intTypePromotion=1

Hướng dẫn sử dụng máy fax KX-FC238

Chia sẻ: Xuan Hao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
326
lượt xem
103
download

Hướng dẫn sử dụng máy fax KX-FC238

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn bạn cách sử dụng máy fax KX-FC238

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng máy fax KX-FC238

  1. Hướng dẫn sử dụng H−íng dÉn sö dông m¸y Fax KX-Fc238 - M¸y Fax in film chÊt l−îng cao cña Panasonic víi tay con kÜ thuËt sè. - Sö dông mùc FA 54. - NhËn fax b»ng tay con. 1. ®Æt thêi gian (trªn m¸y mÑ) B¹n Ên phÝm [MENU] TiÕp tôc Ên [ ] hoÆc [ ] cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thi: SET DATE & TIME PRESS START Mµn h×nh hiÓn thÞ ngµy th¸ng do nhµ s¶n xuÊt cµi, b¹n cã thÓ sö dông bµn phÝm ®Ó vµo th¸ng - ngµy- n¨m - giê - phót cho m¸y. B¹n Ên phÝm [*] ®Ó chän AM, hoÆc phÝm [#] ®Ó chän PM. Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [STAR] ®Ó ghi nhí,Ên [MENU] ®Ó tho¸t +> Trªn m¸y con: - NhÊn phÝm chÝnh gi÷a phÝa d−íi mµn h×nh. - TiÕp tôc Ên mòi tªn lªn xuèng cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thi: Handset Setup NhÊn [ ] Mµn h×nh hiÓn thÞ Time Settings NhÊn [ ] B¹n vµo cµI ®Æt ngµy giê. Sau ®ã nhÊn phÝm OK ®Ó x¸c nhËn 2. ®Æt LOGO (trªn m¸y mÑ) B¹n Ên phÝm [MENU] TiÕp tôc Ên [ ] hoÆc [ ] cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thi: YOUR LOGO B¹n Ên phÝm [START] ; Khi ®ã b¹n cã thÓ vµo tªn c«ng ty, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i b»ng bµn phÝm trªn m¸y. Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [START] ®Ó ghi nhí, Ên [MENU] ®Ó tho¸t 3.Vμo sè Fax cña b¹n (trªn m¸y mÑ) Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 1 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  2. Hướng dẫn sử dụng B¹n Ên phÝm [MENU] TiÕp tôc Ên [ ] hoÆc [ ] cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thi: YOUR FAX NO B¹n Ên phÝm[START]; Lóc nµy trªn mµn h×nh hiÓn thÞ con chuét nhÊp nh¸y ®Ó b¹n vµo sè Fax cña b¹n. Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [START] ®Ó ghi nhí, Ên [MENU] ®Ó tho¸t 4. §Æt chÕ ®é in b¸o c¸o sau mçi b¶n fax (trªn m¸y mÑ) B¹n Ên phÝm [MENU] TiÕp tôc Ên [ ] hoÆc [ ] cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thÞ: SENDING REPORT =ERROR [+/-] B¹n cã thÓ Ên phÝm [+] hoÆc [-] ®Ó chän chÕ ®é. ChÕ ®é ERROR : in b¸o c¸o khi Fax lçi. ON: In ra sau mçi khi göi Fax. OFF: Kh«ng in b¸o c¸o. Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [START] ®Ó ghi nhí 5. ®Æt chÕ ®é nhËn fax (trªn m¸y mÑ) A) M¸y ®Ó chÕ ®é TAM/TEL MODE: B¹n nhÊn phÝm AUTO ANSWER cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thÞ Mµn h×nh hiÓn thÞ TAM/TEL MODE Khi ®ã ®Ìn AUTO ANSWER s¸ng.Trong tr−êng hîp nµy th× tÊt c¶ c¸c cuéc ®iÖn tho¹i gäi vµo ®Òu ®−îc hiÓu lµ tÝn hiÖu fax ®Õn. B) M¸y ®Ó chÕ ®é lu«n lu«n nhËn fax thñ c«ng: B¹n nhÊn phÝm AUTO ANSWER cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thÞ Mµn h×nh hiÓn thÞ TEL MODE Khi ®ã ®Ìn AUTO ANSWER t¾t. Lóc nµy muèn nhËn fax th× b¹n ph¶i nhÊc tæ hîp lªn tr¶ lêi ®iÖn tho¹i gäi ®Õn, sau ®ã nhÊn phÝm FAX START ®Ó nhËn fax. 6. ®Æt sè håi chu«ng ®Ó nhËn Fax (trªn m¸y mÑ) ( Khi m¸y ®Ó chÕ ®é TAM/TEL MODE:) : Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 2 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  3. Hướng dẫn sử dụng B¹n Ên phÝm [MENU] TiÕp tôc Ên [ ] hoÆc [ ] cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thi: FAX RING COUNT RING=2 [+/-] B¹n cã thÓ Ên phÝm [+] hoÆc [-] ®Ó chän sè l−îng håi chu«ng tõ 1-4 . NÕu dïng kÕt hîp víi m¸y tr¶ lêi tù ®éng th× cÇn ®Æt h¬n 4 håi chu«ng. Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [SET] ®Ó ghi nhí, Ên [MENU] ®Ó tho¸t 7. ®Æt chøc n¨ng thèng kª cña m¸y FAX : ( Sau 30 b¶n Fax ) B¹n Ên phÝm [MENU] trªn m¸y mÑ TiÕp tôc Ên [ ] hoÆc [ ]®Õn khi xuÊt hiÖn “ADVANCED SETTING” , Ên [SET] TiÕp tôc Ên [ ] hoÆc [ ] cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thÞ: AUTO JOURNAL =ON [=/-] B¹n cã thÓ Ên phÝm [+] hoÆc [-] ®Ó chän chÕ ®é ON ( sÏ in b¸o c¸o thèng kª sau mçi 30 b¶n ), hoÆc chÕ ®é OFF ( kh«ng in b¸o c¸o nµy ). Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [SET] ®Ó ghi nhí, Ên [MENU] ®Ó tho¸t 8. ®Æt chøc n¨ng göi Fax theo giê (trªn m¸y mÑ) B¹n Ên phÝm [MENU] Ên [#] [2] [5] nhÊn [+] hoÆc [-] ®Ó chuyÓn chÕ ®é ON B¹n Ên phÝm [SET] m¸y sÏ hiÓn thÞ FAX= ; b¹n vµo sè Fax mµ b¹n cÇn Fax. B¹n Ên phÝm [SET] Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ TIME=12:00 AM ; B¹n cã thÓ sö dông bµn phÝm ®Ó cµi ®Æt giê göi Fax. Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [SET] ®Ó ghi nhí, Ên [MENU] ®Ó tho¸t 9. Khai th¸c bé nhí cña m¸y : Nhí tªn ng−êi vµ sè ®iÖn tho¹i. Nhí sè ®iÖn tho¹i vμo m¸y mÑ: (B¹n cã thÓ nhí ®−îc 100 tªn vµ sè ®iÖn tho¹i vµo bé nhí cña m¸y). NhÊn [MENU] ®Õn khi hiÓn thÞ “PHONEBOOK SET” Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 3 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  4. Hướng dẫn sử dụng Ên [*] Vµo tªn vµ nhÊn [SET] Vµo sè ®iÖn tho¹i vµ nhÊn [SET] NhÊn [MENU] T×m sè ®iÖn tho¹i trong danh s¸ch: NhÊn [ ] Mµn h×nh xuÊt hiÖn PHONEBOOK Dïng mòi tªn lªn xuèng (+) (-) ®Ó t×m sè ®iÖn tho¹i ®∙ l−u. NhÊn phÝm DIGITAL SP-PHONE hoÆc phÝm SET ®Ó gäi. Nhí sè ®iÖn tho¹i vμo tay con: (B¹n cã thÓ nhí ®−îc 200 tªn vµ sè ®iÖn tho¹i vµo bé nhí cña tay con) NhÊn phÝm PHONEBOOK (phÝm bªn tr¸i trªn cïng, ngay phÝa d−íi mµn h×nh) trªn tay con NhÊn phÝm [ ], quay phÝm nµy ®Õn khi xuÊt hiÖn “New Entry”. NhÊn phÝm [ ] vµo. Sö dông bµn phÝm ®¸nh vµo tªn ng−êi, trong qu¸ tr×nh ®¸nh tªn sö dông [ ] ®Ó dÞch chuyÓn con trá. NhÊn phÝm OK ®Ó x¸c nhËn Sö dông bµn phÝm ®¸nh sè vµo 1080 NhÊn phÝm OK ®Ó x¸c nhËn NhÊn phÝm lªn xuèng vµo môc SAVE ®Ó x¸c nhËn . T×m sè ®iÖn tho¹i trong danh s¸ch NhÊn vµo phÝm PHONEBOOK (phÝm trªn cïng bªn tr¸i tay con) Dïng phÝm lªn xuèng ®Ó t×m tªn ng−êi cÇn gäi T×m thÊy råi th× chØ bÊm phÝm TALK (PhÝm mµu xanh) ®Ó gäi. Nhí lµ nãi chuyÖn Ýt th«i kh«ng tèn tiÒn ®iÖn tho¹i nhÐ 10. C¸ch göi b¶n fax : - B¹n ®Ó tµi liÖu óp xuèng khay; - B¹n nhÊc tæ hîp lªn hoÆc cã thÓ b¹n Ên phÝm [MONITOR]; Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 4 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  5. Hướng dẫn sử dụng - Quay sè Fax mµ b¹n cÇn Fax. Sau ®ã b¹n chê cho khi ®Õn nghe tiÕng rÝt u..u.. cña tÝn hiÖu Fax th× b¹n Ên phÝm [START] ®Ó göi b¶n Fax ®i; HoÆc b¹n cã thÓ Ên phÝm [START] ngay sau khi b¹n quay sè. 11. PHOTOCOPY - B¹n ®Ó tµi liÖu óp xuèng khay; - Ên [COPY START] - Ên [+] hoÆc [-] ®Ó chän kÝch th−íc phãng to , thu nhá - Ên [COPY START] - §îi 20 s. - Ên [STOP] ®Ó ngõng copy 12. Ghi ©m lêi chμo - NhÊn MENU # 77, dïng mòi tªn lªn xuèng dÞch chuyÓn ®Õn TAD/FAX. - NhÊn phÝm RECORD 02 lÇn. - NhÊn phÝm SET, nghe tiÕng beep kÐo dµi sau ®ã ®äc lêi chµo. - §äc xong lêi chµo nhÊn phÝm STOP ®Ó kÕt thóc. +> Nghe l¹i lêi chµo: - NhÊn phÝm AUTO ANSWER. - Xo¸ lêi nh¾n B¹n Ên phÝm ERASE hai lÇn Trªn mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ TAD GREETING hoÆc T/F GREETING B¹n Ên phÝm [START/COPY/SET] Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ ERASE GREETING NÕu b¹n ®ång ý xo¸ b¹n Ên phÝm START/COPY cßn nÕu b¹n kh«ng muèn xo¸ n÷a th× b¹n Ên phÝm STOP ®Ó tho¸t ra - Lùa chän thêi gian ghi ©m: B¹n Ên phÝm MENU cho ®Õn khi trªn mµn h×nh hiÓn thÞ SYSTEM SET UP B¹n Ên phÝm th¨ng [#]- [5] – [4] Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ GREETING TIME Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 5 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  6. Hướng dẫn sử dụng B¹n Ên phÝm START/COPY/SET Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ MODE=16S. B¹n sö dông phÝm mòi tªn ®Ó chän thêi gian mong muèn B¹n Ên phÝm [START/COPY/SET] ®Ó chän thêi gian b¹n võa cµi. - C¬ chÕ ho¹t ®éng cña chøc n¨ng ghi ©m: Khi ®i v¾ng vµ b¹n Ên phÝm AUTO ANSWER ON th× khi cã tÝn hiÖu fax ®æ ®Õn th× m¸y fax sÏ tù ®éng nhËn fax, cßn nÕu lµ tÝn hiÖu §t thÞ ng−êi gäi sÏ ®−îc nghe lêi nh¾n cña chñ nhµ vµ kh¸ch cã thÓ ®Ó l¹i lêi nh¾n cho chñ nhµ vµ m¸y sÏ ghi ©m lêi nh¾n ®ã - Nghe lêi nh¾n Khi b¹n vÒ ®Õn nhµ b¹n nh×n thÊy ®Ìn PLAY MESSAGES nh¸y th× cã nghÜ r»ng b¹n chØ cã duy nhÊt mét lêi nh¾n, b¹n Ên phÝm [PLAY MESSAGE] th× chØ cã duy nhÊt mÈu tin nh¾n míi nhÊt ®−îc nh¾n NÕu ®Ìn ANWER s¸ng th× b¹n Ên phÝm PLAY MESSAGE th× tÊt c¶ tin nh¾n sÏ ®−îc nghe - Xo¸ lêi nh¾n cña kh¸ch ®Ó l¹i: B¹n nªn xo¸ nh÷ng lêi nh¾n kh«ng cÇn thiÕt ®Ó tr¸nh cho bé nhí cña b¹n kh«ng bÞ ®Çy Xo¸ lêi nh¾n mµ b¹n ®ang nghe: trong khi nghelêi nh¾n b¹n Ên phÝm ERASE ®Ó xo¸ lêi nh¾n ®ã Xo¸ tÊt c¶ c¸c lêi nh¾n: *B¹n Ên phÝm ERASE sau khi nghe tÊt c¶ c¸c lêi nh¸n, mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ ALL MESSEGE PRESS START *B¹n Ên phÝm START/COPY/SET, trªn mµn h×nh hiÓn thÞ ERASE MESSAGE? YES: PRESS START NÕu b¹n kh«ng muèn xo¸ n÷a b¹n Ên phÝm STOP ®Ó kÕt thóc NÕu b¹n ®ång ý xo¸ b¹n Ên phÝm START/COPY/SET ®Ó xo¸ *Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ ERASING ERASE COMPLETED §iÒu nµy cã nghÜa r»ng tÊt c¶ mÈu nh¾n cña b¹n ®· ®−îc xo¸ 13. Göi fax ®Õn nhiÒu ®Þa chØ cïng mét lóc B¹n cã thÓ göi mét b¶n fax ®Õn 20 ®Þa chØ cïng mét lóc. -NhËp danh s¸ch : Ên MENU hai lÇn ®Õn khi mµn h×nh xuÊt hiÖn PHONEBOOK SET Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 6 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  7. Hướng dẫn sử dụng Ên # sau ®ã dïng phÝm [+] hoÆc [-] ®Ó chän sè cÇn göi tõ danh s¸ch Ên SET ®Ó l−u vµ tiÕp tôc chän nh÷ng sè kh¸c Ên SET lÇn n÷a ®Ó tho¸t. -Göi ®i: B¹n ®Ó tµi liÖu óp xuèng khay; Ên phÝm [ ] NhÊn tiÕp [+] hoÆc [- ] ®Ó chän “Broadcast” Sau ®ã Ên phÝm [START] ®Ó göi b¶n Fax ®i 14.tõ chèi c¸c b¶n fax kh«ng mong ®îi KÝch ho¹t chÕ ®é: Ên [MENU] cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn “JUNK FAX PROH“’ Ên [ ] Ên + / - ®Ó chän chÕ ®é ON Ên [SET] Ên [MENU] NhËp c¸c ®Þa chØ mµ b¹n kh«ng muèn nhËn FAX v¸o “JUNK LIST” (VÝ dô nh÷ng ®Þa chØ th−êng Fax qu¶ng c¸o) Ên [MENU] cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn “JUNK FAX PROH“ Ên [ ] cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn “JUNK LIST SET“ Ên [SET] Ên [+] hoÆc [-] ®Ó chän ®Þa chØ mong muèn Ên [SET] NhÊn [STOP] Khi ®ã b¹n sÏ kh«ng ph¶i nhËn nh÷ng b¶n FAX kh«ng mong ®îi tõ c¸c ®Þa chØ cã trong danh s¸ch “JUNK LIST” 15.NhËn fax tõ xa -KÝch ho¹t chÕ ®é nhËn Fax tõ xa: Ên MENU Ên # sau ®ã 41 Mµn h×nh hiÓn thÞ: FAX ACTIVATION = ON (+/-) Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 7 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  8. Hướng dẫn sử dụng Ên + hoÆc – ®Ó chän chÕ ®é ON/OFF Ên SET, råi vµo m· nhËn Fax (mÆc ®Þnh lµ: “*#9” ) Ên SET vµ MENU ®Ó tho¸t. -Khi ®ã, b¹n sÏ kh«ng ph¶i thao t¸c t¹i m¸y mÑ ®Ó nhËn Fax n÷a. B¹n chØ cÇn Ên [*][#][9] (m· mÆc ®Þnh) trªn tay con ®Ó nhËn Fax. 16. §μm tho¹i gi÷a c¸c tay con Tay con 1 NhÊn [INT] vµ [2] (tay con cÇn ®µm tho¹i) Tay con 2 Ên phÝm tho¹i ®Ó tr¶ lêi 17. H¹n chÕ cuéc gäi: ¦u ®iÓm lín nhÊt cña dßng s¶n phÈm DECT nµy lµ cho phÐp cÊm c¸c m¸y con thùc hiÖn cuéc gäi di ®éng , ngo¹i tØnh. - NhÊn phÝm MENU - DÞch chuyÓn mòi tªn lªn xuèng ®Õn khi xuÊt hiÖn “BASE UNIT SETUP”. - NhÊn MENU - Sö dông bµn phÝm vµo bèn sè O O O O (m· pin). - DÞch chuyÓn mòi tªn lªn xuèng ®Õn khi xuÊt hiÖn “CALL OPTION”. - NhÊn MENU - DÞch chuyÓn mòi tªn lªn xuèng ®Õn khi xuÊt hiÖn “CALL RESTRICT”. - NhÊn phÝm MENU. - NhÊn sè tõ 1-6 t−¬ng øng víi tay con mµ b¹n muèn kho¸ (cã 06 tay). - DÞch chuyÓn mòi tªn lªn xuèng chän tay con cÇn kho¸ (cã 06 tay) - Vµo sè ®iÖn tho¹i cÊm gäi, vÝ dô b¹n vµo sè 091 ®Ó cÊm tÊt c¸c c¸c cuéc gäi di ®éng - NhÊn phÝm MENU vµo ®Ó x¸c nhËn cµi ®Æt Tho¸t khái sÏ chÕ ®é h¹n chÕ cuéc gäi: - NhÊn phÝm MENU - DÞch chuyÓn mòi tªn lªn xuèng ®Õn khi xuÊt hiÖn “BASE UNIT SETUP”. - NhÊn MENU - Sö dông bµn phÝm vµo bèn sè O O O O (m· pin). - DÞch chuyÓn mòi tªn lªn xuèng ®Õn khi xuÊt hiÖn “CALL OPTION”. - NhÊn MENU - DÞch chuyÓn mòi tªn lªn xuèng ®Õn khi xuÊt hiÖn “CALL RESTRICT”. - NhÊn phÝm MENU . - NhÊn sè tõ 1-6 t−¬ng øng víi tay con mµ b¹n muèn kho¸ (cã 06 tay). Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 8 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  9. Hướng dẫn sử dụng - DÞch chuyÓn mòi tªn lªn xuèng chän tay con cÇn më kho¸ (cã 06 tay) - Sö dông phÝm C ®Ó xo¸ sè ®iÖn tho¹i cÊm gäi, vÝ dô b¹n sö dông phÝm C ®Ó xo¸ sè 091 ®Ó cÊm tÊt c¸c c¸c cuéc gäi di ®éng - NhÊn phÝm MENU vµo ®Ó x¸c nhËn cµi ®Æt 18. Chøc n¨ng ng¨n c¶n cuéc gäi Dßng m¸y KX-TCD210 ®−îc thiÕt kÕ chøc n¨ng ®éc ®¸o ng¨n chÆn cuéc gäi NhÊn phÝm MENU - DÞch chuyÓn mòi tªn lªn xuèng ®Õn khi xuÊt hiÖn “HANDSET SETUP”. - NhÊn MENU - DÞch chuyÓn mòi tªn lªn xuèng ®Õn khi xuÊt hiÖn “CALL OPTIONS”. - NhÊn MENU - DÞch chuyÓn mòi tªn lªn xuèng ®Õn khi xuÊt hiÖn “CALL BAR”. - NhÊn phÝm MENU - §¸nh m· PIN vµo 0 0 0 0 (bèn sè O) - DÞch chuyÓn mòi tªn lªn xuèng vµo ®Ó chän ON . - NhÊn phÝm MENU ®Ó x¸c nhËn cµi ®Æt Më ng¨n c¶n cuéc gäi: NhÊn phÝm MENU - DÞch chuyÓn mòi tªn lªn xuèng ®Õn khi xuÊt hiÖn “HANDSET SETUP”. - NhÊn MENU - DÞch chuyÓn mòi tªn lªn xuèng ®Õn khi xuÊt hiÖn “CALL OPTIONS”. - NhÊn MENU - DÞch chuyÓn mòi tªn lªn xuèng ®Õn khi xuÊt hiÖn “CALL BAR”. - NhÊn phÝm MENU - §¸nh m· PIN vµo 0 0 0 0 (bèn sè O) - DÞch chuyÓn mòi tªn lªn xuèng vµo ®Ó chän OFF ®Ó më kho¸ . - NhÊn phÝm MENU ®Ó x¸c nhËn cµi ®Æt Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 9 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2