Hướng dẫn sử dụng KCW2005-chuơng 1

Chia sẻ: Phan Le | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
185
lượt xem
78
download

Hướng dẫn sử dụng KCW2005-chuơng 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, quá trình tự động hoá thiết kế các công trình xây dựng bằng phần mềm máy tính đã và đang được áp dụng rộng rãi ở nước ta. KCQ2005 là phần mềm phân tích kiết cấu ba chiều theo phương pháp phân tử hữu hạn, có khả năng đồ hoạ và tính toán mạnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng KCW2005-chuơng 1

  1. 1 Lêi Giíi ThiÖu Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc c«ng nghÖ, qu¸ tr×nh tù ®éng ho¸ thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng b»ng phÇn mÒm m¸y tÝnh ®· vµ ®ang ®−îc ¸p dông réng r·i ë n−íc ta. KCW2005 lµ phÇn mÒm ph©n tÝch kÕt cÊu ba chiÒu theo ph−¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n, cã kh¶ n¨ng ®å ho¹ vµ tÝnh to¸n m¹nh. C¸c d¹ng phÇn tö h÷u h¹n ®−îc sö dông bao gåm : phÇn tö thanh ba chiÒu, phÇn tö thanh trªn nÒn ®µn håi ba chiÒu, phÇn tö tÊm uèn, tÊm c¨ng ph¼ng (ba hoÆc bèn nót), do ®ã cã thÓ m« h×nh ho¸ ®−îc kÕt cÊu khung sµn kh«ng gian, kÕt cÊu khung sµn kh«ng gian lµm viÖc cïng víi nÒn, dµn kh«ng gian, vá máng.v.v. Ngoµi ra KCW2005 cßn cho phÐp tÝnh to¸n thiÕt kÕ cÊu kiÖn B.T.C.T theo TCVN 5574-91 vµ kÕt cÊu thÐp theo TCVN5575-91. KCW2005 sö dông font ch÷ tiÕng ViÖt, cïng víi giao diÖn th©n thiÖn nªn rÊt dÔ sö dông. KCW2005 thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn øng dông tin häc trong häc tËp còng nh− trong s¶n xuÊt ë n−íc ta hiÖn nay. KCW2005 ®−îc lËp tr×nh bëi ng«n ng÷ DelPhi 6.0 ch¹y trªn m«i tr−êng Windows. Lêi më ®Çu H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm KCW2005 ®−îc chia lµm b¶y ch−¬ng. Néi dung ch−¬ng mét giíi thiÖu nh÷ng kh¶ n¨ng chÝnh cña phÇn mÒm trong m« h×nh ho¸ vµ ph©n tÝch kÕt cÊu. Ch−¬ng hai giíi thiÖu c¸c quy −íc vÒ hÖ to¹ ®é, hÖ thèng d÷ liÖu cña c¸c phÇn tö h÷u h¹n vµ cña ch−¬ng tr×nh. Ch−¬ng ba giíi thiÖu c¸c menu cña ch−¬ng tr×nh, c¸c thao t¸c sö dông menu. Ch−¬ng bèn tr×nh bµy cÊu tróc cña tÖp d÷ liÖu ®Çu vµo .kcw Ch−¬ng n¨m tr×nh bµy néi dung kÕt qu¶ tÝnh to¸n cña phÇn mÒm. Ch−¬ng s¸u tr×nh bµy mét sè vÝ dô tÝnh to¸n ®iÓn h×nh vµ kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®−îc so s¸nh víi phÇn mÒm Sap2000N. Ch−¬ng b¶y h−íng dÉn ng−êi sö dông thao t¸c nhËp d÷ liÖu vµ tÝnh to¸n c¸c vÝ dô cô thÓ Mäi ý kiÕn ®ãng gãp xin göi ®Õn T¸c Gi¶ 1-Th¹c sÜ : Nghiªm M¹nh HiÕn. Bé M«n C«ng Tr×nh NgÇm - Khoa X©y Dùng - Tr−êng §¹i Häc KiÕn Tróc Hµ Néi. §iÖn Tho¹i C¬ Quan : 04.8.542.529. §iÖn Tho¹i Nhµ Riªng : 04.8.371.099 D§ : 090.3.228901 Email : hhiueen@yahoo.com 2-TiÕn sÜ : Vò Quèc Anh. Bé M«n KÕt CÊu ThÐp - Khoa X©y Dùng - Tr−êng §¹i Häc KiÕn Tróc Hµ Néi. §iÖn Tho¹i C¬ Quan : 04.8.542.529. §iÖn Tho¹i Nhµ Riªng : 04.8.695.260 D§ : 090.3.235921 Email : quocanh72@yahoo.com
  2. 2 Ch−¬ng I : Kh¶ N¨ng Cña Ch−¬ng Tr×nh T¹o m« h×nh tÝnh Cã hai c¸ch ®Ó t¹o m« h×nh tÝnh to¸n : VÏ trùc tiÕp trªn hÖ l−íi to¹ ®é vµ nhËp tõ th− viÖn s½n cã. Th− viÖn s½n cã cã thÓ lÊy tõ ch−¬ng tr×nh hoÆc tõ AUTOCAD. C¸c ®èi t−îng trong m« h×nh tÝnh bao gåm c¸c phÇn tö h÷u h¹n d¹ng thanh vµ phÇn tö h÷u h¹n d¹ng tÊm sµn. Söa ®æi m« h×nh tÝnh C¸c chøc n¨ng söa ®æi m« h×nh tÝch bao gåm : Di chuyÓn, sao chÐp, ®èi xøng, chia c¾t ®èi t−îng.
  3. 3 G¸n thuéc tÝnh cho ®èi t−îng C¸c ®èi t−îng ®−îc chän tr−íc khi g¸n thuéc tÝnh. Cã thÓ lùa chän ®èi t−îng theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh− : Chän tõng ®èi t−îng, chän theo cöa sæ, chän theo ®−êng c¾t, chän theo h−íng song song víi trôc, theo h−íng song song víi mÆt ph¼ng .v.v... ThÓ hiÖn s¬ ®å h×nh häc S¬ ®å h×nh häc ®−îc thÓ hiÖn theo h×nh chiÕu trôc ®o. Cã thÓ thay ®æi h−íng nh×n mét c¸ch tuú ý, cã thÓ quan s¸t theo tõng mÆt ph¼ng. Khi c¸c ®èi t−îng tÊm ®−îc t« ®Æc, c¸c ®−êng khuÊt sÏ ®−îc khö bá t¹o c¶m gi¸c s¬ ®å thùc cña kÕt cÊu. ThÓ hiÖn kÕt qu¶ tÝnh to¸n Trong m«i tr−êng ®å ho¹, kÕt qu¶ tÝnh to¸n lµ néi lùc, chuyÓn vÞ ®−îc thÓ hiÖn d−íi d¹ng c¸c biÓu ®å vµ c¸c miÒn ®ång møc.
  4. 4 Ph©n tÝch kÕt cÊu Ph©n tÝch tÜnh KCW2005 cã thÓ ph©n tÝch tÜnh kÕt cÊu víi sè l−îng tr−êng hîp t¶i träng kh«ng h¹n chÕ. T¶i träng t¸c dông lªn kÕt cÊu bao gåm : • T¶i träng tËp trung t¹i nót • ChuyÓn vÞ c−ìng bøc gèi tùa • T¶i träng ¸p lùc t¹i nót • T¶i träng tËp trung hoÆc ph©n bè tuyÕn tÝnh trªn phÇn tö thanh • T¶i träng b¶n th©n phÇn tö thanh • T¶i träng nhiÖt phÇn tö thanh • T¶i träng ¸p lùc phÇn tö thanh • T¶i träng ph©n bè ®Òu trªn phÇn tö tÊm • T¶i träng b¶n th©n phÇn tö tÊm • T¶i träng nhiÖt phÇn tö tÊm • T¶i träng ¸p lùc phÇn tö tÊm Ph©n tÝch dao ®éng riªng C¸c d¹ng dao ®éng riªng ®−îc tÝnh to¸n qua viÖc gi¶i ph−¬ng tr×nh trÞ riªng theo ph−¬ng ph¸p lÆp nghÞch ®¶o. Sè l−îng trÞ riªng kh«ng h¹n chÕ. Ph©n tÝch dao ®éng cuìng bøc T¶i träng t¸c dông lµ hµm cña thêi gian ®−îc ®Æt t¹i c¸c nót. T¶i träng cã thÓ do ngo¹i lùc hoÆc lùc qu¸n tÝnh. Ph©n tÝch æn ®Þnh §©y lµ kh¶ n¨ng ph©n tÝch cña KCW2005 mµ rÊt Ýt phÇn mÒm tÝnh to¸n kÕt cÊu hiÖn nay cã. Thùc chÊt cña bµi to¸n æn ®Þnh lµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ t¶i träng tíi h¹n t¸c dông lªn kÕt cÊu theo mét c¸ch ®Æt t¶i träng. Gi¸ trÞ t¶i träng tíi h¹n ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua viÖc gi¶i ph−¬ng tr×nh trÞ riªng. T¶i träng ®Æt t¹i c¸c nót d−íi d¹ng hÖ sè.
  5. 5 Ph©n tÝch P-delta Ph©n tÝch P-delta lµ mét trong nhiÒu d¹ng ph©n tÝch phi tuyÕn h×nh häc cña kÕt cÊu. Khi t¶i träng t¸c dông lªn kÕt cÊu vµ chuyÓn vÞ g©y ra lµ nhá th× mèi quan hÖ gi÷a t¶i träng vµ chuyÓn vÞ lµ tuyÕn tÝnh. Nh−ng khi chuyÓn vÞ ®ã lín th× mèi quan hÖ ®ã trë thµnh phi tuyÕn. Trong bµi to¸n ph©n tÝch P-delta, øng suÊt nÐn hoÆc øng suÊt kÐo ¶nh h−ëng ®Õn m« men uèn vµ lùc c¾t cña phÇn tö. øng suÊt kÐo lµm cho phÇn tö chèng l¹i chuyÓn vÞ ngang, øng suÊt nÐn lµm cho phÇn tö dÔ uèn h¬n. KCW2005 sö dông ph−¬ng ph¸p Newton-Raphson c¶i tiÕn ®Ó ph©n tÝch phi tuyÕn P-delta. Ph©n tÝch phi tuyÕn Ph©n tÝch phi tuyÕn ®−îc sö dông trong bµi to¸n khíp dÎo cña phÇn tö thanh hoÆc kÕt cÊu sö dông gèi tùa phi tuyÕn.
Đồng bộ tài khoản