Hướng dẫn sử dụng máy fax KX-FM131

Chia sẻ: Xuan Hao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
206
lượt xem
80
download

Hướng dẫn sử dụng máy fax KX-FM131

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chức năng cơ bản: Máy fax giấy thường; nhớ được 23 trang trong bộ nhớ khi hết giấy; kết nối máy tính, tương thích win 95/98; Ghi âm kỹ thuật số; Scanner, đồng thời là máy in; Nhận fax trực tiếp đổ vào máy tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng máy fax KX-FM131

  1. Hướng dẫn sử dụng H−íng dÉn sö dông m¸y Fax KX-Fm131 Chøc n¨ng c¬ b¶n: - M¸y fax giÊy th−êng - Nhí ®−îc 23 trang trong bé nhí khi hÕt giÊy - KÕt nèi m¸y tÝnh, t−¬ng thÝch Win 95/98 - Ghi ©m kÜ thuËt sè - Scanner, ®ång thêi lµ m¸y in - NhËn fax trùc tiÕp ®æ vµo m¸y tÝnh B¹n Ên phÝm MENU ®Ó mµn h×nh hiÓn thÞ dßng ch÷ SYSTEM SET UP. Sau ®ã b¹n lÇn l−ît Ên c¸c phÝm nh− sau: A. Cμi ®Æt c¬ b¶n 1. Cµi ®Æt thêi gian: B¹n Ên phÝm [#], [0], [1] Mµn h×nh hiÓn thÞ SET DATE & TIME B¹n Ên phÝm SET/COPY th× m¸y sÏ hiÓn thÞ ngµy th¸ng do nhµ SX cµi B¹n cã thÓ sö dông bµn phÝm ®Ó vµo th¸ng- ngµy- n¨m- giê- phót cho m¸y, b¹n Ên phÝm sao [*] ®Ó chän AM hoÆc phÝm th¨ng [#] ®Ó chän PM. B¹n Ên phÝm START/SET/COPYSTART ®Ó ghi nhí bé cµi 2. Cµi ®Æt LOGO : §Ó trªn b¶n Fax cña b¹n sÏ hiÓn thÞ tªn c«ng ty vµ ®Þa chØ cña b¹n B¹n lÇn l−ît Ên ba phÝm [#] – [0] – [2] Mµn h×nh hiÓn thÞ YOUR LOGO B¹n Ên phÝm [START/SET/COPY. ] B¹n Ên phÝm [START /SET/COPY] ®Ó ghi nhí bé cµi 3.Vµo sè Fax cña b¹n: B¹n Ên ba phÝm [#] – [0] – [3] Trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn YOUR TEL NO B¹n Ên SET/COPY Lóc nµy trªn mµn h×nh hiÓn thÞ con chuét nhÊp nh¸y ®Ó b¹n vµo sè Fax cña b¹n. Khi vµo xong b¹n Ên phÝm [START/SET/COPY] ®Ó ghi nhí bé cµi 4.Cµi chÕ ®é in b¸o c¸o sau mçi b¶n fax: B¹n lÇn l−ît Ên ba phÝm [#] – [0] – [4]. Lóc nµy trªn mµn h×nh hiÓn thÞ TX-REPORT MODE B¹n Ên phÝm [START/SET/COPY] ®Ó chän MODE=OFF B¹n cã thÓ sö dông phÝm FLASH hoÆc MUTE ®Ó chän MODE= ON tøc lµ sau mçi b¶n fax th× m¸y sÏ in ra b¸o c¸o vÒ qu¸ tr×nh thùc hiÖn b¶n fax, hoÆc Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 1 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  2. Hướng dẫn sử dụng MODE=ERROR tøc lµ khi b¹n thùc hiÖn b¶n fax cã lçi th× m¸y sÏ in ra lçi khiÕn cho b¹n kh«ng fax ®−îc. Khi vµo xong b¹n Ên phÝm START/SET/COPY ®Ó ghi nhí bé cµi 5. Cµi ®Æt sè håi chu«ng ®Ó nhËn Fax: (Khi b¹n ®Ó chÕ ®é FAX ONLY) B¹n cã thÓ lùa chän tõ 1- 4 håi chu«ng khi nhËn Fax. B¹n lÇn l−ît Ên ba phÝm [#] – [0]- [6]. Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ FAX RING COUNT B¹n cã thÓ sö dông phÝm FLASH hoÆc MUTE ®Ó chän 1 ®Õn 4 håi chu«ng ®æ khi nhËn fax. B¹n Ên phÝm [START/SET/COPY] ®Ó ghi nhí bé cµi. 6. Cµi ®Æt chøc n¨ng thèng kª cña m¸y FAX: Sau 35 b¶n fax th× m¸y sÏ in ra mét thèng kª sè b¶n Fax, thêi gian fax, sè fax göi ®Õn.§Ó cµi chøc n¨ng nµy B¹n Ên phÝm [#] – [2] – [2]. Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ AUTO JOURNAL Sau ®ã b¹n chän ON (sÏ in b¸o c¸o sau 35 B¶n fax) hoÆc OFF (kh«ng in b¸o c¸o sau 35 b¶n fax). B¹n Ên phÝm SET/COPY ®Ó nhí. 7. Cµi ®Æt chøc n¨ng Fax theo giê: B¹n sö dông chøc n¨ng nµy khi b¹n muèn göi mét b¶n fax sang mét ®Þa bµn kh¸c cã mói giê lÖch víi b¹n, hoÆc ®¬n gi¶n b¹n muèn fax cho ®èi t¸c cña b¹n theo mét giê nhÊt ®Þnh. B¹n lÇn l−ît Ên ba phÝm [#] – [2] – [5]. Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ DELAYED B¹n Ên phÝm [START/SET/COPY ] Mµn h×nh hiÓn thÞ MODE = OFF (b¹n sö dông phÝm ®Ó chän MODE= ON). Sau ®ã b¹n Ên phÝm [SATRT/SET/COPY] th× Mµn h×nh hiÓn thÞ NO= Lóc nµy b¹n vµo sè fax mµ b¹n cÇn fax, sau ®ã b¹n Ên phÝm [START/SET/COPY]. Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ TIME=12:00 AM B¹n cã thÓ sö dông bµn phÝm ®Ó vµo giê mµ b¹n muèn fax ®i. Sau ®ã b¹n Ên phÝm [START/SET/COPY] Lóc nµy b¹n hoµn toµn yªn t©m ®Ó b¶n tµi liÖu cÇn fax lªn khay, khi ®Õn thêi gian ®óng b»ng giê cµi ®Æt, m¸y sÏ tù ®éng göi b¶n tµi liÖu ®i ®Õn ®Þa chØ mµ b¹n ®∙ cµi. VÝ dô b¹n tr−íc khi rêi khái v¨n phßng cña m×nh, Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 2 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  3. Hướng dẫn sử dụng b¹n cµi ®Æt fax tíi sè m¸y 8 123456 vµo lóc 12:00 PM th× vµo thêi ®iÓm 12 giê tèi m¸y sÏ tù ®éng fax tíi ®Þa chØ ®ã. 8. Khai th¸c bé nhí cña m¸y: M¸y cã thÓ nhí ®−îc 50 tªn ng−êi vµ sè ®iÖn tho¹i cña ng−êi ®ã. §iÓm −u viÖt cña m¸y FAX KXFM131 lµ b¹n cã thÓ t×m ra tªn ng−êi trong th− môc DIRECTORY trªn m¸y b»ng phÝm quay trßn [SEARCH] linh ho¹t, sau ®ã b¹n Ên phÝm [START/COPY/SET] ®Ó quay sè §T ®ã cho môc ®Ých göi b¶n fax ®i a)Nhí sè ®iÖn tho¹i: B¹n Ên phÝm [DIRECTORY PROGRAM] cho ®Õn khi Mµn h×nh hiÓn thÞ PRESS STATION OR USE SEARCH B¹n quay phÝm [SEARCH] cho ®Õn khi trªn Mµn h×nh hiÓn thÞ NAME= Khi ®ã b¹n sö dông bµn phÝm ®Ó vµo tªn cña ng−êi cÇn nhí vÝ dô b¹n vµo tªn lµ THANG, B¹n Ên phÝm [START/COPY/SET]. Sau ®ã trªn mµn h×nh hiÓn thÞ NO.= B¹n sö dông bµn phÝm ®Ó vµo sè ®iÖn tho¹i cña anh THANG,, vd b¹n vµo sè 8 123456. B¹n Ên phÝm [START/COPY/SET] th× Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ REGISTERED cã nghÜa r»ng sè §T ®ã ®· ®−îc l−u vµo bé nhí. B¹n Ên [DIRECTORY PROGRAM] ®Ó kÕt thóc c, Söa ch÷a, xo¸ bé nhí: -b¹n quay phÝm quay SEARCH cho ®Õn khi ªn cña ng−êi cã trong bé nhí cÇn ®−îc söa ch÷a hoÆc xo¸ hiÓn thÞ trªn mµn h×nh, vÝ dô b¹n quay cho ®Õn khi THANG hiÓn thÞ trªn mµn h×nh -B¹n Ên phÝm [DIRECTORY PROGRAM] th× Mµn h×nh hiÓn thÞ EDIT= * DELETE=# B¹n chän Ên phÝm * ®Ó thay ®æi tªn cña ng−êi ®ã. Sau ®ã tuÇn tù nh− qu¸ tr×nh nhí sè §T HoÆc b¹n Ên phÝm # ®Ó xo¸ bé nhí Trªn mµn h×nh hiÓn thÞ DELETE OK? NÕu ®ång ý b¹n Ên phÝm SET/COPY ®Ó xo¸ bé nhí NÕu kh«ng muèn xo¸ th× b¹n Ên phÝm STOP®Ó kÕt thóc b)Sö dông bé nhí: Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 3 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  4. Hướng dẫn sử dụng B¹n quay phÝm SEARCH cho ®Õn khi trªn mµn h×nh hiÓn thÞ tªn cña ng−êi cÇn gäi, vÝ dô b¹n quay cho ®Õn khi tªn THANG mµ b¹n muèn gäi hiÓn thÞ trªn mµn h×nh, b¹n nhÊc tæ hîp hoÆc b¹n Ên phÝm SP-Phone th× m¸y sÏ tù ®éng quay sè 8 123456 mµ b¹n ®· cµi trong bé nhí. Trong tr−êng hîp b¹n nhí tªn cña hai ng−êi tªn THANG, b¹n cÇn biÕt sè §T cña ng−êi THANG nµo, b¹n Ên phÝm HELP th× mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ sè §T cña ng−êi ®ã 9. C¸ch göi b¶n fax: - B¹n ®Ó tµi liÖu óp xuèng khay - B¹n nhÊc tæ hîp lªn hoÆc cã thÓ b¹n Ên phÝm MONITOR - B¹n quay sè fax mµ b¹n cÇn fax - Sau ®ã b¹n chê cho khi ®Õn nghe tiÕng u..u.. cña tÝn hiÖu Fax th× b¹n Ên phÝm START ®Ó göi b¶n fax ®i, hoÆc b¹n cã thÓ Ên phÝm START ngay sau khi b¹n quay sè B. Cμi ®¹t chøc n¨ng ghi ©m 1- B¹n Ên phÝm MENU cho trªn mµn h×nh hiÓn thÞ SYSTEM SET UP, b¹n Ên phÝm #, sau ®ã b¹n Ên phÝm 7, 7 (hai lÇn) Trªn mµn h×nh hiÓn thÞ AUTO ANSWER B¹n sö dông phÝm mòi tªn σ τ ®Ó chän TAD/FAX MODE NÕu ®Ìn AUTO ANSWER t¾t, b¹n Ên phÝm [AUTO ANSWER] cho ®Ìn s¸ng 2-Ghi ©m lêi nh¾n cña chñ nhμ: B¹n Ên phÝm [RECORD] hai lÇn cho ®Õn khi Mµn h×nh hiÓn thÞ TAD GREETING vµ nhÊp nh¸y PRESS START B¹n Ên phÝm [START/SET/COPY]: cã tiÕng bÝp dµi x¸c nhËn. B¹n nãi chËm tõ tõ vµo micro, trªn mµn h×nh hiÓn thÞ thêi l−îng ghi ©m cña b¹n b»ng c¸c ®Õm ng−îc. VÝ dô “ xin chμo, ®©y lμ nhμ cña Mr Tr¹ch V¨n §oμnh, b©y giê §oμnh kh«ng cã nhμ xin vui lßng ®Ó l¹i lêi nh¾n sau tiÕng bÝp dμi, §oμnh t«i v« cïng biÕt ¬n” Khi ghi ©m xong b¹n Ên phÝm [STOP] ®Ó kÕt thóc B¹n cã thÓ kiÓm tra thö lêi nh¾n b¾ng c¸ch Ên phÝm AUTO ANSWER 3- Xo¸ lêi nh¾n B¹n Ên phÝm ERASE hai lÇn Trªn mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ TAD GREETING hoÆc T/F GREETING B¹n Ên phÝm [START/COPY/SET] Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 4 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  5. Hướng dẫn sử dụng Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ ERASE GREETING NÕu b¹n ®ång ý xo¸ b¹n Ên phÝm START/COPY cßn nÕu b¹n kh«ng muèn xo¸ n÷a th× b¹n Ên phÝm STOP ®Ó tho¸t ra 4- Lùa chän thêi gian ghi ©m: B¹n Ên phÝm MENU cho ®Õn khi trªn mµn h×nh hiÓn thÞ SYSTEM SET UP B¹n Ên phÝm th¨ng [#]- [5] – [4] Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ GREETING TIME B¹n Ên phÝm START/COPY/SET Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ MODE=16S. B¹n sö dông phÝm mòi tªn ®Ó chän thêi gian mong muèn B¹n Ên phÝm [START/COPY/SET] ®Ó chän thêi gian b¹n võa cµi. 5- C¬ chÕ ho¹t ®éng cña chøc n¨ng ghi ©m: Khi ®i v¾ng vµ b¹n Ên phÝm AUTO ANSWER ON th× khi cã tÝn hiÖu fax ®æ ®Õn th× m¸y fax sÏ tù ®éng nhËn fax, cßn nÕu lµ tÝn hiÖu §t thÞ ng−êi gäi sÏ ®−îc nghe lêi nh¾n cña chñ nhµ vµ kh¸ch cã thÓ ®Ó l¹i lêi nh¾n cho chñ nhµ vµ m¸y sÏ ghi ©m lêi nh¾n ®ã 6-Nghe lêi nh¾n Khi b¹n vÒ ®Õn nhµ b¹n nh×n thÊy ®Ìn AUTO ANSWER nh¸y th× cã nghÜ r»ng b¹n chØ cã duy nhÊt mét lêi nh¾n, b¹n Ên phÝm [PLAY MESSAGE] th× chØ cã duy nhÊt mÈu tin nh¾n míi nhÊt ®−îc nh¾n NÕu ®Ìn ANWER s¸ng th× b¹n Ên phÝm PLAY MESSAGE th× tÊt c¶ tin nh¾n sÏ ®−îc nghe 7- Xo¸ lêi nh¾n cña kh¸ch ®Ó l¹i: B¹n nªn xo¸ nh÷ng lêi nh¾n kh«ng cÇn thiÕt ®Ó tr¸nh cho bé nhí cña b¹n kh«ng bÞ ®Çy Xo¸ lêi nh¾n mµ b¹n ®ang nghe: trong khi nghelêi nh¾n b¹n Ên phÝm ERASE ®Ó xo¸ lêi nh¾n ®ã Xo¸ tÊt c¶ c¸c lêi nh¾n: *B¹n Ên phÝm ERASE sau khi nghe tÊt c¶ c¸c lêi nh¸n, mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ ALL MESSEGE PRESS START *B¹n Ên phÝm START/COPY/SET, trªn mµn h×nh hiÓn thÞ ERASE MESSAGE? YES: PRESS START NÕu b¹n kh«ng muèn xo¸ n÷a b¹n Ên phÝm STOP ®Ó kÕt thóc NÕu b¹n ®ång ý xo¸ b¹n Ên phÝm START/COPY/SET ®Ó xo¸ *Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ ERASING ERASE COMPLETED §iÒu nµy cã nghÜa r»ng tÊt c¶ mÈu nh¾n cña b¹n ®· ®−îc xo¸ Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 5 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  6. Hướng dẫn sử dụng 8- Ghi ©m ®μm tho¹i hai chiÒu - Trong khi trß chuyÖn, b¹n Ên phÝm RECORD, mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ 2WAY RECORDING - §Ó kÕt thóc viÖc ghi ©m b¹n Ên phÝm STOP hoÆc b¹n ®Ó tæ hîp xuèng C.KÕt nèi m¸y tÝnh 1. B¹n ph¶i ch¾c ch¾n r»ng b¹n sö dông cable nèi gi÷a m¸y FAX vμ m¸y tÝn cña b¹n lμ hîp lÖ (Kh«ng kÌm theo, b¹n cã thÓ mua ë bÊt k× Showroom thiÕt bÞ m¸y tÝnh nµo) - Mét ®Çu lµ jack 25 ch©n (jack ®ùc 25) ®−îc kÕt nèi vµo m¸y fax ë gãc ph¶i phÝa d−íi cña m¸y fax - §Çu cßn l¹i phô thuéc vµo m¸y tÝnh cña b¹n, b¹n cã thÓ sö dông jack 9 lç, 25 lç tuú thuéc vµo ch©n ®ùc ë m¸y tÝnh cña b¹n Tr−íc khi b¹n kÕt nèi jack b¹n nªn cut-off nguån c¶ m¸y fax lÉn m¸y tÝnh cña b¹n 2. Cμi ®Æt phÇn mÒm PANA LINK (b¹n nªn ®ãng tÊt c¶ c¸c ch−¬ng tr×nh l¹i tr−íc khi cµi ®Æt) - B¹n khëi ®éng Win95/98 - B¹n cho ®Üa CD PANASONIC KXFM 131 vµo æ CD trong m¸y tÝnh cña b¹n. Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ CHOOSE SETUP LANGUAGE B¹n cã thÓ lùa chän ng«n ng÷ mµ b¹n muèn, sau ®ã b¹n kÝch chuét vµo nót OK trªn giao diÖn NÕu mµn h×nh kh«ng hiÓn thÞ CHOOSE SETUP LANGUAGE tøc lµ ®Üa CD kh«ng thÓ tù ®éng ch¹y ®−îc th× b¹n ph¶i b¾t buéc click chuét vµo MENU [START], sau ®ã b¹n chän [RUN], b¹n d¸nh D:setup (D lµ æ ®Üa CD cña b¹n), sau ®ã b¹n chän OK - ViÖc cµi ®Æt sÏ tù ®éng tiÕn hµnh, nÕu b¹n tu©n theo cÊu h×nh chuÈn phÇn mÒm th× b¹n chØ viÖc chän [NEXK] cho mçi giao diÖn cho ®Õn khi b¹n chän [FINISH] ®Ó kÕt thóc cµi ®Æt phÇn mÒm PANA LINK Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 6 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  7. Hướng dẫn sử dụng 3. KÝch ho¹t phÇn mÒm PANA LINK (tr−íc khi sö dông ph©n mÒm PANA LINK b¹n ph¶i kÝch ho¹t phÇn mÒm ) - B¹n kÝch nót START trªn thùc ®¬n - B¹n vµo PROGRAM, vµo PANA LINK, tiÕp tôc vµo PANA LINK: trªn mµn h×nh sÏ hiÓnthÞ giao diÖn ®Ó b¹n cã thÓ nhËn göi fax, copy, scanner, in, vvv 4. B¹n cã thÓ sö dông m¸y fax KX-FM131 nh− lμ mét m¸y in - B¹n OPEN tµi liÖu b¹n cÇn in - B¹n chän PRINT trong FILE MENU”: hép tho¹i PRINT sÏ xuÊt hiÖn: trong môc NAME b¹n chän m¸y in lµ PANA LINK-S PRINT - Chän vïng in (PRINT RANGE) - B¹n Click vµo OK ®Ó in tµi liÖu cÇn in 5. Ngoµi ra b¹n cã thÓ vµo SETUP trªn giao diÖn chÝnh khi b¹n KÝch ho¹t phÇn mÒm PANA LINK ë môc 3 ®Ó thay ®æi c¸c th«ng sè cÇn thiÕt Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Hà Nội 7 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
Đồng bộ tài khoản