intTypePromotion=1

Hướng dẫn sử dụng máy fax KX-Fp342

Chia sẻ: Xuan Hao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
261
lượt xem
40
download

Hướng dẫn sử dụng máy fax KX-Fp342

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn bạn cách sử dụng máy fax KX-Fp342

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng máy fax KX-Fp342

  1. H−íng dÉn sö dông m¸y Fax KX-Fp342 B¹n Ên phÝm [MENU] ®Ó mµn h×nh hiÓn thÞ dßng ch÷ SYSTEM SET UP Sau ®ã b¹n tiÕn hµnh cµi ®Æt c¸c chøc n¨ng lÇn l−ît nh− sau: 1. ®Æt thêi gian : B¹n Ên lÇn l−ît 03 phÝm [#] [0] [1] Mµn h×nh hiÓn thÞ SET DATE & TIME B¹n Ên phÝm [FAX/START] Mµn h×nh hiÓn thÞ ngµy th¸ng do nhµ s¶n xuÊt cµi, b¹n cã thÓ sö dông bµn phÝm ®Ó vµo th¸ng - ngµy- n¨m - giê - phót cho m¸y, b¹n nhí ®Þnh d¹ng Y:cho n¨m M: cho th¸ng vµ D: cho ngµy. B¹n Ên phÝm [*] ®Ó chän AM, hoÆc phÝm [#] ®Ó chän PM. Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [FAX/START] ®Ó ghi nhí. 2. ®Æt LOGO : B¹n lÇn l−ît Ên ba phÝm [#] [0] [2] Mµn h×nh hiÓn thÞ YOUR LOGO B¹n Ên phÝm [FAX/START] Khi ®ã b¹n cã thÓ vµo tªn c«ng ty, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i b»ng bµn phÝm trªn m¸y. Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [FAX/START] ®Ó ghi nhí. 3.Vµo sè §iÖn tho¹i hoÆc sè fax cña b¹n : B¹n lÇn l−ît Ên ba phÝm [#] [0] [3] Mµn h×nh hiÓn thÞ YOUR TEL NO B¹n Ên phÝm [FAX/START] Lóc nµy trªn mµn h×nh hiÓn thÞ con chuét nhÊp nh¸y ®Ó b¹n vµo sè §iÖn tho¹i hoÆc sè Fax cña b¹n. Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [FAX/START] ®Ó ghi nhí. 4. §Æt chÕ ®é in b¸o c¸o sau mçi b¶n fax : B¹n lÇn l−ît Ên ba phÝm [#] [0] [4] Mµn h×nh hiÓn thÞ SENDING REPORT B¹n cã thÓ Ên phÝm [FAX/START] ®Ó chän vµo chÕ ®é. B¹n dïng nót [VOLUME] ®Ó lùa chän c¸c chÕ ®é MODE=OFF/ON/ERROR. OFF: tøc lµ sau mçi b¶n Fax th× m¸y sÏ kh«ng in ra b¸o c¸o vÒ qu¸ tr×nh thùc hiÖn b¶n Fax
  2. ON: tøc lµ sau mçi b¶n Fax th× m¸y sÏ in ra b¸o c¸o vÒ qu¸ tr×nh göi b¶n fax ERROR: In b¸o c¸o khi b¹n kh«ng göi ®−îc b¶n Fax hay qu¸ tr×nh göi bÞ lçi. Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [FAX/START] ®Ó ghi nhí. 5. ®Æt chÕ ®é nhËn fax : M¸y Fax KX-FP342 cã 2 chÕ ®é nhËn Fax sau: a. ChÕ ®é nhËn FAX tù ®éng B¹n Ên nót [RECEIVE MODE] mµn h×nh hiÓn thÞ [FAX ONLY MODE] Lóc nµy b¹n cã thÓ hoµn toµn yªn t©m ®i ra ngoµi mµ kh«ng sî bÞ nhì c¸c b¶n FAX khi ng−êi kh¸c göi ®Õn. b. ChÕ ®é nhËn FAX thñ c«ng. B¹n Ên nót [RECEIVE MODE] mµn h×nh hiÓn thÞ [TEL MODE] Khi nµy cã chu«ng ®æ ®Õn b¹n nhÊc ®iÖn tho¹i ®Ó nghe, nÕu lµ tÝn hiÖu FAX b¹n chØ cÇn thao t¸c Ên phÝm [FAX/START] vµ ®Æt èng nghe xuèng m¸y sÏ tù nhËn FAX cho b¹n. 6. ®Æt sè håi chu«ng ®Ó nhËn Fax ( Khi m¸y ®Ó chÕ ®é FAX ONLY- chØ nhËn Fax ) : B¹n lÇn l−ît Ên ba phÝm [#] [0] [6] Mµn h×nh hiÓn thÞ FAX RING COUNT B¹n cã thÓ Ên phÝm [VOLUME] ®Ó chän 1 ®Õn 4 håi chu«ng ®æ Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [FAX/START] ®Ó ghi nhí. 7. ®Æt chøc n¨ng thèng kª cña m¸y FAX : ( Sau 35 b¶n Fax ) B¹n Ên ba phÝm [#] [2] [2] B¹n cã thÓ Ên phÝm [VOLUME] ®Ó chän chÕ ®é ON ( sÏ in b¸o c¸o thèng kª ), hoÆc chÕ ®é OFF ( kh«ng in b¸o c¸o hµng ngµy ). Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [FAX/START] ®Ó ghi nhí. 9. ®Æt chøc n¨ng göi Fax theo giê : B¹n lÇn l−ît Ên ba phÝm [#] [2] [5]; Mµn h×nh hiÓn thÞ DELAYED B¹n Ên phÝm [FAX/START] th× m¸y sÏ hiÓn thÞ MODE = OFF (B¹n cã thÓ Ên phÝm [VOLUME] ®Ó chän MODE= ON). B¹n Ên phÝm [FAX/START] th× m¸y sÏ hiÓn thÞ NO= ; Sau ®ã, vµo sè Fax mµ b¹n cÇn Fax. B¹n Ên phÝm [FAX/START]
  3. Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ TIME=12:00 AM ; B¹n cã thÓ sö dông bµn phÝm ®Ó cµi ®Æt giê göi Fax. Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [FAX/START] ®Ó ghi nhí. 10. Khai th¸c bé nhí cña m¸y : Nhí ®−îc 106 tªn ng−êi vµ sè ®iÖn tho¹i. A. Nhí sè ®iÖn tho¹i vµ tªn ng−êi vµo bé nhí : - B¹n Ên phÝm [MENU] cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thÞ khung ch÷ : DIRECTORY SET - B¹n nhÊn phÝm mòi tªn bªn ph¶i phÝm truy cËp nhanh {NAVI} - Sö dông bµn phÝm ®Ó vµo tªn ng−êi - B¹n Ên phÝm [SET] - Vµo sè ®iÖn tho¹i - B¹n Ên phÝm [SET] - NhÊn MENU ®Ó trë vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu. B. Söa ch÷a tªn ng−êi ®· l−u trong bé nhí : NhÊn phÝm 4 cho ®Õn khi hiÓn thÞ trªn mµn h×nh [DIRECTORY ]. B¹n nhÊn phÝm [ + - ] cho ®Õn khi tªn ng−êi cÇn xo¸ hiÖn trªn mµn h×nh. NhÊn phÝm MENU Mµn h×nh hiÓn thÞ EDIT= * DELETE=# B¹n chän Ên phÝm [*] ®Ó thay ®æi tªn cña ng−êi ®ã; Sau ®ã thùc hiÖn tuÇn tù nh− qu¸ tr×nh nhí sè ®iÖn tho¹i. d. xo¸ tÊt c¶ l−u tr÷ trong bé nhí : NhÊn phÝm 4 cho ®Õn khi hiÓn thÞ trªn mµn h×nh [DIRECTORY ]. B¹n nhÊn phÝm [ + - ] cho ®Õn khi tªn ng−êi cÇn xo¸ hiÖn trªn mµn h×nh. NhÊn phÝm MENU Mµn h×nh hiÓn thÞ EDIT= * DELETE=# B¹n chän Ên phÝm [#] ®Ó xo¸ tªn cña ng−êi ®ã 11. C¸ch göi b¶n fax : - B¹n ®Ó tµi liÖu óp xuèng khay; - B¹n nhÊc tæ hîp lªn hoÆc cã thÓ b¹n Ên phÝm [MONITOR];
  4. - Quay sè Fax mµ b¹n cÇn Fax. Sau ®ã b¹n chê cho khi ®Õn nghe tiÕng rÝt u..u.. cña tÝn hiÖu Fax th× b¹n Ên phÝm [START] ®Ó göi b¶n Fax ®i; HoÆc b¹n cã thÓ Ên phÝm [START] ngay sau khi b¹n quay sè.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2