Hướng dẫn sử dụng KCW2005-chuơng 6

Chia sẻ: Phan Le | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
142
lượt xem
61
download

Hướng dẫn sử dụng KCW2005-chuơng 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 2 trình bày về so sánh kết quả tính toán với SAP2000N và lý thuyết. Các ví dụ tính toán dưới đây được thực hiện nhằm mục đích xác định độ tin cậy của KCW2005 trong phân tích và thiết kế kết cấu. Kết quả tính toán của KCW2005 được so sánh với kết quả của SAP2000N

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng KCW2005-chuơng 6

  1. 83 Ch−¬ng VI : So s¸nh kÕt qu¶ TÝnh To¸n víi sap2000N vµ lý thuyÕt C¸c vÝ dô tÝnh to¸n d−íi ®©y ®−îc thùc hiÖn nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh ®é tin cËy cña KCW2005 trong ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ kÕt cÊu. KÕt qu¶ tÝnh to¸n cña KCW2005 ®−îc so s¸nh víi kÕt qu¶ tÝnh cña SAP2000N, kÕt qu¶ tÝnh tay vµ kÕt qu¶ tÝnh tõ c¸c vÝ dô lÊy trong tµi liÖu tham kh¶o. C¸c vÝ dô nµy ng−êi sö dông cã thÓ xem tõ th− môc EXAMPLES n»m trong th− môc cña ch−¬ng tr×nh. Ph©n tÝch tÜnh phÇn tö tÊm uèn TÝnh to¸n néi lùc vµ chuyÓn vÞ cña sµn bª t«ng cèt thÐp cã kÝch th−íc 4mx8m chÞu t¸c dông cña t¶i träng b¶n th©n vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng sµn. M« h×nh ho¸ sµn bëi 4x8 phÇn tö tÊm 1mx1m. TÖp d÷ liÖu cña SAP2000N lµ tamukt.sdb. TÖp d÷ liÖu cña KCW2005 lµ tamukt.kcw. KÕt qu¶ tÝnh to¸n cho trong b¶ng. Néi lùc vµ chuyÓn vÞ cña sµn Mx My Néi Lùc Vµ ChuyÓn VÞ (T.m/m) (T.m/m) ChuyÓn vÞ max Max Min Max Min (m) KCW2005 0.070 -0.203 0.188 -0.315 7.99x10-4 SAP2000N 0.071 -0.204 0.189 -0.317 8.075x10-4 Ph©n tÝch dao ®éng khung ph¼ng BATH AND WILSON Khung ph¼ng Bath and Wilson ®−îc lÊy tõ vÝ dô tÝnh to¸n cña phÇn mÒm Sap2000N v6.11 (Framebw.sdb). Khung cã m−êi nhÞp vµ chÝn tÇng, c¸c ®Æc tr−ng h×nh häc vµ vËt liÖu ®−îc nhËp trùc tiÕp, ®¬n vÞ tÝnh lµ kip vµ foot. Ba trÞ riªng ®Çu tiªn ®−îc tÝnh to¸n. KÕt qu¶ tÝnh to¸n cña KCW2005 ®−îc so s¸nh víi Sap2000N cho trong b¶ng. TÖp d÷ liÖu cña KCW2005 lµ Framebw.kcw.
  2. 84 Chu kú dao ®éng riªng (sec) D¹ng dao ®éng 1 2 3 KCW2005 8.181 2.667 1.532 SAP2000N 8.183 2.673 1.543 Ph©n tÝch æn ®Þnh khung ph¼ng Ph©n tÝch æn ®Þnh khung ph¼ng mét nhÞp mét tÇng. §Ó ®¬n gi¶n lÊy ®é cøng EI=1, kÝch th−íc khung L=1. Gi¸ trÞ t¶i träng tíi h¹n cho trong b¶ng. TÖp d÷ liÖu lµ Gi¸ trÞ t¶i träng tíi h¹n KCW2005 Lý ThuyÕt 7.44 7.34
  3. 85 Ph©n TÝch P-Delta Khung Ph¼ng Ph©n tÝch P-Delta khung ph¼ng mét nhÞp mét tÇng. VÝ dô nµy ®−îc lÊy tõ tÖp portalpd.sdb cña phÇn mÒm SAP2000N. Ph©n tÝch P-Delta cho hai tr−êng hîp t¶i träng nh− h×nh vÏ. KÕt qu¶ tÝnh to¸n so s¸nh víi SAP2000N cho trong b¶ng. TÖp d÷ liÖu cña KCW2005 lµ portalpd.kcw. Néi Lùc PhÇn Tö - Tr−êng Hîp T¶i Träng 1 Ch−¬ng Tr×nh Thanh 1 Thanh 2 Thanh 3 M3 M4 M1 M3 M2 M4 KCW2005 -8260.2997 -8260.2997 4588.9367 -8260.3111 -4588.9367 8260.3111 SAP2000N -8260.41 -8260.41 4589.12 -8260.41 -4589.12 8260.41 Néi Lùc PhÇn Tö - Tr−êng Hîp T¶i Träng 2 Ch−¬ng Tr×nh Thanh 1 Thanh 2 Thanh 3 M3 M4 M1 M3 M2 M4 KCW2005 -6183.3618 -6124.9922 2551.2035 -6183.3849 -4502.8192 6124.9940 SAP2000N -6183.59 -6124.93 2550.86 -6183.59 -4503.54 6124.93 Ph©n tÝch tÜnh dµn ph¼ng Dµn ph¼ng kh«ng gi¶i phãng liªn kÕt tõ vÝ dô truss.sdb cña Sap2000N. §¬n vÞ ®−îc ®æi sang T-M. So s¸nh chuyÓn vÞ t¹i nót vµ néi lùc phÇn tö víi ph−¬ng ¸n t¶i DEAD LOAD. TÖp d÷ liÖu cña KCW2005 lµ truss.kcw. Nót 38 vµ thanh 80 trong KCW2005 t−¬ng øng víi nót 37 vµ thanh 68 trong SAP2000N.
  4. 86 Ch−¬ng tr×nh ChuyÓn VÞ (M) Lùc Däc (T) Lùc Däc (T) KCW2005 Nót 38 : -1.93754 Thanh 61 : -0.1165 Thanh 80 : -0.08110 SAP2000N Nót 37 : -1.99556 Thanh 33: -0.1171 Thanh 68 : -0.08055 Ph©n tÝch tÜnh khung ph¼ng Ph©n tÝch tÜnh khung ph¼ng víi n¨m ph−¬ng ¸n t¶i. TÖp d÷ liÖu cña SAP2000N lµ datn.sdb, cña KCW2005 lµ datn.kcw. So s¸nh kÕt qu¶ néi lùc vµ chuyÓn vÞ cho c¶ n¨m ph−¬ng ¸n t¶i träng. ChuyÓn vÞ UY trong KCW2005 t−¬ng ®−¬ng víi chuyÓn vÞ UZ trong SAP2000N. P.A KCW2005 SAP2000N t¶i ChuyÓn vÞ nót M«men nhÞp phÇn tö ChuyÓn vÞ nót M«men nhÞp phÇn tö 21 14 6 30 (m) (T.M) (m) (T.M) 1 UY 0.0014 19.8091 UZ -0.0014 19.85562 2 UY -0.0003 2.0175 UZ -2.638E-4 -1.9305 3 UY 0.0003 0.0603 UZ -2.544E-4 -0.0415 4 UX 0.0076 -0.0135 UX 0.00755 -0.01349 5 UX -0.0076 -0.0134 UX -0.00755 -0.01349 Ph©n tÝch tÜnh tÊm trªn nÒn ®µn håi Ph©n tÝch tÜnh tÊm trªn nÒn ®µn håi cã kÝch th−íc 10x10 (ft2), chiÒu dµy tÊm 2ft, t¶i träng ®Æt t¹i 4 ®iÓm cã gi¸ trÞ 500kips, bá qua träng l−îng b¶n th©n tÊm. VËt liÖu : M« ®un ®µn håi E=4680000 (k/ft2) HÖ sè poission ν=0.15 HÖ sè ®µn håi k=100 (k/ft3) TÊm ®−îc chia thµnh l−íi 10x10 phÇn tö. NÒn ®µn håi ®−îc rêi r¹c t¹i vÞ trÝ c¸c nót víi c¸c gi¸ trÞ sau : T¹i c¸c nót biªn : (1x0.5)x100=50 (k/ft) T¹i c¸c nót gãc : (0.5*0.5)x100=25 (k/ft) T¹i c¸c nót gi÷a : (1x1)x100=100 (k/ft)
  5. 87 TÖp d÷ liÖu cña SAP2000N lµ tamdh.sdb, tÖp d÷ liÖu cña KCW2005 lµ tamdh.kcw. KÕt qu¶ tÝnh to¸n cho trong b¶ng Ch−¬ng tr×nh ChuyÓn vÞ max MX(M11) max MY(M22) max (ft) (k.ft/ft) (k.ft/ft) KCW2005 0.200336 251.936 251.936 SAP2000N 0.20034 255.63 255.63 Ph©n tÝch tÜnh khung kh«ng gian Ph©n tÝch khung kh«ng gian cã sµn cïng lµm viÖc víi dÇm, cét. TÖp d÷ liÖu cña SAP2000N lµ kkg.sdb. TÖp d÷ liÖu cña KCW2005 lµ kkg.kcw. KÕt qu¶ néi lùc vµ chuyÓn vÞ cho trong b¶ng. C¸c nót vµ tÊm trong cïng mét cét gi÷a hai ch−¬ng tr×nh lµ t−¬ng ®−¬ng. Ch−¬ng tr×nh ChuyÓn VÞ Nót M« Men TÊm M« Men TÊm (M) (T.M/M) (T.M/M) KCW2005 Nót 669 : UY TÊm 390 MY TÊm 393 MY -0.001233 0.11 -0.162 SAP2000N Nót 484 : UZ TÊm 389 M11 TÊm 394 M11 -0.00116 0.1105 0.171
  6. 88 Ph©n tÝch dao ®éng riªng tÊm v¸ch Ph©n tÝch dao ®éng riªng cña v¸ch cøng cã kÝch th−íc 10mx10m, chiÒu dµy 0.1m. S¸u d¹ng dao ®éng riªng ®−îc tÝnh. TÖp d÷ liÖu cña SAP2000N lµ vachdd.sdb, tÖp d÷ liÖu cña KCW2005 lµ vachdd.kcw. KÕt qu¶ tÝnh to¸n chu kú dao ®éng riªng (s) cho trong b¶ng. Ch−¬ng tr×nh 1 2 3 4 5 6 KCW2005 1.987 0.778 0.319 0.252 0.217 0.125 SAP2000N 1.978 0.78 0.322 0.258 0.22 0.128 Ph©n tÝch dao ®éng riªng tÊm sµn Ph©n tÝch dao ®éng riªng tÊm sµn kÝch th−íc 4mx3m, dµy 0.1m. Sau d¹ng dao déng riªng ®−îc tÝnh. TÖp d÷ liÖu cña SAP2000N lµ sandd.sdb, tÖp d÷ liÖu cña KCW2005 lµ sandd.kcw. KÕt qu¶ tÝnh to¸n chu kú dao ®éng riªng (s) cho trong b¶ng. Ch−¬ng tr×nh 1 2 3 4 5 6 KCW2005 0.021989 0.0132 0.00935 0.00791 0.00752 0.00561 SAP2000N 0.0221 0.0133 0.0094 0.0080 0.0076 0.0058 Ph©n tÝch tÜnh bÓ n−íc Ph©n tÝch tÜnh bÓ n−íc cã kÝch th−íc 3mx4m, cao 2m, kª tù do ë c¹nh biªn. ChiÒu dµy ®¸y bÓ lµ 0.2m, chiÒu dµy thµnh bÓ lµ 0.15m. T¶i träng t¸c dông lªn bÓ do ¸p lùc n−íc vµ t¶i träng b¶n th©n. TÖp d÷ liÖu cña SAP2000 lµ benuoc.sdb, tÖp d÷ liÖu cña KCW2005 lµ benuoc.kcw. KÕt qu¶ tÝnh to¸n cho trong b¶ng.
  7. 89 Ch−¬ng tr×nh ChuyÓn vÞ thµnh max ChuyÓn vÞ ®¸y max Mmax KCW2005 0.005548 0.001209 6.748 SAP2000N 0.00559 0.001220 6.74 ThiÕt kÕ cÊu kiÖn B.T.C.T ThiÕt kÕ cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp khung ph¼ng, so s¸nh kÕt qu¶ tÝnh to¸n víi kÕt qu¶ tÝnh tay. TÖp d÷ liÖu lµ datn.kcw. §¬n vÞ diÖn tÝch cèt thÐp lµ cm2. KÕt qu¶ tÝnh to¸n cèt thÐp dÇm Thanh TiÕt diÖn M γ TÝnh tay KCW2005 (T.M) FAT FAD FAT FAD 1 25x75 -7.64 0.966 3.923 0 4.027 1.141 1 25x75 -5.06 0.978 2.567 0 2.677 0.9 1 25x75 -10.7 0.952 5.576 0 5.807 0.9 2 25x75 -19.63 0.907 10.733 0 11.16 0.9 2 25x75 15.24 0.9297 0 8.13 0.9 8.59 2 25x75 -19.63 0.907 10.733 0 11.16 0.9 4 25x75 -9.57 0.957 4.96 0 4.93 0.9 4 25x75 -4.24 0.981 2.14 0 2.12 0.9 4 25x75 -5.63 0.975 2.864 0 2.986 1.121 5 25x75 -19.06 0.91 10.39 0 10.49 0.9 5 25x75 16.11 0.925 0 8.636 0.9 8.771 5 25x75 -19.06 0.91 10.39 0 10.49 0.9 7 25x45 -6.93 0.903 6.523 0 6.453 0.525 7 25x45 -1.81 0.9766 1.576 0 1.498 0.525 7 25x45 2.67 0.965 0 2.352 0.525 2.269 8 25x75 -18.35 0.914 9.96 0 9.972 0.9 8 25x75 17.22 0.92 9.287 0 0.9 9.283 8 25x75 -18.35 0.914 9.96 0 9.971 0.9
  8. 90 KÕt qu¶ tÝnh to¸n thÐp cét Thanh TiÕt diÖn M N TÝnh tay KCW2005 (T.M) (T) FAT FAD FAT FAD 21 25x45 5.35 -110.22 8.94 8.94 8.94 8.94 21 25x45 6.82 -110.22 10.61 10.61 10.61 10.61 22 25x45 9.22 -95.39 11.43 11.43 11.43 11.43 22 25x45 9.29 -95.39 11.54 11.54 11.54 11.54 ThiÕt kÕ cÊu kiÖn bª t«ng cèt thÐp, so s¸nh kÕt qu¶ tÝnh to¸n víi kÕt qu¶ theo gi¸o tr×nh KÕt cÊu Bª t«ng cèt thÐp [3]. TÝnh to¸n cÊu kiÖn dÇm VÝ dô TiÕt diÖn Lo¹i TiÕt M Gi¸o Tr×nh KCW2005 DiÖn (T.M) FA’ FA FA’ FA 5-1 25x60 CN 27.06 0 19.64 0 19.39 5-2 20x50 CN 12.6 0 11.9 0 11.9 5-3 100x8 CN 0.547 0 4.51 0 4.51 5-4 20x70x58x10 T 37.5 0 24.54 0 24.53 5-5 18x50x144x7 T 11.47 0 9.42 0 9.41 5-6 22x60x214x8 T 22 0 11.77 0 11.77 5-7 9x110x32x10 I 48 0 18.63 0 17.78 5-8 30x80 CN 63 2.3 34.18 1.125 34.98 Ghi chó : VÝ dô 5-7 : cèt thÐp theo gi¸o tr×nh tÝnh víi a=8cm , theo KCW2005 tÝnh víi a=4cm. VÝ dô 5.8 : cèt thÐp theo gi¸o tr×nh tÝnh víi a=7cm, a’=3.5cm, theo KCW2005 tÝnh víi a=5cm. TÝnh to¸n cèt thÐp cét VÝ dô TiÕt diÖn Lo¹i TiÕt M N Gi¸o Tr×nh KCW2005 DiÖn (T.M) (T) FA’ FA FA’ FA 7-3 40x60 CN 26 -96 11.14 11.14 12.12 12.12 7-5 40x60 CN 26 -96 6.57 15.81 6.9 17.63 7-6-1 20x28 CN 2.4 -36 4.82 4.82 5.44 5.44 7-6-2 20x28 CN 2.4 -36 0.5 4.82 1.05 5.44
Đồng bộ tài khoản