Hướng dẫn sử dụng KCW2005-chuơng 3

Chia sẻ: Phan Le | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
121
lượt xem
63
download

Hướng dẫn sử dụng KCW2005-chuơng 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 3 trình bày về hệ thống menu. Menu chọn đối tượng: Để tác động vào đối tượng nút, thanh, tấm, KCW2005 cung cấp các phương pháp chọn đối tượng khác nhau. Đối tượng sau khi được chọn, có thể thay đổi dạng hình học, nhập dữ liệu, xoá dữ liệu và xeam kết quả tính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng KCW2005-chuơng 3

 1. 23 Ch−¬ng III : HÖ thèng menu Menu Chän §èi T−îng §Ó t¸c ®éng vµo ®èi t−îng nót, thanh, tÊm, KCW2005 cung cÊp c¸c ph−¬ng ph¸p chän ®èi t−îng kh¸c nhau. §èi t−îng sau khi ®−îc chän, cã thÓ thay ®æi d¹ng h×nh häc, nhËp d÷ liÖu, xo¸ d÷ liÖu vµ xem kÕt qu¶ tÝnh. §Ó bá chän ®èi t−îng bÊm kÕt hîp phÝm SHIFT cïng víi c¸ch chän ®èi t−îng. Menu HiÓn ThÞ BiÓu T−îng H×nh Häc • Chän menu HiÓn ThÞ -> BiÓu T−îng H×nh Häc • Chän c¸c biÓu t−îng cÇn hiÓn thÞ • Chän ChÊp NhËn Chän Bá Qua ®Ó ®ãng hép héi tho¹i mµ kh«ng thùc hiÖn hiÓn thÞ biÓu t−îng. Chän MÆc §Þnh ®Ó chän hiÓn thÞ ë chÕ ®é mÆc ®Þnh. VÏ L¹i H×nh • Chän menu HiÓn ThÞ -> VÏ L¹i H×nh
 2. 24 H×nh vÏ hiÓn thÞ trªn mµn h×nh sÏ chØ hiÓn thÞ s¬ ®å kÕt cÊu vµ tªn cña c¸c ®èi t−îng (nÕu tªn ®èi t−îng ®−îc chän hiÓn thÞ). Phãng H×nh • Chän menu HiÓn ThÞ -> Phãng H×nh H×nh vÏ cã thÓ phãng to theo cöa sæ, phãng to hoÆc thu nhá theo tõng cÊp 10%. Tr−ît H×nh • Chän menu HiÓn ThÞ -> Tr−ît H×nh • BÊm mouse tr¸i ®Ó lÊy vÞ trÝ ®iÓm ®Çu cña ®o¹n tr−ît. • BÊm mouse tr¸i ®Ó lÊy vÞ trÝ ®iÓm cuèi cña ®o¹n tr−ît. • BÊm mouse ph¶i ®Ó kÕt thóc tr−ît. Cã thÓ tr−ît nhiÒu lÇn tr−íc khi bÊm mouse ph¶i. Trôc §øng • Chän menu HiÓn ThÞ -> Trôc §øng • Chän trôc ®øng • Chän ChÊp NhËn NÕu huû bá lÖnh chän trôc ®øng chän Bá Qua. Trôc ®øng mÆc ®Þnh lµ trôc Y. Trôc ®øng chØ cã ý nghÜa trong quan s¸t h×nh vÏ, kh«ng cã ý nghÜa vÒ mÆt thay ®æi d¹ng h×nh häc kÕt cÊu. H×nh Kh«ng Gian • Chän menu HiÓn ThÞ -> H×nh Kh«ng Gian • Thay ®æi gãc nh×n ngang hoÆc gãc nh×n ®øng ®Ó chän h−íng quan s¸t Dïng c¸c nót Chän Nhanh ®Ó chän h−íng quan s¸t mÆc ®Þnh theo kh«ng gian hoÆc ph¼ng. • Chän ChÊp NhËn NÕu huû bá lÖnh chän h−íng quan s¸t chän Bá Qua.
 3. 25 H×nh Ph¼ng • Chän menu HiÓn ThÞ -> H×nh Ph¼ng -> Theo mÆt ph¼ng to¹ ®é • Chän mÆt ph¼ng hiÓn thÞ vµ to¹ ®é cña mÆt ph¼ng hiÓn thÞ trong nhãm MÆt Ph¼ng. Cã thÓ chän to¹ ®é mÆt ph¼ng nhanh trong hép danh s¸ch To¹ §é . • Chän ChÊp NhËn. NÕu huû bá lÖnh chän mÆt ph¼ng hiÓn thÞ chän Bá Qua. • Chän menu HiÓn ThÞ -> H×nh Ph¼ng -> Theo mÆt ph¼ng ®i qua 3 ®iÓm CÇn chän tr−íc ba ®iÓm kh«ng th¼ng hµng ®Ó thùc hiÖn Xoay H×nh • Chän menu HiÓn ThÞ -> Xoay H×nh TÜnh • NhËp gãc nh×n ngang hoÆc gãc nh×n ®øng ®Ó thay ®æ h−íng quan s¸t. Dïng c¸c nót Chän Nhanh ®Ó thay ®æi h−íng quan s¸t mÆc ®Þnh theo kh«ng gian hoÆc ph¼ng. • Chän ChÊp NhËn. NÕu huû bá lÖnh thay ®æi h−íng nh×n chän Bá Qua. • Chän menu HiÓn ThÞ -> Xoay H×nh §éng BÊm nót VÏ L¹i H×nh ®Ó dõng xoay Menu TÖp TÖp Míi Chän menu TÖp -> TÖp Míi Thùc chÊt ch−¬ng tr×nh khëi t¹o d÷ liÖu ®Ó b¾t ®Çu mét bµi to¸n míi. Muèn l−u tÖp lªn ®Üa chän menu TÖp -> Ghi TÖp
 4. 26 Më TÖp Chän menu TÖp -> Më TÖp Chän tÖp ®· cã trªn hép danh s¸ch sau ®ã bÊm Open ch−¬ng tr×nh sÏ hiÓn thÞ s¬ ®å kÕt cÊu trªn mµn h×nh. NÕu qu¸ tr×nh sö lý d÷ liÖu tõ tÖp cã lçi, ch−¬ng tr×nh sÏ dõng ®äc vµ th«ng b¸o lçi. TÖp chøa lçi sÏ kh«ng ®−îc më. Ghi TÖp Chän menu TÖp -> Ghi TÖp NÕu tªn tÖp ch−a cã th× ch−¬ng tr×nh sÏ hiÖn hép Save as Gâ tªn tÖp vµo hép File name (chó ý tªn tÖp cã c¶ phÇn më réng lµ .kcw). Chän th− môc cÇn ghi tÖp råi bÊm Save Menu Dùng H×nh §Æt L−íi To¹ §é • Chän menu Dùng H×nh -> L−íi
 5. 27 • Chän trôc to¹ ®é cÇn so¹n th¶o trong nhãm Trôc • §Ó thªm l−íi NhËp tæng sè « l−íi ®Òu nhau vµo hép Sè ¤ L−íi NhËp tæng kÝch th−íc c¸c « l−íi ®ã Chän Thªm • §Ó ®æi gi¸ trÞ mçi « l−íi Chän « l−íi trong danh s¸ch NhËp sè « l−íi vµ tæng kÝch th−íc nh− trªn Chän §æi • §Ó chÌn l−íi vµo phÝa tr−íc « l−íi ®ang chän NhËp sè « l−íi vµ tæng kÝch th−íc nh− trªn Chän ChÌn • §Ó xo¸ « l−íi ®ang chän chän Xo¸ • §Ó xo¸ tÊt c¶ c¸c « l−íi chän Xo¸ TÊt C¶ • Chän ChÊp NhËn ®Ó nhËp c¸c « l−íi ®· so¹n th¶o vµ ®ãng hép héi tho¹i L−íi • Chän Bá Qua ®Ó kh«ng nhËp c¸c « l−íi ®· so¹n th¶o vµ ®ãng hép héi tho¹i L−íi L−íi to¹ ®é cÇn ®−îc ®Æt tr−íc khi dùng h×nh b»ng ph−¬ng ph¸p vÏ. VÏ PhÇn Tö Thanh • Chän menu Dùng H×nh -> VÏ PhÇn Tö Thanh • BÊm mouse vµo vÞ trÝ m¾t l−íi hoÆc nót ®· cã ®Ó x¸c ®Þnh nót ®Çu thanh • BÊm mouse vµo vÞ trÝ m¾t l−íi hoÆc nót ®· cã ®Ó x¸c ®Þnh nót cuèi thanh. VÞ trÝ nµy còng lµ vÞ trÝ nót ®Çu thanh tiÕp theo. • Muèn tho¸t khái lÖnh vÏ thanh Khi thanh ®· cã nót ®Çu : bÊm phÝm ph¶i mouse hai lÇn Khi thanh ch−a cã nót ®Çu : bÊm phÝm ph¶i mouse mét lÇn NÕu t¹i mét vÞ trÝ cïng cã c¶ m¾t l−íi vµ nót th× mouse sÏ b¾t vµo nót. VÏ PhÇn Tö TÊm • Chän menu Dùng H×nh -> VÏ PhÇn Tö TÊm • BÊm mouse vµo vÞ trÝ m¾t l−íi hoÆc nót ®· cã ®Ó x¸c ®Þnh nót thø nhÊt cña tÊm • BÊm mouse vµo vÞ trÝ m¾t l−íi hoÆc nót ®· cã ®Ó x¸c ®Þnh nót thø hai cña tÊm • BÊm mouse vµo vÞ trÝ m¾t l−íi hoÆc nót ®· cã ®Ó x¸c ®Þnh nót thø ba cña tÊm • BÊm mouse vµo vÞ trÝ m¾t l−íi hoÆc nót ®· cã ®Ó x¸c ®Þnh nót thø t− cña tÊm. VÞ trÝ nµy còng lµ vÞ trÝ nót ®Çu cña tÊm tiÕp theo. • Muèn tho¸t khái lÖnh vÏ tÊm Khi tÊm ®· cã nót thø nhÊt hoÆc nót thø hai hoÆc nót thø ba : bÊm phÝm ph¶i mouse hai lÇn Khi tÊm ch−a ®−îc vÏ : bÊm phÝm ph¶i mouse mét lÇn • NÕu nót thø t− bÊm trïng vµo nót thø nhÊt th× t¹o ra phÇn tö tÊm ba nót. NÕu t¹i mét vÞ trÝ cïng cã c¶ m¾t l−íi vµ nót th× mouse sÏ b¾t vµo nót.
 6. 28 Th− ViÖn KÕt CÊu • Chän menu Dùng H×nh -> Th− ViÖn KÕt CÊu • Chän d¹ng kÕt cÊu trong hép danh s¸ch D¹ng KÕt CÊu. Khung kh«ng gian cã sµn Khung kh«ng gian kh«ng sµn Khung ph¼ng DÇm giao thoa Sµn ph¼ng cã dÇm Sµn ph¼ng kh«ng dÇm • Chän mÆt ph¼ng chøa kÕt cÊu nÕu d¹ng kÕt cÊu lµ ph¼ng • Chän trôc ®øng trong nhãm Trôc §øng • NhËp kÝch th−íc kÕt cÊu trong nhãm KÝch Th−íc • Chän chÕ ®é ChÌn hoÆc Thay ThÕ trong nhãm ChÕ §é. • X¸c ®Þnh ®iÓm chÌn hoÆc nót chÌn trong nhãm §iÓm ChÌn nÕu chÕ ®é chän lµ ChÌn. Nót cã to¹ ®é 0,0,0 cña kÕt cÊu trong th− viÖn sÏ ®−îc ®Æt t¹i ®iÓm chÌn hoÆc nót chÌn víi kÕt cÊu ®· cã. • Chän ChÊp NhËn NÕu huû lÖnh nhËp kÕt cÊu tõ th− viÖn chän Bá Qua NhËp Tõ DXF • Chän menu Dùng H×nh -> NhËp Tõ DXF • BÊm Më TÖp ®Ó nhËp tÖp .dxf. • Chän chÕ ®é ChÌn hoÆc Thay ThÕ trong nhãm ChÕ §é. • X¸c ®Þnh ®iÓm chÌn hoÆc nót chÌn trong nhãm §iÓm ChÌn nÕu chÕ ®é chän lµ ChÌn. Nót cã to¹ ®é 0,0,0 cña kÕt cÊu trong th− viÖn sÏ ®−îc ®Æt t¹i ®iÓm chÌn hoÆc nót chÌn víi kÕt cÊu ®· cã. • Chän ChÊp NhËn NÕu huû lÖnh nhËp kÕt cÊu tõ th− viÖn chän Bá Qua
 7. 29 Di ChuyÓn Nót • Chän menu Dùng H×nh -> Di ChuyÓn Nót • Di chuyÓn tÞnh tiÕn : NhËp kho¶ng c¸ch di chuyÓn theo c¸c trôc. Kho¶ng c¸ch di chuyÓn lµ d−¬ng nÕu cïng chiÒu víi trôc to¹ ®é vµ ng−îc l¹i. Di chuyÓn quay : NhËp trôc quay vµ gãc quay Di chuyÓn ®èi xøng : NhËp mÆt ph¼ng ®èi xøng vµ vÞ trÝ cña mÆt ph¼ng ®èi xøng • NÕu cho phÐp trïng to¹ ®é nót th× chän Cho PhÐp Trïng To¹ §é Nót. Khi ®ã c¸c nót ®−îc di chuyÓn trïng vµo nót kh«ng di chuyÓn sÏ bÞ xo¸. • Chän ChÊp NhËn NÕu huû bá lÖnh di chuyÓn nót chän Bá Qua Sao ChÐp • Chän menu Dùng H×nh -> Sao ChÐp • Chän c¸ch sao chÐp ®èi t−îng Cã hai c¸ch sao chÐp ®èi t−îng C¸ch 1 : Sao chÐp theo ®−êng th¼ng • NhËp kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®èi t−îng liªn tiÕp. Kho¶ng c¸ch lµ d−¬ng nÕu h−íng sao chÐp cïng chiÒu víi trôc to¹ ®é. • NhËp sè ®èi t−îng cÇn sao chÐp C¸ch 2 : Sao chÐp quay quanh trôc • Chän trôc quay • NhËp gãc quay gi÷a hai ®èi t−îng liªn tiÕp. Gãc quay lµ d−¬ng nÕu nh×n tõ ®Ønh trôc quay, h−íng quay ng−îc chiÒu kim ®ång hå • NhËp sè ®èi t−îng cÇn sao chÐp • NhËp ®é lÖch to¹ ®é theo ph−¬ng trôc quay nÕu cã • Chän ChÊp NhËn NÕu huû lÖnh sao chÐp chän Bá Qua.
 8. 30 §èi Xøng • Chän c¸c ®èi t−îng cÇn lÊy ®èi xøng • Chän menu Dùng H×nh -> §èi Xøng Cã ba c¸ch lÊy ®èi xøng : C¸ch 1 : LÊy ®èi xøng qua mÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng gèc. MÆt ph¼ng ®−îc lÊy lµm mÆt ph¼ng ®èi xøng n»m ë to¹ ®é Z nÕu mÆt ph¼ng gèc lµ XY, ë to¹ ®é X nÕu mÆt ph¼ng gèc lµ YZ vµ ë to¹ ®é Y nÕu mÆt ph¼ng gèc lµ ZX. C¸ch 2 : LÊy ®èi xøng qua mét ®iÓm C¸ch 3 : LÊy ®èi xøng qua mÆt ph¼ng x¸c ®Þnh qua ba ®iÓm Trong tr−êng hîp ba ®iÓm th¼ng hµng hoÆc trïng nhau. Ch−¬ng tr×nh sÏ th«ng b¸o lçi. NÕu c¸c ®èi t−îng sau khi lÊy ®èi xøng trïng vµo ®èi t−îng ®· cã th× ®èi t−îng ®èi xøng bÞ lo¹i bá. Chän Sao ChÐp Thuéc TÝnh Cña Nót • Chän ChÊp NhËn.
 9. 31 NÕu huû lÖnh ®èi xøng chän Bá Qua. Xo¸ PhÇn Tö Thanh • Chän c¸c phÇn tö thanh cÇn xo¸ • Chän menu Dùng H×nh -> Xo¸ PhÇn Tö Thanh Xo¸ PhÇn Tö TÊm • Chän c¸c phÇn tö tÊm cÇn xo¸ • Chän menu Dùng H×nh -> Xo¸ PhÇn Tö TÊm Chia PhÇn Tö Thanh • Chän phÇn tö thanh • Chän menu Dùng H×nh -> Chia PhÇn Tö Thanh • NhËp sè ®o¹n chia nÕu chän Chia §Òu • NÕu chän Chia §Òu -> phÇn tö thanh ®−îc chia ®Òu theo sè ®o¹n cho trong hép text. • NÕu chän Chia T¹i C¸c §iÓm Giao Nhau -> phÇn tö thanh ®−îc chia t¹i c¸c ®iÓm giao nhau víi c¸c phÇn tö thanh ®−îc chän kh¸c Chia PhÇn Tö TÊm • Chän phÇn tö tÊm • Chän menu Dùng H×nh -> Chia PhÇn Tö TÊm • NhËp sè « l−íi chia theo hai ph−¬ng ij vµ il (ik) cña phÇn tö tÊm • NÕu chän Chia L−íi Tø Gi¸c -> phÇn tö tÊm ®−îc chia theo l−íi tø gi¸c cho tÊm tø gi¸c, theo l−íi tø gi¸c vµ tam gi¸c cho tÊm tam gi¸c • NÕu chän Chia L−íi Tam Gi¸c -> phÇn tö tÊm ®−îc chia theo l−íi tam gi¸c. NÕu tÊm ®−îc chia lµ tam gi¸c th× sè « l−íi chia theo hai ph−¬ng lÊy cïng mét gi¸ trÞ ë « text ®Çu tiªn
 10. 32 §¸nh L¹i Tªn §èi T−îng • Chän menu Dùng H×nh -> §¸nh L¹i Tªn (Nót, Thanh, TÊm) Trong qu¸ tr×nh dùng h×nh, tªn c¸c ®èi t−îng nót, thanh, tÊm cã thÓ kh«ng liªn tôc. Thao t¸c nµy nh»m môc ®Ých t¹o sù liªn tôc cho tªn cña c¸c ®èi t−îng. Menu ®Þnh nghÜa Hµm sè ¸p lùc • Chän menu §Þnh nghÜa -> Hµm Sè ¸p Lùc • Chän Thªm Hµm Sè AL ®Ó nhËp hµm sè ¸p lùc míi • Chän Thªm Hµm Sè AL Giã ®Ó nhËp hµm sè ¸p lùc giã • Sau khi nhËp xong sè liÖu -> ChÊp NhËn
 11. 33 • Huû bá sè liÖu -> Bá qua Hµm thêi gian • Chän menu §Þnh nghÜa -> Hµm Thêi Gian • Chän Thªm ®Ó nhËp hµm thêi gian • Sö dông c¸c chøc n¨ng so¹n th¶o ®Ó nhËp gi¸ trÞ cña hµm thêi gian • Chän ChÊp NhËn Tr−êng Hîp T¶i Träng • Chän menu §Þnh nghÜa -> Tr−êng Hîp T¶i Träng
 12. 34 • Chän T¹o Míi ®Ó t¹o tr−êng hîp t¶i träng míi. • Chän §æi Tªn ®Ó ®æi tªn tr−êng hîp t¶i träng ®−îc ®¸nh dÊu trong hép danh s¸ch. • Chän Xo¸ ®Ó xo¸ tr−êng hîp t¶i träng ®−îc ®¸nh dÊu trong hép danh s¸ch. • Chän PDELTA nÕu tr−êng hîp t¶i träng ®−îc ®¸nh dÊu trong hép danh s¸ch cã kÓ ®Õn ph©n tÝch P-Delta. • Chän ChÊp NhËn Tr−êng Hîp T¶i Träng Theo Hµm Thêi Gian • Chän menu §Þnh nghÜa -> Tr−êng Hîp T¶i Träng Theo Hµm Thêi Gian T−¬ng tù nh− Tr−êng Hîp T¶i Träng Tæ Hîp Néi Lùc NhËp d÷ liÖu tæ hîp néi lùc • Chän menu §Þnh nghÜa -> Tæ Hîp Néi Lùc
 13. 35 • Chän T¹o Míi ®Ó t¹o kiÓu tæ hîp míi. • NhËp hÖ sè tæ hîp cho tõng tr−êng hîp t¶i träng Chän tr−êng hîp t¶i träng trong hép danh s¸ch Tr−êng Hîp T¶i Träng. Chän lo¹i t¶i träng trong nhãm So¹n Th¶o NhËp hÖ sè tæ hîp vµo hép text trong nhãm HÖ Sè Tæ Hîp. Chän §æi. • Xo¸ kiÓu tæ hîp Chän tr−êng hîp t¶i träng trong hép danh s¸ch KiÓu Tæ Hîp. Chän Xo¸. • Chän §ãng Menu D÷ LiÖu Tiªu §Ò • Chän menu D÷ LiÖu -> Tiªu §Ò • NhËp vµo tªn c«ng tr×nh (hoÆc kÕt cÊu) vµ tªn ng−êi tÝnh to¸n. Sè ký tù kh«ng qu¸ 60. • Chän ChÊp NhËn NÕu huû lÖnh nhËp tiªu ®Ò chän Bá Qua §¬n VÞ • Chän menu D÷ LiÖu -> §¬n VÞ • Chän ®¬n vÞ chiÒu dµi vµ ®¬n vÞ lùc ( mÆc ®Þnh lµ M vµ T ). D÷ liÖu ®· nhËp sÏ ®−îc ®æi sang ®¬n vÞ hiÖn thêi. • Chän ChÊp NhËn Gèi Tùa • Chän menu D÷ LiÖu -> Nót -> Gèi Tùa
 14. 36 • ë nhãm Gèi Tùa Cøng, ®¸nh dÊu c¸c thµnh phÇn liªn kÕt cøng. Cã thÓ chän nhanh b»ng c¸ch bÊm mouse vµo c¸c biÓu t−îng ë nhãm Chän Nhanh. • ë nhãm Gèi Tùa §µn Håi, nhËp vµo c¸c gi¸ trÞ ®é cøng cho c¸c thµnh phÇn liªn kÕt ®µn håi. NÕu t¹i c¸c thµnh phÇn liªn kÕt cøng t−¬ng øng cã c¸c thµnh phÇn liªn kÕt ®µn håi th× ch−¬ng tr×nh sÏ bá qua c¸c thµnh phÇn liªn kÕt ®µn håi ®ã. • Chän chÕ ®é NhËp ®Ó nhËp d÷ liÖu gèi tùa cho c¸c nót ®· ®¸nh dÊu. Chän chÕ ®é Xo¸ ®Ó xo¸ d÷ liÖu gèi tùa cho c¸c nót ®· ®¸nh dÊu. • Chän ChÊp NhËn NÕu huû bá lÖnh nhËp gèi tùa chän Bá Qua Khèi L−îng TËp Trung NhËp d÷ liÖu khèi l−îng tËp trung • Chän menu D÷ LiÖu -> Nót -> Khèi L−îng TËp Trung • NhËp c¸c thµnh phÇn khèi l−îng tËp trung. • Chän chÕ ®é NhËp ®Ó nhËp d÷ liÖu khèi l−îng tËp trung cho c¸c nót ®· ®¸nh dÊu. Chän chÕ ®é Xo¸ ®Ó xo¸ d÷ liÖu khèi l−îng tËp trung cho c¸c nót ®· ®¸nh dÊu. • Chän ChÊp NhËn NÕu huû lÖnh nhËp khèi l−îng tËp trung chän Bá Qua HÖ Sè T¶i Träng TËp Trung NhËp d÷ liÖu hÖ sè t¶i träng tËp trung
 15. 37 • Chän menu D÷ LiÖu -> Nót -> HÖ Sè T¶i Träng TËp Trung • NhËp gi¸ trÞ hÖ sè t¶i träng tËp trung. HÖ sè t¶i träng tËp trung lµ d−¬ng nÕu h−íng cña t¶i träng t¸c dông cïng chiÒu víi chiÒu d−ong cña trôc to¹ ®é tæng thÓ vµ ng−îc l¹i. • Chän chÕ ®é NhËp ®Ó nhËp d÷ liÖu hÖ sè t¶i träng tËp trung cho c¸c nót ®· ®¸nh dÊu. Chän chÕ ®é Xo¸ ®Ó xo¸ d÷ liÖu hÖ sè t¶i träng tËp trung cho c¸c nót ®· ®¸nh dÊu. • Chän ChÊp NhËn NÕu huû lÖnh nhËp hÖ sè t¶i träng tËp trung chän Bá Qua VËt LiÖu PhÇn Tö Thanh • Chän menu D÷ LiÖu -> PhÇn Tö Thanh -> VËt LiÖu • Chän Thªm ®Ó t¹o lo¹i vËt liÖu míi. • Chän Söa §æi/Xem ®Ó söa ®æi hoÆc xem c¸c ®Æc tr−ng cña lo¹i vËt liÖu ®−îc ®¸nh dÊu trong hép Danh S¸ch. • Chän Xo¸ ®Ó xo¸ lo¹i vËt liÖu ®−îc ®¸nh dÊu trong hép Danh S¸ch. • Chän ChÊp NhËn NÕu huû lÖnh nhËp vËt liÖu chän Bá Qua Khi chän Thªm hoÆc Söa §æi/Xem sÏ hiÓn thÞ hép héi tho¹i ®Æc tr−ng vËt liÖu Lo¹i vËt liÖu bao gåm Bª t«ng : §Æc tr−ng vËt liÖu lÊy theo m¸c bª t«ng 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600. ThÐp Lo¹i Kh¸c • NhËp c¸c gi¸ trÞ ®Æc tr−ng vËt liÖu. • Chän ChÊp NhËn ®Ó nhËp hay söa ®æi mÉu vËt liÖu. NÕu huû lÖnh thªm hay söa ®æi mÉu vËt liÖu chän Bá Qua.
 16. 38 TiÕt DiÖn PhÇn Tö Thanh • Chän menu D÷ LiÖu -> PhÇn Tö Thanh -> TiÕt DiÖn • Chän Thªm ®Ó t¹o mÉu tiÕt diÖn míi. • Chän Söa §æi/Xem ®Ó söa ®æi hoÆc xem c¸c ®Æc tr−ng cña mÉu tiÕt diÖn ®−îc ®¸nh dÊu trong hép Danh S¸ch. • Chän Xo¸ ®Ó xo¸ lo¹i tiÕt diÖn ®−îc ®¸nh dÊu trong hép Danh S¸ch. • Chän ChÊp NhËn NÕu huû lÖnh nhËp tiÕt diÖn chän Bá Qua Khi chän Thªm hoÆc Söa §æi/Xem sÏ hiÓn thÞ hép héi tho¹i ®Æc tr−ng tiÕt diÖn NhËp c¸c gi¸ trÞ kÝch th−íc tiÕt diÖn BÊm nót lÖnh Th− ViÖn nÕu lÊy tiÕt diÖn tõ tÖp tiÕt diÖn ®· cã trªn ®Üa. BÊm nót lÖnh §Æc Tr−ng ®Ó xem ®Æc tr−ng h×nh häc cña tiÕt diÖn. • Chän ChÊp NhËn ®Ó thªm hay söa ®æi mÉu tiÕt diÖn. NÕu huû lÖnh thªm hay söa ®æi mÉu tiÕt diÖn chän Bá Qua
 17. 39 Thanh Gi¶i Phãng Liªn KÕt NhËp d÷ liÖu thanh gi¶i phãng liªn kÕt • Chän menu D÷ LiÖu -> PhÇn Tö Thanh -> Thanh Gi¶i Phãng Liªn KÕt • Chän c¸c thµnh phÇn thanh gi¶i phãng liªn kÕt trong nhãm Thµnh PhÇn. NÕu c¸c thanh gi¶i phãng liªn kÕt lµ thanh dµn cã thÓ chän nhanh b»ng c¸c nót lÖnh trong nhãm Chän Nhanh Dµn Kh«ng Gian : Gi¶i phãng liªn kÕt MYI, MYJ, MZI, MZJ. Dµn Ph¼ng XY : Gi¶i phãng liªn kÕt MZI, MZJ. Dµn Ph¼ng ZX : Gi¶i phãng liªn kÕt MYI, MYJ. • NhËp gi¸ trÞ cña liªn kÕt mÒm nÕu cã. Chó ý : Thµnh phÇn liªn kÕt mÒm chØ ®−îc kÓ ®Õn khi thµnh phÇn ®ã ®−îc gi¶i phãng liªn kÕt. • Chän chÕ ®é NhËp ®Ó nhËp d÷ liÖu thanh gi¶i phãng liªn kÕt cho ®èi t−îng ®· chän. Chän chÕ ®é Xo¸ ®Ó xo¸ d÷ liÖu thanh gi¶i phãng liªn kÕt cho ®èi t−îng ®· chän. • Chän ChÊp NhËn NÕu huû lÖnh nhËp thanh gi¶i phãng liªn kÕt chän Bá Qua. Thanh Trªn NÒn §µn Håi • Chän menu D÷ LiÖu -> Thanh -> Thanh Trªn NÒn §µn Håi • NhËp c¸c gi¸ trÞ hÖ sè nÒn vµ ®é dµi liªn kÕt. • Chän chÕ ®é NhËp ®Ó nhËp d÷ liÖu thanh trªn nÒn ®µn håi cho c¸c ®èi t−îng ®−îc chän. Chän chÕ ®é Xo¸ ®Ó xo¸ d÷ liÖu thanh trªn nÒn ®µn håi cho c¸c ®èi t−îng ®−îc chän. • Chän ChÊp NhËn NÕu huû bá lÖnh nhËp d÷ liÖu thanh trªn nÒn ®µn håi chän Bá Qua.
 18. 40 Thanh LÖch T©m • Chän menu D÷ LiÖu -> PhÇn Tö Thanh -> Thanh LÖch T©m • NhËp c¸c gi¸ trÞ ®é lÖch t©m. • Chän chÕ ®é NhËp ®Ó nhËp d÷ liÖu thanh lÖch t©m cho c¸c ®èi t−îng ®−îc chän. Chän chÕ ®é Xo¸ ®Ó xo¸ d÷ liÖu thanh lÖch t©m cho c¸c ®èi t−îng ®−îc chän. • Chän ChÊp NhËn NÕu huû bá lÖnh nhËp d÷ liÖu thanh lÖch t©m chän Bá Qua. HÖ To¹ §é §Þa Ph−¬ng PhÇn Tö Thanh • Chän menu D÷ LiÖu -> PhÇn Tö Thanh -> HÖ To¹ §é §Þa Ph−¬ng • NhËp c¸c gi¸ trÞ tham sè gãc Bª Ta. • Chän chÕ ®é NhËp ®Ó nhËp d÷ liÖu hÖ to¹ ®é ®Þa ph−¬ng cho c¸c ®èi t−îng ®−îc chän. Chän chÕ ®é Xo¸ ®Ó xo¸ d÷ liÖu hÖ to¹ ®é ®Þa ph−¬ng cho c¸c ®èi t−îng ®−îc chän. • Chän ChÊp NhËn NÕu huû bá lÖnh nhËp d÷ liÖu tham sè gãc Bª Ta chän Bá Qua. MÆt C¾t XuÊt KÕt Qu¶ TÝnh PhÇn Tö Thanh • Chän menu D÷ LiÖu -> PhÇn Tö Thanh -> MÆt C¾t XuÊt KÕt Qu¶ TÝnh •Chän lo¹i mÆt c¾t cÇn xuÊt kÕt qu¶ tÝnh trong Lo¹i MÆt C¾t • Chän Thªm trong MÉu MÆt C¾t ®Ó t¹o thªm mÉu mÆt c¾t míi. • NhËp vÞ trÝ t−¬ng ®èi cña mÆt c¾t vµo hép Text Chän Thªm trong VÞ TrÝ MÆt C¾t ®Ó thªm mÆt c¾t vµo mÉu hiÖn thêi Chän §æi trong VÞ TrÝ MÆt C¾t ®Ó ®æi gi¸ trÞ mÆt c¾t hiÖn thêi Chän Xo¸ trong VÞ TrÝ MÆt C¾t ®Ó xo¸ mÆt c¾t hiÖn thêi • §¸nh dÊu mÉu mÆt c¾t trong hép danh s¸ch trong MÉu MÆt C¾t ®Ó g¸n mÉu mÆt c¾t cho c¸c VËt LiÖut−îng ®−îc chän ®èi PhÇn Tö TÊm • Chän ChÊp NhËn • Chän menu D÷ LiÖu -> PhÇn Tö TÊm -> VËt LiÖu §Ó xo¸ mÉu mÆt c¾t chän Xo¸ trong MÉu MÆt C¾t
 19. 41 • Chän Thªm ®Ó t¹o lo¹i vËt liÖu míi. • Chän Söa §æi/Xem ®Ó söa ®æi hoÆc xem c¸c ®Æc tr−ng cña lo¹i vËt liÖu ®−îc ®¸nh dÊu trong hép Danh S¸ch. • Chän Xo¸ ®Ó xo¸ lo¹i vËt liÖu ®−îc ®¸nh dÊu trong hép Danh S¸ch. • Chän ChÊp NhËn NÕu huû lÖnh nhËp vËt liÖu chän Bá Qua Khi chän Thªm hoÆc Söa §æi/Xem sÏ hiÓn thÞ hép héi tho¹i ®Æc tr−ng vËt liÖu Lo¹i vËt liÖu bao gåm Bª t«ng : §Æc tr−ng vËt liÖu lÊy theo m¸c bª t«ng 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600. ThÐp Lo¹i Kh¸c • NhËp c¸c gi¸ trÞ ®Æc tr−ng vËt liÖu. • Chän ChÊp NhËn ®Ó nhËp hay söa ®æi mÉu vËt liÖu. NÕu huû lÖnh thªm hay söa ®æi mÉu vËt liÖu chän Bá Qua.
 20. 42 ChiÒu Dµy PhÇn Tö TÊm • Chän menu D÷ LiÖu -> PhÇn Tö TÊm -> ChiÒu Dµy • NhËp chiÒu dµy tÊm • Chän ChÊp NhËn NÕu huû lÖnh nhËp chiÒu dµy tÊm chon Bá Qua HÖ To¹ §é §Þa Ph−¬ng PhÇn Tö TÊm • Chän menu D÷ LiÖu -> PhÇn Tö TÊm -> HÖ To¹ §é §Þa Ph−¬ng • NÕu hÖ to¹ ®é ®Þa ph−¬ng ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua vÐc t¬ n, chän h−íng cña vÐc t¬ n b»ng c¸ch bÊm vµo nót lÖnh trong nhãm §Þnh NghÜa VÐc T¬ (n). • NÕu hÖ to¹ ®é ®Þa ph−¬ng ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua tham sè gãc Bª Ta, chän nót lÖnh trong nhãm §Þnh NghÜa VÐc T¬ (n) cã nh·n lµ Kh«ng X¸c §Þnh vµ nhËp gi¸ trÞ cho tham sè gãc. • NÕu lÊy trôc z ®Þa ph−¬ng ng−îc l¹i chiÒu mÆc ®Þnh chän LÊy Trôc (z) Ng−îc L¹i. • NÕu lÊy trôc x ®Þa ph−¬ng ng−îc l¹i chiÒu tÝnh to¸n chän LÊy Trôc (x) Ng−îc L¹i.
Đồng bộ tài khoản