 1960) ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn miền Bắc, giành được nhiều thắng -Về các biện pháp và con đường để của cách mạng Việt Nam là đánh cuộc vận động giảm tô và cải cách hình, mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu đề ra. tay sai, thực hiện thống nhất nước lợi cho miền Bắcgiữ vai trò căn cứ thực hiện là: đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành ruộng đất, lực lượng tinh thần và của xã hội Việt Nam từ sau ngày ký 1.Hoàn cảnh lịch sử. nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ địa của cả nước, hậu phương lớn +Sử dụng chính quyền dân chủ nhân độc lập và thống nhất thực sự cho vật chất của hàng chục triệu nông hiệp định Giơ-ne-vơ. -Bước sang thập kỷ 60, hệ thống cả nước”. đối với cách mạng miền nam ,chi dân làm nhiệm vụlịch sử của chuyên dân tộc, xoá bỏ những di tích phong dân được động viên mạnh mẽ hơn, -Xác định mâu thuẫn cơ bản của xã XHCN thế giới đang ở thời kỳ phát Trong đó mỗi chiến lược cách mạng viện có hiệu quả cho quân dân miền chính vô sản. kiến và nửa phong kiến, làm cho phục vụ cho tiền tuyến. Các mặt hội Việt Nam là: triển mạnh mẽ. ở mỗi miềngiữ một vị trí khác nhau nam trực tiếp đánh bạigiặc mỹ và +Thực hiện công nghiệp hoá xã hội người cày có ruộng, phát triển chế hoạt động của kháng chiến đều + Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc -Đất nước ta tạm thời bị chia cắt nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ tay sai, đồng thời đánh thắng hai chủ nghĩa đối với nông nghiệp, thủ độ dân chủ nhân dân gây cơ sở cho được đẩy mạnh. Cải cách ruộng đất xâm lược, địa chủ phong kiến và tư làm hai miền, miền bắc tiến lên chủ voứi nhau. cuộc chiến tranh phá hại của đế công nghiệp, thương nghiệp nhỏ và chủ nghĩa xã hội. Ba nhiệm vụ đó là một nhân tố quyết định toàn bộ sản mại bản quan liêu thống trị ở nghĩa xã hội, miền nam trở thành 1.Vị trí quốc Mỹ tiến hành đối với miền cong thương nghiệp tư bản tư khăng khít với nhau. Song nhiệm vụ cuộc vận động thực hiện chính sách miền nam với nhân dân Việt Nam. thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mỹ. -Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nam. doanh. chính trước mứt là hoàn thành giải ruộng đất của Đảng trong cuộc + Mâu thuẫn giữa con đường XHCN -Cách mạng Việt Nam đang tiến miền Bắc giữ vai trò “quyết định -Sự đoàn kết chiến đấu của nhân + Thực hiện công nghiệp hoá xã hội phóng dân tộc, lúc này phải tập trung kháng chiến. và con đừơng TBCN ở Miền Bắc, mạnh trong giai đoạn mới của hai nhất” đối với sự phát triển toàn bộ dân ba nước Việt –Lào- Canpuchia chủ nghĩa bằng cách ưu tiên phát lực lượng vào việc kháng chiến để tuy tính chất khác nhau,hai mâu cuộc cách mạng: công cuộc cải tạo cách mạng Việt Nam và đối với sự và sự giúp đỡ ủng hộ của các nước Câu 25: TRình bày nguyên nhân triển công nghiệp nặng một cách quyết thắng xâm lược. thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc thuẫn cơ bản đó có mối quan hệ xã hội chủ nghĩa ở miền bắc đang nghiệp thống nhất nước nhà. XHCN anh em, của nhân dân tiến bộ hợp lý, đồng thời phát triển nông Trong quá trình kháng chiến, Đảng ta kháng chiến chống thực dân Pháp biện chứng và tác động lẫn nhau giành được thắng lợi có tính chất -Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trên thế giới. nghiệp và công nghiệp nhẹ. đã khéo léo kết hợp hai nhiệm vụ và can thiệp Mỹ (1946-1954). mạnh mẽ. quyết định. Cuộc đấu tranh anh dũng nhân dân ở miền nam giữ vai trò “ 2.ý nghĩa lịch sử +Đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ chiến lược chống đế quốc và chống a.Nguyên nhân thắng lợi -Riêng đối với Miền Nam, nghị của đồng bào miền nam đang phát quyết định trực tiếp” đối với sự Thắng lợi của cuộc kháng chiến nghĩa về tư tương văn hoá kỹ thuật. phong kiến để đưa kháng chiến đến Cuộc kháng chiến chống thực dân quyết vạch rõ: triển mạnh mẽ,phong trào đồng khởi nghiệp giải phóng miền nam khỏi chống Mỹ cứu nước đã được đại -Đén nghị quyết TW lần thứ XIX (3- thắng lợi. Pháp và can thiệp Mỹ của nhân dân +xã hội Miền Nam có hai mâu thuẫn dầm rộ toạ ra những bước phát triển ách thống trị đế quốc Mỹ và bè lũ tay hội Đảng lần thứ IV 912-1976) đánh 1971) đường lối cách mạng xã hội Đưa kháng chiến đến thắng lợi là ta giành được thắng lợi là do các cơ bản: tiếp theo ngày càng to lớn trong cách sai, thực hiện hoà bình thống nhất giá: Thắng lợi này mãi mãi được chủ nghĩa được bỏ sung thêm: một sự nghiệp chiến đấu và tổ chức nhân tố cơ bản sau: -Mâu thuẫn giữa nhân dân với bọn mạng Việt Nam . nước nhà, hoàn thành nhiệm vụ cách nghi vào lịch sử dân tộc tanhư một + Năm vững chuyên chính vô sản, toàn diện, vĩ đại. Quá trình kháng -Có sự lãnh đạo của Đảng với đế quốc Mỹ xâm lược. 2.Nội dung cơ bản đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong trong những trang chói lọi nhất, một phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ chiến là một qúa trình vừa Xây dựng đường lối chính trị và quân sự đúng -Mâu thuẫn giữa nhân dân, trước hết mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở cả nước. biểu tướngáng ngời về sự thắng lợi của tập thể của nhân dân lao động. lực lượng vừa chiến đấu, giành đắn, đoàn kết nhất trí, liên hệ mật là nông dân với địa chủ phong kiến. miền nam. 2.Mối quan hệ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng +Tiến hành đồng thời 3 cuộc cách thắng lợi từng bước tiên lên giành thiết với quần chúng. Các đảng viên Mâu thuẫn chủ yếu là giữa dân tộc -Xác định nhiệm vụ cơ bản của cách Tuy hai chiến lược cách mạng nói và trí tuệ con người, đi vào lịch sử mạng : cách mạng quan hệ sản xuất, thắng lợi hoàn toàn. của Đảng đã xung phong gương mẫu ta, nhân dân ta với đế quốc Mỹ xâm mạng miền nam: giải phóng miền trên giữ vị trí quan trọng khác nhau thế giới như một chiến công vĩ đại cách mạng khoa học kỹ thuật vàcách Đảng ta đã ra sức Xây dựng và củng dũng cảm đi dầu trong cuộc chiến lược và tập đàon tay sai Ngô Đình nam khỏi ách thống trị của đế quốc nhưng lại coá mối quan hệmật thiết của tế kỷ XX, một sự kiện có tầm mạng tư tưởng văn hoá. Trong đó cố hệ thống chính trị, Xây dựng từng đấu. Nhiệm. và phong kiến, thực hiện độc lập với nhau, gắn bó chặt chẽ với nhau, vóc quốc tế to lớn và có tính thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật là then bước nền kinh tế kháng chiến. Xây -Có sự đoàn kết chiến đấu toàn dân, +Lực lượng tham gia cách mạng dân tộc và người cày có ruộng, góp thúc đẩy lẫn nhau. sâu sắc. chốt. dựng lực lượng vũ trang nhân dân ba được tổ chức, tập hợp trong mặt gồm: giai cấp công nhân,nông dân, tư phần Xây dựng một nước Việt Nam -Cuộc cách mạng miền nam, trước Câu 30: Trình bày nội dung cơ -Về đường lối kinh tế : thứ quân, Xây dựng Đảng vững trận dân tộc rộng rãi. Mặt trận Liên sản dân tộc và tiểu tư sản, nếu liên hoà bình, thống nhất, độc lập, dân hết là để giải phóng nhân dân miền bản đường lối cách mạng xã hội + Ưu tiên phát triển công nghiệp mạnh để lãnh đạo cuộc kháng chiến – Việt dựa vào khối liên minh công minh công nông làm cơ sở. chủ và giàu mạnh. nam thoát khỏi sự thống trị của đế chủ nghĩa do đại hội đại biểu toàn nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát đến thắng lợi. nhân, nông dân và trí thức. +Đối tượng cách mạng là đế quốc -Nhiệm vụ trước mắt của cách quốc Mỹ và bè lũ tay sai, hoàn thành quốc lần thứ III của Đảng đề ra. triển nông nghiệp và công nghiệp Song song với việc tập trung lực -Có lực lượng vũ trang gồm ba thứ Mỹ, tư sản mại bản, địa chủ phong mạng miền nam là đoàn kết toàn cách mạng dân tộc dân chủ, góp -Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhẹ. lượng thực hiện nhiệm vụ chống đế quân làm nòng cốt cho toàn dân đánh kiến, tay sai của đế quốc Mỹ. dân,kiên quyết đấu tranh chống đế phần bảo vệ miền Bắc, tạo điều III của Đảng (9-1960) đã xác định + Xây dựng kinh tế trung ương, quốc, Đảng ta từng bước cải cách giặc: Đây là lực lượng trực tiếp +Nhiệm vụ của cách mạng Miền quốc Mỹ xâm lược và gây chiến, kiện cho miên Bắc thắng lợi sự đường lối chiến lược của cuộc cách đồng thời phát triển kinh tế địa dân chủ về kinh tế đem lại quyền đóng vai trò quyết định tiêu diệt trên đánh đổ tập đoàn thống trị độc tài nghiệp cải tạo Xây dựng chủ nghĩa mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Nam: phương, kết hợp kinh tế quốc lợi ruộng đất cho nông dân. chiến trường. Nhiệm vụ cơ bản là giải phóng Ngô Đình Nhiệm,tay sai của đế quốc xã hội. -Tư một nền kinh tế lạc hậu tiến lên phòng. -Đảng ta chủ trương tiếp tục thực -Chúng ta có chính quyền dân chủ miền nam khỏi áp thống trị của đế Mỹ. -Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa chủ nghĩa xã hội không quachế độ tư + kết hợp kinh tế với quốc phòng. hiện việc tịch thu ruộng đất của bọn nhân dân, một chính quyền do dân, vì quốc và phong kiến, thực hiện độc -Quá trình phát triển của cách mạng miền Bắc, trước hết là Xây dựng bản chủ nghĩa ở miền Bắc là một Câu 31: Trình bày những thành thực dân và bọn việt gian để chia lập dân tộc và người cày có ruộng, miền nam là quá trình tập hợp, đoàn chủ nghĩa xã hội miền Bắcngày càng quá trình cải tiến cách mạng về mọi dân. quảvà ý nghĩa của sự nghiệp cách -Có hậu phương ngày càng mở rộng hoàn thành cách mạng dân tộc dân kết tổ chức vàphát triển lực lượng vững mạnh. Miền Bắc có vững mặt. Đó là quá trình đấu tranh gay go cho nông dân. mạng xã hội chủ nghĩa ở miền -Trung ương còn chủ trương: “Dùng và củng cố về mọi mặt bảo đảm chi chủ nhân dân ở miền nam, Xây dựng chống Mỹ,Diệm từ đấu tranh chống mạnh mới đủ sức đánh thắng hai giữa hai con đường trên lĩnh vực Bắc từ năm 1954 đến 1975. phương pháp cải cách mà dần dần viện ngày càng nhiều sức người sức một nước Việt Nam hoà bình thống độc tài phát xít đòi quyền dân sinh cuộc chiến tranh phá hoại của đế kinh tế , chính trị tư tưởng văn hoá Trình bày thành quả và những hạn thu hẹp phạm vi bóc lột của địa chủ của cho mặt trận. nhất dân tộc và giàu mạnh. dân chủ, tiến lên dấu tranh cho mục quốc Mỹ, mới có điều kiện chi viện nhằm đưa miền Bắc từ nền kinh tế chế xủa miền Bắc trong sự nghiệp phong kiến bản xứ (trong phạm vi -Có sự liên minh chiến đấu của 3 -Nhiệm vụ trước mắt là đoàn kết tiêu lâu dài của cách mạng giải sức người, sức của ngày càng loén chủ yếu dựa trên cơ sở cá thể về tư Xây dựng CHẹ NGHĩA Xã HẫI từ không có hịa cho Mặt trận thống dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia toàn dân, kiên quyết đấu tranh chống phóng miền nam, thống nhất nước cho cách mạng miền nam. liệu sản xuất tiến lên nến kinh tế năm 1954 đến năm 1975 không thể nhất chống thực dân Pháp xâm chống kẻ thu chung và được sự đồng đế quốc mỹ xâm lược và gây chiến, nhà, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng -Sự gắn bó chặt chẽgiữa hai chiến chủ nghĩa xã hội dựa tren sở hữu tách rời bối cảnh lịch sử của đất lược). tình ủng hộ của các nước XHCN, đánh đổ chế độ độc tài Ngô Đình dân tộc nhân dân trong cả nước. lược cách mạng của hai miền cùng toàn dân và sở hưũ tập thể, từ nền nước: vừa sản xuất, vừa chiến đấu -Thực hiện đường lối đó, từ năm, của các dân tộc bị áp bức và các lực Nhiệm, tay sai dế quốc Mỹ, thành -Phải thành lập mặt trận dân tộc nhằm mục tiêu chung là hoàn thành sản xuất nhỏ lên nền sản xuất lớn chống chiến tranh phá hoại bằng 1947 đến năm 1953 Đảng ta đã lãnh lượng hoà bình tiến bộ trên thế giới. lập một chính quyền liên hiệp dân thống nhất thật rộng rãi chống Mỹ, cách mạng daan tộc dân chủ nhân xã hội chủ nghĩa … không quân và hải quân của đế quốc đạo nông dân đấu tranh thực hiện b.ý nghĩa lịch sử tộc dân chủ ở miền nam thực hiện Diệm lấy liên minh công nông làm dân trong cả nước, tiến hành tới hoà -Công nghiệp hoá được xem là nhiện Mỹ, vừa sản xuất vừa chi viện một giảm tô 25% đã tịch thu ruộng đất -Thắng lợi của cuộc kháng chiến độc lập dân tộc và các quyền tự do cơ sở, dưới sự lãnh đạo của chính bình thống nhất nước nhà. vụ trung tâm trong thời kỳ quá độ ở cách xuất sắc cho cuộc cách mạng của bọn thực dân, lấy ruộng đất của bảo vệ và phát triển thành quả của dân chủ, cải thiện đời sông nhân dân, Đảng Mác-Lênin của giai cấp công Câu 29: Nguyên nhân thắng lợi,ý nước ta nhằm Xây dựng cở sở vật dân tộc dân chủ ở Miền Nam, vừa Việt gian đem chia cho nông dân cách mạng tháng Tám năm 1945, giữ vững hoà bình, thực hiện thống nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội là nhân. sản xuất vừa làm nghĩa vụ quốc không có ruộng hoặc thiếu ruộng. chấm dứt ách thống trị của bọn thực chống Mỹ cứu nước (1954-1975). ưu tiên phát triển công nghiệp nặng tế… www.ebookvcu.com
  6. Ebook.VCU – www.ebookvcu.com a.Thành quả cùng nhân dân miền Nam đánh thắng mạng khoa học kỹ thuật là then chốt, -Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ chủ nghĩa trong chặng đường tiếp sắc dân tộc. Con người Đã Xây dựng được cơ sở vật chất – đế quốc Mỹ xâm lược, đồng thời đẩy mạnh chủ nghĩa hoá xã hội chủ năm của Đảng nhận thấy rằng được giải phóng khỏi áp theo. Kỹ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế đối nghĩa là nhiệm vụ trung tâm cảu cả đường lối cách mạng XHCN và -Đại hội xác định những mục tiêu cụ bức bóc lột, bất công, tham gia tích cực vào đời sống cộng hội. Đến năm 1975, trong khu vực với cách mạng Lào và cách mạng thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; đường lối xây dựng nền kinh tế thể về kinh tế – xã hội những năm làm theo năng lực hưởng theo lao đồng quốc tế. sản xuất vật chất, 99,7% tài sản cố Xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã xhcn do đại hội IV đề ra là cho suốt còn lại của chặng đường đầu tiên: động có cuộc sống ấm no, tự do Campuchia. b.Khuyết điểm và yếu kém. định đã thuộc về kinh tế XHCN, tăng Đặt vào hoàn cảnh lịch sử lúc đó, thì hội chủ nghĩa, Xây dựng nền sản thời kỳ quá độ đi lên cnxh. Để +sản xuất đủ tiêu dùng và có tích hạnh phúc, có điều kiện phát triển Cùng với việc đánh giá đúng thành 5.1 lần so với nưm 1955. Trong công những thành tựu mà nhân dân ta đã xuất lớn xã hội chủ nghĩa, Xây dựng đường lối được thực hiện thắng lợi, luỹ. toàn diện cá nhân. Các dân tộc trong tựu, cần nhận rõ những khuyết điểm nghiệp đã có những cơ sở đầu tiên đạt được là rất lớn. nền văn hoá mới, Xây dựng con cần cụ thể hoá đường lối chung đó +Bước đầu tạo ra một cơ cấu kinh nước bình đẳng đoàn kết và giúp đỡ và yếu kém. của các ngành công nghiệp nặng -Bên cạnh đó còn những thiếu sót, người mới xã hội chủ nghĩa…” thành những chặng đường với những tế hợp lý nhằm phát triển sản xuất. lẫn nhau cùng tiến bộ . Có quan hệ + Nước ta còn nghèo và kém phát quan trọng như: điện, than, cơ khí, hạn chế: nền kinh tế miền Bắc còn -Đường lối Xây dựng nền kinh tế – nhiệm vụ và biện pháp cụ thể, sát +Xây dựng và hoàn thiện một bước hữu nghị và hợp tác với nhân dan tất triển hoá chất, luyện kim… Một số ngành mang nặng tính chất sản xuất nhỏ xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới hợp với yêu cầu và khả năng cho quan hệ sản xuất mới phù hợp với cả các nước trên thế giới. + Tình hình xã hội còn nhiều vấn đề công nghiệp nhẹ đã được Xây dựng. ở nước ta: “Đẩy mạnh công nghiệp phép của từng chặng đường tính chất và trình độ phát triển của +Những phương hướng cơ bản Xây v.v… phải giải quyết Trong nông nghiệp, nhiều công trình 2.ý nghĩa của thành quả Xây dựng xã hoá xã hội chủ nghĩa, Xây dựng cơ -Từ nhận thức mới đúng đắn đó, đại lực lượng sản xuất. Tạo ra chuyển dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ c.Đánh giá tổng quát thuỷ lợi được Xây dựng đảm bảo hội XHCN từ 1954-1975 sỏ vật chất – kỹ thuật của xã hội hội Đại biểu toàn quíc lần thứ năm biến tốt về mặt xã hội… quốc. Từ những thành tựu và yếu kém ní tưới tiêu cho hàng chục vạn héc ta Khẳng định chủ trương đưa miền chủ nghĩa, đưa nền kinh tế nước ta của Dảng đã vạch ra chiến lược -Đại hội đề ra một h ệ thống giải 1Xây dựng Nhà nước xã hội chủ trên Đại hội đại biểu toàn quốc lần đất canh tác. Quá nửa số hợp tác xã Bắc tiến lên CNXH ngay sau khi từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lốn xã kinh tế –xã hội tổng hợp của chặng pháp về bố trí cơ cấu sản xuất, cơ nghĩa, Nhà nước của nhân dân dô thứ VIII của Đảng đã đánh giá tổng nông nghiệp đã được trang bị máy miền Bắc hoàn toàn giải phóng là hội chủ nghĩa. Ưu tiên phát triển đường trước mắt đến năm 1990. cấu đầu tư, về Xây dựng và củng cố nhân dân và vì nhân dân, lấy liên quát: móc nhỏ. Đã có những cố gắng bước phù hợp với yêu cầu phát triển của công nghiệp nặng một cách hợp lý -ĐạI hội xác định “Trong năm 1981- quan hệ sản xuất mới: về sử dụng minh giai cấp công nhân với giai cấp Một là: Công cuộc đổi mới 10 năm đầu trong việc áp dụng một số thành cách mạng miền Bắc và yêu cầu trên cơ sở phát triển nông nghiệp và 1985 và những năm 80, cần tập trung và cải tạo đúng đắn các thành phần nông dân và tầng lớp trí thức làm nên qua đã thu được nhiều thành tựu to ựu mới về khoa học – Kỹ thuật. phát triển chung của cách mạng cả công nghiệp nhẹ…” phát triển mạnh nông nghiệp coi kinh tế; về đổi mới cơ chế quản tảng, do Đảng cộng sản lãnh đạo. lớn. Những cố gắng nói trên đã tạo điều nước. Điều đó đã chứng minh tính -ý nghĩa lịch sử của Đại hội đại biểu trọng nông nghiệp là mặt trận hàng 2.Phát triển lực lượng sản xuất, lý… Hai là: Nước ta đã ra khỏi khủng kiện cho nông nghiệp những chuyển đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta toàn quốc lần thứ IV của Đảng là đầu đưa nông nghiệp một bước lớn -Đại hội nhấn mạnh việc thực hiện công nghiệp hoá đất nướcvv… hoảng kinh tế- xã hội . biến lớn: tăng năng suất và tăng vụ, trong việc đề ra và chỉ đạo đường Đại hội toàn thắng của sự nghiệp sản xuất lớn xhcn, ra sức đảy mạnh 3 chương trình mục tiêu: Lương 3.Phù hợp với sự phát triển của lực Ba là: Nhiệm vụ đề ra cho chặng đảm bảo lương thực, thực phẩm lỗi tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ giải phongs dân tộc. ĐạI hội thống sản xuất hàng tiêu dùng và tiếp tục thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và lượng sản xuất, thiết lạp từng bước đường đầu của thời kỳ quá độ là trong chiến tranh. chiênông nghiệp lược ở hai miền: nhất nước nhà và cả nước tiến lên xây dựng một só ngành công ngiệp hàng xuất khẩu: đó là cụ thể hoá nội quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp -Cơ cấu xã hội – giai cấp có sự thay cách mạng XHCN ở miền Bắc và chủ nghĩa xã hội. nặng quan trtrọng …Đó là nội dung dung chính của công nghiệp hoá xã từ thấp lên cao v.v… hoá đã cơ bản hoàn thành, cho phép đổi lớn. cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Câu 33: TRình bày quan điểm của chính của công nghiệp hoá xhcn hội chủ nghĩa trong chặng đường 4.Tiến hành cách mạng xã hội chủ chuyển sang thời kỳ mới, đẩy mạnh Các giai cấp bóc lột bị xoá bỏ. Giai Nam, nhằm thực hiện mục tiêu Đảng CSVN về công nghiệp hoá trong chặng đường trước mắt” đầu tiên của thời kỳ quá độ. nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá công nghiệp hoá hiện đại hoá đất cấp công nhân đã trở thành giai cấp chung đánh thắng đế quốc Mỹ xâm XHCN được thể hiện trong Nghị -Coi nông nghiệp là mặt trận hàng -ý nghĩa lịch sử của Đại hội VI: làm cho thế giới quan Mác – Lênin nước. nắm giữ quyền sở hữu tập thể tư lược, giải phóng miền Nam, hoàn quyết ĐạI hội đại biểu toàn quốc đầu không có nghĩa chỉ là tập trung Đại hội VI mở đầu công cuộc đổi và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Bốn là: con đương đi lên CNXH ở liệu sản xuất chủ yếu – ruộng đất. thành cách mạng dân tộc dân chủ lần thứ V( 1982) của Đảng. làm nông nghiệp chỉ bản thân nông mới về chủ nghĩa xã hội một cách giữ vững vị trí chủ đạo trong đời nước ta ngày càng xác định rõ hơn. Khối liên minh công nông được củng trên cả nước, thống nhất tổ quốc và -Công trình xã hội chủ nghĩa là quá nghiệp, tự nó không thể làm thay đổi sâu sắc toàn diện. sống tinh thần xã hội. Năm là: Xét trên tổng thể việc hoạch cố trên cơ sở mới. Tầng lơp trí thức đưa cả nước đi lên CHẹ NGHĩA Xã trình Xây dựng cơ sở vật chất kỹ bộ mặt của nó, vì nó không thể tự 5.Thực hiện chính sách đại đoàn kết định và thực hiện đường lối đổi mới XHCN được tăng cường. Xã hội HẫI. thuật của CHẹ NGHĩA Xã HẫI, tạo trang bị kỹ thuật cho mình được. Câu 35: Nêu những đặc trưng cơ dân tộc… những năm qua về cơ bản là đúng miền Bắc trở thành xã hội của Câu 32: Trình bày nội dung cơ ra điều kiện cơ bản cho CHẹ Mặt khác nông ngiệp muốn thực sự bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt 6.Xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo đắn, đúng định hướng xã hội chủ những người lao động bình đẳng. bản đường lỗi cách mạng XHCN NGHĩA Xã HẫI thắng lợi. trở thành cơ sở cho sự phát triển Nam và phương hướng cơ bản chỉ vệ tổ quốc là hia nhiệm vụ chiến nghĩa. Các thành phần dân tộc chung sống do Đại hội đại biểu toàn quốc lần -Đảng ta sớm đặt ravà luôn luôn coi công nghiệp thì nó phải là một nền đạo quá trình Xây dựng và bảo vệ lược của cách mạng Việt Nam. Câu 37- Trình bày bài học chủ yếu trên tinh thần đoàn kết, hoà hợp dân thứ IV của Đảng Cộng sản Việt công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa là nông nghiệp sản xuất lớn. tổ quôc trong : “Cương lĩnh Xây 7.Xây dựng Đảng trong sạch, vững của đại hội đại biểu toàn quốc tộc vì sự nghiệp Xây dựng và bảo Nam (12/1976) đề ra. nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá Câu 34: Trình bày nội dung cơ dựng đất nước trong thời kỳ quá mạnh vv… lần thứ VIII của Đảng cộng sản vệ chủ nghĩa xã hội. Sự nhất trí về a.Hoàn cảnh lịch sử. độ. Tuy nhiên quan điểm, nội dung bản đường lối đổi mới do đại hội độ lên chủ nghĩa xã hội” do Đại ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn Việt Nam tổng kết. Mục tiêu đến chính trị và tinh thần trong xã hội Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu bước đi vv… Công nghiệp hoá xã đại biểu toàn quốc lần thứ VI của hội đại biểu toàn quốc lần thứ quốc lần thứ VII, “Đại hội trí tuệ năm 2020 và nhiệm vụ mục tiêu ngày càng được củng cố. nước thắng lợi vĩ đại, nước nhà hội chủ nghĩa thì dần dần được điều Đảng đề ra. VII của Đảng đề ra. đổi mới, dân chủ, kỷ cương và đoàn chủ yếu 1006-2000. -Sự nghiệp giáo dục, văn oá, y tế nhanh chóng thống nhất về mặt Nhà chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp với a.Hoàn cảnh lịch sử 1.Hoàn cảnh lịch sử kết”. + Những bài học chủ yếu. phát triển nhanh. nước, theo định hướng đã lựa chọn điều kiện trong nước và quốc tế. Về quốc tế: Trong 5 năm 1981-1985 -Về quốc tế: Tình hình quốc tế có Câu 36: Trình bày những thành Đại hội đại biểu toàn quốc lần tứ Tính đến đầu năm 1975 cứ 3 người từ trước. Đảng chủ trương đưa cả -Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhân dân ta tiếp tục nhận được sự nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tựu đạt được sau 10 năm thực VIII của Đảng cộng sản Việt Nam có 1 người đi học. Đội ngũ cán bộ nước bước vào thời kỳ quá độ tiến III của đảng đã xác định công nghiệp giúp đỡ to lớn và sựk hợp tác nhiều cuộc khủng hoảng toàn diện trong hiện chủ trương đổi mới của tổng kết chặn đường 10 năm đổi khoa học, kỹ thuật và cán bộ quản lý lên Xây dựng chủ nghĩa xã hội, có hoá xã hội chủ nghĩa ở nước ta: “… mặt của Liên Xô (cũ) và các nước hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa Đảng. mới ( 1986 –1996) đã rút ra một bài có trình độ trên đại học, đại học, những thuận lợi và khó khăn to lớn: CNH XHCN cân đối và hiện đại kếp đã dẫn đến sự tan rã và sụp đổ tại -Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xhcn anh em khác vv… học chủ yếu: trung học chuyên nghiệp hơn43 vạn -Những thuận lợi và khó khăn cơ hợp công nghiệp với nông nghiệp và Về trong nước: Thực trạng xã hội nhiều nước Đông Âu. VIII của đảng (1996) đánh giá những 1.Giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc người, tăng 19 lần so với năm 1960. bản: lấy công nghiệp nặng làm nền tảng, nước ta đang ở trong tình trạng -Về trong nước: Sau 4 năm thực thành tựu đạt được sau 10 năm thực và chủ nghĩa xã hội trong quá trình Mạng lưới y tế được mở rộng, số +Những thuận lợi cơ bản: Nước nhà ưu tiên phát triển công nghiệp khủng hoàng kinh tế xã hội vv… hiện đường lối đổi mới của Đảng, hiện chủ trưong đổi mới của Đảng. đổi mới, nắm vững hai nhiệm vụ bác sĩ, y sĩ tăng 13,4 lần so với năm hoàn toàn độc lập thống nhất. Nhân nặngmột cách hợp lý, đồng thời ra b.Nội dung cơ bản đường lối mới do tình hình kinh tế – xã hội đã có a-Những thành tựu chiến lược Xây dựng và bảo vệ tổ dân có tinh thần tự lập tự cường, lao sức phát triển nông nghiệp và công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ những chuyển biến đáng kể, song 1-Đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh 1960. quốc. Kiên trì chủ nghĩa Mác –Lênin -Trong những năm chiến tranh, sản động cần cù, thông minh sáng nghiệp nhẹ nhằm biến nước ta từ VI của Đảng nhìn chung đất nước chưa ra hỏi tế , hoàn thành vượt mức nhiều chỉ và tư tưởng HCM. xuất vẫn được duy trì, có mặt tiếp tạo.v.v… một nược nông nghiệp lạc hậu thành -Xuất phát từ thực trạng tình hình khủng hoảng kinh tế – xã hội. tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm: 2.Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi tục phát triển. Những nhu cầu thiết +Những khó khăn to lớn: Nền kinh một nước công nghiệp hiện đại”. Xây dựng chủ nghĩa xã hội với 2.Những nội dung chủ yếu mà Đại Trong 5 năm(1991- 1995), nhịp đọ mới kinh tế với đổi mới chính trị. yếu về đời sống của nhân dân được tế nước ta còn phổ biến là sản xuất -Quá trình thực hiện đường lối công nhiều khó khăn và tồn tại, Đảng ta hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII tăng bình quân hàng năm về tổng ản Lờy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đảm bảo. Đói rách, dịch bệnh không nhỏ. Đất nước trải qua hàng chục nghiệp hoá XHCN do đại hội đại đã rút thêm được những kết luận (6/1991) của Đảng CSVN đã xác phâm trong nước ( GĐP) đạt 8,2% đồng thời từng bước đổi mới chính xảy ra, an ninh, chính trị và trật tự xã năm chiến tranh tàn phá, hậu quả để biểu toàn quốc lần thứ III của đảng mới đúng đắn là từ sản xuất nhỏ đi định: ( kế hoạch là 5,5% - 6,5%). Về sản trị. hội được giữ vững. Tuy mức sông lại rất nặng nề v.v… đề ra, đến hội nghị BCHTW lần thứ lên nhất thiết không thể chủ quan, -Kiên trì con đường xã hội chủ xuất công nghiệp là13,3% sản xuất 3.Xây dựng nền kinh tế hàng hoá còn thấp và có nhiều khó khăn, b.Nội dung cơ bản của đường lối 19 (3/1971) của Đảng đã được bổ nóng vội, đốt cháy giai đoạn mà phải hàng nông nghiệp 4,5%…bắt đầu có nghĩa. nhiều thành phần vận hành theo cơ nhưng mọi người đều vững lòng tin cách mạng xã hội chủ nghĩa do Đại sung và phát triển thiêm. Ưu tiên phát trải qua nhiều bước quá độ… Từ -Trong “Cương lĩnh Xây dựng” đất tích luỹ tư nội bộ nền kinh tế. Lạm chế thị trường đi đôi với tăng cường và tham gia tích cực vào sự nghiệp hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV triển công nghiệp nặng một ách hợp kết luận quan trọng đó. ĐạI hội VI nước trong thời kỳ quá độ lên chủ pháp từ mức67,1% năm 1991 giảm vai trò quản lý của Nhà nước theo Xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã (1976) của Đảng Cộng sản Việt lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp đề ra chủ trương cần phải đổi mới nghĩa xã hội” do Đại hội đại biểu xuống còn 12,7% năm 1995. định hướng XHCN. Tăng trưởng hội. Nam đề ra: và công nghiệp nhẹ… toàn diện và sâu sắc trong đường lối toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã 2-Tạo được một chuyển biến tích kinh tế gắn liền với công băng xã -Đứng vững và đánh thắng hai cuộc -Đường lối chung của cách mạng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời nêu ra đặc trưng và phương hướng cực về mặt xã hội . hội. Giữ gìn và phát huy bản sắc dân chiến tranh phá hoại bằng phương XHCN trong giai đoạn mới ở nước IV (1976) của Đảng đề ra đường lối kỳ quá độ ở nước ta. Xây dựng xã hội chủ nghĩa. 3-Giữ vững ổn định chính trị, củng tộc, bảo vệ môi trường sinh thái. tiện chiến tranh hiện đại nhất của ta : “Nắm vững chuyên chính vô sản, Xây dựng nền kinh tế XHCN ở -ĐạI hội xác định nhiệm vụ bao +Đặc trưng xã hội chủ nghĩa mà cố quốc phòng an ninh. 4.Mở rộng và tăng cường khối đại đế quốc Mỹ (mà tiêu biểu là chiến phát huy quyền làm chủ tập thể của nước ta là “Đẩy mạnh công nghiệp trùm, mục tiêu tổng quát của những nhân dân ta Xây dựng: Do nhân dân 4-Thực hiện có kết quả một số đổi đoàn kết toàn dân, phát huy sức công đập tan cuộc tập kích chiến nhân dân lao động, tiến hành đồng hoá XHCN Xây dựng cơ sở vật chất năm còn lại của chặng đường đầu lao động làm chủ. Có nền kinh tế mới quan trọng về hệ thô ngs chính mạnh của dân tộc. lược bằng B.52 cảu Mỹ cuối năm thời 3 cuộc cách mạng, cách mạng của CNXH…Ưu tiên phát triển công tiên là ổn định mọi mặt tình hình phát triển cao, dựa trên lực lượng trị. 5.Mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ 1972). Thực hiện xuất sắc vai trò về quan hệ sản xuất, cách mạng nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ kinh tế xã hội, tiếp tục Xây dựng sản xuất hiện đại, chế độ công hữu 5-Phát triển mạnh mẽ quan hệ đối sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ của hậu phương lớn đối với tiền tuyến khoa học – kỹ thuật, cách mạng tư sở phát triển nông nghiệp và công những tiền đề để cần thiết cho việc về các tư liệu sản xuất chủ yếu. Có ngoại, phá thế bao vây, cấm vận, Nhân dân thế giới, kết hợp sức lớn, đóng góp sức người, sức của tưởng và văn hoá, trong đó cách nghiệp nhẹ …” đầy mạnh công nghiệp hoá xã hội nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản www.ebookvcu.com
  7. Ebook.VCU – www.ebookvcu.com mạnh của dân tộc với sức mạnh của phóng dân tộc và giả phóng giai cấp -Đường lối gương cao ngọn cờ độc -Sức mạnh của dân tộc là chính -Trong thời kỳ cả nước Xây dựng thời đại. trong thời đại mới. lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của quyền thuộc về nhân dân, dân tộc ta CNXH từ năm 1975 đến năm 1985 6.Tăng cường vai trò lãnh đạo của Cơ sở thực tiễn: Yêu cầu khách quan Đảng mở ra khả năng thực hiện là một dân tộc anh hùng, có ý chí đất nước ta còn nhiều khó khăn. Xét Đảng, coi Xây dựng Đẩng là nhiệm của lịch sử dân tộc và thời đại trong đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc vươn lên mãnh liệt,nhân dân ta có đến nguyên nhân, về mặt chủ quan, vụ then trốt. quá trình đấu tranh giải quyết yêu tế. lòng yêu nước nồng nàn, cần cù lao Đảng ta tự kiểm điểm là đã phạm +Mục tiêu dến năm 2020, nhiệm vụ cầu đó. 1.Cơ sở của bài học. động và sáng tạo … những si lầm khuyết điểm, đặc biệt tổng quát đến năm 2000, nhiệm vụ b.Nội dung của bài học: -Cở sở lý luậncủa bài học này là chủ c.Để tăng cường đoàn kết dân tộc là trong việc xác định chủ trương mục tiêu chủ yếu ( 1996- 2000). 1-Nắm vững ngọn cờ độc lập dân nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng HCM và đoàn kết quốc tế kinh nghiệm lịch đường lối và cả công tác Xây dựng 1.Mục tiêu đến năm 2020. tộc và CNXH trong thời kỳ cả nước về mối quan hệ gắn bó giữa đoàn sử cho thấy: Đảng. Mục tiêu của công nghiệp hoá, hiện tiến hành cách mạng dân tộc 7dân kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. -Muốn thựchiện đoàn kết dân tộc -Đại hội đại biểu toàn quóc lần thứ đại hoá là Xây dựng nước ta thành chủ nhân dân (1930-1954) -Cơ sở thực tiễn của bài học là phải luôn luôn đứng vững trên lập VI (1986) của Đảng đã nggiêm khắc một nước công nghiệp, cơ sở vật -vấn đề dân tộc bao giờ cũng mang truyền thống dân tộc và thực tiễn trường của giai cấp vô sản – giai chỉ ra những thiếu sót và đề ra chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tính giai cấp . Môi giai cấp đều có cách mạng Việt Nam . cấp tiêu biểu cho lợi ích giai cấp. nhiệm vụ cấp bách là phải chỉnh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, quan điểm riêng về vấn đề dân tộc. -Đoàn kết dân tộc là sức mạnh quaết -Phải luôn luôn tôn trọng nguyên tắc đốn, đổi mới Đảng, nâng cao vai trò phù hợp với trình độ phát triển của -Các phong trào yêu nước chống định sự sinh tồn của từng dân tộc. “lấy dân làm gốc” coi sự nghiệp lãnh đạo của Đảng ngang tầm với lực lượng sản xuất, đời sống vật thực dân pháp trước khi Đảng Cộng -Đoàn kết quốc tế là nhân tố tăng cách mạng là của dân và vì dân, thực nhiệm vụ lịch sử, coi đó là nhiệm vụ chất và tinh thần cao, quốc phòng an sản Việt Nam ra đời đều thất bại. thêm sức mạnh của từng dân tộc, hiện dân chủ XHCN trên các lĩnh hàng đầu và thường xuyên trong ninh vững chắc, dân giàu, nước -Chính cương vắn tắt và sách lược thươòng xuyên chi phối thành bại vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã công tác Xây dựng Đảng hiện nay. mạnh xã hội công bằng văn minh. Ra vắn tắt của Đảng (3/2/ 1930) đã xác của cách mạng từng bước trong thời hội, xem đây vừa là mục tiêu vừa là -Điều quan trọng trước hết là Đảng sức phấn đấu nước ta thành một định đường lối cách mạng Việt Nam đại ngày nay. động lực của cách mạng XHCN, là phải đổi mới tư duy, nâng cao trình nước công nghiệp. là phải trải qua hai giai đoạn: 2.Nội dung bài học, cơ sở vững chắc để Xây dựng khối độ trí tuệ của Đảng lên một bước 2-Nhiệm vụ tổng quát đến năm *cách mạng dân tộc và dân chủ nhân a-Thời kỳ cách mạng dân tộc dân đoàn kết dân tộc, tạo tiền đề cho phát triển mới, Đảng cần coi trọng chủ việc đoàn kết quốc tế. việc nắm vững và vận dụng sáng 2000. dân Nhiệm vụ của Nhân dân ta là tập *cách mạng XHCN bỏ qua giai đạon Ngay từ khi thành lập, trong cương -Phải nêu cao ý thức tự lực, tự tạo nhữn luận điểm cơ bản của chủ trung mọi lực lượng, tranh thủ thời phát triển của chế độ tư bản chủ lĩnh đầu tiên của Đảng đã chỉ rõ việc cường, tinh thần độc lập tự chủ của nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hò cơ, vượt qua thử thách, đẩy mạnh liên kết với các dân tộc bị áp bức và nhân dân ta, đồng thời ra sức tranh Chí Minh, kiên trì định hướng nghĩa công cuộc đổi mới một cách toàn ở giai đoạn cách mạng dân tộc dân quần chungs vô sản trên thế giới thủ sự đoàn kết và hợp tác, giúp đỡ XHCN. diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển chủ nhân dân, trong khi tập tung sức nhất là giai cấp vô sản Pháp, là một quốc tế đối với sự nghiệp cách kinh tế nhiều thành phần, vận hành người , sức của để hoàn thành trong những nhiệm vụ cốt yếu của mạng của nhân dân ta. cơ chế thị trường có sự quản lý của nhiệm vụ chống đề quốc và chống cách mạng Việt Nam. Câu 40: Tại sao sự lãnh đạo của Nhà nước theo định hướng xã hội phong kiến, Đảng vẫn không quên -cách mạng thàng tám năm 1945 là Đảng cộng sản Việt Nam là nhân chủ nghĩa , phấn đấu đạt và vượt tuyên truyền phương hướng tiến lên kết qảu của việc thực hiện khối tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi mục tiêu đề ra trong chiến lược phát đoàn kếttoàn dân vì nhiệm vụ tối cao của cách mạng Việt Nam? CNXH. triển và ổn định kinh tế phát triển xã 1.Nắm vững ngọn cờ độc lập của giải phóng dân tộc giành chính -Sự lãnh đạo của chính Đảng cách hội đến năm 2000, tăng trưởng kinh dân tộc và CNXH trong thời kỳ cả quyền về tay nhân dân. Lúc đó cách mạng của giai cấp vô sản là nhân tố tế nhanh, hiệu quả và bền vững, đi nước tiến hành đồng thời hai chiến mạng thế giới chưa có điều kiện đảm bảo thắng lợi của cách mạng đôi với giải quyết những vấn đề bức lược cách mạng. giúp đỡ trực tiếp Việt Nam,nhưng vô sản trong thời đại mới. Đó là một súc về xã hội , đảm bảo an ninh -Xuất phát từ tình hình đặc điểm Đảng đã kịp thời tranh thủbối cảnh nguyên lý đến nay vẫn hoàn toàn quốc phòng, cải thiện đời sống của thực tiễn cách mạng Việt Nam Đại quốc tế thuận lợi, trong đó có thanứg đúng. nhân dân, nâng cao tích lỹu từ nội bộ hội đại biểu toàn quốc lần thứ III lợi của nhân dân Liên Xô đánh bại 1.Đảng là đại biểu trung thành và nền kinh tế, tạo tiền đề vững chắc của Đảng (9/1960) đã quyết định bọn phát xít Nhật ở châu á để phát đầy đủ lợi ích sống còn và nguyện co bước phát triển cao hơn vào đầu đường lối cách mạng chung của cả động cuộc Tổng khởi nghĩa. vọng chân chính của giai cấp công thế kỷ sau. nước. Trong cuộc kháng chiến chống thực nhân, của nhân dân lao động và của 3-Nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu *Tiến hành cách mạng XHCN ở dân Pháp và kháng chiến chống đế cả dân tộc Việt Nam. miền bắc. quốc Mỹ, chiến tranh nhân dân đã 2.Đảng luôn luôn quán triệt trong (1996-2000) Tập trung sức cho mục tiêu phát *Giải phóng miền nam thực hiện phát triển ở đỉnh cao, đã huy động mọi hoạt động của mình quan điểm: triển đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế thống nhất nước nhà, hoàn thành độc được sức mạnh vĩ đại của khối đoàn sự nghiệp cách mạng là của nhân trung bình hàng năm tù 9-10%; đến lập dân chủ trong cả nước. kết toàn dân với khẩu hiệu “Thà hy dân, do nhân dân và vì nhân dân, phải năm 2000GDP bình quân đầu người Lý luận cũng như thực tiễn chứng sinh tất cả, nhất định không chịu mất lấy dân làm gốc. gấp đội năm 1990. Tốc độ tăng giá minh đường lối – tiền hành đồng nước” và khẩu hiệu “không có gì 3.Đảng biết nắm vững và vận dụng trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp thời hai chiến lược cách mạng khác quý hơn độc lập tự do” của Chủ tịch sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và bình quân hàng năm từ 4,5-5%, công nhau ở hai miền là đúng đắn. Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh để định ra nghiệp từ 14-15%, dịch vụ từ 12- 3-Nắm vững ngọn cờ độc lập dân Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến đường lối, chủ trương độc lập, tự tộc và CNXH trong thời kỳ cả nước đó không chỉ là kết quả của sự kết chủ đúng đắn. 13%. -Đến năm 2000, tỷ trọng của công quá độ nên CNXH. hợp sức mạnh dân tộc, với sức -Cuộc đổ vỡ và thất bại ở Liên Xô nghiệp và Xây dựng chiếm khoảng độc lập dân tộc là mục tiêu của cách mạnh thời đại, mà thời điểm nổi bật và một số nước XHCN ở Đông Âu 34-35% GDP, nong, lâm, ngư nghiệp mạng giải phóng dân tộc , là tiền đề nhất của sự kết hợp đó là trong cuộc cho ta thấy rằng, để thủ tiêu xã hội, chiếm khoảng19-20%, dịch vụ và điều kiện để Xây dựng CNXH. kháng chiến chống Mỹ cứu nước. xã hội chủ nghĩa các thế lực đế quốc chiếm từ 45-46%. CNXH là đảm bảo chắc chắn và bền b.Thời kỳ cách mạng XHCN thù địch chỉ cần tấn công vào các -Tăng nhanh khả năngvà tiềm lực tài vững cho nền độc lập của dân tộc. Trong sự nghiệp Xây dựng CNXH và Đảng cộng sản và công nhân, làm vô chính của đất nước, lành mạnh hoá c-ý nghĩa và bài học. bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, hiệu hoá hoặc tan rã từ bên trong các nghành tài chính quốc gia. đây là bài học xuyên suốt toàn bộ quá vấn đề tăng cường đoàn kết dân tộc đảng cộng sản đang cầm quyền. -Mở rộng và nâng cao hiệu quản trình cách mạng Việt Nam là một và đoàn kết quốc tế, kết hợp sức -cách mạng tháng 8/1945, kháng kinh tế đối ngoại. trong những cội nguồn thắng lợi mà mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại chiến chống thực dân Pháp và kháng -Giải quyết một số vấn đề xã hội . nhân dân ta đã giành được từ khi có luôn là nhân tố cực kỳ quan trọng, chiến chống đế quốc Mỹ thắng lợi -Bảo vệ vững chắc độc lập chủ sự lạnh đạo của Đảng. nhất là trong tình hình cách mạng là nhờ Đảng ta đã đề ra đường lói quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh Câu 39- Trình bày nội dung, ý nước ta hiện nay. cách mạng dân tộc dân chủ đungs Tổ quốc. nghĩa của bài học kinh nghiệm -Sức mạnh của thời đại trong giai đắn, có sự chỉ đạo chiến lược và Câu 38: Trình bày bài học nắm tăng cường đoàn krết dân tộc và đoạn hiện nay là sức mạnh của quy sách lược sắc bén vv… vững ngọn cờ độc lập dân tộc và đoàn kết quốc tế. luật tiến hoá lịch sử, là cuộc cách -Các yếu tố nói trên đã đảm bảo cho chủ nghĩa xã hội. -Đây là nhân tố rất quan trọng quyết mạng khoa học và công nghệ hiện Đảng ta luôn luôn giữ vững vai trò là a-Cơ sở của bài học. định thành công của cách mạng nước đại, là xu thế quốc tế hoá đời sống người lãnh đạo cm, được quần Cơ sở lý luận: Chủ nghĩa Mác-Lênin kinh tế thế giới… chúng tin cậy và một lòng theo ta. và tư tưởng HCM về cách mạng giải Đảng. www.ebookvcu.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản