intTypePromotion=1

Hướng dẫn sử dụng máy TĐĐT FlexLine

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
188
lượt xem
47
download

Hướng dẫn sử dụng máy TĐĐT FlexLine

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử FlexLine TS02/TS06/TS09 gồm các nội dung: công tác chuẩn bị đo đạc, cách sử dụng, cài đặt phần mềm và trút số liệu, các hướng dẫn về an toàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng máy TĐĐT FlexLine

 1. Hướng dẫn sử dụng máy TĐĐT FlexLine Công ty TNHH Đất Hợp HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG MAÙY TOAØN ÑAÏC ÑIEÄN TÖÛ LEICA FLEXLINE TS02/ TS06/ TS09 CHÖÔNG I : COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ ÑO ÑAÏC I/. Môû maùy ra: Laáy maùy TS02/ TS06/ TS09 ra khoûi hoäp vaø kieåm tra laïi xem coù ñaày ñuû caùc boä phaän khoâng. a. Ñeá maùy b. Daây caùp noái vôùi maùy vi tính qua USB-RS232 c. Boït thuyû GLI115 d. Ñeá maùy coù theå thaùo rôøi GDF111 hoaëc ñeá maùy coù theå dòch chuyeån e. Göông giaáy CPR105 f. Thöôùc theùp g. Tuùi che naéng / OÁng che naéng h. Coång USB i. Göông mini GMP111 j. Coâng cuï chænh k. Kính maét thieân ñænh hoaëc kính maét ñeå xem goùc nghieân l. Hai cuïc pin m. Boä saïc pin n. Ñeá göông mini o.Theû nhôù USB cuûa Leica p. Pin döï phoøng q. Muõi nhoïn göông mini r. Voøng cho kiùnh maét s. Baûng höôùng daãn toùm taét/Baûng phaûn xaï nhoû t. Caùc ñoaïn noái göông mini (Option) ĐT: 08. 3511 6746 – 3511 6747 Trang 1
 2. Hướng dẫn sử dụng máy TĐĐT FlexLine Công ty TNHH Đất Hợp II/. Thaùo laép/ Thay Pin 1. Laáy hoäp ñöïng pin ra khoûi maùy vaø Gôõ pin ra khoûi hoäp ñöïng & khay 2. Gaén pin vaøo hoäp ñöïng vaø Gaén hoäp ñöïng pin vaøo maùy III/. Ñaët Chaân maùy: 1. Nôùi loûng caùc con oác cuûa chaân maùy, keùo daøi ra ñeán ñoä daøi caàn thieát roài xieát chaët. 2. Ñeå baûo ñaûm chaân maùy ñöùng chaéc chaén, haõy nhaán caùc chaân ñeá vaøo ñaát. Khi nhaán chaân ñeá vaøo ñaát, caàn löu yù raèng löïc nhaán phaûi doïc theo chaân ñeá. Khi ñaët chaân maùy, caàn löu yù vò trí naèm ngang cuûa maët ñeá treân chaân maùy. Neáu bò nghieâng nhieàu, caàn vaën caùc oác treân chaân maùy ñeå ñieàu chænh. Caån thaän khi xöû lyù chaân maùy - Kieåm tra taát caû caùc oác vít vaø buø loong xem coù chaët khoâng. - Trong khi vaän chuyeån, caàn söû duïng hoäp baûo veä. ĐT: 08. 3511 6746 – 3511 6747 Trang 2
 3. Hướng dẫn sử dụng máy TĐĐT FlexLine Công ty TNHH Đất Hợp - Chaân maùy bò traày xöôùc hay bò caùc hö hoûng khaùc coù theå gaây ra tröôøng hôïp gaén khoâng vöøa oác noái hay ño khoâng chính xaùc. - Chæ söû duïng chaân maùy cho coâng taùc ño. IV/. Ñònh Taâm baèng tia laser, caân baèng sô boä: 1. Ñaët maùy leân maët ñeá cuûa chaân maùy. Xieát nheï oác xieát maùy naèm ôû taâm cuûa chaân 2. Xoay caùc oác caân cuûa ñeá maùy ñeán vò trí trung taâm 3. Khôûi ñoäng maùy khi ñoù thuûy bình ñieän töû xuaát hieän treân maøn hình vaøtia laser doïi taâm xuaát hieän. 4. Ñònh vò chaân maùy sao cho tia laser gaàn truøng ñieåm moác treân maët ñaát. 5. AÁn maïnh caùc muõi nhoïn cuûa chaân maùy xuoáng ñaát. 6. Xoay caùc oác caân cuûa ñeá maùy ñeå ñöa tia laser truøng vôùi ñieåm moác treân maët ñaát 7. Naâng leân hay haï xuoáng chaân maùy ñeå chænh cho thuûy bình troøn vaøo giöõa. Baây giôø maùy ñaõ ñöôïc caân baèng sô boä. V/. Caân Baèng maùy chính xaùc baèng thuûy bình ñieän töû: 1. Baät môû thuûy bình ñieän töû baèng phím ÔÛ tröôøng hôïp maùy chöa caân baèng chính xaùc, thì 1 kyù hieäu thöôùc nghieâng xuaát hieän ĐT: 08. 3511 6746 – 3511 6747 Trang 3
 4. Hướng dẫn sử dụng máy TĐĐT FlexLine Công ty TNHH Đất Hợp 2. Xoay caùc oác caân ñeå chænh thuûy bình ñieän töû theo höôùng muõi teân. Neáu boït nöôùc cuûa thuûy bình ñieän töû ñöôïc ñöa vaøo giöõa coù nghóa laø maùy ñaõ caân baèng 3. Kieåm tra quaù trình ñònh taâm baèng chieáu ñieåm laser, neáu caàn laïi ñònh taâm laàn nöõa 4. Taét thuûy bình ñieän töû vaø chieáu ñieåm laser baèng phím Thay ñoåi cöôøng ñoä laser Caùc aûnh höôûng ngoaïi vi vaø caùc ñieàu kieän veà beà maët coù theå ñoøi hoûi ñieàu chænh cöôøng ñoä laser. Neáu caàn, chieáu ñieåm laser coù theå ñöôïc ñieàu chænh theo nhieàu baäc, moãi baäc töông öùng 25% 5. Duøng phím ñeå chaáp nhaän löu cöôøng ñoä laser vöøa choïn vaø keát thuùc chöùc naêng naøy. * Chieáu ñieåm laser vaø thuûy bình ñieän töû cuøng ñöôïc hoaït hoaù baèng phím. ĐT: 08. 3511 6746 – 3511 6747 Trang 4
 5. Hướng dẫn sử dụng máy TĐĐT FlexLine Công ty TNHH Đất Hợp CHÖÔNG II CAÙCH SÖÛ DUÏNG Caùc kyù hieäu vieát taét hay söû duïng: - hr : Chieàu cao göông. - hi : chieàu cao maùy. - Eo : Toïa ñoä theo höôùng Ñoâng (Truïc Y) cuûa ñieåm ñaët maùy. - No : Toïa ñoä theo höôùng Baéc (Truïc X) cuûa ñieåm ñaët maùy. - Ho : Ñoä cao cuûa ñieåm ñaët maùy. -E : Toïa ñoä theo höôùng Ñoâng (Truïc Y) cuûa ñieåm ñaët göông. -N : Toïa ñoä theo höôùng Baéc (Truïc X) cuûa ñieåm ñaët göông. -H : Ñoä cao cuûa ñieåm ñaët göông. : Khoaûng caùch nghieâng. : Khoaûng caùch ngang. : Khoaûng cheânh cao. Caùc phím chöùc naêng. INPUT : Nhaäp lieäu. DIST : Ño khoaûng caùch. ALL : Vöøa ño khoaûng caùch vöøa löu vaøo boä nhôù cuûa maùy. IR/RL : Choïn cheá ñoä ño coù göông hoaëc cheá ñoä ño khoâng göông. REC : Löu ñieåm vaøo boä nhôù ( DIST + REC = ALL). EDM : Caøi ñaët EDM (Xem phaàn sau). STATION : Nhaäp toaï ñoä ñieåm ñöùng maùy. SET Hz=0 : Ñöa goùc ngang veà 0°00’00” hay nhaäp vaøo moät goùc baát kyø. COMP : Buø truïc nghieâng. DATA : Môû laïi döõ lieäu coù saün DELETE : Xoaù SEARCH : Tìm laïi job cuõ SECBEEP : Baùo hieäu goùc 1/4 (0°00’00”; 90°00’00”; 180°00’00”; 270°00’00”). Caùc phím cô baûn: ESC : Thoaùt; huûy boû leänh; trôû veà maøn hình tröôùc. ENTER : Chaáp nhaän leänh. PAGE : Thay ñoåi trang maøn hình. USER1 : Phím ngöôøi söû duïng. USER2 : Phím ngöôøi söû duïng FNC : Nhöõng haøm chöùc naêng. F1; F2; F3; F4 : Caùc phím noùng. I/. Phím FNC: Khi nhaán phím FNC seõ coù 04 maøn hình chính. 1/. Maøn hình 1/4. F1 : Trở lại màn hình cân bằng máy F2 : Cộng thêm F4 : Xoá bỏ chọn 2/. Màn hình 2/4. ĐT: 08. 3511 6746 – 3511 6747 Trang 5
 6. Hướng dẫn sử dụng máy TĐĐT FlexLine Công ty TNHH Đất Hợp F1 : Xác định chiều cao máy gián tiếp F2 : ẩn điểm F3 3/. Màn hình 3/4. F1 : F2 : Bật tắt đèn chiếu sáng màn hình Distance unit : chọn đơn vị đo Angle unit : chọn đơn vị góc đo 4/. Màn hình 4/4. F2 : Kiểm tra lại II/. Menu. Khi caân baèng maùy xong seõ xuaát hieän maøn hình Main Menu Maøn hình ño cô baûn: goàm 6 cöûa soå 1 Q – Survey: Chương trình đo nhanh 2 Prog : Quản lý các chương trình đo 3 Manage : Quản lý dữ liệu 4 Transfer : Chuyển đổi dữ liệu 5 Setting : Cài đặt 6 Tools : Công cụ 1/. Q - Survey . 2/. Prog : Caùc chöông trình öùng duïng 1.1/. Maøn hình 1/3. 1.1.1 F1 : Chöông trình ño khaûo saùt (Veõ bình ñoà). ĐT: 08. 3511 6746 – 3511 6747 Trang 6
 7. Hướng dẫn sử dụng máy TĐĐT FlexLine Công ty TNHH Đất Hợp F1 : Caøi ñaët coâng vieäc. • F1 : Taïo Job môùi Nhaán phím F1. Ñeå nhaäp teân môùi ta nhaán F3 . Quay laïi trang tröôùc nhaán F1 (Ñeå chuyeån ñoåi töø soá sang chöõ ta chæ caàn nhaán phím F4 ñeå laáy chöõ hoaëc soá caàn tìm). • F4 : Khi nhaäp xong teân coâng vieäc, ta nhaán phím naøy ñeå chaáp nhaän vieäc caøi ñaët Job. F2 : Caøi ñaët ñieåm ñöùng maùy. • F1 : Ñaët teân ñieåm ñöùng maùy. • F2 : Tìm ñieåm ñaõ coù trong boä nhôù. • F3 : Lieät keâ danh saùch caùc ñieåm ñaõ coù. • F4 : Nhaäp toaï ñoä cuûa ñieåm ñöùng maùy. Khi nhaäp xong ñieåm ñöùng maùy nhaán phím F4 ñeå chaáp nhaän vieäc caøi ñaët ñieåm ñöùng maùy. Luùc naøy maøn hình xuaát hieän cöûa soå ñeå nhaäp chieàu cao maùy. • F1 : Nhaäp chieàu cao maùy sau khi ñaõ duøng thöôùc ño • F2 : Quay trôû laïi maøn hình tröôùc. • F3 : Xaùc ñònh chieàu cao maùy giaùn tieáp. • F4 : Chaáp nhaän. F3 : Caøi ñaët ñieåm ñònh höôùng. • F1 : Nhaäp goùc phöông vò hay giaû ñònh goùc phöông vò khôûi ñaàu laø 0°00’00”. F1 < Hz = 0> : Giaû ñònh goùc phöông vò laø 0°00’00” F2 : Caøi ñaët loaïi göông, nhieät ñoä & aùp suaát. F3 : Löu. F4 : Ño löu. • F2 : Nhaäp toaï ñoä ñieåm ñònh höôùng. F1 : Nhaäp teân ñieåm ñònh höôùng. F2 : Tìm moät ñieåm ñaõ coù trong boä nhôù. F3 : Danh saùch caùc ñieåm trong boä nhôù. F4 : Nhaäp toaï ñoä ñieåm ñònh höôùng. Khi nhaäp xong nhaán phím F4 (OK) ñeå chaáp nhaän ñieåm ñònh höôùng. Khi ñoù xuaát xuaát hieän maøn hình chôø ñeå ta quay maùy baét muïc tieâu laø höôùng chuaån roài nhaán phím ALL hoaëc keát hôïp hai phím Dist + Rec. F1 : Ño khoaûng caùch. F2 : Löu. F3 : Ño löu. F4 : Baét ñaàu ño. Luùc naøy baét ñaàu tieán haønh ño chi tieát (Ño löu vaøo trong boä nhôù cuûa maùy). ĐT: 08. 3511 6746 – 3511 6747 Trang 7
 8. Hướng dẫn sử dụng máy TĐĐT FlexLine Công ty TNHH Đất Hợp 1.1.2/. F2 : Boá trí ñieåm ra ngoaøi thöïc ñòa. F1 : Caøi ñaët coâng vieäc. • F1 : Taïo Job môùi Nhaán phím F1. Ñeå nhaäp teân môùi ta nhaán F3 . Quay laïi trang tröôùc nhaán F1 (Ñeå chuyeån ñoåi töø soá sang chöõ ta chæ caàn nhaán phím F4 ñeå laáy chöõ hoaëc soá caàn tìm). • F4 : Khi nhaäp xong teân coâng vieäc, ta nhaán phím naøy ñeå chaáp nhaän vieäc caøi ñaët Job. F2 : Caøi ñaët ñieåm ñöùng maùy. • F1 : Ñaët teân ñieåm ñöùng maùy. • F2 : Tìm ñieåm ñaõ coù trong boä nhôù. • F3 : Lieät keâ danh saùch caùc ñieåm ñaõ coù. • F4 : Nhaäp toaï ñoä cuûa ñieåm ñöùng maùy. Khi nhaäp xong ñieåm ñöùng maùy nhaán phím F4 ñeå chaáp nhaän vieäc caøi ñaët ñieåm ñöùng maùy. Luùc naøy maøn hình xuaát hieän cöûa soå ñeå nhaäp chieàu cao maùy. • F1 : Nhaäp chieàu cao maùy sau khi ñaõ duøng thöôùc ño • F2 : Quay trôû laïi maøn hình tröôùc. • F3 : Xaùc ñònh chieàu cao maùy giaùn tieáp. • F4 : Chaáp nhaän. F3 : Caøi ñaët ñieåm ñònh höôùng. • F1 : Nhaäp goùc phöông vò hay Giaû ñònh goùc phöông vò khôûi ñaàu laø 0°00’00”. F1 < Hz = 0> : Giaû ñònh goùc phöông vò laø 0°00’00” F2 : Caøi ñaët loaïi göông, nhieät ñoä & aùp suaát. F3 : Löu. F4 : Ño löu. • F2 : Nhaäp toaï ñoä ñieåm ñònh höôùng. F1 : Nhaäp teân ñieåm ñònh höôùng. F2 : Tìm moät ñieåm ñaõ coù trong boä nhôù. F3 : Danh saùch caùc ñieåm trong boä nhôù. F4 : Nhaäp toaï ñoä ñieåm ñònh höôùng. Khi nhaäp xong nhaán phím F4 (OK) ñeå chaáp nhaän ñieåm ñònh höôùng. Khi ñoù xuaát xuaát hieän maøn hình chôø ñeå ta quay maùy baét muïc tieâu laø höôùng chuaån roài nhaán phím ALL hoaëc keát hôïp hai phím Dist + Rec. ĐT: 08. 3511 6746 – 3511 6747 Trang 8
 9. Hướng dẫn sử dụng máy TĐĐT FlexLine Công ty TNHH Đất Hợp F1 : Ño khoaûng caùch. F2 : Löu. F3 : Ño löu. F4 : Baét ñaàu ño. Input : Nhaäp teân ñieåm caàn boá trí. Dist : Ño khoaûng caùch. Rec : Löu döõ lieäu. View : Xem döõ lieäu. EDM : Caøi ñaët EDM. All : Ño vaø löu döõ lieäu. ENH : Nhaäp toïa ñoä ñieåm caàn boá trí baèng baøn phím. B&D : Nhaäp goùc vaø caïnh caàn boá trí. Manual: Nhaäp toïa ñoä ñieåm boá trí nhöng khoâng coù soá hieäu ñieåm. 1.1.3/. F3 : Giao hoäi ngöôïc. F1 Caøi ñaët coâng vieäc. F2 : Caøi ñaët ñoä chính xaùc theo yeâu caàu F4 : Baét ñaàu. Khi nhaán F1 ta caøi ñaët laïi traïm maùy ñöùng ño giao hoäi. Caøi ñaët xong ta nhaán OK Khi nhaán F2 thì luùc naøy treân maøn hình xuaát hieän haøng chöõ cho pheùp nhaäp teân traïm maùy, chieàu cao maùy. Khi nhaäp xong ta nhaán phím OK. New : Tao job laøm vieäc môùi Input : Nhaäp teân ñieåm. Find : Tìm moät ñieåm ñaõ coù trong boä nhôù. OK : Chaáp nhaän. ĐT: 08. 3511 6746 – 3511 6747 Trang 9
 10. Hướng dẫn sử dụng máy TĐĐT FlexLine Công ty TNHH Đất Hợp List : Danh saùch caùc ñieåm. ENH : Nhaäp toïa ñoä baèng baèng phím. Nhaán F4 ñeå baét ñaàu Ñoái vôùi phöông phaùp giao hoäi ngöôïc ta coù theå vaøo thaúng F4 maø coù theå boû qua hai böôùc F1, F2. Sau khi choïn F4 maøn hình coù hai löïa choïn : INPUT : Nhaäp traïm ño OK : Chaáp nhaän Find : Tìm moät ñieåm ñaõ coù trong boä nhôù. OK : Chaáp nhaän. INPUT : Nhaäp teân ñieåm List : Danh saùch caùc ñieåm. ENH : Nhaäp toïa ñoä baèng baèng phím. SKIP : Vaøo thaúng ñeå ño luoân PREV : Quay laïi Sau khi choïn xong ñöôïc teân ñieåm thöù nhaát ta quay maùy veà moác ñoù baét vaøo göông vaø nhaán phím All ñeå ño löu. Choïn phím NextPt ñeå choïn teân ñieåm thöù 2 vaø quay maùy veà moác thöù 2 ñoù baét muïc tieâu vaøo göông vaø nhaán phím All ñeå ño löu. Vaø thöïc hieän nhö vaäy cho ñeán heát. Sau khi ño xong taát caû caùc ñieåm caàn thieát ñeå tính toaùn giao hoäi ta nhaán COMPUTE ñeå tính toaùn keát quaû giao hoäi Chuù yù: Ñeå thöïc hieän ño giao hoäi ngöôïc naøy thì ta phaûi ít nhaát laø 2 ñieåm ñaõ toïa ñoä vaø toái ña laø 5 ñieåm. 1.1.4/. F4 : Ñoái töôïng tham chieáu. ĐT: 08. 3511 6746 – 3511 6747 Trang 10
 11. Hướng dẫn sử dụng máy TĐĐT FlexLine Công ty TNHH Đất Hợp 1.2/. Maøn hình 2/3. 1.2.1/ F1 : Ño khoaûng caùch giaùn tieáp. F1 : Caøi ñaët coâng vieäc. • F1 : Taïo Job môùi Nhaán phím F1. Ñeå nhaäp teân môùi ta nhaán F3 . Quay laïi trang tröôùc nhaán F1 (Ñeå chuyeån ñoåi töø soá sang chöõ ta chæ caàn nhaán phím F4 ñeå laáy chöõ hoaëc soá caàn tìm). • F4 : Khi nhaäp xong teân coâng vieäc, ta nhaán phím naøy ñeå chaáp nhaän vieäc caøi ñaët Job. F2 : Caøi ñaët ñieåm ñöùng maùy. • F1 : Ñaët teân ñieåm ñöùng maùy. • F2 : Tìm ñieåm ñaõ coù trong boä nhôù. • F3 : Lieät keâ danh saùch caùc ñieåm ñaõ coù. • F4 : Nhaäp toaï ñoä cuûa ñieåm ñöùng maùy. Khi nhaäp xong ñieåm ñöùng maùy nhaán phím F4 ñeå chaáp nhaän vieäc caøi ñaët ñieåm ñöùng maùy. Luùc naøy maøn hình xuaát hieän cöûa soå ñeå nhaäp chieàu cao maùy. • F1 : Nhaäp chieàu cao maùy sau khi ñaõ duøng thöôùc ño • F2 : Quay trôû laïi maøn hình tröôùc. • F3 : Xaùc ñònh chieàu cao maùy giaùn tieáp. • F4 : Chaáp nhaän. F3 : Caøi ñaët ñieåm ñònh höôùng. • F1 : Nhaäp goùc phöông vò hay Giaû ñònh goùc phöông vò khôûi ñaàu laø 0°00’00”. F1 < Hz = 0> : Giaû ñònh goùc phöông vò laø 0°00’00” F2 :Caøi ñaët loaïi göông, nhieät ñoä & aùp suaát. F3 : Löu. F4 : Ño löu. • F2 : Nhaäp toaï ñoä ñieåm ñònh höôùng. F1 : Nhaäp teân ñieåm ñònh höôùng. F2 : Tìm moät ñieåm ñaõ coù trong boä nhôù. F3 : Danh saùch caùc ñieåm trong boä nhôù. F4 : Nhaäp toaï ñoä ñieåm ñònh höôùng. Khi nhaäp xong nhaán phím F4 (OK) ñeå chaáp nhaän ñieåm ñònh höôùng. Khi ñoù xuaát xuaát hieän maøn hình chôø ñeå ta quay maùy baét muïc tieâu laø höôùng chuaån roài nhaán phím ALL hoaëc keát hôïp hai phím Dist + Rec. F1 : Ño khoaûng caùch. F2 : Löu. F3 : Ño löu. ĐT: 08. 3511 6746 – 3511 6747 Trang 11
 12. Hướng dẫn sử dụng máy TĐĐT FlexLine Công ty TNHH Đất Hợp F4 : Baét ñaàu ño. • F2 : Ño khoaûng caùch giöõa hai ñieåm A vaø B; B vaø C. Baét muïc tieâu vaøo ñieåm A nhaán phím All, baét muïc tieâu vaøo ñieåm B nhaán phím All maùy seõ tính khoaûng caùch giöõa ñieåm A vaø ñieåm B. Neáu ta choïn phím New pt 1 thì maùy seõ ño khoaûng caùch giöõa hai ñieåm môùi. Ñeå ño tieáp tuïc ta nhaán phím New pt 2 maùy seõ tính khoaûng caùch töø ñieåm sau (ñieåm B) tôùi ñieåm vöøa choïn (New pt 2) (Ñieåm C). New pt 1 : Nhaäp laïi ñieåm môùi (Ñieåm A) ñeå ño khoaûng caùch A-B. New pt 2 : Nhaäp laïi ñieåm môùi (Ñieåm C) ñeå ño khoaûng caùch B-C. Radial : Ño khoaûng caùch theo daïng (A-B; A-C). a. Polygonal (A-B; B-C) b. Radial (A-B; A-C) • F3 : Ño khoaûng caùch giöõa hai ñieåm A vaø B; A vaø C. Baét muïc tieâu vaøo ñieåm A nhaán phím All, baét muïc tieâu vaøo ñieåm B nhaán Phím All maùy seõ tính khoaûng caùch giöõa ñieåm A vaø ñieåm B. Neáu ta choïn phím New pt 1 thì maùy seõ ño khoaûng caùch giöõa hai ñieåm môùi. Ñeå ño tieáp tuïc ta nhaán phím New pt 2 maùy seõ tính khoaûng caùch töø ñieåm tröôùc (ñieåm A) tôùi ñieåm vöøa choïn (New pt 2) (ñieåm C). New pt 1 : Nhaäp laïi ñieåm môùi (Ñieåm A) ñeå ño khoaûng caùch A-B. New pt 2 : Nhaäp laïi ñieåm môùi (Ñieåm C) ñeå ño khoaûng caùch A-C. Polygon : Ño khoaûng caùch theo daïng (A-B; B-C). 1.1.2/. F2 : Ño dieän tích vaø theå tích F1 : Caøi ñaët coâng vieäc. • F1 : Taïo Job môùi Nhaán phím F1. Ñeå nhaäp teân môùi ta nhaán F3 . Quay laïi trang tröôùc nhaán F1 (Ñeå chuyeån ñoåi töø soá sang chöõ ta chæ caàn nhaán phím F4 ñeå laáy chöõ hoaëc soá caàn tìm). ĐT: 08. 3511 6746 – 3511 6747 Trang 12
 13. Hướng dẫn sử dụng máy TĐĐT FlexLine Công ty TNHH Đất Hợp • F4 : Khi nhaäp xong teân coâng vieäc, ta nhaán phím naøy ñeå chaáp nhaän vieäc caøi ñaët Job. F2 : Caøi ñaët ñieåm ñöùng maùy. • F1 : Ñaët teân ñieåm ñöùng maùy. • F2 : Tìm ñieåm ñaõ coù trong boä nhôù. • F3 : Lieät keâ danh saùch caùc ñieåm ñaõ coù. • F4 : Nhaäp toaï ñoä cuûa ñieåm ñöùng maùy. Khi nhaäp xong ñieåm ñöùng maùy nhaán phím F4 ñeå chaáp nhaän vieäc caøi ñaët ñieåm ñöùng maùy. Luùc naøy maøn hình xuaát hieän cöûa soå ñeå nhaäp chieàu cao maùy. • F1 : Nhaäp chieàu cao maùy sau khi ñaõ duøng thöôùc ño • F2 : Quay trôû laïi maøn hình tröôùc. • F3 : Xaùc ñònh chieàu cao maùy giaùn tieáp. • F4 : Chaáp nhaän. F3 : Caøi ñaët ñieåm ñònh höôùng. • F1 : Nhaäp goùc phöông vò hay Giaû ñònh goùc phöông vò khôûi ñaàu laø 0°00’00”. F1 < Hz = 0> : Giaû ñònh goùc phöông vò laø 0°00’00” F2 : Caøi ñaët loaïi göông, nhieät ñoä & aùp suaát. F3 : Löu. F4 : Ño löu. • F2 : Nhaäp toaï ñoä ñieåm ñònh höôùng. F1 : Nhaäp teân ñieåm ñònh höôùng. F2 : Tìm moät ñieåm ñaõ coù trong boä nhôù. F3 : Danh saùch caùc ñieåm trong boä nhôù. F4 : Nhaäp toaï ñoä ñieåm ñònh höôùng.Khi nhaäp xong nhaán phím F4 (OK) ñeå chaáp nhaän ñieåm ñònh höôùng. Khi ñoù xuaát xuaát hieän maøn hình chôø ñeå ta quay maùy baét muïc tieâu laø höôùng chuaån roài nhaán phím ALL hoaëc keát hôïp hai phím Dist + Rec. F1 : Ño khoaûng caùch. F2 : Löu. F3 : Ño löu. F4 : Baét ñaàu ño. Khi vaøo öùng duïng ño dieän tích khoâng nhaát thieát phaûi caøi traïm maùy nhö phaàn Surveying maø ta coù theå nhaán phím F4 ñeå baét ñaàu vaøo öùng duïng ño dieän tích. Ñeå ño dieän tích ta coù theå ño tröïc tieáp ngoaøi thöïc ñòa baèng pheùp ño hoaëc coù theå nhaäp ñieåm ñaõ coù trong boä nhôù ñeå xaùc ñònh dieän tích. Caùc phím noùng Input : Nhaäp teân ñieåm. Result : Hieän keát quaû tính dieän tích. All : Ño löu. Dist : Ño khoaûng caùch. ĐT: 08. 3511 6746 – 3511 6747 Trang 13
 14. Hướng dẫn sử dụng máy TĐĐT FlexLine Công ty TNHH Đất Hợp Rec : Löu. List : Danh saùch ñieåm ENH : Nhaäp toaï ñoä. Khi choïn ñieåm vaø ngaém ñuùng vò trí taát caû caùc ñieåm cuûa khu dieän tích caàn ño ta nhaán F2 Ñoái vôùi theå tích thì nhaán VOLUME 1.1.3/. F3 : Ño ñoä cao khoâng vôùi tôùi. F1 : Caøi ñaët coâng vieäc. • F1 : Taïo Job môùi Nhaán phím F1. Ñeå nhaäp teân môùi ta nhaán F3 . Quay laïi trang tröôùc nhaán F1< PREV> (Ñeå chuyeån ñoåi töø soá sang chöõ ta chæ caàn nhaán phím F4 ñeå laáy chöõ hoaëc soá caàn tìm). • F4 : Khi nhaäp xong teân coâng vieäc, ta nhaán phím naøy ñeå chaáp nhaän vieäc caøi ñaët Job. F2 : Caøi ñaët ñieåm ñöùng maùy. • F1 : Ñaët teân ñieåm ñöùng maùy. • F2 : Tìm ñieåm ñaõ coù trong boä nhôù. • F3 : Lieät keâ danh saùch caùc ñieåm ñaõ coù. • F4 : Nhaäp toaï ñoä cuûa ñieåm ñöùng maùy. Khi nhaäp xong ñieåm ñöùng maùy nhaán phím F4 ñeå chaáp nhaän vieäc caøi ñaët ñieåm ñöùng maùy. Luùc naøy maøn hình xuaát hieän cöûa soå ñeå nhaäp chieàu cao maùy. • F1 : Nhaäp chieàu cao maùy sau khi ñaõ duøng thöôùc ño • F2 : Quay trôû laïi maøn hình tröôùc. • F3 : Xaùc ñònh chieàu cao maùy giaùn tieáp. • F4 : Chaáp nhaän. F3 : Caøi ñaët ñieåm ñònh höôùng. • F1 : Nhaäp goùc phöông vò hay Giaû ñònh goùc phöông vò khôûi ñaàu laø 0°00’00”. F1 < Hz = 0> : Giaû ñònh goùc phöông vò laø 0°00’00” F2 : Caøi ñaët loaïi göông, nhieät ñoä & aùp suaát. F3 : Löu. F4 : Ño löu. • F2 : Nhaäp toaï ñoä ñieåm ñònh höôùng. F1 : Nhaäp teân ñieåm ñònh höôùng. F2 : Tìm moät ñieåm ñaõ coù trong boä nhôù. ĐT: 08. 3511 6746 – 3511 6747 Trang 14
 15. Hướng dẫn sử dụng máy TĐĐT FlexLine Công ty TNHH Đất Hợp F3 : Danh saùch caùc ñieåm trong boä nhôù. F4 : Nhaäp toaï ñoä ñieåm ñònh höôùng. Khi nhaäp xong nhaán phím F4 (OK) ñeå chaáp nhaän ñieåm ñònh höôùng. Khi ñoù xuaát xuaát hieän maøn hình chôø ñeå ta quay maùy baét muïc tieâu laø höôùng chuaån roài nhaán phím ALL hoaëc keát hôïp hai phím Dist + Rec. F1 : Ño khoaûng caùch. F2 : Löu. F3 : Ño löu. F4 : Baét ñaàu ño. Khi vaøo öùng duïng ño cao khoâng vôùi tôùi khoâng nhaát thieát phaûi caøi traïm maùy nhö phaàn Surveying maø ta coù theå nhaán phím F4 ñeå baét ñaàu vaøo öùng duïng ño cao khoâng vôùi tôùi. Nhaäp teân ñieåm vaø chieàu cao göông. Ñaët göông ôû phía döôùi vaät muoán ño, baét muïc tieâu vaøo göông nhaán phím All ñeå ño löu. Ñöa oáng kính ngaém vaøo vaät caàn ño luùc ñoù treân maøn hình seõ xuaát hieän ñoä cao töø maët ñaát ñeán vò trí vaät caàn ño. Input : Nhaäp teân ñieåm. Dist : Ño khoaûng caùch. All : Ño löu. hr? : Nhaäp chieàu cao göông. EDM : Caøi ñaët EDM. Rec : Löu ñieåm. 1.1.4/. F4 : 1.3/. Maøn hình 3/3 1.3.1/. F1 :Tính toaùn Upload Key File : Load file soá lieäu vaøo maùy Manual Entry :Nhaäp soá lieäu tröïc tieáp vaøo maùy TRIAL : Caøi ñaët traïm maùy INPUT : Nhaäp vaøo OK : Chaáp nhaän COGO MAIN MENU F1 : Tính ngöôïc F2 : Giao nhau F3 : Tính khoaûng caùch vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng F4 : Môû roäng 1.3.2/. F2 : Maët phaúng hai chieàu Upload Key File : Load file soá lieäu vaøo maùy Manual Entry : Nhaäp soá lieäu tröïc tieáp vaøo maùy TRIAL : Caøi ñaët traïm maùy INPUT : Nhaäp vaøo OK : Chaáp nhaän MENU ROAD 2D F1 : Ño ñöôøng thaúng F2 : Ñöôøng cong ĐT: 08. 3511 6746 – 3511 6747 Trang 15
 16. Hướng dẫn sử dụng máy TĐĐT FlexLine Công ty TNHH Đất Hợp F3 : Ñöôøng xoaén oác 1.3.3/. F3 : Maët phaúng tham chieáu Upload Key File : Load file soá lieäu vaøo maùy Manual Entry : Nhaäp soá lieäu tröïc tieáp vaøo maùy TRIAL : Caøi ñaët traïm maùy INPUT : Nhaäp vaøo OK : Chaáp nhaän 1.3.4/. Roadworks 3D (đối với TS06/TS09) 3. Manage: Goàm 2 trang: 3.1. Maøn hình 1/1: F1 : Coâng vieäc F1: Delete : Xoaù Job. Khi choïn ñöôïc Job ñeå xoaù ta nhaán phím F1 maùy seõ hieän leân doøng chöõ ñeå xaùc nhaän coù chaéc xoaù hay khoâng. Neáu Xoaù nhaán phím F4 ngöôïc laïi nhaán phím F1. F3 : New : Taïo môùi Job. Khi ta choïn New seõ xuaát hieän maøn hình cho pheùp ta nhaäp teân Coâng vieäc (Job), ngöôøi môû (Operator). Nhaäp xong ta nhím phím ta nhaán phím OK ñeå chaáp nhaän. F4 : OK : Chaáp nhaän. F2 : Ñieåm nhaäp töø baøn phím F1 : Find : Truy tìm ñieåm. Tröôùc khi nhaán F1 ñeå truy tìm ñieåm ta caàn phaûi xaùc ñònh roõ ñieåm caàn tìm ñang naèm trong Job naøo. Nhaán F1 maøn hình xuaát hieän daáu nhaéc cho pheùp ta nhaäp teân ñieåm caàn tìm. Neáu ñieåm ñoù coù trong boä nhôù thì seõ xuaát hieän treân maøn hình. Neáu ñieåm ñoù khoâng coù trong boä nhôù thì ôû haøng PtID seõ khoâng coù teân ñieåm maø ta vöøa nhaäp vaø caùc haøng tieáp theo seõ traéng. F2 : Delete : Xoaù ñieåm. F3 : New : Taïo ñieåm môùi. F4 : Edit : Chænh söûa ñieåm. F3 : Ñieåm ño tröïc tieáp ñeán göông F1 : Nhaäp F3 : Tìm moät ñieåm cuï theå F4 : Theå hieän taát caû caùc ñieåm F4 : Caøi ñaët maõ ñòa vaät F1 : New : Taïo code môùi . Duøng Input ñeå nhaäp code VD nhaäp soá 1 nhaán enter veät ñen seõ nhaûy xuaát haøng Desc (Moâ taû) VD ta moâ taû laø Nhaø. Duøng phím Page ñeå chuyeån sang trang khaùc laø caùc haøng thoâng tin töø 1 ñeán 8. Nhaán phím F4 (OK) ñeå chaáp nhaän vieäc caøi ñaët. F2 : EDIT : Ñieàu chænh F3 : INPUT : Nhaäp F4 : Delete : Xoaù code. 3.2. Maøn hình 2/2. F1 : Ñònh daïng F2 : Xoaù döõ lieäu ĐT: 08. 3511 6746 – 3511 6747 Trang 16
 17. Hướng dẫn sử dụng máy TĐĐT FlexLine Công ty TNHH Đất Hợp F3 : Thoáng keâ boä nhôù F4 : Xuaát döõ lieäu qua USB 4. Transfer: 4.1. F1 : Xuaát döõ lieäu To : Xuaát döõ lieäu qua theû nhôù USB hay baèng coång RS232 Data Type : Loaïi döõ lieäu chuyeån ñoåi Job : Choïn xuaát taát caû caùc döõ lieäu trong coâng vieäc lieân quan hay moät file döõ lieäu coâng vieäc ñôn Select Job : Hieån thò coâng vieäc choïn hoaëc ñöôøng daãn file lieân keát Format : Neáu ôû Data Type choïn Format thì ñoù laø xuaát files theo ñaõ choïn Formatname : Neáu Format laø Single Format thì laø söï chuyeån ñoåi theo teân ñaõ choïn F1 : Quay laïi F2 : Tìm kieám F3 : Xem danh saùch F1 : Tìm kieám F2 : Teân döõ lieäu F3 : Tìm ngaøy taïo coâng vieäc F4 : Chaáp nhaän F4 :Chaáp nhaän Khi baám choïn OK neáu xuaát döõ lieäu qua USB thì choïn ñuùng file choïn roài choïn OK. Sau khi choïn OK ta choïn SEND ñeå xuaát döõ lieäu ra ngoaøi. Caùc döõ lieäu coù theå ñöôïc xuaát ôû caùc daïng : .dxf, gsl, xml, ASCII, ... 4.2. F2 : Nhaäp döõ lieäu Caùc daïng döõ lieäu coù theå nhaäp vaøo : .gsl, dxf, xml, frt, cfg Choïn Transfer töø Main menu Choïn Import Data ĐT: 08. 3511 6746 – 3511 6747 Trang 17
 18. Hướng dẫn sử dụng máy TĐĐT FlexLine Công ty TNHH Đất Hợp Sau khi choïn ñòa chæ ñeå nhaäp döõ lieäu ôû doøng From vaø teân file nhaäp ta choïn OK. Khi döõ lieäu truyeàn vaøo maùy thaønh coâng maùy seõ baùo hieäu thaønh coâng Laøm vieäc vôùi coång USB Memory Stick Môû naép ngaên cuûa coång thoâng tin ñöôïc bao boïc bôûi voû beân caïnh. Coång USB ñöôïc ñaët beân döôùi cuûa gôø vaùch ngaên. Caém theû nhôù USB vaøo coång USB Naép theû nhôù USB coù theå ñöôïc ñaët döôùi beân caïnh naép ngaên. Ñoùng naép ngaên laïi vaø khoaù laïi. Laøm vieäc vôùi Leica FlexOffice Ñöôïc duøng ñeå chuyeån ñoåi döõ lieäu qua laïi giöõa maùy toaøn ñaïc vaø maùy vi tính. Noù bao goàm caùc chöông trình hoã trôï rieâng chöùa ñöïng coâng cuï. Caøi ñaët chöông trình töø ñóa CD-ROM. Cheøn ñóa CD vaøo vaø xem höôùng daãn.Phaàn meàm FlexOffice ñöôïc caøi ñaët trong maùy vi tính coù theå ñöôïc chaïy treân caùc heä ñieàu haønh MS Windows 2000, XP, Vista. Xem theâm höôùng daãn söû duïng veà FlexOffice treân coâng cuï Help tröïc tieáp 5. Setting: Goàm 3 cöûa soå: General, EDM, Com. 5.1. Maøn hình General: Goàm 5 cöûa soå caøi ñaët: 5.1.1. Maøn hình 1 Contrast : Ñoä töông phaûn cuûa maøn hình (Ñoä saùng toái). Duøng 02 phím ñeå giaûm hoaëc taêng ñoä töông phaûn cho phuø hôïp. Trigger key : Phím ño beân hoâng. Choïn 1 trong 3 chöùc naêng. All : Ño vaø löu döõ lieäu. Dist : Ño khoaûng caùch. Off : Taét phím Trigger key. User key : Phím choïn löïa nhanh. Choïn 1 trong 6 chöùc naêng. H –Trans : Ño chieàu cao maùy giaùn tieáp. Off set : Ño offset. Light : Ñeøn chieáu saùng maøn hình. Level : Caân baèng ñieän töû. Laserpnt : Ñieåm Laser. Code : Maõ ñòa vaät DistUnit : Ñôn vò khoaûng caùch AngUnit : Ñôn vò goùc Hiddenp : Ñieåm aån DEL.REC : Xoùa/löu CheckTie : Ño khoaûng caùch giaùn tieáp Mainmenu : Maøn hình chính Pin : Baùo Pin PNP : Chuyeån cheá ñoä ño coù göông vaø khoâng göông Till Corr : Buø truïc nghieâng 2 – Axis : Buø 2 truïc. ĐT: 08. 3511 6746 – 3511 6747 Trang 18
 19. Hướng dẫn sử dụng máy TĐĐT FlexLine Công ty TNHH Đất Hợp 1 – Axis : Buø 1 truïc. Off : Taét cheá ñoä buø truïc. Hz Corr : Buø truïc goùc ngang On : Môû cheá ñoä buø truïc goùc ngang Off : Taét cheá ñoä buø truïc goùc ngang 5.1.2. Maøn hình 2: F1 : Traû veà cheá ñoä maëc ñònh F24 : Chaáp nhaän Sector beep : Baùo hieäu goùc ¼. Khi goùc ngang ôû caùc vò trí sau (0°00’00”; 90°00’00”; 180°00’00”; 270°00’00”) maùy seõ coù tieáng bíp ñeå baùo hieäu. On : Baät cheá ñoä. Off : Taét cheá ñoä. Beep : Tieáng Bíp (aâm thanh phaùt ra khi goõ 1 phím baát kyø) Loud : Gia taêng aâm löôïng. Normal : Bình thöôøng. Off : Taét cheá ñoä. Hz Incrementation : Choïn goùc ngang cho maùy. Right : Goùc beân phaûi. Left : Goùc beân traùi. V – setting : Choïn cheá ñoä ño goùc ñöùng. Zenith : Goùc thieân ñænh. Horiz : Goùc ngang. Slope % : Phaàn traêm Face I Def : Maët moät V-Left : Maët moät beân traùi V-Right : Maët moät beân phaûi 5.1.3. Maøn hình 3: Angle Unit : Ñôn vò ño goùc 0°0’0” : Ñoä phuùt giaây (0° tôùi 359°59’59”). Gon : Ñoä grad (0 gon tôùi 399.999 gon). Dec.deg : Ñoä thaäp phaân (0° tôùi 359.999°). Mil : Ñoä mil (0 tôùi 6399.99 mil). Min. Reading : goùc nhaûy treân maøn hình 0°00’01” , 0°00’05”, 0°00’10”. Dist. Unit : Ñôn vò chieàu daøi Meter : met. Ft – in 1/8 : Fit cuûa My 1/8 inch. US – ft : Fit cuûa Myõ. Int – ft : Fit quoác teá Dist. Decimal : Ñôn vò soá thaäp phaân 3 : 3 chöõ soá thaäp phaân 4 : 4 chöõ soá thaäp phaân ĐT: 08. 3511 6746 – 3511 6747 Trang 19
 20. Hướng dẫn sử dụng máy TĐĐT FlexLine Công ty TNHH Đất Hợp Temp. Unit : Nhieät ñoä °C : Ñoä Celsius. °F : Ñoä Fabrenheit. Press. Unit : Aùp suaát mbar : milli bar. hpa : Hecto pascal. mmHg : millimet Thuûy Ngaân. in Hg : Inch Thuûy Ngaân. Grade Unit : Ñôn vò ñoä doác h:v : baèng : ñöùng v:h : ñöùng : baèng % : v/h × 100 5.1.4. Maøn hình 4: Data out put : Ñöa döõ lieäu ra ngoaøi. Internal Memory : Ghi döõ lieäu vaøo boä nhôù trong cuûa maùy (60.000 ñieåm). Interface : Giao dieän GIS -Format : Döõ lieäu GIS GSI 8 : Choïn daïng döõ lieäu 8 kyù töï VD: 81.00+12345678 GSI 16 : Choïn daïng döõ lieäu 16 kyù töï VD : 81.00+1234567890123456 GIS -Mask : Choïn daïng löu döõ lieäu Mask 1 : Khi löu moät ñieåm vaøo boä nhôù ñieåm ñoù seõ ñöôïc löu theo daïng sau: Pt ID, Hz, V, SD, Ppm + mm, hr, hi (Soá hieäu ñieåm Pt ID, goùc baèng Hz, goùc ñöùng V, khoaûng caùch naèm nghieâng SD, thoâng soá nhieät ñoä aùp suaát PPm +mm , chieàu cao göông hr, chieàu cao maùy hi). Mask 2 : Khi löu moät ñieåm vaøo boä nhôù ñieåm ñoù seõ ñöôïc löu theo daïng sau: Pt ID, Hz, V, SD, E, N, H, hr (Soá hieäu ñieåm Pt ID, goùc baèng Hz, goùc ñöùng V, khoaûng caùch naèm nghieâng SD, toaï ñoä E, toaï ñoä N, cao ñoä H, chieàu cao göông hr ). Mask 3 : Khi löu moät ñieåm vaøo boä nhôù ñieåm ñoù seõ ñöôïc löu theo daïng sau: StationID, E, N, H, hi (Station) StationID, Ori, E, N, H, hi (Station Result) PtID, E, N, H (Control) PtID, Hz, V (Set Azimuth) PtID, Hz, V, SD, ppm + mm, hr, E, N, H (Measurement) Code record : Before Meas : Ñieåm ño tröôùc After Meas : Ñieåm ño sau Code :Maõ ñòa vaät Permanent : ñòa vaät coá ñònh Reset after Rec : ñòa vaät chöa coáù ñònh Display ill : Ñoä saùng maøn hình. Off, 20%, 40%, 80%, 100% Reticle ill :Chieáu saùng maøn daây chöõ thaäp. Off, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% ĐT: 08. 3511 6746 – 3511 6747 Trang 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2