Hướng dẫn sử dụng Inpaint

Chia sẻ: Oanh Oanh | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:6

0
368
lượt xem
35
download

Hướng dẫn sử dụng Inpaint

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Inpaint là một phần mềm hổ trợ mạnh mẻ việc loại bỏ chi tiết thừa trong ảnh, bạn chỉ cần thao tác đơn giản là có thể có một bức ảnh chuyên nghiệp như ý muốn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng Inpaint

  1. Hướng dân sử dung: ̃ ̣ Để mở file và băt đâu, ban nhân vao nut trên goc trai cửa sổ chương trinh, chon Open và tim ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̀ đên hinh anh cân chinh sửa. ́ ̀ ̉ ̀ ̉ Hinh anh nguyên mâu sẽ được hiên thi. Nêu hinh anh gôc quá lớn, ban có thể nhân Zoom ̀ ̉ ̃ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ́ Out để thu nhỏ hinh anh lai cho vừa với khung giao diên Inpaint. ̀ ̉ ̣ ̣ Ở hinh anh được sử dung lam ví dụ dưới đây, có môt chi tiêt không cân thiêt bị chen vao ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̀ bức anh (chi tiêt có khoanh đo). Bai viêt sẽ hướng dân cach thức sử dung phân mêm để loai ̉ ́ ̉ ̀ ́ ̃ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ bỏ chi tiêt thừa nay. ́ ̀ Inpaint cung câp 2 chế độ để người dung có thể khoanh vung cac chi tiêt thừa trên hinh anh: ́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̉ - Rectangle: cho phep nhanh chong khoanh vung cac đôi tượng, chi tiêt không cân thiêt trên ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ hinh anh. Để sử dung chế độ khoanh vung nay, ban nhân vao nut Rectangle trên menu (có ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ́ biêu tượng hinh vuông). ̉ ̀ Chế độ nay cho phep khoanh vung cac đôi tượng đơn gian trên hinh. Sau khi chon chế độ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̀ ̣ Rectangle, ban sử dung chuôt để keo và đanh dâu đôi tượng cân loai bỏ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣
  2. - Với cac chi tiêt phức tap hơn, ban có thể sử dung chế độ Polygon để đanh dâu vao khoanh ́ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ vung. Sau khi chon chế độ nay, ban nhân từng điêm để đanh dâu khoanh vung đôi tượng cân ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̀ loai bo. Nut đanh dâu đâu tiên có mau đo, và vung đanh dâu sẽ kêt thuc khi điêm đanh dâu ̣ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ cuôi cung trung với điêm đanh dâu đâu tiên. ́ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̀ Lưu y: trong quá trinh đang khoanh vung, nêu chon nhâm môt vị tri, ban có thể kich chuôt ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̣ phai để tiên hanh đanh dâu chon vung lai từ đâu. ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ Lưu y: ban không nhât thiêt phai khoanh vung chinh xac theo viên đôi tượng, chỉ khoanh ́ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ́ vung sao cho goi gon đôi tượng vao bên trong khu vực đanh dâu. ̀ ́ ̣ ́ ̀ ́ ́
  3. Sau khi đã hoan tât quá trinh khoanh vung để đanh dâu đôi tượng cân loai bo, ban nhân nut ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ́ Run trên menu, chờ trong giây lat để quá trinh xử lý anh diên ra. Quá trinh xử lý dai ngăn ́ ̀ ̉ ̃ ̀ ̀ ́ khac nhau tuy thuôc vao độ phức tap cua đôi tượng cân loai bỏ và độ phức tap mau săc cung ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̃ như độ lớn cua anh. ̉ ̉ Sau khi quá trinh xử lý anh hoan thanh, chi tiêt bị đanh dâu sẽ bị loai bỏ môt cach gân như là ̀ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀ hoan hao. Nêu kêt quả không được như ban mong muôn, ban có thể nhân nut Undo để ̀ ̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ khoanh vung lai chi tiêt và tiên hanh xử lý lai hinh anh. ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ Lưu anh kêt quả sau khi xử ly: ̉ ́ ́ Như trên đã đề câp, phiên ban thử nghiêm cua Inpaint chỉ cho phep xử lý mà không cho ̣ ̉ ̣ ̉ ́ phep người dung lưu lai kêt qua. Tuy nhiên, người dung có thể chup lai man hinh chứa hinh ́ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ anh đã xử lý để căt nó ra và lưu thanh môt hinh anh hoan chinh. ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ̉ Nêu ban chưa biêt cach chup anh man hinh, tiên hanh theo cac bước sau: ́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ́ ̀ ́ - Mở rông cửa sổ Inpaint và thu nhỏ hinh anh kêt quả sao cho vừa với khung cua man hinh. ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ̀ ̀ Kich chuôt phai lên hinh anh trên Inpaint để bỏ đi cac nut đanh dâu để khoanh vung ở trên. ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ́ ́ ̀ - Nhâm phim PrintScreen (đôi với ban phim thường) hoăc phim Prt Sc (đôi với ban phim ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ laptop) (năm bên phai phim F12 trên ban phim). Điêu nay có tac dung “chup” lai man hinh ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ hiên tai. Lưu y: ban phai chup lam sao để man hinh hiên tai có cả cửa sổ cua phân mêm Inpaint và ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ hinh anh đã xử lý ở trên. ̀ ̉ - Mở chương trinh Paint cua Windows. Trên cửa sổ Paint, nhân tổ hợp phim Ctrl - V để dan ̀ ̉ ́ ́ ́ hinh anh man hinh vừa chup được ở trên. ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ - Chon muc Select ở menu bên trai cua chương trinh Paint. ̣ ̣ ́ ̉ ̀
  4. - Dung chuôt keo để chon hinh anh đã được xử lý bởi phân mêm Inpaint được chup lai từ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ man hinh desktop, kich chuôt phai rôi chon Copy to… - Cuôi cung, chon vị trí lưu file và đăt tên cho hinh anh mới. ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ Như vây, ban vân có thể sử dung phiên ban thử nghiêm cua Inpaint, nhưng vân lưu giữ lai ̣ ̣ ̃ ̣ ̉ ̣ ̉ ̃ ̣ được hinh anh do phân mêm xử ly. ̀ ̉ ̀ ̀ ́ Môt số hinh anh minh hoa khả năng xử lý cua Inpaint: ̣ ̀ ̉ ̀ ̣ ̉
  5. Trước… … và sau khi xử ly. ́ Trước…
  6. … và sau khi được xử ly. ́
Đồng bộ tài khoản