intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn sử dụng Macromedia Flash 5

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

1.096
lượt xem
230
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình tạo hình flash bằng Macromedia 5.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng Macromedia Flash 5

 1. CHÖÔNG I: TOÅNG QUAN VEÀ MACROMEDIA FLASH 5 Caùc khaùi nieäm cô baûn: • Thuoäc tính (Properties): laø caùc tính chaát aùp duïng cho ñoái töôïng (lôùp, hình veõ, …) • Lôùp (Layer): laø nôi chöùa caùc hình veõ, ñoái töôïng, ñöôïc xem laø thaønh phaàn cuûa tieán trình hoaït hình. Caùc lôùp ñöôïc xeáp vaø choàng leân nhau (che phuû nhau), coù bao nhieâu lôùp cuõng ñöôïc. • Lôùp daãn (Guide Layer): laø lôùp duøng laøm khung, söôøn ñeå boá trí caùc lôùp khaùc. • Khung (Frame): cöûa soå thao taùc. • Taäp tin .FLA: Taääp tin chöùa ñoái töôïng cuûa Flash. • Taäp tin .SWF: Taäp tin ñaõ chuyeån sang hoaït hình cuûa Flash. I/.CAÙC THAO TAÙC CÔ BAÛN: +Ñònh trang in: File\Page setup. +Menu View: Goto: Chuyeån ñaán caùc khung hoaëc caùc caûnh trong Film ñang laøm vieäc. Zoom in, Zoom Out: Phoùng to, thu nhoû cuûa soå laøm vieäc. Magnification: ñieàu chænh tæ leä cöûa soå laøm vieäc. (Show Frame, Show All: Hieän 1 , taát caû caùc khung laøm vieäc). Outlines: chuyeån toaøn boä caùc ñoái töôïng treân khung laøm vieäc ra daïng ñöôøng neùt khoâng coù toâ maøu ñeå laøm vieäc nhanh hôn. Fast: Taét tính naêng boû ñöôøng raêng cöa (antialiasing) ñeå veõ nhanh hôn. Antialias: laøm trôn caùc ñöôøng neùt ngoaøi cuûa hình veõ(tröø text) Antialias Text: laøm trôn caùc ñöôøng neùt ngoaøi cuûa hình veõ keå caû vaên baûn. Timeline: hieån thò cöûa soå tieán trình. Work Area: hieån thò hoaëc che ñi vuøng laøm vieäc. Rulers: Hieän aån caây thöôùc. Grid\Show Grid: hieän aån ñöôøng löôùi (oâ löôùi). Grid\Snap to Grid: baät taét tính naêng cho ñoái töôïng baùm dính oâ löôùi. Grid\Edit Grid: ñieàu chænh oâ löôùi.(Accuracy: chính xaùc) Guiders: caùc cheá ñoä cho lôùp daån. Hide Edges: Hieän aån gôø bao ñoái töôïng. Hide Panels: hieän aån caùc Panel (instance, info, character, mixer) +Menu Windows: New Window: môû caûnh laøm vieäc trong cöûa soå môùi Toolbasr : trình baøy Toolbar (Main, Status, Controller) Tools: hieän aån thanh coâng cuï Tools. Panels: hieän caùc thaønh phaàn cöûa soå laøm vieäc khaùc. Panel set: boá trí laïi caùc thaønh phaàn cöûa soå daïng maëc ñònh. Save Panel Layout: ghi laïi boá trí cuûa moät thaønh phaàn cöûa soå. Close All Panel: ñoùng taát caû caùc thaønh phaàn cöûa soå khaùc. Action, Movie Explorer, Output, Debugger: Môû caùc cöûa soå chöùc naêng khaùc.. Macromedia Flash 5 Mediaspace Club #1
 2. Cascade, Tile: saép caùc cöûa soå laøm vieäc theo lôùp, laùt gaïch. II/. COÂNG CUÏ (TOOLS): 1/. Arrow Tool (V) : duøng choïn, drag, saép ñaët caùc ñoái töôïng veõ. Snap to objects: caùc ñoái töôïng veõ seõ baùm dính vaøo löôùi hoaëc caùc ñoái töôïng gaàn keá khi di chuyeån, quay, co daõn. Smooth: laøm meàm caùc ñöôøng vaø hình daïng ñôn giaûn. Straighten: laøm thaúng caùc ñöôøng vaø hình daïng ñôn giaûn. Rotate: xoay caùc ñoái töôïng. (neáu muoán xoay chính xaùc phaûi chænh goùc xoay trong khung Transform [Window\Panels\Transfrom]) Scale: thay ñoåi kích thöôùc caùc ñoái töôïng(co keùo). 2/. Sub select tool (A): duøng choïn ñoái töôïng, thaønh phaàn cuûa hình. 3/. Line Tool (N): duøng veõ ñöôøng thaúng. 4/. Lasso Tool (L): choïn ñoái töôïng laøm vieäc vôùi caùc tính naêng ñaëc bieät hôn.(choïn xong double click). Magic wand: duøng choïn caùc ñoái töôïng vôùi vuøng coù hình daïng baát kyø. Magic wand properties: xaùc laäp caùc thuoäc tính cho Magic wnad. Polygon mode: duøng choïn caùc ñoái töôïng theo ñöôïc ña giaùc baát kyø. 5/. Text Tool (T): coâng cuï duøng taïo vaên baûn (muoán xuoáng doøng nhaán Enter). 6/. Pen Tool (P): duøng taïo caùc neùt thaúng hoaëc cong. 7/. Oval Tool (O): duøng veõ hình troøn hoaëc Ellipse. 8/. Rectangle Tool (R): duøng veõ hình vuoâng hoaëc hình CN. Round Rectangle radius: duøng ñònh goùc troøn cho hình (Corner radius) 9/. Pencil Tool (Y): duøng veõ ñöôøng baèng tay. Pencil Mode: choïn 1 cheá ñoä veõ: Straighten: veõ ñöôøng thaúng trôn_gaáp khuùc; Smooth: veõ ñöôøng meàm maïi_cong; Ink: khoân laøm gì vôùi neùt veõ. 10/. Brush (B): Veõ theo neùt coï. Brush mode: Paint normal: veõ treân vuøng laøm vieäc(ñeø); Paint Fills: veõ caùc vuøng coù theå toâ maøu nhöng khoâng veõ treân caùc ñöôøng neùt; Paint behind: veõ quanh caùc ñoái töôïng, khoâng ñeø, chæ veõ döôùi caùc hình; Paint inside: veõ beân trong vuøng ñöôïc toâ maøu, khoâng veõ ñeø leân neùt, neáu khoâng coù vuøng toâ maøu thì veõ khoâng taùc duïng; Paint selection: chæ veõ beân trong vuøng toâ maøu ñaõ ñöôïc choïn. Brush size: choïn kích thöôùc neùt veõ Brush shape: choïn neùt veõ. Lock fill: baät taét kieåu toâ maøu gradient. 11/. Ink Bottle Tool (S): duøng thay ñoåi maøu cuûa neùt bao quanh hình (maøu neùt). 12/. Paint Bucket Tool (K): duøng toâ maøu caùc hình ñöôïc taïo ra töø ñöôøng vieàn (maøu beân trong hình). Gap size: choïn moät caùch toâ trong hình: Don’t close gap: hình khoâng loã hôû; Close small gaps: hình coù loå nhoû; Close large gaps: hình coù loã hôû lôùn; Close medium gaps: hình coù loã hoã trung bình. Lock fill: baät taét cheá ñoä toâ vôùi kieåu maøu Gradient. Transform fill: cho pheùp co daõn, quay, xoâ nghieâng vôùi kieåu toâ Gradient trong hình. Macromedia Flash 5 Mediaspace Club #2
 3. 13/. Dropper Tool (I): duøng cho pheùp laáy maãu toâ, kieåu ñöôøng neùt cuûa 1 ñoái töôïng roài aùp duïng maãu toâ ñoù cho 1 ñoái töôïng khaùc. (choïn 1 maãu roài queùt vaøo 1 maãu khaùc) 14/. Eraser Tool (E) : duøng xoùa ñöôøng neùt, vuøng toâ maøu vaø caùc hình daïng. Eraser mode: choïn cheá ñoä xoùa: Erase normal: xoùa neùt vaø maøu toâ; Erase fill : chæ xoùa maøu toâ; Erase lines: chæ xoùa ñöôøng neùt; Erase selected fills: chæ xoùa vuøng toâ maøu ñang choïn, khoâng xoùa neùt; Erase inside: xoùa beân trong 1 vuøng coù toâ maøu, khoâng xoùa neùt. Faucet: xoùa ñöôøng neùt vaø vuøng toâ maøu. Eraser shape: choïn neùt xoùa 15/. Hand Tool (H): duøng di chuyeån “baèng tay” quanh vuøng laøm vieäc. 16/. Zoom Tool (M, Z) : duøng phoùng to, thu nhoû vuøng laøm vieäc Enlarge: phoùng to vuøng laøm vieäc. Reduce: thu nhoû vuøng laøm vieäc. Möùc III/. CAÙC THAO TAÙC: Thao taùc choïn: +Choïn thoâng thöôøng: Click ñaâu choïn ñoù. +Choïn ñöôøng neùt vaø maøu toâ: Double click. +Choïn baèng ñöôøng bao: choïn coâng cuï Arrow Tool, taïo ñöôøng bao khu vöïc choïn. +Choïn nhieàu: ñeø Shift trong khi click choïn. +Choïn taát caû: Ctrl + A. Thao taùc copy: choïn, Ctrl + C Thao taùc daùn: thöïc hieän copy, thöïc hieän 1 trong: Ctrl + V: daùn bình thöôøng. Ctrl + Shift + V: daùn taïi choå. Nhaân baûn (Duplicating): choïn, Ctrl + D | ñeø Ctrl + keùo chuoät. Xoaù: choïn, Delete. Di chuyeån: choïn, drag | ñeø Shift + muõi teân (8 pixel)| muõi teân (1 pixel). Nhoùm: choïn caùc ñoái töôïng caàn nhoùm, Modify\Group. Boû nhoùm: choïn, Modify\Ungroup. Phaân ñoaïn: +Phaân ñoaïn baèng hình veõ: taïo caùc hình beân trong nhau, drag chuùng taùch nhau. +Phaân ñoaïn baèng ñöôøng: taïo hình, choïn coâng cuï Pencil Tool, choïn Ink, veõ caét laùt (slicing) qua hình ta ñöôïc 2 hình phaân ñoaïn. Keát noái caùc hình: (chæ duøng cho hình treân cuøng lôùp, cuøng maøu vaø khoâng coù ñöôøng neùt) Choïn 1 hình keùo leân hình kia, chuùng seõ keát noái thaønh 1. Thao taùc treân hình: +Modify\Shape\Convert lines to fills: chuyeån ñöôøng neùt thaønh hình daïng coù theå toâ maøu. +Modify\Shape\Expand fill: môû roäng vuøng toâ cuûa 1 hình (expand: môû ra ngoaøi, Inset: môû vaøo trong, Distance: khoaûng môû) +Modify\Shape\Soften fill edges: laøm meàm ñöôøng bieân cuûa hình(Distance: khoaûng caùch giöõa bieân meàm vaø bieân ngoaøi; Step: soá böôùc cuûa bieân meàm) +Modify\Transform\Scale: co daõn. +Modify\Transform\Rotate: xoay. Macromedia Flash 5 Mediaspace Club #3
 4. +Modify\Transform\Flip…: laät ngang doïc. +Modify\Transform\Edit Center: chænh taâm hình che phuû Ñaët thuoäc tính cho khung: Modify\Movie hieän hoäp thoaïi: +Frame rate: chöùa toác ñoä hoaït caûnh cho frame +Dimension: kích thöôùc ngang doïc cho frame +Match: khung vöøa vôùi maùy in hoaëc noäi dung. +Background color: choïn maøu neàn cho frame +Rulers unit: choïn ñôn vò ño treân thöôùc laøm vieäc Thao taùc vaên baûn: choïn, menu Text choïn caùc muïc sau: +Font: choïn font. +Size: choïn kích thöôùc. +Style: choïn kieåu. +Align: canh bieân. +Tracking: co daõn côõ chöõ. +Character: hieän cöûa soå thaønh phaàn Character. +Paragraph: hieän cöûa soå thaønh phaàn Paragraph. +Taùch rôøi vaên baûn: choïn, Modify\Break Apart (coù theå söûa töøng kyù töï, toâ maøu… Canh bieân: cho hieän cuûa soå thaønh phaàn Align (Window\Panels\Align | Ctrl + K) Choïn 1 trong: Align left edge: canh veà caïnh traùi Align horizontal center: canh veà giöõa (ngang) Align right edge: canh veà caïnh phaûi Align top edge: canh veà caïnh ñaàu Align vertical center: canh veà giöõa (doïc) Align bottom edge: canh veà caïnh ñaùy Distribute top edge: canh veà ñaàu Distribute vertical center: Distribute bottom edge: Distribute left edge: Distribute horizontal center: Distribute right edge: Match width: Match height: Match width and height: Space evenly vertically: Space evenly horizontally: IV/ AÛNH: +Flash coù theå cheøn vaøo caùc taäp tin aûnh daïng: .BMP, JPG, GIF (tónh), PNG. +Cheøn aûnh: menu File\Import choïn teân taäp tin aûnh.(laø ñoái töôïng che phuû coù theå thao taùc nhö ñoái töôïng hình veõ) +Phaân raõ aûnh: choïn aûnh, Modify\Break Apart. +Söû duïng cöûa soå thaønh phaàn Library: Window\ Library. Macromedia Flash 5 Mediaspace Club #4
 5. +Toái öu aûnh: Môû cöûa soå Library, Right click, choïn Properties, xaùc laäp caùc tính chaát (Allow smoothing: cho pheùp laøm meàm ñöôøng neùt, Compression: choïn 1 phöông phaùp neùn, Quality: nhaäp chaát löôïng neùn) +Laáy 1 baûn sao töø Library: Drag töø khung Library ra. +AÛnh ñoäng .Gif: naïp vaø quan saùt treân thanh tieán trình (Timeline). V/. SOUND: +Flash cho pheùp cheøn vaøo caùc taäp tin aâm thanh daïng .Wav, .Mp3. +Cheøn aâm thanh: File\Import choïn teân taäp tin aâm thanh (aâm thanh ñöôïc ñöa vaøo Library). CHÖÔNG II: HOAÏT HÌNH Taïo Hoaït hình: Caùch 1_ Taïo hoaït hình baèng caùc khung hình noái tieáp: laø caùch cho hieän lieân tieáp caùc khung hình bieán ñoåi noái tieáp nhau. +Taïo hình treân khung laøm vieäc. +Click choïn 1 khung hình treân thanh TimeLine, choïn Insert\KeyFrame (ta ñöôïc 1 khung hình khoaù gioáng vôùi khung tröôùc ñoù), thöïc hieän theâm, bôùt, thay ñoåi treân khung hình tuøy yù. +Laäp laïi böôùc treân cho ñeán khi keát thuùc hoaït hình. +Nhaán Enter ñeå kieåm tra. Caùch 2_Taïo hoaït hình baèng caùch bieán ñoåi hình daïng: laø caùch cho 1 hình bieán ñoåi daïng thaønh moät hình khaùc. Flash söû duïng pheùp bieán hình theo caùch loâgic nhaát (coù theå taïo ra caùc daïng hình ngoaøi yù muoán). Khoâng theå bieán ñoåi hình daïng caùc bieåu töôïng, aûnh, nhoùm. +Taïo hình treân khung laøm vieäc. +Click choïn 1 khung hình treân Timeline, choïn Insert\Blank Key Frame (ta ñöôïc khung hình khoaù roãng), Taïo 1 daïng hình khaùc. +Trôû veà khung hình 1, choïn Window\Panels\Instance choïn theû Frame vaø qui ñònh nhö sau: Label: nhaäp teân baát kyø (seõ hieän treân thanh tieán trình, tuyø choïn) Tweening: choïn Shape (bieán hình theo neùt). ++Easing: chænh toác ñoä (Easing in: hoaït hình chaäm, Easing Out: hoaït hình nhanh) ++Blend: choïn caùch thieát laäp cho bieán hình (Angular: toát cho goùc vaø ñöôøng thaúng, Distribute: toát cho caùc ñöôøng cong, trôn). + Laäp laïi böôùc treân cho ñeán khi keát thuùc hoaït hình. +Nhaán Enter ñeå kieåm tra. Ñònh caùc ñieåm bieán hình: +Chöùc naêng Shape Hint: coù theå co
 6. ++Töông töï cho caùc khung hình khaùc. +Hieän / aån Shape Hint: View\Show Shape Hint. +Gôõ boû Shape Hint: Click choïn Frame caàn gôû boû, Modify\Transform\Remove All Hints. Taïo caùc daïng hoaït hình sau: 1/. Caùnh quaït quay, Baùnh xe quay. 2/. Bieán ñoåi chöû, hình …. Caùch 3_Taïo hoaït hình baèng caùch bieán ñoåi chuyeån ñoäng: laø caùch cho 1 hình di chuyeån, co daõn, xoay … ñeå thaønh hình daïng khaùc. Cho pheùp bieán ñoåi hình, bieåu töôïng, nhoùm, khoái vaên baûn. +Taïo hình treân khung laøm vieäc. ++Click choïn 1 khung hình caùch quaõng (N) treân Timeline, choïn Insert\Frame (ta ñöôïc N-1 khung hình gioáng nhö khung 1). ++ Right click taïi khung hình 1 (ñaàu) , choïn Create Motion Tween, choïn Window\Panels\Instance choïn theû Frame vaø qui ñònh nhö sau: Label: nhaäp teân baát kyø (seõ hieän treân thanh tieán trình, tuyø choïn) Tweening: choïn Motion (bieán hình theo chuyeån ñoäng). " Scale: neáu choïn seõ cho pheùp co daõn khi chuyeån ñoäng. Easing: chænh toác ñoä (Easing in: hoaït hình chaäm, Easing Out: hoaït hình nhanh) Rotate: choïn caùch quay (None: khoâng, Auto: töï ñoäng, CW: quay theo chieàu kimh ñoàng hoà, CCW: quay ngöôïc kim ñoàng hoà) Times: nhaäp soá laàn quay trong khi chuyeån ñoäng. " Orient to path: choïn khi chuyeån ñoäng theo 1 ñöôøng daãn. " Synchronize: choïn khi caàn ñoàng boä caùc khung hình. " Snap: choïn khi muoán hình bieán ñoåi baùm vaøo ñöôøng daån treân lôùp daån . ++Taïi khung hình cuoái, choïn hình ñaõ coù ôû khung 1 vaø di chuyeån, xoay, co daõn tuøy yù. +Enter ñeå kieåm tra. +Muoán chænh söûa phaûi trôû veà khung hình ñaàu, cuoái. +Cöûa soå thaønh phaàn Instance: Theû Instance: theå hieän hình Theû Effect: hieäu öùng maøu Theû Frame: qui ñònh daïng quay Theû Sound: hieäu öùng aâm thanh Bieán ñoåi chuyeån ñoäng theo 1 ñöôøng daãn (Motion with Orient to path): +Taïo hoaït hình bieán ñoåi chuyeån ñoäng(nhôù choïn Orient to path vaø Snap). +Click nuùt Add Guide Layer treân thanh tieán trình, ta ñöôïc moät lôùp daãn treân lôùp hoaït hình (kieåm tra teân lôùp hoaït hình coù thuït vaøo so vôùi lôùp daãn khoâng?). Macromedia Flash 5 Mediaspace Club #6
 7. +Click choïn lôùp daãn, choïn coâng cuï Pencil Tool, cheá ñoä Smooth, neùt Solid, thöïc hieän veõ 1 ñöôøng chuyeån ñoäng treân lôùp daãn. +Click taïi Clock (oå khoaù) ñeå khoaù ñöôøng chuyeån ñoäng treân lôùp daãn khoâng cho söûa. +Click choïn lôùp hoaït hình (ñöøng queân). +Click taïi khung hình ñaàu, keùo taâm cuûa noù ñeán ñaàu ñöôøng chuyeån ñoäng. + Click taïi khung hình cuoái, keùo taâm cuûa noù ñeán cuoái ñöôøng chuyeån ñoäng. +Enter ñeå kieåm tra. +Chuù yù: coù theå taïo nhieàu hình khaùc nhau treân nhieàu Frame ñeå cuøng chuyeån ñoäng vôùi nhau; coù theå duøng nhieàu lôùp daãn hoaëc lôùp daãn chung coù nhieàu ñöôøng daãn. Lôùp (Layer) vaø Frame: 1/.Frame: laø caùc khung laøm vieäc duøng chöùa caùc ñoái töôïng. Khung roãng: Laø khung hình chöa laøm vieäc (khoâng chöùa gì caû) Khung Khoùa: Laø khung hình laø khung hình nôi chöùa caùc ñoái töôïng, thieát laäp chuyeån ñoäng,… . Khung thöôøng: Laø khung hình hieån thò noäi dung cuûa khung hình khoaù gaàn nhaát . 2/. Caùc thao taùc Frame: +Theâm 1 frame: ++Insert\Frame | F5: cheøn theâm 1 khung hình thöôøng taïi vò trí choïn. ++Insert\Keyframe | F6: cheøn theâm 1 khung hình khoùa taïi vò trí choïn(tröôùc ñoù laø caùc khung hình thöôøng). ++Insert\Blank Keyframe | F7: cheøn theâm 1 khung hình khoùa roãng taïi vò trí choïn(tröôùc ñoù cuõng laø caùc khung hình thöôøng). +Xoùa 1 frame: choïn khung hình caàn xoùa, right click, choïn Remove Frame. +Copy, caét, daùn: choïn , right click, choïn Copy Frames, Cut Frames, Paste Frames. +Clear Frame: chuyeån 1 khung hình khoaù thaønh khung hình bình thöôøng. 3/. Caùc thao taùc treân lôùp: +Theâm 1 lôùp: ++Click nuùt Insert Layer | Insert\Layer: cheøn 1 lôùp. ++Click nuùt Add Guide Layer | Insert\Motion Guide: cheøn 1 lôùp daãn. +Choïn lôùp: Click taïi lôùp (xem coù daáu chöa?) +Xoùa 1 lôùp: choïn lôùp caàn xoaù, right click, choïn Delete Layer | click taïi thuøng raùc. +Thay ñoåi thöù töï cuûa 1 lôùp: Drag chuoät caùc lôùp leân treân hoaëc xuoáng döôùi. +Ñaët thuoäc tính cho lôùp: choïn lôùp, right click, choïn Properties: teân, hieän\aån, khoùa, loaïi, maøu neàn, Outlines, chieàu cao.. ++Guide: lôùp daãn. (ôû treân lôùp hoaït hình chuyeån ñoäng) ++Guided: lôùp laø lôùp hoaït hình chuyeån ñoäng theo lôùp daãn (ôû döôùi lôùp daãn vaø thuït vaøo so vôùi lôùp daãn). ++Mask: lôùp duøng laøm maët naï (ôû treân lôùp che) ++Masked: lôùp bò maët naï che | lôùp che (ôû döôùi lôùp maët naï, chæ thaáy ñöôïc qua 1 ñoái töôïng ñaëc cuûa lôùp maët naï). Macromedia Flash 5 Mediaspace Club #7
 8. 4/. Thanh tieán trình (Timeline): +Nuùt Onion Skin: xem vaø chænh söûa vò trí khung soá khung / giaâ y thô ø i gian ñaõ chieá u nhieàu khung hình cuøng luùc (caùc khung hình trong phaïm vi Onion Skin seõ hieän ra cho chænh cuøng luùc). +Nuùt Onion Skin Outlines: töông töï Onion Skin nhöng caùc hình treân khung hieän döôùi daïng ñöôøng vieàn. +Nuùt Edit Multiple Frames: hieän vaø cho söûa nhieàu khung hình cuøng luùc. +Nuùt Modify Onion Markers: di chuyeån phaïm vi Onion Skin. ++Always Show Markers: luoân hieän daáu Onion Skin. ++Anchor Onion: khoaù daáu Onion Skin. ++Onion 2, Onion 5, Onion All: ñaùnh daáu 2, 5 hoaëc taát caû caùc khung hình chung quanh. +Show all layer as outlines: hieän aån caùch trình baøy caùc lôùp ôû daïng ñöôøng vieàn. +Lock/Unlock all layers: Khoaù hoaëc boû khoaù caùc lôùp. (khoaù seõ khoâng choïn ñöôïc). +Show/Hide all layers: hieän aån caùc lôùp. (aån seõ khoâng thaáy gì caû). 5/. Quaûn lyù caùc Scenne: Click choïn coâng cuï Edit Scene treân thanh tieán trình, choïn 1 caûnh. 6/. Quaûn lyù caùc Frame: Click choïn coâng cuï Edit Symbols treân thanh tieán trình, choïn 1 bieåu töôïng caàn söûa. (Edit Scene, Edit Symbols: ôû beân phaûi thanh tieán trình.) Chuù yù: Caùc khung coù --------! maøu tím laø khung bieán ñoåi chuyeån ñoäng. Caùc khung coù --------! maøu xanh laø khung bieán ñoåi hình daïng. Caùc khung coù ------- laø khung khoâng xaùc ñònh roõ chuyeån ñoäng gì (coù theå bò sai!) Bieåu töôïng (Symbol) Macromedia Flash 5 Mediaspace Club #8
 9. 1/.KN: laø ñoái töôïng ñöôïc taïo ra nhaèm muïc ñích söû duïng nhieàu laàn maø khoâng phaûi taïo laïi, bieåu töôïng ñöôïc caát tröõ trong thö vieän. Bieåu töôïng ñöôïc chia thaønh 3 loaïi sau: +Graphic: bieåu töôïng daïng ñoà hoïa ñöôïc taïo ra töø caùc hình veõ, hình aûnh coù tính chaát tónh (khoâng chuyeån ñoäng). +Button: bieåu töôïng daïng caùc nuùt nhaán, thöôøng ñöôïc phoái hôïp vôùi laäp trình ñeå taïo caùc ñieàu khieän cho ñoaïn Film. +Movie: bieåu töôïng daïng ñoaïn Film, chöùa toaøn boä caùc phaàn töû cuûa ñoïan Film: hình aûnh, aâm thanh, chuyeån ñoäng…. 2/. Taïo bieåu töôïng: +Graphic: Taïo hình aûnh, nhoùm…. choïn Insert\Convert to Symbol , hieän hoäp thoaïi: nhaäp teân, choïn Graphic, OK, xong môû cöûa soå thaønh phaàn Library ñeå kieåm tra laïi. +Button: Taïo daïng nuùt, choïn Insert\Convert to Symbol, hieän hoäp thoaïi: choïn Button, OK. +Movie: Taïo ñoaïn hoaït hình, choïn Layer, choïn ñoaïn hoaït hình vöøa taïo, Right click, choïn Copy Frames, choïn Insert\New Symbol, hieän hoäp thoïai Symbol Properties, ñaët teân choïn Movie Clip, OK. Flash chuyeån sang cheá ñoä taïo hoaït hình, Right click taïi khung 1, choïn Paste Frames. xong click nuùt Scene treân thanh tieán trình ñeå trôû veà. 3/. Caùc thao taùc treân bieåu töôïng: +Söûa: choïn bieåu töôïng treân Library, choïn Edit\Edit Symbols, söûa xong click nuùt Scene. (Double Click taïi bieåu töôïng ñeå söûa) +Söûa Button: khi söûa bieåu töôïng Button, ta thaát coù 4 khung: Up, Over, Down, Hit, moãi khung theå hieän traïng thaùi khaùc nhau cuûa bieåu töôïng nuùt, ta coù theå theâm, bôùt, boû troáng caùc khung nhaèm taïo caùc “ñaùp öùng” vôùi söï di chuyeån con troû tuøy yù, söûa xong click nuùt Scene. Up: Khung naøy theå hieän Button khi con troû khoâng ôû trong phaïm vi nuùt. Over: Khung naøy theå hieän Button khi con troû ôû trong phaïm vi nuùt. Down: Khung naøy theå hieän Button khi ngöôøi duøng click vaøo nuùt. Hit: Khung naøy theå hieän Button khi di chuyeån con troû, nuùt coù theå ñöôïc thay ñoåi vò trí, hình daïng. Nuùt trong khung Hit seõ khoâng thaáy trong ñoaïn hoaït hình. +Xoaù: Right click, choïn Delete. +Laáy ra söû duïng: Drag töø Library ra Frame. +Nhaân baûn: Right click, choïn Duplicates. Söû duïng Thö vieän taäp tin cuûa Flash. Macromedia Flash 5 Mediaspace Club #9
 10. 1/. Giôùi thieäu: Flash cho pheùp ta coù theå söû duïng laïi caùc hình aûnh, aâm thanh, ñoaïn Film, bieåu töôïng coù saün chöùa trong caùc taäp tin ñaõ taïo ra hoaëc taäp tin maãu. Caùc taäp tin naøy ñöôïc xem nhö moät thö vieän chöùa caùc thaønh quaû ta laøm vieäc, coù theå coù raát nhieàu taäp tin ñöôïc duøng laøm thö vieän. 2/. Caùc Thao taùc: +Môû thö vieän cuûa 1 taäp tin: File\Open as Library , choïn teân taäp tin .Fla, Open. coù theå môû nhieàu taäp tin laøm thö vieän. +Môû thö vieän duøng chung: File\Open as Shared Library, choïn teân taäp tin.Fla, Open. 3/. Söû duïng: (trong caùc thö vieän coù hình aûnh, ñoaïn Film, bieåu töôïng, nuùt) Drag töø thö vieän boû vaøo Frame. 4/. Söû duïng thö vieän chung: Window\Common Libraries, choïn 1 loaïi. Söû duïng nhö caùc thö vieän khaùc. Yeâu caàu : +Hieäu öùng lôùp maët naï +Hieäu öùng chieáu saùng +Hieäu öùng X_Ray +Hieäu öùng cöûa soå CHÖÔNG III: HOAÏT CAÛNH. 1/. Giôùi thieäu: Laø söï lieân heä qua laïi giöõa caùc ñoaïn hoaït hình, caûnh, khung hình khi trình chieáu. Hoaït caûnh coù theå thöïc hieän toát nhôø caùc thieát laäp töông taùc hoaëc laäp trình (Scripting). 2/. Khaùi nieäm cô baûn: +Söï kieän: laø tình huoáng xaûy ra hoaëc thôøi ñieåm thieát laäp ñaõ ñeán. +Ñích: laø ñoái töôïng bò taùc ñoäng bôûi haønh ñoäng khi xaûy ra söï kieän. +Haønh ñoäng: laø moät taùc ñoäng, töông taùc treân ñích khi söï kieän xaûy ra. 3/. Söï kieän: Caùc söï kieän cuûa Mouse: +Press: Söï kieän xaûy ra khi ngöôøi duøng nhaán chuoät treân nuùt. +Release: Söï kieän xaûy ra khi ngöôøi duøng nhaán vaø nhaû chuoät treân nuùt. +Release Outside: Söï kieän xaûy ra khi ngöôøi duøng nhaán vaø nhaû nuùt chuoät beân ngoaøi nuùt. +Roll Over: Söï kieän xaûy ra khi ngöôøi duøng di chuyeån con troû leân phía treân cuûa nuùt nhaán. (cuoän leân) +Roll Out: Söï kieän xaûy ra khi ngöôøi duøng di chuyeån con troû ra khoûi phaïm vi cuûa nuùt.(Cuoän ra) +Drag Over: Söï kieän xaûy ra khi ngöôøi duøng nhaán nuùt trong phaïm vi nuùt (khoâng nhaû) , keùo con troû ra ngoaøi phaïm vi nuùt vaø di chuyeån trôû laïi phaïmvi nuùt. (Drag trong) +Drag Out: Söû kieän xaûy ra khi ngöôøi duøng nhaán nuùt trong phaïm vi nuùt (khoâng nhaû) , keùo con troû ra ngoaøi phaïm vi nuùt.(Drag ngoaøi) Macromedia Flash 5 Mediaspace Club #10
 11. Caùc söï kieän cuûa baøn phím: Söï kieän xaûy ra khi ngöôøi duøng nhaán 1 kyù töï, phím muõi teân,Backspace, Insert, Home, End, Page up, Page Down. Söï kieän baøn phím coù phaân bieät chöõ in vaø chöõ thöôøng. 4/.Caùc haønh ñoäng: Coù nhoùm sau: Basics Action, Actions, Operators, Functions, Properties, Objects. Chöông trình ta chæ nghieân cöùu 1 soá haønh ñoäng sau: +Goto: laøm cho ñoaïn Film nhaûy ñeán khung hình hoaït caûnh. Coù caùc tham soá: Scene: choïn caûnh baét ñaàu cho haønh ñoäng Go To Type: choïn Frame coù theå laø theo soá, theo nhaõn, Frame tröôùc, Frame sau. Frame: nhaäp soá laø khung hình thöù maáy. Go to and Play: neáu choïn seõ laø Go to and Play (Chuyeån ñeán vaø thöïc hieän) coøn khoâng laø Go to and stop (Chuyeån ñeán vaø döøng). Vd: Chuyeån ñeán vaø chieáu khung 1, theo söï kieän nhaán vaø nhaû chuoät. on (release) { gotoAndPlay (1); } +Play: cho ñoaïn hoaït hình baét ñaàu thöïc hieän. Khoâng coù tham soá. +Stop: cho ñoaïn hoaït hình ngöøng laïi. Khoâng coù tham soá. +Toggle High Quality: baät taét cheá ñoä khöû raêng cöa. Khoâng coù tham soá Vd: on (release) { toggleHighQuality (); } +Stop all Sound: Taét taát caû caùc aâm thanh. Khoâng coù tham soá. +Get URL: Môû cöûa soå trình duyeät Web vôùi ñòa chæ URL ñeå nhaän 1 ñòa chæ xaùc ñònh. Macromedia Flash 5 Mediaspace Club #11
 12. Coù caùc tham soá sau: URL: chöùa ñòa chæ URL nôi truy caäp. Window: xaùc ñònh cöûa soå taûi URL Self: Taûi ñòa chæ URL vaøo cöûa soå laøm vieäc. Blank: Môû cöûa soå môùi vaø taûi ñòa chæ URL vaøo ñoù. Parent: Môû ñòa chæ URL vaøo cöûa soå cha cuûa cöûa soå hieän taïi. Top: neáu ñoaïn hoaït hình Flash vôùi haønh ñoäng Get URL ñang naèm trong khung HTML thì seõ loaïi boû khung ñeå taûi URL vaøo cöûa soå. Variables: choïn bieán trong ñoaïn hoaït hình ñöôïc xöû lyù ra sao? Don’t send: Khoâng gôûi caùc bieán. Send using Get: Gôûi caùc bieán noái tieáp vaøo ñòa chæ URL. Send using Post: Gôûi caùc bieán taùch bieät vôùi URL. +FS Command: gôûi döõ lieäu ñeán öùng duïng söû duïng ñoaïn hoaït hình nhö trình duyeät Web. FS Command ñöôïc duøng khi ñoaïn hoaït hình Flash töông taùc vôùi JavaScript treân trang Web. +Load/Unload Movie: Naïp 1 ñoaïn Film ôû ñòa chæ URL hoaëc loaïi boû ñoaïn hoaït hình ñaõ naïp. Coù caùc tham soá sau: URL: ñöôøng daãn ñeán taäp tin .Swf caàn taûi vaøo. (htpt://www.ngcuong……) Location: ñònh möùc hay ñích bò haønh ñoäng taùc ñoäng Level: taäp tin .Swf taûi vaøo ñöôïc ñaët trong 1 möùc vaø coù 1 soá möùc. Target: taäp tin .Swf taûi vaøo khoâng gian cuûa ñoaïn hoaït hình. Variables: choïn bieán trong ñoaïn hoaït hình ñöôïc xöû lyù ra sao? (töông töï GET URL). +Tell Target: Xaùc ñònh moät tieán trình thöïc hieän haønh ñoäng. Coù tham soá sau: Target: chöùa teân nhaõn moät ñoaïn hoaït hình caàn thöïc hieän haønh ñoäng. +If Frame is Loaded: Xaùc ñònh moät khung hình naøo ñoù ñaõ ñöôïc naïp hay chöa?, neáu naïp roài thì thöïc hieän haønh ñoäng naøo ñoù coøn chöa thì boû qua (khoâng laøm gì caû). Khoâng tham soá. +On Mouse Event: Choïn caùc söï kieän xaûy ra do chuoät laø ñoái töôïng phaùt sinh thay vì caùc haønh ñoäng, coù theå ñònh phím cho söï kieän baøn phím. +If: Kieåm tra moät caâu leänh ñieàu khieån naøo ñoù ñuùng hay sai ñeå thöïc hieän haønh ñoäng. +Loop: Thöïc hieän moät nhoùm haønh ñoäng nhieàu laàn khi ñieàu kieän coøn ñuùng. +Call: Goïi thöïc hieän moät nhoùm caùc haønh ñoäng ñöôïc gaén vôùi moät khung hình. +Set Property: Ñaët caùc thuoäc tính cho ñoaïn hoaït hình. +Set Variable: Taïo 1 bieán môùi hoaëc ñaët giaù trò cho bieán. Macromedia Flash 5 Mediaspace Club #12
 13. +Dupplicate / Remove Movie Clip: Nhaân baûn hoaëc gôõ boû ñoaïn hoaït hình. +Drag Movie Clip: Cho pheùp ñoaïn hoaït hình coù theå Drag ñöôïc theo con troû. +Trace: Hieãn thò moät thoâng baùo. +Comment: Chöùa noäi dung chuù thích cho haønh ñoäng. Chuù yù : Caùc haønh ñoäng khoâng chæ laø rieâng leû maø thöôøng hay loàng nhau ñeå taïo caùc töông taùc phöùc taïp (ñoøi hoûi phaûi coù kieán thöùc laäp trình). 5/. Caøi ñaët töông taùc hoaït caûnh: Nhaán Ctrl + Alt + A ñeå hieän cöûa soå thaønh phaàn Action, Click choïn ñoái töôïng caàn caøi ñaët, Click daáu + treân cöûa soå , choïn haønh ñoäng, cung caáp tham soá… Neáu muoán xoaù thì click choïn daáu – (tröø). Kieåm Tra vaø Xuaát Baûn Hoaït Hình I/. Menu Control: Duøng kieåm tra hoaït hình. +Play: Trình chieáu hoaït hình. +Rewind: Quay trôû laïi khung hình ñaàu tieân. +Step Forward: Dòch chuyeån tôùi 1 khung hình (beân phaûi) +Step Backward: Dòch chuyeån lui 1 khung hình (beân traùi) +Test Movie: Kieåm tra taäp tin .FLA ñöôïc dòch thaønh daïng hoaït hình .SWF. +Test Scene: Kieåm tra caûnh ñöôïc chuyeån thaønh daïng hoaït hình .SWF. +Debug Movie: Kieåm tra taäp tin .FLA ñöôïc dòch thaønh daïng hoaït hình .SWF vaø coù hieän cöûa soå Debug ñeå xem noäi dung caùc bieán, Code chöông trình. +Loop Playback: Laäp laïi caùc chuyeån ñoäng hoaït hình. +Play all Scene: Laäp laïi vieäc thöïc hieän chuyeån ñoäng taát caû caùc caûnh. +Enable Simple Frame Actions: Cho pheùp ñaùp öùng laïi caùc haønh ñoäng ñaõ caøi (caøi caùc töông taùc hoaït caûnh). +Enable Simple Buttons: Cho pheùp caùc nuùt (Button) coù hieäu löïc vôùi caùc traïng thaùi: Up, Over, Down, Hit. +Mute Sounds: Taét toaøn boä aâm thanh. ++ Kieåm tra nuùt: choïn Control\Enable Simple Buttons, tröôùc khi Test. ++ Kieåm tra caùc haønh ñoäng: choïn Control\Enable Simple Frame Actions, tröôùc khi Test. II/. Xuaát baûn: 1/. Xuaát taäp tin hoaït hình: File\Export Movie, nhaäp teân taäp tin xuaát (.SWF). 2/. Xuaát taäp tin aûnh: File\Export Image, nhaäp teân taäp tin xuaát (.SWF). 3/. Thieát laäp caùc tham soá xuaát baûn: File\Publish Settings, hieän hoäp thoaïi coù 3 theû sau: +Theû Formats: Type: choïn 1 kieåu cho taäp tin xuaát. File Name: duøng ñaët teân cho taäp tin xuaát. Use Default Names: Flash seõ ñaët teân maëc ñònh. Macromedia Flash 5 Mediaspace Club #13
 14. +Theû Flash: Load Order: choïn thöù töï naïp taäp tin hoaït hình khi taûi leân trang Web. Bottom Up: naïp lôùp döôùi cuøng tröôùc. Top Down: naïp lôùp treân tröôùc. Options: choïn caùc tuøy choïn khaùc. Gerenate Size Report: seõ taïo taäp tin .TXT chöùa thoâng tin cuûa hoaït hình. Omit Trace Actions: loaïi boû caùc haønh ñoäng Trace (daáu hieäu Code) ra khoûi hoaït hình vaø khoâng cho ngöôøi khaùc xem maõ nguoàn (chöông trình Script). Protect from import: baûo veä khoâng cho ngöôøi khaùc söû duïng taäp tin hoaït hình cuûa baïn (ngöôøi khaùc khoâng theå Import taäp tin vaøo söû duïng laïi). Debugging Pemitted: cho pheùp gôõ loãi chöông trình (khi coù chöông trình) Password: nhaäp maät maõ cho Protect from import, Debugging Pemitted. JPEG Quality: Xaùc ñònh caáp ñoä neùn cho caùc aûnh Bitmap cuûa taäp tin hoaït hình, 0: laø chaát löôïng thaáp, 100: laø chaát löôïng cao. Audio Stream, Audio Event: cho pheùp ñònh möùc ñoä neùn, toác ñoä truyeàn, chaát löôïng cho aâm thanh theo luoàng vaø söï kieän. Override Sound Settings: ghi ñeø thoâng soá veà aâm thanh leân caùc thieát laäp aâm thanh ñaõ thieát laäp tröôùc ñoù. Version: choïn phieân baûn xuaát baûn. +Theû HTML: Template: choïn 1 daïng trang HTML maãu ñeå ñaët taäp tin hoaït hình leân trang naøy. Dimensions: choïn vöøa, ñôn vò hoaëc tæ leä cho taäp tin hoaït hình theo trang HTML. (cung caáp ñôn vò hoaëc tæ leä cho Width, Height). Play Back: choïn caùc tuøy choïn trình chieáu treân trang HTML Macromedia Flash 5 Mediaspace Club #14
 15. -Pause at Start: hoaït hình seõ khoâng trình chieáu cho ñeán khi ngöôøi duøng click nuùt Play. -Loop: hoaït hình töï ñoäng trình chieáu laëp ñi laëp laïi. -Display Menu: thanh Display seõ hieän trong cöûa soå trình duyeät khi naïp hoaït hình. -Device font: cho pheùp söû duïng font heä thoáng khi maùy tính cuûa baïn khoâng coù font nhö ñaõ ñònh. Quality: choïn chaát löôïng theå hieän hoaït hình theo toác ñoä CPU cuûa maùy tính. Window Mode: choïn cheá ñoä cöûa soå hoaït hình -Window: theå hieän daïng cöûa soå. -Opaque: noäi dung cuûa trang HTML seõ chuyeån xuoáng phía sau cöûa soå hoaït hình. (khoâng thaáy ñöôïc do cöûa soå hoaït hình môø ñuïc) -Transparent Windowless: laøm cho neàn cuûa cöûa soå hoaït hình trôû neân trong suoát. (thaáy noäi dung beân döôùi noù). HTML Alignment: choïn canh bieân hoaït hình treân trang HTML. Scale: ñònh kích thöôùc cuûa cöûa soå hoaït hình. -Default: theo giaù trò ôû Dimension (khoâng vöøa cöûa soå). -No Border: hoaït hình khoâng coù ñöôøng vieàn trong cöûa soå (khoâng vöøa cöûa soå). -Exact Fit: co daõn hoaït hình theo tæ leä chính xaùc vôùi khung cöûa soå (vöøa vôùi cöûa soå). Flash Aligment: canh bieân hoaït hình trong cöûa soå theo chieàu doïc chieàu ngang. Show Warning Messages: cho pheùp hieän caùc thoâng baùo veà tình traïng trang HTML maãu coù caàn phaûi söûa ñoåi hoaëc hieäu chænh gì khoâng?. 4/. Xem tröôùc khi xuaát baûn: File \ Publish Preview, choïn daïng caàn xem. 5/. Xuaát baûn (dòch) thaønh taäp tin .SWF : File\ Publish , seõ coù taäp tin xuaát baûn nhö ñaõ ñònh. CHÖÔNG IV: ÑÖA FLASH VAØO WEB I/. Noäi dung trang HTML do Flash xuaát baûn: Flower
 16. PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Hoaëc: HTML With Flash 5 Introducation a Web Page with Flash 5   II/. Nhuùng taäp tin .GIF ñöôïc xuaát baûn vaøo trang HTML: Macromedia Flash 5 Mediaspace Club #16
 17. Flower Gif File of Flash 5 Your Heading Goes HereLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore te feugat nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci taion dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Duis autem dolor in hendrerit in vulputate velit esse et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolore teeugat nulla facilisi. + Neáu nhuùng taäp tin .JPG thì maõ HTML laø: III/. Giaûi thích caùc theû: +Theû : duøng vôùi trình duyeät Internet Explorer cuûa Microsoft. +Theû : duøng vôùi trình duyeät Communicator/ Navigator cuûa Netscape. +Caùc thuoäc tính: ++MOVIE: ñöôøng daãn cuûa taäp tin .Swf. (bb) Vd: File://MyWeb/Flash5/Movie99.swf Vd: Http://MyWeb/NCuong/Movie98.swf ++SCR: ñöôøng daãn cuûa taäp tin .Swf. (bb) ++Width: qui ñònh kích thöôùc ngang. (bb) ++Height: qui ñònh kích thöôùc doïc. (bb) Macromedia Flash 5 Mediaspace Club #17
 18. ++Classid: chöùa ID kieåm soaùt ActiveX cuûa Flash Layer, caàn nhaäp chính xaùc theo ñuùng soá Licence cuûa ñóa ñaõ caøi. (bb) ++Codebase: Url, chöùa ID kieåm soaùt ActiveX cuûa Flash Layer ñöôïc taûi xuoáng Internet Explorer (bb) ++Pluginspage: Url, chöùa ID kieåm soaùt ActiveX cuûa Flash Layer ñöôïc taûi xuoáng Netscape (bb) ++Name: chöùa teân thuoäc tính duøng ñaët thuoäc tính. (khoâng bb) ++Play: kieåm soaùt tình traïng trình chieáu cuûa hoaït hình khi naïp leân trang HTML, True: chieáu ngay, False: chôø ngöôøi söû duïng taùc ñoäng. (maëc ñònh laø True, khoâng bb) ++Bgcolor: thieát laäp maøu neàn cho ñoaïn hoaït hình. (khoâng bb) ++Quality: chaát löôïng theå hieän hoaït hình theo toác ñoä CPU cuûa maùy tính, coù theå laø: Low, Autolow, Autohigh, High, Best (maëc ñònh laø High, khoâng baét buoäc). ++Loop: cho/ khoâng cho hoaït hình trình chieáu laäp ñi laäp laïi, True: cho, False: chæ chieáu 1 laàn. (maëc ñònh laø True, khoâng bb) ++Scale: qui ñònh cöûa soå hoaït hình. (maëc ñònh laø Showall, khoâng bb) -Showall: hoaït hình hieän ñuû trong cöûa soå. -Noborder: hoaït hình hieän trong cöûa soå khoâng coù ñöôøng vieàn, coù theå bò caét theo khung. -Exactfit: hoaït hình hieän theo tæ leä khôùp vôùi cöûa soå. ++SAlign: Canh bieân hoaït hình theo cöûa soå. (khi kích hoaït hình kích thöôùc cöûa soå, maëc ñònh laø canh giöõa taâm cöûa soå, khoâng bb vì khoâng caàn thuoäc tính naøy) -T: canh Top. -B: canh Bottom. -L: canh Left. -R: canh Right. -TL: canh Top_Left. -TR: canh Top_Right. -BL: canh Bottom_Left. -BR: canh Bottom_Right. ++WMode: thay ñoåi cheá ñoä maøu cuûa cöûa soå hoaït hình. (maëc ñònh laø Window, khoâng bb) -Window: hoaït hình naèm trong cöûa soå coù chaát löôïng toát nhaát. -Opaque: noäi dung treân trang HTML ñöôïc ñöa leân treân khung hình. (vì cöûa soå môø ñuïc khoâng thaáy ñöôïc) -Transparent: Neàn cuûa hoaït hình trong suoát, coù theå thaáy ñöôïc beân döôùi hình. ++Swliveconnect: duøng khi trong Flash coù laäp trình JavaScripting, True: cho pheùp Java, False: khoâng coù Java. (maëc ñònh laø False, khoâng bb). Bieân soaïn: Truong Chinh Huu Thanh Design Macromedia Flash 5 Mediaspace Club #18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2