intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn sử dụng International Financial statistics (IFS)

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

732
lượt xem
92
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thống kê số liệu của 200 quốc gia trên thế giới và chứa khoảng 32.000 các chỉ tiêu kinh tế xã hội theo thời gian và được cập nhật hàng tháng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng International Financial statistics (IFS)

  1. Chöông trình Giaûng daïy kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Naêm hoïc 2007 - 2008 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS (IFS) Thoáng keâ soá lieäu cuûa 200 quoác gia treân theá giôùi vaø chöùa khoaûng 32.000 caùc chæ tieâu kinh teá xaõ hoäi theo thôøi gian vaø ñöôïc caäp nhaät haøng thaùng. Phaàn meàm chaïy treân caùc heä ñieàu haønh 32-bit (Windows 95, 98 vaø Windows NT) vaø yeâu caàu 5 MB dung löôïng ñóa cöùng. Caùc döõ lieäu truy xuaát coù theå ñöôïc chuyeån sang Microsoft Excel. 1. TRUY VAÁN DÖÕ LIEÄU TÖØ IFS Coù 4 löïa choïn ñeå truy xuaát döõ lieäu theo chuoãi thôøi gian vaø chia laøm 2 nhoùm: Nhoùm 1: Truy xuaát theo quoác gia hay thoâng tin chung toaøn theá giôùi + Country Tables + World Tables + Commodity Prices Nhoùm 2: Truy xuaát caùc chæ tieâu coù so saùnh cheùo giöõa caùc nöôùc + Economic Concept View Hình 1. Giao dieän chính IFS – Ngaên Browse Traàn Thanh Phong 1
  2. Chöông trình Giaûng daïy kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Naêm hoïc 2007 - 2008 2. QUI TRÌNH TRUY XUAÁT DÖÕ LIEÄU 2.1. QUI ÑÒNH KHOAÛNG THÔØI GIAN Coù 2 kieåu truy xuaát döõ lieäu: + Single Frequency + Multiple Frequency Caùc kieåu taàn soá: + Annual (A) :döõ lieäu truy xuaát theo naêm + Quarterly (Q) : döõ lieäu truy xuaát theo quyù + Monthly (M) : döõ lieäu truy xuaát theo thaùng Single Frequency: Döõ lieäu keát xuaát ra theo moät loaïi taàn soá naøo ñoù nhö Annual, Quarterly hay Monthly vaø theo moät khoaûng thôøi gian naøo ñoù: töø naêm naøo (Start Year) ñeán naêm naøo (End Year). Hình 2. Truy xuaát döõ lieäu theo kieåu Single Frequency laáy taàn soá theo naêm (Annual) vaø trong khoaûng thôøi gian töø naêm 1990 ñeán naêm 2002 Multiple Frequency: Döõ lieäu keát xuaát ra theo nhieàu loaïi taàn soá vaø theo nhöõng khoaûng thôøi gian (coù theå khaùc nhau) töông öùng naøo ñoù. Traàn Thanh Phong 2
  3. Chöông trình Giaûng daïy kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Naêm hoïc 2007 - 2008 Hình 3. Truy xuaát döõ lieäu theo kieåu Multiple Frequency döõ lieäu keát xuaát theo 2 loaïi taàn soá laø: taàn soá döõ lieäu theo quyù (Quarterly) laáy töø quyù I naêm 1990 ñeán quyù 4 naêm 2002 vaø taàn soá döõ lieäu theo naêm (Annual) laáy töø naêm 1980 ñeán naêm 2002. 2.2. THIEÁT LAÄP CHÖÔNG TRÌNH VAØ ÑÒNH DAÏNG CHO DÖÕ LIEÄU KEÁT XUAÁT Vaøo ngaên Options ñeå thieát laäp thoâng tin caáu hình cho chöông trình vaø ñònh daïng cho keát quaû truy xuaát (Xem hình 4). Thieát laäp caùc raøng buoäc: Thieát laäp raøng buoäc cho caùc quoác gia vaø caùc chuû ñeà hay lónh vöïc nhaèm giuùp deã quan saùt vaø löïa choïn döõ lieäu ñeå truy xuaát, caùch laäp vaø xoùa raøng buoäc nhö sau: Choïn moät hoaëc nhieàu nöôùc töø danh saùch trong Country Constraint Choïn moät hoaëc nhieàu chuû ñeà töø danh saùch beân Sector Constraint Nhaáp nuùt Set Constraint ñeå thieát laäp raøng buoäc Nhaáp nuùt Clear Constraints ñeå xoùa caùc raøng buoäc  Trôû laïi ngaên Browse ñeå xem keát quaû sau khi thieát laäp raøng buoäc !!! Traàn Thanh Phong 3
  4. Chöông trình Giaûng daïy kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Naêm hoïc 2007 - 2008 Löu yù: Khoâng choïn thì xem nhö laø khoâng coù raøng buoäc, nghóa laø cho hieån thò taát caû döõ lieäu. Ñeå choïn nhieàu löïa choïn lieân tieáp nhau thì giöõ phím Alt + nhaáp chuoät trong khi choïn, ñeå choïn nhieàu löïa choïn khoâng lieân tieáp nhau thì giöõ phím Ctrl + nhaáp chuoät trong khi choïn. Nhaáp nuùt Auto Saving Settings ñeå chöông trình töï ñoäng löu thieát laäp caáu hình ñònh daïng moãi khi baïn coù söû ñoåi. Nhaáp Restore Defaults ñeå traû veà caáu hình maëc ñònh cuûa chöông trình. Cross Country Database Selection: Choïn kieåu saép xeáp döõ lieäu keát xuaát + Times series Group by Country: chuoãi thôøi gian nhoùm theo nöôùc + Times series Group by Concept: chuoãi thôøi gian nhoùm theo chæ tieâu Output Orientation: Choïn höôùng cho döõ lieäu keát xuaát + Normal View (series in row) : chuoãi thôøi gian lieät keâ theo haøng + Transposed View (series in columns) : chuoãi thôøi gian lieät keâ theo coät Löu yù: Moät worksheet trong Ms. Excel coù toái ña 256 coät, do vaäy neáu soá coät khoâng ñuû IFS seõ töï taïo theâm worksheet môùi. Hình 4. Thieát laäp caáu hình cho chöông trình vaø ñònh daïng döõ lieäu keát xuaát Traàn Thanh Phong 4
  5. Chöông trình Giaûng daïy kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Naêm hoïc 2007 - 2008 Optional Metadata Fields: choïn caùc tröôøng döõ lieäu caàn thieát Field Name Moâ taû Descriptor Moâ taû chæ tieâu hoaëc nhaõn cuûa chæ tieâu Country Name Teân nöôùc Country Code Maõ nöôùc Data Type Loaïi cuûa döõ lieäu Data Source Xuaát xöù döõ lieäu National Descriptor Moâ taû chæ tieâu cuûa nöôùc hay ngoân ngöõ cuûa nöôùc Partner Country Moâ taû nöôùc coù lieân quan ñeán chæ tieâu Base Year Laø naêm maø chæ tieâu ñöôïc index, naêm löu 4 con soá yyyy Fiscal Year End Thaùng keát thuùc naêm taøi chính cuûa nöôùc Begin/End Period Baét ñaàu vaø keát thuùc cuûa moät thôøi ñoaïn (theo naêm, quyù, thaùng) Update Date Ngaøy caäp nhaät Scale Option: choïn ñònh daïng cho soá lieäu keát xuaát Chöông trình cho pheùp keát xuaát soá lieäu theo caùc ñònh daïng sau: Database : Theo maëc ñònh cuûa chöông trình Units : Haøng ñôn vò Thousands : Haøng nghìn Millions : Haøng trieäu Billions : Haøng Tyû Trillions : Haøng nghìn tyû 2.3. TRUY XUAÁT DÖÕ LIEÄU Vaøo ngaên Browse (xem hình 1) ñeå choïn nöôùc, chæ tieâu caàn truy xuaát. Nhaáp vaøo nuùt (+) ñeå môû roäng danh saùch vaø nhaáp nuùt (-) ñeå thu goïn danh saùch. Coù 4 löïa choïn truy xuaát döõ lieäu: a. Country Tables Chöùa thoâng tin caùc chæ tieâu cuûa caùc nöôùc theo thôøi gian vaø ñöôïc caäp nhaät haøng thaùng Ví duï: Truy xuaát thoâng tin cuûa Vieät Nam B1. Choïn ngaên Browse (1) B2. Choïn Country Tables (2) B3. Choïn Vieät Nam taïi danh saùch Country (3) B4. Choïn taát caû caùc chæ tieâu taïi Table_Stub (4) vaø nhaáp nuùt Add (5) ñeå ñöa vaø vuøng Series to Retrieve (6) B5. Nhaáp nuùt Retrieve (7) ñeå truy xuaát döõ lieäu nhö hình 6 Ghi chuù: Cuõng coù theå nhaáp nuùt Retrieve Table ñeå xem taát caû thoâng tin cuûa nöôùc ñaõ choïn maø khoâng caàn qua caùc böôùc 4 vaø 5 nhö ôû treân. Traàn Thanh Phong 5
  6. Chöông trình Giaûng daïy kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Naêm hoïc 2007 - 2008 1 5 7 4 2 3 6 Hình 5. Ví duï truy xuaát caùc döõ lieäu veà taát caû caùc chæ tieâu cuûa Vieät Nam theo naêm Hình 6. Keát quaû truy xuaát döõ lieäu qua Ms. Excel Traàn Thanh Phong 6
  7. Chöông trình Giaûng daïy kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Naêm hoïc 2007 - 2008 Caùc döõ lieäu truy xuaát ñöôïc coù theå chuyeån sang Ms. Excel ñeå söû duïng baèng caùch vaøo thöïc ñôn File choïn Save. Choïn ñònh daïng cuûa taäp tin taïi Save as type (neân choïn laø Excel 97), ñaët teân cho taäp tin taïi File name, choïn nôi löu tröõ taïi Save in vaø nhaáp nuùt Save ñeå löu taäp tin. Löu thoâng tin truy vaán Sau khi hoaøn taát caû böôùc cung caáp thoâng tin truy vaán (töø böôùc 1 ñeán 6) ta coù theå löu thoâng tin naøy laïi ñeå duøng laïi sau naøy. Caùch thöïc hieän: Ñeå löu thoâng tin truy vaán: B1. Nhaáp nuùt Save/Load Query B2. Ñaët teân taïi khung traéng B3. Nhaáp nuùt Save Hình 7. Löu, môû vaø xoùa thoâng tin truy vaán döõ lieäu Ñeå môû laïi thoâng tin truy vaán: B1. Nhaáp nuùt Save/Load Query B2. Choïn teân thoâng tin truy vaán töø danh saùch xoå xuoáng B3. Nhaáp nuùt Load Ñeå xoùa thoâng tin truy vaán: B1. Nhaáp nuùt Save/Load Query B2. Choïn teân thoâng tin truy vaán töø danh saùch xoå xuoáng B3. Nhaáp nuùt Delete b. World Tables Trình baøy caùc döõ lieäu veà moät chæ tieâu naøo ñoù treân goùc ñoä toång theå toaøn theá giôùi vaø phaân chia theo caùc khu vöïc. Traàn Thanh Phong 7
  8. Chöông trình Giaûng daïy kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Naêm hoïc 2007 - 2008 Ví duï: Xem thoâng tin veà Tyû giaù hoái ñoaùi (Exchange rates) cuûa taát caû caùc nöôùc töø naêm 1990 ñeán 2002 (National Currency per SDR) B1. Vaøo ngaên Browse B2. Choïn World Table B3. Choïn Exchange Rates B4. Choïn Retrieve Table c. Commodity Prices: giaù caû haøng hoùa Baûng thöù nhaát chöùa döõ lieäu veà giaù caû thò tröôøng (market prices) cuûa caùc chuûng loaïi haøng hoùa quan troïng cuûa caùc nöôùc ñöôïc buoân baùn treân thò tröôøng theá giôùi. Ñoàng thôøi cuõng lieät keâ giaù (tính theo USD) treân moät ñôn vò haøng hoùa (Pound, Units, Ton, Short Ton, Barrel, Metric Ton, Bushel,…). Baûng thöù hai cuõng chöùa thoâng tin nhö treân nhöng ñaõ ñöôïc saép xeáp (index) laïi. d. Economic Concept View: Caùc chæ tieâu tra cöùa cheùo ñeå so saùnh giöõa caùc nöôùc Caùch truy xuaát döõ lieäu: B1. Choïn ngaên Browse B2. Choïn Economic Concept View B3. Choïn moät hoaëc nhieàu chuû ñeà B4. Choïn moät hoaëc nhieàu nöôùc B5. Choïn moät hoaëc nhieàu chæ tieâu B6. Choïn Add ñeå ñöa vaøo Series to Retrieve B7. Choïn Retrieve ñeå xuaát thoâng tin Löu yù: Ñeå choïn nhieàu löïa choïn lieân tieáp nhau thì giöõ phím Alt + nhaáp chuoät trong khi choïn, ñeå choïn nhieàu löïa choïn khoâng lieân tieáp nhau thì giöõ phím Ctrl + nhaáp chuoät trong khi choïn. 2.4. TÌM KIEÁM Vieäc tìm kieám döõ lieäu cuûa IFS söû duïng maõ cuûa caùc chæ tieâu vaø lieät keâ theo thôøi gian B1. Choïn ngaên Search B2. Nhaäp chuoãi caàn tìm bao goàm luoân caùc kyù töï ñaïi dieän hình thöùc (wildcards) hoaëc choïn töø danh saùch coù saün. B3. Nhaáp nuùt Search B4. Choïn moät hoaëc nhieàu chæ tieâu caàn laáy thoâng tin vaø nhaáp nuùt Add ñeå ñöa vaøo muïc Series to Retrieve cuûa ngaên Browse Traàn Thanh Phong 8
  9. Chöông trình Giaûng daïy kinh teá Fulbright Vi tính ÖÙng duïng Naêm hoïc 2007 - 2008 Hình 8. Tìm kieám thoâng tin veà daân soá Löu yù: Nhaáp nuùt Reset seõ xoùa taát caû thoâng tin vaø traû veà traïng thaùi ban ñaàu. Neáu keát quaû tìm thaáy lôùn hôn 5000 thì chöông trình seõ khoâng theå lieät keâ ñöôïc vaø vì vaäy seõ yeâu caàu nhaäp vaøo ñieàu kieän tìm kieám khaùc. Baøi taäp thöïc haønh: 1. Tìm thoâng tin veà daân soá (Population) cuûa 10 nöôùc ASEAN töø naêm 1980 ñeán naêm 2003 2. Tìm thoâng tin veà GROSS DOMESTIC PRODUCT SA cuûa 5 nöôùc France, Germany, Japan, United Kingdom, United States töø naêm 1990 ñeán 2003, döõ lieäu laáy theo quyù. Ñònh daïng soá lieäu theo haøng trieäu, chuoãi thôøi gian theo coät, teân caùc quoác gia theo haøng vaø xuaát keát quaû sang Microsoft Excel. Taøi lieäu tham khaûo: International Financial Statistics (IFS) Help Traàn Thanh Phong 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2