intTypePromotion=1

Hướng dẫn sử dụng máy fax KX-Fp362

Chia sẻ: Xuan Hao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
257
lượt xem
48
download

Hướng dẫn sử dụng máy fax KX-Fp362

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn bạn cách sử dụng máy fax KX-Fp362

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng máy fax KX-Fp362

  1. Hướng dẫn sử dụng H−íng dÉn sö dông m¸y Fax KX-Fp362 B¹n Ên phÝm [MENU] ®Ó mµn h×nh hiÓn thÞ dßng ch÷ SYSTEM SET UP Sau ®ã b¹n tiÕn hµnh cµi ®Æt c¸c chøc n¨ng lÇn l−ît nh− sau: 1. ®Æt thêi gian : B¹n Ên lÇn l−ît 03 phÝm [#] [0] [1] Mµn h×nh hiÓn thÞ SET DATE & TIME B¹n Ên phÝm [SET] Mµn h×nh hiÓn thÞ ngµy th¸ng do nhµ s¶n xuÊt cµi, b¹n cã thÓ sö dông bµn phÝm ®Ó vµo th¸ng - ngµy- n¨m - giê - phót cho m¸y. B¹n Ên phÝm [*] ®Ó chän AM, hoÆc phÝm [#] ®Ó chän PM. Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [SET] ®Ó ghi nhí. 2. ®Æt LOGO : B¹n lÇn l−ît Ên ba phÝm [#] [0] [2] Mµn h×nh hiÓn thÞ YOUR LOGO B¹n Ên phÝm [SET]; Khi ®ã b¹n cã thÓ vµo tªn c«ng ty, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i b»ng bµn phÝm trªn m¸y. Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [SET] ®Ó ghi nhí. 3.Vµo sè Fax cña b¹n : B¹n lÇn l−ît Ên ba phÝm [#] [0] [3] Mµn h×nh hiÓn thÞ YOUR TEL NO B¹n Ên phÝm [SET]; Lóc nµy trªn mµn h×nh hiÓn thÞ con chuét nhÊp nh¸y ®Ó b¹n vµo sè Fax cña b¹n. Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [SET] ®Ó ghi nhí. 4. §Æt chÕ ®é in b¸o c¸o sau mçi b¶n fax : B¹n lÇn l−ît Ên ba phÝm [#] [0] [4] Mµn h×nh hiÓn thÞ SENDING REPORT B¹n cã thÓ Ên phÝm [SET] ®Ó chän MODE=OFF ( tøc lµ sau mçi b¶n Fax th× m¸y sÏ kh«ng in ra b¸o c¸o vÒ qu¸ tr×nh thùc hiÖn b¶n Fax ). HoÆc b¹n cã thÓ Ên phÝm [+] hoÆc [ - ] ®Ó chän MODE= ON ( tøc lµ sau mçi b¶n Fax th× m¸y sÏ in ra b¸o c¸o vÒ qu¸ tr×nh thùc hiÖn b¶n fax ) hoÆc Công ty TNH Điện Tử Tin học Viễn Thông Hà Nội 1 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  2. Hướng dẫn sử dụng MODE=ERROR ( tøc lµ khi b¹n thùc hiÖn b¶n Fax cã lçi th× m¸y sÏ in ra lçi khiÕn cho b¹n kh«ng Fax ®−îc ). Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [SET] ®Ó ghi nhí. 5. ®Æt chÕ ®é nhËn fax : B¹n lÇn l−ît Ên ba phÝm [#] [7] [7] Mµn h×nh hiÓn thÞ AUTO ANSWER B¹n nhÊn phÝm [START] ®Ó chän chÕ ®é: HoÆc FAX ONLY ( ChØ nhËn Fax ); HoÆc chÕ ®é TAD/FAX ( Tr¶ lêi tù ®éng & Fax ); Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm SET] ®Ó ghi nhí. Chó ý: Sau khi ®· chän chÕ ®é nhËn fax xong, bÊm Menu ®Ó mµn h×nh trë vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu. §Ó chÕ ®é nhËn fax ho¹t ®éng ®óng nh− ®· cµi ®Æt b¹n cÇn ph¶i bÊm phÝm Receive Mode ( ®èi víi m¸y fax KXFP 342 ) hoÆc Auto Answer ( ®èi víi fax KXFP 362 ) cho ®Õn khi mµn h×nh hiÖn ®óng chÕ ®é mµ b¹n ®· cµi ®Æt ë trªn. 6. ®Æt sè håi chu«ng ®Ó nhËn Fax ( Khi m¸y ®Ó chÕ ®é FAX ONLY- chØ nhËn Fax ) : B¹n lÇn l−ît Ên ba phÝm [#] [0] [6] Mµn h×nh hiÓn thÞ FAX RING COUNT B¹n cã thÓ Ên phÝm [+] hoÆc [ - ] ®Ó chän 1 ®Õn 4 håi chu«ng ®æ Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [SET] ®Ó ghi nhí. 7. ®Æt chøc n¨ng thèng kª cña m¸y FAX : ( Sau 35 b¶n Fax ) B¹n Ên ba phÝm [#] [2] [2] B¹n cã thÓ Ên phÝm [+] hoÆc [ - ] ®Ó chän chÕ ®é ON ( sÏ in b¸o c¸o thèng kª ), hoÆc chÕ ®é OFF ( kh«ng in b¸o c¸o hµng ngµy ). Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [SET] ®Ó ghi nhí. 9. ®Æt chøc n¨ng göi Fax theo giê : B¹n lÇn l−ît Ên ba phÝm [#] [2] [5]; Mµn h×nh hiÓn thÞ DELAYED SEND B¹n Ên phÝm [SET] th× m¸y sÏ hiÓn thÞ MODE = OFF ( B¹n cã thÓ Ên phÝm [+] hoÆc [ - ] ®Ó chän MODE= ON). B¹n Ên phÝm [SET] ; Sau ®ã, vµo sè Fax mµ b¹n cÇn Fax. Công ty TNH Điện Tử Tin học Viễn Thông Hà Nội 2 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  3. Hướng dẫn sử dụng B¹n Ên phÝm [SET] B¹n cã thÓ sö dông bµn phÝm ®Ó cµi ®Æt giê göi Fax. Cuèi cïng, b¹n Ên phÝm [SET] ®Ó ghi nhí. 10. Khai th¸c bé nhí cña m¸y : Nhí ®−îc 106 tªn ng−êi vµ sè ®iÖn tho¹i. A. Nhí sè ®iÖn tho¹i vµ tªn ng−êi vµo bé nhí : - B¹n Ên phÝm [MENU] cho ®Õn khi mµn h×nh hiÓn thÞ khung ch÷ : DIRECTORY SET - B¹n nhÊn phÝm mòi tªn bªn ph¶i phÝm truy cËp nhanh {NAVI} - Sö dông bµn phÝm ®Ó vµo tªn ng−êi - B¹n Ên phÝm [SET] - Vµo sè ®iÖn tho¹i - B¹n Ên phÝm [SET] - NhÊn MENU ®Ó trë vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu. B. Söa ch÷a tªn ng−êi ®· l−u trong bé nhí : NhÊn phÝm 4 cho ®Õn khi hiÓn thÞ trªn mµn h×nh [DIRECTORY ]. B¹n nhÊn phÝm [ + - ] cho ®Õn khi tªn ng−êi cÇn xo¸ hiÖn trªn mµn h×nh. NhÊn phÝm MENU Mµn h×nh hiÓn thÞ EDIT= * DELETE=# B¹n chän Ên phÝm [*] ®Ó thay ®æi tªn cña ng−êi ®ã; Sau ®ã thùc hiÖn tuÇn tù nh− qu¸ tr×nh nhí sè ®iÖn tho¹i. d. xo¸ tÊt c¶ l−u tr÷ trong bé nhí : NhÊn phÝm 4 cho ®Õn khi hiÓn thÞ trªn mµn h×nh [DIRECTORY ]. B¹n nhÊn phÝm [ + - ] cho ®Õn khi tªn ng−êi cÇn xo¸ hiÖn trªn mµn h×nh. NhÊn phÝm MENU Mµn h×nh hiÓn thÞ EDIT= * DELETE=# B¹n chän Ên phÝm [#] ®Ó xo¸ tªn cña ng−êi ®ã 11. C¸ch ghi ©m lêi nh¾n: Công ty TNH Điện Tử Tin học Viễn Thông Hà Nội 3 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  4. Hướng dẫn sử dụng Sau khi ®Æt m¸y fax ë chÕ ®é TAD / FAX, ®Ó kh¸ch hµng nhËn ®−îc lêi nh¾n cña b¹n khi b¹n ®i v¨ng, b¹n lµm nh− sau: - BÊm phÝm [ RECORD ] 2 lÇn - BÊm phÝm [ SET ], sau tiÕng beep dµi th× b¹n ®äc thËt râ rµng lêi nh¨n cña b¹n. - Sau khi ®äc xong lêi nh¨n th× b¹n bÊm phÝm [ STOP ]. 12. C¸ch göi b¶n fax : - B¹n ®Ó tµi liÖu óp xuèng khay; - B¹n nhÊc tæ hîp lªn hoÆc cã thÓ b¹n Ên phÝm [SP-PHONE] - Quay sè Fax mµ b¹n cÇn Fax. Sau ®ã b¹n chê cho khi ®Õn nghe tiÕng rÝt u..u.. cña tÝn hiÖu Fax th× b¹n Ên phÝm [START] ®Ó göi b¶n Fax ®i; HoÆc b¹n cã thÓ Ên phÝm [START] ngay sau khi b¹n quay sè. Công ty TNH Điện Tử Tin học Viễn Thông Hà Nội 4 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2