Hướng dẫn số 111/HD-TY-KD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
94
lượt xem
9
download

Hướng dẫn số 111/HD-TY-KD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn số 111/HD-TY-KD các yêu cầu về vệ sinh thú y trong hoạt động bảo quản, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ sản phẩm động vật nhập khẩu và phân công trách nhiệm quản lý do Cục Thú y ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 111/HD-TY-KD

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p – T do – H nh phúc C C THÚ Y -------------- ------- S : 111/HD-TY-KD Hà N i, ngày 28 tháng 01 năm 2008 HƯ NG D N CÁC YÊU C U V V SINH THÚ Y TRONG HO T NG B O QU N, V N CHUY N, MUA BÁN, TIÊU TH S N PH M NG V T NH P KH U VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M QU N LÝ Căn c : Pháp l nh Thú y ngày 29/4/2004 và Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m ngày 26/7/2003 và Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 07/9/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Ngh nh s 89/2006/N -CP ngày 30/8/2006 c a Chính ph v nhãn hàng hóa; Quy t nh s 89/2003/Q -BNN ngày 4/9/2003 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a C c Thú y; Quy t nh s 15/2006/Q -BNN ngày 8/3/2006 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT ban hành Quy nh v quy trình, th t c ki m d ch ng v t, s n ph m ng v t; Quy t nh s 67/1999/Q -BNN-TY ngày 20/4/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT ban hành Quy nh v i u ki n và ki m tra v sinh thú y i v i cơ s ch bi n, kinh doanh s n ph m ng v t; Quy t nh s 48/2004/Q -BNN ngày 11/10/2004 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT v vi c ban hành Tiêu chu n v th t l n l nh ông xu t kh u; Quy t nh s 39/2005/Q -BYT ngày 28 tháng 11 năm 2005 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy nh v các i u ki n v sinh chung i v i cơ s s n xu t th c ph m; Tiêu chu n Vi t Nam TCVN 7047:2002 Th t l nh ông – Quy nh k thu t; góp ph n ngăn ch n d ch b nh gia súc, gia c m lây nhi m t nư c ngoài và b o m v sinh an toàn th c ph m, b o v s c kh e ngư i tiêu dùng, C c Thú y hư ng d n th c hi n các yêu c u v v sinh thú y trong ho t ng b o qu n, sơ ch , v n chuy n, mua bán, tiêu th s n ph m ng v t nh p kh u trên th trư ng và phân công trách nhi m qu n lý như sau: I. YÊU C U V V SINH THÚ Y TRONG B O QU N, CHIA NH , ÓNG GÓI L I (SAU ÂY G I LÀ SƠ CH ), V N CHUY N, MUA BÁN S N PH M NG V T NH P KH U 1. Yêu c u i v i nơi b o qu n s n ph m ng v t nh p kh u: - Kho b o qu n s n phNm ng v t ph i là kho l nh chuyên dùng b o qu n th c phNm, có thi t b làm l nh, ánh sáng, Nm, lưu thông không khí áp ng yêu c u b o qu n phù h p v i t ng lo i s n phNm, có thi t b , phương ti n ki m tra, ghi chép các ch tiêu này. Nhi t kho b o qu n ph i t t i thi u – 180C; - Thu n ti n cho vi c x p d , v sinh, kh trùng, tiêu c và không làm nhi m bNn ho c làm gi m ch t lư ng s n phNm; - S n phNm ng v t ph i ư c t trên các k , giá ư c làm b ng v t li u b n, không th m nư c, không b nh hư ng c a hóa ch t tiêu c kh trùng. S n phNm ư c s p x p cách sàn kho t i thi u 0,3m, cách tư ng 0,5 m, kho ng cách gi a các kh i hàng t i thi u 0,3 m b o m lưu thông không khí, t o l nh ng u cho s n phNm các v trí khác nhau;
  2. - Không b o qu n chung các lo i s n phNm có th tác ng l n nhau gây nhi m bNn ho c làm thay i b n ch t c a s n phNm v c m quan, mùi …; - i v i nh ng lô hàng ang trong th i gian cách ly làm th t c ki m d ch nh p khNu, h i quan, ph i ư c b o qu n kho riêng bi t v i nh ng lô hàng ã ư c c p Gi y ch ng nh n ki m d ch nh p khNu trư c ó ho c gi nguyên tr ng trong các container l nh v n chuy n t c ng v cho n khi ư c c p gi y ch ng nh n ki m d ch nh p khNu m i ư c nh p vào kho chung. Trư ng h p s d ng kho chung, ph i b trí khu v c riêng bi t và có bi n pháp ánh d u, tránh l n l n v i hàng hóa ã ư c phép nh p khNu. 2. Yêu c u i v i cơ s sơ ch s n ph m ng v t ông l nh: 2.1. V thi t k , b trí nhà xư ng: - Khu v c s n xu t, sơ ch ph i ư c thi t k , b trí các công o n theo nguyên t c m t chi u t ti p nh n nguyên li u u vào, rã ông, chia nh , óng gói, xu t bán tránh nhi m bNn; - Nhà xư ng ph i có trang b thi t b làm mát, b o m nhi t phòng t 80C – 120C; có h th ng thông gió phòng ng a, h n ch nguy cơ ô nhi m th c phNm do không khí hay hơi nư c ngưng t , ư c thi t k an toàn, d b o dư ng, ki m tra; có lư i ngăn không cho côn trùng xâm nh p. Hư ng c a h th ng thông gió ph i b o m gió không ư c th i t khu v c nhi m bNn sang khu v c s ch. H th ng chi u sáng ph i là ánh sáng tr ng, b o m cư ng t i thi u 200 lux; - Tư ng nhà ph i ư c lát g ch men tr ng, chi u cao t i thi u 2 m, các góc tư ng có cong tránh óng c n bNn, thu n ti n cho vi c làm v sinh, kh trùng. N n sàn nhà ph i ư c làm b ng v t li u b n, b m t ph ng không th m nư c, không trơn, d c r a và có nghiêng thích h p b o m thoát nư c t t. Các c a ra vào ph i nh n, không th m nư c, trư c c a ph i có h nư c sát trùng; - Trong khu v c s n xu t ph i b trí b n, vòi nư c r a tay và d ng c v trí thu n ti n. B trí khu v c thay trang ph c b o h g n khu v c s n xu t. 2.2. V v t d ng, thi t b : - Các thi t b , d ng c dùng trong vi c pha lóc ho c rã ông, chia nh s n phNm ng v t ph i ư c làm b ng v t li u không r ; ư c b trí dùng riêng cho t ng công o n; ư c v sinh, kh trùng trư c và sau ca s n xu t; - Các khâu c a quy trình rã ông, chia nh , óng gói s n phNm ng v t ph i ư c th c hi n trên bàn cao cách m t t t i thi u 0,8m, có b m t ph ng, nh n và ph i ư c làm b ng v t li u không r , không th m nư c, không thôi màu, không b t mùi, không có ch t c h i nh hư ng n ch t lư ng s n phNm, d làm v sinh, kh trùng và không b nh hư ng c a hóa ch t tiêu c, kh trùng; Ph i có d ng c riêng ch a ng các lo i ph phNm ho c s n phNm ng v t không tiêu chuNn v sinh thú y. 2.3. V v sinh thú y s n ph m ng v t ông l nh nh p kh u, sơ ch : - S n phNm ng v t ông l nh nh p khNu khi ưa ra lưu thông, tiêu th trên th trư ng ph i có nhãn hàng hóa theo quy nh c a pháp lu t; ư c cơ quan ki m d ch ng v t xu t nh p khNu có thNm quy n c p gi y ch ng nh n ki m d ch nh p khNu và ghi th i gian gi y có giá tr 30 ngày k t ngày c p gi y (M u 23) và Chi c c Thú y t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là Chi c c Thú y c p t nh) c p gi y Ch ng nh n ki m d ch v n chuy n, tiêu th trong nư c (m u 13 ho c 15); - i v i s n phNm ng v t ông l nh nh p khNu ư c chia nh , óng gói l i khi lưu thông trên th trư ng ph i có tem ki m tra v sinh thú y c a Chi c c Thú y s t i và nhãn hàng hóa theo quy nh c a pháp lu t;
  3. - Vi c rã ông s n phNm chia nh óng gói l i ph i th c hi n b ng nh ng bi n pháp k thu t, nhi t phù h p, không làm bi n i ch t lư ng s n phNm. Không ư c rã ông s n phNm b ng cách ngâm vào nư c. S n phNm rã ông, óng gói l i có h n s d ng trong ngày. Không ư c ưa vào c p ông tr l i nh ng s n phNm ã rã ông; - Trư ng h p s n phNm ng v t ã qua chi u x , trên nhãn hàng hóa ph i có dòng ch “Th c phNm chi u x ” ho c dán nhãn hi u nh n bi t th c phNm chi u x theo quy nh t i Quy t nh s 3616/2004/Q -BYT ngày 14/10/2004 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành quy nh v sinh an toàn i v i th c phNm b o qu n b ng phương pháp chi u x . 3. Yêu c u i v i phương ti n v n chuy n s n ph m ng v t ông l nh nh p kh u: - Phương ti n v n chuy n s n phNm ng v t ph i là phương ti n chuyên dùng, có thi t b làm l nh b o m nhi t b o qu n phù h p v i t ng lo i s n phNm, c th như sau: + Trư ng h p v n chuy n n kho b o qu n ho c n cơ s sơ ch : nhi t b o qu n trong su t quá trình v n chuy n ph i t t -180C n -220C; + Trư ng h p v n chuy n n nơi mua bán: nhi t b o qu n trong su t quá trình v n chuy n ph i b o m theo úng hư ng d n c a nhà s n xu t ư c ghi trên nhãn hàng hóa, t i thi u ph i t t 00C n 40C. - Không v n chuy n chung v i các lo i hàng hóa, s n phNm khác làm nh hư ng n ch t lư ng s n phNm. 4. Yêu c u trong mua bán s n ph m ng v t nh p kh u: S n phNm ng v t ông l nh ch ư c bán t i nh ng nơi áp ng các yêu c u sau: - a i m kinh doanh n nh, có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; - S n phNm ng v t ông l nh ã ư c óng gói, ghi nhãn hàng hóa th c phNm theo quy nh, còn th i h n s d ng và có tem v sinh thú y, gi y ch ng nh n ki m d ch s n phNm ng v t c a cơ quan thú y nơi xu t; - Có i u ki n b o qu n l nh; nhi t b o qu n trong su t quá trình kinh doanh ph i b o m nhi t b o qu n ghi trên nhãn hàng hóa th c phNm theo hư ng d n c a nhà s n xu t; - S n phNm ng v t ông l nh chưa ưa ra bày bán ph i ư c b o qu n trong các t , kho l nh m b o nhi t b o qu n, áp ng yêu c u kh i lư ng hàng b o qu n; II. TRÁCH NHI M QU N LÝ NHÀ NƯ C V THÚ Y I V I HO T NG KINH DOANH B O QU N, SƠ CH , V N CHUY N, MUA BÁN S N PH M NG V T ÔNG L NH NH P KH U: 1. Cơ quan ki m d ch ng v t c a kh u: - Th c hi n th t c ki m d ch i v i s n phNm ng v t ông l nh nh p khNu theo quy nh; - C p Gi y ch ng nh n ki m d ch s n phNm ng v t nh p khNu v khu cách ly ki m d ch (M u 19) cho lô hàng v n chuy n t c a khNu v kho b o qu n ã ư c Cơ quan Thú y vùng ki m tra, ch p thu n theo dõi. ng th i, thông báo cho Chi c c Thú y c p t nh có liên quan ph i h p giám sát; - Sau khi ki m d ch, n u s n phNm ng v t không tiêu chuNn v sinh thú y, cơ quan ki m d ch ng v t c a khNu ti n hành x lý v sinh thú y lô hàng. Trư ng h p s n phNm bu c chuy n m c ích s d ng khác (làm th c ăn chăn nuôi, làm th c ăn cho cá s u …) ho c sau khi x lý ư c s d ng làm
  4. th c phNm cho ngư i, Cơ quan ki m d ch ng v t c a khNu thông báo Chi c c Thú y nơi có kho b o qu n ti p t c theo dõi, ki m tra; - L p s ghi chép vi c th c hi n ki m d ch nh p khNu i v i t ng lô hàng: S th t ; tên t ch c, cá nhân nh p khNu; gi y ăng ký ki m d ch; b n khai ki m d ch s n phNm ng v t; gi y ch ng nh n ki m d ch v n chuy n s n phNm ng v t v khu cách ly; a i m cho cách ly b o qu n lô hàng; biên b n ki m tra và l y m u xét nghi m; s m u ã l y xét nghi m; k t qu xét nghi m lô hàng; gi y ch ng nh n ki m d ch s n phNm ng v t nh p khNu; quy t nh x lý lô hàng không tiêu chuNn v sinh thú y và bi n pháp x lý lô hàng không tiêu chuNn v sinh thú y (n u có); … 2. Cơ quan Thú y vùng: - Ki m tra i u ki n v sinh thú y các kho l nh b o qu n s n phNm ng v t nh p khNu k c kho l nh c a các công ty có v n u tư nư c ngoài kinh doanh kho l nh b o qu n th c phNm và c p gi y ch ng nh n i u ki n v sinh thú y. L p s ghi chép vi c th c hi n ki m tra i u ki n v sinh thú y các kho l nh b o qu n s n phNm ng v t nh p khNu: S th t ; tên t ch c, cá nhân có kho l nh b o qu n s n phNm ng v t nh p khNu; gi y ăng ký ki m tra i u ki n v sinh thú y kho b o qu n; biên b n ki m tra i u ki n v sinh thú y kho b o qu n; phi u báo k t qu ki m tra các ch tiêu v sinh thú y kho b o qu n; gi y ch ng nh n i u ki n v sinh thú y; …; - Thông báo n các Chi c c Thú y có liên quan danh sách các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c nh p khNu s n phNm ng v t thu c trên a bàn qu n lý và danh sách các kho b o qu n t yêu c u, ư c phép ưa s n phNm ng v t nh p khNu v b o qu n h tr tuyên truy n và theo dõi, giám sát; - Khi có k t lu n v tiêu chuNn v sinh thú y c a lô hàng s n phNm ng v t nh p khNu, Cơ quan Thú y vùng thông báo n Chi c c Thú y nơi có kho b o qu n c a doanh nghi p ti p t c giám sát vi c v n chuy n s n phNm tiêu th trong nư c; - Th c hi n vi c thu l phí c p gi y ch ng nh n ki m d ch s n phNm ng v t nh p khNu, phí ki m d ch s n phNm ng v t nh p khNu, phí ki m tra v sinh thú y i v i cơ s , kho cách ly ki m d ch theo quy nh t i Quy t nh s 08/2005/Q -BTC ngày 20/01/2005 c a B trư ng B Tài chính. 3. Các Chi c c Thú y: - Ki m tra i u ki n v sinh thú y và c p gi y ch ng nh n i u ki n v sinh thú y i v i các cơ s b o qu n, nơi sơ ch , mua bán s n phNm ng v t ông l nh nh p khNu c a các t ch c, cá nhân và giám sát quá trình sơ ch , óng gói s n phNm ng v t ông l nh tiêu th trong nư c. L p s ghi chép vi c th c hi n ki m tra i u ki n v sinh thú y các kho l nh b o qu n, nơi sơ ch , mua bán s n phNm ng v t nh p khNu: S th t ; tên, t ch c, cá nhân có kho b o qu n, nơi sơ ch , mua bán s n phNm ng v t nh p khNu; gi y ăng ký ki m tra i u ki n v sinh thú y; biên b n ki m tra i u ki n v sinh thú y; phi u báo k t qu ki m tra các ch tiêu v sinh thú y; gi y ch ng nh n i u ki n v sinh thú y …; - Thông báo cho các Chi c c Thú y c p t nh có liên quan danh sách ( ư c b sung hàng tháng) các cơ s ch bi n, mua bán s n phNm nh p khNu áp ng các yêu c u v sinh thú y; - Th c hi n vi c ki m tra gi y ch ng nh n ki m d ch s n phNm ng v t nh p khNu, i u ki n b o qu n, th c tr ng s n phNm ng v t và c p gi y ch ng nh n ki m d ch khi v n chuy n ra kh i huy n, t nh tiêu th trong trư ng h p s n phNm ng v t nh p khNu ã ư c cơ quan ki m d ch ng v t xu t nh p khNu có thNm quy n c p và còn giá tr . - Th c hi n vi c ki m d ch, dán tem v sinh thú y và c p gi y ch ng nh n ki m d ch i v i s n phNm ng v t ông l nh nh p khNu khi v n chuy n ra kh i huy n, t nh tiêu th trong các trư ng h p sau ây:
  5. + S n phNm ng v t ư c chia nh , óng gói l i; + Khi phát hi n i u ki n b o qu n không m b o ho c s n phNm không tiêu chuNn v sinh thú y; + Gi y ch ng nh n ki m d ch s n phNm ng v t nh p khNu h t giá tr . - Khi c p gi y ch ng nh n ki m d ch v n chuy n, lưu ý ghi rõ ch ng lo i hàng hóa: “s n phNm ng v t nh p khNu” ho c “s n phNm ng v t nh p khNu óng gói l i”; - L p s ghi chép vi c th c hi n ki m d ch v n chuy n i v i t ng lô hàng s n phNm ng v t: S th t ; tên t ch c, cá nhân v n chuy n; gi y ăng ký ki m d ch; gi y ch ng nh n ki m d ch s n phNm ng v t c a cơ quan ki m d ch ng v t xu t nh p khNu có thNm quy n c p và th i h n có giá tr c a gi y ch ng nh n; biên b n ki m tra và l y m u xét nghi m, s m u ã l y xét nghi m, k t qu xét nghi m lô hàng ( i v i các lô hàng thu c di n l y m u ki m d ch); gi y ch ng nh n ki m d ch v n chuy n s n phNm ng v t tiêu th n i a; quy t nh x lý lô hàng không tiêu chuNn v sinh thú y; bi n pháp x lý lô hàng không tiêu chuNn v sinh thú y, … - Ph i h p v i các cơ quan Qu n lý th trư ng và Y t ki m tra, giám sát vi c th c hi n quy ch ghi nhãn hàng hóa i v i s n phNm ng v t ông l nh lưu thông, tiêu th trên a bàn t nh, thành ph . 4. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân: 4.1. i v i t ch c, cá nhân nh p kh u s n ph m ng v t: - Th c hi n các th t c khai báo, ăng ký nh p khNu s n phNm ng v t theo quy nh; - ăng ký a i m kho ch a hàng, kho cách ly ki m d ch v i Cơ quan Thú y vùng ư c ki m tra i u ki n v sinh thú y cơ s b o qu n; - Th c hi n y các yêu c u v sinh thú y ã nêu t i i m 1 M c I c a Hư ng d n này; - Th c hi n dán nhãn ph ti ng Vi t theo quy nh trên thùng ch a hàng sau khi ã ư c c p gi y ch ng nh n ki m d ch s n phNm ng v t nh p khNu (trư c khi ưa ra lưu thông trên th trư ng); - Khai báo v i Chi c c Thú y a phương khi ưa hàng nh p khNu v kho cách ly ki m d ch và sau khi ư c c p gi y Ch ng nh n ki m d ch s n phNm ng v t nh p khNu. Ch p hành các quy nh v khai báo ki m d ch v n chuy n trong nư c khi ưa hàng hóa ra lưu thông, tiêu th trên th trư ng; - L p s ghi chép s lư ng xu t, nh p hàng ngày. 4.2. i v i t ch c, cá nhân ho t ng sơ ch , v n chuy n, mua bán s n ph m ng v t nh p kh u: - ăng ký ki m tra i u ki n v sinh thú y cơ s sơ ch , nơi b o qu n, mua bán s n phNm ng v t nh p khNu v i Chi c c Thú y a phương; - Th c hi n y các yêu c u v sinh thú y ã nêu t i các i m 2, 3, 4 M c I c a Hư ng d n này; - Th c hi n nghiêm túc quy ch ghi nhãn th c phNm, ghi nhãn ph ti ng Vi t theo quy nh; - Ch p hành nghiêm các quy nh v khai báo ki m d ch v n chuy n trong nư c khi ưa hàng hóa ra lưu thông, tiêu th trên th trư ng; C c Thú y hư ng d n th c hi n các yêu c u v v sinh thú y trong ho t ng b o qu n, sơ ch , v n chuy n, mua bán, tiêu th s n phNm ng v t nh p khNu trên th trư ng và phân công trách nhi m qu n lý. Hư ng d n này thay th công văn s 10/TY-KD ngày 02/01/2008 c a C c Thú y. Trong quá trình
  6. th c hi n n u có vư ng m c phát sinh, ngh các ơn v báo cáo ngay b ng văn b n có ch o gi i quy t k p th i. C C TRƯ NG Nơi nh n: - B NN và PTNT ( báo cáo); - T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng hàng hóa; - T ng c c H i quan; - C c VSATTP – B Y t ; Bùi Quang Anh - S NN và PTNT các t nh, TP; - Các Cơ quan Thú y Vùng; - Các Tr m KD V c a khNu; - Chi c c Thú y các t nh, TP; - Các doanh nghi p có liên quan; - Lưu: VT, KD.
Đồng bộ tài khoản