intTypePromotion=1

Hướng dẫn sử dụng máy fax KXFM386

Chia sẻ: Xuan Hao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
151
lượt xem
32
download

Hướng dẫn sử dụng máy fax KXFM386

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn bạn cách sử dụng máy fax KXFM386

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng máy fax KXFM386

  1. Hướng dẫn sử dụng H−íng dÉn sö dông m¸y Fax KXFm386 Chøc n¨ng c¬ b¶n: - M¸y fax giÊy th−êng, dïng film FA 57. - Nhí ®−îc 23 trang trong bé nhí khi hÕt giÊy - KÕt nèi m¸y tÝnh, t−¬ng thÝch Win 95/98 - Ghi ©m kÜ thuËt sè. Speak-Phone hai chiÒu. - Scanner, ®ång thêi lµ m¸y in - NhËn fax trùc tiÕp ®æ vµo m¸y tÝnh B¹n Ên phÝm MENU ®Ó mµn h×nh hiÓn thÞ dßng ch÷ SYSTEM SET UP. Sau ®ã b¹n lÇn l−ît Ên c¸c phÝm nh− sau: A. Cμi ®Æt c¬ b¶n 1. Cµi ®Æt thêi gian: B¹n Ên phÝm [#], [0], [1] Mµn h×nh hiÓn thÞ SET DATE & TIME B¹n Ên phÝm SET/COPY th× m¸y sÏ hiÓn thÞ ngµy th¸ng do nhµ SX cµi B¹n cã thÓ sö dông bµn phÝm ®Ó vµo th¸ng- ngµy- n¨m- giê- phót cho m¸y, b¹n Ên phÝm sao [*] ®Ó chän AM hoÆc phÝm th¨ng [#] ®Ó chän PM. B¹n Ên phÝm START/SET/COPYSTART ®Ó ghi nhí bé cµi 2. Cµi ®Æt LOGO : §Ó trªn b¶n Fax cña b¹n sÏ hiÓn thÞ tªn c«ng ty vµ ®Þa chØ cña b¹n B¹n lÇn l−ît Ên ba phÝm [#] – [0] – [2] Mµn h×nh hiÓn thÞ YOUR LOGO B¹n Ên phÝm [START/SET/COPY. ] B¹n Ên phÝm [START /SET/COPY] ®Ó ghi nhí bé cµi 3.Vµo sè Fax cña b¹n: B¹n Ên ba phÝm [#] – [0] – [3] Trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn YOUR TEL NO B¹n Ên SET/COPY Lóc nµy trªn mµn h×nh hiÓn thÞ con chuét nhÊp nh¸y ®Ó b¹n vµo sè Fax cña b¹n. Khi vµo xong b¹n Ên phÝm [START/SET/COPY] ®Ó ghi nhí bé cµi 4.Cµi chÕ ®é in b¸o c¸o sau mçi b¶n fax: B¹n lÇn l−ît Ên ba phÝm [#] – [0] – [4]. Lóc nµy trªn mµn h×nh hiÓn thÞ SENDING REPORT B¹n dïng mòi tªn lªn xuèng ë phÝm Navigator chuyÓn chÕ ®é: OFF: kh«ng in ra b¸o c¸o. Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Ha Nội 1 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  2. Hướng dẫn sử dụng ON: tøc lµ sau mçi b¶n fax th× m¸y sÏ in ra b¸o c¸o vÒ qu¸ tr×nh thùc hiÖn b¶n fax ERROR tøc lµ khi b¹n thùc hiÖn b¶n fax cã lçi th× m¸y sÏ in ra lçi khiÕn cho b¹n kh«ng fax ®−îc. Khi vµo xong b¹n Ên phÝm START/SET/COPY ®Ó ghi nhí bé cµi 5. Cµi ®Æt sè håi chu«ng ®Ó nhËn Fax: (Khi b¹n ®Ó chÕ ®é FAX ONLY) B¹n cã thÓ lùa chän tõ 1- 4 håi chu«ng khi nhËn Fax. B¹n lÇn l−ît Ên ba phÝm [#] – [0]- [6]. Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ TAD RING COUNT B¹n dïng mòi tªn lªn xuèng ë phÝm Navigator ®Ó chän 1 ®Õn 4 håi chu«ng ®æ khi nhËn fax. B¹n Ên phÝm [START/SET/COPY] ®Ó ghi nhí bé cµi. 6. Cµi ®Æt chøc n¨ng thèng kª cña m¸y FAX: Sau 35 b¶n fax th× m¸y sÏ in ra mét thèng kª sè b¶n Fax, thêi gian fax, sè fax göi ®Õn.§Ó cµi chøc n¨ng nµy B¹n Ên phÝm [#] – [2] – [2]. Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ AUTO JOURNAL Sau ®ã b¹n chän ON (sÏ in b¸o c¸o sau 35 B¶n fax) hoÆc OFF (kh«ng in b¸o c¸o sau 35 b¶n fax). B¹n Ên phÝm SET/COPY ®Ó nhí. 7. Cµi ®Æt chøc n¨ng Fax theo giê: B¹n sö dông chøc n¨ng nµy khi b¹n muèn göi mét b¶n fax sang mét ®Þa bµn kh¸c cã mói giê lÖch víi b¹n, hoÆc ®¬n gi¶n b¹n muèn fax cho ®èi t¸c cña b¹n theo mét giê nhÊt ®Þnh. B¹n lÇn l−ît Ên ba phÝm [#] – [2] – [5]. Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ DELAYED SEND OFF B¹n dïng mòi tªn lªn xuèng ë phÝm Navigator chuyÓn vÒ ON. Sau ®ã b¹n Ên phÝm [SATRT/SET/COPY] th× Mµn h×nh hiÓn thÞ FAX= Lóc nµy b¹n vµo sè fax mµ b¹n cÇn fax, sau ®ã b¹n Ên phÝm [START/SET/COPY]. Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ TIME=12:00 AM B¹n cã thÓ sö dông bµn phÝm ®Ó vµo giê mµ b¹n muèn fax ®i. Sau ®ã b¹n Ên phÝm [START/SET/COPY] Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Ha Nội 2 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  3. Hướng dẫn sử dụng Lóc nµy b¹n hoµn toµn yªn t©m ®Ó b¶n tµi liÖu cÇn fax lªn khay, khi ®Õn thêi gian ®óng b»ng giê cµi ®Æt, m¸y sÏ tù ®éng göi b¶n tµi liÖu ®i ®Õn ®Þa chØ mµ b¹n ®∙ cµi. VÝ dô b¹n tr−íc khi rêi khái v¨n phßng cña m×nh, b¹n cµi ®Æt fax tíi sè m¸y 8 123456 vµo lóc 12:00 PM th× vµo thêi ®iÓm 12 giê tèi m¸y sÏ tù ®éng fax tíi ®Þa chØ ®ã. 8. Khai th¸c bé nhí cña m¸y: M¸y cã thÓ nhí ®−îc 100 tªn ng−êi vµ sè ®iÖn tho¹i cña ng−êi ®ã. §iÓm −u viÖt cña m¸y FAX KXFM386 lµ b¹n cã thÓ t×m ra tªn ng−êi trong th− môc DIRECTORY trªn m¸y b»ng phÝm quay trßn [SEARCH] linh ho¹t, sau ®ã b¹n Ên phÝm [START/COPY/SET] ®Ó quay sè §T ®ã cho môc ®Ých göi b¶n fax ®i a)Nhí sè ®iÖn tho¹i: B¹n Ên phÝm MENU cho ®Õn khi Mµn h×nh hiÓn thÞ directory set B¹n nhÊn phÝm sang ph¶I trong phÝm NAVIGATOR Mµn h×nh hiÓn thÞ NAME= Khi ®ã b¹n sö dông bµn phÝm ®Ó vµo tªn cña ng−êi cÇn nhí vÝ dô b¹n vµo tªn lµ THANG, B¹n Ên phÝm [START/COPY/SET]. Sau ®ã trªn mµn h×nh hiÓn thÞ NO.= B¹n sö dông bµn phÝm ®Ó vµo sè ®iÖn tho¹i cña anh THANG,, vd b¹n vµo sè 8 123456. B¹n Ên phÝm [START/COPY/SET] th× Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ REGISTERED cã nghÜa r»ng sè §T ®ã ®· ®−îc l−u vµo bé nhí. B¹n Ên [DIRECTORY PROGRAM] ®Ó kÕt thóc b, Söa ch÷a, xo¸ bé nhí: -B¹n Ên phÝm sang ph¶I trªn phÝm NAVIGATOR Mµn h×nh hiÓn thÞ DIRECTORY + - Dïng phÝm lªn xuèng trªn phÝm NAVIGATOR dÞch chuyÓn ®Õn tªn ng−êi mµ B¹n cÇn söa hoÆc xo¸. B¹n nhÊn tiÕp phÝm MENU B¹n chän Ên phÝm * ®Ó thay ®æi tªn cña ng−êi ®ã. Sau ®ã tuÇn tù nh− qu¸ tr×nh nhí sè §T HoÆc b¹n Ên phÝm # ®Ó xo¸ bé nhí Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Ha Nội 3 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  4. Hướng dẫn sử dụng Trªn mµn h×nh hiÓn thÞ DELETE OK? NÕu ®ång ý b¹n Ên phÝm SET/COPY ®Ó xo¸ bé nhí NÕu kh«ng muèn xo¸ th× b¹n Ên phÝm STOP®Ó kÕt thóc c)Sö dông bé nhí: -B¹n Ên phÝm sang ph¶I trªn phÝm NAVIGATOR Mµn h×nh hiÓn thÞ DIRECTORY + - Dïng phÝm lªn xuèng trªn phÝm NAVIGATOR dÞch chuyÓn ®Õn tªn ng−êi mµ B¹n cÇn gäi. NhÊn phÝm DIGITAL SP-PHONE hoÆc phÝm FAX/START ®Ó gäi nhÐ! 9. C¸ch göi b¶n fax: - B¹n ®Ó tµi liÖu óp xuèng khay - B¹n nhÊc tæ hîp lªn hoÆc cã thÓ b¹n Ên phÝm DIGITAL SP-PHONE - B¹n quay sè fax mµ b¹n cÇn fax - Sau ®ã b¹n chê cho khi ®Õn nghe tiÕng u..u.. cña tÝn hiÖu Fax th× b¹n Ên phÝm START ®Ó göi b¶n fax ®i, hoÆc b¹n cã thÓ Ên phÝm START ngay sau khi b¹n quay sè B. Cμi ®¹t chøc n¨ng ghi ©m 1- B¹n Ên phÝm MENU cho trªn mµn h×nh hiÓn thÞ SYSTEM SET UP, b¹n Ên phÝm #, sau ®ã b¹n Ên phÝm 7, 7 (hai lÇn) Trªn mµn h×nh hiÓn thÞ AUTO ANSWER B¹n sö dông phÝm mòi tªn σ τ ®Ó chän TAD/FAX MODE 2-Ghi ©m lêi nh¾n cña chñ nhμ: B¹n Ên phÝm [RECORD] hai lÇn cho ®Õn khi Mµn h×nh hiÓn thÞ TAD GREETING PRESS START B¹n Ên phÝm [START/SET/COPY]: cã tiÕng bÝp dµi x¸c nhËn. B¹n nãi chËm tõ tõ vµo micro, trªn mµn h×nh hiÓn thÞ thêi l−îng ghi ©m cña b¹n b»ng c¸c ®Õm ng−îc. VÝ dô “ xin chμo, ®©y lμ nhμ cña Mr Tr¹ch V¨n §oμnh, b©y giê §oμnh kh«ng cã nhμ xin vui lßng ®Ó l¹i lêi nh¾n sau tiÕng bÝp dμi, §oμnh t«i v« cïng biÕt ¬n” Khi ghi ©m xong b¹n Ên phÝm [STOP] ®Ó kÕt thóc 3- Xo¸ lêi nh¾n B¹n Ên phÝm ERASE hai lÇn Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Ha Nội 4 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  5. Hướng dẫn sử dụng Trªn mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ TAD GREETING hoÆc T/F GREETING B¹n Ên phÝm [START/COPY/SET] Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ ERASE GREETING NÕu b¹n ®ång ý xo¸ b¹n Ên phÝm START/COPY cßn nÕu b¹n kh«ng muèn xo¸ n÷a th× b¹n Ên phÝm STOP ®Ó tho¸t ra 4- Lùa chän thêi gian ghi ©m: B¹n Ên phÝm MENU cho ®Õn khi trªn mµn h×nh hiÓn thÞ SYSTEM SET UP B¹n Ên phÝm th¨ng [#]- [5] – [4] Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ GREETING TIME B¹n Ên phÝm START/COPY/SET Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ MODE=16S. B¹n sö dông phÝm mòi tªn ®Ó chän thêi gian mong muèn B¹n Ên phÝm [START/COPY/SET] ®Ó chän thêi gian b¹n võa cµi. 5- C¬ chÕ ho¹t ®éng cña chøc n¨ng ghi ©m: Khi ®i v¾ng vµ b¹n Ên phÝm AUTO ANSWER ON th× khi cã tÝn hiÖu fax ®æ ®Õn th× m¸y fax sÏ tù ®éng nhËn fax, cßn nÕu lµ tÝn hiÖu §t thÞ ng−êi gäi sÏ ®−îc nghe lêi nh¾n cña chñ nhµ vµ kh¸ch cã thÓ ®Ó l¹i lêi nh¾n cho chñ nhµ vµ m¸y sÏ ghi ©m lêi nh¾n ®ã 6-Nghe lêi nh¾n Khi b¹n vÒ ®Õn nhµ b¹n nh×n thÊy ®Ìn PLAY MESSAGES nh¸y th× cã nghÜ r»ng b¹n chØ cã duy nhÊt mét lêi nh¾n, b¹n Ên phÝm [PLAY MESSAGE] th× chØ cã duy nhÊt mÈu tin nh¾n míi nhÊt ®−îc nh¾n NÕu ®Ìn ANWER s¸ng th× b¹n Ên phÝm PLAY MESSAGE th× tÊt c¶ tin nh¾n sÏ ®−îc nghe 7- Xo¸ lêi nh¾n cña kh¸ch ®Ó l¹i: B¹n nªn xo¸ nh÷ng lêi nh¾n kh«ng cÇn thiÕt ®Ó tr¸nh cho bé nhí cña b¹n kh«ng bÞ ®Çy Xo¸ lêi nh¾n mµ b¹n ®ang nghe: trong khi nghelêi nh¾n b¹n Ên phÝm ERASE ®Ó xo¸ lêi nh¾n ®ã Xo¸ tÊt c¶ c¸c lêi nh¾n: *B¹n Ên phÝm ERASE sau khi nghe tÊt c¶ c¸c lêi nh¸n, mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ ALL MESSEGE PRESS START *B¹n Ên phÝm START/COPY/SET, trªn mµn h×nh hiÓn thÞ ERASE MESSAGE? Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Ha Nội 5 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  6. Hướng dẫn sử dụng YES: PRESS START NÕu b¹n kh«ng muèn xo¸ n÷a b¹n Ên phÝm STOP ®Ó kÕt thóc NÕu b¹n ®ång ý xo¸ b¹n Ên phÝm START/COPY/SET ®Ó xo¸ *Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ ERASING ERASE COMPLETED §iÒu nµy cã nghÜa r»ng tÊt c¶ mÈu nh¾n cña b¹n ®· ®−îc xo¸ 8- Ghi ©m ®μm tho¹i hai chiÒu - Trong khi trß chuyÖn, b¹n Ên phÝm RECORD, mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ 2WAY RECORDING - §Ó kÕt thóc viÖc ghi ©m b¹n Ên phÝm STOP hoÆc b¹n ®Ó tæ hîp xuèng C.KÕt nèi m¸y tÝnh 1. B¹n ph¶i ch¾c ch¾n r»ng b¹n sö dông cable nèi gi÷a m¸y FAX vμ m¸y tÝn cña b¹n lμ hîp lÖ (Kh«ng kÌm theo, b¹n cã thÓ mua ë bÊt k× Showroom thiÕt bÞ m¸y tÝnh nµo) - Mét ®Çu lµ jack 25 ch©n (jack ®ùc 25) ®−îc kÕt nèi vµo m¸y fax ë gãc ph¶i phÝa d−íi cña m¸y fax - §Çu cßn l¹i phô thuéc vµo m¸y tÝnh cña b¹n, b¹n cã thÓ sö dông jack 9 lç, 25 lç tuú thuéc vµo ch©n ®ùc ë m¸y tÝnh cña b¹n Tr−íc khi b¹n kÕt nèi jack b¹n nªn cut-off nguån c¶ m¸y fax lÉn m¸y tÝnh cña b¹n 2. Cμi ®Æt phÇn mÒm PANA LINK (b¹n nªn ®ãng tÊt c¶ c¸c ch−¬ng tr×nh l¹i tr−íc khi cµi ®Æt) - B¹n khëi ®éng Win95/98 - B¹n cho ®Üa CD PANASONIC KXFM 386 vµo æ CD trong m¸y tÝnh cña b¹n. Mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ CHOOSE SETUP LANGUAGE B¹n cã thÓ lùa chän ng«n ng÷ mµ b¹n muèn, sau ®ã b¹n kÝch chuét vµo nót OK trªn giao diÖn NÕu mµn h×nh kh«ng hiÓn thÞ CHOOSE SETUP LANGUAGE tøc lµ ®Üa CD kh«ng thÓ tù ®éng ch¹y ®−îc th× b¹n ph¶i b¾t buéc click chuét vµo MENU Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Ha Nội 6 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
  7. Hướng dẫn sử dụng [START], sau ®ã b¹n chän [RUN], b¹n d¸nh D:setup (D lµ æ ®Üa CD cña b¹n), sau ®ã b¹n chän OK - ViÖc cµi ®Æt sÏ tù ®éng tiÕn hµnh, nÕu b¹n tu©n theo cÊu h×nh chuÈn phÇn mÒm th× b¹n chØ viÖc chän [NEXK] cho mçi giao diÖn cho ®Õn khi b¹n chän [FINISH] ®Ó kÕt thóc cµi ®Æt phÇn mÒm PANA LINK 3. KÝch ho¹t phÇn mÒm PANA LINK (tr−íc khi sö dông ph©n mÒm PANA LINK b¹n ph¶i kÝch ho¹t phÇn mÒm ) - B¹n kÝch nót START trªn thùc ®¬n - B¹n vµo PROGRAM, vµo PANA LINK, tiÕp tôc vµo PANA LINK: trªn mµn h×nh sÏ hiÓnthÞ giao diÖn ®Ó b¹n cã thÓ nhËn göi fax, copy, scanner, in, vvv 4. B¹n cã thÓ sö dông m¸y fax KX-FM386 nh− lμ mét m¸y in - B¹n OPEN tµi liÖu b¹n cÇn in - B¹n chän PRINT trong FILE MENU”: hép tho¹i PRINT sÏ xuÊt hiÖn: trong môc NAME b¹n chän m¸y in lµ PANA LINK-S PRINT - Chän vïng in (PRINT RANGE) - B¹n Click vµo OK ®Ó in tµi liÖu cÇn in 5. Ngoµi ra b¹n cã thÓ vµo SETUP trªn giao diÖn chÝnh khi b¹n KÝch ho¹t phÇn mÒm PANA LINK ë môc 3 ®Ó thay ®æi c¸c th«ng sè cÇn thiÕt Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Ha Nội 7 Addr: 41 Võ Văn Dũng Fax: 04. 5376919 Website: www.hanitel.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5376988 Email: hanitel@vnn.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2